Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser."

Transkript

1 Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser (COM Gem), Härmed fastställes att den på emilia publicerade operationella manualen för SIS-tjänst (COM Gem) skall från användas som styrande dokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartssystemet. Ändringar av innehållet i COM får införas av SIS-chef (C SIS), eller den han utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI). Beslut i denna fråga har fattats av övlt Ragne Gustafsson (C SIS). Samråd har tagits med Flygsäkerhetsinspektören Klas Jonsson i denna fråga. Ragne Gustafsson SIS-chef 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. M COM Gem Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Ändringshistorik COM Gem Inledning Allmänt Manualen Syfte och omfattning Giltighet och utbildning Avgränsningar Manualer i Militär luftfart Beskrivning av Operationella manualträdet Operationella manualträdet COM Förhållande till andra dokument Målgrupp Läsanvisning Begrepp, förkortningar och textmarkeringar Fastställelse och distribution Fastställelse Distribution Ändringstjänst Beslut Periodicitet och delgivning Förslag till ändring Hantering av förslag till ändring Korsreferensregister Organisation Organisations- och ledningsstruktur Organisation Organisation vid HKV Organisation vid verksamhetsställen Ansvar Allmänt Försvarsmaktens flygoperatör Flygoperatören SIS-chef (C SIS) COM-handläggaren SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Flottilj- skol- och förbandschefer (L VL) C SIS-förband/C S6 strilb Kvalifikationskrav för C SIS-förband/C S6 strilb Lokal SIS-chef (L CSIS) Tjänsteförrättande L CSIS Funktionsansvarsgrupp (FA-grupp) Flygsäkerhetsofficer SIS (FSO SIS) Strilsystemet Flygbassystemet Informationssystemtjänst Verksamhetspåverkare Allmänt HKV INS FTS C A HKV INS FTS Luftoperativ insatsledare (LIL) COM Gem (Version 4.04) 3

4 2.4.4 HKV PROD CIO Leverantörer och underleverantörer Teknisk tjänst Utbildning Kvalitetssystemet Kvalitetspolicy Kvalitetssystemets syfte Kvalitetssystemets komponenter Utbildning Riskhantering Flygsäkerhetsplanen Avvikelsesystemet Internrevision, kvalitetsinspektion och verksamhetskontroll SIS-möten Avbrottshantering Allmänt Syfte FMTM Allmänt Ansvar Definition av avbrottstyper Samverkan vid avbrottshantering Dokumentation och information FMLOG FORTV Rapportering Allmänt Operationell och Teknisk rapportering Operationell rapportering Teknisk rapportering Rapporttyper, mottagare och klassificering Rapporttyper och mottagare Klassificering Rapportering av händelser Driftstörningsanmälan SIS (DA SIS) Direktanmälan (DIRA) Avvikelserapport (AR) Utredning: (formell) Grunder Händelser som skall utredas Handläggning av utredning Utredningsrapport (UR) Uppföljning Flygsäkerhetsdatabasen Avvikelser Driftdatasystemet (DIDAS Marktele) Lokal uppföljning Åtgärder från HKV efter rapportering Flygsäkerhetsinformation Militärt flygsäkerhetsdirektiv (MFD) Operationella order COM Gem (Version 4.04)

5 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning Grunder FM gemensamma skolor LedR/LedSS och FMTS Allmänt Utbildningsträd Kvalitetssäkring av utbildning Utbildningsplanering Tilldelning av utcheckning Tilldelning av behörigheter Behörigheter och utcheckning i särskilda fall Behörighet för daglig verksamhet Behörighet för tillträde till teknisk utrustning Återtagande av behörigheter och utcheckning Avstegsbeslut Normalförfarande Verksamhetskritiska avsteg Spårbarhet Dokumentation Övrigt Bilagor COM Gem Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik COM Gem Begrepp och förkortningar COM Gem (Version 4.04) 5

6

7 Ändringshistorik COM Gem Tabell 1 Sammanställning av gjorda ändringar i COM Gem. Ändringar i dokumenten markeras med streck i marginalen. Ver. Avsnitt ÄF-nr Ändring Publicerades 4.04 COM Gem Titelsida Allmän ändring ÄF-100 ÄF-100 Fastställelseinformationen på titelsida är ändrad. Samtliga kapitel har förenklade texter och rättningar inkomna under 2014 fram till C SIS-förb/C S6 sbat skrivs som L CSIS för att undvika påverkan från FMORG byte av bef.benämn (utom del av kap 2). Byte av begrepp: sysadm till TSOP ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Namnändring ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad systemadministratör till teknisk systemoperatör systemtekniker till sbtekniker ledningssystemdriftledare och lsdl till driftledare C SIS förb/c S6 sbat eller C SIS förb/c S6 sbat L CSIS eller C SIS förb/c S6 sbat tillika L CSIS är samtliga ändrade till L CSIS ÄF-100 Borttagning av en punkt ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Hela texten omarbetad av Ag FSO SIS ÄF-100 Uppdaterad ÄF-100 Popup-gem helt omarbetad. 6.1 ÄF-100 Borttagning av en punkt ÄF-100 Uppdaterad 7 ÄF-100 Uppdaterad Kap 7. Sbresurser Kap 8. Övrigt ÄF-100 Utgår. Krav kan ej ställas i COM utan måste omhändertas i andra kravdokument. ÄF-100 Avsnitt med delgivningsliggare flyttad till kap 5. Avsnitt med skydd av teknisk utrustning flyttad till kap COM Gem (Version 4.04) 7

8 Ändringshistorik COM Gem Ver. Avsnitt ÄF-nr Ändring Publicerades Övriga beskrivningar utgår. Bilagor COM Gem (sida 85) ÄF-100 Uppdaterad Tidigare ändringar finns i Bilaga 0 Tidigare ändringshistorik COM Gem (sida 86). 8 COM Gem (Version 4.04)

9 0 Inledning Detta kapitel behandlar 0.1 Allmänt Manualer i Militär luftfart Beskrivning av Operationella manualträdet Fastställelse och distribution Ändringstjänst Korsreferensregister Allmänt Manualen COM (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet 1 ), gäller som Flygvapnets SIS-chefs (C SIS) styrdokument för SIS-tjänsten i det militära luftfartsystemet. Denna del, COM Gem (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser), innehåller gemensamma bestämmelser för genomförande av SIS-tjänst i det militära luftfartssystemet. Läsanvisning enligt Läsanvisning (sida 13) skall studeras före användning av COM Syfte och omfattning Syftet med COM är att utgöra ett gemensamt styrdokument för ledning, genomförande och utbildning i SIS-tjänst. COM gäller efter överenskommelse med verksamhetspåverkare och leverantörer som styrdokument för beskrivna delar. Införandet av FMORG13 har ej kunnat omhändertas fullt ut i COM p.g.a. korsvis ägande och ledningsstruktur. Fr o m tillsvidare gäller HKV skr Uppgiftsfördelning mellan Basorganisationen och IO avseende SIS-tjänst som komplement till COM. 1. RML-V-1A-1 (Underavdelning A - Generellt) COM Gem (Version 4.04) 9

10 0 Inledning Giltighet och utbildning COM är giltig för freds-, övnings- och insatsverksamhet. Vid insatser och större övningar kan organisations- och ledningsstrukturen enligt 1 Organisation (sida 19) förändras efter beslut av C SIS. Organisations- och ledningsstruktur för insatser redovisas i förändrat område i verksamhetstillstånd som annex till LML och för övning i övningsorder. Utbildning i COM skall genomföras enligt Utbildning (sida 50) Avgränsningar Flygsäkerhetsnivån i COM är anpassad för verksamhet under fredstid. Vid insatser kan avsteg från COM beslutas av C SIS eller Luftoperativ insatsledare vid FTS (LIL) enligt HKV INS FTS Luftoperativ insatsledare (LIL) (sida 45). C SIS kan genom operationell order fatta beslut om tillfälliga begränsningar och förändringar i SIS-tjänsten enligt Operationella order (sida 75). 0.2 Manualer i Militär luftfart Regeringen har uppdragit åt Överbefälhavaren (ÖB) att utfärda föreskrifter för militär luftfart i enlighet med Luftfartslagen 2. ÖB föreskrifter för detta återfinns i Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart 3. Försvarsmakten (FM) är därmed luftfartsmyndighet för militär luftfart. Militär luftfart med svenskregistrerat luftfartyg får inte ske med mindre än att detta sker i enlighet med krav i Regler för Militär Luftfart 4. FM är samtidigt operatör, d v s utövare av verksamhet som är styrd av dessa regler och föreskrifter. C Prod Flyg har av ÖB tilldelats ansvaret att fullgöra alla de uppgifter som ankommer på FM att verka som operatör inom den militära luftfarten. C Prod Flyg beskriver i Ledning av militär luftfart (LML) hur han leder detta arbete. 2. Luftfartslag (SFS 1957:297) 3. FFS 1997:15, ändrad av FFS 1999:6 och FFS 2000:9 4. Regler för Militär Luftfart, M COM Gem (Version 4.04)

11 0 Inledning 0.3 Beskrivning av Operationella manualträdet Operationella manualträdet COM, FOM, RFL, RFU, och SOM är delar i ett manualträd med LML som överliggande styrdokument. RMF ligger utanför manualträdet och reglerar tjänsten vid militära flygplatser. Bild 0:1 Manualträd (Mörkblå rutor har klickbara länkar direkt till befintlig publikation) COM Gem (Version 4.04) 11

12 0 Inledning COM COM består av fyra delar: Gem Stril Bas IS COM Gem (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser), innehåller gemensamma bestämmelser för genomförande av SIS-tjänst i det militära luftfartssystemet. COM Stril (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Strilsystem), innehåller bestämmelser för SIS-tjänst för genomförande av strilverksamhet i det militära luftfartssystemet. COM Bas (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Flygbassystem), innehåller bestämmelser för SIS-tjänst för genomförande av flygbasverksamhet i det militära luftfartssystemet. COM IS (Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst), innehåller bestämmelser för hanteringen av flygsäkerhetspåverkande IT-system 5 och IS-tjänster inom det militära luftfartssystemet Förhållande till andra dokument COM är utformad för att täcka krav i RML, BCL och LML, den enskilde utövaren av SIS-tjänst skall därför normalt inte behöva använda dessa dokument. COM skall genom hänvisningar vara sammanlänkad med aktuella verksamhetsledningsdokument vid HKV och respektive verksamhetsställen. Beskrivna delar i COM vilka återges i andra dokument skall vara anpassade till COM. I de fall överensstämmelse saknas är COM giltig. Bilden nedan beskriver ett översiktligt förhållande mellan kravdokument och COM: 5. Vad som beskrivs i COM IS om Produktägares ansvar för att låta granska IT-systemets flygsäkerhetspåverkan i COM IS Ansvar och i COM IS 3.2 Fastställande av flygsäkerhetspåverkan gäller dock alla Produktägare som har ansvar för IT-system som avses nyttjas i det militära luftfartssystemet. 12 COM Gem (Version 4.04)

13 0 Inledning Bild 0:2 RML (Mörkblå rutor har klickbara länkar direkt till befintlig publikation, övriga områden i bilden har en länk till RML startsida) Målgrupp COM innehåller styrningar, anvisningar och råd för SIS-tjänsten till den personal som innehar befattningar i FV linjeorganisationen och roller hos Flygoperatören. COM riktar sig även till personal som påverkar eller påverkas av SIS-tjänst Läsanvisning Avsikten är att COM efter genomförd utbildning skall kunna användas som uppslagsverk. För att skapa en uppfattning om vad COM reglerar kan nedanstående kapitel instuderas: 0 Inledning (sida 9), 1 Organisation (sida 19), 2 Ansvar (sida 25), 3 Kvalitetssystemet (sida 49). Vid instudering av COM med perspektivet Bas, Stril eller IS bör istället respektive COM-dels läsanvisning tillämpas. COM Stril och COM Bas är uppbyggda enligt samma modell. COM IS har en annorlunda kapiteluppbyggnad, den är uppbyggd ur faser i DIT04 och är ett kravställningsdokument mot dess aktörer och processer COM Gem (Version 4.04) 13

14 0 Inledning Begrepp, förkortningar och textmarkeringar Begrepp och förkortningar för bokpaket på emilia och internet, redovisas som sista fristående kapitel och bilaga 1 (Begrepp och förkortningar (sida 93)). För PDF-filer redovisas dessa endast som bilaga. Bokpaketet har även popuprutor för begrepp och förkortningar. Text kan vara ytterligare beskriven i bokpaket med mallar, modeller och kompletterande förklaringar under gem-symbol i höger marginal Uttryck och ord som används i COM har följande innebörd: Sats i rak presensform (exempelvis Sbled orienterar TSOP när dagens flygstridsledning är avslutad. ) innebär att tillämpning är obligatorisk, Får och kan innebär att tillämpning är tillåten, Bör innebär att tillämpning är rekommenderad, Skall innebär att tillämpning är obligatorisk, Skall normalt innebär att tillämpning av en bestämmelse är obligatorisk, men att avsteg från angiven bestämmelse får göras av utpekad befattningshavare under särskilda förutsättningar, Senast genomförda ändring markeras med markering i marginalen. Mindre, redaktionella ändringar markeras normalt inte. 0.4 Fastställelse och distribution Fastställelse COM fastställs av C SIS efter samråd med FSI Distribution COM distribueras och presenteras normalt i Försvarsmaktens bokpaket i digitalt format för webbläsare via: webbläsaren i FM AP, intranätet emilia, Start/Jobbstöd/Samarbetsytor/FM Flygoperatör. Bokpaketet och PDF kan laddas ner från COM (höger kolumn) och användas som lokal kopia i fristående klient med webbläsare. PDF-filer finns tillgängliga som ett reservalternativ för nedladdning via: internet, 14 COM Gem (Version 4.04)

15 0 Inledning Vid användning av lokal kopia skall giltighet kontrolleras mot senaste version i tabellen ändringshistorik för respektive COM-del. 0.5 Ändringstjänst Beslut Det åligger C SIS att i beslut om ändring bevaka påverkan på annan manual i manualträdet och vid behov samverka med berörd Ansvarshavare. Beslut av förändringar: som är av större karaktär, eller berör ett verksamhetsområde som inte redan finns beskrivet i COM, skall godkännas av FSI efter skriftlig framställan av C SIS, som är av mindre omfattning och berör ett tidigare beskrivet verksamhetsområde, kan C SIS besluta, som omedelbart erfordras för att kunna genomföra kritisk verksamhet, flygsäkerhet eller av annat verksamhetssäkerhetsskäl, får C SIS besluta och tillämpa omedelbart, förutsatt att ansökan om godkännande har inlämnats till FSI Periodicitet och delgivning Förändring till COM utges på två sätt: 1 Periodiskt, är normalförfarande och sker en gång per månad med giltighet från den första. 2 Vid behov, nyttjas då en rättning måste ske mellan två periodiska utgåvor. När den första infaller på lördag eller helgdag är giltighet från första arbetsdagen efter. Om ingen rättning avses göras i perioden meddelas detta på C SIS-möte. Delgivning av förändring till COM sker enligt följande: COM-handläggaren ansvarar för att L CSIS meddelas om rättningen, L CSIS ansvarar för att delge underlydande chefer inom SIS-funktionen enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20), och ev. annan berörd chef, om rättning, chefer under L CSIS ansvarar för att delge egen personal inom SIS-funktionen rättning enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20). Senast genomförda rättning i COM markeras med rött streck i marginalen. Ändringar från föregående utgåva(or) markeras med svart streck i marginalen. Mindre redaktionella ändringar (korrektur) markeras normalt inte COM Gem (Version 4.04) 15

16 0 Inledning Införda rättningar finns sammanställda i COM-delarnas förstasida, ändringshistorik Förslag till ändring Det är väsentligt att COM är ett levande dokument som alltid är aktuellt och relevant för SIS-tjänsten. Detta uppnås genom att var och en deltar i förbättringsarbetet och föreslår förändringar genom att skriva ändringsförslag. Eventuellt behov av samverkan bedöms av förslagsställaren Hantering av förslag till ändring Ändringsförslag sänds på enklaste sätt till COM-handläggaren via med e-postlänken längst ner på varje sida i COM. Brevlådan kontrolleras normalt en gång per vecka. COM-handläggaren fyller i blankett enligt bilaga 2 (Blankett Ändringsförslag COM ). Inkommande ändringsförslag kvitteras till förslagsställaren och registreras i ett ärendehanteringssystem. Vid uppstart av bersedning erhåller förslagsställaren en kopia av begäran om yttrande och efter avslutad beredning erhålls ett besked om beslut. Ändringsförslag sänds till berörda L CSIS vid verksamhetsställen för delgivning till berörd personal, bedömning av svar och sammanställt yttrande till COM-handläggaren. Ändringsförslag kan beredas på annat sätt innan beslut t.ex. genom att särskild arbetsgrupp. Inkomna yttranden sammanställs av COM-handläggaren och föredras för C SIS. Efter beslut om införande inarbetas ändringsförslag i COM och publiceras. Införda ändringsförslag redovisas i COM-delarnas ändringshistorik. Ändringsförslag med handläggning, yttranden och beslut dokumenterat finns tillgängliga i bokpaketet (se COM COM Ändringsförslag, ÄF) under mappen Övriga dokument. 16 COM Gem (Version 4.04)

17 0 Inledning 0.6 Korsreferensregister Korsreferensregister mellan COM och RML förvaras hos C SIS. Hänvisningar från COM till RML finns med fotnot för ett flertal krav som RML beskriver. Hänvisningar från COM till BCL finns med fotnot för vissa krav som BCL beskriver COM Gem (Version 4.04) 17

18

19 1 Organisation Detta kapitel behandlar 1.1 Organisations- och ledningsstruktur Organisation Organisations- och ledningsstruktur Övergripande organisations- och ledningsstruktur för SIS-tjänst beskrivs i nedanstående bild. Beskrivning av ansvar, befogenheter och uppgifter framgår av 2 Ansvar (sida 25) COM Gem (Version 4.04) 19

20 1 Organisation 1.2 Organisation Organisation vid HKV Organisation vid verksamhetsställen Organisation vid F7 20 COM Gem (Version 4.04)

21 1 Organisation Organisation vid F Organisation vid F COM Gem (Version 4.04) 21

22 1 Organisation Organisation vid Hkpflj 22 COM Gem (Version 4.04)

23 1 Organisation Organisation vid Strilbat Organisation vid LSS COM Gem (Version 4.04) 23

24

25 2 Ansvar Detta kapitel behandlar 2.1 Allmänt Försvarsmaktens flygoperatör SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Verksamhetspåverkare Leverantörer och underleverantörer Allmänt Detta kapitel beskriver ledande befattningar och roller i SIS-tjänsten samt förhållanden till verksamhetspåverkare och leverantörer enligt 1.1 Organisations- och ledningsstruktur (sida 19). 2.2 Försvarsmaktens flygoperatör Flygoperatören Flygoperatören är den stabsdel inom HKV där ledning av flygoperatörens verksamhet och flygsäkerhetsarbetet inom Försvarsmaktens militära luftfart utövas. Flygoperatören är organiserad i PROD FLYG och leds av C PROD FLYG med utsedda Ansvarshavare (AH) inom respektive område: chef sambands- och informationssystemtjänst (C SIS). flygchef (CF) teknisk chef (CT Luftvärdighet och flygunderhåll), strilchef (CS), Flygoperatören har även följande befattningar vilka jämställs med Ansvarshavare: chef flygsäkerhet C Flygsäk, kvalitetschef (CQ). För samordning mot flygplatstjänst finns en flygplatshandläggare organiserad i PROD FLYG Förbandssektionen. Detaljerad beskrivning av Flygoperatören framgår av LML 2 Ledning COM Gem (Version 4.04) 25

26 2 Ansvar SIS-chef (C SIS) Allmänt C SIS är FV främste företrädare för SIS-tjänst enligt 1 Organisation (sida 19), vad avser funktionsledning samt FM flygsäkerhetsarbete. C SIS skall säkerställa: en väl fungerande organisations- och ledningsstruktur samt arbetsmetodik, att balans finns mellan uppdrag från HKV och resurser som tilldelas OrgE, upprätthållande av 3 Kvalitetssystemet (sida 49) i COM, samverkan med personalplanerare (HKV Pers, HR-centrum, m fl) att central utbildning svarar mot verksamhetens behov och krav, att verksamheten kan genomföras med en accepterad risknivå, att ställda krav enligt produktionsuppdrag och styrande dokument uppfylls, att anmäla till C PROD FLYG vid obalans mellan uppgifter och resurser, rapportering av status vid C PROD FLYG ledningsmöte, rapportering av status vid FLYGI avstämningsmöte, utarbetande av förbättringsmål och handlingsplaner för ständiga förbättringar, deltagande i revisionsverksamhet, mötesstrukturen centralt för SIS-tjänsten. C SIS skall ha ett nära samarbete med: C PROD Flyg, CF, CT, CS, C Flygsäk, CQ och Flygplatshandläggaren, PROD LEDUND HKV Pers, HR-centrum, m fl FTS C A6, C TU Sb, L CSIS, LedR, LedSS och FMTS, MSK Ledsyst, CT FMTM berörda MOA, FLYGI, CIO, vad avser kravställningar i COM IS. 26 COM Gem (Version 4.04)

27 2 Ansvar Ansvar och befogenheter C SIS ansvarar centralt i SIS-tjänsten för: funktionsledning och flygsäkerhetsarbetet enligt 3 Kvalitetssystemet (sida 49), hantering av avvikelser i enligt Avvikelsesystemet (sida 51), Flygoperatörens revisioner för SIS-tj enligt Internrevision, kvalitetsinspektion och verksamhetskontroll (sida 52). operationella order och begränsningar enligt 5.7 Åtgärder från HKV efter rapportering (sida 75), samverkan med CT FMTM vid driftstörningar, granska och ge förslag till verksamhetssuppdrag, uppföljning av status i SIS-tjänsten enligt SIS-möten (sida 54) innehållet i COM, genomförande av SIS ledningsgruppsmöte, genomförande av SIS-funktionsmöte, genomförande av C SIS-möte. C SIS har befogenhet att: anmäla till C PROD FLYG vid obalans mellan uppgifter och resurser, flygosäkert läge eller annat som påverkar eller kan komma att påverka verksamheten negativt, godkänna L CSIS efter begäran av LVL, besluta om operationella direktiv och begränsningar beträffande SIStjänsten, upprätta överenskommelser med verksamhetspåverkare och leverantörer där så erfordras, genomföra revisionsverksamhet, genomföra kontrollverksamhet hos leverantörer av att tjänsteleveranser håller överenskommen kvalitet, föreslå eller godkänna avsteg från COM, vid insatser göra avsteg i COM i samråd med LIL, utse tjänsteförrättande C SIS (normalt COM-handläggaren) Kvalifikationskrav för C SIS C SIS skall: vara yrkesofficer OF 4, vara sambandsofficer FV, vara väl förtrogen med sambands- och informationssystemtjänst, samt de system och procedurer som används, vara väl förtrogen med FMS VHL, LML och COM, samt system och metoder för rapportering av driftstörningar och avvikelser, såväl taktiska som tekniska, vara förtrogen med RML och BCL COM Gem (Version 4.04) 27

28 2 Ansvar vara väl förtrogen med metoder och organisation för planering av, samt genomförande av drift och underhåll av marktelemateriel, ha kunskaper avseende signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering. vara förtrogen med DIT04 styrningar, roller och procedurer och dess påverkan på SIS-tjänsten, skall normalt: ha tjänstgjort i befattning som L CSIS. bör ha: tjänstgjort på central nivå i SIS-befattning COM-handläggaren COM-handläggaren lyder under C SIS och verkställer den praktiska hanteringen av COM-dokumenten, vilket omfattar: bevakning och administration av funktionsbrevlådan beredning av inkomna ändringsförslag, information till förslagsställaren om status på ändringsförlag, redovisning av sammanställda synpunkter på ändringsförslag till C SIS, samordning mellan COM-delarna, vid behov delta eller leda FA-gruppernas arbete och stödja upprättande av ändringsförslag, rättning av COM, genomföra och leda projektarbeten för revidering av COM, lämna underlag för presentation av COM på emilia samt FM på internet, upprättande av protokoll för C SIS-möte. COM-handläggarens arbete omfattar även: datavård och uppföljning av status på DA-SIS. COM-handläggaren är normalt tjf C SIS under dennes frånvaro, om ej L CSIS utsetts att fullgöra uppgiften. 2.3 SIS-tjänsten vid verksamhetsställen Flottilj- skol- och förbandschefer (L VL) Flottilj- skol- och förbandschefer, tillika lokal verksamhetsledare (L VL), har det övergripande ansvaret för SIS-tjänsten inom utpekad organisations- 28 COM Gem (Version 4.04)

29 2 Ansvar enhet enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20) och utser L CSIS, att ansvara för SIS-tjänsten. Tillsättning av L CSIS skall ske i samråd med C SIS för godkännande och acceptans av FSI. Tillsättning skall ordersättas vid respektive verksamhetsställe C SIS-förband/C S6 strilb Allmänt C SIS-förband/C S6 strilb är ansvarig för SIS-tjänsten vid verksamhetsställen enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20) och skall tillika vara lokal SIS-chef (L CSIS). C SIS-förband/C S6 strilb skall beträffande SIS-tjänsten på lokal nivå ansvara för och säkerställa: en väl fungerande ledningsstruktur och arbetsmetodik, att det råder balans mellan ställda uppgifter och tillgängliga resurser inom SIS-tjänsten och, om så inte är fallet anmäla detta till linjechefen, att balans föreligger mellan de uppgifter som ges till underställda enheter och de resurser som tilldelas, att linjechefen regelbundet och vid behov genomför dialog avseende resurser, uppgifter och förbättringsmål, för stabschef att stödja samt uppnå ställda krav och mål Ansvar och befogenheter C SIS-förband/C S6 strilb ansvarar för: att leda och följa upp SIS-tjänsten inom utpekad organisationsenhet enligt Organisation vid verksamhetsställen (sida 20), personal- och kompetensförsörjning avseende SIS-personal för eget verksamhetsställe, vid flygbaser sker detta genom C S6 basbat och samordnas av L CSIS, att checka ut personal och redovisa till C SIS minst en gång per halvår, att SIS-tjänsten bedrivs enligt gällande regelverk (bl a RML, BCL, LML, COM), att omhänderta och verkställa krav enligt 3 Kvalitetssystemet (sida 49) och lokalt verksamhetsledningssystem, att riskanalys genomförs där så erfordras eller kravställs, säkerställer deltagande i flygplatschefens möten (där dessa genomförs) för flygplats, att aktörer lokalt inom informationssystemtjänsten, med flygsäkerhetspåverkan, uppfyller ställda krav enligt COM IS, att rollen L CSIS upprätthålls enligt Lokal SIS-chef (L CSIS) (sida 31) COM Gem (Version 4.04) 29

30 2 Ansvar utarbetande av förbättringsmål och handlingsplaner för ständiga förbättringar, hantering av driftstörningar och avvikelser samt rapportering av dessa enligt 5 Rapportering (sida 65), C SIS-förband/C S6 strilb har befogenhet att inom eget verksamhetsområde: fatta beslut inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter, utfärda lokala föreskrifter och styrdokument, göra inskränkningar i, ominrikta eller avbryta egen verksamhet, föreslå chef för annat verksamhetsområde att avbryta verksamhet, införa restriktioner, besluta om införande av korrigerande eller förebyggande åtgärder, att genomföra revision och verksamhetskontroller, delegera ledning, besluta om utcheckning av personal enligt 6 Utbildning, behörigheter och utcheckning (sida 77), Kvalifikationskrav för C SIS-förband/C S6 strilb C SIS-förband/C S6 strilb skall: lägst vara yrkesofficer OF 3, men bör vara OF 4, vara sambandsofficer FV, vara väl förtrogen med de system och procedurer som används, vara väl förtrogen med gällande restriktioner, användaranvisningar och övriga styrande dokument, vara väl förtrogen med den verksamhet som SIS-tjänsten vid aktuellt förband syftar till att möjliggöra, med särskild vikt avseende på striltjänst eller flygbastjänst, vara väl förtrogen med FMS VHL, lokalt VHL-system, VML och COM, vara förtrogen med RML, BCL och även i förekommande fall VHB uppbyggnad och syfte, vara väl förtrogen med principer och organisation för genomförande av markteleunderhåll, ha kunskaper avseende signalskyddstjänst, informationssäkerhet, IT-säkerhet och ackreditering, skall normalt: ha tjänstgjort i ledande befattning inom SIS-tjänsten vid SIS-tropp (motsv) eller C2Stric (motsv), ha tjänstgjort i aktiv SIS-tjänst, med erfarenhet från sambandsledning inom strilsystemet eller ledningssystemdriftledning i flygbassystemet. ha kunskaper om elsäkerhet och mastsäkerhet, 30 COM Gem (Version 4.04)

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01

Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01 Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01 FÖRSVARSMAKTEN 2015-06-01 Högkvarteret Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual, RFL-P, med revisionsdatum

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:4 Utkom från trycket 2007-12-20 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Den militära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättelsetjänst Följa hotutvecklingen och klarlägga den säkerhetshotande

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko 2012-06-18 2 ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim 2012-06-18

Läs mer

Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser

Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser 1 Titel: Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN. 2006-02-28 Dnr 102-723-06

Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN. 2006-02-28 Dnr 102-723-06 Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig KVALITETSPLAN 2006-02-28 Dnr 102-723-06 Kvalitetsplan för studenthälsovården vid Umeå universitet Fastställd av rektor den 28 feb. 2006 2 Innehållsförteckning

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer