BRF CAROLUS 26. Org.nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Brf Carolus 26 1 (10) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret , föreningens tredje verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningen äger sedan fastigheten Carolus 26 i Helsingborgs kommun. Fastigheten består av 18 bostadsrätter i flerbostadshus med följande lägenhetsfördelning: 9 st 1 rum och kök 5 st 2 rum och kök 4 st 3 rum och kök Den totala boytan är 984 kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. Fastighetsförvaltning Föreningen har under året anlitat Rofast AB för fastighetsskötsel, Select Städ AB för städning samt Bröchner Redovisningskonsult och Syd Förvaltning i Helsingborg för kameral förvaltning. Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Ursprungligt Ränte- Utbetalnings- Bundet Lånebelopp Amortering lånebelopp sats datum till år 2010 Stadshypotek ,38 % Stadshypotek ,52 % Stadshypotek ,60 % Stadshypotek ,96 % Årsavgifter Genomsnittlig årsavgift är cirka 797 kr/kvm. Fastighetsavgift Fastighetens värdeår är Enligt nu gällande lag debiteras fastighetsavgift med kronor per lägenhet och år.

3 Brf Carolus 26 2 (10) Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets utgång 21 medlemmar. 18 bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. Under året har en upplåtelse samt fyra överlåtelser skett. Antal anställda Föreningen har inte haft några anställda under året. Verksamhet under året som gått Föreningen har haft ett händelserikt tredje verksamhetsår med många olika aktiviteter. Den omfattande renovering som vi genomfört i vår fastighet, där samtliga delar från tak till källare helrenoverats/är nya är nu helt klar. Byte av värmeväxlare och uppsättning av brandvarnare och brandsläckare med tillhörande skyltning på flera våningsplan är det sista tillägget till renoveringen. Säkerställande av att fastigheten är brandtätad är också genomförd och intyg har erhållits. Föreningen har fått hemsidan på plats under adress samt satt upp föreningens namnskylt på framsidan av fastigheten. Gårdsprojektet har inte förflutit enligt plan då vår bygglovsansökan inte godkändes efter överklagan av omkringliggande bostadsrättsföreningar. Föreningen har i skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen bemött den kritik som riktats mot vårt projekt och även gjort en del förändringar i samråd med arkitekten. Kritiken rörde främst vårt önskemål om att bygga en mur i nedre kanten av fastigheten så att trafiken genom portalen begränsades till fastigheterna Persgatan 51 och 53. Detta ansågs - i huvudsak av bostadsrättsföreningarna på Drottninggatan - begränsa deras möjligheter att ta sig ut från sina fastigheter. Vår inbjudan till grannföreningen Persgatan 51 att delta i projektet fick inte gehör i deras styrelse, varför vi kommer att genomföra gårdsprojektet på egen hand, förutsatt att bygglov beviljas. Förväntat resultat enligt ekonomisk plan har uppfyllts och föreningen visar plusresultat. Lägenhet nr 4 såldes under februari i befintligt skick till rådande marknadspris å vilket gav föreningen en vinst på Det har skett fyra överlåtelser under året, lägenheterna nr 10, 13, 15 och 18 har fått nya ägare. Föreningen beslutade säga upp avtalet med Syd Förvaltning i Hbg och istället teckna avtal med Bröchner Redovisningskonsult avseende hela föreningens ekonomiska förvaltning. Nytt avtal ska gälla från och med januari I oktober anordnades en uppskattad vinprovning på Helsing där samtliga boende var inbjudna.

4 Brf Carolus 26 3 (10) Verksamhet under kommande år Styrelsens målsättning inför år 2011 är ett fortsatt positivt vinstresultat som möjliggör avsättning till fond för yttre underhåll (minst 0,3 % av fastighetens taxeringvärde enligt föreningens stadgar). Arbete med att iordningsställa vår gårdsmiljö planeras under våren/hösten De medlemmar som anmält intresse att medverka i projektet kommer att bli kontaktade och vara högst delaktiga i utformningen av vår utemiljö. När vår gårdsmiljö är klar kommer gamla soprummet, efter viss mindre renovering, att hyras ut för förvaring av till exempel motorcykel. Hyran fastställes till 1 000/månad. Styrelsen har också för avsikt att efter finansiering av gårdsprojektet använda viss del av försäljningsintäkterna från lägenhet nr 14 och lägenhet nr 4 till att amortera ner föreningens lån. Utsugningsfläkt/friskluftsintag kommer att installeras i tvättstugan. Omförhandling hos Handelsbanken av föreningens räntor kommer att ske i början av februari då vi har förfallodag för bundet lån och då kommer även införande av amortering på samtliga lån att verkställas. Styrelsen har även diskuterat att eventuellt göra andra typer av placeringar med en del av föreningens kapital. Höjning av månadsavgiften är för närvarande inte aktuellt. Styrelsen planerar för en vinprovning under hösten. Sofiero Slott eller Tunneberga Gästgiveri kommer i början av december att servera oss vårt traditionsenliga julbord. Styrelse Styrelsen har efter föreningens registrering hos Bolagsverket haft följande sammansättning: Johanna Nyström Ledamot Ordförande Tina Berthelsen Ledamot Joakim Karlsson Ledamot Irene Engqvist Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit tre protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den 28 april För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg-Hansa.

5 Brf Carolus 26 4 (10) Revisorer Mona Hansson Willard Möller Ordinarie Suppleant Båda från SET Revisionsbyrå. Valberedning Marleen Ek Ulf Kramer Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Resultatdisposition Balanserat resultat 5 498,48 Årets resultat , ,73 Styrelsen föreslår följande disposition: Till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i enlighet med stadgarna ,00 I ny räkning överföres 2 227, ,73 Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkningar med bokslutskommentarer

6 Brf Carolus 26 5(10) RESULTATRÄKNING Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter bilplatser Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Arvode för teknisk förvaltning inkl underhåll Värme El Vatten och avlopp Renhållning Kabel-TV Övriga fastighetskostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring Fastighetsavgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Intern representation Styrelsearvoden inkl arbetsgivaravgifter Lönekompensation inkl arbetsgivaravgifter Revisionsarvode Juridiskt arvode Arvode för ekonomisk förvaltning Mäklararvode Övriga förvaltningskostnader Summa övriga externa kostnader Avskrivning byggnader RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter från bank 0 0 Räntekostnader långfristiga lån Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

7 Brf Carolus 26 6 (10) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Standardförbättring Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgiftsfordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa Handelsbanken checkkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Brf Carolus 26 7 (10) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 4 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Yttre fond för underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskuld Beräknad skuld fastighetsavgift Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar som säkerhet för fastighetslån ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

9 Brf Carolus 26 8 (10) Org.nr BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Anläggningstillgångar Föreningens materiella anläggningstillgångar består av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivning sker i enlighet med ekonomisk plan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut har tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. NOT 1 Byggnader och mark Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde byggnader Mark Anskaffningsvärde mark Bokfört värde mark Bokfört värde byggnader och mark

10 Brf Carolus 26 9 (10) Org.nr Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 2 Standardförbättring Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning Utgående anskaffningsvärde Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkringspremie Övriga upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 4 Eget kapital Insatskapital/ Yttre fond Balanserat resultat upplåtelseavgift Belopp vid årets ingång Upplåtelse lägenhet nr Avsättning till yttre fond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Rofast Select Städ Bröchner Redovisningskonsult Öresundskraft, värme, el, vatten, renhållning Beräknat revisionsarvode Förinbetalda månadsavgifter Styrelsearvoden inkl arbetsgivaravgift Övriga upplupna kostnader

11 Brf Carolus (10) Org.nr Helsingborg den / 2011 Bostadsrättsföreningen Carolus 26 Johanna Nyström Tina Berthelsen Joakim Karlsson Min revisionsberättelse har avgivits den / 2011 Mona Hansson Auktoriserad revisor

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

BRF BOKTRYCKAREN 2. Org nr 769614-0891 ÅRSREDOVISNING

BRF BOKTRYCKAREN 2. Org nr 769614-0891 ÅRSREDOVISNING BRF BOKTRYCKAREN 2 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Brf Boktryckaren 2 1(13) Styrelsen för Brf Boktryckaren 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens

Läs mer

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING BRF TRYCKERIET I NACKA Org nr 769612-1453 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 1(11) Brf Tryckeriet i Nacka 769612-1453 Styrelsen för Brf Tryckeriet i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 ÅRSREDOVISNING för BRF VENDELSÖ GÅRD Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 Org.nr. 769600-4410 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF VENDELSÖ GÅRD Styrelsen för Brf Vendelsö Gård får härmed avgiva årsredovisning

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(15) Brf Gillet 12 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 2(15)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF LILIUM. Org nr 769621-5479 ÅRSREDOVISNING

BRF LILIUM. Org nr 769621-5479 ÅRSREDOVISNING BRF LILIUM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 Brf Lilium 1(11) Styrelsen för Brf Lilium får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011 t.o.m. 31 december, vilket är föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer