UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001"

Transkript

1 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE

2 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE

3 SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE Från trycket September 2003 Producent Statistiska centralbyrån, Statistics Sweden, Nationalräkenskaperna Box 24300, STOCKHOLM Fax Publikationen Publikationen kan beställas från SCB:s publikationstjänst, Örebro, tfn , fax , e-post: Priset är 200 kr inklusive moms. Förfrågningar Christina Liwendahl, tfn Anna Skygge, tfn , Statistiska centralbyrån ISBN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

4 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE Förord I denna rapport publicerar Statistiska centralbyråns Nationalräkenskaper uppgifter över det sociala skyddet i Sverige och övriga EU-länder samt Island och Norge enligt principer som samtliga länder kommit överens om. De gemensamma principerna är fastlagda i ESSPROS Manual 1996, som publiceras av EUROSTAT. ESSPROS står för The European System of integrated Social Protection Statistics. Socialt skydd definieras i ESSPROS manualen som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov, under förutsättning att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst eller att insatsen är baserad på individuella arrangemang. De svenska beräkningarna har utarbetats av en grupp bestående av representanter från Socialdepartementet, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Statistiska centralbyrån i september 2003 Svante Öberg Per Ericson

5

6 Innehåll Sida 6 Inledning 6 Det sociala skyddet i ESSPROS 6 Grundsystemet 8 Kommentarer till tabellerna 8 Summary in English Tabeller 10 1 Totala utgifter för det sociala skyddet 11 2 Totala inkomster för finansiering av det sociala skyddet 12 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion 20 4 Totala utgifter och inkomster per redovisningsområde och år 22 5 Totala utgifter, totala inkomster, samt utgifter per funktion som % av bruttonationalprodukten (BNP) 24 6 Totala utgifter för det sociala skyddet i EU-länderna m.fl. som % av bruttonationalprodukten (BNP) 25 7 Utgifter för sociala förmåner per funktion i EU länderna m.fl. som % av bruttonationalprodukten (BNP) Tables 1 Total social protection expenditure 2 Total receipts of social protection by type of sector of origin 3 Social protection expenditure by function 4 Total expenditure and receipts by scheme 5 Total expenditure, total receipts, and expenditure by function as a % of Gross Domestic Product (GDP) 6 Social protection expenditure in the EU member states, Iceland and Norway as a % of Gross Domestic Product (GDP) 7 Social protection expenditure by function in the EU member states, Iceland and Norway as a % of Gross Domestic Product (GDP)

7 Inledning I artikel 2 i EU-fördraget fastställs att det är gemenskapens uppgift att främja en hög nivå i fråga om socialt skydd och att utveckla ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsstaterna. För att övervaka hur dessa uppgifter utvecklas behöver den Europeiska kommissionen tillgång till detaljerad och aktuell information om det sociala skyddets organisation, nuvarande ställning och utveckling i medlemsstaterna. Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (ESSPROS) har utarbetats inom EU:s statistikorgan EUROSTAT i samarbete med medlemsstaterna och redovisas i en särskild manual. I den finns en detaljerad klassificering av dess sociala förmåner och ett grundsystem som ger information om såväl det sociala skyddets omfattning som dess inkomster och utgifter. I de textavsnitt som följer ges en kortfattad beskrivning av det sociala skyddet, grundsystemet och de sociala förmånernas klassificering. Det sociala skyddet i ESSPROS Eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition på vad det sociala skyddet omfattar, har det i ESSPROS varit nödvändigt att formulera en sådan. I definitionen, som i sin helhet citerats i förordet, talas om speciellt definierade risker och behov som skall berättiga till socialt skydd. Dessa är fastställda till följande: 1. Sjukdom/hälso- och sjukvård 2. Funktionshinder 3. Ålderdom 4. Efterlevande 5. Familj/barn 6. Arbetslöshet 7. Boende 8. Övrig social utsatthet 6 Med dessa risker och behov som utgångspunkt fastställs de primära orsakerna till att resurser och förmåner tillhandahålls. I detta sammanhang är det brukligt att man använder termen det sociala skyddets funktioner. Funktionerna definieras utifrån det behov en förmån tillgodoser. De är således oberoende av i vilket redovisningsområde inkomster och utgifter redovisas för denna förmån. Ordet insats i definitionen omfattar finansiering av förmåner, tillhörande administrationskostnader och det faktiska tillhandahållandet av förmånerna. I definitionen fastställs också att endast insatser utan krav på gentjänst ingår. Med gentjänst menar man insatser som hushåll och enskilda erhåller och samtidigt återgäldar genom betalning av hela insatsens värde eller med annan insats av motsvarande värde. Dessa betraktas således inte som socialt skydd och ingår inte i ESSPROS-statistiken. Villkoret att ett offentligt eller privat organ skall ansvara för insatsen gör att definitionen på socialt skydd utesluter alla direkta överföringar av medel mellan egentliga hushåll eller enskilda i form av gåvor, hjälp till anhöriga eller dylikt. Grundsystemet I grundsystemet, som uppdateras årligen, samlas information över det sociala skyddet inom redovisningsområden. Redovisningsområdena är länderspecifika och klassificeras enligt ett antal kriterier, som ger information om: 1. Beslutsfattande kategori (offentlig eller privat sektor); 2. Rättslig grund (obligatoriskt eller frivilligt medlemskap för förmånstagarna); 3. Berättigande till förmåner (beroende eller oberoende av inbetalda avgifter);

8 4. Täckning (om i redovisningsområdet ingående förmåner omfattar hela populationen eller vissa bestämda grupper); 5. Skyddsnivå (om förmånerna inom redovisningsområdet erbjuder basskydd eller tilläggsskydd). För mera detaljerad information angående redovisningsområdenas kategoriindelning se ESSPROS Manual I Sverige har det sociala skyddets förmåner tidigare redovisats inom 18 redovisningsområden. Beroende på den pensionsreform som trädde i kraft 1999, har antalet redovisningsområden utökats och uppgår fr.o.m till totalt Avgiftsfinansierad folkpension 2. Skattefinansierad folkpension 3. ATP-fond 4. Delpensionsfond 5. Sjukförsäkring 6. Arbetsskadefond 7. Passiva arbetslöshetsåtgärder 8. Aktiva arbetslöshetsåtgärder 9. Övr. allmänna statliga förmåner 10. Övr. icke-allmänna statliga förmåner 11. Kommunala förmåner 12. Landstingsförmåner 13. Arbetsgivarens sjuklön 14. Avtalspensioner 15. Privatproducerad sjukvård 16. Privatproducerad tandvård 17. Privatproducerad socialtjänst 18. Lönegaranti 19. Inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension 20. Icke inkomstgrundad avgiftsfinansierad efterlevandepension 21. Skattefinansierade ålderspensionsförmåner 22. Inkomstpensionfond 23. Premiepensionsfond 24. Sjömanspension 25. Föräldraförsäkring 1 Den kan beställas via BTJ AB i Lund. Faxnummer , 7 Redovisningsområdenas intäkter och utgifter redovisas likt dubbel bokföring, där utgifterna utgörs av samtliga kontant- och naturaförmåner som sorterar under definitionen för socialt skydd, och där inkomsterna redovisas uppdelade efter typ och ursprung. Inkomsttypen anger en orsak eller betalningsnatur och delas in i: Sociala avgifter (arbetsgivares och anställdas) Den offentliga sektorns bidrag (allmänna skattepengar) Överföringar från andra redovisningsområden Övriga inkomster (diverse löpande överföringar, räntor med mera) Inkomsttyperna underindelas ytterligare. Den som har särskilt intresse av att ta del av detta, rekommenderas att hämta ytterligare information från ESSPROS Manual Inkomsternas ursprung anger från vilken institutionell sektor som betalningen mottas och består av: Företag Den offentliga sektorn (staten, delstater och kommuner, samt socialförsäkringar) Hushåll Hushållens ideella organisationer Utlandet För mer detaljerad information, se även här i ESSPROS Manual Redovisningsområdenas utgifter klassificeras efter typ av utgiftsslag. I ESSPROS skiljer man på fyra huvudtyper av utgiftsslag. Dessa är: Sociala förmåner Administrationskostnader Överföringar till andra redovisningsområden Övriga utgiftsslag De sociala förmånerna klassificeras vidare efter funktion som tidigare nämnts. Varje funktion delas upp efter om förmånen kontantutbetalas

9 eller är en naturaförmån, samt efter om den är behovsprövad eller icke behovsprövad. Det finns således ett flertal möjligheter till indelning och strukturering av de sociala förmånerna i ESSPROS. Detta gör materialet intressant för internationell forskning och internationella jämförelser. De gemensamma och detaljerade definitionerna på funktionsnivå och undernivåer ger en hög jämförbarhet mellan de europeiska ländernas uppgifter. Skillnader i olika länders beskattningsregler gör dock att jämförbarheten inte kan anses vara total. Det har visat sig vara svårt att få de internationella jämförelserna att överensstämma, trots att man vid utarbetandet av statistiken försökt att nå hög jämförbarhet. Det största problemet utgörs av att en del länder beskattar vissa förmåner medan andra inte gör det och i en del länder kan det sociala skyddet utgöras av skatteavdrag medan andra betalar ut ersättningen direkt. Effekterna av beskattad förmån respektive avdragsrätt är mycket svåra att beräkna då den är beroende av landets skattenivå och den enskilde förmånstagarens totala inkomstsituation. Jämförelserna kan därför halta mellan de olika länderna. Arbete pågår på Eurostat med att utveckla beräkningarna så att jämförbarheten förbättras. För specialintresserade hänvisas till ESSPROS Manual 1996, samt till den detaljerade rapporteringen av sifferunderlaget från respektive land som redovisas i European social protection, Social Protection expenditure and receipts, För ett bredare allmänt intresse redovisas nedan det svenska sifferunderlaget, samt övergripande tabeller för jämförelser av det sociala skyddet i EU-länderna samt Island och Norge. I årets publikation redovisas dessutom en total för alla EU-länder. 2 Även denna kan beställas via BTJ AB i Lund. 8 Denna rapport publiceras årligen av Nationalräkenskaperna och på sikt kommer även uppgifterna att kunna inhämtas via Sveriges statistiska databaser. Kommentarer till tabellerna I tabellerna redovisas data för det svenska sociala skyddet för åren i respektive års priser, samt i förhållande till BNP uttryckt i procent. Jämförelsen mellan länderna görs genom att varje lands sociala skydd sätts i förhållande till dess BNP. ESSPROS-identiteten, till vänster i tabell 1 t.o.m. 5, visar olika delkomponenters aggregeringsnivå i tabell 1 motsvarar totala utgifter och i tabell 2 motsvarar totala inkomster. Undernivåerna i respektive tabell kan summeras till dess total. Vidare står identiteten i tabell 3 för utgiften för den sociala förmånen i funktion 1, sjukdom/hälso- och sjukvård, som således är en undernivå till totala utgifter i tabell 1, och så vidare. Enligt EU-beslut, som Sverige följer, ska ingående offentlig moms på icke skattepliktig verksamhet behandlas som icke avdragsgill. Hela tidsserien för naturaförmåner har således reviderats med avseende på detta. Vad gäller underlaget för arbetslöshet under 2001, uppger AMS (Arbetsmarknasstyrelsen) att deras redovisningssystem inte kan göra de önskade uppdelningarna års värde har i dessa fall skattats med hjälp av 2000 års värde (se resp. tabell). Tidsserien finns tillgänglig från och med 1993 vid förfrågan. Ett urval av tabellerna för hela tidsserien finns tillgänglig på Summary in English The data on expenditure and receipts of social protection schemes in the 17 European countries included in this publication are drawn

10 up according to the ESSPROS Manual 1996, published by Eurostat. In this publication, Statistics Sweden, on behalf of the Social Ministry, presents data according to the ESSPROS Manual 1996, published on a yearly basis. ESSPROS stands for the European System of integrated Social Protection Statistics, a harmonised system providing means for analysis and comparison of the financial flows of social protection. Social protection is defined as follows in the ESSPROS Manual 1996: Social protection encompasses all interventions from public or private bodies intended to relieve households and individuals of the burden of a defined set of risks or needs, provided that there is neither a simultaneous reciprocal nor an individual arrangement involved. The list of risks or needs that may give rise to social protection is fixed by convention as follows: 1. Sickness/health care 2. Disability 3. Old age 4. Survivors 5. Family/children 6. Unemployment 7. Housing 8. Social exclusion not elsewhere classified. Expenditure on social protection schemes is broken down into social benefits, administration costs, transfers to other schemes and other expenditure. Social protection receipts comprise social contributions, general government contributions, transfers from other schemes and other receipts. For more details, see ESSPROS Manual 1996, which may be ordered from BTJ AB in Lund or from the Office for Official Publications of the European Communities in Luxembourg. Social protection expenditure and receipts have previously been reported for 18 schemes in Sweden. Due to the Pension Reform that was implemented in 1999, the number of schemes has increased from 1999 and amounts to 25 in all. 1. Basic pension financed by social contributions 2. Basic pension benefits financed by taxes 3. National supplementary pension fund 4. Partial pension fund 5. National health insurance 6. Occupational injury insurance 7. Passive unemployment measures 8. Active unemployment measures 9. Other general central government benefits 10. Other special central government benefits 11. Municipality benefits 12. County Council benefits 13. Employers' sick pay 14. Contractual pensions 15. Privately produced medical provision 16. Privately produced dental provision 17. Privately produced social-services provision 18. Wage/salary guarantee 19. Income based survivors pension scheme 20. Non-income based survivors pension scheme financed by social contributions 21. Tax financed pension scheme 22. Income pension fund 23. Premium pension fund 24. Seaman s pension 25. Parent's insurance scheme The tables in this report presents data of the Swedish Social Protection in current prices and in relation to (%) Gross Domestic Product, GDP. VAT on goods and services used as input for benefits in kind produced by the government were excluded in earlier calculations, but have now been included for the whole time series. The time series from 1993 can be obtained on request. A selection of the tables for the whole time series are available on 9

11 Tabell 1 Totala utgifter för det sociala skyddet Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure Million kronor current prices esspros identitet TOTALA UTGIFTER TOTAL EXPENDITURE Sociala förmåner Social protection benefits Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non means-tested Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner p Benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Utgifter för administration p Administration costs Andra utgifter Other expenditure därav: Kapitalutgifter of which: Property income p Preliminär uppgift p.g.a. skattning av arbetslöshet. 10

12 Tabell 2 Totala inkomster för finansiering av det sociala skyddet Miljoner kronor löpande priser Total receipts of social protection by type of sector of origin Million kronor current prices esspros identitet TOTALA INKOMSTER TOTAL RECEIPTS Sociala avgifter Social contributions Arbetsgivares kollektiva avgifter från: Employers' social contribution from: Företag Corporations Staten Central government Kommuner Local government Socialförsäkringsinstitutioner Social security funds Hushåll Households Hushållens ideella organisationer Non-profit institutions serving households Förmånsberättigades sociala avgifter: Social contributions by the protected persons: Anställdas egenavgifter Employees Egenföretagare Self-employed Bidrag från offentliga sektorn General government contributions Skatteintäkter från: General revenue from: Staten Central government Kommuner Local government Övriga inkomster Other receipts Kapitalinkomster från: Property income from: Kommuner Local government Socialförsäkringsinstitutioner Social security funds 11

13 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices SJUKDOM/HÄLSO- & SJUKVÅRD Sickness/Health care esspros identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Betald sjukledighet Paid sick leave Närståendepenning Other cash periodic benefits Naturaförmåner: Benefits in kind: Sluten sjukvård In-patient care Öppen hälso- o sjukvård Out-patient care Läkemedel Direct provision of pharmaceutical products Öppen vård Other direct provision Övr. verksamhet under prim. vården Other benefits in kind I betald sjukledighet ingår: Arbetsgivarens sjuklön, sjukpenning, ersättningar från avtalsgruppsjukförsäkringar, smittbärarersättning samt tillfällig föräldrapenning. Ökningen mellan 1997 och 1998 kan delvis förklaras av att sjuklönen ökade från 75% till 80% av inkomsten I sluten sjukvård, som skattats med hjälp av landstingsförbundet och som är offentligt finansierad, ingår sluten sjukhusvård och sluten primärvård I öppen vård, som skattats med hjälp av landstingsförbundet och som är offentligt finansierad, ingår tandvård, öppen primärvård samt öppen sjukhusvård. 12

14 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros FUNKTIONSHINDER Disability identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Förtidspension samt livräntor Disability pension Handikappersättning o vårdbidrag Care allowance Rehabiliteringspenning Economic integration of the handicapped Naturaförmåner: Benefits in kind: Vård och hjälp i särskilt boende Accommodation Hjälp i den dagliga livsföringen Assistance in carrying out daily tasks Hjälpmed- o habiliteringsverksamh Rehabilitation Övrig verksamhet Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillskott till förtidspension Disability pension Naturaförmåner: Benefits in kind: Bilstöd Other benefits in kind , På grund av nytt underlag från och med år 1998 har fördelningen mellan vård och hjälp i särskilt boende, och övrig verksamhet förändrats I hjälp i den dagliga livsföringen ingår: Vård och hjälp i ordinärt boende, assistansersättning, landstingens öppna omsorg för psykiskt utvecklingsstörda, statligt bidrag till vårdartjänster I övrig verksamhet ingår färdtjänst, bostadsanpassning, öppen verksamhet, texttelefon, befordran av blindskriftförsändelser mm. 13

15 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ÅLDERDOM Old age identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Ålderspension mm Old-age pension Delpension Partial pension Naturaförmåner: Benefits in kind: Vård o hjälp i särsk. boendeformer Accommodation Vård och hjälp i ordinärt boende Assistance in carrying out daily tasks Färdtjänst och övrig service Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillägg till ålderspension Old-age pension Hustrutillägg Other cash benefits Här ingår offentlig finansierad vård och hjälp , På grund av nytt underlag från och med år 1998 har fördelningen mellan vård och hjälp i ordinärt boende, och färdtjänst och övrig service, ändrats Här ingår daglig verksamhet Här ingår ålderspension, folkpension och ATP samt avtalsreglerade pensioner Hustrutillägg är en förmån i folkpensionen. 14

16 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros EFTERLEVANDE Survivors identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Efterlevandepensioner mm Survivors' pension Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Pensionstillsk. till efterlev. pension mm Pension supplement to survivor's pensioners Efterlevandepensioner, änkepension, omställningspension, barnpension samt privata tjänstegrupplivpensioner Inklusive inkomstprövad efterlevendepension fr.o.m

17 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros FAMILJ/BARN Family/children identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Föräldrapenning mm Birth grant Vårdnadsbidrag Parental leave benefit Barnbidrag mm Family or child allowance Bidragsförsk/underhållsstöd mm Other cash benefits Adoptionskostnadsbidrag Adoption allowance Naturaförmåner: Benefits in kind: Barnomsorg till förskolebarn Child care day Vård i familjehem o HVB Accommondation Övrig verksamhet Other benefits in kind Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Barntillägg vid förtidspension Child supplement Föräldrapenning vid födelse o havandeskapspenning Barnbidrag, barntillägg till pensioner mm Fritidsgårdar, öppen verksamhet inom individ- och familjeomsorgen till barn och ungdomar, familjerådgivning mm inom såväl kommuner, landsting och ideella organisationer. 16

18 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ARBETSLÖSHET Unemployment identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Arbetslöshetskassa mm Full unemployment benefit Permitteringslöneersättning Partial unemployment benefit Förtidspension av arbetsmarknadsskä Early retirement benefit for labour market reasons Arbetsmarkn.utbildningsbidrag mm Vocational training allowance Permitteringslön Redudancy compensation Naturaförmåner: Benefits in kind: Flyttningsbidrag Mobility and resettlement Köpt arb. Markn. utbildning mm p Vocational training Platsförmedling och vägledning p Employment agency and counselling Expertkostn. för starta eget-bidrag Expertcosts for startup grants p Preliminär uppgift p.g.a. skattning av arbetslöshet Kontant arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetskassa, starta eget-bidrag, privata avgångsbidragsförsäkringspensioner Tillfällig avgångsersättning Olika former av arbetsmarknadsutbildningsbidrag samt ungdomspraktik Lönegaranti Köpt arbetsmarknadsutbildning och arbetsinstitut. 17

19 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros BOENDE Housing identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Naturaförmåner: Benefits in kind: Bostadsbidrag och bostadstillägg Housing allowance Bostadsbidrag till familjer, bostadstillägg till förtids-och ålderspensionärer. 18

20 Tabell 3 Utgifter för sociala förmåner per funktion forts. Miljoner kronor löpande priser Social protection expenditure by function Million kronor current prices esspros ÖVRIG SOCIAL UTSATTHET Social exclusion identitet Funktion SOCIALA FÖRMÅNER SOCIAL PROTECTION BENEFITS Kontantförmåner Cash benefits Naturaförmåner Benefits in kind Ej ekonomiskt behovsprövade Non Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Dagbidrag till flyktingar Special benefit to refugees Naturaförmåner: Benefits in kind: Skyddat boende Accommondation Vård av vuxna missbrukare Treatment of substance abusers Övriga insatser Other social service Ekonomiskt behovsprövade Means-tested Kontantförmåner: Cash benefits: Underhållsstöd etc Social assistance etc Naturaförmåner: Benefits in kind: Rättshjälp Assistance with trial I övriga insatser ingår åtgärder för flyktingar, öppen vård för vuxna inom individ- och familjeomsorgen, samt bidrag till ideella organisationer för verksamhet med inriktning mot utsatta vuxna individer Underhållsstöd (socialbidrag) inklusive introduktionsersättning till flyktingar. 19

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Social insurance Foto: Monica Holmberg 8 Social insurance 8 Utgifter för det sociala skyddet 367 Expenses for social security 82 368 Social insurance 83 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Foto: Monica Holmberg Socialförsäkring Statistisk årsbok 2013 18 Socialförsäkring Social insurance 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 353 Expenses for social security

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(8) Sveriges BNP: + 1,2 procent 2001 Den första samlade bilden av Sveriges ekonomi för år 2001 visar att bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med 2000 och uppgick till 2167 mdkr i löpande

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

2008-01-16. Inledning

2008-01-16. Inledning Promemoria CANBERRA Ambr Kamilla Lindström Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Australiens socialförsäkringssystem Inledning Australiens socialförsäkringssystem är väl utbyggt, men jämfört

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11. Ingemar Svensson Försäkringskassan

Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11. Ingemar Svensson Försäkringskassan Vad vet vi om pensionssystemets effekter på de äldres arbetskraftsdeltagande i Sverige? 2009-09-11 Ingemar Svensson Försäkringskassan Lärdomar - från svensk horisont - av ett internationellt forskningsprogram

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade

I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade HE 20 SM 0301 Inkomster och bidrag 2001 Individuppgifter Income and allowances I korta drag Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade Den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och inkomst

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 1 Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur begreppen kapital- respektive konsumtionsvaror kan definieras på ett logiskt konsistent

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kan man lära sig något av den svenska pensionsreformen? Joakim Palme

Kan man lära sig något av den svenska pensionsreformen? Joakim Palme Kan man lära sig något av den svenska pensionsreformen? Joakim Palme Bakgrund Utvecklingen av de europeiska välfärdsstaterna Historiskt perspektiv Bismarck och den korporativa kontinentaleuropeiska modellen

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Den offentliga sektorns totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år År var den offentliga sektorns utgifter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Fakta PM 9:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan Pension A aktivitetsersättning * ersättning till den som är mellan 19 och 29 år och vars arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 09 Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Med tillämpningsföreskrifter Fr.o.m. 1 juli 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx barnungdom @kalmar.se

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2007-04-19 1(27) Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 The module was implemented according to Commission

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2009 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

Synpunkter på grönboken om kost och motion

Synpunkter på grönboken om kost och motion Diarienr 2006/0041 2006-03-14 Thomas Rostock Avd för vård och omsorg Thomas.Rostock@skl.se Phone: 0046 8 452 77 02 Europeiska kommissionen DG Hälsa och konsumentskydd Enhet C4 - Hälsans bestämningsfaktorer

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Resultat baserade på kontrolluppgifter från arbetsgivare m.fl. för inkomståret 2011

Resultat baserade på kontrolluppgifter från arbetsgivare m.fl. för inkomståret 2011 AM 31 SM 1201 Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. Resultat baserade på kontrolluppgifter från arbetsgivare m.fl. för inkomståret 2011 Gross pay and preliminary tax based on statements of income 2011 I

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning, Stockholms universitet Faktorer som påverkar

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer