Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats"

Transkript

1 Sidan 1 / 9 Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Innehåll 1. Avhysning och skrämselåtgärder mot fågel och vilt Allmänt Uppgiften CMF delegation Genomförande Larmning från ATS Utrustning Säkerhet Rapportering av vilt- och fågelavvisning Rapportering av fågelförekomst i luftfartyg Skyddsjakt (Gäller från ) Allmänt Skyddsjakt Ansvar CMF delegation Beredskap Larmning Skyddsjakt utanför öppethållande Genomförande Utrustning Tillstånd Säkerhet Rapportering Långsiktiga fågelskyddsåtgärder Allmänt Ansvar Delegering Fält- och gräsytor Biotopåtgärder Boytor på och invid platta Västra fältet och vattenområden Fågelskrämning Studier Handlingsplan... 8

2 Sidan 2 / Ekonomi Avhysning och skrämselåtgärder mot fågel och vilt 1.1 Allmänt För att öka flygsäkerheten genom minskad risk för fågel- och vilt kollisioner, skall avhysning och skrämselåtgärder på fågel och småvilt genomföras på och i anslutning till flygplatsens manöverområde under tjänstgöringstid. 1.2 Uppgiften F7 har i överenskommelse med F21 och 2. Flygbasbataljonen genom CMF Såtenäs tilldelat uppgiften till utsedda funktioner och avdelningar inom 26. Flygbaskompaniet. Utför viltavvisning under militär flygövningstid samt preventiva långsiktiga fågelskrämselåtgärder. (fågelskrämma, gasolkanon, gräsprojekt) 1.3 CMF delegation Chef för flygplatsräddningstjänst samt Fälthållningschef för Såtenäs flygplats skall med egen organisation och inom eget verksamhetsområde ständigt utföra uppgiften att observera, rapportera, skrämma samt avhysa fågel och vilt, jämte ordinarie tjänst. 1.4 Genomförande Under tjänstgöringstid observera förekomst, rapportera förekomst till ATS, skrämma och avhysa förekommande fågel och vilt. Då större mängder fågel eller större vilt observeras och ej kan skrämmas eller flyttas på skall fälthållningsledare bedöma om skyddsjägare skall tillkallas. Upprätta en plan för hantering av skrämselredskap på fältytorna samt upprätthåll en aktiv och intermittent omflyttning av skrämselutrustningens placering inom airside. 1.5 Larmning från ATS Vid tillfällen som ATS uppfattar att fågelförekomsten är sådan att en åtgärd behöver vidtas skall Fälthållningsledare meddelas. Denna beslutar då om följande -Skrämselåtgärder -Larmning jägare 1.6 Utrustning Gasolkanoner, fågelskrämmor m.m. Anpassas och tas fram tillsammans med FSO-MF.

3 Sidan 3 / Säkerhet Egen verksamhetssäkerhet skall iakttas. Skyddszon runt arbetsplatser och boningshus iakttages vid placering av gasolkanoner. Anpassas efterhand som utrustning tas fram av FSO- MF. 1.8 Rapportering av vilt- och fågelavvisning Genomförd vilt- och fågelavvisning, alternativt upphittat djur dokumenteras inom varje funktion i syfte erhålla kartläggning av viltförekomst för preventiva åtgärder. Sammanställningen skall på anmodan kunna redovisas och skall innehålla: Tidpunkt Typ av vilt, fågel delas in i stor- eller småfågel. Antal. Observationsplats 1.9 Rapportering av fågelförekomst i luftfartyg För att på både kort- och lång sikt kunna utröna vilka arter som påverkar våra luftfartyg, inte enbart på marken utan även i omgivande luft inpå Såtenäs flygplats skall TekE vid förekomst av fågelrester i eller på luftfartyget, såsom fjäder m.m, rapportera detta till FSO-MF och lägga rester i försluten påse för vidare artbestämning.

4 Sidan 4 / 9 2. Skyddsjakt (Gäller från ) 2.1 Allmänt För att öka flygsäkerheten genom minskad risk för fågelkollisioner, skall skyddsjakt på fågel och småvilt genomföras på och i anslutning till flygplatsens manöverområde under tid då flygverksamhet bedrivs och då fågelförekomst konstateras. I huvudsak skall skyddsjakten bedrivas under militär flygövningstid. Andra tider kan förekomma, då främst när ansamling av vilt/fågel påvisar behov av kraftsamling av åtgärd och insats. (omedelbart innan- och efter militär flygövningstid) 2.2 Skyddsjakt Såtenäs flygplats äger tillstånd enligt Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt inom airside då det är nödvändigt av flygsäkerhetsskäl, tillståndet skall förnyas av flottiljen vart tredje år. Skyddsjakt inom airside syftar till att främja flygsäkerheten. 2.3 Ansvar Flygplatschefen Såtenäs uppbär ansvar för att skyddsjakten bedrivs enligt förutsättningar givna i tillstånd från Länsstyrelsen. 2.4 CMF delegation Organiserade skyddsjägare av 26: flygbaskompaniet (26.FBK) delegeras beslutsrätt till skyddsjakt inom Såtenäs flygplatsområde och i vilken omfattning denna skall ske. Skyddsjägare skall ha godkänd dokumenterad utbildning för att vistas på airside. 2.5 Beredskap Skyddsjägare skall ha beredskap och kunna larmas av Fälthållningsledare. Syftet med beredskapen är att främst under militär flygövningstid finnas tillgänglig om förekomst av fågel eller annat vilt inte kan skrämmas/motas bort av ordinarie flygplatsorganisation.

5 Sidan 5 / Larmning Upptäckt och anmälan om förekomst av fågel, vilt eller andra större djur inom airside sker till fälthållningsledaren. Begäran om skyddsjakt sker genom Fälthållningsledare. 2.7 Skyddsjakt utanför öppethållande Anmälan till F7 VB eller Insatschef IBSS skall göras innan skyddsjakt påbörjas, vilken i sin tur orienterar berörda funktioner. 2.8 Genomförande Skyddsjakt skall bedrivas enligt pkt 2.1 ovan. Kommunikation under skyddsjakt skall i första hand ske med Markradio FV. Anropsignal FJ. Jägare får ej uppehålla sig på manöverområdet utan tillstånd. Jägare skall föra dagbok över fågeljaktverksamhet. Fågel som skjutits skall avlägsnas från flygplatsområdet. Jägare ansvarar för att förladdningar och tomhylsor tillvaratas. Fordon får endast framföras och parkeras på hårdgjorda ytor. 2.9 Utrustning Jägare förses med fordon utrustat med bärbar radio mobiltelefon, hagelgevär kal 12 samt ammunition. Vid risk för fågelvirus skall skyddsutrustning för detta användas Tillstånd Nödvändiga tillstånd för skyddsjakt samt jakt från fordon skall förvaras i fågeljaktspärmen i fordonet. Varje jägare skall själv inneha en kopia av tillståndet Säkerhet Blyhagel skall användas med hänsyn till flygsäkerheten. Om jakthund används vid skyddsjakten skall hundföraren beakta flygsäkerhetsrisken. Tillstånd för att släppa hund inom airside skall erhållas från ATS innan skyddsjakt påbörjas.

6 Sidan 6 / Rapportering Avskjutningsrapport eller rapport om förekomst av klövvilt eller andra större djur inom airside lämnas till FSO-MF alternativt om denna ej kan nås Flygplatschefen, rapporten skall innehålla: Vilt- eller fågelart Antal Skott- och fällplats alternativt fyndplats 3. Långsiktiga fågelskyddsåtgärder 3.1 Allmänt Inom Såtenäs Garnison inträffar årligen ett flertal kollisioner med fåglar vid start och landning. Incidenterna utgör först och främst en säkerhetsrisk, men även om flertalet inte ger några allvarliga konsekvenser så orsakar det störning av flygverksamheten och i vissa fall även stora kostnader. Under gjordes en omfattande utredning för att kartlägga hotbilden och föreslog där vissa åtgärder. Flera biotopåtgärder har därefter genomförts för att minska flygfältets attraktion för fåglar. Försök med skrämselåtgärder har utförts i en liten skala för att testa olika utrustningar och dess handhavande. Målsättningen är nu att utifrån erhållna erfarenheter genomföra fågelåtgärder i större skala och införa en permanent drift. Det resultat man kan förvänta sig av tidigare föreslagen handlingsplan är i första hand en viss minskning av större fåglar som väljer att rasta inom flygfältsområdet. De som trots allt rastar inne på fältet bör med skrämselåtgärder delvis kunna skrämmas från att uppehålla sig intill rullbanorna. 3.2 Ansvar CMF Såtenäs uppbär ansvar att tillse en god flygsäker miljö och enligt FM Flygsäkerhetsplan 2013 utgör fågelskyddsåtgärder på våra flygplatser ett fokusområde. 3.3 Delegering Uppgiften att driva, utveckla och utvärdera Såtenäs flygplats långsiktiga fågelskyddsåtgärder delegeras till Flygplatschefen Karlsborg samt FSO-MF. 3.4 Fält- och gräsytor Skall i sådan omfattning analyseras och utvärderas över hela flygplatsens fältområde så att rätt åtgärder kan vidtas för att stärka kvalitet eller på annat sätt förändra och förbättra denna. Genom lämpliga kulturåtgärder, dock ej plöjning, hålla en kraftig gräsvall.

7 Sidan 7 / Biotopåtgärder Uppföljning av markarrenden så att omställningen sker enligt upprättade avtal. Höskörden utvärderas både avseende hantering och effekter ur fågelsynpunkt. Stråkytor, gräsets klipphöjd av cm utvärderas ur fågelsynpunkt. Röjning av sly vid tidigare avverkade dungar genomförs regelbundet. Behov av kompletterande biotopåtgärder bevakas och sätts in om populära samlingsplatser uppstår. Undanröja attraktiva boplatser på byggnader och i träd, beaktas redan i projekteringsskedet. Konsekvenser av undanröjande skall också beaktas. Återstående dräneringsarbeten längs banorna fullföljs enligt plan. 3.6 Boytor på och invid platta 6 Skall i sådan omfattning analyseras och utvärderas så att rätt åtgärder i kombinationer med nuvarande avskjutning och skrämselåtgärder kan vidtas för att upprätthålla en god flygsäkerhet. 3.7 Västra fältet och vattenområden Flygplatsen har på grund av sitt läge vid Vänerns kust och omgivande jordbruksmarker ett relativt rikt fågelliv. Tidigare inventeringar har visat att största förekomsten av fåglar inträffar framförallt under aug-okt samt april då många flyttfåglar passerar längs Vänern. De mest talrika fågelgrupperna är kråkfåglar, gäss och måsfåglar vilka genom sin storlek också utgör ett stort hot mot flygplan vid eventuella kollisioner. Det är framförallt Dättern och det västra fältet med de till flygplatsens anslutande jordbruksmarker som lockar fåglar till området. På väg mellan olika platser är det många som passerar över flygplatsområdet och en del väljer då även att rasta på flygfältet för att söka föda eller vila. Utred, ta fram en handlingsplan samt vidta åtgärder för att minska störningar av fågel som flyttar mellan sjö och jordbruksmark. 3.8 Fågelskrämning För att fåglar skall uppleva flygfältet som ett otryggt område där de inte får vara i fred, skall en rad olika skrämselmetoder tillämpas. Större fåglar undviker att rasta i närheten av skrämselanordningar. Däremot påverkas i princip inte överflygande fåglar alls. Detta kan delvis bero på att skrämselanordningarna bara är aktiva med vissa intervaller och därför inte är aktiva just när fåglarna kommer inflygande. Såtenäs flygplats skall ständigt utveckla nya metoder för skrämselåtgärder.

8 Sidan 8 / Studier Långsiktiga och dokumenterade uppgifter om djurbeståndet inom flygplatsens område skall ge underlag som tillsammans skall kunna användas för att vidta konkreta åtgärder eller förslag till förändringar på vidtagna åtgärder för att förändra förekomsten av fågel och vilt. Rutiner för utvärdering av fågelåtgärder utarbetas. Styrning och kombinationer av olika utrustningar utvärderas. Hantering och drift av utrustningen studeras. Fågelförekomsten följs upp genom återkommande punktvisa inventeringar. Trenden för driftstörningsanmälningar (DA) analyseras löpande. Erfarenhetsutbyte bedrivs såväl inom som utom flottiljen Handlingsplan För att minska risken för fågelkollisioner och hålla en så hög säkerhet som möjligt bör fågelåtgärder bedrivas långsiktigt och med stor uthållighet. Fågelfaunan förändras ständigt till antal och artsammansättning inom ett lokalt område. Det är därför viktigt att det hela tiden sker en utvärdering så att rätt åtgärder sätts in och att de ständigt utvecklas. 1. Bland biotopåtgärderna är det viktigt att tidigare beslutade förändringar fullföljs och utvärderas. Skötsel av avverkade områden utförs regelbundet för att förhindra återväxt. 2. Behov av kompletterande biotopåtgärder bevakas. 3. Fågelskrämningen utvecklas för bättre effekt och större täckning. Anpassning och rutiner görs för införande av en permanent drift av utrustningarna. Personal utbildas i handhavandet och det organisatoriska ansvaret utreds. 4. Information och utbildning ges till personal som i sin verksamhet kan bidra till minskad risk för fågelkollisioner. Erfarenhetsutbyte och kommunikation ökas för ökad kunskap i fågelåtgärderna. I den mån det är möjligt anpassas flygverksamheten för att minska riskerna. 5. En handlingsplan för gräs- och fältyta inom airside skall finnas och hållas uppdaterad avseende åtgärder som är vidtagna och skall som skall vidtas Ekonomi För att genomföra föreslagna åtgärder enligt handlingsplan krävs insats av egen personal, inköp av utrustningar och anlitande av olika externa resurser inom ornitologi och elektronik.

9 Sidan 9 / 9 Den interna arbetsinsatsen består av medverkan vid planering, utveckling och hantering av skrämselutrustningar. Utförande av olika biotopåtgärder. Deltagande i olika utbildningar och framtagande av rutiner. Därutöver tillkommer tiden för den permanenta driften när den införts.

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Riskanalys för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av Rektor 2009-12-07 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 3 inom universitetet 3 Arbetssätt

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om krav och administrativa förfaranden för flygplatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer