Socialförsäkring Social insurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförsäkring Social insurance"

Transkript

1 Socialförsäkring Social insurance

2 Socialförsäkring Statistisk årsbok Socialförsäkring Social insurance Sida Page 18.1 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security 18.2 Socialförsäkring Social insurance 18.3 Ohälsotal antal sjukdagar per person efter kön och kommun Number of sick-days per person, by sex and municipality 18.4 Allmän sjukförsäkring; antal ersatta sjukpenningdagar Sickness insurance, days of sickness 18.5 Sjukskrivna (pågående fall) i december Number of ongoing sickness periods 18.6 Allmän sjukförsäkring, antal sjukpenningdagar m.m Sickness insurance, days of sickness cash benefit, etc Föräldraförsäkring, antal dagar Parental insurance, number of days 18.8 Antal personer med sjukersättning/ aktivitetsersättning i december Number of persons with sickness compensation/activity compensation in December Sida Page 18.9 Socialförsäkringens utgifter, miljoner kronor Social insurance expenditures, SEK m Socialförsäkringens inkomster och utgifter 2009, miljoner kronor Social insurance income and expenditures, SEK m Antal pensionstagare med ålderspension och äldreförsörjningsstöd i december Number of persons with old age pension and maintenance support for the elderly in December Antal pensionstagare med efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i december Number of persons with survivor s pension and surviving children s allowance in December Antal personer med bostadstillägg i december Number of persons with housing supplements in December 424 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security Utgifterna för det sociala skyddet fortsatte öka under I förhållande till BNP ökade också den procentuella andelen efter att ha sjunkit de tidigare fyra åren. År 2008 kom det sociala skyddet att uppgå till 943 miljarder kronor vilket motsvarar 29,4 procent av BNP. Socialförsäkring Varje år under perioden har utgifterna för det sociala skyddet ökat mätt i löpande priser. Utgifterna har under den perioden ökat med 355 miljarder kronor (från 588 till 943), vilket motsvarar en ökning med 60,4 procent. Som andel av BNP har utgifterna för det sociala skyddet varierat en del under åren. Mellan 1993 och 2000 minskade andelen stadigt för att därefter öka under tre år. Från år 2004 minskade andelen ända till 2008 då andelen åter ökade. Totalt sett har utgifternas andel av BNP minskat från 37,4 procent 1993 till 29,4 procent Utgifterna för funktionshinder ökade med 4,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,0 procent. Utgifterna för arbetslöshet sjönk med 6,2 miljarder kronor, dvs. med 18,4 procent. Bidragen från arbetslöshetskassorna sjönk med hela 30,6 procent. Utgifterna för barn och familj ökade med 5,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,6 procent. Utgifter för barnomsorg till förskolebarn stod för den största delen av ökningen på 2,9 miljarder kronor eller 10 procent. Utgifter för sociala förmåner uppdelade på funktion, procent Funktion Sjukdom/Hälso- och sjukvård 21,8 27,0 26,0 Funktionshinder 11,9 13,2 15,1 Ålderdom 35,4 37,0 39,9 Efterlevande 2,3 2,2 1,9 Familj/Barn 11,4 9,0 10,4 Arbetslöshet 10,9 7,1 3,0 Boende 3,3 2,1 1,6 Övrig social utsatthet 3,0 2,3 2,1 Totala utgifter 100,0 100,0 100,0 Fortsatt minskad långtidssjukfrånvaro 2008 Mellan 2007 och 2008 ökade de totala utgifterna för socialt skydd med 33,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent. De utgifter som väger tyngst är de för ålderdom samt hälso- och sjukvård. Sammanlagt utgör de 65,9 procent av de sociala förmånerna år Utgifterna för boende och övrig social utsatthet väger minst, sammanlagt 3,7 procent. Utgifterna för ålderdom ökade med 21,9 miljarder kronor, motsvarande 6,3 procent mellan år 2007 och Dessa består till största delen av pensioner vilka ökade med 6,4 procent. Kostnaden för äldreomsorgen steg med 5,9 procent. Totalt ökade utgifterna för hälso- och sjukvård med 7,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent. Kontantförmånerna minskade sammanlagt med 8,5 procent och av dessa sjönk utgifterna för betald sjukpenning med 16,5 procent. Detta tyder på att minskningen av långtidssjukfrånvaron fortsätter. Utgifterna för sjukvård ökade däremot med 6,2 procent. Finansiering av det sociala skyddet Det sociala skyddet finansieras med hjälp av skatter, arbetsgivarens kollektiva avgifter, egenavgifter från egenföretagare och anställda samt kapitalinkomster från AP-fonderna. Andelen kapitalinkomster i förhållande till totala inkomster har sjunkit från 8,6 procent år 1993 till 3,1 procent år Två procentenheter av sänkningen kan förklaras av det nya pensionssystemet. Andelen sociala avgifter i förhållande till totala inkomster har ökat under hela perioden ( ), från 40,0 till 47,4 procent. Det har också skett en successiv förskjutning inom de sociala avgifterna från arbetsgivarnas kollektiva avgifter till egenavgifter från egenföretagare och anställda. År 1993 utgjorde egenavgifterna 5,0 procent av de totala avgifterna och år ,6 procent. Skatterna finansierar ungefär hälften av det sociala skyddet, 2008 utgjorde de 49,5 procent. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie NR 15 SM 1001 ( Statistiska centralbyrån 425

4 Socialförsäkring Statistisk årsbok Socialförsäkring Social insurance Papporna i Sverige tar ut betydligt färre dagar med föräldrapenning än mammorna. Av alla sådana dagar tog männen ut en femtedel (22 procent). Papporna var dock bättre på att vara hemma med sina sjuka barn drygt en tredjedel (35 procent) av samtliga VAB-dagar svarade männen för. Föräldrapenning får man med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av det totala antalet dagar. En förälder kan dock överlåta rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag av 60 2 dagar, de så kallade pappa-/mammamånaderna. ut av män, 30,6 procent av samtliga dagar. I andra änden på en sådan tabell finns Överkalix kommun, i Norrbottens län där bara 13,5 procent av dagarna togs ut av män. Föräldrapenning. Kommuner med störst resp. minst andel dagar uttagna av män 2009 Kommun med störst andel Kommun med minst andel Kommun Andel Kommun Andel Bräcke 30,6 Överkalix 13,5 Robertsfors 27,7 Mellerud 14,4 Umeå 27,6 Eda 14,4 Knivsta 27,5 Vansbro 14,8 Vaxholm 27,1 Storfors 15,8 Malå 26,8 Haparanda 15,8 Tibro 26,8 Munkfors 16,6 Vallentuna 26,6 Torsby 16,7 Ydre 26,4 Färgelanda 16,8 Lomma 25,9 Strömstad 17,4 Männen tar i genomsnitt ut betydligt färre dagar än kvinnorna. Av alla utbetalda dagar med föräldrapenning under 2009 ( ) svarade männen för 22 procent. En låg andel men ändå betydligt bättre än i början av talet, då bara 7 procent av dagarna togs ut av män. Under 2009 var andelen dagar som togs ut av män högst i Västerbottens län (26 procent) och lägst i Skåne län (20 procent). Det förekommer stora variationer mellan kommuner. I Bräcke kommun i Jämtlands län togs störst andel dagar 1) 450 dagar för barn födda tidigare än ) 30 dagar för barn födda tidigare än Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok procent av VAB-dagarna togs ut av män En förälder som måste stanna hemma från förvärvsarbete för att vårda sjukt barn är berättigad till tillfällig föräldrapenning. Det gäller om barnet är under 12 år. Av totala antalet ersatta dagar under 2009 ( ) använde männen 35 procent. Männens andel sjönk under perioden från 35 till 31 procent, men steg därefter fram till 2006 till 37 procent. Socialförsäkring ersättningsdagar i samband med barns födelse/ adoption. Samtidigt minskade även andelen nyblivna pappor som använde sina 10 dagar. År 1999 var den siffran nere i 73 procent. Därefter har en liten årlig ökning kunnat noteras, som dock bröts 2005 då andelen sjönk till 75 procent från 79 procent året innan. År 2007 ökade återigen andelen pappor som tog tillvara på sina ersättningsdagar och det höll i sig under År 2009 var dock andelen nere i 73 procent igen. Nära tre pappor av fyra tog ut sina pappadagar I samband med ett barns födelse eller adoption har fadern rätt till tillfällig föräldrapenning under 10 dagar per barn. Dagarna får tas ut till och med den sextionde dagen efter den dag då barnet har kommit hem eller den dag adoptivföräldern har fått barnet i sin vård. Antalet födda barn och antalet fäder med ersättningsdagar i samband med barns födelse/ adoption, så kallade pappadagar, var som högst år Då utnyttjade också 86 procent av papporna sina dagar. Men eftersom det successivt under hela 1990-talet föddes allt färre barn, sjönk också antalet pappor som tog ut Källa: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser ( Källa: Försäkringskassan, Statistikenheten ( Statistiska centralbyrån 427

6 Socialförsäkring Statistisk årsbok Ohälsotal antal sjukdagar per person efter kön och kommun 2010 Number of sick-days per person, by sex and municipality Källa: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser ( 428 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Socialförsäkring Allmän sjukförsäkring; antal ersatta sjukpenningdagar Sickness insurance, days of sickness År 2009 uppgick antalet ersatta sjukpenningdagar till 44 miljoner vilket motsvarar 6 dagar per försäkrad. (Antalet försäkrade var ) Under de drygt femtio år diagrammet spänner över finns det tre perioder då antalet sjukpenningdagar årligen överstiger 100 miljoner. Det är perioderna , och Åren 1976 och 1977 uppgick sjukpenningdagarna till 17 dagar per försäkrad. Källa: Försäkringskassan ( Sjukskrivna (pågående fall) i december Number of ongoing sickness periods Drygt var sjukskrivna på nyårsaftonen Nyårsaftonen 2002 var antalet sjukskrivna fler, dvs. nära nog Källa: Försäkringskassan ( Två procent av de försäkrade kvinnorna och lite drygt en procent av de försäkrade männen var sjukskrivna på nyårsafton År 2002 var motsvarande andelar 7 respektive 4 procent. Källa: Försäkringskassan ( Statistiska centralbyrån 429

8 Socialförsäkring Statistisk årsbok Allmän sjukförsäkring, antal sjukpenningdagar m.m. Sickness insurance, days of sickness cash benefit, etc Ersatta sjukpenningdagar 1, tal Days of sickness cash benefit Män Men Kvinnor Women Sjuktal 1 Sick rate 1 18,0 15,5 14,0 12,3 10,2 8,0 Män 12,9 11,2 10,1 8,9 7,5 6,1 Kvinnor 23,3 20,1 18,1 15,8 13,1 10,1 Sjukskrivna (pågående sjukfall) i december 1 Number of ongoing sickness periods in December Män Kvinnor Sjukskrivna (pågående sjukfall) i december per försäkrade Number of ongoing cases of sickness cash benefit in December per insured persons 45,9 39,6 36,2 30,3 24,3 19,8 Män 32,6 28,2 25,9 21,9 18,2 15,1 Kvinnor 59,9 51,6 46,9 39,0 30,7 24,7 Avslutade sjukfall 1, tal Number of terminated sickness periods during the year Män Kvinnor ) Under de första 14 dagarna i en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön till sina anställda enligt lagen om sjuklön. Dagar med sjuklön och korta sjukfall med enbart sjuklön ingår inte i redovisningen. During the first 14 days of the sickness period the employer pays sick pay to employees according to the law on sick pay. Days with sick pay and short periods with only sick pay are not included in the figures. Se Tabellanmärkningar. Källa: Försäkringskassan ( Föräldraförsäkring, antal dagar Parental insurance, number of days Förmån/Kön Benefits/Sex Föräldrapenning 1 Parental benefit Män Men Kvinnor Women Tillfällig föräldrapenning 1 Temporary parental benefits Män Kvinnor Vård av barn 1 Care of sick child Män Kvinnor Ersättningsdagar i samband med barns födelse eller adoption 1, 2 In connection with childbirth or adoption 1, Män Kvinnor Kontaktdagar, , 3 Contact days, , Män Kvinnor Kontaktdagar för barn som tillhör LSS 1, 4 Contact days, for children covered by LSS 1, Män Kvinnor Havandeskapspenning 1 Pregnancy benefit ) Dagarna är omräknade till hela dagar, det vill säga en dag med en kvarts omfattning räknas som en kvarts dag eller fyra dagar med en kvarts omfattning räknas som en hel dag. Days are calculated as parts of full days. 2) Fr.o.m. 1 juli 2001 kan annan person än pappan få ersättning i tio dagar i samband med att ett barn föds eller adopteras (kallades tidigare "pappadagar"). 1 July 2001 onwards, a person other than the father can be granted the ten cash benefit days when a child is born or adopted (earlier called "paternity days"). 3) Kontaktdagar, för barn mellan 6 11 år, infördes i juli 2001 och upphörde fr.o.m. juli Contact days for children aged 6 11 years were introduced in July 2001 and abolished in July ) Kontaktdagar för barn som omfattas av LSS infördes fr.o.m. den 1 juli 1995 och gäller endast för barn, 0 16 år, som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Tidigare innefattades samtliga barn i åldern 4 12 år. Contact days for children covered by LSS were introduced in July 1995 only for children aged 0-16 years who are entitled to support under the LSS Act on support and service for certain functionally disabled persons. Previously, all children aged 4-12 were included. Källa: Försäkringskassan ( 430 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Socialförsäkring Antal personer med sjukersättning/aktivitetsersättning i december Number of persons with sickness compensation/activity compensation in December Kön och ålder Sex and age Samtliga All Sjuk-/aktivitetsersättningens omfattning 1 Size of sickness compensation/activity compensation 1 Hel Total 3/4 2/3 1/2 1/4 Män Men All Kvinnor Women Samtliga Both sexes ) Förtidspension/sjukbidrag ersattes år 2003 av sjukersättning/aktivitetsersättning. Disability pension was replaced by sickness compensation/activity compensation in ) Inkl ett fåtal 65-åringar. Incl. 65 years. Källa: Försäkringskassan ( Statistiska centralbyrån 431

10 Socialförsäkring Statistisk årsbok Socialförsäkringens utgifter, miljoner kronor Social insurance expenditures, SEK m Försäkringsgren/-förmån Type of insurance/benefit Ekonomisk trygghet för familjer och barn Financial security for families and children Föräldraförsäkring Parental insurance Barnbidrag Child allowance Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. Housing allowance to families etc Vårdbidrag för funktionshindrade barn Care allowance for disabled children Underhållsstöd Maintenance support Barnpension Child pension Efterlevandestöd till barn Surviving children's allowance Inkomstgrundad barnpension Income-based child pension Pensionsrätt för barnår Pension entitlement for child-years Bidrag till adoptioner Adoption allowance Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 1 Financial security in sickness and disability Sjukpenning, rehabiliteringsersättning och närståendepenning Sickness allowance, rehabilitation allowance and allowance for care of close relatives Sjukvårdsförmåner m.m. Medical benefits Sjuk- och aktivitetsersättning m.m. Sickness/activity compensation Statliga ålderspensionsavgifter Old age pension charges Kostnader för sysselsättning av vissa personer med sjukoch aktivitetsersättning Compensation for employing certain pensioners with sickness/activity compensation Bostadstillägg till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning Housing supplement to pensioners with sickness/ activity compensation Handikappersättning Disability allowance Arbetsskadeersättning Work injury benefit Bilstöd Car allowance to the disabled Assistansersättning Attendance allowance Bidrag till landsting Grants to county councils Övrig ersättning Other benefits Ekonomisk trygghet vid ålderdom m.m. Financial security in old age etc Ålderspension Old-age pension Garantipension 2, 3 Guarantee pension Inkomstgrundad Income based Efterlevandepension Survivor s pension Garantipension Inkomstgrundad Bostadstillägg till pensionärer Housing supplement to pensioners Äldreförsörjningsstöd Maintenance support for the elderly Delpension Partial pension Överföringar till EU och Särskilda regleringar 1 Transfers to EU and Special regulations Övrig pension Other pensions Annan utbetalning Other payments Aktivitetsstöd Activity assistance Dagpenning till totalförsvarspliktiga m.m. Daily allowance to conscripts etc Familjebidrag till totalförsvarspliktiga Family allowance to conscripts Övrigt Other Administration Totalt 1 Total ) 2007 och 2008: reviderade uppgifter and 2008: revised figures. 2) Inklusive Särskilt pensionstillägg. 3) 2008: reviderad uppgift. 2008: revised figure. Källa: Försäkringskassan ( och Pensionsmyndigheten ( 432 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Socialförsäkring Socialförsäkringens inkomster och utgifter 2009, miljoner kronor Social insurance income and expenditures, SEK m Försäkringsgren Type of insurance Avgifter Fees Inkomster Income Utgifter Expenditures Över/ under- Statliga medel enl. lag Government money statutory Övrigt Other Total Utbetalningar Payments Administration skott 1 Surplus/ deficit Föräldraförsäkring 2 Parental insurance Barnbidrag Child allowance Bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. Housing allowance for families with children, etc Vårdbidrag för funktionshindrade barn Care allowance (for disabled children) Underhållsstöd Maintenance support Pensionsrätt för barnår Child-rearing pension right Sjukförsäkring 3 Sickness insurance Bidrag till landsting Grants to county counsils Tandvård Dental care Sjukvårdsförmåner Health care benefits Handikappersättning Disability allowance Aktivitetsstöd Activity support Arbetsskador Work injury Bilstöd Car allowance Assistansersättning Attendance allowance Ålderspension Old age pension Till/från AP-fonden To/from the First National Pension Fund Till/från statsbudgeten To/from national budget Premiepensionssystemet Premium pension scheme Efterlevandepensioner Survivor's pension Bostadstillägg, BTP Housing supplement, BTP Äldreförsörjningsstöd Maintenance support for the elderly Övrig ersättning Other payments Totalt 1 Total ) Över-/underskott: summering är ej meningsfull på grund av att inkomsterna i premiepensionssystemet utgörs av reserveringar. 2) Här ingår inte havandeskapspenningen vilken finansieras med sjukförsäkringsavgiften. 3) Omfattar sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning, havandeskapspenning samt närståendepenning. 4) Skillnaden mellan influten sjukförsäkringsavgift och de utgifter som denna enligt lag ska finansiera. Källa: Försäkringskassan ( och Pensionsmyndigheten ( Statistiska centralbyrån 433

12 Socialförsäkring Statistisk årsbok Antal pensionstagare med ålderspension och äldreförsörjningsstöd i december Number of persons with old age pension and maintenance support for the elderly in December Ålder Age Män Men Kvinnor Women Pensionstagare All Pensioners Ålderspension Old age pension Därav med Of which with Äldreförsörjningsstöd Maintenance support for the elderly Pensionstagare Ålderspension Därav med Äldreförsörjningsstöd All Ålder Pensionstagare Samtliga Both sexes Ålderspension Därav med Äldreförsörjningsstöd Källa: Försäkringskassan ( t.o.m. 2008, Pensionsmyndigheten ( fr.o.m Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Kön/Ålder Sex/Age Antal pensionstagare med efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i december Number of persons with survivor s pension and surviving children s allowance in December Pensionstagare All pensioners Änkepension Widow s pension Därav med Of which with Omställningspension/Förlängd omställningspension Adjustment pension/ Extended adjustment pension Premiepension Premium pension Socialförsäkring Barnpension/ Efterlevandestöd Children s pension/surviving children s allowance Män Men All Kvinnor Women Samtliga Both sexes Källa: Försäkringskassan ( t.o.m. 2008, Pensionsmyndigheten ( fr.o.m Statistiska centralbyrån 435

14 Socialförsäkring Statistisk årsbok Antal personer med bostadstillägg i december Number of persons with housing supplements in December Kön/Ålder Sex/Age Antal personer All persons Därav med Of which with Ålderspension Old age pension Änkepension Widow s pension Sjukersättning Sickness compensation Aktivitetsersättning Activity compensation Män Men All Kvinnor Women Samtliga Both sexes Källa: Försäkringskassan ( t.o.m. 2008, Pensionsmyndigheten ( fr.o.m Statistiska centralbyrån

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page Socialförsäkring Statistisk årsbok 2010 Sida Page Socialförsäkring Social insurance 419 433 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security 420 434 Socialförsäkring Social insurance 422 435

Läs mer

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page Socialförsäkring Statistisk årsbok 2009 Sida Page Socialförsäkring Social insurance 411 431 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security 412 432 Socialförsäkring Social insurance 414 433

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Foto: Monica Holmberg Socialförsäkring Statistisk årsbok 2013 18 Socialförsäkring Social insurance 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 353 Expenses for social security

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Social insurance Foto: Monica Holmberg 8 Social insurance 8 Utgifter för det sociala skyddet 367 Expenses for social security 82 368 Social insurance 83 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar

Läs mer

Försäkringsväsen Insurance

Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance 45 478 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj. kr 950 00 Non-life insurance: premium income

Läs mer

Försäkringsväsen Insurance

Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance 42 457 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj. kr 950 2000 Non-life insurance: premium income and claims paid during the

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

i december 2003 och 2004

i december 2003 och 2004 25:5 Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 116

Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 116 Socialförsäkringens finansiella omfattning 93 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 12 Föräldrapenning vid barns födelse 12 Tillfällig föräldrapenning 14 Pappadagar 16 Havandeskapspenning 17 Barnbidrag

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 ANALYSERAR 2005:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118 Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104 Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse 104 Tillfällig föräldrapenning 106 Pappadagar 108 Havandeskapspenning

Läs mer

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringens finansiella omfattning 79 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88 Föräldrapenning vid barns födelse 88 Tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 48927654183469876543228476529893876451749126543 998437652947978489276541834698765432284765298 3817126543789984376529479784892765418346938764 7491265437876529479789843765294797848927654183 69876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

L.S.Sec Law (1999-799) on social security

L.S.Sec Law (1999-799) on social security SFST L.S.Sec Law (1999-799) on social security Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten PROP. 1998/99:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN Förslag till statsbudget för 1999 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

En händelsebaserad analysdatabas

En händelsebaserad analysdatabas 1 (7) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM En händelsebaserad analysdatabas Försäkringskassan har i regeringens regleringsbrev 2008 fått i uppdrag att i samråd med Socialdepartementet utreda förutsättningarna

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,1 4,1 4,4 4,6 4,3 Timlöneökning 2,2 3,1 2,3 3,1 3,2 3,3 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 48927654183469876543228476529893876451749126543 998437652947978489276541834698765432284765298 3817126543789984376529479784892765418346938764 7491265437876529479789843765294797848927654183 69876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

2008-01-16. Inledning

2008-01-16. Inledning Promemoria CANBERRA Ambr Kamilla Lindström Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Australiens socialförsäkringssystem Inledning Australiens socialförsäkringssystem är väl utbyggt, men jämfört

Läs mer

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen Socialförsäkringen Övergripande information om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror 2015

Socialförsäkringen i siffror 2015 Socialförsäkringen i siffror 2015 Försäkringskassan 2015 ISSN: 1650-2248 ISBN: 978-91-7500-384-9 FK 141 Grafisk form: Folke Johansson Grafisk produktion: Kristina Malm Tryckeri: DanagårdLiTHO Typsnitt:

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 NR0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering

ANALYSERAR 2004:3. Socialförsäkringens omfattning och finansiering ANALYSERAR 2004:3 Socialförsäkringens omfattning och finansiering 2002 2005 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,0 0,2 0,4 1,5 1,4 1,2 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,6-0,1 0,2 1,1 1,1 0,9 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 3,0-0,6 0,4 1,1 1,0 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten 2 PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001 SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE 1996-2001 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering ANALYSERAR 2006:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2004 2007 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Utvärderingsavdelningen Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system.

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system. The Swedish welfare system - An introduction to the Swedish model and social security system. Child-care and education All public schooling in Sweden is free of charge (includes university studies), a

Läs mer

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM

Datum Dok.bet. PID Version 0.1 Dnr/Ref. PM59100 PM PM59100 PM59009 2.1 1.0 2 (12) Sammanfattning De allmänna pensionsfonderna (utom den Sjunde AP-fonden) är tillsammans en buffertfond i ett så kallat fördelningssystem. Tidigare ingick de i ATP-systemet,

Läs mer

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010.

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Bilaga 4 2010-02-24 Dnr/ref. VER 2010-29 I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 18 januari 2010. Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till

Läs mer

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 2007:4 Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Information om utbetalning i Onlinetjänsten

Information om utbetalning i Onlinetjänsten Information om utbetalning i Onlinetjänsten Förmåner utbetalningsfamiljer ABB = Allmänt barnbidrag BOB = Bostadsbidrag DAG = Dagersättning PLV = Pension/SA/Livräntor /Vårdbidrag HE = Handikappersättning

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

VÅR TRYGGHET Rätta svar

VÅR TRYGGHET Rätta svar VÅR TRYGGHET Rätta svar Vår trygghet -frågesport 1. Vilket år infördes det allmänna barnbidraget? Svar : 1948 sid 16 2. Vilket år trädde fattigvårdsförordningen i kraft? Svar 1847 sid 16 3. När trädde

Läs mer

v.27 10 t 10 s 11 m 12 t 13 f 13 o 14 l 14 t 15 s 16 m 15 f 16 l 17 t 17 s 18 m 19 t 20 f 20 o 21 l 21 t 22 s 23 m 22 f 23 l 24 t 24 s 26 t 27 f 27 o

v.27 10 t 10 s 11 m 12 t 13 f 13 o 14 l 14 t 15 s 16 m 15 f 16 l 17 t 17 s 18 m 19 t 20 f 20 o 21 l 21 t 22 s 23 m 22 f 23 l 24 t 24 s 26 t 27 f 27 o Årsredovisning 2007 ber r augusti juli 1o 1s april mars 1t ri februa januari 1s 1t t v.1 1 3l 17 l 18 s 20 t 20 l 21 o 21 o 21 s 22 m 23 f 23 t 24 l 24 o 25 s 25 t 26 m 26 f 27 t 27 l 28 s 29 m 30 t 31

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de

Läs mer

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan Pension A aktivitetsersättning * ersättning till den som är mellan 19 och 29 år och vars arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

Läs mer