HBTQ nätverksträff den 11 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HBTQ nätverksträff den 11 oktober 2014"

Transkript

1 HBTQ nätverksträff den 11 oktober 2014 Hej, Här kommer information om nätverksträffen, riktat både till de som var där och till de som är intresserade av att närvara vid nästa nätverksträff i februari. Detta dokument fungerar som underlag och arbetsmaterial inför det fortsatta arbetet. Vissa projektgrupper har redan bildats och är man intresserad av att bidra och delta i arbetet kan man med fördel kontakta gruppansvarig för mer information. Om man har frågor gällande förbundsstyrelsens roll i arbetet kan man kontakta Ulrika eller Sara. För att läggas till på maillistan går du in på förbundets hemsida och anmäler dig till nätverket. I anmälan uppger du kontaktuppgifter och den mailadress till vilken du vill få korrespondens från nätverket. Upplägget för nätverksträffen var att en fått anmäla sig i förväg via hemsida, och då svara på ett par frågor om vilka förväntningar man hade med nätverket och vilka frågor som man hoppades skulle drivas. Denna information sammanställdes av kompetensgruppen som klustrade ihop dessa till teman. Under lördagen fick alla närvarande välja vilka teman de ville diskuteras, där de guidades av Sara och Tove genom att först diskutera vad, sedan hur, när och vem/vilka. Diskussionerna dokumenterades av någon i varje grupp och avslutningsvis gjordes en gemensam genomgång av vad grupperna kommit fram till. Vid träffen i februari kommer det ske en uppföljning av arbete som påbörjats i vissa grupper och vidare planering för hur nätverket kan ta fart på egen hand. Man måste inte ha varit på första träffen för att delta vid nästa tillfälle, men det är önskvärt att man läst igenom vad vi gjort hittills. Nästa träff tänker vi ska ta utgångspunkt i dagens diskussioner, som har handlat om innehåll och vara en fortsättning och framför allt vill vi då fokusera på formen för nätverket och formerna för vårt arbete. Det handlar t ex om praktiska sätt att kommunicera inom nätverket, ev behov av samordningsgrupp, eller kontaktpersoner etc. Nästa träff blir i februari 2015 och vi kommer att bestämma datum med hjälp av en doodle, information om detta mailas ut. De teman som utkristalliserade sig och diskuterades var normkritiska perspektiv, grundutbildningen, kunskap och kunskapsspridning, rekommendationer, HBTQpsykologi-historia, transpersoners situation, sexologi. De gås igenom var och en här nedan, med bifogade sammanfattningar från respektive arbetsgrupp. Utöver arbetet med olika teman så tillkommer även: Vi sammanställer en litteraturlista med bokbordet som utgångspunkt. Ni hittar en sammanfattning av de böcker som fanns på bokbordet under nätverksträffen i slutet av detta dokument. Tove hälsar att ni gärna får maila henne förslag på andra resurser som kan läggas till på listan. Maila dem innan sista december så kommer hon uppdatera listan och dela den med er alla.

2 Vi avser att öppna en sida för nätverket på förbundets hemsida där vi kan lägga upp aktuell information till nätverkets medlemmar. Sammanfattningsvis hade vi en mycket kreativ och konstruktiv nätverksträff i en anda av tillförsikt och hopp. Och vi kunde knyta nya och gamla kontakter. Med vänliga hälsningar Sara Renström och Ulrika Sharifi Normkritiska perspektiv Hur kan vi arbeta med att lyfta fram och utveckla normkritiska perspektiv och förhållningssätt inom psykologkåren? Hur ska man förhålla sig till andra ingångar än ett normkritiskt, till exempel ett som utgår från ett toleransperspektiv. Sammanfattning av diskussion om temat normkritik Vad vill vi göra? Problematisera psykologi som normerande kraft Göra en sammanfattande text om skillnaden mellan normkritik och toleranspedagogik Normkritikens koppling till evidensbaserad praxis - Normkritik handlar inte om ett särintresse - Normkritiken som ett verktyg för ökad professionalitet - Hur kan vi implementera normkritik i vårt kliniska arbete Var medvetna om vår egen normativitet som terapeuter. Fundera kring när man ska vara öppen om kunskapslucka och när man själv behöver lära sig saker för att undvika att patienten behöver utbilda sin terapeut. Ge exempel på hur psykologer brukar vara normerande genom att lista normer som vi kanske inte ser. Erbjuda verktyg som hjälper en som terapeut att se egna normer. Till exempel teflontestet. Normer som vi särskilt tänker på: -Föreställningar om sexualitet och njutning och att det finns sexuella praktiker eller relationsformer som människor per definition inte mår bra av. Tanken är att man kan behöva tränas i att ta klientens perspektiv och utgå från beteendendets funktion. Det är som om vi nu kan bemöta homosexuella men att BTQ fortfarande är komplext för många i den kliniska vardagen.

3 -Att man är skolad i att besluta om en person har/inte har en diagnos och då har svårt att förhålla sig till vad som ställer till det för patienten i sig eller vad som handlar om samhällets och omgivningens föreställningar. Vi skulle vilja arbeta med att vi utifrån den makt vi har som terapeuter ändrar riktningt så att vi snarare arbetar för att normalisera en variation i mänskligheten än peka ut normerande ideal om hur ett liv ska se ut och levas. Hur ska vi göra och vem ska göra? - Psykologförbundet kan erbjuda gratis kompetenshöjande insatser till psykiatriska mottagningar. - Nätverket kan sammanställa en lista med yrkesverksamma med normkritisk kompetens. - Lista personer som kan utbilda i normkritik. - Rikta utbildning till beslutsfattare - Vara en aktiv aktör i mediadebatten. Att till exempel hjälpa styrelsen att snabbt bemöta när frågor som tex hen-fallet i Göteborg kommer upp och tydligt ta ställning för att det tex ska vara självklart att en terapeut använder hen. - Sammanställa en ordlista för att klargöra begrepp men även vara en möjligögonöppnare för kunskapsluckor. Sammanställa en lista med lästips. Grundutbildningen Hur kan kunskap och information göras tillgängligt för Psykologer/medlemmar och t ex aktuella kurser, föreläsningar, webbföresläsningar, kursmaterial, kontaktlista till föreläsare och kursarrangörer, litteratur och artiklar. Vad? - Normkritik representation, synliggörande, litteratur osv. - Grundläggande HBTQ-kompetensutbildning bemötande, faktakunskap, historia - Stöd till utbildare - Källkritik Hur? - Samordna studentorganisationer - Sammanställa vad lärosätena redan gör + utvärdera. Nätverka! Försök få med i t.ex Psykologtidningen för att pressa lärosätena till utveckling - Söka kontakt med organisationer/andra institutioner/olika lärosäten - Föra dialog med programansvariga och erbjuda stöd genom t.ex listor på litteraturtips och kontakter samt praktiska tips på hur fallgropar kan undvikas m.m.

4 - Nätverket i sig kan fungera som stödresurs för lärare/studenter som har funderingar - Uppmuntra till källkritisk diskussion ur normkritiskt perspektiv Vem/vilka? Grupp inom HBTQ-nätverket - Hitta intresserade personer på alla grundutbildningarnas lärosäten som kan driva HBTQ-arbetet - Informera om att vi finns och erbjud dem vårt stöd Sammanställ listorna + distribuera till studentorganisationer, programansvariga m.fl. När? 1. Mobilisera grupp i nätverket (denna på facebook!) 2. Sammanfatta lista + hitta personer på lärosätena 3. Sedan kontaktas ansvariga på lärosätena Kunskap och kunskapsspridning Hur kan kunskap och information göras tillgängligt för Psykologer/medlemmar och t ex aktuella kurser, föreläsningar, webbföresläsningar, kursmaterial, kontaktlista till föreläsare och kursarrangörer, litteratur och artiklar. Vi hade tankar längs tre linjer, den kunskap som finns, om metoder för att sprida kunskap och om hur kunskap ska kunna spridas mer effektivt. + Den HBTQ-kompetens som diskuteras -vad innebär den rent faktiskt? Här tror vi att det behövs en arbetsgrupp som t ex kan ta fram vad RFSL:s certifiering innehåller och se om/hur den går att utveckla vidare. Arbetsgrupp? + Mellan teori och praktik finns ett glapp. Hur förmedlar man den kunskap man har? Julia N och Lisa N vill arbeta vidare med metodutveckling i frågan. + Det behövs någon form av handbok med den befintliga kunskapen samlad, men också innehållande riktlinjer som t ex den engelska guiden. En handbok tänkte vi oss också vore något konkret till studenter på grundutbildningen, men också till andra relevanta grupper inom kåren. Charlotta J vill arbeta med en framtida handbok, och söker andra intresserade av att översätta den engelska guiden i ett första steg. + Vi hade också tankar om att i högre grad använda (och sprida existensen av till medlemmar) SPF's hemsida som en kunskapsbank. Via hemsidan skulle man också kunna göra en resursinventering bland medlemmarna om befintliga kunskaper och erfarenheter, men också om bra litteratur. + Vi pratade om vikten av internationellt samarbete inom området, vad/hur gör man i andra länder? Lisa N ville arbeta med detta.

5 Rekommendationer, tips, råd, lathundar Många efterfrågar någon form a rekommendationer avseende bemötande av HBTQpersoner. Att utforma riktlinjer och policyprogram är resurskrävande och inte möjligt som det ser ut nu. Kan de brittiska eller amerikansk riktlinjerna vara relevanta och tillämpbara för oss? Yrkesetiska principer och evidensbaserad psykologisk praktik, vad innebär de i mötet med HBTQ-personer? Kan vi utarbeta kommentarer och fördjupningar som komplement till dessa dokument? Vi talade om behov av kunskap av olika slag, så som: att avstigmatisera HBTQ, klienten kan ha behov utifrån annat än HBTQ; om grundläggande skam, internaliserad homofobi; 2 falluckor överdrivet intresse pga okunskap och fördomsfullt bemötande; lila mössan, att som vuxen yrkesverksam vara proaktiv och uttrycka ställningstagande, jmf med tidigare kampanjer; politiskt ställningstagande för utsatta grupper, påverka politik och lagar; inte ta för givet, HBTQ är kontextbildande, inkluderande bemötande, anta inte sexuell läggning, aktivitet, identitet osv; hur psykologen kan göra när hen saknar kompetens, hur ett etiska agerande skulle kunna gå till utan att exkludera, jag kan inte detta så bra, är du intresserad att berätta, informera mig mer eller vill du att jrag hänvisar/remitterar dig till ; relationellt våld i samkönade relationer, äldre lesbiska kvinnor är en osynliggjord grupp. Det skulle vara intressant att skriva en handbok om att möta och bemöta HBTQpersoner, bilda en redaktionsgrupp, Hans Hanner i gruppen har intresse och material men tveksamt med tid och resurs. Alternativt skapa en broschyr HBTQ-kompetens för psykologer som kunde vara tillgänglig på SPF s hemsida. Kanske utgå från Brittiska guidlines. Arbeta med fördjupning utifrån våra yrkesetiska principer eller vårt policydokument Evidensbaserad psykologisk praktik. HBTQ-psykologi-historia Att skriva Sveriges HBTQ-psykologi-historia : Tanken är att vi kan lära oss vart vi kan gå framåt genom att titta bakåt. Det kan handla om att intervjua psykologer som har engagerat sig i dessa frågor tidigare, kartlägga diskussioner, debatter och reportage i psykologtidningen och kåren i stort, få en översikt av vilka uppsatser som har skrivit i ämnet och/eller remissvar från Sveriges psykologförbund. Kontakta Tove Lundgren om du är intresserad av att delta i detta arbete.

6 Transpersoners situation Situationen för transsekxuella Transpersoners psykiska ohälsa har lyfts av flera medlemmar som efterfrågar mer kunskap och medvetenhet kring denna grupps sårbarhet. Hur kan vi verka för att öka medvetenhet och kunskap kring dessa frågor? Ulrikas anteckningar: Gruppen betonar vikten av att sprida grundläggande information, utifrån transpersoners perspektiv, inte med tyngd i teoretisk kunskap eftersom transpersoner är en grupp som fortfarande blir definierad av kollegor, av andra professioner och av teorier. Skapa en skrift, en antologi och/eller en folder. Sexologi Ett tema som bildades på plats, med utgångspunkten att vidga perspektivet till att inkludera det bredare begreppet sexologi samt att psykologer behöver förhålla sig till detta mer än vad som görs idag. Diskussionen innehöll bland annat planer på att skapa ett professionellt forum inom sexologi. VAD: - KUNSKAP REDAN FRÅN GRUNDUTBILDNING; Att implementera kunskap om dessa frågor redan på grundutbildningen för att sedan ha med sig denna kunskap som nyexaminerad psykolog vad är sexologi? Hur arbeta med detta? Osv.. Jämför med barnmorskor som verkar ha fått med sig kunskap om detta och ett inkluderande förhållningssätt, hur har de fått sin kunskap? Att inom ramen för utbildningen arbeta med detta också på de olika studentmottagningarna runt om i landet. - UTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA PSYKOLOGER; Kompletterande utbildning (på arbetstid); se ovan vad gäller frågeställningar. Utbildningsdagar bör organiseras och ges kontinuerligt och över en längre tid så tid finns för reflektioner. - inom ramen för SPECIALISTUTBILDNING; Ge utrymme för dessa frågor. - INVENTERA KUNSKAPSOMRÅDET; Vad finns det redan nu för kurser och utbildningar? Forskning som gjorts inom området? Uppsatser? Psykologer som arbetar med dessa frågor i sin kliniska vardag? Vidare kontakter?

7 Samla denna kunskap i ett forum/kunskapsbank där dessa frågor kan diskuteras och dit en (kliniker eller forskare, alltså ej patient/klient) kan vända sig för kunskapsinhämtande eller stöd. -UTFORMA RIKTLINJER/REKOMMENDATIONER/ MANUAL FÖR KUNSKAPSOMRÅDET; Att sammanställa den kunskap som finns och utifrån evidens utforma riktlinjer och rekommendationer för hur en kan/bör arbeta med dessa frågor. Även någon form av behandlingsmanual kan på sikt utformas, särskilt för mer specifika behandlingsinsatser, t.ex. vid missbruk. Även handledning i sexologi bör kunna ges. - ATT GENOM ATT GÖRA OVANSTÅENDE GÖRA SEXOLOGI MAINSTREAM ; Det vill säga att göra detta till ett ämne bland alla andra som avhandlas eller berörs; avtabuisera sex/sexologi. Att ha ett normkritiskt förhållningssätt i sin kliniska vardag (t.ex. vad gäller ålder, sexuell läggning/identifikation osv.). Att VÅGA FRÅGA patienter/klienter, det vill säga våga prata sex i bred mening. Att starta en KAMPANJ där vi som verksamma psykologer kan belysa dessa frågor, t.ex. genom att ta fram och bära en pin som visar utåt att vi har kompetens/intresse för och är okej med att prata om detta (jfr. regnbågsflagga). Övriga frågor som diskuterades inom ramen för detta: - Diagnossättning, t.ex. parafilier hur förhålla sig till detta? DSM V? - Ofrivillig barnlöshet större problem än vi trott? - Är det okej att inte vara okej med att prata om detta som psykolog? - Skillnad mellan sexologer och psykolger? Vad är likheter och vad är skillnader i de olika kompetenserna? NÄR/VAR/HUR: Även en tusenmilafärd börjar med ett steg - Starta en KAMPANJ; -Informera om sexologi. - Trycka pin (en sexualiserad variant av psykologmärket föreslogs. När bör denna kampanj hållas? Eventuellt i samband med världshälsodagen eller liknande. - HÅLLA FRÅGAN LEVANDE ; - Till exempel genom att skriva artiklar som publiceras i Psykologtidningen. - Uppmärksamma forskning som görs, diskutera och debattera. - starta PROFESSIONELLT FORUM; - Sammanställ litteratur och forskning som avhandlar ämnet. - Samla ihop en kompetenslista vilka kan området och var kan en vända sig? var bör detta forum skapas? Facebook? LinkedIn? Genom maillista? - starta STUDIECIRKEL; Till exempel Sexus ; antingen utifrån geografiskt läge (stad/kommun) där träffar kan anordnas, alternativt över nätet.

8 Och de lite större ambitionerna.. - GRUNDUTBILDNING; Att arbeta för att kunskap ges redan under denna smyga in kunskaper via forskare på det aktuella lärosätet eller sätta de stora hjulen i rullning (dvs. att föra in detta på organisatorisk nivå)? - UTBILDNING FÖR REDAN VERKSAMMA PSYKOLOGER; Att anordna kurser och utbildningar för de redan kliniskt verksamma, helst på arbetstid för att visa att detta inte är ett särintresse utan något som bör ingå i vår yrkesmässiga kompetens. Vad gör vi till nästa gång? - Har kontakt sinsemellan och ser om vi kan styra upp ett forum, samt skissar på hur en kampanj skulle kunna se ut. Pride 2015 Ett område som vi hade tagit fram som tema, men som ingen var intresserad av att arbeta med denna gång. Om någon/några är intresserade av att skapa en grupp kring detta så är det förstås fritt fram.

9 BÖCKER OCH MATERIAL (HBTQ-Psykologi) Guidelines och rekommendationer American Psychological Association (2011). Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay & bisexual clients, 67: DOI: /a (Hämtas från The British Psychological Society (2012). Guidelines and Literature Review for Psychologists Working Therapeutically with Sexual and Gender Minority Clients. (Hämtas från: Kliniskt arbete Das Nair, R., & Butler, C. (Eds) (2012). Intersectionality, Sexuality and Psychological Therapies: Working with Lesbian, Gay and Bisexual Diversity. London: BPS Blackless- Wiley. Davies, D. & Neal, C. (red.) (1996). Pink therapy: a guide for counsellors and therapists working with lesbian, gay and bisexual clients. Buckingham: Open University Press Davies, D., & Neal (Eds.). (2000). Therapeutic perspectives on working with lesbian, gay and bisexual clients (Vol. 2): Open University Press. Clarke, V., Ellis, S. E., Peel, E. & Riggs, D. W. (2010). Lesbian, gay, bisexual, gay and queer psychology: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Normkritik Forum för levande historia/rfsl Ungdom (2011). Bryt!: ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. (3., [omarb.] uppl.) Stockholm: Forum för levande historia. Bromseth, J. & Darj, F. (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Artiklar Becker, M., Cortina, K. S., Tsai, Y-M, & Eccles, J. S. (2014). Sexual orientation, psychological well-being, and mental health: A longitudinal analysis from adolescence to young adulthood. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, Vol 1(2), Jun 2014, Egan, S.K., &, Perry, D.G. (2001). Gender identity: A multidimensional analysis with implications for psychosocial adjustment. Developmental Psychology, 37, Kitzinger, C. (1999), Lesbian and gay psychology: Is it critical? Annual Review Critical Psychology, 1(1):50-66

10 Andra bra böcker Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer?. Stockholm: Natur och kultur. Magnusson, E. & Marecek, J. (2010). Genus och kultur i psykologi. Stockholm: Natur & Kultur. Tiefer, L. (2004). Sex is not a natural act: and other essays. Westview Press: Colorado.

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma rättigheter,

RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma rättigheter, Välkommen RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra. FRÅGOR?

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete. SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete. SOU 2014:49 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Regnbågsfamiljer och normativ vård Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Föreläsningens innehåll Regnbågsverksamhet Historik Normer Heteronormativitet och dess konsekvenser i vården

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016

RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016 RFSU Stockholms valberedning, förslag 2016 Valberedningens förslag till styrelse för 2016 innehåller två ordföranden och sju ledamöter, totalt nio personer. Vi har gjort intervjuer med personal och sittande

Läs mer

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. 2014-10- 03 Innehållsförteckning Inledning Utbildningsområde 1: Socialt

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

Öka kunskapen om HBTQ-personers situation Ett värderingsarbete riktat till personalgrupper

Öka kunskapen om HBTQ-personers situation Ett värderingsarbete riktat till personalgrupper Öka kunskapen om HBTQ-personers situation Ett värderingsarbete riktat till personalgrupper Vad menas med HBTQ? HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer

Läs mer

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm RFSU Stockholm vill se en ambitiös sexualpolitik i Stockholms stad och län. Vi vill att Stockholms kommun och landsting satsar på det förebyggande arbetet och

Läs mer

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar. Verksamhetsplan 2016 Aktivitet Värdegrundsarbete Hbtq-spektrat Intersektionellt perspektiv Funkisperspektiv Styrelsen Personal och organisatorisk samverkan Planering Dokumentation Kvalitetssäkring Intern

Läs mer

Yttrande avseende betänkandet Ds 2011:33 - Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Yttrande avseende betänkandet Ds 2011:33 - Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

RFSL:s remissvar angående SOU 2015:55: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

RFSL:s remissvar angående SOU 2015:55: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx Verksamhetsplan 2016 Inledning Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Degerfors 17 oktober 2014 * Sofie Kindahl Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar,

Läs mer

... och målgrupp för ungdomsmottagningar i Sverige. ... med riktlinjer. ... för ungdomsmottagningarnas

... och målgrupp för ungdomsmottagningar i Sverige. ... med riktlinjer. ... för ungdomsmottagningarnas FÖRENINGEN FÖR SVERIGES UNGDOMSMOTTAGNINGAR ... med riktlinjer... och målgrupp för ungdomsmottagningar i Sverige Syftet med detta dokument är att kortfattat presentera en övergripande bild av ungdomsmottagningarnas

Läs mer

... med riktlinjer. Syftet med detta dokument är att kortfattat presentera en övergripande bild av ungdomsmottagningarnas

... med riktlinjer. Syftet med detta dokument är att kortfattat presentera en övergripande bild av ungdomsmottagningarnas FÖRENINGEN FÖR SVERIGES UNGDOMSMOTTAGNINGAR ... med riktlinjer Syftet med detta dokument är att kortfattat presentera en övergripande bild av ungdomsmottagningarnas verksamhet, samt att enskilda mottagningar

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Stockholms universitets studentkår informerar STUDERANDEJÄMLIKHETSOMBUD

Stockholms universitets studentkår informerar STUDERANDEJÄMLIKHETSOMBUD Stockholms universitets studentkår informerar STUDERANDEJÄMLIKHETSOMBUD Inledning Denna folder är framtagen av Stockholms universitets studentkår för att underlätta arbetet med jämlikhetsfrågor vid Stockholms

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare.

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. Vilka är vi? RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) En av föreningens viktigaste uppgifter är att: - främja forskning, utbildning och behandling

Läs mer

Varför är jag här? Vad är vad? Rimliga förväntningar/krav på mig. Rättighetscentrum Norrbotten

Varför är jag här? Vad är vad? Rimliga förväntningar/krav på mig. Rättighetscentrum Norrbotten Rättighetscentrum Norrbotten För mångfald mot diskriminering Social hållbarhet för alla? Jan-Olov Madeleine Ågren Lisa Välitalo Jan-Olov.Madeleine.Agren@sensus.se Lisa.Valitalo@sensus.se 0920-25 99 81

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Skapat den Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual,

Läs mer

Att kritiskt granska forskningsresultat

Att kritiskt granska forskningsresultat Att kritiskt granska forskningsresultat Att bedöma forskningsresultatens relevans i ett individärende Agneta Öjehagen Evidensbaserad praktik Utredaren, klinikern har vid val av behandling för missbruket/beroendet

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

Unga som har sex mot ersä/ning: unga hbtq- personers erfarenheter och behov. Jonas Jonsson & Edward Summanen RFSL Ungdom

Unga som har sex mot ersä/ning: unga hbtq- personers erfarenheter och behov. Jonas Jonsson & Edward Summanen RFSL Ungdom Unga som har sex mot ersä/ning: unga hbtq- personers erfarenheter och behov Jonas Jonsson & Edward Summanen RFSL Ungdom Innehåll Pegasus Ungas upplevelser och erfarenheter Bemötande Om projektet Bakgrund

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

SECRET LOVE LÄRARHANDLEDNING

SECRET LOVE LÄRARHANDLEDNING SECRET LOVE LÄRARHANDLEDNING OM UTSTÄLLNINGEN Secret Love är en unik konstutställning om tabubelagd kärlek. Utställningen vill berätta och utmana våra föreställningar både om kärlek och om Kina. Ett land

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

XOXY. Lärarmaterial till föreställningen. av PotatoPotato Scenkonst. Målgrupp: Ungdomar i grundskolans år 8-9.

XOXY. Lärarmaterial till föreställningen. av PotatoPotato Scenkonst. Målgrupp: Ungdomar i grundskolans år 8-9. Lärarmaterial till föreställningen XOXY av PotatoPotato Scenkonst Föreställningen spelas i Malmö genom Kultur för Barn och Unga, hösten 2014. Målgrupp: Ungdomar i grundskolans år 8-9. Plats: Mazettisalen,

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016.

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016. Distansutbildning till humanistisk behandlingspedagog på halvfart, 50 % Pedagogiska metoder och upplägg Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje

Läs mer

Hbt-certifiering. Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering inom vård- och omsorgssektorn. Senast uppdaterad 11-01-11 RFSL 2011

Hbt-certifiering. Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering inom vård- och omsorgssektorn. Senast uppdaterad 11-01-11 RFSL 2011 Hbt-certifiering Kriterier och förutsättningar för RFSL:s hbt-certifiering inom vård- och omsorgssektorn Senast uppdaterad 11-01-11 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB

SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB SAPU Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNINGEN VID SAPU 2015 2016 uppdaterat 2014-12-16 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2015 och pågår till

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

PROGRAM. Hon Hen Han. en utställning om kön, genus och jämställdhet. Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00

PROGRAM. Hon Hen Han. en utställning om kön, genus och jämställdhet. Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00 PROGRAM Hon Hen Han en utställning om kön, genus och jämställdhet Måndag torsdag 7.30 20.00 Fredag 7.30 19.00 Lördag 9.00 16.00 PROGRAMÖVERSIKT Alla föredrag äger rum på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.

Läs mer

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Bakgrund Homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Många personer

Läs mer

Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35)

Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) Stockholm 2011-10-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Fråga 2. Hur kan vi medverka för att studenterna utvecklar sig i att arbeta evidensbaserat?

Fråga 2. Hur kan vi medverka för att studenterna utvecklar sig i att arbeta evidensbaserat? Från Workshop den 18 mars VIL. Grupp 4 B Workshop 1 Vilka strategier används för att arbeta evidensbaserat A) Från Verksamheten: Handledning, lärandemål. Integrera teorin med praktiken. B) Från lärosätet:

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet!

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet! Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa Nyheter! Hej! Här kommer det första nyhetsbrevet från Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa. Jag, Mari Karlsson, kommer att som processledare på

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2015 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Personal och organisatorisk samverkan 2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare

Läs mer

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp.

Kursplan. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS SOC1. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursplan Introduktion till socialt arbete, 30 hp SOC1 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGAXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer