Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen , 164

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164"

Transkript

1 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen , Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och krisberedskapsorganisation, under ledning av säkerhetssamordnaren, ska kontinuerligt bedriva det aktiva säkerhetsarbetet i kommunen. 2. Syfte Ulricehamns kommuns säkerhetspolicy syftar till att motverka skador och störningar i den kommunala verksamheten och att skapa trygghet för kommunens invånare samt att lägga en bra grund för det systematiska säkerhetsarbetet inom kommunen. Systematiskt säkerhetsarbete innebär bl.a. att man: Systematiskt analyserar, värderar och åtgärdar risker och tillbud inom kommunens verksamhetsområde. Tidigt tar hänsyn till säkerhets- och trygghetsfaktorer i alla planeringsprocesser. Ökar säkerhetsmedvetandet hos anställda och invånare inom kommunen. Minskar de totala skadekostnaderna inom kommunens verksamheter. Minimerar störningar i den kommunala servicen. Syftet med det systematiska säkerhetsarbetet är att skapa bra förutsättningar för trygghets- och säkerhetsfrågor, både inom kommunens verksamheter och i samhället i stort. 3. Omfattning Säkerhetspolicyn gäller för: Alla verksamheter som bedrivs av kommunen, inklusive verksamhet i hyrda lokaler. Anställda, entreprenörer, inhyrd personal, konsulter och leverantörer. Kommunala bolag och verksamheter där kommunen har bestämmandeinflytande. Alla tjänster och produkter som tillhandahålls av Ulricehamns kommuns verksamheter. 4. Mål Ulricehamns kommun ska vara en säker och trygg plats för alla som bor, arbetar eller vistas i den. För att tillgodose detta ska kommunen aktivt arbeta för att skydda invånarna, miljön och dess verksamheter mot olyckor, skador, sabotage och andra störningar. Kommunen ska, i samverkan med andra aktörer, kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över hela hotskalan - med såväl individ- som samhällsperspektiv. Säkerheten ska samtidigt utformas så att tillgång och öppenhet inom kommunens verksamheter förblir så stor som möjligt. 1(6)

2 5. Ansvar Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågorna i kommunen samt att fastställa policy och riktlinjer för den övriga verksamheten. Kommunens säkerhets- och krisberedskapsorganisation är direkt underordnad Kommunstyrelsen. Verksamheten leds av säkerhetssamordnaren. Två (2) ggr/ år ska säkerhetsfrågor tas upp på kommunstyrelsemöten av säkerhetssamordnaren, både frågor som har kommit upp samt en verksamhetsredogörelse om det pågående säkerhetsarbetet. Förvaltningsledningen Kommunledningsgruppen, tillsammans med bolagschefer, utgör styrgrupp för säkerhetsarbetet. Kommunledningsgruppen leds av kommuncheferna och de fattar beslut efter samråd med ledningsgruppen och säkerhetssamordnaren om löpande inriktning av arbetet. Inom ramen för ledningsgruppens arbete sker kontinuerlig planering och uppföljning av säkerhets- och krisberedskapsområdet. Säkerhetssamordnaren Säkerhetssamordnaren, tillika säkerhetsskyddschef, är direkt underordnad kommuncheferna och arbetar aktivt med kommunens säkerhets- och krisberedskapsfrågor. Processer Varje process ska ha en väl förberedd och övad krisledningsorganisation. Varje process ska också ha krisledningsplaner för den egna övergripande krisledningen samt checklistor och rutiner för hur de olika verksamheterna ska agera vid en kris. Verksamheter Respektive verksamhetschef har ansvaret för säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde och att säkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer och anvisningar följs samt att personalen är informerad. Det ska på varje arbetsplats finnas upprättade säkerhetsrutiner som är anpassade för verksamheten. Säkerhetsombud Säkerhetsombud ska finnas på varje arbetsplats. Deras uppgift är att vara observanta på risker för att förebygga olyckor och skador, dels på egen hand och med hjälp av framtagna hjälpmedel. Säkerhetsombuden ska verka för att olyckor och tillbud anmäls enligt fastställda rutiner. De ska även stötta verksamhetsansvariga så att säkerhetsrutiner är uppdaterade och personalen är informerad om innebörden. Säkerhetsombud ska vara kontaktperson mot säkerhetsgruppen och stötta verksamhetsansvarig på arbetsplatsen att upprätthålla en hög nivå på säkerheten. Övrigt Alla anställda inom Ulricehamns kommun är skyldiga att aktivt arbeta för ökad säkerhet. Medarbetare är skyldiga att påpeka brister i säkerheten till överordnad. 2(6)

3 6. Organisation Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar om vad som ska göras utifrån de beslut som fattas av kommunfullmäktige. I kommunens nya organisation (from 2011) har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och en övergripande ledningsfunktion. Förvaltningsledningen Ansvarar för strategisk planering och styrgrupp för säkerhetsarbetet samt leds av kommunchefen. Säkerhetssamordnaren presenterar förslag till beslut för förvaltningsledningen med tydliga mål, arbetsprocess, behov av resurser för uppgiftens lösande samt förslag på sammansättning av lämplig projektgrupp, den s.k. Säkerhetsgruppen. Kommunchefen fattar beslut, efter samråd med kommunledningsgruppen och säkerhetssamordnaren, om inriktning av arbetet och tilldelning av resurser samt lämplig sammansättning av säkerhetsgrupp (beroende på projektets omfattning). Säkerhetssamordnaren kan också kallas till ordinarie förvaltningsledningsmöten i säkerhets- och krishanteringsfrågor vid behov. Processcheferna är operativt ansvariga för säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Kommunledningsstaben Säkerhetssamordnaren ingår i kommunledningsstaben som ansvarig för säkerhets- och krisberedskapsarbetet och deltar på alla ordinarie möten. Kommunledningsstaben leds av kommunchefen. Säkerhetssamordnaren använder kommunledningsstaben som forum för att lyfta säkerhets- och krishanteringsfrågor, kommande arbetsuppgifter och projekt samt förslag till beslut som ska lyftas i kommunledningsgruppen. Säkerhetsgruppen Skapas vid behov och är projektbaserad. Arbetar under ledning av säkerhetssamordnaren och består av personal relevant för just det specifika projektet. Flera säkerhetsgrupper kan, vid behov, skapas och arbeta samtidigt, oberoende av varandra, under ledning av säkerhetssamordnaren. Säkerhetsgruppen arbetar med övergripande säkerhets- och krishanteringsfrågor, beredning av säkerhetsarbetet och beslut på operativ nivå. 3(6)

4 Säkerhetssamordnaren Ingår i kommunledningsstaben och deltar som rådgivare i kommunledningsgruppen, vid behov. Har en egen budget och samordnar hela kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete. Skapar och leder alla säkerhetsgruppers projektarbeten. Ansvarar för att leda både det systematiska säkerhetsarbetet (SSA) och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inom kommunen. Skall rapportera, utvärdera och lämna förslag till åtgärder vid risker, tillbud, incidenter och skador. Genomföra säkerhetsronder ute på kommunens olika verksamheter och dess olika avdelningar som en kontroll på att deras förebyggande säkerhetsarbete fungerar. Arbeta med krisberedskapsfrågor inom ramen för extraordinära händelser. Ansvarar för information, utbildning och övning av kommunens krisledning och kommunens krisorganisation. Informera, utbilda och vägleda de personer som tilldelats någon form av säkerhetsansvar på sin verksamhet. Vid behov genomföra internutredningar. Är ordförande i Brottsförebyggande arbetsgruppen (BRA). Säkerhetsombud Varje fristående verksamhet/arbetsplats med eget ansvar, ska utse en eller flera säkerhetsombud. Arbetsområdet för säkerhetsombuden är att: Övervaka att handlingsplaner för kommunens säkerhetsarbete finns och är aktuella. Informera om kommunens säkerhetsarbete på arbetsplatsen. Föreslå och vidta skadeförebyggande åtgärder på arbetsplatsen. Delta i information och utbildningar från säkerhetsgruppen. Se till att inträffade tillbud och skador anmäls enligt gällande rutiner samt genomföra eller biträda vid riskinventering. Säkerhetsombuden ska vara en del av brandskydds- och utrymningsorganisationen. Säkerhetsombudet ska ges de befogenheter och den utbildning som krävs för att kunna bedriva ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete (SSA) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utbildningen bör omfatta: Brandkunskap, utrymningsstrategier, kunskap om olika larm, försäkringskunskap, internkontroll, åtgärder mot stöld och skadegörelse, sjukvård, riskhantering och skaderapportering. Denna utbildning organiseras och leds av säkerhetssamordnaren. Kontaktperson vid larm Verksamhetens säkerhetsombud ska vara kontaktperson vid larm och skall ha erforderlig kännedom om de larm som finns på arbetsplatsen samt delta vid information och utbildning från säkerhetssamordnaren om larmen på arbetsplatsen. Enklare översyn skall kunna utföras av kontaktperson och han/hon skall även känna till rutinerna vid avstängning samt återställning av larmet helt eller delvis. 4(6)

5 7. Uppgifter för Ulricehamns säkerhetsorganisation Kommunstyrelsen Säkerhetssamordnare/grupp Säkerhetsombud Beslutar om policy och riktlinjer för säkerhetsoch krisberedskapsarbetet. Tar fram förslag på policy och riktlinjer för säkerhets- och krisberedskapsarbetet till KS. Tar fram anvisningar för säkerhets- och krisberedskapsarbetet till verksamheterna. Ansvarar under ledning av kommunchef att samordna kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete. Genomför tillsyn och rådgivning i säkerhets- och krisberedskapsfrågor. Genomför information, utbildning och övning av kommunens krisledning och dess krisorganisation i olika krisscenarion. Tar fram instruktioner, handlingsprogram och checklistor för verksamhetens säkerhetsoch krisberedskapsarbete. 8. Organisationsschema för Ulricehamns säkerhetsorganisation Kommunstyrelsen Kommunens ledningsgrupp Säkerhetsgrupp Kommunens ledningsstab Säkerhetssamordnare Säkerhetsgrupp Säkerhetsgrupp Säkerhetsombud Kommunens olika verksamheter 5(6)

6 9. Tillämpning Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt och tillförlitligt sätt i samtliga av kommunens verksamheter. Det systematiska säkerhetsarbetet ska innefatta: Fortlöpande risk- och konsekvensanalyser. Skadeförebyggande åtgärder. Tillbudsrapportering med krav på uppföljning. Information, utbildning och övning av kommunens krisledning och krisorganisation. Samverkan och samordning mellan olika aktörer vid en kris ska beaktas med tanke på kommunens geografiska områdesansvar. Säkerhetssamordnaren ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en verksamhetsplan för det kommande årets säkerhets- och krisberedskapsarbete. Denna verksamhetsplan ska redovisas för kommunstyrelsen. 10. Uppföljning och utvärdering Kommunens säkerhetspolicy ska årligen ses över och vid behov revideras. Kommunens systematiska säkerhetsarbete ska årligen utvärderas. Olyckor, tillbud och felanmälningar ska kontinuerligt följas upp, både lokalt ute i verksamheterna och centralt i de olika processerna samt i ett övergripande perspektiv. Detta för att kommunen ska kunna lära från det inträffade och kunna arbeta förebyggande så att det inte inträffar igen. 11. Rutiner Säkerhetspolicy och riktlinjer för kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete återfinns på Kommunityn under Säkerhet och Krishantering. 12. Lagrum 2006:544 Lag om extraordinära händelser. 2003:778 Lag om skydd mot olyckor. SRVFS 2004:3 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete. SRVFS 2003:10 Skriftlig redogörelse för brandskyddet. 2003:789 Förordning om skydd mot olyckor. 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS). 1998:808 Miljöbalken. 1987:10 Plan och bygglagen. 1994:1720 Lag om civilt försvar. 6(6)

Risk- och säkerhetspolicy. Tyresö kommun

Risk- och säkerhetspolicy. Tyresö kommun Risk- och säkerhetspolicy Tyresö kommun 2012-09-13. Tyresö kommun / 2 (6) Innehållsförteckning 1 Mål för risk- och säkerhetsarbetet... 3 2 Policyns syfte... 3 3 Ansvar och omfattning... 4 4 Säkerhetsorganisation...

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Säkerhet. Färgelanda kommun. Plan för. Policy-Organisation-Ansvar. Dnr 2011/168 Hid

Säkerhet. Färgelanda kommun. Plan för. Policy-Organisation-Ansvar. Dnr 2011/168 Hid 2011-03-30 Dnr 2011/168 Hid 2011.915 Sektor Service Säkerhetssamordnare Tommy Olsson 0528-56 72 12 / 076-635 25 94 tommy.olsson@fargelanda.se Plan för Säkerhet Policy-Organisation-Ansvar Färgelanda kommun

Läs mer

Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern

Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31, 190 Mål Målen för säkerhetsarbete är att: Västerviks kommun ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, verkar

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.41 Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun Dokumenttyp Policy Dokumentnamn Säkerhetspolicy för Vingåkers kommun Fastställd 2018-03-12, 11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

Säkerhetspolicy i Linköpings kommun

Säkerhetspolicy i Linköpings kommun Säkerhetspolicy i Linköpings kommun Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 290 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2016-480

Läs mer

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete Denna policy innehåller riktlinjer och instruktioner för Täby kommuns skydds- och säkerhetsarbete. 1. Inledning Täby kommun har

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation. i Tyresö kommuns verksamheter

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation. i Tyresö kommuns verksamheter Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter 2014 Tyresö kommun 2 (7) Innehållsförteckning 1 Säkerhetsorganisation... 3 2 Säkerhetssamordnare... 3 2.1 Uppdrag...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer ÖFS 2007:11 Säkerhetspolicy fastställd av Kommunfullmäktige den 20 juni 2007, 101 Tillämpning och riktlinjer för säkerhetsarbetet

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-06-07 141 KS 412/17 Policy för säkerhet och krisberedskap Beslut Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att bereda förslag till ny krisledningsplan

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

KOMMUNALA STYRDOKUMENT Bromölla kommun KOMMUNALA STYRDOKUMENT Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2007-11-07 180 2007-11-08 2007/524-008 Ks 2016-08-17 172 2016-08-18 2016/537 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET

Läs mer

10. Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Västerviks kommunkoncern Dnr 2016/

10. Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Västerviks kommunkoncern Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (51) 2016-10-31 Kf Ks 339 10. Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet i Västerviks kommunkoncern Dnr 2016/149-160 Västerviks kommun ska vara den tryggaste

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för trygghet och säkerhet

Riktlinjer för trygghet och säkerhet Riktlinjer för trygghet och säkerhet Förebyggande av olyckor och beredskap för allvarliga händelser Socialförvaltningen 2017 2 (12) Innehållsförteckning Innehåll 1 Grunder... 4 1.1 Tyresö kommuns säkerhetsarbete...

Läs mer

Säkerhetsarbetet 2016

Säkerhetsarbetet 2016 KFN Datum 1 (5) 2017-02-16 Säkerhetsarbetet 2016 KFN Innehållsförteckning 2 (5) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 3 Skadeförebyggande arbete... 3 Skadeutfall... 4 Planerade åtgärder...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 46 Säkerhetspolicy för. KS 2015-64 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 73 Säkerhetspolicy för. (AU 46) KS 2015-64 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Amf Datum 1 (6) 2016-02-16 Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 2 (6) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 4 Skadeförebyggande

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för Hässleholms kommuns säkerhet och beredskap mandatperiod

Riktlinjer för Hässleholms kommuns säkerhet och beredskap mandatperiod www.hassleholm.se S Riktlinjer för Hässleholms kommuns säkerhet och beredskap mandatperiod 2015-2018 Riktlinjer Diarienummer: 2015/379 180 Fastställt den: 2015-09-02 204 Fastställt av: Kommunstyrelsen

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Policy för samt dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet inom Timrå kommun-koncernen

Policy för samt dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet inom Timrå kommun-koncernen FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 24 e 1 (5) Policy för samt dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet inom Timrå kommun-koncernen Fastställd av kommunstyrelsen 2014-11-04 235 Brandskyddspolicy/övergripande

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun

Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun Riktlinje 2008-01-07 Riktlinje för säkerhetsarbetet i Norrköpings kommun Diarienummer KS-1006/2007 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 januari 2008 Riktlinjen ersätter Styrdokument för säkerhetsarbetet i

Läs mer

Säkerhetspolicy Bodens Kommun

Säkerhetspolicy Bodens Kommun Godkänd av 2006-03-20 Säkerhetspolicy 0.1 Produkt/Projekt/Verksamhet Plan 1 (10) Säkerhetspolicy Bodens Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-03 70 2 (10) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 INRIKTNINGSMÅL...

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun

Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Säkerhetsfunktionen Dokumentnamn Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen 2015-03-03,

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet UFV 2009/1929 Riktlinjer för säkerhetsarbetet Uppsala universitet Fastställt av rektor 2010-02-09 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Ansvar 3 3. Omfattning och mål 4 3.1 Personsäkerhet 4 3.2 Egendomsskydd

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN 167-1 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 9 april år 2003 enligt 49. 1. INLEDNING Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en hög säkerhet mot skador

Läs mer

Vaggeryds Kommun. Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-08-27 83

Vaggeryds Kommun. Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-08-27 83 Vaggeryds Kommun Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2007-08-27 83 Säkerhetspolicy (antagen av KF)... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Tillämpning... 3 Revidering och uppdatering...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23 149 Dnr 2017/13 100 2018-03-09 1(5) Kommunledningsförvaltningen Håkan Helgesson 0476-550 Hakan.helgesson@almhult.se Policy 2018-03-09 2(5) Innehåll Om dokumentet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Krisledningsplan

Krisledningsplan Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-10-25 Handläggare Christin Bjuggren Telefon: 08 508 08 015 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-11-14 Krisledningsplan 2017-2018

Läs mer

Policy för trygghet och säkerhet

Policy för trygghet och säkerhet Policy för trygghet och säkerhet Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2018-06-11 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för trygghet och säkerhet Kommunfullmäktige

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi

Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi Policy Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi 2 A. Säkerhetspolicy anger de övergripande målen 1 Bakgrund I Luleå kommuns "Vision 2015" sägs att en av byggstenarna för att nå visionens mål är att skapa ett

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01

Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 KS 2017/147 2017.2189 2017-06-29 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 Dokumentet gäller för: Ystads kommuns nämnder, kommunala bolag och kommunala förbund Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01-tillsvidare

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Strategi för hantering av samhällsstörningar

Strategi för hantering av samhällsstörningar Strategi för hantering av Dokumenttyp: Övergripande Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 26 oktober 2017 Ansvarig: Räddningstjänsten Revideras: vart 4:e år Följas upp: Årligen Strategi för

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje Brandsäkerhet Landstinget Sörmland beslutad LS 12/13

Riktlinje Brandsäkerhet Landstinget Sörmland beslutad LS 12/13 Riktlinje Brandsäkerhet Landstinget Sörmland beslutad LS 12/13 Människors liv och hälsa samt landstingets samhällsviktiga verksamhet skall värnas. Ingen, eller inget, skall skadas av sådant som rimligen,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun 1(5) vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2014-xx-xx Giltighetstid: Tillsvidare na kompletteras av Rutiner vid hot och våld mot förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande säkerhetsarbetet vid Lunds universitet

Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande säkerhetsarbetet vid Lunds universitet REMISS 1 2013-04-09 Dnr BY 2013/64 Byggnad, IT, Service LU Byggnad Arbetsmiljö, Miljö, Säkerhet Per Gustafson, Säkerhetschef Förslag till föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 950427 Säkerhetspolicy för Enköpings kommuns verksamheter

Antagen av kommunfullmäktige 950427 Säkerhetspolicy för Enköpings kommuns verksamheter Antagen av kommunfullmäktige 950427 Säkerhetspolicy för Enköpings kommuns verksamheter Syfte Enköpings kommuns säkerhetspolicy har till syfte att: säkerställa en hög säkerhet mot skador och störningar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy 2012

Arbetsmiljöpolicy 2012 Arbetsmiljöpolicy 2012 Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 20120613 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelseförvaltningen Ansvarig tjänsteman: Diarienummer: KS 14-172 >Policy Program Plan Riktlinje

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag för Arboga kommun och dess kommunala bolag Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 210. Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor... 5 Ledningsansvar...

Läs mer

Säkerhetsorganisation i Katrineholms kommun

Säkerhetsorganisation i Katrineholms kommun IZatrineholn1s k01111tiul1 \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Staben Vår handlaqqare Sören Westeriund Kommunstyrelsens handling nr 47/2009 (2 () 0 ; J5bg (5) Datum Säkerhetsorganisation i Katrineholms kommun

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun

Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Ånge kommun Denna informationssäkerhetspolicy anger hur Ånge kommun arbetar med informationssäkerhet och uttrycker kommunens stöd för

Läs mer

Verksamhetsrapport. Kommunens säkerhetsarbete 2014

Verksamhetsrapport. Kommunens säkerhetsarbete 2014 Verksamhetsrapport Kommunens säkerhetsarbete 2014 1 1. Inledning...1 2. Säkerhetsgruppens arbete...2 2.1. Skydd mot olyckor...2 2.1.1. Uppföljning och utvärdering handlingsprogram...2 2.1.2. Kampanjer

Läs mer

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy BORGHOLMS KOMMLrN Brandskyddspolicy 1(5) KF 2007-12-17 109 Antagen betsmiljöarbetet. föreskrifter mm Lagstiftning, 2 (5) för ny- ombyggnader av byggnader lokaler Brandskyddet Boverkets ByggRegler författningssamling

Läs mer

ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN

ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN Dnr Sida 2008-000269.02 1(9) ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2008-10-07, 80 2(9) Arbetsmiljö Med arbetsmiljö menas den fysiska, psykiska och sociala miljö som personerna

Läs mer

Styrande dokument. Styrdokument för krishantering Oskarshamns kommun. Fastställd av Kommunstyrelsen , 97

Styrande dokument. Styrdokument för krishantering Oskarshamns kommun. Fastställd av Kommunstyrelsen , 97 Styrande dokument Styrdokument för krishantering 2016-2018 Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 1 (6) Styrdokument för Krishantering 2016-2018

Läs mer

Anvisningar för nämnder och styrelsers riskoch ledningsanalyser

Anvisningar för nämnder och styrelsers riskoch ledningsanalyser Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Sid 1 (8) 2006-03-27 Handläggare: Michael Engelberg Tfn: 08-508 297 25 Stadsdelsnämnder Facknämnder Bolagsstyrelser Anvisningar för nämnder

Läs mer

STÖRNINGSJOUREN Risk- och Krishanteringsrapport 2017

STÖRNINGSJOUREN Risk- och Krishanteringsrapport 2017 STÖRNINGSJOUREN Risk- och Krishanteringsrapport 2017 1. Bakgrund Störningsjouren i Göteborg AB ingår i Framtiden koncernen helägt av Göteborgs stad. Därav följer att Störningsjouren i allt väsentligt följer

Läs mer

1(6) Instruktion för kommunchefen. Styrdokument

1(6) Instruktion för kommunchefen. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 2018-04-10, 92 Dokumentansvarig Kommunstyrelsens ordförande Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning...4 Inledning...4

Läs mer

Promemoria. Krisberedskapsmyndigheten skall därefter lämna ett förslag till överenskommelse till regeringen senast den 1 september 2003.

Promemoria. Krisberedskapsmyndigheten skall därefter lämna ett förslag till överenskommelse till regeringen senast den 1 september 2003. Förhandlingar med Svenska Promemoria Kommunförbundet 2003-08-26 Landshövding Sven Lindgren 1 Förslag till överenskommelse mellan staten och Svenska Kommunförbundet. Denna promemoria innehåller ett förslag

Läs mer

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete 1/5 Beslutad när: 2018-02-26 30 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-03-06 Gäller t o m: 2020-03-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2017:672-003 Handlingsplan

Läs mer

Plan. för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Beslutat av: Kommunfullmäktige. Beslutandedatum:

Plan. för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Beslutat av: Kommunfullmäktige. Beslutandedatum: Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 2015-2018............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-11-30 184 Ansvarig: Kommunchef Revideras:

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 2 j 1 (10) Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av kommunstyrelsen den 3 mars 2018 67 Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer