SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING"

Transkript

1 SÖDRASKÅNINGARNASVILT&FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: Vemmenhögssalen,FörläggningsbyggnadFB1 Tid: Närvarande: UlfOttosson,ThomasOhlsson,PatrikEkstrand,Bernt Jacobsson,DennisOhlsson,IngvarNilsson,LinusSvensson,Leif Edenheim,GerhardKosel 1 Mötetsöppnande 2 Dagordningengodkändes 3 Valavjusteringsmän BerntJacobssonochGerhardKoselutsågsattjusteradagensprotokoll. 4 Föregåendemötesprotokoll Godkändesmedetttilläggochladestillhandlingarna.Iprotokolletnämdes attgerhardochberntförhandlatomvårtnyaarrende.ibrådskanglömdes MagnusHolmqvistbortsomocksåvarmed.Minnesanteckningfrån arrendeförhandlingenbifogasdettaprotokoll. 5 Rapporterfrånrespektiveviltvårdsområdesamtfiskeavdelningen Fiske BJochGKvarpåallmänningensårsmöte.Därbeslötsattvåra fisketillsyningsmänskallhjälpasåtattbevakavarandrasfiskevatten.som tackfårtillyningsmännensfiskekortfrånrespektiveförening. Södra Sebilaga Stensoffa Sebilaga Revinge Sebilaga Ystad Sebilaga HälgesVännerSebilaga 6 Ekonomi PatrikEkstrandredovisadeattföreningensekonomiärunderkontroll.PE uppdrogsattjämförasenasteåretsviltfoderkostnadermedtidigareår. 7 Diskussionomföreningensreglerochefterlevandetavdessa Efterdiversestrulinomföreningenangåendeefterlevandetavvåra gemensammaregler,beslötsattfrånochmedhösten2009samlasalla områdena(r,socht)påellagårdviddegemensammajaktdagarna. StyrelseninkallarRolandWallénattkommapånästastyrelsemöteden9/ jaktledarevidjaktenden29/112008förattdiskuteradenuppkomna situationen.

2 8 Förberedelserinförårsmötet15/ KlartattTillberghållerföredragpåårsmötet. PlatsenföråretsårsmötebeslötstillSjöboKaffestuga 9 Övrigafrågor VibeslötattföreningensavskjutningsrapporttillSvenskaJägareförbundet rapporterasavsekreteraren. MötetbeslötattändrakodernatilllåsenpåEllagårdochFiskeplatsenfrom 15/52009.Kodermeddelasiårsmötesprotokollet. LEtoguppfråganomanvändningavfastbelysningvidvildsvinsjakt.LEtar frambeskrivningavreglernafördettasamtvilkautfodringsreglersom kommerattgälla. TrikinerharupptäcktsiengrisskjutenpåToppeLadugård.Numeramåste allaproveranalyserasavgodkändaslakterierellersva.letarframlistasom LSsedanläggerupppåföreningenshemsida.TOtarkontaktmedSVAom kuvertförprover. DOharundersöktpriserochprestandapå4 hjulingar.vidarediskussion omdettapåårsmötet. IN Tvetvillanlägga1nyviltåkeriSnuessamtrenoveradeniV.Tvet. GodkändesomOKmedFortverket. GK Staketenruntmångaavvåramossaräridåligtskick.Arrendatornär ansvarigattkornaintekangåinimossarna.men,dådessalagningaroftast barablirmedenenkeleltrådföreslåsattvisjälvautförreparationerna. GK Datumenförhöstensjaktdagarkanbliändradepgamilitär verksamhet.nyinryckningv31.hemvärnetharocksåaviseratom slutövningv41.deaktuellajaktdagarnakommerattmeddelassåfortvifått merinfo. GK PågrundavföregåendepunktföreslåsHälgesVännerattläggatiden föråretsskjutningimaj/juniistället. 10 Kommandemöten Nästastyrelsemöte9/317.00iVemmenhögssalen,Förläggningsbyggnad FB1. Årsmöteonsdagenden15/

3 Vidprotokollet ThomasOhlsson Justeras: BerntJacobsson GerhardKosel

4 AnteckningarfrånmötemedFortifikationsverket angåendejaktarrende. Närvarande:Fortifikationsverket:BarbroBroströmochTorbjörnCairén,Lars Börje Nilsson. Södraskåningarnasvilt ochfiskevårdsförening:gerhardkosel,magnus HolmqvistochBerntJacobsson. OvanståenderepresentanterfrånFortifikationsverketfickår2007iuppdragetattse över jaktarrendena.nyakontraktskallvaraklaratill1mars2009. Uppsägningstidenär6månaderförekontraktetsupphörande.Skeringenuppsägning förlängskontraktetmedautomatik. BetalningenskermotfakturaochskallvaraFortifikationsvekettillhandasenastsiste augusti. FortifikatonsverketharundersöktarrendepriserisödraSverigeochdåtittatpå:Svea Skog, Kyrkan,HolmenochKorsnäs.Prisernaligger80 120kr/ha.Ävenbetydligtdyrare arren denfinns. VidutarrenderingharFMföreträde.IngafällavgifterskallutgåtillFortifikationsverket. Vidprissättningharingenhänsyntagitstillvilttillgångellerrovdjur.Klubbarnaskall själv skötaviltvårdenochutarbetasinastadgar. Vidprissättningenharhänsyntagitstill: Möjlighetenattjagamedhänsyntill FMövningar. Betningavkorochfår Rekriationsområdeochhundträning FrivilligutbildningochMC körning KungabrevetochCW område Natura2000områdeochlänsstyrelsensdirektiv Arrendepriserskjutfält25kr/ha.Annatövningsfält30kr/ha.Vårtarrendeområdefår sammaprissomskjutfältmedhänsyntillallastörningarsomvihar börjarovanståendeattgälla.Därefterkommerindexreglering(KPI)att läggaspå årligen. FöreningenskallårligentillFortifikationsverketsändainmedlemsmatrikeloch styrelsens sammansättning. Följandeickejaktbararealharräknarsbort: Revingehedbebyggelse,förläggningsplatserkalvningsfållorcirka1100ha Falsterbo61ha(helafältet). Pånämdaområdensvararviförskyddsjakten Beräkningavantalhajaktmark: Revingehed 3719,5ha Kabusa 575 Fredriksberg 247 Husie 52 Summa 4593,5 Fiskearrendetblirsomtidigaremenkommerkanskepåsiktattingåijaktarrendet.

5 RapportfrånRevingeområdet Utfodringavfasanrådjurochvildsvinpågårtomvecka11. Vilttillgång Rådjurstillgångennormal Tillgångenpåharemycketdålig. Tillgångenpåfasannormal. Tillgångenpårävärgod. Vildsvinfinnssporadisktinomområdet. Fälltredovisatviltvidgemensammajakter Viltslag Rådjur Antal 15(ävenenskildjakt) Fasantupp 14 Fasanhöna 1 Hare 19 GerhardKosel Viltvårdare Tvet området Fälltvilttotaltundersäsongen Rapportfebruari2009 Vilttillgång Vilt Kön/art Antal Rådjurfärreännormalt,fåkid.Dekidsomsågsijuni juli harreducerats Rådjur Bock 4 påannatsättänjakt.3bockarskjutnapåpürsch Bockkid Haremindreännormalt,endast11hararskjutnapå Revingehed. Getkid 3 Hare 20 Rävmycketövernormalt,flerarävarobserverasvidde gemensamma Fasan Tupp+höna 4+1 jakterna. Kanin 47 Dovhjortharobserveratsisödradelarnaavområdet underjuni Grävling 5 samtidecember,vilketejharskettdesenaste

6 säsongerna. Räv 15 Tvåhjortartrafikdödadevidväg11. Gräsand 7 GässistoraflockarslogpåfältensöderV.Tvetefterjul. Kricka Svartfågelövernormalt Grågås Vildsvinharutökatsinahemområden Sädgås 2 Engalttrafikdödadvidväg11SKopparp Bläsgås Kanadagås Viltvård Mås/Trut Viltvårdsdaggenomfördijuni Kråka 8 GrytjaktmedSkånesgrythundsklubbgenomförd7/8,3 grävlingarfällda. Kaja 11 7/2,5rävtikar+1grävlingfällda Vildsvin vuxna 3 Saltstenarharkompletteratsijanuari Vildsvin kultingar 6 Trafikdödatviltundersäsongen InomTvetområdetfinnsnu: Rådjur Bock Foderplatsförvildsvini Gideons G/S 1 Åtelplatserförvildsvinstartade1novemberi TrettonbokaochSnues. Kid Dov Hjort 2 TrästaketTrettoboka,SnuesochVTvetimycketdåligt skick,böråt Vildsvin Galt60kg 1 gärdasmedeltrådsnarast.kornaförstörfoderautomater ochåtlar. Ellagård: Veteinköptförsäsongen. Majsharsaknatsfrånden16/12tillden2/2 09,vilketinneburitattåteloch foderplatserejfungerat. Kvarnby: Kanninstammenharåterhämtatsigochäråternormaltillgång.Samtligakaninerskjutna ikvarnby. Hareochfasansparsamtillgång Rådjurobserveradepåfältetssödradelar.Treextrajakterhargenomförtsidecember ochjanuari. Falsterbo: Inventeringgenomförd14/7mittunderFalsterboHorseshow.5grågässiövrigtinget jaktbartsynligt. Jaktvarplaneradentidigmorgonunderseptember,förattundvikakonfliktmed lokalbefolkningen, menfältethartydligensläpptsheltochcampingenhartagitövermedbådetältplatser ochbilparkering. EnligtuppgiftharFortVskrivitavtalmedVellingekommun.Ingenjaktgenomförd2008 Medlemmar: Tvetharunderårethaft16aktivaoch2passivamedllemmar. EnPrao,ChristerWestfahlharanmältatthanunderåretintekunnatdeltagapgaarbete. ThommieGöranssonYstadjägarnaharhaftpürschområdeinomTvet16/8t.o.m.30/9, ingetskjutet.

7 Övrigt PeterStrandharbegärtutträdeurföreningen.LarsRemforsochPer AndersNilssonhar begärtåterintäde somaktivmedlem. Ingvar Nilsson RedovisningStensoffan Viltvård Betorärutlagtförsamtligaområde MajsärpåplatsiEllagård Utfodringenlplan Vilttillgång Rådjurnormalt Haremåttlig Fasanmåttlig Grismycketgod Rävgodtillgång(Rävskabbharobserverats,Enharskjutits) ViltvårdarenStensoffan Dennis Ohlsson Rapport från Ystadområdet Avskjutning 1rådjur(kid,skyttenLellkyharanmodatsbetalaindirekttillkassören) 33harar 1fasaner 4änder 5krickänder 7gäss Kommentar:VilttillgångeniYstadområdetdåligblapgahårdbelastningpåmarken frånolikaaktivitetersamtettstortjakttryckikringliggandemarker. Rådjurstillgångendåligmenvissåterhämtningkanskönjasefterbegränsningari avskjutningenochstödutfodringsåtgärder.tillgångenpåharedålig.fasanfinns endastpåettfåtalplatserinomområdet.godtillgånggässperiodvis.vildsvin

8 uppträderalltmeroftainomområdet.viltolyckamedstorgaltiutkantenavvårt jaktområdenyligen.ettantalviltolyckor(5st)medrådjurinblandadeharockså inträffatunderjanuarimånadinomellerjustutanförvårtområde. AvskjutningsrapportenligtovankommerattinsändastillSvensakJägareförbundet. MotsvaranderapportfrånRevingeområdetbörocksåskickasinefterjaktåret. Verksamhet Enligtplan ingengästjaktgenomfördpgadenbegränsadevilttillgången. Gemensammajakteriövrigt ganskastortmanfall Stödutfodringharskettinomområdetfrämstmedbetor.Räkning(attesterad)är tillsändkassören. Till Hälges Vänner Den gemensamma grisjakten 10 januari har genomförts med ganska gott resultat. Tack vare isläggningen kunde vi nå ut till områden som normalt endast hundar och grisar kan beträda. Såt 1 omfattade Silvåkrakärret och Polisdungarna. Där fanns ett par vuxna grisar i drevet, men kultingar observerades först efter avslutad såt. Eftermiddagens såt omfattade Silvåkragården och Ekologiska och blev mer dramatisk. Många fick se grisar, hundarna hade mycket att göra och 4 grisar blev skjutna. Två i Stora kärret och två i Ekologiska. Totalt deltog ca 20 passkyttar och 14 hundförare. Många sena återbud tvingade fram improvisationer i passbesättningen. Fortsatt grisjakt: Totalt har vi nu fällt 27 grisar inkl den felskjutna suggan och de fyra galtarna. Tillkommer en påkörd galt. Silvåkragårdens uttag ligger på ca 22 djur. Jag bedömer det inte realistiskt att vi kan fördubbla avskjutningen och tilldela alla ytterligare ett djur. Istället sätter vi nu ett tak för totala avskjutningen till 35 djur. Alla får chansen att skjuta ett djur till, både de som redan har fått en gris och övriga i HV. Men när 35 djur är skjutna så stoppar vi grisjakten för i år! Detta innebär att rapporteringen i Ella gård måste fungera! Dessutom vill jag att de återstående djuren rapporteras med e-post eller telefon direkt till mig, så att jag snabbt kan gå ut och avbryta jakten. Sammanfattning: Ytterligare 8 grisar inklusive en galt får skjutas. Tilldelningen gäller alla som inte har skjutit någon gris, eller tidigare skjutit (erhållit) en gris detta jaktår..

9 Fick idag besked från länsstyrelsen. Vi får ytterligare en hjort, max 4 taggar att skjuta t o m OBS denna får inte bytas mot kalv eller hind!! Utdrag ur Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd avseende jakt på kronhjort (NFS 2002:19): 1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. 2. Ansvarig jaktledare svarar för att sådana sambandsbestämmelser tillämpas under jakten som förhindrar att flera djur fälls än som tilldelats Jaktledaren skall före varje jakttillfälle försäkra sig om att hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt skall kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen... Hälsningar, Leif

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Viltkött som resurs EVA WIKLUND OCH GUNNAR MALMFORS

Viltkött som resurs EVA WIKLUND OCH GUNNAR MALMFORS EVA WIKLUND OCH GUNNAR MALMFORS RAPPORT 6635 DECEMBER 2014 av Eva Wiklund och Gunnar Malmfors NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Foto: Magnus Nyman Januari 2006 Rapport 01-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Simlångsdalen Vrå 2006, Sv. Natutförvaltning

Läs mer

JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ

JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för jaktvårdskretsen "Jägareförbundet Haninge - Tyresö" får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 2014-12-31. Kretsen

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2005

Årsstämma Sikfors VVO 2005 Årsstämma Sikfors VVO 2005 Datum: 2005-04-10 Närvarande: Roland Eriksson Tid: 14:00 Erland Johansson Plats: Folkets Hus, Sikfors Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold Malm Andreas

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 6 Stor, stark sid 1/6 God Jul & Gott Nytt Jaktår tillönskas av Svenska Jägareförbundet areförbundets Julkort 2012 kopia 2.indd 2 Med ett stort tack för allt det arbete som genomförts av förtroendevalda

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 24 Stor, stark sid 1/12 Foto: Lena Runar Seminarium om vilt- och viltförvaltningshistoria Måndagen den 27 oktober inbjuds alla intresserade till ett seminarium om vilt- och viltförvaltningshistoria

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Jakt & Viltvård MEDLEMSTIDNING FÖR MALMÖ VILTVÅRDSFÖRENING

Jakt & Viltvård MEDLEMSTIDNING FÖR MALMÖ VILTVÅRDSFÖRENING Jakt & Viltvård MEDLEMSTIDNING FÖR MALMÖ VILTVÅRDSFÖRENING NR 1 2013 I det här numret berättar vi om hur en av föreningens veteraner fällde en riktigt fin skovelhjort på Sturup. Vår medlem David Lindholm

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2013 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Planering för kurs i jägarexamen under ett år

Planering för kurs i jägarexamen under ett år Planering för kurs i jägarexamen under ett år Vecka Höstterminen år 1 1 Genomgång av material och studieplan Berätta om hur det kommer att fungera med de faddrar som är engagerade under kursen (mer info

Läs mer

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund Gäller från 2012-07-01 till 2017-06-30 Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder

Läs mer

BERGSLAGENS JAKT- O FISKEVÅRDSFÖRENING

BERGSLAGENS JAKT- O FISKEVÅRDSFÖRENING 1 (12) BERGSLAGENS JAKT- O FISKEVÅRDSFÖRENING I jaktens historia är 50 år en obetydlighet. I vår nordiska kultur har jakt och fiske alltid haft mycket stor betydelse för människans liv, så länge hon har

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKTEN

EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKTEN EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKTEN GRUNDEN PÅ 30 SEKUNDER 1 Enkel rapportering via SMS, App eller dator 2 Faktura genereras automatiskt till ansvarig jaktledare 3 Betalning via bankgiro eller kortbetalning

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Naturvårdsverket Registrator Öster Malma 14 05 09 NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Svenska

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara.

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara. 38 fyra jag- du Den kommunikativa nyckeln jag och du innebär att ha förståelse för att jag ansvarar, tänker och tycker för mig. Jag står för mina egna tankar och åsikter. Jag låter dig vara och respekterar

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 14 Stor, stark sid 1/9 Vild höst på Stockholms krogar Svenska Jägareförbundet lanserar nu en viltmatkarta över några av de Stockholmskrogar som serverar vilt på menyn i höst. Viltmatskartan

Läs mer