Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 NR0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(26) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Nationalräkenskaper 0.2 Statistikområde Statistikområde: Nationalräkenskaper 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100). 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: SCB, NR/LEDN Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Monica Nelson Edberg Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: SCB, NR/OEM Postadress: Örebro Besöksadress: Klostergatan 23 Kontaktperson: Annica Wallerå Telefon: Telefax E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Produkten baseras på statistik från flera olika statistiska undersökningar samt från administrativa register.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(26) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 0.8 Gallringsföreskrifter Särskilda gallringsföreskrifter finns inte. Resultaten långtidslagras. 0.9 EU-reglering redovisas årligen i Sverige och övriga EU-länder samt Island, Norge och Schweiz enligt principer som samtliga länder kommit överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i Manual 2008 edition, som publiceras av Eurostat. Statistiken i lagreglerades år 2007 (Regulation No 458/2007 of the European Parliament, Commission Regulation No 1322/2007 och No 10/2008) och implementerades i början på år Syfte och historik I artikel 2 i EU-fördraget fastställs att det är gemenskapens uppgift att främja en hög nivå i fråga om socialt skydd och att utveckla ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsstaterna. För att övervaka hur dessa uppgifter utvecklas behöver den Europeiska kommissionen tillgång till detaljerad och aktuell information om det sociala skyddets organisation, nuvarande ställning och utveckling i medlemsstaterna. Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd () har utarbetats inom EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete med medlemsstaterna och redovisas i en särskild manual fastställd I den finns en detaljerad klassificering av dess sociala förmåner och ett grundsystem som ger information om såväl det sociala skyddets omfattning som dess inkomster och utgifter Statistikanvändning Statistiken används för att följa förändringar i det sociala skyddet i EU:s medlemsländer samt Island och Norge Uppläggning och genomförande utgör ett satellitsystem till nationalräkenskaperna och utnyttjar mer detaljerad information från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen för att möjliggöra tillräcklig detaljeringsgrad i redovisningen Internationell rapportering Uppgifter rapporteras årligen till Eurostat enligt regulation (EC) 1322/2007.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(26) 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(26) 1 Översikt är en årlig undersökning som redovisar uppgifter för de totala utgifterna för det sociala skyddet i Sverige samt dess finansiering. Dessa uppgifter samlas även in i övriga EU-länder samt Island, Norge och Schweiz. Uppgifterna redovisas enligt principer som samtliga länder kommit överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i Manual 2008 edition, som publiceras av Eurostat. 1.1 Observationsstorheter Socialt skydd definieras i som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov. En förutsättning är att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst och att den inte är baserad på individuella arrangemang. Detta innebär att endast sådana insatser där den förmånsberättigade inte behöver återgälda insatsen ska ingå i -statistiken. 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Det sociala skyddets funktioner Funktion, redovisningsgrupp och -kod ESSPROR-kod, redovisningsområde Funktion och -kod Funktion och -kod Funktion Totala utgifter för socialt skydd Totala inkomster för finansiering av socialt skydd Totala utgifter för socialt skydd Totala inkomster för finansiering av socialt skydd Kontant nettoförmån (utgift för sociala kontantförmåner exkl. skatt) Nettoförmån (utgift för sociala förmåner exkl. skatt) Totalsumma Totalsumma Andel av BNP Andel av BNP Totalsumma Andel av BNP 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(26) Statistiken redovisas årligen. Uppgifterna sprids dels till Eurostat enligt regulation (EC) 1322/2007. Statistiken sprids även i from av pressmeddelande, statistiska meddelanden (serie NR15) och tabeller på SCB:s webbplats. Data från undersökningen lagras i Excel. Uppgifter finns från och med år För varje undersökningsomgång sparas totalsummor för de olika förmånerna för samtliga år. 1.4 Dokumentation och metadata På SCB:s webbplats finns dokumentationen Beskrivning av statistiken publicerad. ( Hitta statistiken - Statistik efter ämne Nationalräkenskaper Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering ().

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(26) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Någon egentlig ram finns inte för produkten men uppgifter samlas in för samtliga förmåner som definieras som socialt skydd. 2.2 Urvalsförfarande är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Mycket av uppgifterna till samlas in från källor inom SCB. I övrigt samlas uppgifter även in från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. För dessa uppgifter skickar vi över föregående års uppgifter till respektive myndighet som de sedan uppdaterar med det aktuella årets värden. Om det har tillkommit nya förmåner kompletterar de även med dessa. 2.4 Insamlingsförfarande Uppgifter om utgifter för det sociala skyddet och dess finansiering samlas in från många olika källor. ska i så stor utsträckning som möjligt stämma överens med nationalräkenskaperna, så om det är möjligt samlas uppgifterna in därifrån. Från nationalräkenskaperna hämtas uppgifter om kommunala och landstingskommunala förmåner, privatproducerad sjukvård, tandvård och socialtjänst, flyktingmottagande, tvångsvård, försvarets sjukvårdskostnader, avtalspensioner och lönegaranti. Därifrån hämtas även uppgifter om arbetsgivaravgifter, egenavgifter och kapitalinkomster som finansierar utgifterna. I övrigt samlas uppgifter in från följande källor: Kommunernas sociala förmåner hämtas från Räkenskapssammandraget för kommuner Landstingens sociala förmåner hämtas från Räkenskapssammandraget landsting Från Arbetsförmedlingen samlas uppgifter om utgifter för passiva och aktiva arbetslöshetsåtgärder in Från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samlas uppgifter angående utgifter för sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och pension in. Från Försäkringskassan hämtas även ett avgiftsunderlag för beräkning av sjuklön 2.5 Databeredning Vid inläggning av uppgifterna för respektive förmån kontrolleras att förändringen jämfört med föregående år verkar rimlig. Uppgifterna kodas även enligt en standard där det bland annat framgår om det är in utgift eller inkomst, vilken funktion utgiften/inkomsten hör till och om det är en kontantförmån eller naturaförmån.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(26) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Inga skattningar görs i denna undersökning. 3.2 Redovisningsförfaranden Statistiken redovisas i from av pressmeddelande, statistiska meddelanden (serie NR15) och tabeller på SCB:s webbplats.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(26) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Nationalräkenskaper Register Rubrik Syfte/Beskrivning Övrigt Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper NR sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med kompletterande tabeller vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. NR beskriver inom ramen för ett slutet kontosystem produktionen och dess användning, inkomstbildning, inkomstomfördelning och inkomstanvändning, kapitalbildning samt transaktioner med utlandet. Statistikansvarig myndighet Kontaktperson Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Kalenderårsvariant Administrativt statiskt Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd () har utarbetats inom EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete med medlemssta-terna och redovisas i en särskild manual fastställd I den finns en detaljerad klassificering av dess sociala förmåner och ett grundsystem som ger information om såväl det sociala skyddets omfattning som dess inkomster och utgifter. Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Nej Nej Nej Nej Namn 2009 Syfte/Beskrivning är en årlig undersökning som redovisar uppgifter över det

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(26) sociala skyddet i Sverige och övriga EU-länder samt Island, Norge och Schweiz enligt principer som samtliga länder kommit överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i Manual 2008 edition, som publiceras av Eurostat. Socialt skydd definieras i manualen som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov, under förutsättning att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst eller att insatsen är baserad på individuella arrangemang. I uppgifterna för det sociala skyddet ingår utgifter för de olika förmånerna och dess administrationskostnader samt hur dessa finansieras. Mätinformation Objekttyp - Ekonomisk aktivitet Namn Ekonomisk aktivitet Definition Ekonomisk aktivitet Standardnivå Okänd Population - Det sociala skyddet Namn Definition Standardnivå Populationstyp Kommentar Datum :35:35 Variabler Kommunala inkomster efter redovisningsgrupp Det sociala skyddet Samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll eller enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov. Nej Register- och undersökningspopulation Populationen utgörs av det sociala skyddets funktioner i Sverige definierade utifrån det behov en förmån tillgodoser. De är således oberoende av i vilket redovisningsområde inkomster och utgifter redovisas för denna förmån. Namn Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Kommunala inkomster efter redovisningsgrupp Kommunala inkomster efter redovisningsgrupp Nej Ja

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(26) Kommunala utgifter efter redovisningsgrupp Namn Kommunala utgifter efter redovisningsgrupp Definition Kommunala utgifter efter redovisningsgrupp Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Ja Operationell definition Landstingskommunala inkomster efter redovisningsgrupp Namn Landstingskommunala inkomster efter redovisningsgrupp Definition Landstingskommunala inkomster efter redovisningsgrupp Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Ja Operationell definition Landstingskommunala utgifter efter redovisningsgrupp Namn Landstingskommunala utgifter efter redovisningsgrupp Definition Landstingskommunala utgifter efter redovisningsgrupp Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Ja Operationell definition Privata inkomster efter redovisningsgrupp Namn Privata inkomster efter redovisningsgrupp Definition Privata inkomster efter redovisningsgrupp Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Ja Operationell definition Privata utgifter efter redovisningsgrupp Namn Privata utgifter efter redovisningsgrupp

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(26) Definition Privata utgifter efter redovisningsgrupp Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Ja Operationell definition Staliga utgifter efter redovisningsgrupp Namn Staliga utgifter efter redovisningsgrupp Definition Staliga utgifter efter redovisningsgrupp Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Ja Operationell definition Statliga inkomster efter redovisningsgrupp Namn Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängder Statliga inkomster efter redovisningsgrupp Statliga inkomster efter redovisningsgrupp Nej Ja Aktiva arbetslöshetsåtgärder, inkomster Aktiva arbetslöshetsåtgärder, inkomster Aktiva arbetslöshetsåtgärder, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommuner Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(26) Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Anställdas egenavgifter, hushåll Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Statlig skatt, Aktiva arbetslöshetsåtgärder Aktiva arbetslöshetsåtgärder, utgifter Aktiva arbetslöshetsåtgärder, utgifter Aktiva arbetslöshetsåtgärder, utgifter Starta eget Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram, aktivitetsstöd Flyttningsbidrag Köpt arbetsmarknadsutbildningar samt kringkostnader för arbetsmarknadsutbildningar Platsförmedling och vägledning Starta eget expertkostnader Administration, utredningskostnader Arbetsgivarens sjuklön, inkomster Arbetsgivarens sjuklön, inkomster Arbetsgivarens sjuklön, inkomster Tillräknade sociala avgifter, företag Tillräknade sociala avgifter, staten Tillräknade sociala avgifter, kommunerna Tillräknade sociala avgifter, socialförsäkringssektorn Tillräknade sociala avgifter, hushåll Tillräknade sociala avgifter, hushållens ideella organisationer Arbetsgivarens sjuklön, utgifter Arbetsgivarens sjuklön, utgifter Arbetsgivarens sjuklön, utgifter

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(26) Sjuklön från arbetsgivare Arbetsskadefond, inkomster Arbetsskadefond, inkomster Arbetsskadefond, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommuner Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Statlig skatt, Arbetsskadeförsäkring Arbetsskadefond, utgifter Arbetsskadefond, utgifter Arbetsskadefond, utgifter Arbetsskador, sjukpenning/vård Arbetsskador, egenlivräntor inkl statliga skadeersättningar, under 65 år Arbetsskador, egen- o efterlevandelivräntor inkl statliga skadeersättningar, 65 år och äldre Arbetsskador, efterlevandelivräntor inkl statliga skadeersättningar, under 65 år Administration, Arbetsskadeförsäkring Avtalspensioner, inkomster Avtalspensioner, inkomster Avtalspensioner, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(26) Tillräknade sociala avgifter, företag Tillräknade sociala avgifter, staten Tillräknade sociala avgifter, kommunerna Avtalspensioner, utgifter Avtalspensioner, utgifter Avtalspensioner, utgifter Privata avtalsgruppsjukförsäkringspensioner från kollektiva arbetsmarknadsförsäkringar rörande sjukersättning Privata avtalsgruppsjukförsäkringspensioner för förpensionärer från kollektiva arbetsmarknadsförsäkringar administrerade inom finansiella sektorn Totala avtalsreglerade tjänstepensioner Avtalsreglerade tjänstepensioner för personer yngre än 65 år Privata tjänstegrupplivpensioner rörande efterlevande från kollektiva arbetsmarknadsförsä kringar administrerade inom finansiella sektorn rörande efterlevande Privata avgångsbidragsförsäkringspensioner från kollektiva arbetsmarknadsförsäkringar administrerade inom finansiella sektorn Föräldraförsäkring, inkomster Föräldraförsäkring, inkomster Föräldraförsäkring, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommuner Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Statlig skatt, föräldraförsäkring Föräldraförsäkring, utgifter

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(26) Föräldraförsäkring, utgifter Föräldraförsäkring, utgifter Tillfällig föräldrapenning Föräldrapenning vid barns födelse Administration Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension, inkomster Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension, inkomster Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommuner Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension, utgifter Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension, utgifter Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension, utgifter Inkomstgrundad barnpension och efterlevandepension Administration Inkomstpensionsfond, inkomster Inkomstpensionsfond, inkomster Inkomstpensionsfond, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(26) Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommuner Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Statlig ålderspensionsavgift Kapitalinkomster, ATP Inkomstpensionsfond, utgifter Inkomstpensionsfond, utgifter Inkomstpensionsfond, utgifter Inkomst- och tilläggspension (65+ år) Inkomst- och tilläggspension (61-64 år) Administration Kommunala förmåner, inkomster Kommunala förmåner, inkomster Kommunala förmåner, inkomster Statlig skatt, Kommunala förmåner Kommunal skatt, Kommunala förmåner Kommunala förmåner, utgifter Kommunala förmåner, utgifter Kommunala förmåner, utgifter Kommunal sluten vård K:n ersättning för inkontinensartiklar Kommunal öppen primärvård och tandvård Kommunal övrig primärvård K:n särskilt boende för funktionshindrade

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(26) stöd i ordinärt boende för funktionshindrade hjälpmedels- o habiliteringsverksamhet Färdtjänst och övrig service (daglig verksamhet) till funktionshindrade, bostadsanpassningsbidrag och öppna insatser för vuxna med psykisk och social problematik Särskilt boende, äldre Stöd i ordnärt boende för äldre Färdtjänst och övrig service (förebyggande verksamhet) till äldre samt öppna insatser för äldre med psykisk o social problematik Vårdnadsbidrag Barnomsorg, 0-6 åringar Vård av barn och ungdomar Öppen vård inom individ och familjeomsorg, barn o unga fritidsgårdar, ersättning för vård i enskilda hem, öppen vård unga (övr naturaförmåner) samt familjerätt Övrig vuxenvård inom individ och familjeomsorg, boende Vård av vuxna missbrukare, öppen vård inom individ och familjeomsorg (rehabilitering vuxna) samt öppen vård, vuxna, övr naturaförmåner Åtgärder för flyktingar exkl introduktionsers. och soc.bidrag samt övrig vuxenvård inom familj och individomsorg öppna insatser Socialbidr inkl introduktionsers. för flyktingar Administration Transfers till andra redovisningsområden Landstingsförmåner, inkomster Landstingsförmåner, inkomster Landstingsförmåner, inkomster Statlig skatt, Landstingsförmåner Kommunal skatt, Landstingsförmåner Transfer från redovisningsområde 09 Landstingsförmåner, utgifter Landstingsförmåner, utgifter Landstingsförmåner, utgifter

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(26) Sluten specialiserad somatisk och psykiatrisk vård, sluten primärvård, primärvårdsansluten hemsjukvård och somatisk hemsjukvård Läkemedel Öppen specialiserad somatisk och psykiatrisk vård, öppen primärvård och tandvård Övrig verksamhet under primärvård hjälpmedels- och habiliteringsverksamhet samt rehabilitering färdtjänst till handikappade Färdtjänst till äldre Ersättning för vård i enskilda hem Administration hälso- och sjukvård Transfer till redovisningsområde 15, 16 och 17 Lönegaranti, inkomster Lönegaranti, inkomster Lönegaranti, inkomster Statlig skatt, lönegaranti Lönegaranti, utgifter Lönegaranti, utgifter Lönegaranti, utgifter Lönegaranti Passiva arbetslöshetsåtgärder, inkomster Passiva arbetslöshetsåtgärder, inkomster Passiva arbetslöshetsåtgärder, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommuner Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(26) Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Anställdas egenavgifter, hushåll Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Statlig skatt, Passiva arbetslöshetsåtgärder Passiva arbetslöshetsåtgärder, utgfter Passiva arbetslöshetsåtgärder, utgfter Passiva arbetslöshetsåtgärder, utgfter Bidrag till Arbetslöshetskassor (A-kassa) Administration, A-kassorna Premiepensionsfond, inkomster Premiepensionsfond, inkomster Premiepensionsfond, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommunerna Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Premiepensionsfond, utgifter Premiepensionsfond, utgifter Premiepensionsfond, utgifter Premiepension (65 år och äldre) Premiepension (61-64 år) Efterlevandepension under pensionstiden genom premiepension (61-64 år)

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(26) Administration Privatproducerad sjukvård, inkomster Privatproducerad sjukvård, inkomster Privatproducerad sjukvård, inkomster Transfers från redovisningsområde 11 och 12 Privatproducerad sjukvård, utgifter Privatproducerad sjukvård, utgifter Privatproducerad sjukvård, utgifter privat sjukvård sluten Privatläkare mm, öppen vård Sjuktransporter Privatproducerad socialtjänst, inkomster Privatproducerad socialtjänst, inkomster Privatproducerad socialtjänst, inkomster Statlig skatt Transfers från redovisningsområde 10, 11 och 12 Privatproducerad socialtjänst, utgifter Privatproducerad socialtjänst, utgifter Privatproducerad socialtjänst, utgifter Särsk. boendeformer funktionshinder Stöd i ordinärt boende, funktionshinder Privat socialtjänst enligt vårdavtal med landsting Råd&Stöd, funktionshinder Ideella org.verksamhet mm för handikappade finansierad via

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(26) socialstyrelsen samt övrig service, daglig verksamhet, funktionshinder Särsk. boendeform.äldre samt Individ och familjeomsorg Stöd i ordinärt boende för äldre samt öppna insatser för äldre med social problematik Barnomsorg Individ och familjeomsorg; barn och unga Öppen vård, barn och unga rehab Ideella organisationers verksamhet mm för utsatta barn och kvinnor mm. finansierad via Socialstyrelsen Flyktingmottagande av asylsökande samt insatser för vuxna avseende boende Vård av vuxna missbrukare Öppna insatser för vuxna yngre än 66 år med social problematik Privatproducerad tandvård, inkomster Privatproducerad tandvård, inkomster Privatproducerad tandvård, inkomster Transfers från redovisningsområde 09 och 12 Privatproducerad tandvård, utgifter Privat tandvård Sjukförsäkring, inkomster Privatproducerad tandvård, utgifter Privatproducerad tandvård, utgifter Sjukförsäkring, inkomster Sjukförsäkring, inkomster Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, företag Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, staten Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, kommuner

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(26) Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, socialförsäkringssektorn Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushåll Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter, hushållens ideella organisationer Egenföretagares sociala avgifter, hushåll Statlig skatt, Sjukförsäkring Sjukförsäkring, utgifter Sjukförsäkring, utgifter Sjukförsäkring, utgifter Sjukpenning och närståendepenning Sjuk- o Aktivitetsersättning (inkomstbaserad) Rehabiliteringspenning Rehabilitering Havandeskapspenning Administration, sjukförsäkring (sjukpenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, havandeskapspenning och sjuk- och aktivitetsersättning) Sjömanspension, utgifter Sjömanspension, utgifter Sjömanspension, utgifter Sjömanspension Skattefinansierade ålderspensionsförmåner, inkomster Skattefinansierade ålderspensionsförmåner, inkomster Skattefinansierade ålderspensionsförmåner, inkomster Statlig skatt Skattefinansierade ålderspensionsförmåner, utgifter

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(26) Skattefinansierade ålderspensionsförmåner, utgifter Skattefinansierade ålderspensionsförmåner, utgifter Garantipension till ålderspensionärer och särskilt pensionstillägg, personer 65 år o äldre Särskilt pensionstillägg, FP år Administration Övr. allmänna statliga förmåner, inkomster Statlig skatt Övr. allmänna statliga förmåner, utgifter Övr. allmänna statliga förmåner, inkomster Övr. allmänna statliga förmåner, inkomster Övr. allmänna statliga förmåner, utgifter Övr. allmänna statliga förmåner, utgifter Smittbärarersättning EU-vård (Turist och pensionärsvård) EU-vård (Sjukvårdstjänster) Sjuk- o Aktivitetsersättning (garantidel) Handikappersättning och vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd till handikappade Äldreförsörjningsstöd Garantipension (Omställningspension och änkepension) samt efterlevandestöd till barn Barnbidrag Underhållsstöd Adoptionskostnadsbidrag Statlig tvångsvård för ungdomar Bostadsbidrag och BTP Dagbidr till flyktingar

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(26) Migrationsverkets flyktingmottagande (exkl den del som utbetalas för utbildning till kommuner) Statlig tvångsvård för vuxna missbrukare Rättshjälp Administration Transfers till andra redovisningsområden (12 och 16) Övr. icke-allmänna statliga förmåner, inkomster Statlig skatt Övr. icke-allmänna statliga förmåner, utgifter Övr. icke-allmänna statliga förmåner, inkomster Övr. icke-allmänna statliga förmåner, inkomster Övr. icke-allmänna statliga förmåner, utgifter Övr. icke-allmänna statliga förmåner, utgifter Försvarets sjukvård och tandvård åt anställda och värnpliktiga Förmedlingstjänst med texttelefon och befordran av blindskriftsförsändelse 4.2 Arkiveringsversioner -

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(26) 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången Den här beräkningsomgången anpassades till nationalräkenskapernas senaste generalrevidering. Samtliga år, påverkades.

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 NR/SIM 2010-11-09 1(8) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201 Avdelningen för nationalräkenskaper 2008-08-25 1() Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 200 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Regionala räkenskaper 2010 NR0105

Regionala räkenskaper 2010 NR0105 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Regionala räkenskaper 2010 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Regionala räkenskaper 2012 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-03-31 1 (11) KVALITETSDEKLARATION Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2015 Ämnesområde Nationalräkenskaper Statistikområde Nationalräkenskaper Produktkod

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 MI0807 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(14) 2002 BE0001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008

Energipriser på naturgas och el 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) 2008 EN0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2015, beskattningsår 2014 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Allmänna val, valresultat

Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Allmänna val, valresultat 2014 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kommunalskatter 2015 OE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2014 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2014 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 RM/ET 2012-08-31 1() Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) 2015 AM0209 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301. Innehållsförteckning

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301. Innehållsförteckning 2013-03-31 1(6) Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 2010-03-31 1(6) Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning RM/ET 2012-12-20 1(6) Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, kvartalsvis 2011 EN0304 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 Avdelningen för Statistik och Utvärdering/ 2010-10-19 1(6) Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens kostnader

Hälso- och sjukvårdens kostnader Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2007-12-17 1(6) Hälso- och sjukvårdens kostnader Referensår: I samtliga tabeller redovisas siffror för 2005, i vissa fall även siffror för 2006. Utveckling av hälso- och

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2015-01-26 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Fordonsgas 2012 EN0120 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig... 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2015 BO0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Hushållens boende 2014

Hushållens boende 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Hushållens boende 2014 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Föräldraförsäkring 2012 SF0101

Föräldraförsäkring 2012 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2013-01-24 1(8) Föräldraförsäkring 2012 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kust, stränder och öar

Kust, stränder och öar Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Kust, stränder och öar Basuppgifter om kust, stränder och öar, samt Öar i Sverige 2013 MI0812 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2010 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 Avd. för analys och prognos/vo Statistisk analys 2014-01-16 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Assistansersättning 2012 SF0209

Assistansersättning 2012 SF0209 Försäkringsutveckling/Enheten för statistisk analys 2013-03-13 1(9) Assistansersättning 2012 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK)

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor (SLK) 2014 AM0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 RM/ET 2015-11-18 1(7) Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-23 1(9) Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2013-02-14 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 2011-12-30 1(5) Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011

Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Konjunkturstatistik, löner för landsting, KLL 2011 AM0109 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 2014 UF0515 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302 RM/ET 2013-09-25 1(7) Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 Statistisk a central byrån SCBD OK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL) 2012 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302 RM/EN 200-03-03 1() Energipriser på naturgas och el 200 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 2013-02-13 1(9) Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Befolkningens studiedeltagande Höstterminen 2013 UF0507 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 Statistik och jämförelser/statistik 2 2015-10-29 1(6) Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Handikappersättning 2011 SF0208

Handikappersättning 2011 SF0208 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2012-01-11 1(8) Handikappersättning 2011 SF0208 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Priser på elenergi 2010

Priser på elenergi 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2010 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2016 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2015-01-18 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20120215 1(7) Fordonsgas 2011månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20121217 1(7) Fordonsgas 2012månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer 2013:2 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Bilstöd 2015 SF0210. Innehållsförteckning. Försäkringskassan BESKRIVNING AV STATISTIKEN SF0210 Avdelningen för analys och prognos/verksamhetsområdet

Bilstöd 2015 SF0210. Innehållsförteckning. Försäkringskassan BESKRIVNING AV STATISTIKEN SF0210 Avdelningen för analys och prognos/verksamhetsområdet 2016-04-26 1(8) Bilstöd 2015 SF0210 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2009 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2007 AM0206 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Barnbidrag 2012 SO0213

Barnbidrag 2012 SO0213 2013-03-18 1(8) Barnbidrag 2012 SO0213 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer