Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats"

Transkript

1 Sidan 1 / 46 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning Allmänt Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats Ansvar Prioritering Korrigerande åtgärder Flygplatsens flygsäkerhetskultur Flygplatsens flygsäkerhetskultur ska kännetecknas av Förutsättningar för att uppnå en hög flygsäkerhetskultur Flygplatsens organisation för säkerhetsledning Funktionsansvar inom flygplatsdriften Delegering Dokumentation Funktioner och arbetsuppgifter med säkerhetspåverkan Flygplatsens kritiska processer Kritiska procedurer (RML-V-1C ) Fokusområden och säkerhetsmål Fokusområden Flygsäk Centrala fokusområden (långsiktig tidsperiod) FM flygplatsgemensamma fokusområden Flygplatsernas nedbrutna fokusområden till delområde Fokus område 1: Säkerställa flygplatsprocesserna i ny organisation Fokus område 2: Samordna säkerhetsarbetet inom FM flygplatser... 12

2 Sidan 2 / Fokus område 3: Minska intrång på flygplatsområdet Fokus område 4:Minska vilt och fågelpåverkan på flygsäkerheten Fokus område 5: Minska FOD förekomst Fokus område: Minska antalet driftstörningar orsakade av tekniska system Flygplatsens lokala säkerhetsmål Handlingsplan för lokala säkerhetsmål Mätbara mål för lokala säkerhetsmål Handlingsplan för lokala säkerhetsmål för flygplatsen Handlingsplan för lokala säkerhetsmål för flygplatsen Verktyg för att identifiera nya lokala mål och uppföljning av fokusområden Avvikelsehantering Orsaksidentifiering (MTO verktyg) Egenkontroll Internkontroll Central statistik från myndigheterna Internrevision Lokala analyser Säkerhetsnyckeltal och mål Klassificering vid Runway/Taxiway Incursion (RWI/TWY) FOD Vilt och fågel händelser Mötesstruktur Ledningsmöte flygplats Samordningsmöte MF Flygplatsgruppens driftmöte Flygsäkerhetsgrupp flygplats... 25

3 Sidan 3 / Flygsäkerhetsmöte Informationsmöte flygplatsdrift Emergency training group (ETG) Avvikelsehantering Allmänt Rapportering/Måluppföljning Uppföljning av verksamhetstillståndet (certifikat/driftttillstånd) Avvikelserapportering Ansvar Införande av temporära restriktioner Typer av avvikelserapporter DA- flygplats Flöde avvikelserapportering Klassificering av avvikelse Sekretess Rutin för hantering av avvikande luftfartsprodukter Flygsäkerhetsmeddelande Driftstörningar och fältskador Åtgärder i samband med haveri Direktanmälan Korrigerande och förebyggande åtgärder Nödlägesberedskap och agerande vid nödlägen Haveri eller annan olycka inom flygplatsområdet Strömavbrott Strömförsörjning över tid Informationsspridning...34

4 Sidan 4 / Spridning av säkerhetsrelaterad information Säkerställande av informationsspridning Internet Emilia Flygplatsmeddelande Garnisonsorder eller garnisonsdirektiv Rutiner Rutin som endast berör egen verksamhet Rutin som påverkar andra aktörer Process för förändringar av lokala bestämmelser Allmänt Process Initiering Förstudie Genomförande Avslutning Luftfartsskydd Kompetens och resurser Lokala tilläggsutbildningar Systemsäkerhetsanalys Allmänt Säkerhetsbevisning Tillträdeskontroll Allmänt Säkerhetsplan... 40

5 Sidan 5 / Kravkvittenslista Riskkällelista Övrig relevant dokumentation Genomförande Allmänt Vägledning vid bedömning av olika nivåer Nivåer Nivå Nivå Nivå Revision Säkring av externa och interna leverantörer Frekvens av externa och interna revisioner Revisionsplan för flygplatsen Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Tillämpning SMS (Safety Management System) är en del av verksamhetshandboken och ska tillämpas på Såtenäs flygplats. Flygsäkerheten skall alltid prioriteras i verksamheten vid Såtenäs flygplats. Detta innebär att säkerheten och säkerhetsarbetet har företrädesrätt mot all annan verksamhet. Vid planering och genomförande av flygsäkerhetsrelaterade verksamheter skall säkerhetsförebyggande åtgärder vidtas enligt TSFS 2010:122. Innan nya system sätts

6 Sidan 6 / 46 i drift, förändringar i existerande system införs eller system ersätts eller avvecklas ska en säkerhetsbevisning genomföras och redovisas skriftligen i god tid för flygplatsledningen Allmänt En flygplats, dess system och delsystem ska utformas och drivas så att kombinationen av sannolikheten för feltillstånd som kan inträffa, och allvarlighetsgraden i de konsekvenser som feltillståndet kan leda till, resulterar i en acceptabel risknivå för de luftfartyg som använder flygplatsen Flygsäkerhetsarbete tar sin utgångspunkt på att identifiera och reducera risker för att säkerställa en acceptabel säkerhetsnivå. Om det inte går att uppnå en acceptabel risknivå, kan en lägre risknivå accepteras under förutsättning att åtgärder har vidtagits för att minska sannolikheten och/eller konsekvenserna enligt As Low As Reasonably Praktikable (ALARP-principen). 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats 2.1. Ansvar Ansvarig för innehåll, revidering samt efterlevnad av säkerhetsledningssystemet är Flygplatschefen. Utsedd flygsäkerhetskoordinator förvaltar system för säkerhetsledning och är ansvarig för utformning, utveckling och revidering av flygplatsens säkerhetsledningssystem och flygsäkerhetsplan. Uppdatering av säkerhetsledningsdokumentet ska ske varje år Prioritering Flygplatsen strävar att alltid ligga steget före så att riskerna minimeras enligt ALARPprincipen. Det ska i samtliga beslut på alla nivåer i organisationen säkerställas att säkerheten omhändertas, vid verksamhet som påverkar flygplatsområdet Det förebyggande flygsäkerhetsarbetet karakteriseras av: Identifiering av trender och problemområden Systematiska riskbedömningar Aktiviteterna omfattar analyser, planering, genomförande, uppföljning och korrigerande åtgärder.

7 Sidan 7 / Korrigerande åtgärder Ständiga förbättringar uppnås genom att: Förbättringsplaner och mål årligen revideras Revisioner av verksamheten Regelbundna analyser av avvikelser Korrigerande och förebyggande åtgärder Eftersträva stor delaktighet i förbättringsarbetet av alla inom Flygplatsverksamheten Flygplatsens flygsäkerhetskultur På Såtenäs flygplats har flygsäkerheten högsta prioritet. Vi ska därför ständigt sträva efter att vår flygplats ska vara en trygg och säker plats för våra flygoperatörer, besökare, medarbetare, och passagerare. Ett proaktivt flygsäkerhetsarbete med hög säkerhetskultur hos ledning och medarbetare bidrar till att Såtenäs flygplats minimerar risken för incidenter Flygplatsens flygsäkerhetskultur ska kännetecknas av Ledningens engagemang i flygsäkerhetsfrågor Kontinuerlig reflektion över arbetets utförande genom system för övervakning, analys och återkoppling Hög grad av eget ansvar hos medarbetarna. Vår verksamhet ska präglas av respekt och öppenhet i en icke-klandrande och icke- straffande atmosfär Flygplatsens personal skall aktivt medverka i förbättringsarbetet, genom kompetens, professionalism och riskanalyser i arbetet samt hög riskmedvetenhet i arbetet och god lag- och kamratanda. metoder och rutiner skall finnas, vilka gör att avvikelser, brister och förbättringsförslag blir snabbt omhändertagna med korrektiva åtgärder och omsatta till utveckling av flygplatsens verksamhet. Åtgärder för att minimera miljöpåverkan och främja och utveckla en god arbetsmiljö skall alltid eftersträvas. Instruktioner, procedurer är kända för befattningshavare och personal som omfattas av VHB. Åtgärder för utveckling av personalens kompetens, professionalism och kapacitet skall prioriteras. Hög kvalité, arbetsglädje, motivation och öppenhet skall prägla personalen inom flygplatsen

8 Sidan 8 / Förutsättningar för att uppnå en hög flygsäkerhetskultur Lärande: en vilja och kompetens att lära från insamlad information och en beredskap att implementera förändringar och förbättringar Rapporterande: skapa ett arbetsklimat där personalen känner sig trygg och beredd att rapportera felhandlingar, brister och andra tillkortakommanden Rättvis: balanserar ansvar och lärande, förändrar sättet vi tänker kring ansvar så att det blir kompatibelt med lärande Flexibel: anpassar sig säkert och effektivt mot plötsliga externa och/eller interna förändringar och kravbilder 2.5. Flygplatsens organisation för säkerhetsledning Befattning Namn Ansvar/uppgift/befogenhet Flygplatschef Enl verksamhetshandboken Flygsäkerhetskoordinator Helene Kjellström Enl verksamhetshandboken Operativ chef Ulf Ragnarsson Enl verksamhetshandboken Flygsäkerhetsofficer MF Helene Kjellström Enl verksamhetshandboken Tekniskt Ansvarig Roger Evertsson Enl verksamhetshandboken CO ATS Såtenäs Marie Larsson Enl verksamhetshandboken 2.6. Funktionsansvar inom flygplatsdriften Befattning Namn Uppgift Kompetenskrav Lokal C SIS Anders Johansson SIS flygplats Enl COM TA/SIS Roger Evertsson Tekniskt ansvarig SIS Enl COM C Flygplatsräddning Janos Plavsic Flygplatsräddningstjänst Enl verksamhetshandbok CFälthållning Claes Göran Malm Fälthållningstjänst Enl verksamhetshandbok Stf C 26 FBK / OA Ulf Ragnarsson Operativt ansvarig Enl verksamhetshandbok CO ATS Såtenäs Marie Larsson Flygtrafikledning Enl verksamhetshandbok FMLOG Sven-Inge Handfast Drivmedelstjänst BVKF Enligt MSB

9 Sidan 9 / Delegering Följande befattningar skall ha en skriftlig delegering. Delegering av uppgifter och mandat återfinns i Ubilaga_ _Delegering_ansvar_och _befogenheter Flygplatschef (CMF) från CF7 Flygsäkerhetskoordinator (FSK) från flygplatschef Flygsäkerhetsofficer flygplats (FSO-MF) från flygplatschef CO ATS från flygplatschef Operativt ansvarig (OA) från flygplatschef Lokal C SIS från flygplatschef Tekniskt ansvarig (TA) från flygplatschef C Flygplatsräddningstjänst från flygplatschef C Fälthållningstjänst från flygplatschef På respektive delegering ska det minst framgå Uppgift Ansvar Återdelegering Dokumentation Delegeringarna skall registreras på Såtenäs Garnison expedition, som upprättad i två ex. varav, 1 ex till den som mottagit delegationen. 1 ex registreras på Flygplatschefen SÅT Funktioner och arbetsuppgifter med säkerhetspåverkan (TSFS 2010:122) Befattning Namn Uppgift Kompetenskrav C Flygplatsräddning Janos Plavsic Flygplatsräddningstjänst Enl verksamhetshandbok C Fälthållning Claes Göran Malm Fälthållningstjänst Enl verksamhetshandbok CO ATS Såtenäs Marie Larsson Flygtrafikledning Enl verksamhetshandbok TA/SIS Roger Evertsson Tekniskt ansvarig SIS Enl verksamhetshandbok FMLOG Sven-Inge Handfast Drivmedelstjänst BVKF Enligt MSB

10 Sidan 10 / Flygplatsens kritiska processer Flygplatsens kritiska processer är de funktioner (system) som måste vara i drift för att flygplatsen skall kunna klassas som öppen. ATS/Flygtrafikledning Fälthållning Flygplatsräddning Teledrift (kan medges som beredskap/jour) Ovanstående funktioner ställer flygplatsen ett särskilt krav på. Dessa skall ha tydligt upprättade rutinbeskrivningar, identifiera sina kritiska delprocesser och procedurer Kritiska procedurer (RML-V-1C ) Flygplatsens kritiska procedurer är de procedurer som finns för att hålla samman flera processer och på så sätt erhålla en flygplatsdrift enligt gällande certifikat och drifttillstånd. Procedurerna syftar till hög driftsäkerhet, flygsäkerhet samt säkerställa att gällande regelverk efterlevs. I dessa processer bedöms nedan angivna procedurer vara kritiska, varför de skall beaktas speciellt och följas upp genom egna internkontroller. Följande kritiska procedurer har identifierats på Såtenäs flygplats: Informationsspridning o Flygsäkerhetsmeddelande o NOTAM o Flygplatsinformation via order och meddelande Funktioners rapportering o Rapport om begränsningar o Avvikelser (DA MF, DA ANS, DA SIS, Banskaderapport, MFL) Rättningstjänst och spridning av lokala manualer inom flygplatsen. Upprättande och uppdatering av lokala manualer för flygplatsen Infrastrukturella åtgärder (arbeten på fältet och dess närhet) Besök av nationella/internationella luftfartyg Fågelförekomst och dess prevention.

11 Sidan 11 / Fokusområden och säkerhetsmål 4.1. Fokusområden Flygsäk Centrala fokusområden (långsiktig tidsperiod) Omogna system och förmågor Kvalitetsbrister i dokumentation och processer Resursplanering Erfarenhetsöverföring Human Factors 4.2. FM flygplatsgemensamma fokusområden ) Under 2013 säkerställa flygplatsprocesserna i ny organisation 2) Samordna säkerhetsarbetet inom FM flygplatser 3) Inom 3 år minska intrång på flygplatsområdet (RWY/TWY incursion) 4) Inom 3 år minska vilt och fågelpåverkan på flygsäkerheten 5) Inom 3 år minska FOD-förekomst 6) Minska antalet driftstörningar orsakade av tekniska system 4.3. Flygplatsernas nedbrutna fokusområden till delområde Syftet med delområden inom varje fokusområde är fokusera på de områden som för tillfället behöver särskild uppmärksamhet, områdena baseras på det FM gemensamma flygsäkerhetsarbete som funktionsleds av C Flygsäk/PROD FLYG så att den uppnådda flygsäkerheten ständigt övervakas och utvärderas och utvecklas gentemot de satta målen Fokus område 1: Säkerställa flygplatsprocesserna i ny organisation Huvud område/rubrik 1. Resurs-och/eller i DA- MF: organisations brister Del område i DA-MF 1. Brist i mtrl/utr 2. Brister lokaler och anläggning 3. Organisations brist 4. Kompetensbrist 5. Övrigt

12 Sidan 12 / Fokus område 2: Samordna säkerhetsarbetet inom FM flygplatser Huvud Del område i DA-MF område/rubrik 2. Kvalitetsbrister i DA- 1. Brott mot security bestämmelser MF: 2. Avsteg från VHB som bedöms utgöra flygsäkerhetspåverkan eller avsteg från regelverk. 3. Avsaknad av beskrivning eller styrning 4. Erfarenhets överföring 5. Övrigt Fokus område 3: Minska intrång på flygplatsområdet Huvud område/rubrik 3. Otillåten närvaro i DA- MF: på airside Del område i DA-MF 1. RWI, Runway incursion 2. RWE, Runway excursion 3. TWI, Taxiway incursion 4. TWE, Taxiway excursion 5. API, Apron incursion 6. APE, Apron excursion 7. Övrigt Fokus område 4:Minska vilt och fågelpåverkan på flygsäkerheten Huvud Del område i DA-MF område/rubrik 4. Vilt/Fågel i DA- 1. Större klövvilt MF: 2. Små vilt 3. Fågelkollision 4. Förhindra bobyggande 4. Övrigt Fokus område 5: Minska FOD förekomst Huvud område/rubrik 5. FOD, Foreign i DA- MF: objekt debris Del område i DA-MF 1. Luftfartyg 2. Fordon 3. Byggverksamhet 4. Övrigt

13 Sidan 13 / Fokus område: Minska antalet driftstörningar orsakade av tekniska system Huvud område/rubrik i Del område i DA-MF DA-MF: 6. Omogna system 1. Tekniska system 2. Nya system RAKEL, I-ATC, etc 3. Anläggningar 4. Fordon 5. Personlig utrustning 6. Övrigt Flygplatsens lokala säkerhetsmål 2014 a) Utveckla flygplatsens säkerhetskultur b) Öka rapporteringsvilligheten genom nytt avvikelsehanteringssystem c) Mötesformer och erfarenhetsöverföring d) Minska vilt och fågelpåverkan på flygsäkerheten e) Minska intrång på bana Handlingsplan för lokala säkerhetsmål Mätbara mål för lokala säkerhetsmål Kvartal 1 Genomföra två (2) interna kontroller med inriktning på ledning och VHB. Utveckla safetyfoldern för utbildning av enheternas lokala utbildare. Skapa en lokal utbildning för utbildare. Registrera och följa upp behörigheter för personal som skall inneha tillstånd att vistas inom airside. Igångsätta fågeljakten (F7 JvF) i syfte att minska svartfågelförekomsten vid TSFE luftfartyg på platta 6 samt i övrigt skapa rutinbeskrivning för patrullens arbete utom och inom militär flygövningstid. Påbörja arbetsgrupp med Intrång på bana och inarbeta föreslagna åtgärder i VHB. Implementera lokal flygsäkerhetsgrupp enl krav ställda i TSFS 2012:90 7. Genomföra flygplatsgemensamt storforummöte.

14 Sidan 14 / Kvartal 2 Genomföra två (2) interna kontroller med inriktning på Räddningstjänst och Fälthållningstjänst. Fortsatt implementering av airside och staket/grindmiljön. Stödja enheternas lokala utbildare i utbildningen av egen personal i att vistas inom airside. Fortsätta arbetet med arbetsgruppen Intrång på bana och inarbeta föreslagna åtgärder i VHB. Genomföra uppföljningsmöte MarkRa FV (Rakel) Genomföra uppföljningsmöte med enheter och avdelningar avseende tillträde för airside och staket/grindmiljön. Fortsätta fågeljakten (F7 JvF) i syfte att minska svartfågelförekomsten vid TSFE luftfartyg på platta Kvartal 3 Genomföra två (2) intern kontroller med inriktning på Flygtrafikledningstjänst och Drivmedelstjänst. Revidera Safety handledningen för lokal flygplats. Ta fram flygplatsens underlag för nya centrala fokusområden, mätbara mål och delmål. Genomföra flygplatsgemensamt storforummöte Kvartal 4 Genomföra tre (3) interna kontroller med inriktning på plattansvariga på platta 1, 2, 6 samt BAM. Genomföra uppföljningsmöte MarkRa FV (Rakel) Genomföra uppföljningsmöte med enheter och avdelningar avseende tillträde för airside och staket/grindmiljön Handlingsplan för lokala säkerhetsmål för flygplatsen 2015 Genomföra 1 flygsäkerhetsmöte i storforum i syfte att sprida erfarenhet inom och mellan de olika funktionerna verksamheterna på flygplatserna. Utbilda funktionerna på nya avvikelsehanteringssystemet. Genom tekniska åtgärder minska antalet FOD Genomföra interna revisioner med inriktning på VHB samt funktionsvisa DHB. Öka tillgängligheten till avvikelsehanteringssystemet. Öka tillgängligheten till flygplatsens regelverk.

15 Sidan 15 / Handlingsplan för lokala säkerhetsmål för flygplatsen 2016 Genomföra 4 flygsäkerhetsmöten i storforum i syfte att sprida erfarenhet inom och mellan de olika funktionerna verksamheterna på flygplatserna. Följa upp resultatet av tekniska åtgärder för att minska antalet FOD Genom arbete i Central FSO MF arbetsgrupp ta fram ett underlag för utbildning Genomföra interna revisioner med inriktning på VHB och DHB samt funktionsvisa DHB Verktyg för att identifiera nya lokala mål och uppföljning av fokusområden Det åligger Flygplatschef, FSK, FSO-MF i samverkan med operativt ansvarig arbeta fram årliga flygsäkerhetsmål som sedan delas in i korta och långsiktiga handlingsplaner. Verktyg för arbeta fram förslag är; Avvikelserapporteringssystemet Orsaksidentifiering Egenkontroll (verksamhetsuppföljning) Central statistik från andra flygplatser Interna revisioner. Internkontroller Avvikelsehantering Avvikelsehanteringssystemet syftar till att identifiera orsakerna till avvikelser inom respektive fokusområde, som måste omhändertas och inarbetas i en lokal handlingsplan. Avvikelserapporterna analyseras och sorteras på fokusområde och delområde och orsak, FSO-MF/FSK svarar för rapportera säkerhetsläget enligt respektive mötesforms agenda. Vid flygplatsdriftsmötena ska respektive funktionsansvarig avrapportera beslutade, vidtagna åtgärder så att ärendena kan avslutas Orsaksidentifiering (MTO verktyg) Orsakidentifiering syftar till skapa ett analysunderlag för det förebyggande arbetet med att förbättra flygsäkerheten. De omedelbara analyserna som FSO/FSK gör kring orsak vid en driftstörning, syftar till att med egen statistik kunna se trender inom respektive fokusområde.

16 Sidan 16 / 46 I uppföljningsdokumentationen så kategoriseras händelserna enligt flygplatsens lokala fokusområden och säkerhetsmål för att säkerställa att åtgärder vidtas då nyckeltalen tangeras eller överskrids, vidare så delas händelsen in enligt Människan Tekniken Organisationen (MTO) i syfte att identifiera nya fokusområden så att proaktiva åtgärder vidtas Människa bristande säkerhetskultur ingen förståelse/kunskap för HF påverkan vid tillbud och olyckor individens förmåga att hantera många uppgifter stress sociala orsaker Teknik. mekaniska fel el-fel digitala fel bristande underhåll felaktiga rutiner/instruktioner Organisation säkerhetskultur otydlig ledning saknar utbildning organisationsminnestress sociala orsaker för många uppgifter/roller Egenkontroll Genom egenkontrollerna så identifieras avvikelser/observationer som avviker från fastställda regler och rutiner. Avvikelserna/observationerna omhändertas senare i handlingsplanen för kommande verksamhet, handlingsplanen omfattar både kortsiktiga och långsiktiga mål. Flygplatschefen genomför uppföljningsverksamhet och kontroller enligt VHB rubrik 6.4 vid Såtenäs flygplats samt hos de funktioner som listas i VHB rubrik och 4.1.3, för att säkerställa att gällande föreskrifter följs.

17 Sidan 17 / 46 Detta genomförs med hjälp av Ubilaga Checklista. Flygplatschefen har skyldighet att informera L CF och FLYGI vid identifierade flygsäkerhetsproblem och innehar mandat att utfärda nyttjandeförbud om fastställda krav ej kan uppfyllas Internkontroll Central statistik från myndigheterna Nyckeltal och statistik kopplat mot de civila centrala fokusområdena hämtas bl.a. från transportstyrelsens hemsida. Statistik för Försvarsmaktens fokusområden hämtas inhämtas från FM Flygsäk Internrevision Genom Internrevisoner som leds av F7 CQ och centrala revisoner som leds av FlygI, skapas avvikelser och observationer som omhändertas via DA-Flygplats och särskild handlingsplan i samråd med myndigheterna och F 7 CQ Lokala analyser Syftar till att se begynnande flygsäkerhetstendenser och identifiera förbättringsområden för flygplatsens säkerhetsarbete med de lokala fokusområdena Säkerhetsnyckeltal och mål Under den kommande perioden så är ett av fokusområdena att försöka skapa ett bättre underlag för lokala nyckeltal. Syftet med nyckeltal är flygplatschefens sätt att sätta nivån på flygplatssäkerhetsarbetet på flygplatsen, då nyckeltalet överskrids ska flygsäkerhetsorganisationen omedelbart utreda orsaken genom exempelvis internkontroll som leds av FSO-MF/FSK. Med syfte att få fram en handlingsplan för att förhindra att det inträffar igen, initialt kan även ett överskridande av nyckeltal innebära begränsningar i verksamheten Klassificering vid Runway/Taxiway Incursion (RWI/TWY) I enlighet med rekommendationer i European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions arbetar vi kontinuerligt för att minska antalet Runway Incursion händelser. Vi arbetar med två huvudspår där det ena skall leda till att förbättra det statistiska underlaget och det andra ska förbättra möjligheterna att upptäcka och förebygga Runway Incursion genom metoder eller tekniska lösningar.

18 Sidan 18 / 46 Det statistiska underlaget struktureras genom att rapporter klassificeras. Genom klassificeringen får flygplatsen en snabb analys som kan peka på problemområden t.ex. Hot Spots. Statistiken utvärderas och analyseras av flygplatsens flygsäkerhetsforum och presenteras på flygsäkerhetsgruppens möten (RST). Klassificering vid RWY/TWY Incursion Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D (Katastrof, Mycket Allvarlig Händelse) Händelse på rullbana/taxibana, där extraordinära åtgärder måste vidtas för att undvika kollision eller som slutar i kollision Allvarlig Händelse, Mindre Allvarlig Händelse) Händelse på rullbana/taxibana, med stor risk för kollision Händelse på rullbana/taxibana, med tillräcklig separation för att undvika kollision utan större åtgärder Händelse på rullbana/taxibana, med obefintlig risk för kollision Kategori A-B innebär dels att luftfartygets besättning behövt agera enligt riskvärderingsmatrisens konsekvensexempel dels att händelsen inneburit oriktig närvaro av luftfartyg, fordon eller personer på det skyddade området som är avsedd för start, landning och taxning av luftfartyg. Kategori C innebär att luftfartygets besättning inte behövt agera enligt riskvärderingsmatrisens konsekvensexempel, men att händelsen inneburit oriktig närvaro av luftfartyg, fordon eller personer på det skyddade området som är avsedd för start, landning och taxning av luftfartyg Kategori D att händelsen inneburit oriktig närvaro av luftfartyg, fordon eller personer på det skyddade området som är avsedd för start, landning och taxning av luftfartyg Runway Incursion NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL Verksamhetsår Allvarligt tillbud A-B Tillbud C Övrig driftstörning D

19 Sidan 19 / Runway Excursion NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL Verksamhetsår Allvarligt tillbud A-B Tillbud C Övrig driftstörning D Taxiway Incursion NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL Verksamhetsår Allvarligt tillbud A-B Tillbud C Övrig driftstörning D Taxiway Excursion NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL Verksamhetsår Allvarligt tillbud A-B Tillbud C Övrig driftstörning D

20 Sidan 20 / FOD Under 2013 genomför Såtenäs flygplats en kampanj parallellt övriga flygplatser i FM med syfte att få tillgång till bättre statistik över antal FOD inom färd- och manöverområdet. Kampanjen genomförs under 4 perioder Q1-Q4 Grunden för FOD är alla föremål som inte ska eller förväntas upptäcks inom färd- o manöverområdet. FOD är det inte om vi känner till att en viss verksamhet kommer att orsaka FOD inom bansystemet och vi har en rutin som innebär särskild kontroll med anledning av verksamheten. Ur ett flygsäkerhetsperspektiv så har FOD fyra olika farlighetsnivåer A-till D, farlighetsnivåerna beskrivs här nedan. Föremål R- Mindre föremål på RWY Nivå 1 cm -10 cm Kan vara stenar, Is-bitar, A skruvmejslar, radioapparater, verktyg, plåtar. Kan orsaka Anses kunna skada flygplansmotorer allvarligt, eller ge däckskador som om kan innebära avåkning och i värsta fall haveri i samband med starten eller landningen. Större föremål på RWY cm Radioapparater, verktyg, Is-block som släppt från fordon, etc. Papper, snus och annat liknande skräp Mindre föremål på TWY (1-10 cm) Kan vara stenar, skruvmejslar, radioapparater, verktyg, plåtar. Mindre stenar på RWY (0,5-1 cm), grus, sand, lera jord etc. Mindre stenar/föremål på TWY/Klg yta 0,5-10 cm A B B C D Anses kunna skada flygplanet allvarligt, och ge skador på landställ, som kan innebära avåkning och i värsta fall haveri i samband med starten eller landningen. Är i sig inte direkt flygsäkerhetspåverkande, men den ger en antydan om vilken säkerhetskultur som råder inom verksamheten, som i sig kan vara väldigt säkerhetspåverkande och Anses i förlängningen kunna skada flygplansmotorer den största säkerhetsrisken. allvarligt, eller ge däckskader som om de inte upptäcks kan innebära avåkning och i värsta fall haveri i samband med starten eller landningen. Anses kunna skada flygplanens motorer, behöver inte innebära haveri, utan mer en ökad kostnad på grund av högre servicekostnader Anses kunna skada flygplanens motorer, behöver inte innebära haveri, utan mer en ökad kostnad på grund av högre servicekostnader

21 Sidan 21 / RWY NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL Verksamhetsår A-Risk C-Risk TWY NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL (under 2013 genomför flygplatsen en FOD kampanj för att få ett bättre underlag för nyckeltal) Verksamhetsår B-risk D-risk APRON NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL (under 2013 genomför flygplatsen en FOD kampanj för att få ett bättre underlag för nyckeltal) Verksamhetsår B-risk D-risk

22 Sidan 22 / FOD ORSAKER NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL Verksamhetsår Luftfartyg Fordon Byggverksamhet Övrigt Vilt och fågel händelser NYCKELTAL (MAX ANTAL) UTFALL MÅL Antal viltkollisioner som orsakat ATB Antal viltkollisioner som orsakat TB el VL Antal tillfällen då Fält C utför viltavvisning Antal fågelkollisioner som orsakat ATB Antal fågelkollisioner som orsakat TB el VL Antal tillfällen då Fält C utför fågelskrämsel

23 Sidan 23 / Mötesstruktur För att tillvarata kunders och flygplatsens interna önskemål och uppfattningar i flygsäkerhetsrelaterade frågor drivs inom flygplatsen en övergripande mötesserie, som genom strukturen säkrar att flygplatsledningen alltid blir informerad vid ny-, till eller ombyggnad av flygplatsens anläggningar, samt i övriga frågor aktuella inom flygsäkerheten. Vid mötesformer som berör Såtenäs flygplats ska punkten flygplatssäkerhet finnas med på dagordningen. Följande möten skall genomföras på flygplatsen. Ledningsmöte flygplats Samordningsmöte MF Flygplatsgruppens driftmöte Flygsäkerhetsgrupp flygplats Flygsäkerhetsmöte Informationsmöte flygplatsdrift Emergency Training Group 5.1. Ledningsmöte flygplats Omfattning: Säkerställa verksamhet och flygplatssäkerhet genom att tidigt fånga upp händelser tillbud och trender, samt säkerställa kontinuiteten i flygplatsdriften på kort och lång sikt. Ansvarig: CMF Deltagare: CMF, FORTV, CO ATS, OA, FSK, C SIS Frekvens: Var 8 vecka, genomförs normalt efter driftmötet, så att frågor från driftmöte kan hanteras utan dröjsmål. Dokumentation Mötet skall protokollföras och läggas ut på emiliaportalen. Delgivning av mötesprotokoll De som saknar tillgänglighet till FM AP, får mötesprotokoll via mail i PDF-format

24 Sidan 24 / Samordningsmöte MF Omfattning: Syfte med samordningsmöte är att samordna flygverksamheten vid Såtenäs flottiljflygplats. I detta ingår att: Fånga upp och åtgärda flottiljgemensamma flygsäkerhetsärenden Samordna och prioritera flygverksamheten med hänsyn till flygplatsens kapacitet och miljöbelastning Samordna och prioritera nyttjandet av gemensamma produktionsresurser Samordna kort- och långsiktig planering Skapa ett forum för informationsutbyte mellan huvudaktörerna med ansvar inom flygverksamheten vid F 7. Ansvarig: CMF Deltagare: CMF SÅT, OA SÅT C HOB SÅT, CO ATS, HL VHT FlygE, företrädare för Veteranflygverksamheten vid F7 samt F7 flygklubb från april-sept. Frekvens: Var 14:dag. Dokumentation Mötet skall protokollföras och läggas ut på emiliaportalen. Delgivning av mötesprotokoll Protokollet skickas via mail till mötesdeltagarna samt L CF 39/60/Vetfly, C 1.Utbdiv, C 2.Utbdiv. Protokoll finns på F7 på: I:\Central\Ledning_Flygsäkerhetsledning\Protokoll samordningsmöten Flygplatsgruppens driftmöte Omfattning: Leda flygplatsdriften med 4-8 veckors framförhållning. Analysera flygsäkerhetspåverkande faktorer i ett tidigt skede. Faktorer som skall belysas är kommande verksamhet, intressekonflikter, utbildning, avvikelser, revisioner samt systemförändringar (personal, mtrl, utrustning, metodik, uppgifter etc). Ansvarig: CMF Deltagare: OA, FSO-MF, C Fält, C Rä; C SbTo, FortV, CO ATS, TA, Miljö, Fast Frekvens: Var 4:e vecka. Dokumentation Mötet skall protokollföras och läggas ut på emiliaportalen. Delgivning av mötesprotokoll De som saknar tillgänglighet till FM AP, får mötesprotokoll via mail i samband med kallelse och direkt efer genomfört möte.

25 Sidan 25 / Flygsäkerhetsgrupp flygplats Omfattning: Flygsäkerhetsgruppen skall säkerställa att flygplatsen innehar rätt nivå på flygplatssäkerhet genom att tidigt fånga upp händelser, tillbud och trender samt att rapporterade avvikelser omhändertas och att säkerhetsrelaterade erfarenheter som har kommit fram genom värderingar, uppföljningar, revisioner och utredningar skall kunna spridas till respektive organisation. Ansvarig: Flygsäkerhetskoordinatorn (FSK) Deltagare: Samtliga flygande operatörer; TSFE, FlygE, samt SwAFHF och F7 flygklubb. Verksamheter med uppgifter på marken inom flygplatsen såsom plattansvariga; TSFE och TekE samt övriga utan fördelat ansvar; BAM. Flygtrafikledningen ur Lfv samt driftansvarig leverantör av flygplatsdrift; F21, OA 26:Flygbaskompaniet. Frekvens: Kvartalsvis eller vid utökat behov enl särskild kallelse. Dokumentation: Mötet skall protokollföras och läggas ut på emiliaportalen under flygplatsens sida. Delgivning av mötesprotokoll: De som saknar tillgänglighet till FM AP, får mötesprotokoll via mail i PDF-format Flygsäkerhetsmöte Omfattning: Mötet är en sammanslagning av tidigare LPG och TSFE samt FlygE Flygsäkerhetsråd. Anledningen till det är att L VL med tätare intervall ska få en samlad bild över flygsäkerhetsarbetet inom F7. På så vis kan L VL ta sitt ansvar genom att bland annat balansera uppgifter och resurser samt enligt ställda krav regelbundet rapportera flygsäkerhetsläget till VL/C PROD FLYG. F7 Flygsäkerhetsmöte är L VL forum för uppföljning av flygsäkerheten och flygsäkerhetsarbetet på flottiljen. Mötet fokuseras mot proaktivt arbete där arbetet med Flygsäkerhetsplanen och avvikelsehantering är centrala delar i respektive lokal ansvarshavares redovisning. Ansvarig: CQ Deltagare: LML aktörer Dokumentation: Protokoll för mötet skall föras. Delgivning av mötesprotokoll De som saknar tillgänglighet till FM AP, får mötesprotokoll via mail Frekvens: Vid två tillfällen per år är punkterna enligt agendan färre med anledning av att behovet i dagsläget inte finns för tätare frekvens.

26 Sidan 26 / Informationsmöte flygplatsdrift Ansvarig: FSO MF / FSK Deltagare: Samtliga funktioner inom flygplatsverksamhet Mål: minst 80 % procent av personalen har deltagit under mötena i syfte att höja säkerhetsmedvetandet vid flygplatsen och säkerställa att den säkerhetskultur som flygplatschefen har deklarerat råder inom flygplatsdriften. Delgivning av mötesinformation De som saknar tillgänglighet till FM AP, får mötesinformation via egen funktion. Frekvens: Informationsmöten ska genomföras minst 2 ggr per år, 5.7. Emergency training group (ETG) Omfattning: Är organiserad för att uppfylla Lagen om skydd mot olyckor samt i TSFS 2010:114, dvs att ha en fungerande samverkan mellan organisationer och myndigheter på flygplatsen vid särskild händelse Ansvarig: Operativt ansvarig Deltagare: Personer med planerings eller utbildningsansvar för respektive organisation, funktion. Representanter från samtliga organisationer kopplade till luftfartsolycka inom flygplatsens ansvarsområde Uppgift: Är rådgivande till LSO. Ansvarar för att respektive myndighet, funktion implanterar den gemensamma räddningsinstruktionen. Planerar gemensamma Funktionsövningar. Ger vid behov ut riktlinjer till samtliga organisationer, funktioner samt ser till de olika organisationernas behov. Dokumentation Delgivning av mötesprotokoll De som saknar tillgänglighet till FM AP, får mötesprotokoll via mail. Antal möten Ett möte per halvår, samt då behov uppstår.

27 Sidan 27 / Avvikelsehantering 6.1. Allmänt (RML-V-1C , 1.44, 1.47, 1.60) Ansatta mål enligt Ubilaga Mål och uppkomna avvikelser analyseras och utvärderas löpande. Resultatet från detta återförs in i planeringsprocessen. En redovisad avvikelse eller störning avskrivs inte förrän ett nöjaktigt resultat uppnåtts. Om resultatet bedöms kunna förbättras eller utvecklas ytterligare skall avvikelsen eller störningen åter analyseras och bearbetas. Det nya resultatet skall ånyo prövas mot ansatt mål innan avslut sker. Vid uppföljningar, analyser och utvärderingar av verksamheten skall målsättningen vara att genomföra ständiga förbättringar på alla nivåer Rapportering/Måluppföljning (RML-V-1C ) Flygplatschefen avrapporterar måluppfyllnad vid flygsäkerhetsmöte (tidigare LPG) två gånger per år. Till Transportstyrelsen insänds driftstatusrapport en gång per år. F7 miljösamordnare ansvarar för att miljörapportering sker till Generalläkaren en gång/år Uppföljning av verksamhetstillståndet (certifikat/driftttillstånd) (RML-V-1C 1.48) Kontinuerlig uppföljning av verksamhetstillståndet utgörs av: Hindermätning/kontroll Tillträdeskontroller Flygplatsinspektioner Fortlöpande bevakning, följa upp och vid behov anmäla förändringar i tidigare beskriven verksamhet. För detta används checklistan i Ubilaga Checklista.

28 Sidan 28 / Avvikelserapportering Syftet med avvikelserapportering av händelser är att förebygga olyckor och tillbud, inte att fastställa skuld eller ansvarsfrågor. Inom FM flygplatser tillämpas DA Flygplats systemet, enligt RMF kap2, hanteras främst avvikelser som påverkar flygsäkerheten direkt eller i dess förlängning, övrig avvikelserapportering enligt F7 VHL. Genom ett väl fungerande avvikelse hanteringssystem kan flygsäkerhetspåverkande händelser och trender tidigt fångas upp. Systemet syftar till att ge signal till eventuella utredningar då trender eller allvarliga händelser identifierats så att åtgärder kan effektueras Ansvar Samtliga medarbetare är ansvariga för att upptäckta avvikelser rapporteras så förbättringsåtgärder kan vidtas, rapportering enligt RMF i DA Flygplats skall ske innan arbetspasset är slut. Chefer och funktionsföreträdare är ansvariga för att personalen samt funktionen har förmåga och rutiner finns för avvikelse rapportering enligt RMF. Chefer och funktionsföreträdare är ansvariga för åtgärda avvikelser inom egen funktion och då detta anses nödvändigt samråda med flygplatschefen samt FSO-MF/FSK. FSO-MF/FSK är ansvarig för sammanställning av rapporterade avvikelser och att identifiera oönskade trender inom flygplatsen, samt analys om övriga militär flygplatsers rapporterade avvikelser kan påverka Såtenäs Flygplats Införande av temporära restriktioner Vid avvikelse som kan medföra att säkerheten åsidosätts och kan leda till akut skada, har envar rätt och ansvar att stoppa verksamheten. Anmälan sker direkt till närmaste chef alternativt till ansvarig funktionsföreträdare, vilken rapporterar till flygplatschefen. Flygplatschef alternativt chef i linjen inför temporära restriktioner i avvaktan på utredning. Flygplatschefen inför eventuell en operativ begränsning på flygplatsen. Flygplatschefen skall informeras snarast för beslut om handläggning och eventuella begränsningar. Flygplatschefen orienterar vid behov FLYGI och Transportstyrelsen om införda restriktioner.

29 Sidan 29 / Typer av avvikelserapporter Inom flygplatsen används olika typer av avvikelserapporter. Dessa skall om de påverkar flygsäkerheten inom flygplatsens ansvarsområde komma flygplatsledningen tillkänna. System Omhändertar Rapportör Anmärkning Direktanmälan, DIRA Allvarliga tillbud, olyckor och haveri vilken skall rapporteras till Flygplatschef alt Enligt nödlägesrutin VB, envar om Driftstörnings anmälan flygplats, DA Flygplats Driftstörnings anmälan ANS, DA ANS Driftstörnings anmälan, DA SIS VB FM samt HKV/Flygsäk Flygsäkerhetspåverkande avvikelser inom/på flygplatsen samt strukturella skador Driftstörningar och flygsäkerhetspåverkande avvikelser som upptäcks inom och av flygtrafikledningen Driftstörningar och flygsäkerhetspåverkande avvikelser som inom flygplatsens tekniska system tid ej finnes. Envar Flygtrafik ledaren Via CO ATS Envar inom den tekniska funktionen Instruktion och Fastställd blankett enligt RMF Rapporteras då det påverkar flygplatsen, enligt CO ATS ansvarig Rapporteras då det påverkar flygplatsen, enligt Lokal SIS chef ansvarig I de fall då avvikelse rapporteras i annat system än ovanstående skall respektive ansvarig för systemet bedöma om rapporterade avvikelse kan påverka flygsäkerheten på flygplatsen och då vidarebefordra denna till Flygplatschefen samt FSO-MF/FSK. System som kan vara aktuella är: DA BAS, ansvarig Lokal Teknisk chef med FSO-M DA Flyg, ansvarig Lokal Flygchef med FSO-F Materielrapport, MR Teknisk Rapport, TRAB F7 lokala avvikelsesystem, ansvarig lokal CQ DA- flygplats Omhändertar flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar som kan härledas till en händelse eller felfunktion hos materiel, fordon, anläggning eller personal under arbete med/på flygplatsen vilken skulle ha påverkat flygsäkerheten alternativt driftsäkerheten. Beredskapshöjning för flygplatsens räddningsstyrka skall rapporteras. Rapporterade DA flygplats förs in i flygplatsens sammanställning över rapporterade DA. De avvikelser som rapporteras i annat system, kan efter bedömning av FSO-MF omvandlas till DA Flygplats och hanteras då som en sådan. DA Flygplats skall fyllas i digitalt, senast innan aktuellt arbetspass då händelsen ägt rum enligt RMF. Instruktioner för ifyllandet se bilaga 2 i RMF.

30 Sidan 30 / Flöde avvikelserapportering Enligt RMF Kapitel Klassificering av avvikelse Enligt RMF Kapitel 2 Avseende beredskapshöjning så rapporteras dessa enligt RMF Kapitel Sekretess Händelserapportering omfattas av EU förordningens (EU 996/2010)sekretesskydd, händelserapporter (rapporterade avvikelser) får ej användas med annat syfte än förbättra flygsäkerheten Rutin för hantering av avvikande luftfartsprodukter Respektive funktion utarbetar rutin för att säkerställa att luftfartsprodukter i drift överensstämmer med specificerade krav samt skyddas från oavsiktlig användning. Det skall finnas en tydlig utmärkt och av personalen känd plats för placering och inlämning av mtrl och utrustning som av någon anledning ej uppfyller ställda krav Flygsäkerhetsmeddelande Flygsäkerhetsinformation samt operationella order hanteras enligt F7 VHL. Flygsäkerhetsinformation som behöver komma till flygplatsledningens kännedom skickas till dennes fax. Respektive funktion utarbetar rutin för att säkerställa att flygsäkerhetsmeddelande når ut i funktionen. Meddelande av flygsäkerhetskaraktär, vilka utgår från Transportstyrelsen, distribueras av flygplatschefen alternativ av FSO-MF/FSK till flygplatsens funktioner Driftstörningar och fältskador Driftstörningar hanteras enligt RML för det militära luftfartssystemet och enligt TSFS 2010:122 för den civila luftfarten. TSFS 2010: påtalar att händelser/avvikelser som skulle kunna påverka säkerheten för luftfarten utan dröjsmål skall rapporteras till Transportstyrelsen inom 72 timmar. Begrepp, grunder och skyldigheter för avvikelsehanteringen framgår av F7 VHL bilaga Avvikelsehantering.

31 Sidan 31 / 46 Funktionsansvarig ansvarar för att avvikelser omhändertas omgående och att rapport till Flygplatschefen sker. Härvid skall vissa händelser och tillbud även rapporteras in enligt följande: Om händelsen (olyckor, tillbud m.m.) går att härleda till flygsäkerhet skall den rapporteras som DA Flygplats enligt F7 VHL bilaga Flygsäkerhetsledning. Övriga händelser (tillbud, olyckor, återkommande problem/strul, miljö, avtalsbrott, resursbrist) enligt F7 VHL bilaga Avvikelsehantering. FSO Flygplats och personal inom fälthållningstjänsten rapporterar skador på flygfälten enligt kapitel 4 i Handbok Fälthållning. ATS hanterar avvikelser enligt ANS-DA. Alla flygplatsrelaterade avvikelser rapporteras till Flygplatschefen. Avvikelserapport enligt Stödavtal FMLOG FörsE SKA F7. Vid införande av temporära restriktioner skall detta anmälas till FlygI utöver eventuella NOTAM. Flygsäkerhetskoordinator säkerställer att händelserapporter som skall tillsändas Transportstyrelsen inom föreskriven tid blir verkställt enligt krav i TSFS 2010: Åtgärder i samband med haveri Åtgärdslistor vid fara för haveri, befarat haveri och haveri, vid Såtenäs flygplats och i förekommande fall Råda flygplats, regleras i Lokal Räddningsinstruktion (F7 VHL bilaga Lokal Räddningsinstruktion Såtenäs) Direktanmälan Direktanmälan sker till VB FM. FM rutiner framgår av F7 VHL bilaga Flygsäkerhetsledning. L CF 39/60/Vetfly säkerställer att ändrade telefonnummer och/eller rutiner uppdateras i rutinbeskrivningarna. VB FM vidare befordrar rapporten till VB Flygsäk som i sin tur vidarebefordrar rapporten till FLYGI: Haverier Allvarliga tillbud Händelser som kan medföra risker för militär luftfart Händelser som av annan anledning behöver spridas och komma till FLYGI kännedom än genom ordinarie rapporteringsrutiner. Avvikelsens potentiella konsekvenser är oöverskådliga

32 Sidan 32 / 46 Ansvaret att direktanmälan blir gjord ligger på aktuell chef enligt nedan där händelsen inträffar: Flygoperativa frågor: Respektive L CF Avvikelser uppkomna/upptäckta i samband med flygunderhållstjänst. Gäller flygplan, verktyg/utrustningar eller basmateriel som flygunderhållsorganisationen förfogar över): Respektive C FU Avvikelser inom ledning fortsatt luftvärdighet: MSK Flyg Avvikelser i flygplatsdriftstjänsten: CMF SÅT/RÅD. Avvikelser i sambandsfunktioner och Informationssystem inom det militära luftfartssystemet: L CSIS Direktanmälan fylls i enligt anvisningar i RAFT Flik 11, därefter skickas den som information till övriga ansvarshavare enligt ovan. Vid direktanmälan som berör annan funktion orienteras lokal företrädare i samband med rapportering Korrigerande och förebyggande åtgärder (RML-V-1C , ) Möten för flygsäkerhet Olika mötesformer för att främja en god flygsäkerhet finns angiven under punkt Fågel- och småviltsbekämpning Fågel och småviltsbekämpning enligt rutiner i Ubilaga Vilt och fagelskyddsatgarder skall sammantaget medverka till att minska risken för fågelkollisioner vid Såtenäs flygplats Förändringar och uppdateringar av verksamhetshandbok Förändringar och uppdateringar av Verksamhetshandbok Såtenäs/Råda flygplatser sker enligt F7 VHL bilaga F7 VHL rutin. Uppdatering av drifthandboken skall ske vid konstaterade förändringar och hela handboken skall gås igenom minst en gång årligen. Handboken återfinns digitalt i F7 VHL-system. De som önskar pappersutgåva skriver ut denna genom egen försorg. OBS! Utskrift innebär också eget ansvar för att denna utgåva hålls aktuell.

33 Sidan 33 / Förändringar och uppdateringar av Lokal Räddningsinstruktion Såtenäs Den digitala upplagan av instruktionen som finns i F7 VHL-system, F7 VHL bilaga Räddningsinstruktion Såtenäs är alltid gällande utgåva (master). Länk till denna finns via F7 Intranät/F7 Processkarta/Nödläge. Pappersutgåva utges endast till externa innehavare, övriga som önskar pappersutgåva skriver ut denna i färg från F7 VHL genom egen försorg. OBS! Utskrift innebär också eget ansvar för att denna utgåva hålls aktuell. Respektive befattningshavare/funktionsansvarig svarar för att uppgifterna i egen del av instruktionen är korrekta, och att underlag för ev. ändring/komplettering insänds till Flygplatschefen Såtenäs. 7. Nödlägesberedskap och agerande vid nödlägen Flygplatsen ska ha en förmåga att omhänderta följande nödlägen; Haveri eller annan olycka inom flygplatsområdet. Strömavbrott. Strömförsörjning över tid. Såtenäs flygplats ska kännetecknas av att konsekvenserna av en kris hanteras på ett förberett, strukturerat och likartat sätt, oavsett vad det är för slags kris eller händelse. Detta ställer krav på att: Personalen är utbildad och övad för att kunna hantera kriser och allvarliga händelser oavsett ursprung och omfattning Det på flygplatsen finns etablerade metoder och rutiner för uthållig krisledning inklusive samverkan, rapportering, lägesuppfattning, information och hantering av förstärkningsresurser, Tekniska stödsystem är införda för att stödja krisledningen och informera berörda samt Tydliga regelverk, avtal och instruktioner skapar förutsättningar för en effektiv krishantering både inom försvarsmakten och i samverkan med andra berörda aktörer Haveri eller annan olycka inom flygplatsområdet. Hanteras enl F7 VHL bilaga Räddningsinstruktion Såtenäs

34 Sidan 34 / Strömavbrott Enl SIS upprättad rutin Strömförsörjning över tid Enl SIS samt FortV rutiner. 8. Informationsspridning 8.1. Spridning av säkerhetsrelaterad information Säkerhetsrelaterade dokument och data ska vara tillgängliga och aktuella. Det ska vara möjligt att ta del av de data och den version av ett dokument som var gällande vid en viss tidpunkt. Flygsäkerhetskoordinatorn är ansvarig för att implementera nya regler och föreskrifter i flygplatsorganisationen. I syfte att upprätthålla aktuella lokala föreskrifter, ansvarar FSK för att leda, övervaka och koordinera arbetet med uppdateringar av regelverken. Uppdateringar sker kontinuerligt och i samråd med berörda intressenter. Erfarenheter av tidigare genomförda uppgifter skall tas upp på flygplatsdriftmöten och flygplatsledningsmöten Säkerställande av informationsspridning Internet Flygplatsens verksamhetshandbok och andra viktiga dokument anslås på Försvarsmaktens hemsida och Skaraborgs flygflottilj. Länken till Såtenäs flygplats uppdateras vid de tillfällen som ändringar i verksamhetshandboken genomförs. Sidan administreras genom FSK försorg.

35 Sidan 35 / Emilia På flygplatsens sida anslås mötesprotokoll och andra viktiga dokument för verksamhetsutövare på flygplatsen. Sidan administreras genom FSK försorg Delgivning av mötesprotokoll: De som saknar tillgänglighet till FM AP, får mötesprotokoll via Flygplatsmeddelande Syftar till att informera personer och funktioner internt inom flygplatsdriften om händelser och förändringar som på kort- och lång sikt får en påverkan inom flygplatsdriften. Enligt TSFS 2012:90 samt 2012:122 skall verksamhetsansvarig, dvs flygplatschef, säkerställa att alla behöriga, interna som externa leverantörer av tjänst inom flygplatsdrift skall få del av information. Detta meddelande säkerställer del av detta. Händelser och förändringar som påverkar kan vara en stängning av bana eller delar av flygplatsen eller arbeten som skall utföras av entreprenör osv. En sådan händelse eller förändring får stor eller någon påverkan på flygplatsdriften och övrig verksamhet flygplatsen Meddelandet skall anslås och spridas inom egen funktion till alla de som har tillgång till flygplatsen och som absolut har nödvändighet till informationen, interna som externa leverantörer av tjänst. För spårbarhet ges varje meddelande en beteckning för vilket meddelande i ordningen det är samt för vilket år det utges. AI vilket står för det vedertagna flygplatsuttrycket Airport Information anges innan sifferkombinationen, ex AI Meddelandena förvaras digitalt av Flygsäkerhetskoordinator och skall kunna visas upp vid revision. Detta meddelande regleras och styrs i huvudsak av verksamhetshandbok för Såtenäs och Råda. Meddelandet ges alltid ut under Flygplatschefens signatur men kan skapas av Flygsäkerhetskoordinator eller FSO-Flygplats Garnisonsorder eller garnisonsdirektiv Syftar till att informera personer och funktioner internt inom flygplatsdriften om händelser och förändringar som på kort- och lång sikt får en påverkan inom flygplatsdriften. Enligt TSFS 2012:90 samt 2012:122 skall verksamhetsansvarig, dvs flygplatschef, säkerställa att alla behöriga, interna som externa leverantörer av tjänst inom flygplatsdrift skall få del av information. Detta meddelande säkerställer del av detta.

Delegering, ansvar och befogenheter

Delegering, ansvar och befogenheter Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM MANUAL 1(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT (ESGP) MANUAL 2(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT Styrande och vägledande dokument Luftfartslagstiftningen Gällande EG-förordningar

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ HAG 1.2 s Flygplats Verksamhetshandbok Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3

Läs mer

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats Sidan 1 / 43 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning... 5 1.1. Allmänt... 5 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats... 6 2.1. Ansvar... 6 2.2. Prioritering... 6 2.2.1. Förbättringsområden...

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3 Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3 Flygplatschefens deklaration... 2 2 Ledning och organisation... 3 2.1 Flygplatsens

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT ÄGARE: Ängelholm Helsingborg Airport AVDELNING: Security & Safety FÖRVALTARE: Mattias Särbring 2015 Ängelholm Flygplats AB Limited ICAO: ESTA IATA:

Läs mer

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Sidan 1 / 9 Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Innehåll 1. Avhysning och skrämselåtgärder mot fågel och vilt... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Uppgiften... 2 1.3 CMF delegation... 2 1.4 Genomförande...

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

Ledningssystem för Informationssäkerhet

Ledningssystem för Informationssäkerhet Dnr 2017/651 Ledningssystem för Informationssäkerhet Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisationens förutsättningar... 4 3 Ledarskap... 5 4 Planering...

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs Sidan 1 / 7 chef SÅT/RÅD Tf C F7 2013-06-30 2 F7 VHL Bilaga Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid enäs 1. Allmänt... 2 2. Avgränsningar... 2 3. Syfte... 2 4. Ansvar... 2 5. Samverkan

Läs mer

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Möte för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-19 Jörgen Andersson Disposition Förändringar Riskhantering Säkerhetsbevisningens

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar.

Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar. Sidan 1 / 6 Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar. 1 C FuE, C HOB SÅT TSFE och platschef BAM uppgifter.... 1 2 Delegering av ansvar till utsedd ansvarig för platta.... 1 2.1 Ansvarig för platta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS 2011 FÖRSVARSMAKTEN 2011-06-01 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19 09 820: Vårt tjänsteställe, handläggare Giltighetstid; From T.o.m. Sida 1 (5) Styrande dokument Införande av RAKEL Innehåll 1. Införande av nytt Markradiosystem 1.1. Definitioner 1.2. Allmänt 2. Utbildning

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur SÄKERHETSKULTUR Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur 2 3 Begreppet säkerhetskultur började diskuteras på allvar i samband med utredningen av kärnkraftsolyckan

Läs mer

EU-förordning 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart. Lenita Korsström Larsson, flygplatsinspektör

EU-förordning 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart. Lenita Korsström Larsson, flygplatsinspektör EU-förordning 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart Lenita Korsström Larsson, flygplatsinspektör Allmänt om förordningen Ersätter händelserapporteringsdirektivet

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Dnr TSL 2012-5713 Juni 2013 ISBN Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Transportstyrelsen Sjö och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-03 Säkerhetsprövning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER... 2 Allmänt... 2 Ansvar... 2 Pålitlighetsbedömning... 2 Säkerhetsprövningens omfattning... 3 Ansökan om behörighetskort...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Swedavia Dokumenttyp Diarienummer Sida

Swedavia Dokumenttyp Diarienummer Sida SÄKERHETSBEVISNING UMEÅ PUNKTHUS KV MUNGON 8 RISKKÄLLELISTA Två övergripande konsekvenser/topphändelser noteras: Risk vid landning (L) Risk vid start (S) Riskkällor identifieras inom följande systemområden:

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer