Särskild utbildning för vuxnas plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild utbildning för vuxnas plan"

Transkript

1 Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson Tina Malmrot Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Vuxenutbildningen Falköpings kommun LärCenter, Nils Ericsonsgatan 5, Falköping Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org nr

2 Om planen Vår plan upprättas eller revideras årligen och visar Lärcenters arbete med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling oavsett: - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionshinder - sexuell läggning - ålder Planen bygger på analys av uppföljningar och utvärderingar som genomförts med personal, studeranderåd och studerande. Allmänt På Lärcenter ska alla kunna känna sig trygga och väl bemötta vilket innebär att ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller vara utsatt för kränkande behandling. Vi ska vara goda förebilder genom att respektera andras känslor och ta allas upplevelser på allvar. Vi strävar efter att hela tiden arbeta aktivt mot trakasserier och kränkande behandlingar vilket gör att vi försöker få med det även vid organisationsändringar. Lagtexter Förbud mot diskriminering i samband med verksamhet finns diskrimineringslagen (2008:567). I skollagen 3 står att kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering, enligt diskrimineringslagen, kränker en elevs värdighet. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ansvar Enligt 6 i skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. I 7 beskrivs att huvudmannen är skyldig att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Enligt 10 måste personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig, enligt 9, att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de

3 uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Insatserna för det främjande arbetet För att kunna förbättra arbetet mot kränkningar och diskriminering måste vi först skapa oss en bild av hur läget är hos oss (nulägesanalys). Utifrån den sätts sedan konkreta mål och strategier för ett år. Därefter implementeras insatserna för att efter nästan ett år avslutas med utvärdering samt revidering. I processen är studeranderådet och våra studerande delaktiga. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling kräver helhetssyn, vilket innebär regelbunden granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekterna med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. Utvärdering av föregående plan: Vårt förra mål var att våra elever/deltagare/studerande skulle känna sig trygga på Lärcenter. Vi hade som strategi att ge information till nya studerande, se till att likabehandling, diskriminering och kränkning togs upp under lektionstid och att stimulera till kommunikation inom gruppen. I höstas gjorde vi vår halvårsenkät på de andra verksamheterna i förvaltningen. Just i det skedet bytte särvux personal flera gånger och därför genomfördes aldrig enkäten där. Men vi har haft en arbetsgrupp bestående av sfi-personal och särvuxpersonal som utarbetat en förenklad plan där betoningen är begreppshantering. Detta för att nå fler och skapa underlag för begreppssamtal. Kartläggning och nulägesanalys Vi behöver systematisera och arbeta in rutiner för hur planen ska vara levande. Vi behöver planera in enkäter och andra datainsamlingar samt hur uppföljningen av dessa ska ske. Nytt mål under läsåret 2013/2014: Att alla ska trivas på Lärcenter. Strategier för att nå målet: Eleverna på särvux kommer under året att få diskutera och arbeta med planen mot kränkande behandling. Lärarna ansvarar. Eleverna kommer under lektionstid arbeta med begreppen

4 För att kunna mäta hur trivseln är bland särvuxelever kommer en enkät att genomföras under hösten Enkäten ska analyseras och därefter följas upp och återkopplas till eleverna i dialog. Lärarna tillsammans med Cina ansvarar. Implementering Så här arbetar vi aktivt på Lärcenter för att implementera och främja allas lika rättigheter samt för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Arbeta med planen utifrån det cykliska kvalitetshjulet där personal och studeranderådet utvärderar och reviderar planen årligen i slutet av vårterminen. Personalen informeras kontinuerligt enligt flödesschemat. Vid varje nyantagningsinformation och vid kursstart lyfts planen fram. Planen finns alltid uppdaterad på Lärcenters hemsida och på vårt intranät Falnet. Studeranderådet får en genomgång av planen varje höst. Vid nyanställningar, schemaläggning och introduktioner aktualiseras planen. Ansvariga för implementeringen är arbetsgruppen, övrig personal samt rektor. Förebyggande arbete Så här arbetar vi aktivt på Lärcenter för att främja allas lika rättigheter och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling: All personal på Lärcenter arbetar aktivt för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Ansvaret för detta ligger på alla anställda. Allt material som används i undervisningen granskas kritiskt så att eventuella diskriminerande och kränkande värderingar blir belysta och bemötta. Ansvaret för granskningen ligger på pedagogerna. Rutiner för akuta och uppföljande åtgärder samt hur dessa dokumenteras: Var och en på Lärcenter är skyldig att uppmärksamma, ingripa och till skolledningen rapportera alla former av diskriminering eller annan kränkande behandling.

5 Studerande som känner sig kränkt/trakasserad eller som ser någon annan utsättas för detta anmäler händelsen till någon personal på Lärcenter. Ärendet rapporteras till rektor eller närmsta chef, som talar med den drabbade om hur han/hon uppfattar det inträffade. Om anmälan, om diskriminering eller annan kränkande behandling, till rektor eller närmsta chef, gjorts av någon annan än den som är drabbad, talar rektor/närmsta chef med den person som gjort anmälan för att få information om händelsen. Den kränkte kan eventuellt medverka. Personal som känner sig kränkt/trakasserad anmäler detta till närmsta chef (den som utsätts för kränkningar/trakasserier eller den som sett någon utsättas för kränkande behandling, anmäler detta till närmsta chef). Om anmälan, om diskriminering eller annan kränkande behandling, till rektor eller närmsta chef, gjorts av någon annan än den som är drabbad, talar rektor/närmsta chef med den person som gjort anmälan för att få information om händelsen. Den kränkte kan eventuellt medverka. För både studerande och personal som utsatts för kränkande behandling gäller att rektor/verksamhetsansvarig i varje enskilt fall, beslutar om utredning och åtgärder samt vid allvarliga fall gör en anmälan till polis eller andra myndigheter, exempelvis Arbetsmiljöverket. Ansvarig chef dokumenterar varje enskilt fall och beslutar om åtgärdsprogram. Uppföljning av anmälda ärenden Uppföljningsarbetet av anmälda ärenden sker kontinuerligt och leds av rektor. Detta arbete skall leda till en förvissning om att kränkningarna/trakasserierna har upphört. Dokumentation görs av rektor. Falköping Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen Vuxenutbildningen Johan Lindell, Rektor... Anita Andersson-Hagsgård, Rektor

6 Bilaga begreppsdefinitioner Kränkande behandling Begreppet kränkandebehandling används som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för kränkande behandling är att: o någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. o kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. o kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. o en kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. o kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Övriga begrepp Elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen (1985:1100). Personal: anställda och uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet. Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Trakasserier: ett uppträdande som kränker en elevs (studerandes) värdighet och har samband med etnisk tillhörighet (etniska trakasserier) religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning) sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning) funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder) kön (trakasserier på grund av kön) eller är av sexuell natur (sexuella trakasserier) Annan kränkande behandling: ett uppträdande som annars kränker en elevs (studerandes) värdighet. Mobbning: en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Rasism: en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet: rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi: en uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. Sexism: negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personenvid födelsen. 8 (8) (Källa: Skolverkets allmänna råd)

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2012/13 1.Vision l Vi vill att alla barn på Orust Montessori ska känna sig trygga och trivas. Ingen ska behöva utsättas för någon form av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller barn - barn, barn - personal och personal barn samt personal personal. s likabehandlingsplan 2009/10 1 s likabehandlingsplan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling CONSENSUM VUX LUND Upprättad 2009-01-01 Reviderad 2014-12-05 Gäller till 2015-12-05 Fastställd av Consensum vuxenutbildnings lärarlag och studeranderåd

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer