FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok"

Transkript

1 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok

2 Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING SÄNDLISTA ALLMÄNT FÖRORD BAKGRUND MALMENS FLYGPLATS VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR MALMENS FLYGPLATS FLYGPLATSCHEFENS DEKLARATION Målsättning Flygplatschefens krav LEDNING OCH ORGANISATION FLYGPLATSENS LEDNINGSFUNKTION FÖRETRÄDARE FÖR FUNKTIONER (SYSTEM) INOM FLYGPLATSEN FLYGSÄKERHETSKOORDINATOR CO ATS, Chef flygtrafikledningen Operativt ansvarig/ Driftchef Flygplatsräddningschef Fälthållningschef Teknisk ansvarig Central SIS chef/lokal SIS chef ÖVRIGA FÖRETRÄDARE SOM HAR PÅVERKAN PÅ FLYGPLATSEN Kvalitetschef CQ Miljöhandläggare Infrahandläggare Vakthavande befäl/toc Securitas/bevakning Säkerhetschef Platschef FORTV Chef Försvarshälsa lokalt Malmen LEDNING Möten och forum FLYGPLATSENS KRITISKA PROCESSER FLYGPLATSENS KRITISKA PROCEDURER INTRESSE KONFLIKT AVVIKANDE MENING ORGANISATION DELEGERING, ANSVAR OCH BEFOGENHETER DELEGERING FÖRORDNADE BEFATTNINGSHAVARE ANSVARIGA BEFATTNINGSHAVARE BEFATTNINGSBESKRIVNING Flottiljchef Flygplatschefen FSO-MF/ FSK CO ATS Operativt ansvarig/ Driftchef/ Bitr. flygplatschef Lokal SIS chef Teknisk ansvarig Flygplatsräddningschef Fälthållningschef... 26

3 Sida 2 av 5 SÄKERHETSLEDNING FLYGSÄKERHETSINRIKTNING SÄKERHETSLEDNINGENS ORGANISATION Möten och flygsäkerhetsforum Ansvar och befogenheter FLYGSÄKERHETSFOKUS FLYGSÄKERHETS MÅL Flygsäkerhetskategorier Runway Incursion Runway Excursion Taxiway Incursion FOD Runway FOD Taxiway FMFO Centrala flygsäkerhetsplan Lokal flygsäkerhetsplan Uppföljning av Flygsäkerhetsplanen RISKHANTERING Analys och värdering av flygsäkerheten AVVIKELSEHANTERING Ansvar Införande av temporära restriktioner Typer av avvikelserapporter Da Flygplats Flöde avvikelserapportering Klassificering av avvikelse RUTIN FÖR HANTERING AV AVVIKANDE LUFTFARTSPRODUKTER FLYGSÄKERHETSMEDDELANDE REVISION Extern revision Lokal revision Flygplatsens interna revision Funktioners egenkontroll UTREDNING Händelser som skall utredas Utredning på lokal nivå Utredning på central nivå Utredning av SHK, Statens haverikommission Särskilt att beakta vid utredning KRAV PÅ ARKIVERING FLYGPLATSSÄKERHET (SAFETY) LOKALA SÄKERHETSREGLER Tillträde till airside Mark- eller anläggningsarbeten inom airside Uppställning av flygplan och helikoptrar med speciella avvikelser Militär passagerar- och godshantering SYSTEM FÖR UNDERHÅLL AV YTOR INOM FLYGPLATSENS FÄRDOMRÅDE Devieringsplatta SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING OCH ÅTGÄRDER Hinder Störande och missvisande ljus Visuella hjälpmedel Område för kommunikation och övervakningsutrustning System för uppdatering av flygplatsdata KRAV PÅ EXTERNA LEVERANTÖRER Flygplatsens leverantörer Ansvar för underleverantörer... 47

4 Sida 3 av 6.5 FLYGKLUBBSVERKSAMHET PROCEDUR FÖR NEDSLÄCKT FLYGPLATS VID NVG (NIGHT VISION GOGGLES) VERKSAMHET PLATTANSVAR Platt och rampområden Övriga områden VILTPROGRAM PERSONAL KOMPETENS CERTIFIERING PERIODISK FÄRDIGHETSTRÄNING MEDICINSKA OCH FYSISKA TESTER INCHECKNING KONTROLL NÖDLÄGESRUTINER RÄDDNINGSINSTRUKTION Ansvar Rutin för uppdatering av räddningsinstruktion Uppställning av flygplan och helikoptrar med speciella avvikelser KRISLEDNING Ledning och samordningsorgan, LSO Krisstöd KRAV PÅ FUNKTIONER FLYGFÄLTSARBETE Uppgift Krav Kontroll och rapportering av färdområdets skick Prioritering snöröjning Halkbekämpning Hinderkontroll FLYGPLATSRÄDDNING Uppgift Krav Sjukvårdsberedskap Förberedande åtgärder för olycka Utbildningsanordningar Samverkan med civila myndigheter Flygplatsräddningsområde Process för nedsatt sikt/kameraövervakning Räddningsutbildning vid alternativa flygplatser MARKTELEMATERIEL SAMT KRAFTFÖRSÖRJNING Kontroll av visuella hjälpmedel Kraftförsörjning ATS/FLYGTRAFIKLEDNING Särskilda uppgifter och krav SÄKERHETSBESTÄMMELSER (SECURITY) ANSVAR Krav på leverantörer ÖVERVAKNING BEHÖRIGHETSOMRÅDE RAPPORTERING DOKUMENTATION OCH ARKIVERING FÖRTECKNING ÖVER STYRDOKUMENT... 63

5 Sida 4 av 11.2 RESULTAT DOKUMENT Journaler FÖRTECKNING ÖVER TILLSTÅND, MEDGIVANDE OCH CERTIFIKAT ARKIVERING BILAGOR BILAGA 0 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGAR BILAGA 1 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR BILAGA 3.1 INFORMATIONSSPRIDNING BILAGA 5.0 MALL FÖR RISKANALYS OCH SÄKERHETSBEVISNING BILAGA 5.1 INSTRUKTION FÖR DA FLYGPLATS BILAGA 5.2 MALL FÖR RISKMATRIS BILAGA 5.10 MALL FÖR LOKAL UTREDNING BILAGA 6.1 SAMBANDSTJÄNST BILAGA 6.2 FLYGPLATSENS ALLMÄNNA DAT BILAGA 6.3 TILLTRÄDE TILL AIRSIDE BILAGA MARK OCH ANLÄGGNINGSARBETE INOM AIRSIDE BILAGA 6.5 FLYGKLUBBSVERKSAMHET BILAGA 6.6 PROCEDUR FÖR NEDSLÄCKT FLYGPLATS VID NVG BILAGA 6.8 VILTKONTROLL BILAGA 7.2 DIVIERINGSPLATTOR UPPSTÄLLNING AV FLYGPLAN OCH HELIKOPTRAR MED SÄRSKILDA AVVIKELSER MILITÄR PASSAGERAR OCH GODSHANTERING UNDERBILAGA 1: BESTÄLLNING HANDLING RQT UNDERBILAGA 2: 5.1.4FLÖDESSCHEMA HANDLING RQT KARTOR KARTA ÖVER FLYGPLATSRÄDDNINGSOMRÅDE FLYGPLATSKARTA FÄRDOMRÅDE (AIRSIDE) FLYGPLATSKARTA KORSREFERENSREGISTER... 69

6 Sida 5 av 1 Sändlista och rättningstjänst Verksamhetshandboken för Malmens flygplats återfinns på Emilia Samarbetsyta Malmens flygplats. MAL skall finnas tillgänglig för samtliga funktioner och medarbetare inom flygplatsdriften. Då kopiering eller utskrift till papperskopia sker så läggs ansvar för uppdatering på innehavaren av kopian. Dokument som skrivs ut från Emilia hanteras som oregistrerade kopior. Digitalt distribueras MAL till de som ej har tillgång till FM Emilia, t.ex. Securitas. Behov anmäls till FSO-MF/FSK. 1.1 Rättningstjänst och uppdatering Senaste ändring av MAL markeras i kanten med ett svart streck. Sammanställning av ändringar sker i bilaga 0. Uppdateringar och smärre ändringar meddelas till samtliga flygplatsoperatörer via AR, AI ( Airport Regulation, Airport Information). Förslag på ändring skickas till 1.2 Sändlista Utom Befattning/funktion Adress Operativ drift flygplats CO ATS/LFV Lokal representant FORTV Chef MAL FM LOG Servicecenter-FMLOG- C Drivmedel/ FM LOG Försvarshälsan lokalt BAM Jaktlag F7, TSFE F7-TSFE-HOBMAL-MSE LSS, flygskolan Flygskolan-LSS FMV T & E Securitas vakt FMV SAAB AB Support & s SAAB-Helicopter Patria Anders Ljungstedts gymnasiet

7 Sida 6 av 2 Allmänt 2.1 Förord Verksamhetshandboken ( MAL) avser Malmens flygplats. MAL beskriver den verksamhet som kräver Transportstyrelsens och Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektions godkännande och skall ligga till grund för upprättande av övriga föreskrifter och arbetsorder som beskriver flygplatsens verksamheter. Flygplatschefen fastställer varje kapitel i var för sig. Transportstyrelsen ställer krav på flygplatschefen att denne skall säkerställa att flygplatsen drivs inom ramen för flygplatsens certifikat och att en verksamhetshandbok upprättas för verksamheten. Chefen ger i :s ArbO och i särskild skriftlig delegering flygplatschefen ansvar att ge ut styrningar för flygplatsdriften inom det verksamhetstillstånd av FLYGI och Transportstyrelsen utgivits till flottiljen. 2.2 Bakgrund Malmens flygplats Malmen har under flera hundra år utgjort mötesplats och exercis hed för arméförband. Det första arméflygförbandet, Kungl. fälttelegrafkårens flygkompani flyttade till Malmen från Axvall Efter 1925 års försvarsbeslut bildades Flygvapnet och Tredje flygkåren etablerades på Malmen den 1 juli Förbandet blev 1926 Kungliga Östgöta flygflottilj (F 3 ). De första jetflygplanen tillfördes F 3 i slutet av 1940-talet. Vid F 3 nedläggning 1974 ombildades förbandet till F 13 Detachement Malmen(F 13 M), senare F 16M och F 17M med mål- och signalspaningsflyg som huvuduppgift tillfördes Malmen ett nytt flygande förband när Arméflygskolan (Arméflyg S) flyttades från Nyköping till Malmen och ombildades till Östgöta Arméflygbataljon (AF 2). AF 2 var till huvuddelen ett helikopterförband vilket gjorde att en helt ny verksamhet tillfördes flygplatsen. F 13 M överfördes till Upplands Flygflottilj 1993 och ombildades till F 16 M års försvarsbeslut, innebar att Försvarsmakten upprättade en Helikopterflottiljstab, med placering på Malmen, denna stab upprättades AF 2 lades ner Östgöta Helikopterbataljon (4.hkpbat) upprättades 1999 med i huvudsak samma uppgifter som tidigare AF 2 innehaft. Malmen har sedan 1920-talet varit flygutprovningsplats för försvarsmaktens helikoptrar och flygplan. Provplats (FMV: KC VOV) organiseras idag inom Försvarets Materielverk (FMV T & E). Försvarsmaktens Helikopterflottilj har sedan 1 januari 2000 ansvaret för Malmens flygplats.

8 Sida 7 av 2.3 Verksamhetsbeskrivning för Malmens flygplats Malmens flygplats är belägen inom s kommun. Flygplatsområdet omfattar 455ha. Malmens flygplats tillhör civil klass 2C och ingår i Försvarsmakten (FM) som en flottiljflygplats med en organisation anpassad till de uppgifter och produktionskrav som ställs på flygplatsen. Flygplatsen är försedd med två rullbanor, den ena i riktning öst-väst med måtten 1870 x 37 m,(bana 08/26), den andra i riktning nordost-sydväst med måtten x 35 m (bana 01/19), därutöver finns en helikopter FATO omedelbart NV banbörjan bana 08 samt tre stycken övningsytor för helikopter (A, B, C) och två övningsplatser för landning på lutande mark. Flygverksamheten vid Malmens Flygplats bedrivs i huvudsak av Helikopterflottiljen, F7 Transport och Specialflygenheten, LSS Flygskola och FMV Provplats. Därutöver förekommer verksamhet från övriga flygförband inom Försvarsmakten. Helikopterflottiljen och del av Luftstridsskolan (LSS Flygskolan) bedriver sin verksamhet i norra delen av flygplatsen, där Hangar 14, 81, 82 och 85 nyttjas av Helikopterflottiljen och H83, H80, By78 av LSS FlygS och F17. F 7 Specialflygenhet och SAAB Aerotech finns i den västra delen av området. FMV T & E Provplats område är beläget i sydvästra delen av flygplatsen.

9 Sida 8 av 2.4 Flygplatschefens deklaration Målsättning CMF mål för Malmens flygplats är att verksamheten alltid skall vara minst i nivå med andra väl utvecklade luftfartsnationer och flygplatser. Flygplatsen skall alltid minst uppfylla de krav som är normgivna i publikationerna RML samt TSFS. Härvid skall: flygsäkerheten alltid prioriteras så att olyckor helt undviks och tillbud minimeras. avvikelsehantering ägnas särskild uppmärksamhet en hög tillgänglighet på flygplatsen eftersträvas. verksamheten minst uppfylla kraven i RML och i TSFS, där krav är motstridiga skall det högst ställda kravet vara styrande verksamheten på flygplatsen minst uppfylla de krav som följer av luftfartslagen, luftfartsförordning naturresurslagen och miljöbalken. flygplatsen tillhandahåller en väl fungerande infrastruktur med hög servicegrad för militär flygverksamhet. åtgärder för att minimera miljöpåverkan eftersträvas. Därutöver skall: Flygplatsledningen med sin personal alltid präglas av att flygsäkerheten och kvalitetsarbetet har en naturligt framträdande roll, med hög prioritet för att erhålla en väl fungerande flygplats med tillhörande anläggningar Flygplatschefens krav Driften vid Malmens flygplats skall bedrivas enligt Verksamhetshandbokens verksamhetsbeskrivning. Krav ställs så att de som är inblandade i flygplatsdriften skall utveckla egen funktionsbeskrivning som minst omhändertar kraven i. Malmen 2013-xx-xx Jens Andersson Jens Andersson Flygplatschef (C MF)

10 Sida 9 av 3 Ledning och organisation Flygplatschefen är verksamhetsansvarig med ansvar enligt TSFS 2010:19. Flygplatschefen är tillsatt av C och godkänd av FLYGI samt Transportstyrelsen. Flygplatschefen lyder under C och har det odelade ansvaret och innehar eget drifttillstånd med certifikat för flygplatsdriften. Flygplatschefen säkerställer att flygplatsen drivs och uppfyller de krav som inryms inom sitt drifttillstånd samt certifikat. Flygplatschefen styr genom kravställning inom de tillhörande funktioner (system) som krävs för flygplatsdriften eller de som ansvarar för underhåll eller infrastrukturella åtgärder på flygplatsen. omhändertar kontinuerliga kravställningar gentemot flygplatsens funktioner, temporära förändringar effektueras genom AR/AI. Flygplatschefen leder flygplatsen genom flygplatsens ledningsfunktion och att aktivt synas i verksamheten. Ansvar och förhållande mellan, övriga FM-operatörer, FORTV, FMLOG och externa leverantörer regleras enligt tecknade avtal och överenskommelser. Organisation enligt 3.10 Flygplatschefen delegerar ansvar och befogenheter enligt kapitel 4. Flygplatschefens ansvar och befogenheter enligt kapitel Flygplatsens ledningsfunktion Flygplatsens ledningsgrupp består av: Flygplatschef (verksamhetsansvarig enl. TSFS) Flygsäkerhetskoordinator/FSO-MF CO ATS/LFV Driftchef(operativt ansvarig enl. TSFS) Tekniskt ansvarig (tekniskt ansvarig enl. TSFS) Fälthållningschef Flygplatsräddningschef Ansvar och befogenheter enligt kapitel Företrädare för funktioner (system) inom flygplatsen Ansvar och befogenheter i detalj enligt kapitel Flygsäkerhetskoordinator Är underställd flygplatschefen och stödjer flygplatschefen i den operativa verksamheten på flygplatsen. Ansvarar för att de processer som krävs för säkerhetsledningssystemet upprättas, införs, underhålls och efterlevs. Han har även ansvar för att informera flygplatsens personal och aktörer om ändringar som görs/gjorts i säkerhetsledningssystemet. Rapporterar till flygplatschefen avseende flygsäkerhetsarbetet.

11 Sida 10 av CO ATS, Chef flygtrafikledningen Är underställd LFV, innehar eget drifttillstånd, lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens flygtrafikledningstjänst, skall rapportera till denna inom sin funktion Operativt ansvarig/ Driftchef Tillhörighet organisatoriskt 1. Flygbasbataljonen och 16. Flygbaskompaniet. Är operativt ansvarig som resursägare och ansvarig gentemot flygplatschefen för att de funktioner som är underställda 16. Flygbaskompaniet äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplatsfunktionen och rapporterar inom sina funktioner direkt till flygplatschefen Flygplatsräddningschef Tillhörighet organisatoriskt 1. Flygbasbataljonen och 16. Flygbaskompaniet. Är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens räddningstjänst och att beredskapen håller rätt nivå enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen. Rapporterar i sin funktion direkt till operativt ansvarig Fälthållningschef Tillhörighet organisatoriskt 1. Flygbasbataljonen och 16. Flygbaskompaniet. Är ansvarig gentemot flygplatschefen för att fältarbeten genom preventiva och direkta åtgärder vidmakthåller flygplatsens kvalité enligt gällande regelverk. Övervakar flygplatsens hinderfrihet. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen. Rapporterar i sin funktion direkt till operativt ansvarig Teknisk ansvarig Tillhörighet organisatoriskt Flottiljstaben. Är gentemot flygplatschefen systemansvarig samt tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel såsom; flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen Central SIS chef/lokal SIS chef Central SIS chef återfinns i HKV/ Prodflyg och är central företrädare inom SIS funktionen och ansvarar för att de tekniska system som brukas samt driftsätts på flygplatsen är kvalitetssäkrade. Lokal SIS chef tillhör organisatorisk Flottiljstaben. Är ansvarig gentemot flygplatschefen att SIS funktionen med den tekniska tjänsten på flygplatsen äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen. 3.4 Övriga företrädare som har påverkan på flygplatsen Kvalitetschef CQ Stödjer flygplatsen med revisioner, kvalitetsarbete samt är sammanhållande för flottiljens verksamhet- och kvalitetsledningssystem.

12 Sida 11 av Miljöhandläggare Övervakar flygplatsens miljötillstånd samt följer upp och rapporterar avvikelser inom sitt ansvarsområde. Sammanhållande för flottiljens remissarbete avseende yttre infrastrukturella åtgärder som kan påverka flygplatsens hinderfrihet t.ex. vindkraftverk Infrahandläggare Samordnar infrastrukturella åtgärder inom flygplatsen mellan Försvarsmakten (flygplatshållaren) och FORTV. Stödjer flygplatsen med framtagande av behovsanmälan, behovsanalys samt behovsunderlag. Bevakar flygplatsens särintresse så att avtal och regelverk kan innehas inom flygplatsens certifikat. Rapporterar till flygplatschefen i de delar som ingår i dennes ansvarsområde Vakthavande befäl/toc Vakthavande befäl skall då flygplatsen är stängd kontakta jourhavande flygplatschef när behov av öppning av flygplatsen föreligger. VB har befogenhet att hantera PPR avseende Gärdets helikopterlandningsplats. Rapporterar till flygplatschefen, händelser som kan påverka flygplatsens funktion Securitas/bevakning Lyder under flygplatschefen avseende verksamhet som påverkar flygplatsfunktionen. Enl Securitas rutinbeskrivning Säkerhetschef Lyder under flygplatschefen avseende bevakning av militärt skyddsobjekt omfattande flygplatsen Platschef FORTV Är lokal representant för FORTV vilka är fastighetsägare av flygplatsen med ansvar för att anläggningen som hyrs av Försvarsmakten hålls i sådant skick enligt avtalat och att statusen är i sådan nivå som regelverk och flygsäkerheten kräver. Innehar ett underhållsansvar, i vilket det ingår att årligen ta fram en underhållsplan i dialog med flygplatschefen och fälthållningschefen. Omhändertar förebyggande åtgärder för att bibehålla flygplatsens hinderfrihet. I sin planering av fortifikatoriska åtgärder skall påverkan på driften av flygplatsen särskilt beaktas. Rapportering och orientering sker i frågor som rör flygplatsen till flygplatschefen Chef Försvarshälsa lokalt Malmen Sjukvårdsberedskap upprätthålls tillsvidare av landstingets ambulans. 3.5 Ledning Flygplatschefen är kravställare på flygplatsens ingående funktioner (system) genom flygplatsens. Respektive funktion ansvarar för att följa gällande regelverk och rapportera begränsningar till flygplatschefen. Flygplatschefen styr flygplatsen genom att ge ut operationella order och begränsningar i form av Flygplatsorder (AR) Flygplatsorienteringar (AI) Sändlista enligt Kapitel 0

13 Sida 12 av Respektive ansvarig för i flygplatsdriftens ingående funktioner tillser att ställda krav uppnås enligt flygplatsens samt gällande regelverk, eventuella avsteg skall godkännas av flygplatschefen Möten och forum Möte Omfattar Ansvarig Deltagare Dokument Flygplats Samordning, ledning och drift Flygplats Enl. 2.1 Protokollförs ledningsmöte av MAL flygplats. Genomförs en gång per kvartal. chefen Avvikelsemöten Allmänna avvikelser och DA. Genomförs varannan vecka. C HKPFLJ Enl. ArbO Protokollförs Operativ ledningsgrupp Flygsäkerhetsgruppsmöte Flygsäkerhetsmöten Genomförd, nuvarande och kommande verksamhet Avvikelser Flygsäkerhetsfrågor. Genomförs en gång per kvartal. Flygsäkerhetmöte. Genomförs en gång per kvartal. C 16 Fbaskomp Enl. C 16 Fbaskomp Protokollförs Flygplats- Operatören (C MF). Flygplatsens flygoperatörer. Enl.Flygplatschefens kallelse Protokollförs C Enl. kallelse Protokollförs Övriga möten Enl :s ArbO Kunder och kravställare av Flygplatsens verksamhet Hkpbat FMV F7 SAAB LSS TU JAS ATS (Armétaktisk stab) FTS (Flygtaktisk stab) Intressenter: Polis Räddningstjänst Landstinget s kommun 3.6 Flygplatsens kritiska processer Flygplatsens kritiska processer är de funktioner (system) som måste vara i drift för att flygplatsen skall kunna klassas som öppen.

14 Sida 13 av ATS/Flygtrafikledning Fälthållning Flygplatsräddning Teledrift Ovanstående funktioner ställer flygplatsen särskilda krav på. Dessa skall ha tydliga rutinbeskrivningar, identifiera sina kritiska delprocesser och procedurer. Kravställning på respektive funktion återfinns under kapitel Flygplatsens kritiska procedurer Flygplatsens kritiska procedurer är de procedurer som finns för att hålla samman flera processer och på så sätt erhålla en flygplatsdrift enligt gällande certifikat och drifttillstånd. Procedurerna syftar till hög driftsäkerhet, flygsäkerhet samt säkerställa att gällande regelverk efterlevs. Följande kritiska procedurer är identifierade: Informationsspridning, enl bilaga 3.1 o Flygsäkerhetsmeddelande o NOTAM o Airport Information (AI) Ge ut operationella order o Airport regulations (AR) Funktioners rapportering o Rapport om begränsningar o Avvikelser (DA flygplats, DA ANS, DA SIS m fl) Driftsättning av flygplatsen med identifierade funktioner enligt 3.6. Rättningstjänst och spridning av lokala manualer inom flygplatsen. Upprättande och uppdatering av lokala manualer för flygplatsen. 3.8 Intresse konflikt Då intressekonflikt mellan funktionsföreträdare och/eller resursansvariga inom flygplatsdriften uppstår skall ärendet lyftas till närmaste gemensamma chef i organisationen. Kan denna ej lösa intressekonflikten så överlåts ärende till flygplatschefen för avdömning. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschefen och/eller övriga lokala, centrala ansvarshavare alternativt verksamhetsledare, lyfts ärendet till C Prodflyg samt att tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen orienteras.

15 Sida 14 av 3.9 Avvikande mening Då funktionsföreträdare inom flygplatsen ej får gehör inom sin driftledning för avvikande mening inom eget funktionsområde, ska flygplatschefen kontaktas för utlåtande. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschef och verksamhetsledare eller ansvarshavare och flygplatschefen inte får gehör för egen avvikande mening, vid utövande av eget ansvar ska tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen, kontaktas för utlåtande. Avvikande mening skall skriftligen nedtecknas.

16 Sida 15 av 3.10 Organisation CIVIL MILITÄR Avseende Avisning Avseende Klargöring JAS 39 Funktionsleds genom utsedda ansvarshavare Direkt underställd Lyder under vad avser flygplatsdrift/ Stöder

17 Sida 16 av 4 Delegering, ansvar och befogenheter styr upp de befattningar som är ansvariga för funktioner (system) eller på annat sätt är avgörande för att flygplatsen skall leva upp till gällande krav och certifikat. Befattningsbeskrivningen omhändertar enbart det ansvar, befogenheter och uppgifter som respektive befattning anses ha kopplat till flygplatsen, övriga delar styrs upp i respektives befattningshavares ArbO motsv. 4.1 Delegering Delegering sker skriftligen och skall säkerställa att mottagaren har tillräckliga förutsättningar att inneha ansvar enligt delegation avseende utbildning, erfarenhet och kompetens. De befattningar som kräver skriftlig delegation är de som är kravställda enligt TSFS samt för de personer vilka innehar en nyckelbefattning för flygplatsdriften. Möjligheten till vidare delegering framgår av respektive delegering. Skriftlig delegation enligt punkt 4.3, förvaras och upprättas av flygplatschefen. 4.2 Förordnade befattningshavare Vid tillsättning av flygplatschef föreslår verksamhetsledaren för FlygI respektive Transportstyrelsen lämplig person för godkännande. Vid tillsättning eller byte av övriga företrädare för flygplatsens funktioner så föreslår C eller C 1. Fbasbat lämplig person för flygplatschefen för godkännande. Vad avser Operativt ansvarig, Teknisk ansvarig och FSK skall flygplatschefen inhämta godkännande från Transportstyrelsen.

18 Sida 17 av 4.3 Ansvariga befattningshavare Enligt nedanstående förteckning skall respektive befattningshavare ha en skriftlig arbetsbeskrivning som klart anger ansvar och befogenheter i tillräcklig omfattning. Befattningar som nedan nämns men ej beskrivs i skall enligt punkt 3 omhändertas i respektive organisations ArbO motsv. Befattning Nuvarande innehavare Befattningsbeskrivning Flottiljchef/ Verksamhetsledare Skriftlig delegations Enligt kapitel 3 Enligt respektive organisations ARBO motsv Magnus Westerlund X X X X Flygplatschef (CMF) Jens Andersson X X FSO-MF/FSK tillika Bitr CMF Tomas Gustavsson X X X CO ATS Tom Granevald X X X X Driftchef/operativt ansvarig Michael Edebrant X X X X Teknisk ansvarig Gustaf Hermansson X X X X Platschef FORTV Lars Carlsvärd X X X X Flygplatsräddningschef Jan Henrysson X X X X Fälthållningschef Oscar Söderqvist X X X X Säkerhetschef (mil) Örjan Gustavsson X X Miljösamordnare Urban Ström X X Kvalitetssamordnare (CQ) Thomas Stenbäck X X Infra samordnare Johnnie Iwahr X X Lokal SIS chef Ronald Wallin X X X X Insatsledare Enl. Driftchefs förteckning X Fälthållningsledare Enl. Driftchefs förteckning X R 3 Materielmästare Peter Andersson X Flygtrafikledare Enl. CO ATS förteckning X Brandmän/ Enl. Driftchefs förteckning X Maskinförare Chef Försvarshälsan lokalt MAL Pia Asplind X X Elsäkerhetsansvarig? X El anläggnings innehavare FORTV med vissa undantag X Eldrift ansvarig Gustaf Hermansson X Vakthavande security ansvarig HKPFLJ VB X X X (mil) Föreståndare för flygdrivmedel Patrik Nicklasson X (mil) Platt- ansvariga Enl. kapitel 5 X Jaktledare Håkan Dyde X

19 Sida 18 av 4.4 Befattningsbeskrivning Flottiljchef Uppgifter Är militär verksamhetsledare för Malmens flygplats. Dessutom: Garnisonschef och flottiljchef Ansvar: Tillser att flygplatsens driftorganisation har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Tillser att flygplatsens organisation överensstämmer med gällande regelverk. Föreslår befattningshavare vilka är styrda av regelverk för godkännande av FLYGI respektive Transportstyrelsen. Tillser att verksamheten är organiserad samt beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla regelverk, certifikat samt avtal. Tillser att flygplatschefen har de verktyg som krävs för att denne skall kunna ta sitt ansvar enligt regelverk och certifikat. Befogenheter Innehar rätten att begränsa eller tillfälligt stoppa verksamheten då fastställda krav inte kan anses uppfyllda. Rapporterar till Flygplatschefen Utbildningskrav Behörighetskrav Ersättare Befogenhet Utses av FVI enligt LML Enl eget tillsättande

20 Sida 19 av Flygplatschefen Uppgifter Är Flygplatschef enligt RML och TSFS vid / Malmen flygplats samt Helikopterlandningsplatserna: Gärdet, Abisko, Söderstjerna samt Skredsvik. Dessutom: Upprätta och hålla styrdokument aktuella som Reglerar flygplatsdriften i form av Verksamhetshandbok, Räddningsinstruktion och Tjänsteföreskrifter Ge ut styrningar som temporärt reglerar flygplatsdriften. Ge ut styrningar för att sätta operativa begränsningar på flygplatsen. Bereda ärenden/ta fram beslutsunderlag för flottiljledningen. Samverka med externa och interna leverantörer samt intressenter inom eget ansvarsområde. Vara organisationens (:s) sakkompetens i frågor rörande funktionen. Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Ständigt förbättra och utveckla processen. Hanterar avvikelser inom Flygplatsens ansvarsområde. Svarar för vidarerapportering av funktionens verksamhet internt och externt. Orienterar fortlöpande verksamhetsledaren och föreslår behov av korrigerande åtgärder. Ansvar: Har det odelade ansvaret för flygplatsdriften, säkerställer att flygplatsen drivs inom ramen för flygplatsens certifikat och gällande regelverk. Samt att verksamheten bedrivs inom lagar och förordningar samt externa och interna styrdokument. Befogenheter Ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa flygsäkerheten på flygplatsen. Inför temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde. Inför operativa begränsningar på flygplatsen. Tillse att befattningshavare följer de krav som åligger dem enligt MAL. Tillse och kontrollera funktioner som är kravställda enligt MAL. Samverkar och fattar beslut inom eget ansvars område med externa och interna intressenter för flygplatsen. Rapporterar till FLYGI och Transportstyrelsen avseende avvikelser enligt RML och TSFS på flygplatsen. Fattar ekonomiska beslut inom ramen för egen budget enligt förordnande. Rapporterar till Chefen HKPFLJ Transportstyrelsen FLYGI FMFO (orienterar) Utbildningskrav Flygplatschefskurs Behörighetskrav OF 3 FV officer, utses av C HKPFLJ godkänns av FLYGI och Transportstyrelsen Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Befogenhet

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3 Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3 Flygplatschefens deklaration... 2 2 Ledning och organisation... 3 2.1 Flygplatsens

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM MANUAL 1(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT (ESGP) MANUAL 2(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT Styrande och vägledande dokument Luftfartslagstiftningen Gällande EG-förordningar

Läs mer

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats Sidan 1 / 46 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning... 5 1.1. Allmänt... 6 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats... 6 2.1. Ansvar... 6 2.2. Prioritering... 6 2.2.1. Korrigerande

Läs mer

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19 09 820: Vårt tjänsteställe, handläggare Giltighetstid; From T.o.m. Sida 1 (5) Styrande dokument Införande av RAKEL Innehåll 1. Införande av nytt Markradiosystem 1.1. Definitioner 1.2. Allmänt 2. Utbildning

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats

Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Sidan 1 / 9 Vilt- och fågelskyddsåtgärder på Såtenäs flygplats Innehåll 1. Avhysning och skrämselåtgärder mot fågel och vilt... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Uppgiften... 2 1.3 CMF delegation... 2 1.4 Genomförande...

Läs mer

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM A NGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT ÄGARE: Ängelholm Helsingborg Airport AVDELNING: Security & Safety FÖRVALTARE: Mattias Särbring 2015 Ängelholm Flygplats AB Limited ICAO: ESTA IATA:

Läs mer

Ledning av Militär Luftfart LML

Ledning av Militär Luftfart LML Ledning av Militär Luftfart LML Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av Militär Luftfart, LML I och med utgivandet av detta dokument och med hänsyn tagen till övriga

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-03-03 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 20101004 Tillhör HKV 13 920.65978 Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Definitioner...2 Riktlinjer för flyg och övningsflygplatser...2 Inledning... 2 Flygplatser med grundläggande flygutbildningsverksamhet...

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport Flygsäkerhetsanvisningar För dig som arbetar på Hej Välkommen till denna flygsäkerhetsutbildning. är och skall vara en säker flygplats. Därför är det mycket viktigt med utbildning i säkerhetsfrågor. Alla

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Reglemente militär flygplatstjänst RMF

Reglemente militär flygplatstjänst RMF Reglemente militär flygplatstjänst RMF Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Reglemente militär flygplatstjänst RMF Oktober 2015 Januari 2016 Med stöd av FFS 2012:1 (FM ArbO)

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Safetyanvisningar. för dig som jobbar på Stockholm-Arlanda Airport

Safetyanvisningar. för dig som jobbar på Stockholm-Arlanda Airport Safetyanvisningar för dig som jobbar på Stockholm-Arlanda Airport 2 Safetyanvisningar Innehåll Safety också ditt ansvar... 3 Vilka handlingar kan du behöva?... 4 Regler för framförande av fordon... 5 Olika

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 FÖRFATTNINGSSAMLING 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 ISSN 0347-1640 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Datum: 2015-03-04 Version: 4

Datum: 2015-03-04 Version: 4 Rutin Regionservice Organisatoriska Brandskydd 1. Allmänt Riktlinjer Brandskydd för Region Skåne fastställd av Regionstyrelsen 2005-02-03, 19 gällande från 2005-03-01 ska tillämpas i Regionservices brandskyddsarbete.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet 1 (7) 2011-11-28 Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet FÖRSLAG TILL BESLUT KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 2 (9) D.B.5 Medicinska föreskrifter för flygsäkerhetsrelaterad personal i det militära

Läs mer