Ledning av Militär Luftfart LML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledning av Militär Luftfart LML"

Transkript

1 Ledning av Militär Luftfart LML Oktober 2015 Januari 2016

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Ledning av Militär Luftfart, LML I och med utgivandet av detta dokument och med hänsyn tagen till övriga styrningar för flygoperatören tar jag som verksamhetsledare ansvaret för att verksamheten som omfattas bedrivs på ett sådant sätt att gällande regler följs. Inom Försvarsmaktens flygverksamhet ska arbetet alltid bedrivas på ett sådant sätt att riskmedvetenheten är en central och naturlig del. Då situationen så kräver ska vi med vår erfarenhet och kompetens fatta beslut som innebär att riskerna minimeras. Verksamheten vilar på några viktiga och centrala grundstenar. Dessa är regler och bestämmelser, vår personals kunskaper och färdigheter, ett gott ledarskap på alla nivåer samt att vi aktivt och kontinuerligt verkar för att förbättra och utveckla vår verksamhet. Många av de regler och bestämmelser vi omfattas av är sprungna ur lång erfarenhet av att bedriva militär flygverksamhet. För oss är det naturligt att vi respekterar regler och bestämmelser, det är vi skyldiga skattebetalarna, oss själva, våra företrädare och vår omvärld. Regler och bestämmelser är inte statiska över tid. Vi ska därför föra en öppen diskussion rörande utformningen av våra bestämmelser, vilket gör att vi kontinuerligt kan utveckla och anpassa dessa. Väl avvägda och respekterade bestämmelser i kombination med omdömesfulla chefer på alla nivåer samt kunnig och professionell personal borgar för en säker verksamhet. Kopplat till att vi ständigt verkar för att förbättra vår verksamhet är det viktigt att vi dokumenterar vad vi gör och hur vi gör det samt att vi kontinuerligt analyserar och kritiskt granskar våra arbetssätt. Det är också av stor vikt att vi har ett arbetsklimat som i alla lägen uppmuntrar till att vi rapporterar avvikelser i syfte att erfarenheter kan spridas och risker minimeras. Flygsäkerhetsarbetet är en avgörande framgångsfaktor för oss. Ett stabilt och framåtriktande flygsäkerhetsarbete ökar den operativa förmågan, förbättrar arbetsmiljön, minskar den ekonomiska belastningen samt ger bättre möjligheter att hantera situationer då allvarliga incidenter inträffar. Alla medarbetare ska vara delaktiga i flygsäkerhetsarbetet vilket är en förutsättning för vår framgång. Ingela Mattiasson Tillförordnad verksamhetsledare

3 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

4

5 Innehållsförteckning Ändringshistorik LML Administration och handhavande av LML Introduktion Instruktionens struktur styrningar Operatörens övriga publicerade instruktioner Begrepp och skrivregler i LML Publikationer som upphävs Ansvar, distribution och ändringar av LML Gällande utgåva Publicering Förvaring Förändringar av LML samt anhållan om avsteg Samordning med tillhörande styrningar Korsreferenslista Auktorisationsbevis Militära luftfartsdokument Military Air Operator Declaration (MAOD) Grunder Allmänt FMFO som begrepp Verksamhetsutövare av militär luftfart inom Försvarsmakten Styrande dokument Externt flygvapenavdelningen Internt flygvapenavdelningen Verksamhetsområden Verksamhetsöversikt PROD FLYG Kritiska procedurer Gränsytor mot FLYGI Utfärdande, förnyelse och förändring av luftfartsdokument Återlämnande av auktorisationsbevis/luftfartsdokument Möten Allmänt Flygsäkerhetsrådet Möte med övriga verksamhetsutövare inom FM Flygoperatörens ledningsmöte Möte med lokala verksamhetsledare Flygsäkerhetsmöte Ansvarshavares möten Funktionsmöte Ändringsmöte Krisgruppsmöte Ledningsutvärderingsmöte Avstämningsmöte med FLYGI Balans mellan uppgifter och resurser Ansvar Metodik/arbetssätt Osäkert läge Ledning LML 5

6 2.1 Organisation Försvarsmakten Flygoperatören Gränsytor samt samrådsförfaranden Samråd HKV Mot förband/organisationsenheter utanför flygoperatören Mot förband/organisationsenheter inom flygoperatören Externa organisationer Ansvars- och uppgiftsfördelning för flygoperatören Central ledning C CT-stab Lokal ledning Delegering Kvalitet Syfte, mål och policy Syfte Mål Kvalitetspolicy Kvalitetssystemets komponenter Ledning av kvalitetsarbete Inriktning av kvalitetsarbete Kvalitetsledning, organisation Arbetsuppgifter Kvalitetssäkringsprogram Revision Utbildning Funktionsmöten Flygsäkerhet Vision, ÖB inriktning samt flygsäkerhetspolicy Vision Överbefälhavarens flygsäkerhetsinriktning Flygsäkerhetspolicy Övergripande flygsäkerhetsarbete Förutsättningar Riktlinjer för flygsäkerhetsarbetet Övergripande kritiska procedurer Ledning av flygsäkerhetsarbetet C FLYGSÄK Styrning Metod generellt Planering Genomförande Övergripande värdering av flygsäkerhetsarbetet Uppföljning Riskhantering Allmänt Operationell riskhanteringsmetod (ORM) Förändrade förutsättningar Rapportering Allmänt LML

7 4.5.2 Driftstörningsanmälan (DA) Direktanmälan Flygvapnet (DIRA) Materielfelsrapport (MR) Teknisk rapport (TR) FÄUHF DR IEPRF Haveri och allvarligt tillbud Allmänt Haveri med svenskt militärt luftfartyg inom landet Haveri med svenskt militärt luftfartyg utomlands Haveri med utländskt luftfartyg inom Svenskt territorium Utredningsverksamhet Allmänt Händelser som ska utredas Utredning av avvikelse inom flygtrafiktjänsten Handläggning av utredningsrapporter Beslut om rekommendationer Uppföljning av beslutade rekommendationer Återmatning efter utredning Flygsäkerhetskultur Upprätthållande och utveckling Förhållandet till andra myndigheter Militära Flygsäkerhetsinspektionen (FLYGI) Statens Haverikommission (SHK) Möten för flygsäkerhet Mötesöversikt Mötesstruktur Bilagor Rutiner Tecknade samråd Riskhantering inom flygoperatören Start Rutinbeskrivning för Riskhantering Tidigare ändringshistorik LML LML 7

8

9 Ändringshistorik LML Förklaring av uttryck se Tabell 2 (sida 102). Tabell 1 Sammanställning av ändringar. Version Avsnitt/Paragraf Ändring Datum 2.2 LML Titelsida Nytt fastställelsedatum och ny version Av FSI godkända befattningshavare (sida 41) Uppdaterad Tidigare ändringar finns i Tidigare ändringshistorik LML (sida 102). LML 9

10

11 0 Administration och handhavande av LML 0.1 Introduktion Instruktionens struktur styrningar Kapitel Rubrik Ändringshistorik LML (sida 9) 0 Administration och handhavande av LML (sida 11) 1 Grunder (sida 19) 2 Ledning (sida 37) 3 Kvalitet (sida 61) 4 Flygsäkerhet (sida 71) 5 Bilagor (sida 101) Operatörens övriga publicerade instruktioner Benämning Förkortning Fastställs av Ledning av flygtjänst FOM CF Ledning av flygunderhåll RFU C FU Ledning av fortsatt luftvärdighet RFL CT Ledning av militär flygplats RMF CT Flygplats Ledning av sambands- och informationssystemtjänst COM C SIS Ledning av stridsledningsoperationell tjänst SOM CS Begrepp och skrivregler i LML Begrepp och förkortningar Begrepp eller förkortning Ansvarshavare Centralt tekniskt stöd (CTS) Beskrivning Utpekad befattningshavare med verkställande ansvar för respektive funktion. Dessa är CF, CT, C FU, C SIS och CS. Funktion som upprättas inom CT Stab vars syfte är att kunna fatta beslut om fortsatt luftvärdighet vid insatser och övningsverksamhet samt stödja CT i regelefterlevnad och verksamhetsutveckling LML 11

12 0 Administration och handhavande av LML Begrepp eller förkortning Flygoperatör Flygsäkerhetsmål Flygsäkerhetsnivå Flygsäkerhetsstandard Flygsäkerhetsuppgifter Flygsäkerhetsåtgärder Flygvapenchef (FVC) Fokusområden Funktion Instruktion (se även Reglemente) Krigsförbandsspecifikation (KFS) Kritisk procedur Beskrivning Av FLYGI godkänd verksamhetsutövare inom det militära luftfartssystemet. Mätbara och anpassade för respektive genomförandenivå. Bryts succesivt ned i den hierarkiska ordningen. Uppnådda mål medför att flygsäkerhetsnivån höjs (alternativt att man bibehåller nivån i de fall den redan överensstämmer med Flygsäkerhetsstandarden). En uppmätt nulägeskontroll efter samma kriterier som standarden. Då nivån ligger på samma värden (eller bättre) som Flygsäkerhetsstandarden har Wn uppnått sin standard. I förväg fastställd och mätbar referensnivå; normalt kvantifierad (som siffervärden). Som underlag för siffervärden för haverier, allvarliga tillbud samt tillbud används inom flygoperatören endast DA Flyg. Chef på alla nivåer ställer uppgifter inom egen organisation baserade på respektive nedbrutna flygsäkerhetsmål. Genomförs i syfte att lösa uppgiften som i sin förlängning ska medverka till att flygsäkerhetsmålen uppnås. FVC är chef för flygstridskrafterna. Befattning som icke skall förväxlas med befattningen Verksamhetsledare (VL) som förekommer i LML. Det operationella ansvaret enligt RML för hela flygoperatören (samt kvalitetsoch flygsäkerhetsarbetet för övriga verksamhetsutövare i FM) åligger endast VL oavsett om personen som besitter den befattningen även är FVC. Detta kan även vara särskilt viktigt då tjänsteförrättande VL vid behov utses då inte denne blir tjänsteförrättande FVC samtidigt. Identifierade områden (såväl centralt som lokalt initierade) som av VL fastställts att gälla som fokusområden för flygoperatören. Ur fokusområden kan flygsäkerhetsmål tas fram. Vid behov kan L VL ta fram och fastställa lokala fokusområden. Inom flygoperatören definieras följande funktioner: Flygtjänst Teknisk tjänst Fortsatt luftvärdighet Teknisk tjänst Flygunderhållstjänst Striltjänst Sambands- och informationssystemtjänst Kvalitet Flygsäkerhet De styrningar inom flygoperatörens verksamhetsområde som fastställs av VL och godkänns av FSI som styrande dokument för avsedd verksamhet. Benämndes tidigare TOEM. Beskriver förmågekrav på krigsförband. En kritisk procedur påverkar flygsäkerheten omedelbart vid avbrott eller då den lämnar osäkert resultat. 12 LML

13 0 Administration och handhavande av LML Begrepp eller förkortning Leverantör Lokala ansvarshavare Beskrivning Företag eller organisation som levererar tjänster eller förnödenheter med flygsäkerhetspåverkan till flygoperatören. En leverantör har egen auktorisation i det militära luftfartssystemet. Befattningshavare på förband som är funktionsstyrda av ansvarshavarna. Lokal verksamhetsledare (L VL) Chef för organisationsenhet inom FM som lyder under VL vad avser militär luftfart. Militärt luftfartsdokument Operationell Operativ PROD FLYG Reglemente (se även Instruktion) Strategisk/ Operativ Taktisk/ i insatshänseende Systemvärdighet Underleverantör Verksamhetstillstånd Befattningshavare som är utsedd som förbandschef för ett insatt förband som bedriver verksamhet i enlighet med flygoperatörens verksamhetstillstånd. Av FSI skriftligen utfärdat dokument som ger en operatör tillstånd att bedriva militär luftfart, i detta dokument kallat verksamhetstillstånd. En beskrivning av hur man utför sin tjänst. Ett tillstånd som inträder när någon/något är klart att använda (förbandet är operativt från ) Flygvapenavdelningen inom Produktionsledningen vid HKV. De styrningar inom flygoperatörens verksamhetsområde som fastställs av VL och godkänns av FSI som styrande dokument för avsedd verksamhet. Olika lednings- och planeringsnivåer. Ett system betraktas som systemvärdigt om: 1 dess systemintegritet är i överensstämmelse med systemunderlaget och är säkerställd för alla förväntade förhållanden under den operativa livslängden av systemet, 2 säkerhetsaspekterna på den operationella användningen har beaktats och information för säker användning har fastställts, och 3 organisationer som utför design, system-integration, produktion och underhåll av systemet, är godkända. Företag eller organisation som levererar tjänster eller förnödenheter med flygsäkerhetspåverkan till flygoperatören. En underleverantör har ingen egen auktorisation i det militära luftfartssystemet. Benämning på det auktoriserade militära luftfartsdokumentet Värdeord för flygoperatören Ansvar Deltar Beordrat eller eget åtagande, förankrat hos chef, som innebär en skyldighet att planera, övervaka, leda eller genomföra en verksamhet inom ramen för lagar, förordningar samt andra regler och bestämmelser. Ett ansvar som ges eller tas ska kunna följas upp och kan medföra någon form av konsekvens för den som har ansvaret om åtagandet inte fullföljs i enlighet med ansvarets omfattning. Befattningshavare som har ansvar/mandat att besluta är personligen med på mötet LML 13

14 0 Administration och handhavande av LML Möjliggör Leder Representeras Stödjer Svarar för Lämnar över resurser som står i balans med den uppgift som ställts. Ansvarar själv för genomförandet. Befattningshavare som har ansvar/mandat att besluta skickar annan personal med tilldelat mandat. Hjälper någon som har ansvaret. Löser uppgiften på mandat från någon eller några som har ansvaret Grammatiska bestämmelser Sats i rak presensform (exempelvis Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ) innebär att tillämpning är obligatorisk. Får och kan innebär att tillämpning är tillåten. Bör innebär att tillämpning är rekommenderad. Ska innebär att tillämpning är obligatorisk Bestämmelser för innebörd av layouter Tipsruta ser ut på detta sätt. En ruta som används i LML för att tydliggöra ett förhållande, en inriktning eller en policy. Senast genomförda ändring markeras med markering i marginalen Publikationer som upphävs FuhM upphävd from Ansvar, distribution och ändringar av LML Gällande utgåva Länkar till alla instruktioner återfinns på emilia SAMARBETSYTA FM FLY- GOPERATÖR (http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/ flygopfm/sidor/default.aspx). Övriga dokument, tillfälliga eller permanenta, som är en del av det underlag som auktorisationen grundar sig på, återfinns antingen på emilia eller N:HKV/FM Flygoperatör, inkluderande gällande giltighet. Vid behov må papperskopia tas av gällande utgåva och det är den enskildes ansvar att verifiera giltigheten. Som ett komplement publiceras även LML-delar i pdf-format på 14 LML

15 0 Administration och handhavande av LML Uppdateringar LML uppdateras tre gånger per år med följande uppdateringsperioder: FEB MAJ JUN SEP OKT JAN Oberoende av ovanstående uppdateringar är publicerad utgåva giltig intill ny utgåva är publicerad på emilia Publicering Instruktionerna publiceras digitalt. Vid brådskande eller tillfälliga situationer kan ändring delges muntligt. Sådana ändringar ska snarast åtföljas av uppdatering av digital utgåva Förvaring Instruktionsversioner och andra dokument som inte längre är giltiga ska förvaras enligt HKV ordinarie rutin genom redaktörens försorg Förändringar av LML samt anhållan om avsteg Allmänt Ändring inom de verksamheter som omfattas av auktorisationen ska anmälas till FSI för godkännande. Anmälan ska insändas till FLYGI två veckor före ändringarna är planerade att träda i kraft. Exempel på ändringar som erfordrar FSI godkännande är: Ny VL Ny ansvarshavare Ny kvalitetschef Utökning eller förändring av verksamhetens omfattning Väsentliga förändringar av flygoperatörens organisation eller annan organisationsförändring inom FM som påverkar densamma Väsentliga förändringar av beskrivet arbetssätt Väsentliga förändringar av rapporteringssystem Väsentliga förändringar av kritiska procedurer Anmälan undertecknas av VL eller CQ LML 15

16 0 Administration och handhavande av LML Initiering av ändringar Ändringsbehov kan uppkomma av två skäl: Externt krav; grundat på förändrade lagar, förordningar, instruktioner eller direktiv Internt föreslaget krav; syftande till att möta organisatoriska krav, förtydliga, komplettera eller förbättra. Då det gäller ändringsbehov gäller normalt följande prioritering och ambitionsnivå: 1 Myndighetskrav grundade på luftvärdighetsskäl eller övriga omedelbara hot mot flygsäkerheten, åtgärdas omedelbart 2 FM-interna krav med hög påverkan på operativa verksamheter eller insatser, åtgärdas snarast 3 Undanröjande av otydligheter eller missledande information, åtgärdas snarast lämpligt 4 Övriga ändringar, åtgärdas vid lämpligt tillfälle varvid motivet för och behovet av ändringen noggrant värderas Senast genomförda ändring enligt Periodisk ändring (sida 16) och Ändring vid behov (sida 16) markeras med streck i marginalen Periodisk ändring Ändringar sker normalt följande datum med manusstopp ca tre veckor innan publiceringsdatum: 1/2 manusstopp 10/1. 1/6 manusstopp 10/5. 1/10 manusstopp 10/9. Den enskilde ansvarar för att ta del av periodiska ändringar Ändring vid behov Utom HKV Nyttjas då en ändring måste ske mellan två periodiska utgåvor enligt följande: CQ ansvarar för att varje lokal kvalitetschef (L CQ) meddelas. L CQ ansvarar för att respektive förbands rutin för att meddela sin personal initieras Inom HKV CQ ansvarar för att enhet inom HKV, med vilken samråd tecknats, meddelas. CQ och berörd enhet utvecklar individuellt rutinen för detta. Enheten ansvarar sedan internt för att meddela sin personal. 16 LML

17 0 Administration och handhavande av LML Övriga ändringar Övriga ändringar i form av korrektur och justeringar som inte påverkar sakinnehållet, sker utan markering med streck i marginalen Förslag till ändringar av LML Förslag till ändringar av LML (inklusive upptäckta fel) skickas till kvalitetschef via Det är väsentligt att LML är ett levande dokument som alltid är aktuellt och relevant för flygoperatören. Detta uppnås genom att var och en deltar i förbättringsarbetet och föreslår förändringar Anhålla om avsteg från LML Då L VL, och i förekommande fall även L CQ, vid planering av verksamhet har ett behov av avsteg från regler och föreskrifter för att kunna lösa en uppgift ska anhållan om avsteg göras enligt nedan. Skriv anhållan till VL innehållande: Vilken punkt i LML som avsteget avser Beskrivning av situationen och verksamhet Skäl till avsteget Beskrivning av hur verksamhetssäkerheten beaktats Konsekvensbeskrivning om anhållan avslås Anhållan skickas på något av följande sätt: Digitalt till Vid brådskande fall samt i samband med längre ledigheter kan telefonkontakt tas med CQ PROD FLYG 0.3 Samordning med tillhörande styrningar Manualsamordnare har, som stöd åt VL och ansvarshavarna, följande uppgifter: Svara för förvaring av ej längre giltiga instruktioner och dokument Svara för att giltig utgåva av instruktioner och dokument återfinns på emilia eller som hänvisning därifrån Koordinera arbetet med utformning av flygoperatörens instruktioner LML 17

18 0 Administration och handhavande av LML 0.4 Korsreferenslista Återfinns på N:\HKV\FM Flygoperatör\70 Q\Verksamhetstillstånd \XREF. 0.5 Auktorisationsbevis Militära luftfartsdokument Nedanstående är klickbara länkar till aktuellt bevis Flygtjänst Bevis Fortsatt luftvärdighet Bevis Flygunderhåll Bevis Stridsledningstjänst samt Sambands- och informationssystemtjänst Bevis Military Air Operator Declaration (MAOD) Ett dokument publicerat i FOM i syfte att stödja befälhavare med underlag vid en eventuell inspektion vid landning på flygplats; nationellt eller internationellt. Dokumentet deklarerar följande: vilka luftfartygstyper inklusive versioner som opereras minima för respektive luftfartyg registreringsbeteckning på luftfartygen utpekade befattningshavare MAOD är ett samlat dokument för hela Flygoperatören och innehåller samtliga flygslag inklusive samtliga flygsystem (med tillhörande procedurtyper). 18 LML

19 1 Grunder 1.1 Allmänt Luftfartslagen 1, som reglerar alla typer av luftfart inom Sverige, fastställer i 14:e kapitlet ( Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål ) att, utöver definierade avsnitt i första avdelningen som också gäller för militär luftfart, regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i övrigt. Försvarsmakten (FM) utfärdar dessa föreskrifter. Föreskrifter för detta återfinns i Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart 2. FM är således luftfartsmyndighet för militär luftfart. För att få bedriva verksamhet inom ramen för det militära luftfartssystemet måste man vara auktoriserad av luftfartsmyndigheten för militär luftfart. Inom FM finns flera aktörer som har sådan auktorisation. Inom den civila luftfarten finns en tydlighet i skillnaden mellan myndighetsroll och operatörsroll. Myndigheten är kravställare, där kraven syftar till att reglera verksamheten på ett sådant sätt att liv och egendom skyddas och att verksamheten i övrigt sker i enlighet med nationella och internationella överenskommelser. Operatören ska för myndigheten visa att kraven uppfylls, varefter myndigheten utfärdar tillstånd för att bedriva den verksamhet som uppfyller kraven. Flygsäkerhetsinspektionen (FLYGI) utarbetar och förvaltar de bestämmelser som behövs avseende säkerheten inom militär luftfart. Dessa bestämmelser publiceras i Regler för Militär Luftfart (RML), som fastställs av chefen för Flygsäkerhetsinspektionen (FSI). Verksamhetsledaren (VL) har uppgiften att samordna den militära flygsäkerheten inom Försvarsmakten, inklusive den del av arbetsmiljöarbetet som kan kopplas till flygsäkerhet. VL har tolkat att uppgiften även omfattar samordning av kvalitetsarbetet då detta är en grundförutsättning för flygsäkerhetsarbetet. Uppgiften omfattar alla de verksamhetsledare som bedriver verksamhet inom ramen för Militär luftfart i Försvarsmakten både nationellt och internationellt. Bilden nedan beskriver tre saker: 1 De organisatoriska delar som respektive avdelning på PROD har produktionsansvar eller funktionsansvar för. (Grönt/lodrätt) 2 De organisatoriska delar som respektive verksamhetsledare har ansvar för. (Rött/vågrätt) 3 Den Militära luftfarten i Försvarsmakten. (Orange) 1. Luftfartslag (SFS 2010:500) 2. FFS 1997:15, Försvarsmaktens föreskrifter för militär luftfart. Ändrad av FFS 1999:6, FFS 2009:9 och FFS 2003: LML 19

20 1 Grunder VL har, under produktionschefen, tilldelats uppgiften 3 leda flygoperatören enligt RML krav inom det militära luftfartssystemet. Verksamhetsledaransvaret omfattar följande funktioner: Flygtjänst Teknisk tjänst Fortsatt luftvärdighet Teknisk tjänst Flygunderhållstjänst Stridsledningtjänst samt Sambands- och informationssystemtjänst Ansvaret för flygoperatörens del av militär luftfart åligger ytterst alltid VL, såväl i produktion som i insats. Operativ ledning, d v s utveckling och utnyttjande av försvarsförmågor, under förbandsproduktion respektive insats sker av de organisationsenheter som enligt FM organisationsstruktur (LEDS, PROD, INS) har detta ansvar. Inom denna ram har flygoperatören uppgiften att övervaka och styra flygsäkerhetsfrågor FMFO som begrepp FMFO används inte längre som begrepp i FM. I LML används benämningen FM Flygoperatör genomgående. 3. Gällande versioner av FM ArbO samt PROD ArbO. 20 LML

21 1 Grunder Verksamhetsutövare av militär luftfart inom Försvarsmakten Giltighet för verksamhetsutövarna LML bör av övriga verksamhetsutövare läsas i sin helhet i syfte att få förståelse för den påverkan flygoperatören har på övriga. I tabellen nedan i kolumnen Tillämpbara LML-kapitel ska kapitelnummer med normal text läsas som att de är av informativ karaktär medan de med kursiv text är styrande. Generellt sett så är det kapitel 0, 3, 4 samt tillämpliga delar av kapitel 5 som är styrande. Tillämpbara RML-delar Flygoperatören VL V-1, V-2, V-4, V-6-A, V-6-D Verksamhetsutövare Verksamhetsledare Auktorisationsdokument PROD FLYG ArbO, respektive funktionsmanual K3 C K3 V-1, (V-9) K3 ArbO, FOM Fsk-A Tillämpbara LML-kapitel Typ av funktion som utövas 0, 1, 2, 3, 4, 5 Flygtjänst, fortsatt luftvärdighet, flygunderhållstjänst, stridsledningstjänst, sambands- och informationssystemtjänst 0, 3, 4, 5 FMTS C FMTS V-7 FMTS ArbO 0, 3, 4, 5 FM vädertjänst C PROD LEDUND (V-8) IVÄ 0, 3, 4, 5 F7 C F7 V-1, (V-3), F, (H FH-tjänst) F17 C F17 V-1, (V-3), F, (H FH-tjänst) F21 C F21 V-1, (V-3), F, (H FH-tjänst) Hkpflj C Hkpflj V-1, (V-3), F, (H FH-tjänst) LSS C LSS V-1, (V-3), F, (H FH-tjänst) F7 ArbO, RMF, VHB F17 ArbO, RMF, VHB F21 ArbO, RMF, VHB Hkpflj ArbO, RMF, VHB LSS ArbO, RMF, VHB 1, 2 1, 2 1, 2 0, 3, 4, 5 1, 2 0, 3, 4, 5 1, 2 0, 3, 4, 5 1, 2 0, 3, 4, 5 1, 2 0, 3, 4, 5 1, 2 Fallskärmstjänst Luftfartskola Vädertjänst Flygplatstjänst Flygplatstjänst Flygplatstjänst Flygplatstjänst Flygplatstjänst LML 21

22 1 Grunder 1.2 Styrande dokument Externt flygvapenavdelningen Gällande utgåvor av följande dokument Dokument Regler för Militär Luftfart, RML Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten Arbetsordning för Högkvarteret och Försvarsmaktens Centrala ledning Produktionsledningens arbetsordning, PROD ArbO Försvarsmaktens Inriktning Flygsäkerhet Internt flygvapenavdelningen PROD FLYG ArbO, LML samt ansvarshavarnas operationella styrningar är dokumentationen varpå operatörens auktorisation vilar PROD FLYG ArbO PROD FLYG ArbO är ett internt arbetsdokument som inte används av organisationsenheter utanför HKV. Därför har flygoperatören valt att samla information som är nödvändig, ur ett strikt regelverksperspektiv, i Ledning av militär luftfart (LML) samt i ansvarshavarnas respektive styrningar LML LML gäller som styrande dokument för alla aktörer inom flygoperatören samt vad avser kvalitets- och flygsäkerhetsarbete även för alla andra verksamhetsutövare av militär luftfart 4 inom Försvarsmakten. LML syftar till att ge såväl befattningshavare inom flygoperatören som berörda instanser utanför denna, tillräcklig förståelse och kunskap för att den operationella verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. LML ska i tillämpliga delar göras känd för de befattningshavare som kan påverka säkerheten för den operationella verksamheten. Det är flygoperatörens ansvar att nödvändig utbildning genomförs. Utöver publicerade instruktioner, som är avsedda att kontinuerligt användas för utbildning och genomförande av den auktorisationspliktiga verksamheten, kan VL eller ansvarshavare utfärda andra typer av dokument som berör flygoperatörens verksamhet. Om sådana dokument upprättas ska de göras kända för FLYGI Flygoperatörens övriga styrande dokument Omfattar följande: Se Operatörens övriga publicerade instruktioner (sida 11). 4. Se Verksamhetsutövare av militär luftfart inom Försvarsmakten (sida 21) 22 LML

23 1 Grunder 1.3 Verksamhetsområden Verksamhetsöversikt PROD FLYG Utvecklad i PROD FLYG ArbO 2.4. Bild 1:1 Övergripande beskrivning flygvapenavdelningen Kritiska procedurer En kritisk procedur påverkar flygsäkerheten omedelbart vid avbrott eller då den lämnar osäkert resultat. För respektive kärnverksamhet beskrivs de kritiska procedurerna i respektive instruktion samt i respektive sektions delar av PROD FLYG ArbO. För de genomgående verksamheterna beskrivs de kritiska procedurerna under kapitel 4 Flygsäkerhet (sida 71) (4.2.3 Övergripande kritiska procedurer (sida 76)) LML 23

24 1 Grunder 1.4 Gränsytor mot FLYGI En grundförutsättning för att flygoperatören ska kunna bedriva en kvalitativ och säker verksamhet är en öppen och förtroendeskapande kommunikation med den militära luftfartsmyndigheten. Detta skapas från flygoperatörens sida genom att: Upprätthålla öppenhet och samarbetsvilja Rätt typ av underlag till rätt typ av möte. Lämna in underlag som ska handläggas i så god tid som möjligt Löpande informera om aktuellt läge inom flygoperatören Flygoperatören ska följa av FSI utfärdade bestämmelser eller direktiv. Den formella kommunikationen mellan FLYGI och flygoperatören består av: Återkommande avstämningsmöten Arbetsmöten Beslutsmöten Utöver detta sker informella kontakter enligt respektive ansvarshavares bedömmande. Alla frågor som kräver beslut ska ställas skriftligt till FLYGI. Denna typ av handlingar får undertecknas av VL, ansvarshavare eller ledningens representant. Alla FLYGI beslut arkiveras i enlighet med FM expeditionsbestämmelser Utfärdande, förnyelse och förändring av luftfartsdokument Eventuella förändringar av flygoperatörens verksamhet ska antingen ske inom givna auktorisationens ramar eller resultera i ansökan om förändrad sådan. Varje ansökan om förnyelse, utökning eller förändring av luftfartsdokument ska ske på ett sådant sätt att det accepteras av FSI. Ansökan ska ställas till FLYGI. Omfattning av verksamheten samt övriga särskilda villkor ska anges vid ansökan. Dokumentation i form av organisationsbeskrivning där det framgår att resurser för att bedriva verksamheten finns tillgängliga samt att berörda befattningshavare innehar tillräcklig kompetens ska bifogas ansökan. Flygoperatören ska assistera tillsynsmyndigheten och andra personer som medverkar på FSI uppdrag vid granskningar, revisioner och inspektioner såväl vid inledande värdering som vid fortlöpande verksamhetsuppföljning. FSI kan, ifall kravuppfyllnad inte anses råda eller att sådan inte kan verifieras, begränsa, omhänderta eller återkalla ett militärt luftfartsdokument. Så- 24 LML

25 1 Grunder dan åtgärd förutsätts ske i vederbörligt samråd med VL, så att möjlighet ges att sätta in korrigerande eller kompenserande åtgärder före FSI beslut. All korrespondens inom rubricerat område handläggas av respektive ansvarshavare alternativt kvalitetschefen, och undertecknas av VL eller ledningens representant Återlämnande av auktorisationsbevis/ luftfartsdokument Ifall avveckling av hela eller delar av den verksamhet som omfattas av auktorisationen avses genomföras ska detta ske i samråd med FSI, som vid behov reviderar avvecklingen. Auktorisationsbeviset ska därefter återlämnas alternativt ett ändrat sådant utfärdas. Auktorisationsbevisets giltighet upphör ifall det återkallas av FSI eller att specificerat datum för giltighetens upphörande passeras. Även övriga, av FSI utfärdade, luftfartsdokument inom flygoperatörens ansvarområde omfattas av ovanstående bestämmelser. Överlåtelse av auktorisation får inte ske med mindre än att detta accepteras av FSI. 1.5 Möten Allmänt Nedanstående mötesstruktur beskriver de möten inom flygoperatören som ska genomföras periodiskt. Undantaget är Flygsäkerhetsrådet som är ett möte som VL genomför inom ramen för sin uppgift att vara ansvarig för flygsäkerhetsarbetet i FM. Samtliga möten ska protokollföras minst innehållande fattade beslut. Protokollen ska arkiveras enligt ordinarie rutiner vid FM. Kallelser och svar sker i kalenderfunktionen i iris (outlook) Mötestyper Dessa möten genomförs under någon av följande tre former Beslutsmöte Till detta möte ska deltagarna i tillämpliga fall medföra mandat/material i sådan omfattning att beslut kan tas. Detta innebär även att deltagarna innan mötet ska ha fått underlag att ta ställning till i syfte att inte behöva bearbeta någonting ytterligare innan beslut. 5. CQ se Kvalitetschef (sida 50) LML 25

26 1 Grunder Diskussionsmöte Innan mötet ska deltagarna ha fått underlag för att läsa in sig på, i syfte att kunna medverka till en mer konstruktiv diskussion Informationsmöte Deltagarna redovisar information enligt agenda och kallelse Flygsäkerhetsrådet Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Beslutsmöte Att genom koordinering av den militära luftfarten finna grunder och former för flygsäkerhetsarbetet och att säkerställa att FM uppgifter i fråga om detta arbete kan lösas, inom skäliga kostnader och med hänsyn till säkerheten för den civila luftfarten. VL med biträde av FSI Att vara ett forum för kulturbärande frågor angående flygsäkerhet inom FM En gång per halvår ÖB utser ledamöter efter förslag från VL. Utsedda deltagare är FSI, VL, C PROD, C INS, C PERS och FMV Enligt VL Övrigt: Flygsäkerhetsrådets uppgifter är att: inrikta tillsynsfunktionen. FM omhändertar både luftfartslagens krav och möjligheter för att därmed skapa förutsättningar för sin egen verksamhet. inrikta den militära luftfarten i FM. RML krav uppfylls samtidigt som FM luftstridskrafters produktions- och insatsverksamhet stöds på bästa sätt Möte med övriga verksamhetsutövare inom FM Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Diskussionsmöte Att samlat överlägga om det pro- respektive reaktiva flygsäkerhetsarbetet med övriga militära verksamhetsutövare inom den militära luftfarten. VL Flygsäkerhetsplanen (FSP), Avvikelsehantering och kvalitetsarbete Vid behov, dock minst en gång per år. På hösten efter att FSP fastställts. VL, C OrgE (MF), C FMTS, C K3, C FM Vädertjänst, Flygplatshandläggare 26 LML

27 1 Grunder Agenda i stort: FSP innehåll Övrigt: Redovisning av genomförda kvalitetsrevisioner Fastställande av handlingsplan för flygsäkerhetsarbetet Personalsituationen Status avseende balans mellan uppgifter - resurser Avvägningsbehov rörande flygsäkerhetsarbetet Anpassa agendan till VL:s samordningsansvar över flygsäkerheten inom den militära luftfarten. Sker 2 ggr per år. Samplaneras då med VL möte med L VL, ska dock inte integreras Flygoperatörens ledningsmöte Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Beslutsmöte Syftet med mötet är att med regelbundenhet ge VL en samlad bild (med fokus på flygsäkerheten) över verksamheten inom ramen för de tillstånd FM Flygoperatör verkar. På så vis kan VL fatta beslut, skapa förutsättningar genom att balansera uppgifter och resurser och ta sitt ansvar. CQ Operationella, administrativa och ekonomiska ärenden En gång per månad VL, CF, CT, C FU, CS, CSIS, CQ, C FLYGSÄK, FömedC, C FM vädertjänst Agenda i stort: Inledning VL Övrigt: Revisioner Resultat av utförda Planerade ändringar Flygsäkerhet DirA och DA FSP Flygsäkerhetsläget inom FM Flygoperatör Föranmälda frågor (info) Avslutning, direktiv och riktlinjer Gensomförs ej de månader då VL har möte med LVL. Dock ska deltagare från central ledning kompletteras med samtliga AH samt C FLYGSÄK på VL möte med LVL då. CQ C FLYGSÄK Varvet runt CQ VL Möte med lokala verksamhetsledare Typ av möte: Syfte: Leds av: Informationsmöte. Att ge VL en samlad bild över flygsäkerheten utifrån förbandens perspektiv. På så vis kan VL fatta beslut, skapa förutsättningar genom att balansera uppgifter och resurser och ta sitt ansvar. VL LML 27

28 1 Grunder Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Flygoperatörens kvalitetsledningssystemsfunktion lokalt och i gränssnittet mot övriga HKV Vid behov, dock minst en gång per kvartal L VL, AH, C FLYGSÄK och CQ. Agenda i stort: Information från Flygoperatörsledningen (VL). Lokala situationen (respektive L VL): a b c d e Redovisning av bedömt flygsäkerhetsläge, enligt Riktlinjer för flygsäkerhetsarbetet (sida 75) Punkt 5 (sida 75). Arbetsläge avseende revisionsavvikelser. Avvikelser och tillägg från Flygsäkerhetsplan. Planerad personalrörelse för personal enligt Personer i ledande befattningar (sida 41) Övriga som kräver godkännande av VL (sida 42). Kan L VL fortsatt ta ansvar för flygsäkerheten enligt Lokal verksamhetsledare (L VL) (sida 55). Ledning av flygsäkerhetsarbetet, funktion och förbättringsmöjligheter: a b Förslag till förbättringar från L VL. Direktiv och riktlinjer från VL. Övrigt: Skriftligt underlag sparas på anvisad plats senast dagen innan mötet. Underlagen utgör bilagor till uppföljningen för fattade beslut och/eller åtgärder som ska vidtas. Uppföljningen återfinns på emilia. Redovisningar av ovan ska enbart omfatta FM Flygoperatörs tillstånd Flygsäkerhetsmöte Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Informationsmöte Funktionsövergripande koordinering av flygsäkerhetsarbetet mellan lokal och central nivå. Inhämtning av information om aktuellt flygsäkerhetsläge. Uppföljning av utfallet av Försvarsmaktens Flygsäkerhetsplan C FLYGSÄK Informationsutbyte avseende aktuella risker inom flygsäkerhetsområdet. Koordinering och uppföljning av Försvarsmaktens Flygsäkerhetsplan Varje kvartal PROD FLYG Flygsäk, CF, CT, CS, C SIS, representanter ur FTS Luftfart, FTS A3, FM Vädertjänst, CT-stab, FömedC, FBS, FMV/MSII. Representation från lokal nivå. FLYGI inbjudes att deltaga Agenda i stort: Delgivning av flygsäkerhetsrelaterad information Fördelning och koordinering av åtgärder Uppföljning vidtagna åtgärder Uppföljning av Försvarsmaktens Flygsäkerhetsplan Övrigt: Mötet genomförs enligt fastställd agenda. Respektive föredragande redovisar aktuella trender och identifierade risker inom respektive område. Aktuella ärenden följs upp 28 LML

29 1 Grunder Ansvarshavares möten Allmänt Möten som varje ansvarshavare genomför i syfte att få en formell återmatning på följande: Avvikelsehantering Resursbalans inom funktionen Flygsäkerhetsarbetet Flygsäkerhetsläget Utöver detta kan respektive ansvarshavare välja egna agendapunkter CF Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Informera, diskutera och fördela uppgifter avseende Avvikelsehantering Resursbalans inom funktionen Flygsäkerhetsarbetet (inklusive uppföljning av Försvarsmaktens Flygsäkerhetsplan) Flygsäkerhetsläget CF Läget inom flygtjänsten vid förband och skolor 1 gång per kvartal CF, FLYGSÄK, VL, C FBS, L CF Agenda i stort: Avvikelsehantering Övrigt: Resursbalans inom funktionen Flygsäkerhetsarbetet Flygsäkerhetsläget Samordnas med funktionsmöte flygtjänst. Värdskapet roterar bland förbanden enligt årlig kallelse genom LSS FBS försorg CS FA-stri Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Få en formell återmatning på: Avvikelsehantering Resursbalans inom funktionen Flygsäkerhetsarbetet Flygsäkerhetsläget CS 10 gånger per år CS, L CS, FA-stri, SOM-handl, Handl Flygsäk Stril LML 29

30 1 Grunder Agenda i stort: Avvikelsehantering Resursbalans inom funktionen Flygsäkerhetsarbetet Flygsäkerhetsläget Övrigt: C SIS Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Avstämning av frågor rörande fortsatt systemvärdighet C SIS Läget inom funktionen vid respektive OrgE 10 gånger per år Stf C SIS, L CSIS, COM-Handläggare, ur MSK Ledsyst N:\HKV\FMFO\CSIS\Stående agenda Sekreterare COM-Handläggare CT Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Avstämning av frågor rörande fortsatt luftvärdighet CT Läget för samtliga materielsystem inom flygoperatören 1 gång per halvår CT, C CT-stab, samtliga TCM Se N:\HKV\FMFO\CT\Möten\Stående agendor Sekreterare CQ T för protokoll C FU Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Samordna och styra relationen mellan HKV och förband/skolor i flygsäkerhetsfrågor. Delge information om aktuella ärenden inom flygunderhållsområdet. C FU Läget inom flygunderhållstjänsten vid förband och skolor 1 gång per halvår. Mötet 2 samordnas med CT seminarium C FU, QI Teknik, FS handläggare Teknisk tjänst, samtliga LC FU Se N:\HKV\FMFO\CT\Möten\Stående agendor 30 LML

31 1 Grunder Funktionsmöte Allmänt Funktionsmöten är de möten som varje ansvarshavare genomför i syfte att skapa en övergripande blid av hur läget ser ut inom respektive funktionen, Flygtjänst Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Leda, samordna och utveckla flygtjänsten CF Aktuell lägesbeskrivning inom området flygtjänst 1 gång per kvartal CF, C FLYGSÄK, C PROD FLYG Förbprod, C FBS, LSS PUF, L CF samt vid två tillfällen samtliga DC CF förmedlar sin syn på ledarskap och ledning av flygtjänsten, aktuella ärenden och analys av trender. Uppföljning av personalförändringar inom flygtjänstledande befattningar samt planering mot dessa. Samordnas med Ansvarshavarmöte flygtjänst. Värdskapet roterar bland förbanden enligt årlig kallelse genom LSS FBS försorg Sambands- och informationssystemtjänst Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Leda, samordna och utveckla SIS-tjänsten C SIS Aktuell lägesbeskrivning inom området SIS-tjänst Flygvapnet 2 gånger per år KFA Bas- o Strilbat, C A6, TuSb, PROD LEDUND, LedR/LedsS, MSK Ledsyst, FMTM, FMTS, Förbandsverksamhet, utbildning, utveckling Sekreterare utses för varje möte Striltjänst Strilsamordning Typ av möte: Syfte: Få en allmän uppfattning om hur läget är inom hela funktionen. Leds av: CS Omfattar: Periodicitet: 10 gånger per år Deltagare: CS, C Strilbataljonen, C StrilS, C TuStril Agenda i stort: Förbandsverksamhet Utbildning Utveckling Övrigt: LML 31

32 1 Grunder HKV-samordning Typ av möte: Syfte: Samordna arbetet i HKV inom funktionen. Leds av: CS Omfattar: Periodicitet: 4 gånger per år Deltagare: CS, KFA Strilbataljonen, MSA 361, Förbandshandläggare Stril Agenda i stort: Förbandsverksamhet Utveckling Övrigt: Teknisk tjänst Fortsatt luftvärdighet Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Samordna och styra relationen mellan HKV och förband/skolor. Delge information om aktuella ärenden inom området Ledning fortsatt luftvärdighet. CT Aktuell lägesbeskrivning inom området Ledning fortsatt luftvärdighet. 1 gång per halvår. CT, C CT-stab, CT-stab/Kvalitetssektion, QI Teknik, FS handläggare Teknisk tjänst, HKV FLYGI, HKV PROD FLYG Förbprod, HKV PROD FLYG Mtrlprod, HKV PROD ARME, HKV PROD LOG, ur FMTS och representanter från FMV avseende leverans av tjänst inom fortsatt luftvärdighet. Se N:\HKV\FMFO\CT\Möten\Stående agendor Genomförs i samverkan med PROD FLOG Kompanichefsmöte Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Informera och utbilda kompanichefer inom flygunderhållstjänsten Personal ur FMTS Information 1 gång per år C FU, L CFU, QI FU, samtliga Kompanichefer inom flygunderhållstjänsten Enligt FMTS FMTS ansvarar för protokoll. Genomförs i samverkan med PROD FLOG. 32 LML

33 1 Grunder Ändringsmöte Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Att samordna innehållet i flygoperatörens instruktioner, samt kvalitetssäkra rättnings- och ändringstjänsten Respektive manualhandläggare Vård av instruktionsträdet Vid behov beslutat av redaktören Beslutas av respektive manualhandläggare Agenda i stort: Genomgång av instruktionsträdets status Övrigt: Föredragning av föreslagna ändringar Diskussion om eventuella behov av harmonisering mellan instruktionerna Beslut om förslag till ändringar inför nästa ordinarie ändringsdatum, att överlämnas till respektive instruktionsägare Eventuellt genomförda ad hoc-ändringar mellan ordinarie revisionstillfällen ska behandlas och i möjlig mån inordnas i det ordinarie instruktionsträdet Krisgruppsmöte Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Agenda i stort: Övrigt: Att delge tillämplig personal procedurer och rutiner vid inträffat haveri eller annan allvarlig händelse VL Dokumentation av vunna erfarenheter samt utveckling av procedurer En gång per år Ansvarshavarna, CQ, C FLYGSÄK,, representant från förbanden LML 33

34 1 Grunder Ledningsutvärderingsmöte Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Beslutsmöte Att värdera kvalitetsledningssystemets och ledningens funktion CQ Värdering av kvalitetsledningssystemets och ledningens funktion En gång per halvår VL, CF, CT, C FU, CS, CSIS, C FLYGSÄK, CQ Agenda i stort: Kvarstående ärenden från förra mötet Övrigt: Flygsäkerhetsläget, inträffande viktiga händelser inom respektive funktionsområde, Riskhantering, riskanalys Trender och tendenser i avvikelserapporter Resultat av revisioner Underleverantörers förmåga Utvärdering av ledningsfunktionen Kvalitetsledningssystemutbildning Kvalitetspolicy, målsättningar Kvalitetsledningssystemets funktion och effektivitet, förbättringspotential Avstämningsmöte med FLYGI Typ av möte: Syfte: Leds av: Omfattar: Periodicitet: Deltagare: Diskussionsmöte Att avhandla allmänna och specifika frågeställningar rörande flygsäkerhetsarbetet inom FM CQ Ärenden av gemensam och övergripande natur En gång per kvartal VL, CQ, samtliga ansvarshavare, C FLYGSÄK samt personal ur FLYGI enligt FSI bestämmande Agenda i stort: Allmän orientering av VL och FSI Övrigt: VL genomgång av läget inom flygoperatören VL redovisning av flygsäkerhetsledningens funktion Respektive ansvarshavares redovisning av flygsäkerhetsläget, trender och iakttagelser inom funktionen FSI syn på flygsäkerhetssituationen generellt samt inom FM speciellt FSI redovisning av utvecklingsläget inom RML och övrigt regelverk 34 LML

35 1 Grunder 1.6 Balans mellan uppgifter och resurser Ansvar VL har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det möjliggör balans mellan uppgifter och resurser. Då obalans råder är det VL som har det yttersta ansvaret för att obalansen inte är upphov till allvarliga konsekvenser. Att ansvara för att hantera friktioner som ofta leder till att obalans mellan uppgifter och resurser uppstår är en naturlig del i chefskapet och i det sammanhanget också viktigt att förstå att en obalans i sig inte är riskabel utan det är en eventuell konsekvens av obalansen som är riskfylld. I uttrycket Yttersta ansvaret är det mycket viktigt att komma ihåg/ läsa in att varje enskild arbetstagare ansvarar inom sitt eget påverkansområde för att sträva efter balansen mellan uppgifter och resurser. Denna strävan görs på något av dessa två sätt: genom att själv påverka situationen då det är möjligt, eller genom att anmäla till närmast högre chef med förslag på lösning på näste chefs nivå Metodik/arbetssätt Arbetet med VU syftar ytterst till att verksamheten vid starten av varje budgetår ska vara i balans. När den planerade verksamheten utsätts för friktioner uppstår med naturlighet viss obalans. L VL har inom ramen för sina mandat möjlighet att påverka uppkommen obalans. Att hantera friktioner som ofta leder till att obalans mellan uppgifter och resurser uppstår är en naturlig del i chefskapet. Om L VL inte kan hantera en uppkommen obalans ska detta omedelbart rapporteras till VL. VL har då till uppgift att besluta om nödvändiga åtgärder för att återställa balansen. Om VL inte kan hantera en uppkommen obalans sker rapportering till C PROD och därefter, vid behov, till myndighetsledningen. Skulle rapporteringen inte leda till lösning av situationen ska FSI underrättas. Chef som rapporterar obalans ska också föreslå korrektiva åtgärder (helst flera alternativ). (Se Lokal verksamhetsledare (L VL) (sida 55)) LML har till uppgift att beskriva hur flygoperatören på ett systematiskt sätt arbetar med att ständigt ge chefer med ansvar för uppgifter och resurser underlag för att kunna fatta beslut som innebär att en uppkommen obalans inte innebär att oacceptabla risker uppstår. Ansvarshavarna, med stöd av de lokala ansvarshavarna, har inom respektive funktion ansvaret för att kontinuerligt göra bedömningar var gränsen LML 35

36 1 Grunder går mellan vad som är acceptabelt och oacceptabelt och vid behov föreslå VL korrigerande åtgärder. Funktionerna kvalitet och flygsäkerhet utgör två viktiga funktioner för att kontinuerligt kunna följa upp, analysera och föreslå åtgärder som innebär att nödvändiga beslut kan fattas i tid Osäkert läge Osäkert läge avser ett tillstånd då verksamheten inte med säkerhet kan upprätthållas inom gällande regelverk. Obalans mellan uppgifter och resurser ska inte förväxlas med osäkert läge. Osäkert läge kan uppstå oberoende om balans råder eller ej. 36 LML

37 2 Ledning 2.1 Organisation Försvarsmakten Allmänt Detta avsnitt beskriver översiktligt delar av Försvarsmaktens organisation i syfte att förtydliga PROD FLYG:s tillhörighet och organisation som ledning för flygoperatören Försvarsmakten/HKV FM består av myndighetsledning, ledningsfunktioner, förband, skolor och centra. ÖB leder, med hjälp av sin ledningsstab samt stöd- och tillsynsfunktioner, cheferna för insatsledningen (C INS) och produktionsledningen (C PROD) genom order och uppdrag. C INS är ansvarig för att planera, leda och följa upp FM insatser såväl nationellt som internationellt på strategisk, operativ och taktisk nivå. C PROD är ansvarig för produktionen av insats- och krigsförband, samt utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materiel och anläggningar PROD C PROD leder genom verksamhetsuppdrag (VU) cheferna för organisationsenheterna och övriga funktioner som stödjer FM. Målsättningen är att producera de krigsförband, som efter överenskommelse med C INS, till volym och kompetensnivå anses vara tillräckliga för att lösa FM uppgifter. Produktionsledningens arbetssätt beskrivs i PROD ArbO LML 37

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem Februari Maj 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2016-02-01 Högkvarteret Ledning av

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst COM IS 2011 FÖRSVARSMAKTEN 2011-06-01 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Delegering, ansvar och befogenheter

Delegering, ansvar och befogenheter Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-03-03 Högkvarteret Operationell

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991.

Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. FFS 1991:35 Utkom från trycket 1992-01-10 Chefens för flygvapnet föreskrifter om utredning av driftstörningar i militär luftfart; beslutade den 13 december 1991. Chefen för flygvapnet (CFV) föreskriver

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam

Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam. FOM-A Gemensam Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam FOM-A Gemensam Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Gemensam, FOM-A Gemensam Oktober

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:2 Utkom från trycket 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet; beslutade den 15 januari

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentationsriktlinjer Dokumentationsriktlinjer 2015-09-17 Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation. Som medarbetare är du skyldig

Läs mer

Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM

Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst SOM 25 juni 9 december 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-06-25 Högkvarteret Stridsledningsoperationell Manual för Försvarsmakten Flygstridsledningstjänst,

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS. Kontrollområde: Facklig samverkan. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS. Kontrollområde: Facklig samverkan. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Facklig samverkan Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Internkontroll

Läs mer

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen.

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Fastställd av Sparbanksstämman i Södra Dalarnas Sparbank: 2016-04-05 Ersätter tidigare fastställd: 2015-04-15 Senast faktaändrad: 2016-04-05 Dokumentägare:

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2017:11 Utkom från trycket 2017-12-18 Försvarsmaktens interna bestämmelser om it-verksamhet; beslutade den 15 dec 2017. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser 1 Syfte Detta dokument beskriver organisationsstruktur, arbetsfördelning och beslutsprocesser för försvarssektorns

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt Bilaga till FM2014-9824:5 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET Datum. 2016-04-29 Beteckning FM2016-9925: 1 Sida 1 (6) Sänd lista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer