Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser."

Transkript

1 Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser (COM Gem), Härmed fastställes att den på emilia publicerade operationella manualen för SIS-tjänst (COM Gem) skall från användas som styrande dokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartssystemet. Ändringar av innehållet i COM får införas av SIS-chef (C SIS), eller den han utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI). Beslut i denna fråga har fattats av övlt Ragne Gustafsson (C SIS). Samråd har tagits med Flygsäkerhetsinspektören Klas Jonsson i denna fråga. Ragne Gustafsson SIS-chef 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. M COM Gem Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Ändringshistorik COM Gem Inledning Allmänt Manualen Syfte och omfattning Giltighet och utbildning Avgränsningar Manualer i Militär luftfart Beskrivning av Operationella manualträdet Operationella manualträdet COM Förhållande till andra dokument Målgrupp Läsanvisning Begrepp, förkortningar och textmarkeringar Fastställelse och distribution Fastställelse Distribution Ändringstjänst Beslut Periodicitet och delgivning Förslag till ändring Hantering av förslag till ändring Korsreferensregister Organisation Organisations- och ledningsstruktur Organisation Organisation vid HKV Organisation vid verksamhetsställen Ansvar Allmänt Försvarsmaktens flygoperatör Flygoperatören SIS-chef (C SIS) COM-handläggaren SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Flottilj- skol- och förbandschefer (L VL) C SIS-förband/C S6 strilb Kvalifikationskrav för C SIS-förband/C S6 strilb Lokal SIS-chef (L CSIS) Tjänsteförrättande L CSIS Funktionsansvarsgrupp (FA-grupp) Flygsäkerhetsofficer SIS (FSO SIS) Strilsystemet Flygbassystemet Informationssystemtjänst Verksamhetspåverkare Allmänt HKV INS FTS C A HKV INS FTS Luftoperativ insatsledare (LIL) COM Gem (Version 4.04) 3

4 2.4.4 HKV PROD CIO Leverantörer och underleverantörer Teknisk tjänst Utbildning Kvalitetssystemet Kvalitetspolicy Kvalitetssystemets syfte Kvalitetssystemets komponenter Utbildning Riskhantering Flygsäkerhetsplanen Avvikelsesystemet Internrevision, kvalitetsinspektion och verksamhetskontroll SIS-möten Avbrottshantering Allmänt Syfte FMTM Allmänt Ansvar Definition av avbrottstyper Samverkan vid avbrottshantering Dokumentation och information FMLOG FORTV Rapportering Allmänt Operationell och Teknisk rapportering Operationell rapportering Teknisk rapportering Rapporttyper, mottagare och klassificering Rapporttyper och mottagare Klassificering Rapportering av händelser Driftstörningsanmälan SIS (DA SIS) Direktanmälan (DIRA) Avvikelserapport (AR) Utredning: (formell) Grunder Händelser som skall utredas Handläggning av utredning Utredningsrapport (UR) Uppföljning Flygsäkerhetsdatabasen Avvikelser Driftdatasystemet (DIDAS Marktele) Lokal uppföljning Åtgärder från HKV efter rapportering Flygsäkerhetsinformation Militärt flygsäkerhetsdirektiv (MFD) Operationella order COM Gem (Version 4.04)

5 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning Grunder FM gemensamma skolor LedR/LedSS och FMTS Allmänt Utbildningsträd Kvalitetssäkring av utbildning Utbildningsplanering Tilldelning av utcheckning Tilldelning av behörigheter Behörigheter och utcheckning i särskilda fall Behörighet för daglig verksamhet Behörighet för tillträde till teknisk utrustning Återtagande av behörigheter och utcheckning Avstegsbeslut Normalförfarande Verksamhetskritiska avsteg Spårbarhet Dokumentation Övrigt Bilagor COM Gem Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik COM Gem Begrepp och förkortningar COM Gem (Version 4.04) 5

6

7 Ändringshistorik COM Gem Tabell 1 Sammanställning av gjorda ändringar i COM Gem. Ändringar i dokumenten markeras med streck i marginalen. Ver. Avsnitt ÄF-nr Ändring Publicerades 4.04 COM Gem Titelsida Allmän ändring ÄF-100 ÄF-100 Fastställelseinformationen på titelsida är ändrad. Samtliga kapitel har förenklade texter och rättningar inkomna under 2014 fram till C SIS-förb/C S6 sbat skrivs som L CSIS för att undvika påverkan från FMORG byte av bef.benämn (utom del av kap 2). Byte av begrepp: sysadm till TSOP ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad systemadministratör till teknisk systemoperatör systemtekniker till sbtekniker ledningssystemdriftledare och lsdl till driftledare C SIS förb/c S6 sbat eller C SIS förb/c S6 sbat L CSIS eller C SIS förb/c S6 sbat tillika L CSIS är samtliga ändrade till L CSIS ÄF-100 Borttagning av en punkt ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Hela texten omarbetad av Ag FSO SIS ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Popup-gem helt omarbetad. 6.1 ÄF-100 Borttagning av en punkt ÄF-100 Uppdaterad 7 ÄF-100 Uppdaterad Kap 7. Sbresurser Kap 8. Övrigt ÄF-100 Utgår. Krav kan ej ställas i COM utan måste omhändertas i andra kravdokument. ÄF-100 Avsnitt med delgivningsliggare flyttad till kap 5. Avsnitt med skydd av teknisk utrustning flyttad till kap COM Gem (Version 4.04) 7

8 Ändringshistorik COM Gem Ver. Avsnitt ÄF-nr Ändring Publicerades Övriga beskrivningar utgår. Bilagor COM Gem (sida 85) ÄF-100 Uppdaterad Tidigare ändringar finns i Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik COM Gem (sida 86). 8 COM Gem (Version 4.04)

9 0 Inledning Detta kapitel behandlar 0.1 Allmänt Manualer i Militär luftfart Beskrivning av Operationella manualträdet Fastställelse och distribution Ändringstjänst Korsreferensregister Allmänt Manualen COM (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet 1 ), gäller som Flygvapnets SIS-chefs (C SIS) styrdokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartsystemet. Denna del, COM Gem (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser), innehåller gemensamma bestämmelser för genomförande av SIS-tjänst i det militära luftfartssystemet. Läsanvisning enligt Läsanvisning (sida 13) skall studeras före användning av COM Syfte och omfattning Syftet med COM är att utgöra ett gemensamt styrdokument för ledning, genomförande och utbildning i SIS-tjänst. COM gäller efter överenskommelse med verksamhetspåverkare och leverantörer som styrdokument för beskrivna delar. Införandet av FMORG13 har ej kunnat omhändertas fullt ut i COM p.g.a. korsvis ägande och ledningsstruktur. Fr o m tillsvidare gäller HKV skr Uppgiftsfördelning mellan Basorganisationen och IO avseende SIS-tjänst som komplement till COM. 1. RML-V-1A-1 (Underavdelning A - Generellt) COM Gem (Version 4.04) 9

10 0 Inledning Giltighet och utbildning COM är giltig för freds-, övnings- och insatsverksamhet. Vid insatser och större övningar kan organisations- och ledningsstrukturen enligt 1 Organisation (sida 19) förändras efter beslut av C SIS. Organisations- och ledningsstruktur för insatser redovisas i förändrat område i verksamhetstillstånd som annex till LML och för övning i övningsorder. Utbildning i COM skall genomföras enligt Utbildning (sida 50) Avgränsningar Flygsäkerhetsnivån i COM är anpassad för verksamhet under fredstid. Vid insatser kan avsteg från COM beslutas av C SIS eller Luftoperativ insatsledare vid FTS (LIL) enligt HKV INS FTS Luftoperativ insatsledare (LIL) (sida 45). C SIS kan genom operationell order fatta beslut om tillfälliga begränsningar och förändringar i SIS-tjänsten enligt Operationella order (sida 75). 0.2 Manualer i Militär luftfart Regeringen har uppdragit åt Överbefälhavaren (ÖB) att utfärda föreskrifter för militär luftfart i enlighet med Luftfartslagen 2. ÖB föreskrifter för detta återfinns i Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart 3. Försvarsmakten (FM) är därmed luftfartsmyndighet för militär luftfart. Militär luftfart med svenskregistrerat luftfartyg får inte ske med mindre än att detta sker i enlighet med krav i Regler för Militär Luftfart 4. FM är samtidigt operatör, d v s utövare av verksamhet som är styrd av dessa regler och föreskrifter. C Prod Flyg har av ÖB tilldelats ansvaret att fullgöra alla de uppgifter som ankommer på FM att verka som operatör inom den militära luftfarten. C Prod Flyg beskriver i Ledning av militär luftfart (LML) hur han leder detta arbete. 2. Luftfartslag (SFS 1957:297) 3. FFS 1997:15, ändrad av FFS 1999:6 och FFS 2000:9 4. Regler för Militär Luftfart, M COM Gem (Version 4.04)

11 0 Inledning 0.3 Beskrivning av Operationella manualträdet Operationella manualträdet COM, FOM, RFL, RFU, och SOM är delar i ett manualträd med LML som överliggande styrdokument. RMF ligger utanför manualträdet och reglerar tjänsten vid militära flygplatser. Bild 0:1 Manualträd (Mörkblå rutor har klickbara länkar direkt till befintlig publikation) COM Gem (Version 4.04) 11

12 0 Inledning COM COM består av fyra delar: Gem Stril Bas IS COM Gem (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser), innehåller gemensamma bestämmelser för genomförande av SIS-tjänst i det militära luftfartssystemet. COM Stril (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Strilsystem), innehåller bestämmelser för SIS-tjänst för genomförande av strilverksamhet i det militära luftfartssystemet. COM Bas (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Flygbassystem), innehåller bestämmelser för SIS-tjänst för genomförande av flygbasverksamhet i det militära luftfartssystemet. COM IS (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst), innehåller bestämmelser för hanteringen av flygsäkerhetspåverkande IT-system 5 och IS-tjänster inom det militära luftfartssystemet Förhållande till andra dokument COM är utformad för att täcka krav i RML, BCL och LML, den enskilde utövaren av SIS-tjänst skall därför normalt inte behöva använda dessa dokument. COM skall genom hänvisningar vara sammanlänkad med aktuella verksamhetsledningsdokument vid HKV och respektive verksamhetsställen. Beskrivna delar i COM vilka återges i andra dokument skall vara anpassade till COM. I de fall överensstämmelse saknas är COM giltig. Bilden nedan beskriver ett översiktligt förhållande mellan kravdokument och COM: 5. Vad som beskrivs i COM IS om Produktägares ansvar för att låta granska IT-systemets flygsäkerhetspåverkan i COM IS Ansvar och i COM IS 3.2 Fastställande av flygsäkerhetspåverkan gäller dock alla Produktägare som har ansvar för IT-system som avses nyttjas i det militära luftfartssystemet. 12 COM Gem (Version 4.04)

13 0 Inledning Bild 0:2 RML (Mörkblå rutor har klickbara länkar direkt till befintlig publikation, övriga områden i bilden har en länk till RML startsida) Målgrupp COM innehåller styrningar, anvisningar och råd för SIS-tjänsten till den personal som innehar befattningar i FV linjeorganisationen och roller hos Flygoperatören. COM riktar sig även till personal som påverkar eller påverkas av SIS-tjänst Läsanvisning Avsikten är att COM efter genomförd utbildning skall kunna användas som uppslagsverk. För att skapa en uppfattning om vad COM reglerar kan nedanstående kapitel instuderas: 0 Inledning (sida 9), 1 Organisation (sida 19), 2 Ansvar (sida 25), 3 Kvalitetssystemet (sida 49). Vid instudering av COM med perspektivet Bas, Stril eller IS bör istället respektive COM-dels läsanvisning tillämpas. COM Stril och COM Bas är uppbyggda enligt samma modell. COM IS har en annorlunda kapiteluppbyggnad, den är uppbyggd ur faser i DIT04 och är ett kravställningsdokument mot dess aktörer och processer COM Gem (Version 4.04) 13

14 0 Inledning Begrepp, förkortningar och textmarkeringar Begrepp och förkortningar för bokpaket på emilia och internet, redovisas som sista fristående kapitel och bilaga 1 (Begrepp och förkortningar (sida 93)). För PDF-filer redovisas dessa endast som bilaga. Bokpaketet har även popuprutor för begrepp och förkortningar. Text kan vara ytterligare beskriven i bokpaket med mallar, modeller och kompletterande förklaringar under gem-symbol i höger marginal Uttryck och ord som används i COM har följande innebörd: Sats i rak presensform (exempelvis Sbled orienterar TSOP när dagens flygstridsledning är avslutad. ) innebär att tillämpning är obligatorisk, Får och kan innebär att tillämpning är tillåten, Bör innebär att tillämpning är rekommenderad, Skall innebär att tillämpning är obligatorisk, Skall normalt innebär att tillämpning av en bestämmelse är obligatorisk, men att avsteg från angiven bestämmelse får göras av utpekad befattningshavare under särskilda förutsättningar, Senast genomförda ändring markeras med markering i marginalen. Mindre, redaktionella ändringar markeras normalt inte. 0.4 Fastställelse och distribution Fastställelse COM fastställs av C SIS efter samråd med FSI Distribution COM distribueras och presenteras normalt i Försvarsmaktens bokpaket i digitalt format för webbläsare via: webbläsaren i FM AP, intranätet emilia, Start/Jobbstöd/Samarbetsytor/FM Flygoperatör. Bokpaketet och PDF kan laddas ner från COM (höger kolumn) och användas som lokal kopia i fristående klient med webbläsare. PDF-filer finns tillgängliga som ett reservalternativ för nedladdning via: internet, 14 COM Gem (Version 4.04)

15 0 Inledning Vid användning av lokal kopia skall giltighet kontrolleras mot senaste version i tabellen ändringshistorik för respektive COM-del. 0.5 Ändringstjänst Beslut Det åligger C SIS att i beslut om ändring bevaka påverkan på annan manual i manualträdet och vid behov samverka med berörd Ansvarshavare. Beslut av förändringar: som är av större karaktär, eller berör ett verksamhetsområde som inte redan finns beskrivet i COM, skall godkännas av FSI efter skriftlig framställan av C SIS, som är av mindre omfattning och berör ett tidigare beskrivet verksamhetsområde, kan C SIS besluta, som omedelbart erfordras för att kunna genomföra kritisk verksamhet, flygsäkerhet eller av annat verksamhetssäkerhetsskäl, får C SIS besluta och tillämpa omedelbart, förutsatt att ansökan om godkännande har inlämnats till FSI Periodicitet och delgivning Förändring till COM utges på två sätt: 1 Periodiskt, är normalförfarande och sker en gång per månad med giltighet från den första. 2 Vid behov, nyttjas då en rättning måste ske mellan två periodiska utgåvor. När den första infaller på lördag eller helgdag är giltighet från första arbetsdagen efter. Om ingen rättning avses göras i perioden meddelas detta på C SIS-möte. Delgivning av förändring till COM sker enligt följande: COM-handläggaren ansvarar för att L CSIS meddelas om rättningen, L CSIS ansvarar för att delge underlydande chefer inom SIS-funktionen enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20), och ev. annan berörd chef, om rättning, chefer under L CSIS ansvarar för att delge egen personal inom SIS-funktionen rättning enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20). Senast genomförda rättning i COM markeras med rött streck i marginalen. Ändringar från föregående utgåva(or) markeras med svart streck i marginalen. Mindre redaktionella ändringar (korrektur) markeras normalt inte COM Gem (Version 4.04) 15

16 0 Inledning Införda rättningar finns sammanställda i COM-delarnas förstasida, ändringshistorik Förslag till ändring Det är väsentligt att COM är ett levande dokument som alltid är aktuellt och relevant för SIS-tjänsten. Detta uppnås genom att var och en deltar i förbättringsarbetet och föreslår förändringar genom att skriva ändringsförslag. Eventuellt behov av samverkan bedöms av förslagsställaren Hantering av förslag till ändring Ändringsförslag sänds på enklaste sätt till COM-handläggaren via med e-postlänken längst ner på varje sida i COM. Brevlådan kontrolleras normalt en gång per vecka. COM-handläggaren fyller i blankett enligt bilaga 2 (Blankett Ändringsförslag COM ). Inkommande ändringsförslag kvitteras till förslagsställaren och registreras i ett ärendehanteringssystem. Vid uppstart av bersedning erhåller förslagsställaren en kopia av begäran om yttrande och efter avslutad beredning erhålls ett besked om beslut. Ändringsförslag sänds till berörda L CSIS vid verksamhetsställen för delgivning till berörd personal, bedömning av svar och sammanställt yttrande till COM-handläggaren. Ändringsförslag kan beredas på annat sätt innan beslut t.ex. genom att särskild arbetsgrupp. Inkomna yttranden sammanställs av COM-handläggaren och föredras för C SIS. Efter beslut om införande inarbetas ändringsförslag i COM och publiceras. Införda ändringsförslag redovisas i COM-delarnas ändringshistorik. Ändringsförslag med handläggning, yttranden och beslut dokumenterat finns tillgängliga i bokpaketet (se COM COM Ändringsförslag, ÄF) under mappen Övriga dokument. 16 COM Gem (Version 4.04)

17 0 Inledning 0.6 Korsreferensregister Korsreferensregister mellan COM och RML förvaras hos C SIS. Hänvisningar från COM till RML finns med fotnot för ett flertal krav som RML beskriver. Hänvisningar från COM till BCL finns med fotnot för vissa krav som BCL beskriver COM Gem (Version 4.04) 17

18

19 1 Organisation Detta kapitel behandlar 1.1 Organisations- och ledningsstruktur Organisation Organisations- och ledningsstruktur Övergripande organisations- och ledningsstruktur för SIS-tjänst beskrivs i nedanstående bild. Beskrivning av ansvar, befogenheter och uppgifter framgår av 2 Ansvar (sida 25) COM Gem (Version 4.04) 19

20 1 Organisation 1.2 Organisation Organisation vid HKV Organisation vid verksamhetsställen Organisation vid F7 20 COM Gem (Version 4.04)

21 1 Organisation Organisation vid F Organisation vid F COM Gem (Version 4.04) 21

22 1 Organisation Organisation vid Hkpflj 22 COM Gem (Version 4.04)

23 1 Organisation Organisation vid Strilbat Organisation vid LSS COM Gem (Version 4.04) 23

24

25 2 Ansvar Detta kapitel behandlar 2.1 Allmänt Försvarsmaktens flygoperatör SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Verksamhetspåverkare Leverantörer och underleverantörer Allmänt Detta kapitel beskriver ledande befattningar och roller i SIS-tjänsten samt förhållanden till verksamhetspåverkare och leverantörer enligt 1.1 Organisations- och ledningsstruktur (sida 19). 2.2 Försvarsmaktens flygoperatör Flygoperatören Flygoperatören är den stabsdel inom HKV där ledning av flygoperatörens verksamhet och flygsäkerhetsarbetet inom Försvarsmaktens militära luftfart utövas. Flygoperatören är organiserad i PROD FLYG och leds av C PROD FLYG med utsedda Ansvarshavare (AH) inom respektive område: chef sambands- och informationssystemtjänst (C SIS). flygchef (CF) teknisk chef (CT Luftvärdighet och flygunderhåll), strilchef (CS), Flygoperatören har även följande befattningar vilka jämställs med Ansvarshavare: chef flygsäkerhet C Flygsäk, kvalitetschef (CQ). För samordning mot flygplatstjänst finns en flygplatshandläggare organiserad i PROD FLYG Förbandssektionen. Detaljerad beskrivning av Flygoperatören framgår av LML 2 Ledning COM Gem (Version 4.04) 25

26 2 Ansvar SIS-chef (C SIS) Allmänt C SIS är FV främste företrädare för SIS-tjänst enligt 1 Organisation (sida 19), vad avser funktionsledning samt FM flygsäkerhetsarbete. C SIS skall säkerställa: en väl fungerande organisations- och ledningsstruktur samt arbetsmetodik, att balans finns mellan uppdrag från HKV och resurser som tilldelas OrgE, upprätthållande av 3 Kvalitetssystemet (sida 49) i COM, samverkan med personalplanerare (HKV Pers, HR-centrum, m fl) att central utbildning svarar mot verksamhetens behov och krav, att verksamheten kan genomföras med en accepterad risknivå, att ställda krav enligt produktionsuppdrag och styrande dokument uppfylls, att anmäla till C PROD FLYG vid obalans mellan uppgifter och resurser, rapportering av status vid C PROD FLYG ledningsmöte, rapportering av status vid FLYGI avstämningsmöte, utarbetande av förbättringsmål och handlingsplaner för ständiga förbättringar, deltagande i revisionsverksamhet, mötesstrukturen centralt för SIS-tjänsten. C SIS skall ha ett nära samarbete med: C PROD Flyg, CF, CT, CS, C Flygsäk, CQ och Flygplatshandläggaren, PROD LEDUND HKV Pers, HR-centrum, m fl FTS C A6, C TU Sb, L CSIS, LedR, LedSS och FMTS, MSK Ledsyst, CT FMTM berörda MOA, FLYGI, CIO, vad avser kravställningar i COM IS. 26 COM Gem (Version 4.04)

27 2 Ansvar Ansvar och befogenheter C SIS ansvarar centralt i SIS-tjänsten för: funktionsledning och flygsäkerhetsarbetet enligt 3 Kvalitetssystemet (sida 49), hantering av avvikelser i enligt Avvikelsesystemet (sida 51), Flygoperatörens revisioner för SIS-tj enligt Internrevision, kvalitetsinspektion och verksamhetskontroll (sida 52). operationella order och begränsningar enligt 5.7 Åtgärder från HKV efter rapportering (sida 75), samverkan med CT FMTM vid driftstörningar, granska och ge förslag till verksamhetssuppdrag, uppföljning av status i SIS-tjänsten enligt SIS-möten (sida 54) innehållet i COM, genomförande av SIS ledningsgruppsmöte, genomförande av SIS-funktionsmöte, genomförande av C SIS-möte. C SIS har befogenhet att: anmäla till C PROD FLYG vid obalans mellan uppgifter och resurser, flygosäkert läge eller annat som påverkar eller kan komma att påverka verksamheten negativt, godkänna L CSIS efter begäran av LVL, besluta om operationella direktiv och begränsningar beträffande SIStjänsten, upprätta överenskommelser med verksamhetspåverkare och leverantörer där så erfordras, genomföra revisionsverksamhet, genomföra kontrollverksamhet hos leverantörer av att tjänsteleveranser håller överenskommen kvalitet, föreslå eller godkänna avsteg från COM, vid insatser göra avsteg i COM i samråd med LIL, utse tjänsteförrättande C SIS (normalt COM-handläggaren) Kvalifikationskrav för C SIS C SIS skall: vara yrkesofficer OF 4, vara sambandsofficer FV, vara väl förtrogen med sambands- och informationssystemtjänst, samt de system och procedurer som används, vara väl förtrogen med FMS VHL, LML och COM, samt system och metoder för rapportering av driftstörningar och avvikelser, såväl taktiska som tekniska, vara förtrogen med RML och BCL COM Gem (Version 4.04) 27

28 2 Ansvar vara väl förtrogen med metoder och organisation för planering av, samt genomförande av drift och underhåll av marktelemateriel, ha kunskaper avseende signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering. vara förtrogen med DIT04 styrningar, roller och procedurer och dess påverkan på SIS-tjänsten, skall normalt: ha tjänstgjort i befattning som L CSIS. bör ha: tjänstgjort på central nivå i SIS-befattning COM-handläggaren COM-handläggaren lyder under C SIS och verkställer den praktiska hanteringen av COM-dokumenten, vilket omfattar: bevakning och administration av funktionsbrevlådan beredning av inkomna ändringsförslag, information till förslagsställaren om status på ändringsförlag, redovisning av sammanställda synpunkter på ändringsförslag till C SIS, samordning mellan COM-delarna, vid behov delta eller leda FA-gruppernas arbete och stödja upprättande av ändringsförslag, rättning av COM, genomföra och leda projektarbeten för revidering av COM, lämna underlag för presentation av COM på emilia samt FM på internet, upprättande av protokoll för C SIS-möte. COM-handläggarens arbete omfattar även: datavård och uppföljning av status på DA-SIS. COM-handläggaren är normalt tjf C SIS under dennes frånvaro, om ej L CSIS utsetts att fullgöra uppgiften. 2.3 SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Flottilj- skol- och förbandschefer (L VL) Flottilj- skol- och förbandschefer, tillika lokal verksamhetsledare (L VL), har det övergripande ansvaret för SIS-tjänsten inom utpekad organisations- 28 COM Gem (Version 4.04)

29 2 Ansvar enhet enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20) och utser L CSIS, att ansvara för SIS-tjänsten. Tillsättning av L CSIS skall ske i samråd med C SIS för godkännande och acceptans av FSI. Tillsättning skall ordersättas vid respektive verksamhetsställe C SIS-förband/C S6 strilb Allmänt C SIS-förband/C S6 strilb är ansvarig för SIS-tjänsten vid verksamhetsställen enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20) och skall tillika vara lokal SIS-chef (L CSIS). C SIS-förband/C S6 strilb skall beträffande SIS-tjänsten på lokal nivå ansvara för och säkerställa: en väl fungerande ledningsstruktur och arbetsmetodik, att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom SIS-tjänsten och, om så inte är fallet anmäla detta till linjechefen, att balans föreligger mellan de uppgifter som ges till underställda enheter och de resurser som tilldelas, att linjechefen regelbundet och vid behov genomför dialog avseende resurser, uppgifter och förbättringsmål, för stabschef att stödja samt uppnå ställda krav och mål Ansvar och befogenheter C SIS-förband/C S6 strilb ansvarar för: att leda och följa upp SIS-tjänsten inom utpekad organisationsenhet enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20), personal- och kompetensförsörjning avseende SIS-personal för eget verksamhetsställe, vid flygbaser sker detta genom C S6 basbat och samordnas av L CSIS, att checka ut personal och redovisa till C SIS minst en gång per halvår, att SIS-tjänsten bedrivs enligt gällande regelverk (bl a RML, BCL, LML, COM), att omhänderta och verkställa krav enligt 3 Kvalitetssystemet (sida 49) och lokalt verksamhetsledningssystem, att riskanalys genomförs där så erfordras eller kravställs, säkerställer deltagande i flygplatschefens möten (där dessa genomförs) för flygplats, att aktörer lokalt inom informationssystemtjänsten, med flygsäkerhetspåverkan, uppfyller ställda krav enligt COM IS, att rollen L CSIS upprätthålls enligt Lokal SIS-chef (L CSIS) (sida 31) COM Gem (Version 4.04) 29

30 2 Ansvar utarbetande av förbättringsmål och handlingsplaner för ständiga förbättringar, hantering av driftstörningar och avvikelser samt rapportering av dessa enligt 5 Rapportering (sida 65), C SIS-förband/C S6 strilb har befogenhet att inom eget verksamhetsområde: fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter, utfärda lokala föreskrifter och styrdokument, göra inskränkningar i, ominrikta eller avbryta egen verksamhet, föreslå chef för annat verksamhetsområde att avbryta verksamhet, införa restriktioner, besluta om införande av korrigerande eller förebyggande åtgärder, att genomföra revision och verksamhetskontroller, delegera ledning, besluta om utcheckning av personal enligt 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning (sida 77), Kvalifikationskrav för C SIS-förband/C S6 strilb C SIS-förband/C S6 strilb skall: lägst vara yrkesofficer OF 3, men bör vara OF 4, vara sambandsofficer FV, vara väl förtrogen med de system och procedurer som används, vara väl förtrogen med gällande restriktioner, användaranvisningar och övriga styrande dokument, vara väl förtrogen med den verksamhet som SIS-tjänsten vid aktuellt förband syftar till att möjliggöra, med särskild vikt avseende på striltjänst eller flygbastjänst, vara väl förtrogen med FMS VHL, lokalt VHL-system, VML och COM, vara förtrogen med RML, BCL och även i förekommande fall VHB uppbyggnad och syfte, vara väl förtrogen med principer och organisation för genomförande av markteleunderhåll, ha kunskaper avseende signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering, skall normalt: ha tjänstgjort i ledande befattning inom SIS-tjänsten vid SIS-tropp (motsv) eller C2Stric (motsv), ha tjänstgjort i aktiv SIS-tjänst, med erfarenhet från sambandsledning inom strilsystemet eller ledningssystemdriftledning i flygbassystemet. ha kunskaper om elsäkerhet och mastsäkerhet, 30 COM Gem (Version 4.04)

Ledning av Militär Luftfart LML

Ledning av Militär Luftfart LML Ledning av Militär Luftfart LML Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av Militär Luftfart, LML I och med utgivandet av detta dokument och med hänsyn tagen till övriga

Läs mer

Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM

Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM 25 juni 9 december 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-06-25 Högkvarteret Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst,

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3

Innehåll Sändlista och rättningstjänst... 0 Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby flygplats... 1 1.3 Innehåll 0 Sändlista och rättningstjänst... 0 1. Allmänt... 1 1.1 Förord... 1 1.2 Verksamhetsbeskrivning för flygplats... 1 1.3 Flygplatschefens deklaration... 2 2 Ledning och organisation... 3 2.1 Flygplatsens

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats

Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats Sidan 1 / 46 Säkerhetsledning (SMS) vid Såtenäs flygplats 1. Tillämpning... 5 1.1. Allmänt... 6 2. Säkerhetsledning på Såtenäs flygplats... 6 2.1. Ansvar... 6 2.2. Prioritering... 6 2.2.1. Korrigerande

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Utbildningskonferens Patrullhund 2014

Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Radison Blu Arlandia Hotel 2014-02-16 micael.byden@mil.se 070-261 86 86 Generalmajor Micael Bydén Flygvapenchef Värnplikt 1982 Officer, Kustartilleriet, 1985 Flygvapnet,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Org.nr: 716421-4517 Datum: 2014-03-06 STADGAR 1 FIRMA Föreningens frma är Föräldrakooperativet Kuben, ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19 09 820: Vårt tjänsteställe, handläggare Giltighetstid; From T.o.m. Sida 1 (5) Styrande dokument Införande av RAKEL Innehåll 1. Införande av nytt Markradiosystem 1.1. Definitioner 1.2. Allmänt 2. Utbildning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Utgångsvärden för Riskanalys

Utgångsvärden för Riskanalys Sida 1 (9) Utgångsvärden för Riskanalys 1.1.1. Syfte och mål Vid varje ändring i verksamheten som t ex omorganisation, är arbetsgivaren skyldig att upprätta en separat skriftlig riskbedömning kopplat mot

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer