FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok"

Transkript

1 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok

2 Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING SÄNDLISTA ALLMÄNT FÖRORD BAKGRUND MALMENS FLYGPLATS VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR MALMENS FLYGPLATS FLYGPLATSCHEFENS DEKLARATION Målsättning Flygplatschefens krav LEDNING OCH ORGANISATION FLYGPLATSENS LEDNINGSFUNKTION FÖRETRÄDARE FÖR FUNKTIONER (SYSTEM) INOM FLYGPLATSEN FLYGSÄKERHETSKOORDINATOR CO ATS, Chef flygtrafikledningen Operativt ansvarig/ Driftchef Flygplatsräddningschef Fälthållningschef Teknisk ansvarig Central SIS chef/lokal SIS chef ÖVRIGA FÖRETRÄDARE SOM HAR PÅVERKAN PÅ FLYGPLATSEN Kvalitetschef CQ Miljöhandläggare Infrahandläggare Vakthavande befäl/toc Securitas/bevakning Säkerhetschef Platschef FORTV Chef Försvarshälsa lokalt Malmen LEDNING Möten och forum FLYGPLATSENS KRITISKA PROCESSER FLYGPLATSENS KRITISKA PROCEDURER INTRESSE KONFLIKT AVVIKANDE MENING ORGANISATION DELEGERING, ANSVAR OCH BEFOGENHETER DELEGERING FÖRORDNADE BEFATTNINGSHAVARE ANSVARIGA BEFATTNINGSHAVARE BEFATTNINGSBESKRIVNING Flottiljchef Flygplatschefen FSO-MF/ FSK CO ATS Operativt ansvarig/ Driftchef/ Bitr. flygplatschef Lokal SIS chef Teknisk ansvarig Flygplatsräddningschef Fälthållningschef... 26

3 Sida 2 av 5 SÄKERHETSLEDNING FLYGSÄKERHETSINRIKTNING SÄKERHETSLEDNINGENS ORGANISATION Möten och flygsäkerhetsforum Ansvar och befogenheter FLYGSÄKERHETSFOKUS FLYGSÄKERHETS MÅL Flygsäkerhetskategorier Runway Incursion Runway Excursion Taxiway Incursion FOD Runway FOD Taxiway FMFO Centrala flygsäkerhetsplan Lokal flygsäkerhetsplan Uppföljning av Flygsäkerhetsplanen RISKHANTERING Analys och värdering av flygsäkerheten AVVIKELSEHANTERING Ansvar Införande av temporära restriktioner Typer av avvikelserapporter Da Flygplats Flöde avvikelserapportering Klassificering av avvikelse RUTIN FÖR HANTERING AV AVVIKANDE LUFTFARTSPRODUKTER FLYGSÄKERHETSMEDDELANDE REVISION Extern revision Lokal revision Flygplatsens interna revision Funktioners egenkontroll UTREDNING Händelser som skall utredas Utredning på lokal nivå Utredning på central nivå Utredning av SHK, Statens haverikommission Särskilt att beakta vid utredning KRAV PÅ ARKIVERING FLYGPLATSSÄKERHET (SAFETY) LOKALA SÄKERHETSREGLER Tillträde till airside Mark- eller anläggningsarbeten inom airside Uppställning av flygplan och helikoptrar med speciella avvikelser Militär passagerar- och godshantering SYSTEM FÖR UNDERHÅLL AV YTOR INOM FLYGPLATSENS FÄRDOMRÅDE Devieringsplatta SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING OCH ÅTGÄRDER Hinder Störande och missvisande ljus Visuella hjälpmedel Område för kommunikation och övervakningsutrustning System för uppdatering av flygplatsdata KRAV PÅ EXTERNA LEVERANTÖRER Flygplatsens leverantörer Ansvar för underleverantörer... 47

4 Sida 3 av 6.5 FLYGKLUBBSVERKSAMHET PROCEDUR FÖR NEDSLÄCKT FLYGPLATS VID NVG (NIGHT VISION GOGGLES) VERKSAMHET PLATTANSVAR Platt och rampområden Övriga områden VILTPROGRAM PERSONAL KOMPETENS CERTIFIERING PERIODISK FÄRDIGHETSTRÄNING MEDICINSKA OCH FYSISKA TESTER INCHECKNING KONTROLL NÖDLÄGESRUTINER RÄDDNINGSINSTRUKTION Ansvar Rutin för uppdatering av räddningsinstruktion Uppställning av flygplan och helikoptrar med speciella avvikelser KRISLEDNING Ledning och samordningsorgan, LSO Krisstöd KRAV PÅ FUNKTIONER FLYGFÄLTSARBETE Uppgift Krav Kontroll och rapportering av färdområdets skick Prioritering snöröjning Halkbekämpning Hinderkontroll FLYGPLATSRÄDDNING Uppgift Krav Sjukvårdsberedskap Förberedande åtgärder för olycka Utbildningsanordningar Samverkan med civila myndigheter Flygplatsräddningsområde Process för nedsatt sikt/kameraövervakning Räddningsutbildning vid alternativa flygplatser MARKTELEMATERIEL SAMT KRAFTFÖRSÖRJNING Kontroll av visuella hjälpmedel Kraftförsörjning ATS/FLYGTRAFIKLEDNING Särskilda uppgifter och krav SÄKERHETSBESTÄMMELSER (SECURITY) ANSVAR Krav på leverantörer ÖVERVAKNING BEHÖRIGHETSOMRÅDE RAPPORTERING DOKUMENTATION OCH ARKIVERING FÖRTECKNING ÖVER STYRDOKUMENT... 63

5 Sida 4 av 11.2 RESULTAT DOKUMENT Journaler FÖRTECKNING ÖVER TILLSTÅND, MEDGIVANDE OCH CERTIFIKAT ARKIVERING BILAGOR BILAGA 0 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGAR BILAGA 1 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR BILAGA 3.1 INFORMATIONSSPRIDNING BILAGA 5.0 MALL FÖR RISKANALYS OCH SÄKERHETSBEVISNING BILAGA 5.1 INSTRUKTION FÖR DA FLYGPLATS BILAGA 5.2 MALL FÖR RISKMATRIS BILAGA 5.10 MALL FÖR LOKAL UTREDNING BILAGA 6.1 SAMBANDSTJÄNST BILAGA 6.2 FLYGPLATSENS ALLMÄNNA DAT BILAGA 6.3 TILLTRÄDE TILL AIRSIDE BILAGA MARK OCH ANLÄGGNINGSARBETE INOM AIRSIDE BILAGA 6.5 FLYGKLUBBSVERKSAMHET BILAGA 6.6 PROCEDUR FÖR NEDSLÄCKT FLYGPLATS VID NVG BILAGA 6.8 VILTKONTROLL BILAGA 7.2 DIVIERINGSPLATTOR UPPSTÄLLNING AV FLYGPLAN OCH HELIKOPTRAR MED SÄRSKILDA AVVIKELSER MILITÄR PASSAGERAR OCH GODSHANTERING UNDERBILAGA 1: BESTÄLLNING HANDLING RQT UNDERBILAGA 2: 5.1.4FLÖDESSCHEMA HANDLING RQT KARTOR KARTA ÖVER FLYGPLATSRÄDDNINGSOMRÅDE FLYGPLATSKARTA FÄRDOMRÅDE (AIRSIDE) FLYGPLATSKARTA KORSREFERENSREGISTER... 69

6 Sida 5 av 1 Sändlista och rättningstjänst Verksamhetshandboken för Malmens flygplats återfinns på Emilia Samarbetsyta Malmens flygplats. MAL skall finnas tillgänglig för samtliga funktioner och medarbetare inom flygplatsdriften. Då kopiering eller utskrift till papperskopia sker så läggs ansvar för uppdatering på innehavaren av kopian. Dokument som skrivs ut från Emilia hanteras som oregistrerade kopior. Digitalt distribueras MAL till de som ej har tillgång till FM Emilia, t.ex. Securitas. Behov anmäls till FSO-MF/FSK. 1.1 Rättningstjänst och uppdatering Senaste ändring av MAL markeras i kanten med ett svart streck. Sammanställning av ändringar sker i bilaga 0. Uppdateringar och smärre ändringar meddelas till samtliga flygplatsoperatörer via AR, AI ( Airport Regulation, Airport Information). Förslag på ändring skickas till 1.2 Sändlista Utom Befattning/funktion Adress Operativ drift flygplats CO ATS/LFV Lokal representant FORTV Chef MAL FM LOG Servicecenter-FMLOG- C Drivmedel/ FM LOG Försvarshälsan lokalt BAM Jaktlag F7, TSFE F7-TSFE-HOBMAL-MSE LSS, flygskolan Flygskolan-LSS FMV T & E Securitas vakt FMV SAAB AB Support & s SAAB-Helicopter Patria Anders Ljungstedts gymnasiet

7 Sida 6 av 2 Allmänt 2.1 Förord Verksamhetshandboken ( MAL) avser Malmens flygplats. MAL beskriver den verksamhet som kräver Transportstyrelsens och Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektions godkännande och skall ligga till grund för upprättande av övriga föreskrifter och arbetsorder som beskriver flygplatsens verksamheter. Flygplatschefen fastställer varje kapitel i var för sig. Transportstyrelsen ställer krav på flygplatschefen att denne skall säkerställa att flygplatsen drivs inom ramen för flygplatsens certifikat och att en verksamhetshandbok upprättas för verksamheten. Chefen ger i :s ArbO och i särskild skriftlig delegering flygplatschefen ansvar att ge ut styrningar för flygplatsdriften inom det verksamhetstillstånd av FLYGI och Transportstyrelsen utgivits till flottiljen. 2.2 Bakgrund Malmens flygplats Malmen har under flera hundra år utgjort mötesplats och exercis hed för arméförband. Det första arméflygförbandet, Kungl. fälttelegrafkårens flygkompani flyttade till Malmen från Axvall Efter 1925 års försvarsbeslut bildades Flygvapnet och Tredje flygkåren etablerades på Malmen den 1 juli Förbandet blev 1926 Kungliga Östgöta flygflottilj (F 3 ). De första jetflygplanen tillfördes F 3 i slutet av 1940-talet. Vid F 3 nedläggning 1974 ombildades förbandet till F 13 Detachement Malmen(F 13 M), senare F 16M och F 17M med mål- och signalspaningsflyg som huvuduppgift tillfördes Malmen ett nytt flygande förband när Arméflygskolan (Arméflyg S) flyttades från Nyköping till Malmen och ombildades till Östgöta Arméflygbataljon (AF 2). AF 2 var till huvuddelen ett helikopterförband vilket gjorde att en helt ny verksamhet tillfördes flygplatsen. F 13 M överfördes till Upplands Flygflottilj 1993 och ombildades till F 16 M års försvarsbeslut, innebar att Försvarsmakten upprättade en Helikopterflottiljstab, med placering på Malmen, denna stab upprättades AF 2 lades ner Östgöta Helikopterbataljon (4.hkpbat) upprättades 1999 med i huvudsak samma uppgifter som tidigare AF 2 innehaft. Malmen har sedan 1920-talet varit flygutprovningsplats för försvarsmaktens helikoptrar och flygplan. Provplats (FMV: KC VOV) organiseras idag inom Försvarets Materielverk (FMV T & E). Försvarsmaktens Helikopterflottilj har sedan 1 januari 2000 ansvaret för Malmens flygplats.

8 Sida 7 av 2.3 Verksamhetsbeskrivning för Malmens flygplats Malmens flygplats är belägen inom s kommun. Flygplatsområdet omfattar 455ha. Malmens flygplats tillhör civil klass 2C och ingår i Försvarsmakten (FM) som en flottiljflygplats med en organisation anpassad till de uppgifter och produktionskrav som ställs på flygplatsen. Flygplatsen är försedd med två rullbanor, den ena i riktning öst-väst med måtten 1870 x 37 m,(bana 08/26), den andra i riktning nordost-sydväst med måtten x 35 m (bana 01/19), därutöver finns en helikopter FATO omedelbart NV banbörjan bana 08 samt tre stycken övningsytor för helikopter (A, B, C) och två övningsplatser för landning på lutande mark. Flygverksamheten vid Malmens Flygplats bedrivs i huvudsak av Helikopterflottiljen, F7 Transport och Specialflygenheten, LSS Flygskola och FMV Provplats. Därutöver förekommer verksamhet från övriga flygförband inom Försvarsmakten. Helikopterflottiljen och del av Luftstridsskolan (LSS Flygskolan) bedriver sin verksamhet i norra delen av flygplatsen, där Hangar 14, 81, 82 och 85 nyttjas av Helikopterflottiljen och H83, H80, By78 av LSS FlygS och F17. F 7 Specialflygenhet och SAAB Aerotech finns i den västra delen av området. FMV T & E Provplats område är beläget i sydvästra delen av flygplatsen.

9 Sida 8 av 2.4 Flygplatschefens deklaration Målsättning CMF mål för Malmens flygplats är att verksamheten alltid skall vara minst i nivå med andra väl utvecklade luftfartsnationer och flygplatser. Flygplatsen skall alltid minst uppfylla de krav som är normgivna i publikationerna RML samt TSFS. Härvid skall: flygsäkerheten alltid prioriteras så att olyckor helt undviks och tillbud minimeras. avvikelsehantering ägnas särskild uppmärksamhet en hög tillgänglighet på flygplatsen eftersträvas. verksamheten minst uppfylla kraven i RML och i TSFS, där krav är motstridiga skall det högst ställda kravet vara styrande verksamheten på flygplatsen minst uppfylla de krav som följer av luftfartslagen, luftfartsförordning naturresurslagen och miljöbalken. flygplatsen tillhandahåller en väl fungerande infrastruktur med hög servicegrad för militär flygverksamhet. åtgärder för att minimera miljöpåverkan eftersträvas. Därutöver skall: Flygplatsledningen med sin personal alltid präglas av att flygsäkerheten och kvalitetsarbetet har en naturligt framträdande roll, med hög prioritet för att erhålla en väl fungerande flygplats med tillhörande anläggningar Flygplatschefens krav Driften vid Malmens flygplats skall bedrivas enligt Verksamhetshandbokens verksamhetsbeskrivning. Krav ställs så att de som är inblandade i flygplatsdriften skall utveckla egen funktionsbeskrivning som minst omhändertar kraven i. Malmen 2013-xx-xx Jens Andersson Jens Andersson Flygplatschef (C MF)

10 Sida 9 av 3 Ledning och organisation Flygplatschefen är verksamhetsansvarig med ansvar enligt TSFS 2010:19. Flygplatschefen är tillsatt av C och godkänd av FLYGI samt Transportstyrelsen. Flygplatschefen lyder under C och har det odelade ansvaret och innehar eget drifttillstånd med certifikat för flygplatsdriften. Flygplatschefen säkerställer att flygplatsen drivs och uppfyller de krav som inryms inom sitt drifttillstånd samt certifikat. Flygplatschefen styr genom kravställning inom de tillhörande funktioner (system) som krävs för flygplatsdriften eller de som ansvarar för underhåll eller infrastrukturella åtgärder på flygplatsen. omhändertar kontinuerliga kravställningar gentemot flygplatsens funktioner, temporära förändringar effektueras genom AR/AI. Flygplatschefen leder flygplatsen genom flygplatsens ledningsfunktion och att aktivt synas i verksamheten. Ansvar och förhållande mellan, övriga FM-operatörer, FORTV, FMLOG och externa leverantörer regleras enligt tecknade avtal och överenskommelser. Organisation enligt 3.10 Flygplatschefen delegerar ansvar och befogenheter enligt kapitel 4. Flygplatschefens ansvar och befogenheter enligt kapitel Flygplatsens ledningsfunktion Flygplatsens ledningsgrupp består av: Flygplatschef (verksamhetsansvarig enl. TSFS) Flygsäkerhetskoordinator/FSO-MF CO ATS/LFV Driftchef(operativt ansvarig enl. TSFS) Tekniskt ansvarig (tekniskt ansvarig enl. TSFS) Fälthållningschef Flygplatsräddningschef Ansvar och befogenheter enligt kapitel Företrädare för funktioner (system) inom flygplatsen Ansvar och befogenheter i detalj enligt kapitel Flygsäkerhetskoordinator Är underställd flygplatschefen och stödjer flygplatschefen i den operativa verksamheten på flygplatsen. Ansvarar för att de processer som krävs för säkerhetsledningssystemet upprättas, införs, underhålls och efterlevs. Han har även ansvar för att informera flygplatsens personal och aktörer om ändringar som görs/gjorts i säkerhetsledningssystemet. Rapporterar till flygplatschefen avseende flygsäkerhetsarbetet.

11 Sida 10 av CO ATS, Chef flygtrafikledningen Är underställd LFV, innehar eget drifttillstånd, lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens flygtrafikledningstjänst, skall rapportera till denna inom sin funktion Operativt ansvarig/ Driftchef Tillhörighet organisatoriskt 1. Flygbasbataljonen och 16. Flygbaskompaniet. Är operativt ansvarig som resursägare och ansvarig gentemot flygplatschefen för att de funktioner som är underställda 16. Flygbaskompaniet äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplatsfunktionen och rapporterar inom sina funktioner direkt till flygplatschefen Flygplatsräddningschef Tillhörighet organisatoriskt 1. Flygbasbataljonen och 16. Flygbaskompaniet. Är ansvarig gentemot flygplatschefen för flygplatsens räddningstjänst och att beredskapen håller rätt nivå enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen. Rapporterar i sin funktion direkt till operativt ansvarig Fälthållningschef Tillhörighet organisatoriskt 1. Flygbasbataljonen och 16. Flygbaskompaniet. Är ansvarig gentemot flygplatschefen för att fältarbeten genom preventiva och direkta åtgärder vidmakthåller flygplatsens kvalité enligt gällande regelverk. Övervakar flygplatsens hinderfrihet. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen. Rapporterar i sin funktion direkt till operativt ansvarig Teknisk ansvarig Tillhörighet organisatoriskt Flottiljstaben. Är gentemot flygplatschefen systemansvarig samt tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel såsom; flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen Central SIS chef/lokal SIS chef Central SIS chef återfinns i HKV/ Prodflyg och är central företrädare inom SIS funktionen och ansvarar för att de tekniska system som brukas samt driftsätts på flygplatsen är kvalitetssäkrade. Lokal SIS chef tillhör organisatorisk Flottiljstaben. Är ansvarig gentemot flygplatschefen att SIS funktionen med den tekniska tjänsten på flygplatsen äger rätt förutsättningar för att bedriva sin funktion enligt gällande regelverk. Lyder under flygplatschefen avseende flygplats funktionen och rapporterar inom sin funktion direkt till flygplatschefen. 3.4 Övriga företrädare som har påverkan på flygplatsen Kvalitetschef CQ Stödjer flygplatsen med revisioner, kvalitetsarbete samt är sammanhållande för flottiljens verksamhet- och kvalitetsledningssystem.

12 Sida 11 av Miljöhandläggare Övervakar flygplatsens miljötillstånd samt följer upp och rapporterar avvikelser inom sitt ansvarsområde. Sammanhållande för flottiljens remissarbete avseende yttre infrastrukturella åtgärder som kan påverka flygplatsens hinderfrihet t.ex. vindkraftverk Infrahandläggare Samordnar infrastrukturella åtgärder inom flygplatsen mellan Försvarsmakten (flygplatshållaren) och FORTV. Stödjer flygplatsen med framtagande av behovsanmälan, behovsanalys samt behovsunderlag. Bevakar flygplatsens särintresse så att avtal och regelverk kan innehas inom flygplatsens certifikat. Rapporterar till flygplatschefen i de delar som ingår i dennes ansvarsområde Vakthavande befäl/toc Vakthavande befäl skall då flygplatsen är stängd kontakta jourhavande flygplatschef när behov av öppning av flygplatsen föreligger. VB har befogenhet att hantera PPR avseende Gärdets helikopterlandningsplats. Rapporterar till flygplatschefen, händelser som kan påverka flygplatsens funktion Securitas/bevakning Lyder under flygplatschefen avseende verksamhet som påverkar flygplatsfunktionen. Enl Securitas rutinbeskrivning Säkerhetschef Lyder under flygplatschefen avseende bevakning av militärt skyddsobjekt omfattande flygplatsen Platschef FORTV Är lokal representant för FORTV vilka är fastighetsägare av flygplatsen med ansvar för att anläggningen som hyrs av Försvarsmakten hålls i sådant skick enligt avtalat och att statusen är i sådan nivå som regelverk och flygsäkerheten kräver. Innehar ett underhållsansvar, i vilket det ingår att årligen ta fram en underhållsplan i dialog med flygplatschefen och fälthållningschefen. Omhändertar förebyggande åtgärder för att bibehålla flygplatsens hinderfrihet. I sin planering av fortifikatoriska åtgärder skall påverkan på driften av flygplatsen särskilt beaktas. Rapportering och orientering sker i frågor som rör flygplatsen till flygplatschefen Chef Försvarshälsa lokalt Malmen Sjukvårdsberedskap upprätthålls tillsvidare av landstingets ambulans. 3.5 Ledning Flygplatschefen är kravställare på flygplatsens ingående funktioner (system) genom flygplatsens. Respektive funktion ansvarar för att följa gällande regelverk och rapportera begränsningar till flygplatschefen. Flygplatschefen styr flygplatsen genom att ge ut operationella order och begränsningar i form av Flygplatsorder (AR) Flygplatsorienteringar (AI) Sändlista enligt Kapitel 0

13 Sida 12 av Respektive ansvarig för i flygplatsdriftens ingående funktioner tillser att ställda krav uppnås enligt flygplatsens samt gällande regelverk, eventuella avsteg skall godkännas av flygplatschefen Möten och forum Möte Omfattar Ansvarig Deltagare Dokument Flygplats Samordning, ledning och drift Flygplats Enl. 2.1 Protokollförs ledningsmöte av MAL flygplats. Genomförs en gång per kvartal. chefen Avvikelsemöten Allmänna avvikelser och DA. Genomförs varannan vecka. C HKPFLJ Enl. ArbO Protokollförs Operativ ledningsgrupp Flygsäkerhetsgruppsmöte Flygsäkerhetsmöten Genomförd, nuvarande och kommande verksamhet Avvikelser Flygsäkerhetsfrågor. Genomförs en gång per kvartal. Flygsäkerhetmöte. Genomförs en gång per kvartal. C 16 Fbaskomp Enl. C 16 Fbaskomp Protokollförs Flygplats- Operatören (C MF). Flygplatsens flygoperatörer. Enl.Flygplatschefens kallelse Protokollförs C Enl. kallelse Protokollförs Övriga möten Enl :s ArbO Kunder och kravställare av Flygplatsens verksamhet Hkpbat FMV F7 SAAB LSS TU JAS ATS (Armétaktisk stab) FTS (Flygtaktisk stab) Intressenter: Polis Räddningstjänst Landstinget s kommun 3.6 Flygplatsens kritiska processer Flygplatsens kritiska processer är de funktioner (system) som måste vara i drift för att flygplatsen skall kunna klassas som öppen.

14 Sida 13 av ATS/Flygtrafikledning Fälthållning Flygplatsräddning Teledrift Ovanstående funktioner ställer flygplatsen särskilda krav på. Dessa skall ha tydliga rutinbeskrivningar, identifiera sina kritiska delprocesser och procedurer. Kravställning på respektive funktion återfinns under kapitel Flygplatsens kritiska procedurer Flygplatsens kritiska procedurer är de procedurer som finns för att hålla samman flera processer och på så sätt erhålla en flygplatsdrift enligt gällande certifikat och drifttillstånd. Procedurerna syftar till hög driftsäkerhet, flygsäkerhet samt säkerställa att gällande regelverk efterlevs. Följande kritiska procedurer är identifierade: Informationsspridning, enl bilaga 3.1 o Flygsäkerhetsmeddelande o NOTAM o Airport Information (AI) Ge ut operationella order o Airport regulations (AR) Funktioners rapportering o Rapport om begränsningar o Avvikelser (DA flygplats, DA ANS, DA SIS m fl) Driftsättning av flygplatsen med identifierade funktioner enligt 3.6. Rättningstjänst och spridning av lokala manualer inom flygplatsen. Upprättande och uppdatering av lokala manualer för flygplatsen. 3.8 Intresse konflikt Då intressekonflikt mellan funktionsföreträdare och/eller resursansvariga inom flygplatsdriften uppstår skall ärendet lyftas till närmaste gemensamma chef i organisationen. Kan denna ej lösa intressekonflikten så överlåts ärende till flygplatschefen för avdömning. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschefen och/eller övriga lokala, centrala ansvarshavare alternativt verksamhetsledare, lyfts ärendet till C Prodflyg samt att tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen orienteras.

15 Sida 14 av 3.9 Avvikande mening Då funktionsföreträdare inom flygplatsen ej får gehör inom sin driftledning för avvikande mening inom eget funktionsområde, ska flygplatschefen kontaktas för utlåtande. Skulle motsvarande situation uppstå mellan flygplatschef och verksamhetsledare eller ansvarshavare och flygplatschefen inte får gehör för egen avvikande mening, vid utövande av eget ansvar ska tillsyningsmyndighet, FLYGI alt Transportstyrelsen, kontaktas för utlåtande. Avvikande mening skall skriftligen nedtecknas.

16 Sida 15 av 3.10 Organisation CIVIL MILITÄR Avseende Avisning Avseende Klargöring JAS 39 Funktionsleds genom utsedda ansvarshavare Direkt underställd Lyder under vad avser flygplatsdrift/ Stöder

17 Sida 16 av 4 Delegering, ansvar och befogenheter styr upp de befattningar som är ansvariga för funktioner (system) eller på annat sätt är avgörande för att flygplatsen skall leva upp till gällande krav och certifikat. Befattningsbeskrivningen omhändertar enbart det ansvar, befogenheter och uppgifter som respektive befattning anses ha kopplat till flygplatsen, övriga delar styrs upp i respektives befattningshavares ArbO motsv. 4.1 Delegering Delegering sker skriftligen och skall säkerställa att mottagaren har tillräckliga förutsättningar att inneha ansvar enligt delegation avseende utbildning, erfarenhet och kompetens. De befattningar som kräver skriftlig delegation är de som är kravställda enligt TSFS samt för de personer vilka innehar en nyckelbefattning för flygplatsdriften. Möjligheten till vidare delegering framgår av respektive delegering. Skriftlig delegation enligt punkt 4.3, förvaras och upprättas av flygplatschefen. 4.2 Förordnade befattningshavare Vid tillsättning av flygplatschef föreslår verksamhetsledaren för FlygI respektive Transportstyrelsen lämplig person för godkännande. Vid tillsättning eller byte av övriga företrädare för flygplatsens funktioner så föreslår C eller C 1. Fbasbat lämplig person för flygplatschefen för godkännande. Vad avser Operativt ansvarig, Teknisk ansvarig och FSK skall flygplatschefen inhämta godkännande från Transportstyrelsen.

18 Sida 17 av 4.3 Ansvariga befattningshavare Enligt nedanstående förteckning skall respektive befattningshavare ha en skriftlig arbetsbeskrivning som klart anger ansvar och befogenheter i tillräcklig omfattning. Befattningar som nedan nämns men ej beskrivs i skall enligt punkt 3 omhändertas i respektive organisations ArbO motsv. Befattning Nuvarande innehavare Befattningsbeskrivning Flottiljchef/ Verksamhetsledare Skriftlig delegations Enligt kapitel 3 Enligt respektive organisations ARBO motsv Magnus Westerlund X X X X Flygplatschef (CMF) Jens Andersson X X FSO-MF/FSK tillika Bitr CMF Tomas Gustavsson X X X CO ATS Tom Granevald X X X X Driftchef/operativt ansvarig Michael Edebrant X X X X Teknisk ansvarig Gustaf Hermansson X X X X Platschef FORTV Lars Carlsvärd X X X X Flygplatsräddningschef Jan Henrysson X X X X Fälthållningschef Oscar Söderqvist X X X X Säkerhetschef (mil) Örjan Gustavsson X X Miljösamordnare Urban Ström X X Kvalitetssamordnare (CQ) Thomas Stenbäck X X Infra samordnare Johnnie Iwahr X X Lokal SIS chef Ronald Wallin X X X X Insatsledare Enl. Driftchefs förteckning X Fälthållningsledare Enl. Driftchefs förteckning X R 3 Materielmästare Peter Andersson X Flygtrafikledare Enl. CO ATS förteckning X Brandmän/ Enl. Driftchefs förteckning X Maskinförare Chef Försvarshälsan lokalt MAL Pia Asplind X X Elsäkerhetsansvarig? X El anläggnings innehavare FORTV med vissa undantag X Eldrift ansvarig Gustaf Hermansson X Vakthavande security ansvarig HKPFLJ VB X X X (mil) Föreståndare för flygdrivmedel Patrik Nicklasson X (mil) Platt- ansvariga Enl. kapitel 5 X Jaktledare Håkan Dyde X

19 Sida 18 av 4.4 Befattningsbeskrivning Flottiljchef Uppgifter Är militär verksamhetsledare för Malmens flygplats. Dessutom: Garnisonschef och flottiljchef Ansvar: Tillser att flygplatsens driftorganisation har de resurser som krävs för flygplatsdriften så att flygplatsen kan drivas inom ramen för flygplatsens certifikat, gällande regelverk och ingångna avtal. Tillser att flygplatsens organisation överensstämmer med gällande regelverk. Föreslår befattningshavare vilka är styrda av regelverk för godkännande av FLYGI respektive Transportstyrelsen. Tillser att verksamheten är organiserad samt beskriven på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas fullt ut för att uppfylla regelverk, certifikat samt avtal. Tillser att flygplatschefen har de verktyg som krävs för att denne skall kunna ta sitt ansvar enligt regelverk och certifikat. Befogenheter Innehar rätten att begränsa eller tillfälligt stoppa verksamheten då fastställda krav inte kan anses uppfyllda. Rapporterar till Flygplatschefen Utbildningskrav Behörighetskrav Ersättare Befogenhet Utses av FVI enligt LML Enl eget tillsättande

20 Sida 19 av Flygplatschefen Uppgifter Är Flygplatschef enligt RML och TSFS vid / Malmen flygplats samt Helikopterlandningsplatserna: Gärdet, Abisko, Söderstjerna samt Skredsvik. Dessutom: Upprätta och hålla styrdokument aktuella som Reglerar flygplatsdriften i form av Verksamhetshandbok, Räddningsinstruktion och Tjänsteföreskrifter Ge ut styrningar som temporärt reglerar flygplatsdriften. Ge ut styrningar för att sätta operativa begränsningar på flygplatsen. Bereda ärenden/ta fram beslutsunderlag för flottiljledningen. Samverka med externa och interna leverantörer samt intressenter inom eget ansvarsområde. Vara organisationens (:s) sakkompetens i frågor rörande funktionen. Stödja funktionsföreträdare ute i organisationen. Följa och kontrollera funktionens bedrivande. Ständigt förbättra och utveckla processen. Hanterar avvikelser inom Flygplatsens ansvarsområde. Svarar för vidarerapportering av funktionens verksamhet internt och externt. Orienterar fortlöpande verksamhetsledaren och föreslår behov av korrigerande åtgärder. Ansvar: Har det odelade ansvaret för flygplatsdriften, säkerställer att flygplatsen drivs inom ramen för flygplatsens certifikat och gällande regelverk. Samt att verksamheten bedrivs inom lagar och förordningar samt externa och interna styrdokument. Befogenheter Ge styrningar till organisationen avseende funktionens drivande. Att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa flygsäkerheten på flygplatsen. Inför temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde. Inför operativa begränsningar på flygplatsen. Tillse att befattningshavare följer de krav som åligger dem enligt MAL. Tillse och kontrollera funktioner som är kravställda enligt MAL. Samverkar och fattar beslut inom eget ansvars område med externa och interna intressenter för flygplatsen. Rapporterar till FLYGI och Transportstyrelsen avseende avvikelser enligt RML och TSFS på flygplatsen. Fattar ekonomiska beslut inom ramen för egen budget enligt förordnande. Rapporterar till Chefen HKPFLJ Transportstyrelsen FLYGI FMFO (orienterar) Utbildningskrav Flygplatschefskurs Behörighetskrav OF 3 FV officer, utses av C HKPFLJ godkänns av FLYGI och Transportstyrelsen Övrigt Ingår i flygplatsens ledningsgrupp Ersättare Befogenhet

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svenska åtgärder för att minska antalet luftrumsintrång och relaterade risker 1 (44) Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer