UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001"

Transkript

1 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE

2 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE

3 SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE Från trycket September 2003 Producent Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden, Nationalräkenskaperna Box 24300, STOCKHOLM Fax Publikationen Publikationen kan beställas från SCB:s publikationstjänst, Örebro, tfn , fax , e-post: Priset är 200 kr inklusive moms. Förfrågningar Christina Liwendahl, tfn Anna Skygge, tfn , Statistiska centralbyrån ISBN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

4 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE Förord I denna rapport publicerar Statistiska centralbyråns Nationalräkenskaper uppgifter över det sociala skyddet i Sverige och övriga EU-länder samt Island och Norge enligt principer som samtliga länder kommit överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i ESSPROS Manual 1996, som publiceras av EUROSTAT. ESSPROS står för The European System of integrated Social Protection Statistics. Socialt skydd definieras i ESSPROS manualen som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov, under förutsättning att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst eller att insatsen är baserad på individuella arrangemang. De svenska beräkningarna har utarbetats av en grupp bestående av representanter från Socialdepartementet, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Statistiska centralbyrån i september 2003 Svante Öberg Per Ericson

5

6 Innehåll Sida 6 Inledning 6 Det sociala skyddet i ESSPROS 6 Grundsystemet 8 Kommentarer till tabellerna 8 Summary in English Tabeller 10 1 Totala utgifter för det sociala skyddet 11 2 Totala inkomster för finansiering av det sociala skyddet 12 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion 20 4 Totala utgifter och inkomster per redovisningsområde och år 22 5 Totala utgifter, totala inkomster, samt utgifter per funktion som % av bruttonationalprodukten (BNP) 24 6 Totala utgifter för det sociala skyddet i EU-länderna m.fl. som % av bruttonationalprodukten (BNP) 25 7 Utgifter för sociala förmåner per funktion i EU länderna m.fl. som % av bruttonationalprodukten (BNP) Tables 1 Total social protection expenditure 2 Total receipts of social protection by type of sector of origin 3 Social protection expenditure by function 4 Total expenditure and receipts by scheme 5 Total expenditure, total receipts, and expenditure by function as a % of Gross Domestic Product (GDP) 6 Social protection expenditure in the EU member states, Iceland and Norway as a % of Gross Domestic Product (GDP) 7 Social protection expenditure by function in the EU member states, Iceland and Norway as a % of Gross Domestic Product (GDP)

7 Inledning I artikel 2 i EU-fördraget fastställs att det är gemenskapens uppgift att främja en hög nivå i fråga om socialt skydd och att utveckla ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsstaterna. För att övervaka hur dessa uppgifter utvecklas behöver den Europeiska kommissionen tillgång till detaljerad och aktuell information om det sociala skyddets organisation, nuvarande ställning och utveckling i medlemsstaterna. Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (ESSPROS) har utarbetats inom EU:s statistikorgan EUROSTAT i samarbete med medlemsstaterna och redovisas i en särskild manual. I den finns en detaljerad klassificering av dess sociala förmåner och ett grundsystem som ger information om såväl det sociala skyddets omfattning som dess inkomster och utgifter. I de textavsnitt som följer ges en kortfattad beskrivning av det sociala skyddet, grundsystemet och de sociala förmånernas klassificering. Det sociala skyddet i ESSPROS Eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition på vad det sociala skyddet omfattar, har det i ESSPROS varit nödvändigt att formulera en sådan. I definitionen, som i sin helhet citerats i förordet, talas om speciellt definierade risker och behov som skall berättiga till socialt skydd. Dessa är fastställda till följande: 1. Sjukdom/hälso- och sjukvård 2. Funktionshinder 3. Ålderdom 4. Efterlevande 5. Familj/barn 6. Arbetslöshet 7. Boende 8. Övrig social utsatthet 6 Med dessa risker och behov som utgångspunkt fastställs de primära orsakerna till att resurser och förmåner tillhandahålls. I detta sammanhang är det brukligt att man använder termen det sociala skyddets funktioner. Funktionerna definieras utifrån det behov en förmån tillgodoser. De är således oberoende av i vilket redovisningsområde inkomster och utgifter redovisas för denna förmån. Ordet insats i definitionen omfattar finansiering av förmåner, tillhörande administrationskostnader och det faktiska tillhandahållandet av förmånerna. I definitionen fastställs också att endast insatser utan krav på gentjänst ingår. Med gentjänst menar man insatser som hushåll och enskilda erhåller och samtidigt återgäldar genom betalning av hela insatsens värde eller med annan insats av motsvarande värde. Dessa betraktas således inte som socialt skydd och ingår inte i ESSPROS-statistiken. Villkoret att ett offentligt eller privat organ skall ansvara för insatsen gör att definitionen på socialt skydd utesluter alla direkta överföringar av medel mellan egentliga hushåll eller enskilda i form av gåvor, hjälp till anhöriga eller dylikt. Grundsystemet I grundsystemet, som uppdateras årligen, samlas information över det sociala skyddet inom redovisningsområden. Redovisningsområdena är länderspecifika och klassificeras enligt ett antal kriterier, som ger information om: 1. Beslutsfattande kategori (offentlig eller privat sektor); 2. Rättslig grund (obligatoriskt eller frivilligt medlemskap för förmånstagarna); 3. Berättigande till förmåner (beroende eller oberoende av inbetalda avgifter);

8 4. Täckning (om i redovisningsområdet ingående förmåner omfattar hela populationen eller vissa bestämda grupper); 5. Skyddsnivå (om förmånerna inom redovisningsområdet erbjuder basskydd eller tilläggsskydd). För mera detaljerad information angående redovisningsområdenas kategoriindelning se ESSPROS Manual I Sverige har det sociala skyddets förmåner tidigare redovisats inom 18 redovisningsområden. Beroende på den pensionsreform som trädde i kraft 1999, har antalet redovisningsområden utökats och uppgår fr.o.m till totalt Avgiftsfinansierad folkpension 2. Skattefinansierad folkpension 3. ATP-fond 4. Delpensionsfond 5. Sjukförsäkring 6. Arbetsskadefond 7. Passiva arbetslöshetsåtgärder 8. Aktiva arbetslöshetsåtgärder 9. Övr. allmänna statliga förmåner 10. Övr. icke-allmänna statliga förmåner 11. Kommunala förmåner 12. Landstingsförmåner 13. Arbetsgivarens sjuklön 14. Avtalspensioner 15. Privatproducerad sjukvård 16. Privatproducerad tandvård 17. Privatproducerad socialtjänst 18. Lönegaranti 19. Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension 20. Icke inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension 21. Skattefinansierade ålderspensionsförmåner 22. Inkomstpensionfond 23. Premiepensionsfond 24. Sjömanspension 25. Föräldraförsäkring 1 Den kan beställas via BTJ AB i Lund. Faxnummer , 7 Redovisningsområdenas intäkter och utgifter redovisas likt dubbel bokföring, där utgifterna utgörs av samtliga kontant- och naturaförmåner som sorterar under definitionen för socialt skydd, och där inkomsterna redovisas uppdelade efter typ och ursprung. Inkomsttypen anger en orsak eller betalningsnatur och delas in i: Sociala avgifter (arbetsgivares och anställdas) Den offentliga sektorns bidrag (allmänna skattepengar) Överföringar från andra redovisningsområden Övriga inkomster (diverse löpande överföringar, räntor med mera) Inkomsttyperna underindelas ytterligare. Den som har särskilt intresse av att ta del av detta, rekommenderas att hämta ytterligare information från ESSPROS Manual Inkomsternas ursprung anger från vilken institutionell sektor som betalningen mottas och består av: Företag Den offentliga sektorn (staten, delstater och kommuner, samt socialförsäkringar) Hushåll Hushållens ideella organisationer Utlandet För mer detaljerad information, se även här i ESSPROS Manual Redovisningsområdenas utgifter klassificeras efter typ av utgiftsslag. I ESSPROS skiljer man på fyra huvudtyper av utgiftsslag. Dessa är: Sociala förmåner Administrationskostnader Överföringar till andra redovisningsområden Övriga utgiftsslag De sociala förmånerna klassificeras vidare efter funktion som tidigare nämnts. Varje funktion delas upp efter om förmånen kontantutbetalas

9 eller är en naturaförmån, samt efter om den är behovsprövad eller icke behovsprövad. Det finns således ett flertal möjligheter till indelning och strukturering av de sociala förmånerna i ESSPROS. Detta gör materialet intressant för internationell forskning och internationella jämförelser. De gemensamma och detaljerade definitionerna på funktionsnivå och undernivåer ger en hög jämförbarhet mellan de europeiska ländernas uppgifter. Skillnader i olika länders beskattningsregler gör dock att jämförbarheten inte kan anses vara total. Det har visat sig vara svårt att få de internationella jämförelserna att överensstämma, trots att man vid utarbetandet av statistiken försökt att nå hög jämförbarhet. Det största problemet utgörs av att en del länder beskattar vissa förmåner medan andra inte gör det och i en del länder kan det sociala skyddet utgöras av skatteavdrag medan andra betalar ut ersättningen direkt. Effekterna av beskattad förmån respektive avdragsrätt är mycket svåra att beräkna då den är beroende av landets skattenivå och den enskilde förmånstagarens totala inkomstsituation. Jämförelserna kan därför halta mellan de olika länderna. Arbete pågår på Eurostat med att utveckla beräkningarna så att jämförbarheten förbättras. För specialintresserade hänvisas till ESSPROS Manual 1996, samt till den detaljerade rapporteringen av sifferunderlaget från respektive land som redovisas i European social protection, Social Protection expenditure and receipts, För ett bredare allmänt intresse redovisas nedan det svenska sifferunderlaget, samt övergripande tabeller för jämförelser av det sociala skyddet i EU-länderna samt Island och Norge. I årets publikation redovisas dessutom en total för alla EU-länder. 2 Även denna kan beställas via BTJ AB i Lund. 8 Denna rapport publiceras årligen av Nationalräkenskaperna och på sikt kommer även uppgifterna att kunna inhämtas via Sveriges statistiska databaser. Kommentarer till tabellerna I tabellerna redovisas data för det svenska sociala skyddet för åren i respektive års priser, samt i förhållande till BNP uttryckt i procent. Jämförelsen mellan länderna görs genom att varje lands sociala skydd sätts i förhållande till dess BNP. ESSPROS-identiteten, till vänster i tabell 1 t.o.m. 5, visar olika delkomponenters aggregeringsnivå i tabell 1 motsvarar totala utgifter och i tabell 2 motsvarar totala inkomster. Undernivåerna i respektive tabell kan summeras till dess total. Vidare står identiteten i tabell 3 för utgiften för den sociala förmånen i funktion 1, sjukdom/hälso- och sjukvård, som således är en undernivå till totala utgifter i tabell 1, och så vidare. Enligt EU-beslut, som Sverige följer, ska ingående offentlig moms på icke skattepliktig verksamhet behandlas som icke avdragsgill. Hela tidsserien för naturaförmåner har således reviderats med avseende på detta. Vad gäller underlaget för arbetslöshet under 2001, uppger AMS (Arbetsmarknasstyrelsen) att deras redovisningssystem inte kan göra de önskade uppdelningarna års värde har i dessa fall skattats med hjälp av 2000 års värde (se resp. tabell). Tidsserien finns tillgänglig från och med 1993 vid förfrågan. Ett urval av tabellerna för hela tidsserien finns tillgänglig på Summary in English The data on expenditure and receipts of social protection schemes in the 17 European countries included in this publication are drawn

10 up according to the ESSPROS Manual 1996, published by Eurostat. In this publication, Statistics Sweden, on behalf of the Social Ministry, presents data according to the ESSPROS Manual 1996, published on a yearly basis. ESSPROS stands for the European System of integrated Social Protection Statistics, a harmonised system providing means for analysis and comparison of the financial flows of social protection. Social protection is defined as follows in the ESSPROS Manual 1996: Social protection encompasses all interventions from public or private bodies intended to relieve households and individuals of the burden of a defined set of risks or needs, provided that there is neither a simultaneous reciprocal nor an individual arrangement involved. The list of risks or needs that may give rise to social protection is fixed by convention as follows: 1. Sickness/health care 2. Disability 3. Old age 4. Survivors 5. Family/children 6. Unemployment 7. Housing 8. Social exclusion not elsewhere classified. Expenditure on social protection schemes is broken down into social benefits, administration costs, transfers to other schemes and other expenditure. Social protection receipts comprise social contributions, general government contributions, transfers from other schemes and other receipts. For more details, see ESSPROS Manual 1996, which may be ordered from BTJ AB in Lund or from the Office for Official Publications of the European Communities in Luxembourg. Social protection expenditure and receipts have previously been reported for 18 schemes in Sweden. Due to the Pension Reform that was implemented in 1999, the number of schemes has increased from 1999 and amounts to 25 in all. 1. Basic pension financed by social contributions 2. Basic pension benefits financed by taxes 3. National supplementary pension fund 4. Partial pension fund 5. National health insurance 6. Occupational injury insurance 7. Passive unemployment measures 8. Active unemployment measures 9. Other general central government benefits 10. Other special central government benefits 11. Municipality benefits 12. County Council benefits 13. Employers' sick pay 14. Contractual pensions 15. Privately produced medical provision 16. Privately produced dental provision 17. Privately produced social-services provision 18. Wage/salary guarantee 19. Income based survivors pension scheme 20. Non-income based survivors pension scheme financed by social contributions 21. Tax financed pension scheme 22. Income pension fund 23. Premium pension fund 24. Seaman s pension 25. Parent's insurance scheme The tables in this report presents data of the Swedish Social Protection in current prices and in relation to (%) Gross Domestic Product, GDP. VAT on goods and services used as input for benefits in kind produced by the government were excluded in earlier calculations, but have now been included for the whole time series. The time series from 1993 can be obtained on request. A selection of the tables for the whole time series are available on 9

11 Tabell 1 Totala utgifter för det sociala skyddet Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure Million kronor current prices esspros identitet TOTALA UTGIFTER TOTAL EXPENDITURE Sociala förmåner Social protection benefits Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non means-tested Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner p Benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Utgifter för administration p Administration costs Andra utgifter Other expenditure därav: Kapitalutgifter of which: Property income p Preliminär uppgift p.g.a. skattning av arbetslöshet. 10

12 Tabell 2 Totala inkomster för finansiering av det sociala skyddet Miljoner kronor löpande priser Total receipts of social protection by type of sector of origin Million kronor current prices esspros identitet TOTALA INKOMSTER TOTAL RECEIPTS Sociala avgifter Social contributions Arbetsgivares kollektiva avgifter från: Employers' social contribution from: Företag Corporations Staten Central government Kommuner Local government Socialförsäkringsinstitutioner Social security funds Hushåll Households Hushållens ideella organisationer Non-profit institutions serving households Förmånsberättigades sociala avgifter: Social contributions by the protected persons: Anställdas egenavgifter Employees Egenföretagare Self-employed Bidrag från offentliga sektorn General government contributions Skatteintäkter från: General revenue from: Staten Central government Kommuner Local government Övriga inkomster Other receipts Kapitalinkomster från: Property income from: Kommuner Local government Socialförsäkringsinstitutioner Social security funds 11

13 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices SJUKDOM/HÄLSO- & SJUKVÅRD Sickness/Health care esspros identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Betald sjukledighet Paid sick leave Närståendepenning Other cash periodic benefits Naturaförmåner: Benefits in kind: Sluten sjukvård In-patient care Öppen hälso- o sjukvård Out-patient care Läkemedel Direct provision of pharmaceutical products Öppen vård Other direct provision Övr. verksamhet under prim. vården Other benefits in kind I betald sjukledighet ingår: Arbetsgivarens sjuklön, sjukpenning, ersättningar från avtalsgruppsjukförsäkringar, smittbärarersättning samt tillfällig föräldrapenning. Ökningen mellan 1997 och 1998 kan delvis förklaras av att sjuklönen ökade från 75% till 80% av inkomsten I sluten sjukvård, som skattats med hjälp av landstingsförbundet och som är offentligt finansierad, ingår sluten sjukhusvård och sluten primärvård I öppen vård, som skattats med hjälp av landstingsförbundet och som är offentligt finansierad, ingår tandvård, öppen primärvård samt öppen sjukhusvård. 12

14 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros FUNKTIONSHINDER Disability identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Förtidspension samt livräntor Disability pension Handikappersättning o vårdbidrag Care allowance Rehabiliteringspenning Economic integration of the handicapped Naturaförmåner: Benefits in kind: Vård och hjälp i särskilt boende Accommodation Hjälp i den dagliga livsföringen Assistance in carrying out daily tasks Hjälpmed- o habiliteringsverksamh Rehabilitation Övrig verksamhet Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillskott till förtidspension Disability pension Naturaförmåner: Benefits in kind: Bilstöd Other benefits in kind , På grund av nytt underlag från och med år 1998 har fördelningen mellan vård och hjälp i särskilt boende, och övrig verksamhet förändrats I hjälp i den dagliga livsföringen ingår: Vård och hjälp i ordinärt boende, assistansersättning, landstingens öppna omsorg för psykiskt utvecklingsstörda, statligt bidrag till vårdartjänster I övrig verksamhet ingår färdtjänst, bostadsanpassning, öppen verksamhet, texttelefon, befordran av blindskriftförsändelser mm. 13

15 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ÅLDERDOM Old age identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Ålderspension mm Old-age pension Delpension Partial pension Naturaförmåner: Benefits in kind: Vård o hjälp i särsk. boendeformer Accommodation Vård och hjälp i ordinärt boende Assistance in carrying out daily tasks Färdtjänst och övrig service Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillägg till ålderspension Old-age pension Hustrutillägg Other cash benefits Här ingår offentlig finansierad vård och hjälp , På grund av nytt underlag från och med år 1998 har fördelningen mellan vård och hjälp i ordinärt boende, och färdtjänst och övrig service, ändrats Här ingår daglig verksamhet Här ingår ålderspension, folkpension och ATP samt avtalsreglerade pensioner Hustrutillägg är en förmån i folkpensionen. 14

16 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros EFTERLEVANDE Survivors identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Efterlevandepensioner mm Survivors' pension Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillsk. till efterlev. pension mm Pension supplement to survivor's pensioners Efterlevandepensioner, änkepension, omställningspension, barnpension samt privata tjänstegrupplivpensioner Inklusive inkomstprövad efterlevendepension fr.o.m

17 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros FAMILJ/BARN Family/children identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Föräldrapenning mm Birth grant Vårdnadsbidrag Parental leave benefit Barnbidrag mm Family or child allowance Bidragsförsk/underhållsstöd mm Other cash benefits Adoptionskostnadsbidrag Adoption allowance Naturaförmåner: Benefits in kind: Barnomsorg till förskolebarn Child care day Vård i familjehem o HVB Accommondation Övrig verksamhet Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Barntillägg vid förtidspension Child supplement Föräldrapenning vid födelse o havandeskapspenning Barnbidrag, barntillägg till pensioner mm Fritidsgårdar, öppen verksamhet inom individ- och familjeomsorgen till barn och ungdomar, familjerådgivning mm inom såväl kommuner, landsting och ideella organisationer. 16

18 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ARBETSLÖSHET Unemployment identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Arbetslöshetskassa mm Full unemployment benefit Permitteringslöneersättning Partial unemployment benefit Förtidspension av arbetsmarknadsskä Early retirement benefit for labour market reasons Arbetsmarkn.utbildningsbidrag mm Vocational training allowance Permitteringslön Redudancy compensation Naturaförmåner: Benefits in kind: Flyttningsbidrag Mobility and resettlement Köpt arb. Markn. utbildning mm p Vocational training Platsförmedling och vägledning p Employment agency and counselling Expertkostn. för starta eget-bidrag Expertcosts for startup grants p Preliminär uppgift p.g.a. skattning av arbetslöshet Kontant arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetskassa, starta eget-bidrag, privata avgångsbidragsförsäkringspensioner Tillfällig avgångsersättning Olika former av arbetsmarknadsutbildningsbidrag samt ungdomspraktik Lönegaranti Köpt arbetsmarknadsutbildning och arbetsinstitut. 17

19 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros BOENDE Housing identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Naturaförmåner: Benefits in kind: Bostadsbidrag och bostadstillägg Housing allowance Bostadsbidrag till familjer, bostadstillägg till förtids-och ålderspensionärer. 18

20 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ÖVRIG SOCIAL UTSATTHET Social exclusion identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Dagbidrag till flyktingar Special benefit to refugees Naturaförmåner: Benefits in kind: Skyddat boende Accommondation Vård av vuxna missbrukare Treatment of substance abusers Övriga insatser Other social service Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Underhållsstöd etc Social assistance etc Naturaförmåner: Benefits in kind: Rättshjälp Assistance with trial I övriga insatser ingår åtgärder för flyktingar, öppen vård för vuxna inom individ- och familjeomsorgen, samt bidrag till ideella organisationer för verksamhet med inriktning mot utsatta vuxna individer Underhållsstöd (socialbidrag) inklusive introduktionsersättning till flyktingar. 19

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201 Avdelningen för nationalräkenskaper 2008-08-25 1() Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 200 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 NR/SIM 2010-11-09 1(8) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1997-2002 SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE 1997-2002 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(26) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 NR0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Social insurance Foto: Monica Holmberg 8 Social insurance 8 Utgifter för det sociala skyddet 367 Expenses for social security 82 368 Social insurance 83 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Foto: Monica Holmberg Socialförsäkring Statistisk årsbok 2013 18 Socialförsäkring Social insurance 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 353 Expenses for social security

Läs mer

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page Socialförsäkring Statistisk årsbok 2009 Sida Page Socialförsäkring Social insurance 411 431 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security 412 432 Socialförsäkring Social insurance 414 433

Läs mer

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page

Socialförsäkring. Social insurance. Socialförsäkring Statistisk årsbok Sida Page Socialförsäkring Statistisk årsbok 2010 Sida Page Socialförsäkring Social insurance 419 433 Utgifter för det sociala skyddet Expenses for social security 420 434 Socialförsäkring Social insurance 422 435

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Statistisk årsbok 2011 18 Socialförsäkring Social insurance Sida Page 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 425 Expenses for social security 18.2 Socialförsäkring...

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-03-31 1 (11) KVALITETSDEKLARATION Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2015 Ämnesområde Nationalräkenskaper Statistikområde Nationalräkenskaper Produktkod

Läs mer

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 22 I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 2. SKATTER OCH SOCIALAVGIFTER I ETT TOTALPERSPEKTIV 23 2 Skatter och socialavgifter i ett totalperspektiv I detta

Läs mer

Försäkringsväsen Insurance

Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance 42 457 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj. kr 950 2000 Non-life insurance: premium income and claims paid during the

Läs mer

Försäkringsväsen Insurance

Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance Försäkringsväsen Insurance 45 478 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj. kr 950 00 Non-life insurance: premium income

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2007. Landstingens verksamheter kostade 198,4 miljarder. Ökade kostnader på verksamhetsnivå

Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2007. Landstingens verksamheter kostade 198,4 miljarder. Ökade kostnader på verksamhetsnivå OE 28 SM 0801 Landstingens verksamhetskostnader Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2007 Data from county councils financial statements I korta drag Landstingens verksamheter kostade

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 26 I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 2. OFFENTLIGA SEKTORNS INKOMSTER OCH UTGIFTER 27 2 Offentliga sektorns inkomster och utgifter 2.1 Inledning I detta

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna)

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna) Offentlig ekonomi 2009 Syftet med denna årsbok är att ge en samlad bild av den offentliga sektorns utveckling ur ett makroekonomiskt perspektiv. Vilken avgränsning som används vid beräkningen av den offentliga

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten PROP. 1998/99:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN Förslag till statsbudget för 1999 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Förändrad statistisk redovisning av public service

Förändrad statistisk redovisning av public service PUBLIC SERVICE 1 (5) 2017-12-14 Johan Norberg Nationalräkenskaper Förändrad statistisk redovisning av public service I september 2019 kommer SCB ändra redovisningen i nationalräkenskaperna avseende radio-

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN NR0108 Avdelningen för Nationalräkenskaper/

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN NR0108 Avdelningen för Nationalräkenskaper/ 2008-10-23, rev 2013-04-02 1(8) Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier: Förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP) 2007 NR0108 I denna

Läs mer

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system.

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system. The Swedish welfare system - An introduction to the Swedish model and social security system. Child-care and education All public schooling in Sweden is free of charge (includes university studies), a

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

VÅR TRYGGHET Rätta svar

VÅR TRYGGHET Rätta svar VÅR TRYGGHET Rätta svar Vår trygghet -frågesport 1. Vilket år infördes det allmänna barnbidraget? Svar : 1948 sid 16 2. Vilket år trädde fattigvårdsförordningen i kraft? Svar 1847 sid 16 3. När trädde

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

^ sot 7-2S- Åke Elmer Staffan Blomberg Lars Harrysson Jan Petersson. Svensk socialpolitik. (& Studentlitteratur

^ sot 7-2S- Åke Elmer Staffan Blomberg Lars Harrysson Jan Petersson. Svensk socialpolitik. (& Studentlitteratur Åke Elmer Staffan Blomberg Lars Harrysson Jan Petersson ^ sot 7-2S- Svensk socialpolitik A (& Studentlitteratur Förord till nittonde upplagan 9 1 Sociala problem och socialpolitik 11 Vad är socialpolitik?

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer

Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och rekommendationer Olle Lundberg Professor och föreståndare CHESS Den ojämlika ohälsan Ojämlikhet i hälsa handlar om Systematiska skillnader i hälsa och överlevnad

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Skatter i procent av BNP

Skatter i procent av BNP 28 60 % Skatter i procent av BNP 50 % Socialförsäkringsavgift Indirekta skatter Direkta skatter 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(8) Sveriges BNP: + 1,2 procent 2001 Den första samlade bilden av Sveriges ekonomi för år 2001 visar att bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med 2000 och uppgick till 2167 mdkr i löpande

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken Bakgrundsfakta Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken 2007:1 Arbetsmarknads- och utbildningsstat i s t i k I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

2008-01-16. Inledning

2008-01-16. Inledning Promemoria CANBERRA Ambr Kamilla Lindström Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Australiens socialförsäkringssystem Inledning Australiens socialförsäkringssystem är väl utbyggt, men jämfört

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 ANALYSERAR 2005:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2009

Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2009 OE 28 SM 1001 Landstingens verksamhetskostnader Uppgifter från landstingens verksamhetsindelade bokslut 2009 Data from county councils financial statements I korta drag Landstingens verksamheter kostade

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten

Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten 2 PROP. 1996/97:1 Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten Socialförsäkringssektorn

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Svar på kommissionens offentliga samråd Grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården

Svar på kommissionens offentliga samråd Grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården Promemoria 2009 03 27 S2009/2697/HS Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård Kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Samråd om Grönboken Den europeiska arbetskraften inom

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Så försörjer vi oss ett regionalt perspektiv

Så försörjer vi oss ett regionalt perspektiv Ekonomisk välfärdsstatistik 2006:1 Så försörjer vi oss ett regionalt perspektiv Det finns ett tydligt regionalt mönster i inkomstens sammansättning. I och omkring storstadsområdena samt i många kommuner

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Athena Upptaktsseminarium

Athena Upptaktsseminarium 2013-09-04 Athena Upptaktsseminarium Karin Cedergren Karin.cedergren@uhr.se Ansökningar våren 2013 Beviljade Avslag kvalitet Avslag ogiltig Ansökningar per världsdel 7 6 5 4 3 2 Inkomna ansökningar Beviljade

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11. Ingemar Svensson Försäkringskassan

Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11. Ingemar Svensson Försäkringskassan Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11 Ingemar Svensson Försäkringskassan Lärdomar - från svensk horisont - av ett internationellt forskningsprogram

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK 2005 för Sverige Statistical Yearbook of Sweden Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK FÖR SVERIGE 2005 Statistical Yearbook of Sweden 2005 Årgång 91/Volume 91 Sveriges

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer