UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001"

Transkript

1 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE

2 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE

3 SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE Från trycket September 2003 Producent Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden, Nationalräkenskaperna Box 24300, STOCKHOLM Fax Publikationen Publikationen kan beställas från SCB:s publikationstjänst, Örebro, tfn , fax , e-post: Priset är 200 kr inklusive moms. Förfrågningar Christina Liwendahl, tfn Anna Skygge, tfn , Statistiska centralbyrån ISBN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

4 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE Förord I denna rapport publicerar Statistiska centralbyråns Nationalräkenskaper uppgifter över det sociala skyddet i Sverige och övriga EU-länder samt Island och Norge enligt principer som samtliga länder kommit överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i ESSPROS Manual 1996, som publiceras av EUROSTAT. ESSPROS står för The European System of integrated Social Protection Statistics. Socialt skydd definieras i ESSPROS manualen som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov, under förutsättning att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst eller att insatsen är baserad på individuella arrangemang. De svenska beräkningarna har utarbetats av en grupp bestående av representanter från Socialdepartementet, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Statistiska centralbyrån i september 2003 Svante Öberg Per Ericson

5

6 Innehåll Sida 6 Inledning 6 Det sociala skyddet i ESSPROS 6 Grundsystemet 8 Kommentarer till tabellerna 8 Summary in English Tabeller 10 1 Totala utgifter för det sociala skyddet 11 2 Totala inkomster för finansiering av det sociala skyddet 12 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion 20 4 Totala utgifter och inkomster per redovisningsområde och år 22 5 Totala utgifter, totala inkomster, samt utgifter per funktion som % av bruttonationalprodukten (BNP) 24 6 Totala utgifter för det sociala skyddet i EU-länderna m.fl. som % av bruttonationalprodukten (BNP) 25 7 Utgifter för sociala förmåner per funktion i EU länderna m.fl. som % av bruttonationalprodukten (BNP) Tables 1 Total social protection expenditure 2 Total receipts of social protection by type of sector of origin 3 Social protection expenditure by function 4 Total expenditure and receipts by scheme 5 Total expenditure, total receipts, and expenditure by function as a % of Gross Domestic Product (GDP) 6 Social protection expenditure in the EU member states, Iceland and Norway as a % of Gross Domestic Product (GDP) 7 Social protection expenditure by function in the EU member states, Iceland and Norway as a % of Gross Domestic Product (GDP)

7 Inledning I artikel 2 i EU-fördraget fastställs att det är gemenskapens uppgift att främja en hög nivå i fråga om socialt skydd och att utveckla ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsstaterna. För att övervaka hur dessa uppgifter utvecklas behöver den Europeiska kommissionen tillgång till detaljerad och aktuell information om det sociala skyddets organisation, nuvarande ställning och utveckling i medlemsstaterna. Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (ESSPROS) har utarbetats inom EU:s statistikorgan EUROSTAT i samarbete med medlemsstaterna och redovisas i en särskild manual. I den finns en detaljerad klassificering av dess sociala förmåner och ett grundsystem som ger information om såväl det sociala skyddets omfattning som dess inkomster och utgifter. I de textavsnitt som följer ges en kortfattad beskrivning av det sociala skyddet, grundsystemet och de sociala förmånernas klassificering. Det sociala skyddet i ESSPROS Eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition på vad det sociala skyddet omfattar, har det i ESSPROS varit nödvändigt att formulera en sådan. I definitionen, som i sin helhet citerats i förordet, talas om speciellt definierade risker och behov som skall berättiga till socialt skydd. Dessa är fastställda till följande: 1. Sjukdom/hälso- och sjukvård 2. Funktionshinder 3. Ålderdom 4. Efterlevande 5. Familj/barn 6. Arbetslöshet 7. Boende 8. Övrig social utsatthet 6 Med dessa risker och behov som utgångspunkt fastställs de primära orsakerna till att resurser och förmåner tillhandahålls. I detta sammanhang är det brukligt att man använder termen det sociala skyddets funktioner. Funktionerna definieras utifrån det behov en förmån tillgodoser. De är således oberoende av i vilket redovisningsområde inkomster och utgifter redovisas för denna förmån. Ordet insats i definitionen omfattar finansiering av förmåner, tillhörande administrationskostnader och det faktiska tillhandahållandet av förmånerna. I definitionen fastställs också att endast insatser utan krav på gentjänst ingår. Med gentjänst menar man insatser som hushåll och enskilda erhåller och samtidigt återgäldar genom betalning av hela insatsens värde eller med annan insats av motsvarande värde. Dessa betraktas således inte som socialt skydd och ingår inte i ESSPROS-statistiken. Villkoret att ett offentligt eller privat organ skall ansvara för insatsen gör att definitionen på socialt skydd utesluter alla direkta överföringar av medel mellan egentliga hushåll eller enskilda i form av gåvor, hjälp till anhöriga eller dylikt. Grundsystemet I grundsystemet, som uppdateras årligen, samlas information över det sociala skyddet inom redovisningsområden. Redovisningsområdena är länderspecifika och klassificeras enligt ett antal kriterier, som ger information om: 1. Beslutsfattande kategori (offentlig eller privat sektor); 2. Rättslig grund (obligatoriskt eller frivilligt medlemskap för förmånstagarna); 3. Berättigande till förmåner (beroende eller oberoende av inbetalda avgifter);

8 4. Täckning (om i redovisningsområdet ingående förmåner omfattar hela populationen eller vissa bestämda grupper); 5. Skyddsnivå (om förmånerna inom redovisningsområdet erbjuder basskydd eller tilläggsskydd). För mera detaljerad information angående redovisningsområdenas kategoriindelning se ESSPROS Manual I Sverige har det sociala skyddets förmåner tidigare redovisats inom 18 redovisningsområden. Beroende på den pensionsreform som trädde i kraft 1999, har antalet redovisningsområden utökats och uppgår fr.o.m till totalt Avgiftsfinansierad folkpension 2. Skattefinansierad folkpension 3. ATP-fond 4. Delpensionsfond 5. Sjukförsäkring 6. Arbetsskadefond 7. Passiva arbetslöshetsåtgärder 8. Aktiva arbetslöshetsåtgärder 9. Övr. allmänna statliga förmåner 10. Övr. icke-allmänna statliga förmåner 11. Kommunala förmåner 12. Landstingsförmåner 13. Arbetsgivarens sjuklön 14. Avtalspensioner 15. Privatproducerad sjukvård 16. Privatproducerad tandvård 17. Privatproducerad socialtjänst 18. Lönegaranti 19. Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension 20. Icke inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension 21. Skattefinansierade ålderspensionsförmåner 22. Inkomstpensionfond 23. Premiepensionsfond 24. Sjömanspension 25. Föräldraförsäkring 1 Den kan beställas via BTJ AB i Lund. Faxnummer , 7 Redovisningsområdenas intäkter och utgifter redovisas likt dubbel bokföring, där utgifterna utgörs av samtliga kontant- och naturaförmåner som sorterar under definitionen för socialt skydd, och där inkomsterna redovisas uppdelade efter typ och ursprung. Inkomsttypen anger en orsak eller betalningsnatur och delas in i: Sociala avgifter (arbetsgivares och anställdas) Den offentliga sektorns bidrag (allmänna skattepengar) Överföringar från andra redovisningsområden Övriga inkomster (diverse löpande överföringar, räntor med mera) Inkomsttyperna underindelas ytterligare. Den som har särskilt intresse av att ta del av detta, rekommenderas att hämta ytterligare information från ESSPROS Manual Inkomsternas ursprung anger från vilken institutionell sektor som betalningen mottas och består av: Företag Den offentliga sektorn (staten, delstater och kommuner, samt socialförsäkringar) Hushåll Hushållens ideella organisationer Utlandet För mer detaljerad information, se även här i ESSPROS Manual Redovisningsområdenas utgifter klassificeras efter typ av utgiftsslag. I ESSPROS skiljer man på fyra huvudtyper av utgiftsslag. Dessa är: Sociala förmåner Administrationskostnader Överföringar till andra redovisningsområden Övriga utgiftsslag De sociala förmånerna klassificeras vidare efter funktion som tidigare nämnts. Varje funktion delas upp efter om förmånen kontantutbetalas

9 eller är en naturaförmån, samt efter om den är behovsprövad eller icke behovsprövad. Det finns således ett flertal möjligheter till indelning och strukturering av de sociala förmånerna i ESSPROS. Detta gör materialet intressant för internationell forskning och internationella jämförelser. De gemensamma och detaljerade definitionerna på funktionsnivå och undernivåer ger en hög jämförbarhet mellan de europeiska ländernas uppgifter. Skillnader i olika länders beskattningsregler gör dock att jämförbarheten inte kan anses vara total. Det har visat sig vara svårt att få de internationella jämförelserna att överensstämma, trots att man vid utarbetandet av statistiken försökt att nå hög jämförbarhet. Det största problemet utgörs av att en del länder beskattar vissa förmåner medan andra inte gör det och i en del länder kan det sociala skyddet utgöras av skatteavdrag medan andra betalar ut ersättningen direkt. Effekterna av beskattad förmån respektive avdragsrätt är mycket svåra att beräkna då den är beroende av landets skattenivå och den enskilde förmånstagarens totala inkomstsituation. Jämförelserna kan därför halta mellan de olika länderna. Arbete pågår på Eurostat med att utveckla beräkningarna så att jämförbarheten förbättras. För specialintresserade hänvisas till ESSPROS Manual 1996, samt till den detaljerade rapporteringen av sifferunderlaget från respektive land som redovisas i European social protection, Social Protection expenditure and receipts, För ett bredare allmänt intresse redovisas nedan det svenska sifferunderlaget, samt övergripande tabeller för jämförelser av det sociala skyddet i EU-länderna samt Island och Norge. I årets publikation redovisas dessutom en total för alla EU-länder. 2 Även denna kan beställas via BTJ AB i Lund. 8 Denna rapport publiceras årligen av Nationalräkenskaperna och på sikt kommer även uppgifterna att kunna inhämtas via Sveriges statistiska databaser. Kommentarer till tabellerna I tabellerna redovisas data för det svenska sociala skyddet för åren i respektive års priser, samt i förhållande till BNP uttryckt i procent. Jämförelsen mellan länderna görs genom att varje lands sociala skydd sätts i förhållande till dess BNP. ESSPROS-identiteten, till vänster i tabell 1 t.o.m. 5, visar olika delkomponenters aggregeringsnivå i tabell 1 motsvarar totala utgifter och i tabell 2 motsvarar totala inkomster. Undernivåerna i respektive tabell kan summeras till dess total. Vidare står identiteten i tabell 3 för utgiften för den sociala förmånen i funktion 1, sjukdom/hälso- och sjukvård, som således är en undernivå till totala utgifter i tabell 1, och så vidare. Enligt EU-beslut, som Sverige följer, ska ingående offentlig moms på icke skattepliktig verksamhet behandlas som icke avdragsgill. Hela tidsserien för naturaförmåner har således reviderats med avseende på detta. Vad gäller underlaget för arbetslöshet under 2001, uppger AMS (Arbetsmarknasstyrelsen) att deras redovisningssystem inte kan göra de önskade uppdelningarna års värde har i dessa fall skattats med hjälp av 2000 års värde (se resp. tabell). Tidsserien finns tillgänglig från och med 1993 vid förfrågan. Ett urval av tabellerna för hela tidsserien finns tillgänglig på Summary in English The data on expenditure and receipts of social protection schemes in the 17 European countries included in this publication are drawn

10 up according to the ESSPROS Manual 1996, published by Eurostat. In this publication, Statistics Sweden, on behalf of the Social Ministry, presents data according to the ESSPROS Manual 1996, published on a yearly basis. ESSPROS stands for the European System of integrated Social Protection Statistics, a harmonised system providing means for analysis and comparison of the financial flows of social protection. Social protection is defined as follows in the ESSPROS Manual 1996: Social protection encompasses all interventions from public or private bodies intended to relieve households and individuals of the burden of a defined set of risks or needs, provided that there is neither a simultaneous reciprocal nor an individual arrangement involved. The list of risks or needs that may give rise to social protection is fixed by convention as follows: 1. Sickness/health care 2. Disability 3. Old age 4. Survivors 5. Family/children 6. Unemployment 7. Housing 8. Social exclusion not elsewhere classified. Expenditure on social protection schemes is broken down into social benefits, administration costs, transfers to other schemes and other expenditure. Social protection receipts comprise social contributions, general government contributions, transfers from other schemes and other receipts. For more details, see ESSPROS Manual 1996, which may be ordered from BTJ AB in Lund or from the Office for Official Publications of the European Communities in Luxembourg. Social protection expenditure and receipts have previously been reported for 18 schemes in Sweden. Due to the Pension Reform that was implemented in 1999, the number of schemes has increased from 1999 and amounts to 25 in all. 1. Basic pension financed by social contributions 2. Basic pension benefits financed by taxes 3. National supplementary pension fund 4. Partial pension fund 5. National health insurance 6. Occupational injury insurance 7. Passive unemployment measures 8. Active unemployment measures 9. Other general central government benefits 10. Other special central government benefits 11. Municipality benefits 12. County Council benefits 13. Employers' sick pay 14. Contractual pensions 15. Privately produced medical provision 16. Privately produced dental provision 17. Privately produced social-services provision 18. Wage/salary guarantee 19. Income based survivors pension scheme 20. Non-income based survivors pension scheme financed by social contributions 21. Tax financed pension scheme 22. Income pension fund 23. Premium pension fund 24. Seaman s pension 25. Parent's insurance scheme The tables in this report presents data of the Swedish Social Protection in current prices and in relation to (%) Gross Domestic Product, GDP. VAT on goods and services used as input for benefits in kind produced by the government were excluded in earlier calculations, but have now been included for the whole time series. The time series from 1993 can be obtained on request. A selection of the tables for the whole time series are available on 9

11 Tabell 1 Totala utgifter för det sociala skyddet Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure Million kronor current prices esspros identitet TOTALA UTGIFTER TOTAL EXPENDITURE Sociala förmåner Social protection benefits Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non means-tested Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner p Benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Utgifter för administration p Administration costs Andra utgifter Other expenditure därav: Kapitalutgifter of which: Property income p Preliminär uppgift p.g.a. skattning av arbetslöshet. 10

12 Tabell 2 Totala inkomster för finansiering av det sociala skyddet Miljoner kronor löpande priser Total receipts of social protection by type of sector of origin Million kronor current prices esspros identitet TOTALA INKOMSTER TOTAL RECEIPTS Sociala avgifter Social contributions Arbetsgivares kollektiva avgifter från: Employers' social contribution from: Företag Corporations Staten Central government Kommuner Local government Socialförsäkringsinstitutioner Social security funds Hushåll Households Hushållens ideella organisationer Non-profit institutions serving households Förmånsberättigades sociala avgifter: Social contributions by the protected persons: Anställdas egenavgifter Employees Egenföretagare Self-employed Bidrag från offentliga sektorn General government contributions Skatteintäkter från: General revenue from: Staten Central government Kommuner Local government Övriga inkomster Other receipts Kapitalinkomster från: Property income from: Kommuner Local government Socialförsäkringsinstitutioner Social security funds 11

13 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices SJUKDOM/HÄLSO- & SJUKVÅRD Sickness/Health care esspros identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Betald sjukledighet Paid sick leave Närståendepenning Other cash periodic benefits Naturaförmåner: Benefits in kind: Sluten sjukvård In-patient care Öppen hälso- o sjukvård Out-patient care Läkemedel Direct provision of pharmaceutical products Öppen vård Other direct provision Övr. verksamhet under prim. vården Other benefits in kind I betald sjukledighet ingår: Arbetsgivarens sjuklön, sjukpenning, ersättningar från avtalsgruppsjukförsäkringar, smittbärarersättning samt tillfällig föräldrapenning. Ökningen mellan 1997 och 1998 kan delvis förklaras av att sjuklönen ökade från 75% till 80% av inkomsten I sluten sjukvård, som skattats med hjälp av landstingsförbundet och som är offentligt finansierad, ingår sluten sjukhusvård och sluten primärvård I öppen vård, som skattats med hjälp av landstingsförbundet och som är offentligt finansierad, ingår tandvård, öppen primärvård samt öppen sjukhusvård. 12

14 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros FUNKTIONSHINDER Disability identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Förtidspension samt livräntor Disability pension Handikappersättning o vårdbidrag Care allowance Rehabiliteringspenning Economic integration of the handicapped Naturaförmåner: Benefits in kind: Vård och hjälp i särskilt boende Accommodation Hjälp i den dagliga livsföringen Assistance in carrying out daily tasks Hjälpmed- o habiliteringsverksamh Rehabilitation Övrig verksamhet Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillskott till förtidspension Disability pension Naturaförmåner: Benefits in kind: Bilstöd Other benefits in kind , På grund av nytt underlag från och med år 1998 har fördelningen mellan vård och hjälp i särskilt boende, och övrig verksamhet förändrats I hjälp i den dagliga livsföringen ingår: Vård och hjälp i ordinärt boende, assistansersättning, landstingens öppna omsorg för psykiskt utvecklingsstörda, statligt bidrag till vårdartjänster I övrig verksamhet ingår färdtjänst, bostadsanpassning, öppen verksamhet, texttelefon, befordran av blindskriftförsändelser mm. 13

15 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ÅLDERDOM Old age identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Ålderspension mm Old-age pension Delpension Partial pension Naturaförmåner: Benefits in kind: Vård o hjälp i särsk. boendeformer Accommodation Vård och hjälp i ordinärt boende Assistance in carrying out daily tasks Färdtjänst och övrig service Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillägg till ålderspension Old-age pension Hustrutillägg Other cash benefits Här ingår offentlig finansierad vård och hjälp , På grund av nytt underlag från och med år 1998 har fördelningen mellan vård och hjälp i ordinärt boende, och färdtjänst och övrig service, ändrats Här ingår daglig verksamhet Här ingår ålderspension, folkpension och ATP samt avtalsreglerade pensioner Hustrutillägg är en förmån i folkpensionen. 14

16 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros EFTERLEVANDE Survivors identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Efterlevandepensioner mm Survivors' pension Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillsk. till efterlev. pension mm Pension supplement to survivor's pensioners Efterlevandepensioner, änkepension, omställningspension, barnpension samt privata tjänstegrupplivpensioner Inklusive inkomstprövad efterlevendepension fr.o.m

17 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros FAMILJ/BARN Family/children identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Föräldrapenning mm Birth grant Vårdnadsbidrag Parental leave benefit Barnbidrag mm Family or child allowance Bidragsförsk/underhållsstöd mm Other cash benefits Adoptionskostnadsbidrag Adoption allowance Naturaförmåner: Benefits in kind: Barnomsorg till förskolebarn Child care day Vård i familjehem o HVB Accommondation Övrig verksamhet Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Barntillägg vid förtidspension Child supplement Föräldrapenning vid födelse o havandeskapspenning Barnbidrag, barntillägg till pensioner mm Fritidsgårdar, öppen verksamhet inom individ- och familjeomsorgen till barn och ungdomar, familjerådgivning mm inom såväl kommuner, landsting och ideella organisationer. 16

18 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ARBETSLÖSHET Unemployment identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Arbetslöshetskassa mm Full unemployment benefit Permitteringslöneersättning Partial unemployment benefit Förtidspension av arbetsmarknadsskä Early retirement benefit for labour market reasons Arbetsmarkn.utbildningsbidrag mm Vocational training allowance Permitteringslön Redudancy compensation Naturaförmåner: Benefits in kind: Flyttningsbidrag Mobility and resettlement Köpt arb. Markn. utbildning mm p Vocational training Platsförmedling och vägledning p Employment agency and counselling Expertkostn. för starta eget-bidrag Expertcosts for startup grants p Preliminär uppgift p.g.a. skattning av arbetslöshet Kontant arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetskassa, starta eget-bidrag, privata avgångsbidragsförsäkringspensioner Tillfällig avgångsersättning Olika former av arbetsmarknadsutbildningsbidrag samt ungdomspraktik Lönegaranti Köpt arbetsmarknadsutbildning och arbetsinstitut. 17

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten

Läs mer

Enkelt och effektivt en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen

Enkelt och effektivt en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen Enkelt och effektivt en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen Edward Palmer Thomas Pettersson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik MIS 2014:1 Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt

Månadsuppgifter snabbt och enkelt Månadsuppgifter snabbt och enkelt Betänkande av Månadsuppgiftsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1

Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Hushållens välfärdstjänster Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1 Fredrik W. Andersson 2 Leif Johansson 3 Karin Olin 4 Inledning Traditionellt

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet sf Rapport 2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring

Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2015:6 Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring Institutionell utveckling under 30 år sf Rapport 2015:6 Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Resultat

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Resultat Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor Resultat 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB 0047-09 ISBN 978-91-7383-021-8 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Statlig personlig assistans resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade

Statlig personlig assistans resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade Social Insurance Report Statlig personlig assistans resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Ieva

Läs mer

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer

Rapport 2012:10. Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering

Rapport 2012:10. Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering Rapport 2012:10 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering Rapport 2012:10 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering En rapport från Inspektionen

Läs mer

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning En rapport från Inspektionen för

Läs mer

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50

Nystartszoner. Betänkande av Utredningen om nystartszoner. Stockholm 2012 SOU 2012:50 Nystartszoner Betänkande av Utredningen om nystartszoner Stockholm 2012 SOU 2012:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2010

Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2010 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Renegotiations and changes of

Läs mer

Statistik 2011:07. Statligt stöd till näringslivet 2010

Statistik 2011:07. Statligt stöd till näringslivet 2010 Statistik 2011:07 Statligt stöd till näringslivet 2010 State Aid to the Swedish Industry 2010 Dnr 2011/107 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon

Läs mer

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014 Rådet för den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet,

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Licensed Radiographers 2006 The National Board of Health and Welfare ISBN

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem

Framtidens valfrihetssystem Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Stockholm 2014 SOU 2014:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen fax 08 58 00 15 90 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Samhällets kostnader för drunkningsolyckor. Resultat

Samhällets kostnader för drunkningsolyckor. Resultat Samhällets kostnader för drunkningsolyckor Resultat 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB 0156-10 ISBN 978-91-7383-071-3 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Betänkande av Utredningen om vård för papperslösa m.fl. Stockholm 2011 SOU 2011:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 Kulturfakta 2014:2 Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Bilaga 3 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna Slutbetänkande av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken Stockholm 2002 SOU 2002:118

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer