SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET."

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSENAS VEKSAMHET. Bilaga 3 Vilka krav ställs på en flygplats?...1 Allmänt...2 Ledningsfunktion...2 IAIP (Integrated Aeronautical Information Package)...2 Kompetenskrav för driftpersonal...2 evisioner och kontroller...3 QDHB och SF AB...4 Norrköping flygplats...5 Ledning och administration...5 Flygtrafikledning...6 Driftorganisation...6 Sammanfattning driftorganisation...7 Linköping City Airport...8 Ledning och administration...8 Flygtrafikledning...8 Driftorganisation...9 Trafikkontoret...9 Säkerhetskontroll...10 Sammanfattning...10 Vilka krav ställs på en flygplats? Säkerhet är a och o för flygbranschen. Därför finns det ett omfattande regelverk som styr hur verksamheten kan bedrivas på en flygplats. Många krav är lika över hela världen, och i Europa har vi till stor del samma regelverk. Det är fortfarande nationella regelverk men 2014 kommer de nationella reglerna till stor del ersättas av EU-gemensamma regler. F n är det Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet och bestämmelserna finns i Transportstyrelsens författningssamling, TSFS. Förutom Transportstyrelsen och deras TSFS styrs flygplatsverksamheten av bl a: Miljötillstånd där Länsstyrelse eller kommun är tillsynsmyndighet. Handlingavtal med flygbolag som reglerar vilka tjänster som flygplatsen ska leverera. Skyddsobjekt enligt beslut av Länsstyrelsen. En rad andra tillstånd eftersom vi bedriver skyddsjakt, hanterar brandfarlig vara, har bränsleanläggningar, arbetar med heta arbeten, använder radiofrekvenser etc. Det här dokumentet försöker visa vilka regler som påverkar hur bemanningen på en flygplats ser ut, framförallt vad som påverkar den dagliga bemanningen.

2 Allmänt Alla flygplatser har ett certifikat för flygplats (drifttillstånd) utfärdat av Transportstyrelsen. Certifikatet är tidsbegränsat. Görs större ändringar i anläggningen eller förändringar i ledningsorganisationen måste flygplatsen ansöka om ett nytt certifikat. Till ansökan ska det finnas en säkerhetsbevisning som visar att flygplatsen har tänkt på och hanterat alla eventuella risker som förändringen kan innebära. Flygplatsen måste också ha ett säkerhetsgodkännande utfärdat av Transportstyrelsen. Även det är tidsbegränsat. Det ska finnas ett system för säkerhetsledning. Systemet ska dokumenteras i en verksamhetshandbok. Innan nya system tas i drift, förändringar görs i befintliga system eller system avvecklas måste en säkerhetsbevisning göras och dokumenteras. Ledningsfunktion Flygplatsens ledningsfunktion ska ha kompetens för att driva flygplatsen och vara organiserad och tillgänglig på det sätt som verksamheten kräver. Funktioner som måste finnas: Verksamhetsansvarig Flygsäkerhetskoordinator, som inte är samma person som verksamhetsansvarig Tekniskt ansvarig Operativt ansvarig För alla funktionerna finns kompetenskrav uppställda. Verksamhetsansvarig och flygsäkerhetskoordinator måste dessutom godkännas av Transportstyrelsen innan de kan börja verka i sina roller. Den verksamhetsansvarige ska säkerställa att aktörer inom flygplatsen och externa leverantörer uppfyller gällande föreskrifter och följer flygplatsens verksamhetshandbok i tillämpliga delar. IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) Alla flygplatser publicerar i IAIP utformning, tillgänglighet, operativ status etc. D v s anger bl a när flygplatsen är öppen och vilka tjänster som då finns, t ex drivmedelstjänst. Kompetenskrav för driftpersonal Flygplatsen måste säkerställa att personal som utför arbete har rätt kompetens. Säkerhetsledningssystemet och drifthandboken beskriver hur det hanteras. I princip kan man inte utföra något arbete på en flygplats utan att det först finns dokumenterat att man har rätt kompetens. Vissa kompetenser är tidsbegränsade, vilket alltså innebär att man för att behålla kompetensen regelbundet måste gå repetitionsutbildningar. Det måste finnas en utbildningsplan som beskriver hur flygplatsen säkrar att personalen har rätt kompetens. Nedan finns en sammanställning över vilka kompetenser som måste finnas på en flygplats.

3 = egelstyrd, d v s det finns någon bestämmelse som säger att funktionen måste finnas V = Verksamhetsstyrd, d v s funktionen måste finnas för att verksamheten ska fungera Ö = Funktionen måste vara på plats när flygplatsen är öppen T = Funktionen måste vara på plats när det är planerad trafik, men inte övrig tid Funktion V Ö T Säkerhetsansvarig Tekniskt ansvarig security Arbetslagsansvarig i säkerhetskontrollen T Säkerhetskontrollant T Säkerhetsvakt Ö Skyddsvakt Ö Fälthållningschef Fältmästare/snöröjningsledare Ö Personal fälthållning Ö Skyddsjägare Ö Chef ramptjänst Loadmaster Ö Personal ramptjänst T Personal avisning (vinter) Ö Chef för flygplatsräddningstjänst Insatsledare Ö Flygplatsbrandmän (antal efter flygplatsens brandklass) Ö Ansvarig flygplatsljus Personal flygplatsljus Ö Föreståndare för drivmedelsanläggning Föreståndare tankanläggning Tankningsman Ö Personal trafikkontor Ö Personal passagerarservice T Verkstadspersonal Fastighetstekniker Personal parkeringstjänst V V V evisioner och kontroller Transportstyrelsen gör regelbundet verksamhetskontroller. De tittar framför allt på att verksamheten fungerar på systemnivå. Årligen lämnas också en rapport om driftstatusen till Transportstyrelsen. Flygplatsen måste ha ett system för egenkontroll och utföra revisioner för att säkerställa att gällande föreskrifter följs och att målen i verksamhetsledningssystemet

4 uppfylls. Flygplatsen måste rapportera alla störningar och avvikelser som inträffar och som skulle kunna påverka säkerheten i flygplatsens rapporteringssystem. Flygbolag gör regelbundet kontroller för att följa upp att flygplatsen levererar enligt gällande handlingavtal och att personalen som utför tjänsterna har rätt kompetens. Flygbolag måste i sin tur visa för tillsynsmyndigheten att de kontrollerar flygplatserna. Hur miljötillståndet följs rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten. De flesta tillsynsmyndigheter kräver också en periodisk besiktning vart tredje år som ska göras av en oberoende aktör. Tillsyn och revisioner görs också av andra myndigheter och organisationer för att kontrollera att de tillstånd flygplatsen har efterlevs. QDHB och SF AB Som verksamhetshandbok använder Norrköping flygplats och Linköping City Airport QDHB. Det är en web-baserad handbok som används av ca 50 flygplatser i Sverige. Systemet består av generell information, som är gemensam för alla aktörer, och av lokala dokument som varje användare lägger in. QDHB innehåller också en modul för avvikelse- och störningsrapportering. Norrköping flygplats och Linköping City Airport är medlemmar i Svenska egionala Flygplatsförbundet, som i sin tur äger Svenska egionala Flygplatser AB. Det är ett samarbetsorgan för alla icke-statliga flygplatser i Sverige och 36 flygplatser är medlemmar. SF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SF har även som uppgift att hjälpa flygplatserna att minska sina kostnader samt att öka intäkterna. Som en del av detta arbete genomför SF gemensamma upphandlingar av materiel och tjänster då likartade behov uppkommer hos medlemmarna. För att ytterligare bidra till de icke-statliga flygplatsernas effektivisering, bedriver SF ett antal projekt som tillsätts efter medlemmarnas behov och önskemål. SF finns också som part i Transportstyrelsens referensgrupper och fungerar som remissinstans.

5 Norrköping flygplats Norrköping Airport AB är ett av Norrköpings kommun helägt bolag. Norrköping Airport AB driver Norrköping flygplats. För närvarande är all drift upphandlad. Flygplatsdrift och fastighetsunderhåll utförs av Securitas, flygtrafikledning och systemförvaltning av LFV, teletekniskt underhåll av Eltel, städning av Exiso etc. Norrköping Airport AB består av fem personer och är främst ledning och administration. Antal landningar: linjefart charter linjefart charter inrikes aerial militär utrikes taxiflyg work privatflyg skolflyg luftfart summa Fastigheten som flygplatsen ligger på ägs av Norrköpings kommun, men genom ett avtal med kommunen sköter flygplatsen hela fastigheten. Det betyder att flygplatsen svarar för bansystemet, alla installationer, fastighetsunderhåll av egna och uthyrda lokaler etc. Flygplatsen äger också all utrustning och alla fordon och ansvarar för att de servas och underhålls. Totalt finns ca fordon och utrustningar, varav merparten är specialutrustning för flygplatser, som avisningsfordon, cateringbil, passagerartrappor, flygplatsbrandbilar och bagageband. Därutöver finns inflygningshjälpmedel och belysningssystem. Ledning och administration Vd/flygplatschef har det övergripandet ansvaret för verksamheten vid Norrköping flygplats och ansvarar som vd inför bolagsstyrelsen för samtliga ärenden som rör den löpande verksamheten. I rollen som flygplatschef är hon verksamhetsansvarig och operativt ansvarig enligt TSFS. Teknisk chef är flygsäkerhetskoordinator och tekniskt ansvarig enligt TSFS. Hon har också ansvaret för att bevaka plan- och hinderärenden, för frågor som rör yttre miljö inklusive kontrollprogram och miljörapport och för att interna revisioner genomförs. Marknadschef ansvarar för marknadsföring, kontakter med flygbolag, researrangörer och resebyråer etc. Han ansvarar också för flygplatsens hemsida och rapporterar den statistik som Transportstyrelsen kräver ska rapporteras in. Ekonomichefen är ansvarig för flygplatsens ekonomi- och avtalshantering. Hon är också IT-ansvarig för de system som används inom flygplatsen. Ekonomiassistenten svarar för flygplatsens löpande in- och utbetalningar, för framtagande av faktureringsunderlag, registratur, arkiv, inköp av kontorsvaror etc. Tillförordnad flygplatschef är Ekonomichef, Teknisk chef och Marknadschef i nämnd ordning. När flygplatsen är öppen finns alltid en teamledare från Securitas på plats som har befogenhet att ta beslut, avbryta aktiviteter eller på annat sätt säkerställa att flygsäkerhets- och securitykrav efterlevs.

6 Flygtrafikledning Norrköping har avtal med LFV om flygtrafikledning t o m den 31 december Tornet har enmansbetjäning, vilket alltså innebär att det bara finns en flygledare i tjänst åt gången när flygplatsen är öppen. Totalt finns det fem flygledare i Norrköpings torn. Enligt avtalet med LFV utför de även andra tjänster, t ex: Sammanställning och inmatning av vissa faktureringsuppgifter. Hantering och beslut angående begäran om extra öppethållning som framställs utanför ordinarie kontorstid. Med sin sakkunskap bistå flygplatsen i utarbetande av rutiner, hantering av remisser, ändringar i AIP och hinderfrågor. Hantering av CTOT. Se till att NOTAM och SNOWTAM bli utfärdade. Ansvara för tillsyn av färdplaneringsrum och rättning av publikationer. Beställning av tankning via radio. Fungera som operativ flygsäkerhetskoordinator på flygplatsen och i den rollen delta i möten med Lilla flygsäkerhetsgruppen. I huvudsak utförs tjänsterna av den flygledare som är i tjänst under luckor i flygtrafiken. Eftersom avtalet med LFV går ut kommer en upphandling av tjänsten att göras under Den upphandlingen görs tillsammans med 4-5 andra SFflygplatser, både för att få bra priser och för att hjälpas åt att ta fram ett bra underlag. Driftorganisation Driftenheten ansvarar för flygplatsens driftfunktion, både de flygoperativa funktionerna och funktionerna inom passagerarservice, el, fastighet och verkstad. Funktionerna utförs enligt avtal av Securitas Sverige AB. Arbetet leds av en platschef. Avtalet med Securitas går ut den 31 december F n är arbetet organiserat i fem driftteam. Team 1-4 är driftteam som svarar för ramp, fält, brand, security, tankning, verkstad m.m. Team 5 svarar för passagerarservice, säkerhetskontroll, bilparkering m.m. Banljus och fastighetsunderhåll köps i huvudsak av en underleverantör, Torpheimer, men till viss del utförs även det arbetet av driftteamen. Driftteam 1-4 består av en teamledare, som också är insatsledare, och tre flygplatstekniker, som också är brandmän. Tre av teamledarna har också någon av de regelstyrda kompetenserna inom räddning, fält och ramp. Flygplatsens brandklass kräver att det ska finnas en insatsledare och minst tre brandmän när flygplatsen är öppen. Insatstiden är den bestämmelsestyrda 180 sekunder vid planerad trafik och för övrig trafik har vi en inställesetid på 8 minuter. Vid planerad flygtrafik sköter driftteamet allt runt flygplanet, d v s lastning, lossning, rangering, avisning, tankning etc. Eventuellt är också någon av dem säkerhetskontrollant. Övrig tid ger de också service till annat flyg (taxi-, ambulans-, skol- och privatflyg) och sköter in- och utpassering från området. De utför även underhåll och service av anläggning och utrustning, t ex:

7 Gräsklippning/snöröjning Service av fordon och utrustning eparationer av fordon och utrustning öjning av sly Kontroll och rondering av området De ansvarar också för att dokument och rutiner är uppdaterade i verksamhetshandboken enligt särskilda delegeringar. Teamet klarar den reguljära trafiken. Vid charterflyg bemannas med behovsanställda. Vid charterflyg är ca 7-9 personer i tjänst för att klara driften. Team 5, som ansvarar för passagerarservice och säkerhetskontroll, bemannas med hänsyn till vilken trafik flygplatsen har. Vid reguljärtrafik är det två personer i passagerarservicen och två i säkerhetskontrollen. Vid charter är det tre personer i passagerarservicen och fyra i säkerhetskontrollen. Teamledaren arbetar både administrativt och operativt, varför hon kan vara i tjänst utöver de som är operativa. Om det är större luckor mellan avgångarna finns det 1-2 personer på plats. När avgångarna ligger tätare finns fler personer kvar. Även team 5 utför en del andra sysslor, som t ex inmatning och kontroll av underlag till fakturering, ser till att det är snyggt framför terminalen, kontrollerar bilparkering och skriver parkeringsböter etc. På kvällarna, efter sista avgången, finns normalt ingen från team 5 på plats. De tjänster som då måste utföras, t ex i samband med sista ankomsten, utförs av det driftteam som är i tjänst. Sammanfattning driftorganisation Bemanningen utgår från den brandklass som flygplatsen har, vilket innebär en insatsledare och tre brandmän. De finns på plats när flygplatsen är öppen. När vi inte har flygtrafik utför de andra arbetsuppgifter, som också måste göras på flygplatsen. I passagerarservicen finns 1-2 personer för att svara i telefon, hantera förfrågningar om flyg, förbereda avgångar, lägga in uppgifter i statistik- och debiteringssystem, hantera försenat och försvunnit bagage etc. Kvällstid finns ingen särskild bemanning av passagerarservice, utan driftteamet sköter även de sysslorna. I samband med trafik ser bemanningen ut så här: reguljärtrafik chartertrafik ramp/brand security 2 4 passagerarservice 2 3

8 Linköping City Airport Linköping City Airport (LCA) är ett helägt dotterbolag som till Saab AB Antal landningar Linjefart charter Linjefart charter inrikes Aerial Militär utrikes Taxiflyg work Privatflyg Skolflyg luftfart Summa Totalt finns ca 30 fordon och utrustningar, varav merparten är specialutrustning för flygplatser, som avisningsfordon, passagerartrappor, bagagetruckar och bagageband mm. LCA är ett helägt dotterbolag till Saab AB som B äger fastigheterna och marken som flygplatsen ligger på. LCA ansvarar för bansystemet, alla installationer, inflygningshjälpmedel och belysningssystem, fastighetsunderhåll av egna och uthyrda lokaler mm, samt att man ansvarar för miljötillstånd och flygplatscertifikat. LCA äger all utrustning och alla fordon som har med räddningstjänst, fälttjänst och drivmedelstjänst att göra. Totalt finns ca 40 fordon och utrustningar, varav merparten är specialutrustning för flygplatser, som flygplatsbrandbilar, drivmedelsbilar, snöröjningsfordon och gräsklippare mm. Ledning och administration Vd har det övergripandet ansvaret för verksamheten vid Linköping City Airport och ansvarar som vd inför bolagsstyrelsen för samtliga ärenden som rör den löpande verksamheten. Flygstationschefen är ansvarig för den löpande verksamheten och är ansvarig för flygstationens ekonomi- och avtalshantering samt rapporterar den statistik som Transportstyrelsen kräver ska rapporteras in. Stf Flygstationschef är IT-ansvarig för de system som används inom flygstationen, ansvarar för flygplatsens hemsida och hon för flygstationens löpande in- och utbetalningar, för framtagande av faktureringsunderlag, registratur, arkiv, inköp av kontorsvaror etc. Marknadsföring köps av konsult som ansvarar för marknadsföring, kontakter med flygbolag, researrangörer och resebyråer etc. När flygstationen är öppen finns alltid en vakthavande säkerhetsansvarig från Coor på plats som har befogenhet att ta beslut, avbryta aktiviteter eller på annat sätt säkerställa att flygsäkerhets- och securitykrav efterlevs.. Flygtrafikledning LCA har avtal med LFV om flygtrafikledning t o m den 31 december 2013.

9 Driftorganisation För den dagliga driften har LCA ett avtal med Coor Service Management APS AB Avtalet med Coor Service Management APS AB är ett löpande avtal med 10 månaders ömsesidig uppsägningstid. Coor ansvarar för Trafikkontorstjänst, amptjänst och Säkerhetskontrolltjänst. Avtalet med Linköpings kommun är ett samverkansavtal där Linköpings kommun köper tillgänglig flygplats av LCA. LCA ansvarar för äddningstjänst, Drivmedelstjänst, Fälttjänst, Flygledartjänst samt Flygplatsteknik (landnings och navigeringshjälpmedel och fältljus). LCA använder Coor Service Management APS AB för leverans av äddningstjänst, Drivmedelstjänst, Fälttjänst och LFV för leverans av Flygledartjänst samt egen personal för Flygplatsteknik. Coor jobbar i olika skiftlag som består av en skiftledare, som också är insatsledare, en stf skiftledare och 5-8 flygplatstekniker/brandmän. Exempel på de kompetenser som en av Coors personal har finns som bilaga? Flygplatsens brandklass kräver att det ska finnas en insatsledare och minst tre brandmän när flygplatsen är öppen för civilt flyg och en insatsledare och minst fyra brandmän när det är militärt flyg. Insatstiden för militär verksamhet är 90 sekunder och för den civila trafiken 180 sekunder vid planerad trafik. Det innebär att den tid som militären flyger finns brandmännen (1+4) på plats i brandstationen och kan inte utföra andra sysslor. Då är flygplatsen även bemannad med flygplatstekniker som sköter övrig verksamhet. När det inte är militärt flyg sköter skiftlaget både brandberedskapen och övrig verksamhet på fält och ramp. Vid planerad flygtrafik sköter skiftlaget allt runt flygplanet, d v s lastning, lossning, rangering, avisning, tankning mm, samtidigt som man upprätthåller den civila brandberedskapen. Några jobbar även som säkerhetskontrollanter. Övrig tid ger de också service till annat flyg (taxiflyg, allmänflyg, skolflyg) och sköter in- och utpassering från området. De utför även underhåll och service av anläggning och utrustning, t ex: - Gräsklippning/snöröjning - Service av fordon och utrustning - eparationer av fordon och utrustning - öjning av sly De ansvarar också för att dokument och rutiner är uppdaterade i verksamhetshandboken enligt särskilda delegeringar. Skiftlaget har utbildning/kompetens för att klara både den militära och den reguljära trafikens krav på räddningstjänst. Trafikkontoret Trafikkontoret ansvarar för att Op, servicecenter och incheckningsdiskarna bemannas under flygstationens öppettider. Vid avgångar med KLM och NextJet samtidigt är det fem personer i tjänst, när det enbart är NextJet så är det tre personer i tjänst. Mellan avgångarna finns det 1-3 personer på plats. Gruppchefen arbetar både administrativt och operativt, varför hon kan vara i tjänst utöver de som är operativa.

10 Trafikkontoret utför även en del andra sysslor, som t ex inmatning och kontroll av underlag till fakturering, handhar PP-förfrågningar, bemannar biljettkontoret, ser till att det är snyggt framför terminalen, kontrollerar bilparkeringen mm. Säkerhetskontroll Säkerhetskontrollen bemannas med personal från driftorganisationen (röntgenutrustningarna) och övriga positioner av timanställda, som enbart jobbar när säkerhetskontrollen är öppen. Sammanfattning Bemanningen utgår från den brandklass som flygplatsen har, vilket innebär en insatsledare och fem-åtta brandmän. De finns på plats när flygplatsen är öppen. När vi inte har flygtrafik utför de andra arbetsuppgifter, som också måste göras på flygplatsen. På trafikkontoret finns 1-5 personer i tjänst för att bemanna servicecenter, hantera förfrågningar om flyg, förbereda avgångar, sköta incheckning, lägga in uppgifter i statistik- och debiteringssystem, hantera försenat och försvunnit bagage etc. I samband med trafik ser bemanningen ut så här: reguljärtrafik ramp/brand/drivmedel 3-5 security 4 passagerarservice 3-5

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping.

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 130225 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 1. Uppdraget och hur vi arbetat.... 2 2. LFV Aviation Consulting AB:s konsultrapport.... 3 3.

Läs mer

Delegering, ansvar och befogenheter

Delegering, ansvar och befogenheter Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Parter Ärende Göteborg City Airport (härefter GCA alt. flygplatsen ) Ledningsgruppsmöte Datum 07/12/2011 Tid 12:30 15:00 Plats Flygplatsens lokaler, Konferensrum 1 Närvarande Annika Nyberg (AN),

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius Agenda 2014-10-07 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen Processer och dimensionering

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

BAKGRUND INTRODUKTION

BAKGRUND INTRODUKTION BAKGRUND 1. För att flygtrafik ska tillåtas är varje stat/nation skyldig att ombesörja att varje flygplats har en brand- och räddningstjänst. (Krav från ICAO, den internationella luftfartssammanslutningen

Läs mer

Protokoll för verksamhetskontroll av Organisation som har Delegerat Tillsynsansvar från Transportstyrelsen del 1

Protokoll för verksamhetskontroll av Organisation som har Delegerat Tillsynsansvar från Transportstyrelsen del 1 Protokoll för verksamhetskontroll av Organisation som har Delegerat Tillsynsansvar från Transportstyrelsen del 1 Nytt Förnyelse Ändrat Organisationens namn: Svenska Hängflygförbundet Uppföljning Dnr: TSL

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501 Luftfart 2011 TK0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Luftfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ. VHB HAG 1.2 Hagshults Flygplats ESMV Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ HAG 1.2 s Flygplats Verksamhetshandbok Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Välkommen till Linköping City Airport din flygplats! Den här dagen vill vi tillsammans med samarbetspartners och övriga verksamhetsutövare

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT. mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ)

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT. mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ) SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ) 2 (7) Detta avtal ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan: 1. Saab AB, org. nr 556036-0793, ( Saab), med adress

Läs mer

Frågor och svar: Drift av Norrköping Airport AB.

Frågor och svar: Drift av Norrköping Airport AB. Frågor och svar: Drift av Norrköping Airport AB. Info Version 11 URL http://com.mercell.com/permalink/39249241.aspx Externt anbuds-id 175141-2013 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 0347-2612 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Transport Utkom från trycket den 11 juni 2012 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten

Läs mer

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:16) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.2 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 4 a kap. Lufttrafik Allm. anm. Luftfartsbestämmelser, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [3701] o.f. 1 [2332 A] Detta kapitel behandlar utrikestrafik

Läs mer

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar)

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar) YTTRANDE Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping Skickad som e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se Stockholm 2012-01-27 Ref: TSL 2011-6109 Svenska FlygBranschens yttrande över kommissionens

Läs mer

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Swedavia Miljöchef Jenny Svärd Endast autorespons att hon inte var på kontoret. Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Tack för ditt mejl, jag svarar dig på

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap 4 luftfartsförordningen

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING

GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 6 SÄKERHETSSTYRNING Föreskrift Utgåva 1 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 19 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01 0. Innehållsförteckning

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats Beslut 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum 2011-11-07 Elektronisk kopia till Patrik Pierd, Swedavia AB Swedavia AB Olle Sundin 168 67 Bromma Part: Swedavia AB 556797-0818 168 67 Bromma Ansökan om begränsning

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER AIRPORT REGULATION LOKALA ORDNINGS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innehållsförteckning och Inledning: 1. Safety, Flygsäkerhet 2. Security, Luftfartsskydd 3. Brandskydds bestämmelser 4. Fordon 5. Luftfartyg

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping.

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 130225 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 1. Uppdraget och hur vi arbetat.... 2 2. LFV Aviation Consulting AB:s konsultrapport.... 3 3.

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Datum 1 (18) RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Version 3.00 Datum 2 (18) Bakgrund Den 1 mars 2015 träder nya krav i kraft som innebär

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

2. Bilaga 1. Kravspecifikation

2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2.1. Tjänsteutbud 2.1.1. Heltäckande resebyråservice Nedan anges de krav som ställs på resebyråtjänsten som upphandlas. Upphandlingen avser heltäckande resebyråservice för

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Flogas Sverige AB:s gasoldepå BOTORPS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 235/13-300 Antagen av direktionen 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

EGOA Protokoll för teknisk personal på flygplats, v 0.2

EGOA Protokoll för teknisk personal på flygplats, v 0.2 1 Protokoll för EGOA ADS-B 1.1 Formulärets syfte: Utvärdering av EGOA ADS-B system. 1.2 Bakgrund Östgöta TMA. I Östgöta TMA finns 4 större flygplatser, Malmen och SAAB i Linköping, Kungsängen i Norrköping

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: Torsdag 9 januari 2014 Tid: 8-12 Hjälpmedel: Räknedosor som ej kan lagra text, alt. med tömda minnen, är tillåtna. Inga andra hjälpmedel. Antal uppgifter:

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Kommunhuset i Staffanstorps kommun Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Staffanstorps kommun Thomas

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

Tillsyn väg- och spårtrafik

Tillsyn väg- och spårtrafik Tillsyn väg- och spårtrafik Dokumenter behandlar översiktligt vanligt förekommande störningar från väg- och spårtrafik, hur störningarna kan åtgärdas och vilka roller olika aktörer har enligt miljöbalken.

Läs mer

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1 Årskalender 2014 Årskalender 2014 1 Årsmötet 2014 Årsmötet hölls den 5 mars i LFV:s filmsal. Ordföranden Arne Axelsson hälsade 26 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet leddes sedan av

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda Kundundersökning mars 2011 Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Sveg - Arlanda Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå Kundundersökning mars 2011 Operatör: NextJet Trafikslag: Flyg Sträcka: Östersund Umeå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Uppdragsnr: 10095928 1 (7) PM Kommentarer till periodisk besiktning av RagnSells, Fagerliden deponi och avfallsanläggning 2011 1 Allmänna 1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Med besiktning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Personalhandbok Ekonomi & Administration

Personalhandbok Ekonomi & Administration 1. Innehåll För att underlätta vår interna hantering och få ett likartat arbetssätt mellan våra kontor så finns här information om hur olika frågor och områden ska hanteras hos oss. Ekonomiska rutiner

Läs mer

ISO 15489 I PRAKTIKEN

ISO 15489 I PRAKTIKEN ISO 15489 I PRAKTIKEN Anki Steen DOKUMENTHANTERINGEN INNEBÄR ATT fastställa riktlinjer och regler fördela ansvar och befogenheter skapa och främja tillämpningen av rutiner och riktlinjer tillhandahålla

Läs mer

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997 1(10) MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Bilaga till Administrativa föreskrifter (AF) Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28

Läs mer

Handläggning av faderskap

Handläggning av faderskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2015-10-19 SN 2015/0431.11.01 0480-453891 Socialnämnden Handläggning av faderskap Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att för socialnämndens

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Bilaga - Befattningsbeskrivningar

Bilaga - Befattningsbeskrivningar Kontorschef I kontorschefernas roll ligger följande huvudsakliga ansvar och arbetsuppgifter; Kvalitet/metodik Ser till att verksamheten på daglig basis, bedrivs enligt Rådeks värderingar samt reglerna

Läs mer

Granskningspromemoria 2009

Granskningspromemoria 2009 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 10 Februari 2010 DNR 370-12/2010 Granskningspromemoria 2009 STOCKHOLMS HAMN AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor 2015-1 1-16--2015-1 1-18 Resultat

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor 2015-1 1-16--2015-1 1-18 Resultat rwieitii AflflIDt si 1,. 2015-11-24 248000 1(8) Erreferens Carin Espes Kopia U SP Certifiering Svenska Skogsplantor AB Box 857 Vibytorps plantskola 501 15 BORÅS 69436 HALLSBERG Svenska Skogsplantor 2015-1

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8)

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3-12-07 Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Rutin avseende Heta Arbeten inom Landstinget i Uppsala Läns lokaler

Rutin avseende Heta Arbeten inom Landstinget i Uppsala Läns lokaler 005-00 (5) Utfärdare: Nina Höm 202-02-7 Diarienummer LSU20-0203 Granskare: T. Collin, S. Hill, O.Henriksson Processägare/avd.chef/ enhetschef: Ingemar Lindström 202-02-3 202-02-7 Ärende/Titel: Godkännare:

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

Säkert dricksvattennät Hämtningsplatser för spol- och släckvatten Underhåll av brand- och spolposter

Säkert dricksvattennät Hämtningsplatser för spol- och släckvatten Underhåll av brand- och spolposter Säkert dricksvattennät Hämtningsplatser för spol- och släckvatten Underhåll av brand- och spolposter Bakgrund och Problem Rent historiskt har det varit så att dem flesta entreprenörer har tyck sig ha rätt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer