FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok"

Transkript

1 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok

2 Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING SÄNDLISTA ALLMÄNT FÖRORD BAKGRUND MALMENS FLYGPLATS VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR MALMENS FLYGPLATS FLYGPLATSCHEFENS DEKLARATION Målsättning Flygplatschefens krav LEDNING OCH ORGANISATION FLYGPLATSENS LEDNINGSFUNKTION FÖRETRÄDARE FÖR FUNKTIONER (SYSTEM) INOM FLYGPLATSEN FLYGSÄKERHETSKOORDINATOR CO ATS, Chef flygtrafikledningen Operativt ansvarig/ Driftchef Flygplatsräddningschef Fälthållningschef Teknisk ansvarig Central SIS chef/lokal SIS chef ÖVRIGA FÖRETRÄDARE SOM HAR PÅVERKAN PÅ FLYGPLATSEN Kvalitetschef CQ Miljöhandläggare Infrahandläggare Vakthavande befäl/toc Securitas/bevakning Säkerhetschef Platschef FORTV Chef Försvarshälsa lokalt Malmen LEDNING Möten och forum FLYGPLATSENS KRITISKA PROCESSER FLYGPLATSENS KRITISKA PROCEDURER INTRESSE KONFLIKT AVVIKANDE MENING ORGANISATION DELEGERING, ANSVAR OCH BEFOGENHETER DELEGERING FÖRORDNADE BEFATTNINGSHAVARE ANSVARIGA BEFATTNINGSHAVARE BEFATTNINGSBESKRIVNING Flottiljchef Flygplatschefen FSO-MF/ FSK CO ATS Operativt ansvarig/ Driftchef/ Bitr. flygplatschef Lokal SIS chef Teknisk ansvarig Flygplatsräddningschef Fälthållningschef... 27

3 Sida 2 av 5 SÄKERHETSLEDNING FLYGSÄKERHETSINRIKTNING SÄKERHETSLEDNINGENS ORGANISATION Möten och flygsäkerhetsforum Ansvar och befogenheter FLYGSÄKERHETSFOKUS FLYGSÄKERHETS MÅL Flygsäkerhetskategorier Runway Incursion Runway Excursion Taxiway Incursion FOD Runway FOD Taxiway FMFO Centrala flygsäkerhetsplan Lokal flygsäkerhetsplan Uppföljning av Flygsäkerhetsplanen RISKHANTERING Analys och värdering av flygsäkerheten AVVIKELSEHANTERING Ansvar Införande av temporära restriktioner Typer av avvikelserapporter Avvikelser Flygplats... Fel! Bokmärket är inte definierat Flöde avvikelserapportering Klassificering av avvikelse RUTIN FÖR HANTERING AV AVVIKANDE LUFTFARTSPRODUKTER FLYGSÄKERHETSMEDDELANDE REVISION Extern revision Lokal revision Flygplatsens interna revision Funktioners egenkontroll UTREDNING Händelser som skall utredas Utredning på lokal nivå Utredning på central nivå Utredning av SHK, Statens haverikommission Särskilt att beakta vid utredning KRAV PÅ ARKIVERING FLYGPLATSSÄKERHET (SAFETY) LOKALA SÄKERHETSREGLER Tillträde till airside Mark- eller anläggningsarbeten inom airside Uppställning av flygplan och helikoptrar med speciella avvikelser Militär passagerar- och godshantering SYSTEM FÖR UNDERHÅLL AV YTOR INOM FLYGPLATSENS FÄRDOMRÅDE Devieringsplatta SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING OCH ÅTGÄRDER Hinder Störande och missvisande ljus Visuella hjälpmedel Område för kommunikation och övervakningsutrustning System för uppdatering av flygplatsdata KRAV PÅ EXTERNA LEVERANTÖRER Flygplatsens leverantörer Ansvar för underleverantörer... 48

4 Sida 3 av 6.5 FLYGKLUBBSVERKSAMHET PROCEDUR FÖR NEDSLÄCKT FLYGPLATS VID NVG (NIGHT VISION GOGGLES) VERKSAMHET PLATTANSVAR Platt och rampområden Övriga områden VILTPROGRAM PERSONAL KOMPETENS CERTIFIERING PERIODISK FÄRDIGHETSTRÄNING MEDICINSKA OCH FYSISKA TESTER INCHECKNING KONTROLL NÖDLÄGESRUTINER RÄDDNINGSINSTRUKTION Ansvar Rutin för uppdatering av räddningsinstruktion Uppställning av flygplan och helikoptrar med speciella avvikelser KRISLEDNING Ledning och samordningsorgan, LSO Krisstöd KRAV PÅ FUNKTIONER FLYGFÄLTSARBETE Uppgift Krav Kontroll och rapportering av färdområdets skick Prioritering snöröjning Halkbekämpning Hinderkontroll FLYGPLATSRÄDDNING Uppgift Krav Sjukvårdsberedskap Förberedande åtgärder för olycka Utbildningsanordningar Samverkan med civila myndigheter Flygplatsräddningsområde Process för nedsatt sikt/kameraövervakning Räddningsutbildning vid alternativa flygplatser MARKTELEMATERIEL SAMT KRAFTFÖRSÖRJNING Kontroll av visuella hjälpmedel Kraftförsörjning ATS/FLYGTRAFIKLEDNING Särskilda uppgifter och krav SÄKERHETSBESTÄMMELSER (SECURITY) ANSVAR Krav på leverantörer ÖVERVAKNING BEHÖRIGHETSOMRÅDE RAPPORTERING DOKUMENTATION OCH ARKIVERING FÖRTECKNING ÖVER STYRDOKUMENT... 63

5 Sida 4 av 11.2 RESULTAT DOKUMENT Journaler FÖRTECKNING ÖVER TILLSTÅND, MEDGIVANDE OCH CERTIFIKAT ARKIVERING BILAGOR BILAGA 0 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGAR BILAGA 1 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR BILAGA 3.1 INFORMATIONSSPRIDNING BILAGA 5.0 MALL FÖR RISKANALYS OCH SÄKERHETSBEVISNING BILAGA 5.1 INSTRUKTION FÖR DA FLYGPLATS BILAGA 5.2 MALL FÖR RISKMATRIS BILAGA 5.10 MALL FÖR LOKAL UTREDNING BILAGA 6.1 SAMBANDSTJÄNST BILAGA 6.2 FLYGPLATSENS ALLMÄNNA DAT BILAGA 6.3 TILLTRÄDE TILL AIRSIDE BILAGA MARK OCH ANLÄGGNINGSARBETE INOM AIRSIDE BILAGA 6.5 FLYGKLUBBSVERKSAMHET BILAGA 6.6 PROCEDUR FÖR NEDSLÄCKT FLYGPLATS VID NVG BILAGA 6.8 VILTKONTROLL BILAGA 7.2 DIVIERINGSPLATTOR UPPSTÄLLNING AV FLYGPLAN OCH HELIKOPTRAR MED SÄRSKILDA AVVIKELSER MILITÄR PASSAGERAR OCH GODSHANTERING UNDERBILAGA 1: BESTÄLLNING HANDLING RQT UNDERBILAGA 2: 5.1.4FLÖDESSCHEMA HANDLING RQT KARTOR KARTA ÖVER FLYGPLATSRÄDDNINGSOMRÅDE FLYGPLATSKARTA FÄRDOMRÅDE (AIRSIDE) FLYGPLATSKARTA KORSREFERENSREGISTER... 69

6 Sida 5 av 1 Sändlista och rättningstjänst Verksamhetshandboken för Malmens flygplats återfinns på Emilia Samarbetsyta Malmens flygplats och på Försvarsmaktens hemsida. MAL skall finnas tillgänglig för samtliga funktioner och medarbetare inom flygplatsdriften. Då kopiering eller utskrift till papperskopia sker så läggs ansvar för uppdatering på innehavaren av kopian. Dokument som skrivs ut från Emilia hanteras som oregistrerade kopior. MAL distribueras via försvarsmaktens hemsida till de som ej har tillgång till FM Emilia, t.ex. Securitas. Behov anmäls till FSO-MF/FSK. 1.1 Rättningstjänst och uppdatering Sammanställning av ändringar sker i bilaga 0. Ändringar med direkt påverkan på flygplatsens verksamhet meddelas till samtliga flygplatsoperatörer via ex. AR, AI (Airport Regulation, Airport Information). Förslag på ändring skickas till 1.2 Sändlista Utom Befattning/funktion Adress Operativ drift flygplats CO ATS/LFV Lokal representant FORTV Chef MAL FM LOG Servicecenter-FMLOG- C Drivmedel/ FM LOG Försvarshälsan lokalt BAM Jaktlag F7, TSFE F7-TSFE-HOBMAL-MSE LSS, flygskolan Flygskolan-LSS FMV T & E Securitas vakt FMV SAAB-Helicopter Patria Anders Ljungstedts gymnasiet Tu-JAS

7 Sida 6 av 2 Allmänt 2.1 Förord Verksamhetshandboken ( MAL) avser Malmens flygplats. MAL beskriver den verksamhet som kräver Transportstyrelsens och Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektions godkännande och skall ligga till grund för upprättande av övriga föreskrifter och arbetsorder som beskriver flygplatsens verksamheter. Flygplatschefen fastställer varje kapitel i var för sig. Transportstyrelsen ställer krav på flygplatschefen att denne skall säkerställa att flygplatsen drivs inom ramen för flygplatsens certifikat och att en verksamhetshandbok upprättas för verksamheten. Chefen ger i :s ArbO och i särskild skriftlig delegering flygplatschefen ansvar att ge ut styrningar för flygplatsdriften inom det verksamhetstillstånd av FLYGI och Transportstyrelsen utgivits till flottiljen. 2.2 Bakgrund Malmens flygplats Malmen har under flera hundra år utgjort mötesplats och exercis hed för arméförband. Det första arméflygförbandet, Kungl. fälttelegrafkårens flygkompani flyttade till Malmen från Axvall Efter 1925 års försvarsbeslut bildades Flygvapnet och Tredje flygkåren etablerades på Malmen den 1 juli Förbandet blev 1926 Kungliga Östgöta flygflottilj (F 3 ). De första jetflygplanen tillfördes F 3 i slutet av 1940-talet. Vid F 3 nedläggning 1974 ombildades förbandet till F 13 Detachement Malmen(F 13 M), senare F 16M och F 17M med mål- och signalspaningsflyg som huvuduppgift tillfördes Malmen ett nytt flygande förband när Arméflygskolan (Arméflyg S) flyttades från Nyköping till Malmen och ombildades till Östgöta Arméflygbataljon (AF 2). AF 2 var till huvuddelen ett helikopterförband vilket gjorde att en helt ny verksamhet tillfördes flygplatsen. F 13 M överfördes till Upplands Flygflottilj 1993 och ombildades till F 16 M års försvarsbeslut, innebar att Försvarsmakten upprättade en Helikopterflottiljstab, med placering på Malmen, denna stab upprättades AF 2 lades ner Östgöta Helikopterbataljon (4.hkpbat) upprättades 1999 med i huvudsak samma uppgifter som tidigare AF 2 innehaft. Malmen har sedan 1920-talet varit flygutprovningsplats för försvarsmaktens helikoptrar och flygplan. Provplats (FMV: KC VOV) organiseras idag inom Försvarets Materielverk (FMV T & E). Försvarsmaktens Helikopterflottilj har sedan 1 januari 2000 ansvaret för Malmens flygplats.

8 Sida 7 av 2.3 Verksamhetsbeskrivning för Malmens flygplats Malmens flygplats är belägen inom s kommun. Flygplatsområdet omfattar 455ha. Malmens flygplats tillhör civil klass 2C och ingår i Försvarsmakten (FM) som en flottiljflygplats med en organisation anpassad till de uppgifter och produktionskrav som ställs på flygplatsen. Flygplatsen är försedd med två rullbanor, den ena i riktning öst-väst med måtten 1870 x 37 m,(bana 08/26), den andra i riktning nordost-sydväst med måtten x 35 m (bana 01/19), därutöver finns en helikopter FATO omedelbart NV banbörjan bana 08 samt tre stycken övningsytor för helikopter (A, B, C) och tre övningsplatser för landning på lutande mark. Flygverksamheten vid Malmens Flygplats bedrivs i huvudsak av Helikopterflottiljen, F7 Transport och Specialflygenheten, LSS Flygskola och FMV Provplats. Därutöver förekommer verksamhet från övriga flygförband inom Försvarsmakten. Helikopterflottiljen och del av Luftstridsskolan (LSS Flygskolan) bedriver sin verksamhet i norra delen av flygplatsen, där Hangar 14, 81, 82 och 85 nyttjas av Helikopterflottiljen och H83, H80, By78 av LSS FlygS och F17. F 7 Specialflygenhet och SAAB Aerotech finns i den västra delen av området. FMV T & E Provplats område är beläget i sydvästra delen av flygplatsen.

9 Sida 8 av 2.4 Flygplatschefens deklaration Målsättning CMF mål för Malmens flygplats är att verksamheten alltid skall vara minst i nivå med andra väl utvecklade luftfartsnationer och flygplatser. Flygplatsen skall alltid minst uppfylla de krav som är normgivna i publikationerna RML samt TSFS. Härvid skall: Flygsäkerheten alltid prioriteras så att olyckor helt undviks och tillbud minimeras. Avvikelsehantering ägnas särskild uppmärksamhet En hög tillgänglighet på flygplatsen eftersträvas. Verksamheten minst uppfylla kraven i RML och i TSFS, där krav är motstridiga skall det högst ställda kravet vara styrande Verksamheten på flygplatsen minst uppfylla de krav som följer av luftfartslagen, luftfartsförordning naturresurslagen och miljöbalken. Flygplatsen tillhandahåller en väl fungerande infrastruktur med hög servicegrad för militär flygverksamhet. Åtgärder för att minimera miljöpåverkan eftersträvas. Därutöver skall: Flygplatsledningen med sin personal alltid präglas av att flygsäkerheten och kvalitetsarbetet har en naturligt framträdande roll, med hög prioritet för att erhålla en väl fungerande flygplats med tillhörande anläggningar Flygplatschefens krav Driften vid Malmens flygplats skall bedrivas enligt Verksamhetshandbokens verksamhetsbeskrivning. Krav ställs så att de som är inblandade i flygplatsdriften skall utveckla egen funktionsbeskrivning som minst omhändertar kraven i. Malmen Jens Andersson Jens Andersson Flygplatschef (C MF)

10 Sida 9 av 3 Ledning och organisation Flygplatschefen är verksamhetsansvarig med ansvar enligt TSFS 2012:90. Flygplatschefen är tillsatt av C och godkänd av FLYGI samt Transportstyrelsen. Flygplatschefen lyder under C och har det odelade ansvaret och innehar eget drifttillstånd med certifikat för flygplatsdriften. Flygplatschefen säkerställer att flygplatsen drivs och uppfyller de krav som inryms inom sitt drifttillstånd samt certifikat. Flygplatschefen styr genom kravställning inom de tillhörande funktioner (system) som krävs för flygplatsdriften eller de som ansvarar för underhåll eller infrastrukturella åtgärder på flygplatsen. omhändertar kontinuerliga kravställningar gentemot flygplatsens funktioner, temporära förändringar effektueras genom AR/AI. Flygplatschefen leder flygplatsen genom flygplatsens ledningsfunktion och att aktivt synas i verksamheten. Ansvar och förhållande mellan, övriga FM-operatörer, FORTV, FMLOG och externa leverantörer regleras enligt tecknade avtal och överenskommelser. Organisation enligt 3.10 Flygplatschefen delegerar ansvar och befogenheter enligt kapitel 4. Flygplatschefens ansvar och befogenheter enligt kapitel Flygplatsens ledningsfunktion Flygplatsens ledningsgrupp består av: Flygplatschef (verksamhetsansvarig enl. TSFS) Flygsäkerhetskoordinator FSO-MF CO ATS/LFV Driftchef(operativt ansvarig enl. TSFS) Tekniskt ansvarig (tekniskt ansvarig enl. TSFS) Fälthållningschef Flygplatsräddningschef Ansvar och befogenheter enligt kapitel Företrädare för funktioner (system) inom flygplatsen Ansvar och befogenheter i detalj enligt kapitel Flygsäkerhetskoordinator Är underställd flygplatschefen och stödjer flygplatschefen i den operativa verksamheten på flygplatsen. Ansvarar för att de processer som krävs för säkerhetsledningssystemet upprättas, införs, underhålls och efterlevs. Han har även ansvar för att informera flygplatsens personal och aktörer om ändringar som görs/gjorts i säkerhetsledningssystemet. Rapporterar till flygplatschefen avseende flygsäkerhetsarbetet.

11 Sida 10 av CO ATS, Chef flygtrafikledningen Är underställd LFV, innehar eget drifttillstånd, lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens flygtrafikledningstjänst, skall rapportera till denna inom sin funktion Operativt ansvarig/ Driftchef Tillhörighet organisatoriskt, 4 Basenheten 42 Flygbaskompaniet. Är operativt ansvarig och ansvarig gentemot flygplatschefen för att de funktioner som är underställda 4 Basenheten äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplatsfunktionen och rapporterar inom sina funktioner direkt till flygplatschefen Flygplatsräddningschef Tillhörighet organisatoriskt, 4 Basenheten 42 Flygbaskompaniet. Är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens räddningstjänst och att beredskapen håller rätt nivå enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen. Rapporterar i sin funktion direkt till operativt ansvarig Fälthållningschef Tillhörighet organisatoriskt, 4 Basenheten 42 Flygbaskompaniet. Är ansvarig gentemot flygplatschefen för att fältarbeten genom preventiva och direkta åtgärder vidmakthåller flygplatsens kvalité enligt gällande regelverk. Övervakar flygplatsens hinderfrihet. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen. Rapporterar i sin funktion direkt till operativt ansvarig Teknisk ansvarig Tillhörighet organisatoriskt Flottiljstaben. Är gentemot flygplatschefen systemansvarig samt tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel såsom; flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen Central SIS chef/lokal SIS chef Central SIS chef återfinns i HKV/ Prodflyg och är central företrädare inom SIS funktionen och ansvarar för att de tekniska system som brukas samt driftsätts på flygplatsen är kvalitetssäkrade. Lokal SIS chef tillhör organisatorisk Flottiljstaben. Är ansvarig gentemot flygplatschefen att SIS funktionen med den tekniska tjänsten på flygplatsen äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen. 3.4 Övriga företrädare som har påverkan på flygplatsen Kvalitetschef CQ Stödjer flygplatsen med revisioner, kvalitetsarbete samt är sammanhållande för flottiljens verksamhet- och kvalitetsledningssystem Miljöhandläggare Övervakar flygplatsens miljötillstånd samt följer upp och rapporterar avvikelser inom sitt ansvarsområde. Sammanhållande för flottiljens remissarbete avseende yttre infrastrukturella åtgärder som kan påverka flygplatsens hinderfrihet t.ex. vindkraftverk.

12 Sida 11 av Infrahandläggare Samordnar infrastrukturella åtgärder inom flygplatsen mellan Försvarsmakten (flygplatshållaren) och FORTV. Stödjer flygplatsen med framtagande av behovsanmälan, behovsanalys samt behovsunderlag. Bevakar flygplatsens särintresse så att avtal och regelverk kan innehas inom flygplatsens certifikat. Rapporterar till flygplatschefen i de delar som ingår i dennes ansvarsområde Vakthavande befäl/toc Vakthavande befäl skall då flygplatsen är stängd kontakta jourhavande flygplatschef när behov av öppning av flygplatsen föreligger. VB har befogenhet att hantera PPR avseende Gärdets helikopterlandningsplats. Rapporterar till flygplatschefen, händelser som kan påverka flygplatsens funktion Securitas/bevakning Lyder under flygplatschefen avseende verksamhet som påverkar flygplatsfunktionen. Enl Securitas rutinbeskrivning Säkerhetschef Lyder under flygplatschefen avseende bevakning av militärt skyddsobjekt omfattande flygplatsen Platschef FORTV Är lokal representant för FORTV vilka är fastighetsägare av flygplatsen med ansvar för att anläggningen som hyrs av Försvarsmakten hålls i sådant skick enligt avtalat och att statusen är i sådan nivå som regelverk och flygsäkerheten kräver. Innehar ett underhållsansvar, i vilket det ingår att årligen ta fram en underhållsplan i dialog med flygplatschefen och fälthållningschefen. Omhändertar förebyggande åtgärder för att bibehålla flygplatsens hinderfrihet. I sin planering av fortifikatoriska åtgärder skall påverkan på driften av flygplatsen särskilt beaktas. Rapportering och orientering sker i frågor som rör flygplatsen till flygplatschefen Chef Försvarshälsa lokalt Malmen Sjukvårdsberedskap upprätthålls tillsvidare av landstingets ambulans. 3.5 Ledning Flygplatschefen är kravställare på flygplatsens ingående funktioner (system) genom flygplatsens. Respektive funktion ansvarar för att följa gällande regelverk och rapportera begränsningar till flygplatschefen. Flygplatschefen styr flygplatsen genom att ge ut operationella order och begränsningar i form av Flygplatsorder (AR) Flygplatsorienteringar (AI) Sändlista enligt Kapitel 1.2 Respektive ansvarig för i flygplatsdriftens ingående funktioner tillser att ställda krav uppnås enligt flygplatsens samt gällande regelverk, eventuella avsteg skall godkännas av flygplatschefen Möten och forum Möte Omfattar Ansvarig Deltagare Dokument

13 Sida 12 av Flygplatslednings möte Avvikelsemöten Operativ ledningsgrupp Flygplatsoperatörsmöte Flygsäkerhetsgruppsmöte Flygsäkerhetsmöten Redovisning till Verksamhetsledare en gång per kvartal. Samordning, ledning och drift av MAL flygplats. Genomförs vid behov Allmänna avvikelser och DA. Genomförs varannan vecka. Genomförd, nuvarande och kommande verksamhet Avvikelser Flygsäkerhetsfrågor. Genomförs en gång per kvartal. Flygsäkerhetmöte. Genomförs en gång per kvartal. CMF VL och flygplatsledningen Protokollförs Flygplatschefen Enl. 3.1 Protokollförs C HKPFLJ Enl. ArbO Protokollförs OPA Enl. OPA Protokollförs Flygplats- Operatören (C MF). Flygplatsens flygoperatörer. Enl.Flygplatschefens kallelse Protokollförs C Enl. kallelse Protokollförs Övriga möten Enl. :s ArbO Kunder och kravställare av Flygplatsens verksamhet Hkpbat FMV F7 SAAB LSS TU JAS ATS (Armétaktisk stab) FTS (Flygtaktisk stab) Intressenter: Polis Räddningstjänst Landstinget s kommun 3.6 Flygplatsens kritiska processer Flygplatsens kritiska processer är de funktioner (system) som måste vara i drift för att flygplatsen skall kunna klassas som öppen. ATS/Flygtrafikledning

14 Sida 13 av Fälthållning Flygplatsräddning Teledrift Ovanstående funktioner ställer flygplatsen särskilda krav på. Dessa skall ha tydliga rutinbeskrivningar, identifiera sina kritiska delprocesser och procedurer. Kravställning på respektive funktion återfinns under kapitel Flygplatsens kritiska procedurer Flygplatsens kritiska procedurer är de procedurer som finns för att hålla samman flera processer och på så sätt erhålla en flygplatsdrift enligt gällande certifikat och drifttillstånd. Procedurerna syftar till hög driftsäkerhet, flygsäkerhet samt säkerställa att gällande regelverk efterlevs. Följande kritiska procedurer är identifierade: Informationsspridning, enl. bilaga 3.1 o Flygsäkerhetsmeddelande o NOTAM o Airport Information (AI) Ge ut operationella order o Airport regulations (AR) Funktioners rapportering o Rapport om begränsningar o Avvikelser (AVV PRIO) Driftsättning av flygplatsen med identifierade funktioner enligt 3.6. Rättningstjänst och spridning av lokala manualer inom flygplatsen. Upprättande och uppdatering av lokala manualer för flygplatsen. 3.8 Intresse konflikt Då intressekonflikt mellan funktionsföreträdare och/eller resursansvariga inom flygplatsdriften uppstår skall ärendet lyftas till närmaste gemensamma chef i organisationen. Kan denna ej lösa intressekonflikten så överlåts ärende till flygplatschefen för avdömning. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschefen och/eller övriga lokala, centrala ansvarshavare alternativt verksamhetsledare, lyfts ärendet till C Prodflyg samt att tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen orienteras.

15 Sida 14 av 3.9 Avvikande mening Då funktionsföreträdare inom flygplatsen ej får gehör inom sin driftledning för avvikande mening inom eget funktionsområde, ska flygplatschefen kontaktas för utlåtande. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschef och verksamhetsledare eller ansvarshavare och flygplatschefen inte får gehör för egen avvikande mening, vid utövande av eget ansvar ska tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen, kontaktas för utlåtande. Avvikande mening skall skriftligen nedtecknas.

16 Sida 15 av 3.10 Organisation CIVIL T MILITÄR Avseende Avisning Avseende Klargöring JAS 39 Funktionsleds genom utsedda ansvarshavare Direkt underställd Lyder under vad avser flygplatsdrift/ Stöder

17 Sida 16 av 4 Delegering, ansvar och befogenheter styr upp de befattningar som är ansvariga för funktioner (system) eller på annat sätt är avgörande för att flygplatsen skall leva upp till gällande krav och certifikat. Befattningsbeskrivningen omhändertar enbart det ansvar, befogenheter och uppgifter som respektive befattning anses ha kopplat till flygplatsen, övriga delar styrs upp i respektives befattningshavares ArbO motsv. 4.1 Delegering Delegering sker skriftligen och skall säkerställa att mottagaren har tillräckliga förutsättningar att inneha ansvar enligt delegation avseende utbildning, erfarenhet och kompetens. De befattningar som kräver skriftlig delegation är de som är kravställda enligt TSFS samt för de personer vilka innehar en nyckelbefattning för flygplatsdriften. Möjligheten till vidare delegering framgår av respektive delegering. Skriftlig delegation se I: Central/Gemensamt/Flygplats/Styrande dokument), enligt punkt 4.3, förvaras och upprättas av flygplatschefen. 4.2 Förordnade befattningshavare Vid tillsättning av flygplatschef föreslår verksamhetsledaren för FlygI respektive Transportstyrelsen lämplig person för godkännande. Vid tillsättning eller byte av övriga företrädare för flygplatsens funktioner så föreslår C eller lämplig person för flygplatschefen för godkännande. Vad avser FSK skall flygplatschefen inhämta godkännande från Transportstyrelsen. 4.3 Ansvariga befattningshavare Enligt nedanstående förteckning skall respektive befattningshavare ha en skriftlig arbetsbeskrivning som klart anger ansvar och befogenheter i tillräcklig omfattning. Befattningar som nedan nämns men ej beskrivs i skall enligt punkt 3 omhändertas i respektive organisations ArbO motsv.

18 Sida 17 av Befattning Nuvarande innehavare Befattningsbeskrivning Flottiljchef/ Verksamhetsledare Skriftlig delegations Enligt kapitel 3 Enligt respektive organisations ARBO motsv Peder Söderström X X X X Flygplatschef (CMF) Jens Andersson X X FSK tillika Bitr CMF Tomas Gustavsson X X X FSO-MF Charlotte Svensk X X X OPA Peter Andersson X X CO ATS Tom Granevald X X X X Teknisk ansvarig Gustaf Hermansson X X X X Platschef FORTV Kjell Petersson X X X X Flygplatsräddningschef Richard Sjöberg X X X X Fälthållningschef Per-Fredrik Glännfjord X X X X Säkerhetschef (mil) Örjan Gustavsson X X Miljösamordnare Boel Alenius X X Kvalitetssamordnare (CQ) Thomas Stenbäck X X Infra samordnare Johnnie Iwahr X X Lokal SIS chef Ronald Wallin X X X X Insatsledare Enl. Driftchefs förteckning X Fälthållningsledare Enl. Driftchefs förteckning X R 3 Materielmästare Peter Andersson X Flygtrafikledare Enl. CO ATS förteckning X Brandmän/ Enl. Driftchefs förteckning X Maskinförare Chef Försvarshälsan lokalt MAL Cecilia Örjansdotter- X X Andersson Elsäkerhetsansvarig Gustaf Hermansson X El anläggnings innehavare FORTV med vissa undantag X Eldrift ansvarig Gustaf Hermansson X Vakthavande security ansvarig HKPFLJ VB X X X (mil) Föreståndare för flygdrivmedel Peter Larsson X (mil) Platt- ansvariga Enl. kapitel 5 X Jaktledare Håkan Dyde X

19 Sida 18 av 4.4 Befattningsbeskrivning Flottiljchef Uppgifter Är militär verksamhetsledare för Malmens flygplats. Dessutom: Garnisonschef och flottiljchef Ansvar: Tillser att flygplatsens driftorganisation har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Tillser att flygplatsens organisation överensstämmer med gällande regelverk. Föreslår befattningshavare vilka är styrda av regelverk för godkännande av FLYGI respektive Transportstyrelsen. Tillser att verksamheten är organiserad samt beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla regelverk, certifikat samt avtal. Tillser att flygplatschefen har de verktyg som krävs för att denne skall kunna ta sitt ansvar enligt regelverk och certifikat. Befogenheter Innehar rätten att begränsa eller tillfälligt stoppa verksamheten då fastställda krav inte kan anses uppfyllda. Rapporterar till Flygplatschefen Utbildningskrav Behörighetskrav Ersättare Befogenhet Utses av FVI enligt LML Enl eget tillsättande

20 Sida 19 av Flygplatschefen Uppgifter Är Flygplatschef enligt RML och TSFS vid / Malmen flygplats samt Helikopterlandningsplatserna: Gärdet, Abisko, Söderstjerna samt Skredsvik. Dessutom: Upprätta och hålla styrdokument aktuella som Reglerar flygplatsdriften i form av Verksamhetshandbok, Räddningsinstruktion och Tjänsteföreskrifter Ge ut styrningar som temporärt reglerar flygplatsdriften. Ge ut styrningar för att sätta operativa begränsningar på flygplatsen. Bereda ärenden/ta fram beslutsunderlag för flottiljledningen. Samverka med externa och interna leverantörer samt intressenter inom eget ansvarsområde. Vara organisationens (:s) sakkompetens i frågor rörande funktionen. Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Ständigt förbättra och utveckla processen. Hanterar avvikelser inom Flygplatsens ansvarsområde. Svarar för vidarerapportering av funktionens verksamhet internt och externt. Orienterar fortlöpande verksamhetsledaren och föreslår behov av korrigerande åtgärder. Ansvar: Har det odelade ansvaret för flygplatsdriften, säkerställer att flygplatsen drivs inom ramen för flygplatsens certifikat och gällande regelverk. Samt att verksamheten bedrivs inom lagar och förordningar samt externa och interna styrdokument. Befogenheter Ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa flygsäkerheten på flygplatsen. Inför temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde. Inför operativa begränsningar på flygplatsen. Tillse att befattningshavare följer de krav som åligger dem enligt MAL. Tillse och kontrollera funktioner som är kravställda enligt MAL. Samverkar och fattar beslut inom eget ansvars område med externa och interna intressenter för flygplatsen. Rapporterar till FLYGI och Transportstyrelsen avseende avvikelser enligt RML och TSFS på flygplatsen. Fattar ekonomiska beslut inom ramen för egen budget enligt förordnande. Rapporterar till Chefen HKPFLJ Transportstyrelsen FLYGI FMFO (orienterar) Utbildningskrav Behörighetskrav Övrigt Ersättare Befogenhet Flygplatschefskurs OR8 FV officer, utses av C HKPFLJ godkänns av FLYGI och Transportstyrelsen Ingår i flygplatsens ledningsgrupp ENL CMF. Vid frånvaro mer än två månader krävs godkännande av TSFS/ FLYGI.

21 Sida 20 av FSO-MF/ FSK Arbetsuppgifter FSK Övergripande Flygsäkerhetskoordinator enligt TSFS vid / Malmen. Genomföra riskanalyser samt säkerhetsbevisning. Vidmakthålla och utveckla lokala rutiner för avvikelser samt driftstörningar. Vara organisationens (:s) sak kompetens i frågor rörande funktionen. Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Upprätta och hålla styrdokument aktuella för funktionen samt delta i framtagande av räddningsinstruktion. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov av korrigerande åtgärder. Tillser att flygplatsens säkerhetsledningssystem är upprättad, utvecklas samt underhålls. Befogenheter Rapporterar till Utbildningskrav Ansvar: För att de processer som krävs för säkerhetsledningssystemet upprättas, införs, underhålls och följs. Beslutar om lokal utredning behöver genomföras. Inom funktionen leda och följa upp arbetet med att bereda ärenden mot flygplatschefen. Airsideutbildning och dokumentation av godkänd personal. Befogenhet att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att flygplatsens säkerhetsledningssystem lever upp till TS krav. Flygplatschefen FSO utbildning, flygsäkerhetsutbildning TSFS-AGA samt Revisionsutbildning. Verksamhetsäkerhet - och arbetsmiljöundersökning vid MHS K. Examination Transportstyrelsen Behörighetskrav CR 6 Skall vara godkänd av Transportstyrelsen enligt TSFS 2012: 90 samt 2010:122 Övrigt Befattningens styrs av TSFS 2012:90 samt 2010:122. Deltar vid CMF/ FSK möten Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Befogenhet Enl CMF. Vid frånvaro mer än två månader krävs godkännande av TSFS/ FLYGI. Enl. CMF bestämmande

22 Sida 21 av Arbetsuppgifter FSO-MF Är FSO-MF enligt LML Medverka till att utveckla flygsäkerhetsarbetet och flygplatsdriften. Bevaka flygsäkerhetsaspekten vid planering av verksamhet inom förbandet. Inom funktionen leda och genomföra åtgärder som höjer flygsäkerheten inom egen funktion. Analysera och sammanställa samt i särskilda fall leda utredningar av avvikelser inom funktionen Rapportera samt analysera avvikelser inom funktionen. Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag samt vara rådgivande till flygplatschefen inom funktionen. Vara organisationens (:s) sak kompetens i frågor rörande funktionen. Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov av korrigerande åtgärder. Ansvar: Beslutar om lokal utredning behöver genomföras. Inom funktionen leda och följa upp arbetet med att bereda ärenden mot flygplatschefen. Airsidetbildning och dokumentation av godkänd personal. Befogenheter Beslutar om lokal utredning behöver genomföras. Rapporterar till Flygplatschefen FM Flyoperatör, Flygsäk och Transportstyrelsen avseende flygsäkerhets arbete samt avvikelser. Utbildningskrav FSO utbildning, Flygsäkerhetsutbildning TSFS-AGA samt Revisionsutbildning. Verksamhetsäkerhet - och arbetsmiljöundersökning vid MHS K Behörighetskrav CR 6 Övrigt Befattningens styrs av FM Flygoperatör och LML Deltar vid CMF/ FSK möten Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Enl. CMF. Vid frånvaro mer än två månader krävs godkännande av TSFS/ FLYGI. Befogenhet Enl. CMF bestämmande

23 Sida 22 av CO ATS Arbetsuppgifter Leder flygtrafiktjänsten vid flygplatsen, innehar eget drifttillstånd. Samordna och förbättra flygsäkerhetsarbetet på flygplatsen. Medverka till att utveckla flygsäkerhetsarbetet och flygplatsdriften. Delta vid framtagningen av flygsäkerhetsmål och lokala flygsäkerhetsprogram. Bevaka flygsäkerhetsaspekten vid planering av verksamhet inom förbandet. Inom förbandet leda och genomföra åtgärder som höjer flygsäkerheten inom egen funktion. Vidmakthålla och utveckla lokala rutiner för avvikelser samt driftstörningar. Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag samt vara rådgivande för flygplatschefen inom funktionen. Vara organisationens (:s) sak kompetens i frågor rörande funktionen, Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Upprätta och hålla styrdokument för funktionen aktuella samt delta i framtagande av samt räddningsinstruktion. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande åtgärder. Ansvar: För flygkontrolltjänsten drivs enligt gällande drifttillstånd, regler samt avtal. Utarbetar system för vägledning, kontroll och övervakning av markrörelser inom airside. Tillser att funktionens drifthandbok är upprättad, utvecklas samt underhålls. Effektuerar publicering i MIL AIP samt CIV AIP för flygplatsen (CMF ansvarig) För publicering av NOTAM för flygplatsen Sambandsutb. enl. TSFS 2013:46, fraseologi, sid 112 (vid airsideutb. steg 3) Befogenheter Enligt eget drifttillstånd och regelverk Stänga flygplatsen vid händelse då det bedöms att flygsäkerheten ej är till fylles. Avbryta pågående verksamhet inom manöver- och färdområde om flygsäkerheten anses hotad Rapporterar till Flygplatschefen avseende inom dess ansvarsområde. FSO-MF/FSK avseende avvikelser. Övrigt enligt egen drifthandbok. Utbildningskrav Enligt TSFS, LFV DHB samt lokal DHB Behörighetskrav Certifierad enligt regelverk Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Tjänstgörande flygledare Befogenhet Enligt egen drifthandbok

24 Sida 23 av Operativt ansvarig/ Driftchef/ Bitr. flygplatschef Arbetsuppgifter Operativ driftchef vid flygplatsen/stf flygplatschef Led flygplatsdrift, inom funktion flygplatsräddning och fälthållning, enligt, RML samt TSFS. Tillser att flygplatsräddning samt fälthållning har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Tillser att utbildning, övning samt certifiering av personal inom egna funktioner enligt samt gällande regelverk genomförs. Tillser att flygplatsdriftens verksamhet är beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla och regelverk. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande åtgärder. Rapporterar samt åtgärdar flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: Gentemot Flygplatschefen ansvarar för flygplatsdriften inom egna resurser. För att operativt arbete sköts i enlighet med TSFS, RML,LMF, Verksamhetshandboken, Tillståndet i miljöbalken, Verksamhetsansvariges funktionsorder samt flygplatsens lokala säkerhetsregler. För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal. Planera, följa upp samt utveckla kompetens/förmåga hos personal och inom egna funktioner. För att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom verksamhetsområdet och om så inte är fallet anmäla detta till flygplatschef. Implementera av flygplatschefen fastställda styrningar och flygsäkerhetsmål. Effektuera av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar. Avvikelserapportering Befogenheter Att fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter vad avser eget verksamhetsområde. Att vidta åtgärder för att det operativa arbetet sköts i enlighet med gällande regelverk. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav. Att inom eget verksamhetsområde delegera uppgifter med tillhörande ansvar. Rapporterar till I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen. Utbildningskrav Behörighetskrav OF 3 FV officer Skall vara godkänd av Transportstyrelsen I övrigt enligt TSFS Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare CMF Befogenhet Samtliga

25 Sida 24 av Lokal SIS chef Arbetsuppgifter Chef för SIS funktionen Stödjer flygplatsdrift, inom funktion teledrift, enligt, RML samt TSFS. Tillser att teledrift har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Genomför utbildning, övning samt certifiering av personal och egna funktioner enligt samt gällande regelverk. Tillser att verksamheten är beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla och regelverk. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår vid behov korrigerande åtgärder. Rapporterar samt åtgärdar flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: Gentemot Flygplatschefen ansvarar för flygplatsdriften inom egna resurser. För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal. Planera, följa upp samt utveckla kompetens/förmåga hos personal och inom egna funktioner. För att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom verksamhetsområdet och om så inte är fallet anmäla detta till flygplatschef. Implementera av flygplatschefen fastställda styrningar och flygsäkerhetsmål. Effektuera av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar. Avvikelserapportering I Övrigt enligt COM Befogenheter Att fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter vad avser eget verksamhetsområde. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav. Att inom eget verksamhetsområde delegera uppgifter med tillhörande ansvar. I Övrigt enligt COM Rapporterar till I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen. Övrigt enligt HKPFLJ ArbO samt COM Utbildningskrav Enligt SIS ArbO och COM Behörighetskrav OF 3 FV officer, Enligt TSFS 2012:90 Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Tjänsteförättande Lokal SIS Chef Befogenhet Samtliga

26 Sida 25 av Teknisk ansvarig Arbetsuppgifter Systemansvarig samt tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel. Tillser att FMTS genomför utbildning, övning samt certifiering av personal inom egen funktion enligt samt gällande regelverk. Orienterar fortlöpande flygplatschefen och föreslår behov av korrigerande åtgärder. Rapporterar samt åtgärder flygsäkerhetshotande avvikelser eller driftstörningar. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: För underhåll och förvaltning av marktelemateriel såsom; flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel. Tillser flygplatsens marktelemateriel håller den standard som krävs för att uppfylla flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Vid driftsättning av ny markteleutrustning genomföra riskanalys/säkerhetsbevisning. För att verksamheten drivs i enlighet med gällande regelverk, certifikat och avtal. Effektuera av flygplatschefen beslutade operativa begränsningar. Avvikelse rapportering I övrigt enligt COM Befogenheter Att fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter vad avser eget verksamhetsområde. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav. I Övrigt enligt COM Rapporterar till I frågor som berör driften av flygplatsen till Flygplatschefen. Övrigt enligt HKPFLJ ArbO/L SIS ArbO Utbildningskrav Se COM Behörighetskrav Skall vara godkänd av Transportstyrelsen Se COM Övrigt Ersättare Befogenhet

27 Sida 26 av Flygplatsräddningschef Arbetsuppgifter Funktionsleder flygplatsräddningstjänsten enl. gällande bestämmelser. Ger planeringsdirektiv till utbildningsansvarig avseende övningsverksamhet. Följer upp och utkommer med direktiv som styr flygplatsräddningstjänsten, upprättar och aktuell håller flygplatsens räddningsinstruktion som fastställs av Flygplatschefen Funktionsföreträdare för flygplatsräddningstjänsten. Samverkar med kommunala räddningstjänsten avseende flygplatsräddningstjänsten. Utvärderar och kommer med förslag som förbättrar verksamheten. Bedömer personalens kompetens och förmåga att tjänstgöra som insatsledare och flygplatsbrandman. Utvecklar flygplatsräddningstjänsten Enligt RML och TSFS samt Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Ansvar: Gentemot flygplatschefen att räddningsfunktionen är i drift enligt regelverk och avtal samt certifikat. Tillser att samordning och övning sker med kommunal räddningstjänst enligt regelverk. Flygplatsens räddningsstyrka är utbildad och samtränad för att klara ställda uppgifter. Räddningsinstruktion är väl känd av personal inom flygplatsräddningstjänsten. Befogenheter Enligt RML och TSFS samt Har befogenhet att ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav enligt Kapitel 4 Rapporterar till Flygplatschef och operativt ansvarig i funktionsfrågor Vid sänkning av förmågan i funktionen, om det påverkar flygtrafiken rapporteras detta direkt till ATS Utbildningskrav Insatsledare utbildning Flygplatsräddningschefsutbildning Behörighetskrav Insatsledare med erforderlig kompetens (Flygplatschefen bedömer erforderlig kompetens) Övrigt Befattningen är reglerad Enligt RML-F och TSFS 2010:114. Ersättare Aktuell insatsledare Befogenhet Ärenden för att säkerställa funktionen, vars beslut ej kan skjutas upp till Chefen Flygplatsräddning är i tjänst.

28 Sida 27 av Fälthållningschef Arbetsuppgifter Funktionsleder fälthållningstjänsten enl. gällande bestämmelser. Ger planeringsdirektiv till utbildningsansvarig avseende övningsverksamhet. Följer upp och utkommer med direktiv som styr fälthållningstjänsten. Funktionsföreträdare för fälthållningstjänsten. Utvärderar och kommer med förslag som förbättrar verksamheten. Bedömer personalens kompetens och förmåga att tjänstgöra som fälthållningsledare och maskinskötare. Föreslår åtgärder avseende underhåll, drift och övriga åtgärder som bibehåller alternativt höjer flygsäkerhets status på ytor som ingår i funktionens ansvar. Stödjer flygplatschefen vid revisioner och inspektioner. Stödjer FSO-MF/FSK vid riskanalyser och utredningar. Upprättar och föreslår snöröjningsplan för Flygplatschefen Ansvar: Gentemot flygplatschefen att fälthållningsfunktionen är i drift enligt regelverk och avtal samt certifikat. Flygplatsens fälthållningsstyrka är utbildad och samtränad för att klara ställda uppgifter. Räddningsinstruktion är väl känd av personalen inom funktionen. Befogenheter Enligt RML samt. Att ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Att införa temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde i syfte att uppnå säkerhetens krav enligt kapitel 4. Rapporterar till Flygplatschef och operativt ansvarig i funktionsfrågor Vid sänkning av förmågan i funktionen, om det påverkar flygtrafiken rapporteras detta direkt till ATS Utbildningskrav Kurs Fälthållningsledare sommar och vinter Grundutbildning Fälthållningsledare Behörighetskrav Fälthållningsledare med erforderlig kompetens (Erforderlig kompetens bedöms av Flygplatschefen) Skall ha kompetens att tjänstgöra som Fälthållningsledare vid Malmens flygplats Övrigt Ersättare Befogenhet Aktuell fälthållningsledare Ärenden för att säkerställa funktionen, vars beslut ej kan skjutas upp till Chefen Fälthållning är i tjänst.

29 Sida 28 av 5 Säkerhetsledning Flygsäkerhetsarbetet syftar till att identifiera och reducera risker för att säkerställa en acceptabel säkerhetsnivå enligt ALARP principen (As Low As Reasonably Practicable). Vilket menas att de luftfartyg som rör sig på eller i närheten av flygplatsen skall utsättas för så låg flygsäkerhetsrisk som det är praktiskt möjligt. För att uppnå godtagbar flygsäkerhetsnivå beskrivs här flygplatsens säkerhetsledningssystem. Ett SMS (Safety Management System) är ett säkerhetsledningssystem som används för att hantera alla aspekter av flygsäkerheten i hela organisationen. Ett SMS skall vara ett aktivt verktyg för alla som verkar inom flygplatsens område. Förutom Malmens flygplats personal gäller det för exempelvis, entreprenörer, flygklubben, övriga personer/organisationer som getts tillfälligt tillstånd att vistas inom flygplatsområdet etc. Syftet med detta SMS är att säkerställa att alla berörda parter ges möjlighet till tillräcklig och uppdaterad information angående hur man följer gällande bestämmelser och lokala säkerhetsregler för att därigenom skapa ett aktivt flygsäkerhetstänkande. Skuldfrågan i flygsäkerhetsarbetet får aldrig bli intressant. 5.1 Flygsäkerhetsinriktning Säkerhetsstandarden på Malmens Flygplats skall nå den övergripande målsättningen enligt Detta sker genom att: Flygsäkerheten alltid prioriteras i verksamhetens alla funktioner. Det ska finnas effektiva metoder för kontroll och åtgärder av identifierade risker. Verka för en ökad riskmedvetenhet och kunskap om flygsäkerhet. Kontinuerligt följa upp flygsäkerhetsarbetets effektivitet. Risker skall hållas kartlagda genom effektiv rapportering och fortlöpande analyser. Varje funktion och arbetsuppgift inom flygplatsdriften skall ha en *dokumenterad säkerhetsstandard Om inte säkerhetsstandarden på flygplatsen uppfylls ska detta rapporteras. Ev. Korrigerande åtgärder vidtas och därefter tas beslut om ev. begränsningar i flygverksamheten. *Identifierade funktioner som ska uppfylla säkerhetsstandard (TSFS 2010:122). Funktion Funktionschef Uppgift Kompetenskrav Räddning 423. R3 Pluton C Flygplatsräddning Flygplatsräddningstjänst Enl. kap 7 Fälthållning 423. R3 Pluton C Fälthållning Fälthållningstjänst Enl. kap 7 ATS CO ATS Flygtrafikledning Enl. kap Sambandstropp C 422. Sambandstropp Tekniska system Enl. kap 7 SIS TA Tekniskt ansvarig Tekniskt ansvarig SIS Enl. kap 7

30 Sida 29 av 5.2 Säkerhetsledningens organisation Avser ledning av flygsäkerheten på flygplatsen. Flygplatsens ledningsgrupp, se kapitel 3.1, utgör stommen i säkerhetsledningen och är flygplatsens flygsäkerhetsgrupp, utifrån behov kan ytterligare funktioner och kompetens tillföras gruppen Möten och flygsäkerhetsforum Möten enligt kapitel där flygsäkerhet är en stående punkt på dagordning Ansvar och befogenheter Flygplatschefen har det ansvar som flygplatsens certifikat och drifttillstånd anger, se kapitel 3. Flygplatschefen skall utse en flygsäkerhetskoordinator, enligt TSFS 2012:90 (denne får ej vara samma person som flygplatschefen). Flygsäkerhetskoordinatorn, vilken skall vara godkänd av Transportstyrelsen. Flygplatschefen utser även befattningen FSO-MF vars befattning styrs av LML. Ansvar och befogenheter enligt kapitel Flygsäkerhetsfokus Flygplatsens fokusområde är de områden som särskilt identifierats påverka flygsäkerheten utifrån flygplatsens ansvar. Fokusområdena är framtagna utifrån en kombination av allvarlighetsgrad, sannolikhet samt möjligheten att kontrollera risker i den sista säkerhetsbarriären. Extra krav ställs på flygplatsens funktioner avseende vaksamhet, rapportering och motåtgärder inom nedan angivna fokusområden. Flygplatsens fokusområde är att jämställa med nyckeltal, enligt TSFS krav.

Delegering, ansvar och befogenheter

Delegering, ansvar och befogenheter Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ HAG 1.2 s Flygplats Verksamhetshandbok Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3

Läs mer

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3 Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3 Flygplatschefens deklaration... 2 2 Ledning och organisation... 3 2.1 Flygplatsens

Läs mer

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt Förord Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt Förord Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3 Flygplatschefens deklaration... 2 2 Ledning och organisation... 3 2.1 Flygplatsens

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19 09 820: Vårt tjänsteställe, handläggare Giltighetstid; From T.o.m. Sida 1 (5) Styrande dokument Införande av RAKEL Innehåll 1. Införande av nytt Markradiosystem 1.1. Definitioner 1.2. Allmänt 2. Utbildning

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM MANUAL 1(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT (ESGP) MANUAL 2(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT Styrande och vägledande dokument Luftfartslagstiftningen Gällande EG-förordningar

Läs mer

Lokal Verksamhetshandbok för Såtenäs flygplats (Råda i tillämpliga delar)

Lokal Verksamhetshandbok för Såtenäs flygplats (Råda i tillämpliga delar) Lokal Verksamhetshandbok för Såtenäs flygplats (Råda i tillämpliga delar) Sidan 2 / 28 Verksamhetshandbok Såtenäs flygplats 1 Flygplatschefens deklaration... 5 2 Inledning och syfte... 6 2.1 Vision och

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats Sidan 1 / 46 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning... 5 1.1. Allmänt... 6 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats... 6 2.1. Ansvar... 6 2.2. Prioritering... 6 2.2.1. Korrigerande

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS 2011 FÖRSVARSMAKTEN 2011-06-01 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET.

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET. SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSENAS VEKSAMHET. Bilaga 3 Vilka krav ställs på en flygplats?...1 Allmänt...2 Ledningsfunktion...2 IAIP (Integrated Aeronautical Information Package)...2 Kompetenskrav för driftpersonal...2

Läs mer

Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar.

Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar. Sidan 1 / 6 Plattor för luftfartyg, delegering och ansvar. 1 C FuE, C HOB SÅT TSFE och platschef BAM uppgifter.... 1 2 Delegering av ansvar till utsedd ansvarig för platta.... 1 2.1 Ansvarig för platta

Läs mer

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs Sidan 1 / 7 chef SÅT/RÅD Tf C F7 2013-06-30 2 F7 VHL Bilaga Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid enäs 1. Allmänt... 2 2. Avgränsningar... 2 3. Syfte... 2 4. Ansvar... 2 5. Samverkan

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats Sidan 1 / 43 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning... 5 1.1. Allmänt... 5 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats... 6 2.1. Ansvar... 6 2.2. Prioritering... 6 2.2.1. Förbättringsområden...

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem Februari Maj 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2016-02-01 Högkvarteret Ledning av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning Möte för helikopterflygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-19 Jörgen Andersson Disposition Förändringar Riskhantering Säkerhetsbevisningens

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Sidan 1 / 9 Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Innehåll 1. Avhysning och skrämselåtgärder mot fågel och vilt... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Uppgiften... 2 1.3 CMF delegation... 2 1.4 Genomförande...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2013-03-19 20 Disposition Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag att certifiera flygplatser

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Dnr TSL 2012-5713 Juni 2013 ISBN Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Transportstyrelsen Sjö och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande säkerhetsarbetet vid Lunds universitet

Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande säkerhetsarbetet vid Lunds universitet REMISS 1 2013-04-09 Dnr BY 2013/64 Byggnad, IT, Service LU Byggnad Arbetsmiljö, Miljö, Säkerhet Per Gustafson, Säkerhetschef Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-03 Säkerhetsprövning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER... 2 Allmänt... 2 Ansvar... 2 Pålitlighetsbedömning... 2 Säkerhetsprövningens omfattning... 3 Ansökan om behörighetskort...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT ÄGARE: Ängelholm Helsingborg Airport AVDELNING: Security & Safety FÖRVALTARE: Mattias Särbring 2015 Ängelholm Flygplats AB Limited ICAO: ESTA IATA:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Ledning av Militär Luftfart LML

Ledning av Militär Luftfart LML Ledning av Militär Luftfart LML Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av Militär Luftfart, LML I och med utgivandet av detta dokument och med hänsyn tagen till övriga

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-03-03 Högkvarteret Operationell

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redogörs för de kompetenskrav som ställs på verksamhetschefen för den medicinska

Läs mer

FLYGPLATSTEKNIK. Ämnets syfte

FLYGPLATSTEKNIK. Ämnets syfte FLYGPLATSTEKNIK Ämnet flygplatsteknik behandlar flygplatsen som arbetsplats och de olika verksamheter som förekommer på en flygplats. I ämnet betonas säkerhets- och miljöaspekter. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer