Inledning. Version på lätt svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Version på lätt svenska"

Transkript

1

2 Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården och annan offentlig verksamhet ska bemötandet bygga på likvärdig behandlig och man ska ta hänsyn till varje enskild människa. Likvärdig behandling är inte samma sak som lika behandling. Likvärdig behandling innebär att alla är värda lika mycket, oavsett vilka behov de har. Om man behandlar alla lika, på samma sätt, kan det i stället göra att vi inte ser att människor har olika behov. Att vi är olika och har olika behov är viktigt att tänka på när vi talar om ett likabehandlingsperspektiv. Det kallas att vara normkritisk. Vi har olika tankar och idéer om vad som är normalt och önskvärt och vi är alla olika, med olika behov. Och vem bestämmer vad som är normalt? Om vi ställer sådana frågor upptäcker vi lättare diskriminerande normer. Diskriminerande normer är ett slags oskrivna regler som faktiskt tillåter orättvis behandling. Hur ser det ut på våra äldreboenden? Vems eller vilkas behov har man tagit hänsyn till när man har planerat hur boendet ska se ut? Kan en person få vara olik, men ändå jämlik ha lika stort värde som andra? En tillvaro där vi upplever förtryck och diskriminering är inte bra för hälsan. Det skapar ohälsa. Medan en tillvaro där vi känner mening och sammanhang hjälper oss att hålla oss friska. Hur kan samhället stärka de faktorer som är bra för och främjar hälsan?

3 Version på lätt svenska Hetero-normen Den norm, eller grundregel, som säger att det bara finns två kön, kvinna och man, kallas tvåköns-normen. Och den norm som förutsätter att de här två olika könen naturligt ska begära och känna lust till varandra kallas hetero-normen. Hetero kommer från grekiskan och betyder just olika. Enligt hetero-normen finns det ett mönster eller en föreställning om hur det framtida livet kommer att se ut. Man kan likna det vid en sorts livslinje för vad som bör hända, när det bör hända och vad som är rätt. Den som bryter mot detta mönster eller denna livslinje kan uppfattas av andra som avvikande eller konstig. Det är viktigt att vi ställer oss frågor kring makt och normer för att alla ska känna sig inkluderade, att alla får vara med. Vi har alla olika livsberättelser. Det finns till exempel äldre som inte har några barnbarn eller som inte har en familj som följer hetero-normen. Familjen bygger kanske inte på biologiska släktband, utan består kanske av närstående personer som man har valt själv. När man ska ta hänsyn till varje individs behov och samtidigt ta hänsyn till gruppers olika behov kan det uppstå konflikter. Regnbågens sång Filmen Regnbågens sång är producerad 2014 och hade premiär samma år på Göteborgs Internationella Filmfestival. Nu ingår filmen i ett projekt där man vill utbilda personalgrupper. Syftet med Regnbågens sång är att visa vilka begränsande normer som finns i majoritetssamhället. Dessutom vill man lyfta fram och visa hur mångfasetterad och nyanserad hbtqgruppen är, samt ge ett historiskt perspektiv. De frågeställningar som följer med filmen är tänkta att vara en grund för samtal och diskussioner. I slutet av denna folder finns även råd till den som ska leda samtalen. Vår förhoppning är att filmen och samtalen ska bidra till att ge vidgade och större perspektiv, och nya tankar. Vi hoppas även att filmen hjälper till att problematisera och visa på svårigheterna med de normer om kön och sexualitet som människor ofta tar för givna eller ser som självklara.

4 Maria Version på lätt svenska Heteronormen är som ett fängelse. Det drabbar även alla heterosexuella. Vi lever i ett samhälle där allt inte är så binärt och förutsägbart Vilka fördelar kan en person som passar in på eller stämmer överens med tvåköns-normen få? Tvåköns-normen är den oskrivna regel som utgår från att det bara finns två kön, kvinna och man. Diskutera Marias påstående att hetero-normen även kan ha negativa konsekvenser för alla heterosexuella. Forskning visar att det oftast är män som utsätter transpersoner för våld. Diskutera varför det är så. Vad kan man göra för att förbättra situationen för transpersoner? I Sverige finns bara två juridiska kön, antingen kvinna eller man. I flera andra länder finns nu ett tredje kön. Vad skulle det innebära för vårt samhälle och för enskilda individer om vi hade ett tredje kön? En person kan, genom behandling, få hjälp att korrigera eller ändra sitt biologiska kön, så att det stämmer överens med det kön, som personen identifierar sig med. Den person som får behandling förväntas ofta leva som heterosexuell efteråt. Varför är det så? Diskutera vilka värderingar som styr det sättet att tänka.

5 Version på lätt svenska Guje Det blev en slags tystnadens tyranni, en hemlighet som mamma och jag hade tillsammans. Det var förfärligt. Hon fick en kontroll över mig. Förtroende och öppenhet Hur tror du att det känns att behöva hålla något hemligt jämfört med att kunna tala öppet om det? Hur påverkas vi av att inte våga eller kunna tala öppet om sådant som är viktigt för oss? Diskutera relationen mellan förtroenden, tystnad och hemligheter i förhållande till öppenhet och integritet. Förtroende, då man berättar något för en person som man litar på. Om den personen inte får berätta det för någon annan, blir det en hemlighet. Tystnad, då man inte talar öppet om något. Öppenhet, då kan däremot alla få känna till något. En person kan ändå ha integritet den rätt man har att bestämma över sig själv utan påverkan från andra personer. Diskutera hur man skapar en bra äldreomsorg och samtidigt tänker på alla människors olika behov. Finns det något som gör att en viss grupp, eller vissa individer, får det bättre? Finns det något som gör att en viss grupp, eller vissa individer, får det sämre? Anhörig, närstående, familj När vi använder ord som anhörig, närstående och familj vet vi då att de betyder samma sak för alla? De flesta kanske tänker att orden måste betyda att man är släkt, rent biologiskt. Men andra kanske har anhöriga som står dem nära, men som inte är biologiska släktingar. Om man använder sådana ord - vad kan det få för betydelse i möten med myndigheter och vården? Regnbågsfamiljer Familjer som inte består av mamma, pappa, barn, så som det gör enligt hetero-normen, kallas för regnbågsfamiljer. Familjemedlemmar i en regnbågsfamilj har upplevt att de inte blir tagna på allvar. Att man inte behöver bry sig om deras behov lika mycket som andras. Hur kan man arbeta inom vård och omsorg för att bättre bemöta dessa grupper?

6 Bill Version på lätt svenska Vi upptäckte då att det inte bara var viktigt att ha en perfekt lagstiftning utan det var även viktigt att ändra folks attityder Hur speglar tidningar, film, radio och andra medier alla olika människor som finns i samhället? Visar man att det finns människor med olika behov? På ett äldreboende kanske någon föreslår att de boende ska sitta varannan man, varannan kvinna vid matbordet. En uppdelning efter biologiskt kön, så som det ofta är på fina middagar. Fundera över varför man gör så och vilken betydelse det kan få för de boende. Vilka kunskaper och tankar kan en person som inte tillhör majoritetskulturen bidra med? Fundera över i vilka offentliga situationer som du själv känner dig ganska bekväm, när du tycker att det känns bra. Vilka normer, som handlar om till exempel kön och sexualitet, gäller i sådan situation?

7 Version på lätt svenska Nils Jag ville inte skämma ut Sverige så jag sa jag var ifrån Holland. Jag såg mig som en ambassadör för Sverige. Nils tyckte att han representerade Sverige och ville inte skämma ut sitt land. Därför sa han att han kom från Holland. Vad kan majoritetssamhället göra för att minska pressen, så att vissa personer inte ska behöva känna att de har ansvar att representera eller företräda hela gruppen hbtq? Nils elev säger i filmen att homosexualitet är en naturlig variation. Vilka möjligheter har personer som väljer olika sätt att leva sina liv? Hur ser det ut i samhället? Även inom hbtq-gruppen finns det människor med olika bakgrunder och olika behov. Hur kan man bemöta dessa personer på ett bra sätt inom vård och omsorg? Hur ska man göra för att ta hänsyn både till den enskilda individen och till gruppen? Många äldre inom hbtq-gruppen är oroliga för hur de ska bli behandlade inom vård och omsorg. De är rädda att bli dåligt bemötta. En person som är beroende av vård och omsorg kan vara rädd för att ställa krav. Hur kan man bemöta äldre personer, som kanske inte stämmer överens med hetero-normen, så att de känner sig trygga?

8 Anders Version på lätt svenska Man ska ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet, står det i den religiösa texten. Medlidande? Om jag inte lider och i så fall vem är det som gör att jag lider? Anders hade tankar på att bli präst. Han pratar om ordet medlidande, som står i den religiösa texten. Att känna medlidande kan betyda att man lider med, eller känner smärta inför någon annans bekymmer. Att man tycker synd om någon. Vad kan det sättet att se på individer som inte stämmer överens med tvåköns-normen innebära? Olika lagar har förändrat samhället till det bättre, men enskilda människor kan fortfarande ha en negativ attityd eller inställning. Vad kan du göra i ditt arbete för att påverka andra? Diskutera hur religion påverkar vårt sätt att tänka om sexualitet och fortplantning eller reproduktion. Vad kan du göra i ditt arbete för att bidra till ett öppnare arbetsklimat?

9 Till samtalsledaren INTRODUKTION Detta material grundar sig i en folkbildningstradition som till skillnad från utbildningstraditionen lägger mer vikt vid samtal och reflektion än på förhand uppställda mål. Det är därför inget vanligt metodmaterial utan ska mer tjäna som stöd för att föra samtal och diskussion. Det går att välja en eller flera av frågorna. De som sett filmen har ofta egna frågställningar som är viktiga för dem. Tänk på att ge utrymme även för dessa. NORMKRITISKT PERSPEKTIV Att ha ett normkritiskt perspektiv betyder att vi har fokus på de processer som skapar ojämlikhet och inte på skillnader i sig, ett synliggörande av normerande praktiker. Sociala normer är uppsättningar av regler, koder och förväntningar på hur vi bör uppföra oss. Många av dessa normer underlättar vår samvaro medan en del begränsar och exkluderar. Filmens personer berättar om hur förtryck och diskriminering har påverkat deras liv samt vilka strategier de har använt för att trots detta leva ett bra liv. I frågorna som medföljer har vi flyttat fokus från personernas livsberättelse till de rådande normerna. Vi vill med detta motverka den tendens som riktar uppmärksamheten mot den utsatta i stället för mot det samhälle som utsätter personen. Det är där förändringen måste ske, inte hos den utsatta.

10 FRÅGOR KRING MAKT OCH RÄTTVISA Frågor kring kön och sexualitet berör oss på ett djupt privat sätt och är inte alltid lätta att diskutera. Det handlar inte om att komma fram till ett rätt svar eller disciplinera varandras tankar. Istället bör vi ställa frågor om makt och rättvisa, om vem som gynnas eller missgynnas av åtgärder och ha en känslighet för att det finns olika livsmanus. Vi blir påverkade på olika sätt av hur samhället planeras. Diskussionen handlar inte om ett mål som ska uppfyllas och checkas av, utan ska ses som en ständigt pågående process. NÅGRA RÅD Om diskussionerna tenderar att fastna i de andras situation, så är din uppgift att flytta tillbaka fokus till de rådande normerna. Du bör hjälpa gruppen att föra upp de personliga reflektionerna till en gemensam strukturell nivå och att fånga upp de kunskapsbehov som finns. Tänk också på att du inte kan ta för givet att alla i gruppen identifierar sig som heterosexuella eller tydligt uppfyller tvåkönsnormen. Var observant på detta, så ingen blir utsatt för kränkande kommentarer, om än oavsiktliga. Variera gärna diskussionerna i smågrupp, bikupor och storgrupp. Försök beskriva hur det ser ut nu i er organisation, hur önskar ni att det var och vilka åtgärder tänker ni kan behövas? Vilka hinder finns? Behövs det fortbildning och i så fall vad bör den innehålla? Det är viktigt att det finns någon närvarande som har möjlighet att följa upp de behov som uttrycks.

11 BEGREPPSLISTA utdrag från ATT SJÄLV IDENTIFIERA OCH DEFINIERA SIG Var och en har rätt att själv bestämma hur man vill identifiera sig. Ingen utomstående kan sätta en etikett såsom queer, transperson eller homosexuell på någon utan att den personen själv kallar sig för det. BISEXUELL En person som har förmågan att bli attraherad av människor oavsett kön. Bisexualitet definieras i svensk lagstiftning som en av tre sexuella läggningar. HBTQ Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. HETERONORM Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. HETEROSEXUELL Heterosexuell - En person som har förmåga att bli kär i, attraherad av personer med annat och/eller motsatt kön. Heterosexualitet definieras i svensk lagstiftning som en av tre sexuella läggningar. HOMOFOBI En ideologi, uppfattning eller värdering, ibland kopplad till rädsla, som ger uttryck för en negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella. Homofobin överlappar ibland transfobin. HOMOSEXUELL En person som har förmågan att bli attraherad av personer av samma kön. Homosexualitet definieras i svensk lagstiftning som en av tre sexuella läggningar. TRANSPERSON Transperson är ett paraplybegrepp. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. TRANSSEXUELL En person som upplever sig vara av annat kön än det juridiska kön en tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. QUEER Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer.

12 Några länkar för mer kunskaper och metoder Göteborg Filmen får inte visas i kommersiellt offentligt syfte

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Att tolka HBT. Konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk. Europeiska unionen, Europeiska flyktingfonden

Att tolka HBT. Konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk. Europeiska unionen, Europeiska flyktingfonden Att tolka HBT Konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk Europeiska unionen, Europeiska flyktingfonden Att tolka hbt framtogs inom ramen för projektet Hbt-kompetens

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Första upplagan 2008. Populärvetenskaplig bearbetning: Maria Jacobson

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

»är du kille eller tjej?«en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor. Frida Darj & Hedvig Nathorst-Böös rfsl ungdom

»är du kille eller tjej?«en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor. Frida Darj & Hedvig Nathorst-Böös rfsl ungdom »är du kille eller tjej?«en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor Frida Darj & Hedvig Nathorst-Böös rfsl ungdom om rfsl ungdom rfsl Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN 1 2 BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet. Det kan leda till en

Läs mer

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET 1 (8) Inledning En trygg miljö utan sexuella kränkningar och övergrepp är en förutsättning för att ha tillgång till demokratisk delaktighet och all

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT

MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT Denna bok är en del av RFSL Ungdoms

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer