BRF CAROLUS 26. Org.nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009

2 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret , föreningens andra verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningen äger sedan fastigheten Carolus 26 i Helsingborgs kommun. Fastigheten består av 17 bostadsrätter och 1 hyresrätt i flerbostadshus med följande lägenhetsfördelning: 9 st 1 rum och kök 5 st 2 rum och kök 4 st 3 rum och kök Den totala boytan är 984 kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. Fastighetsförvaltning Föreningen har under året anlitat Rofast AB för fastighetsskötsel, Select Städ AB för städning samt Bröchner Redovisningskonsult och Syd Förvaltning i Helsingborg för kameral förvaltning. Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Ursprungligt Ränte- Utbetalnings- Bundet Lånebelopp Amortering lånebelopp sats datum till år 2009 Stadshypotek ,38 % Stadshypotek ,39 % Stadshypotek ,45 % Stadshypotek ,44 % Årsavgifter Genomsnittlig årsavgift är cirka 715 kr/kvm. Fastighetsavgift Fastighetens värdeår är Enligt nu gällande lag debiteras fastighetsavgift med kronor per lägenhet och år.

3 Brf Carolus 26 2 (9) Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets utgång 18 medlemmar. 17 bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. Under året har en upplåtelse samt två överlåtelser skett. Antal anställda Föreningen har inte haft några anställda under året. Verksamhet under året som gått Föreningen har haft ett ansträngande och händelserikt andra verksamhetsår med många olika renoveringsaktiviteter. Den omfattande renovering som vi genomfört i vår fastighet, där samtliga delar från tak till källare helrenoverats/är nya, innebär att fastigheten i stort sett är helt underhållsfri för minst 25 år framåt. Förväntat resultat enligt ekonomisk plan har uppfyllts och föreningen visar plusresultat. Lägenhet nr 14 är efter en omfattande renovering såld för , vilket innebär en vinst på cirka för föreningen efter avdrag för renoveringskostnad och mäklararvode. Hyresgästen i lägenhet nr 4 har per sagt upp lägenheten och föreningen kommer att lämna den till försäljning. Styrelsen beslutade att sälja denna lägenhet i befintligt skick varför värdering inhämtades från tre olika mäklare. I rådande marknadsläge fastställdes priset till i befintligt skick, vilket ger föreningen en vinst på Lägenheten kommer att säljas i första hand till intressenter i vår förening. Föreningen har under året tecknat avtal med Rofast AB för yttre och inre underhåll samt med Select Städ AB för städning av trapphus och fönsterputsning. Året avslutades med gemensamt trevligt julbord på Värdshuset Gamlegård, där samtliga boende och en del gäster var inbjudna. Verksamhet under kommande år Försäljning av lägenhet nr 4 är planerad under vintern/våren. Styrelsens målsättning inför år 2010 är ett fortsatt positivt vinstresultat som möjliggör avsättning till fond för yttre underhåll (minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde enligt föreningens stadgar). Arbete med att iordningställa vår gårdsmiljö planeras under våren 2010 och en arkitekt kommer att anlitas för framtagning av olika förslag som kommer att bearbetas av styrelsen och de medlemmar som anmält intresse att medverka i projektet. Finansiering av gårdsmiljön kommer att tas från försäljningsintäkterna för lägenhet 14 och lägenhet 4. Föreningen har även diskuterat med styrelsen på Persgatan 51 om ett samarbete för gemensamma delar av innergården vilket bland annat innebär delade kostnader.

4 Brf Carolus 26 3 (9) Styrelsen har också för avsikt att efter finansiering av gårdsprojektet använda viss del av försäljningsintäkterna från lägenhet nr 14 och lägenhet nr 4 till att amortera ner föreningens lån. Höjning av månadsavgiften är för närvarande inte aktuellt. Styrelsen planerar även för en taklagsfest på takterassen under försommaren samt en vinprovning under hösten. Restaurang Gastro kommer i början av december att servera oss vårt traditionsenliga julbord. Styrelse Styrelsen har efter föreningens registrering hos Bolagsverket haft följande sammansättning: Johanna Nyström Ledamot Ordförande Tina Berthelsen Ledamot Joakim Karlsson Ledamot Irene Engqvist Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 april För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg-Hansa. Revisorer Mona Hansson Willard Möller Ordinarie Suppleant Båda från SET Revisionsbyrå. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Resultatdisposition Balanserat resultat ,64 Årets resultat , ,48 Styrelsen föreslår följande disposition: Till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i enlighet med stadgarna ,00 I ny räkning överföres 5 498, ,48 Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkningar med bokslutskommentarer.

5 Brf Carolus 26 4 (9) RESULTATRÄKNING Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter bilplatser Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Arvode för teknisk förvaltning inkl underhåll Värme El Vatten och avlopp Renhållning Kabel-TV Skadereparationer Övriga fastighetskostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring Fastighetsskatt och -avgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Intern representation Styrelsearvoden inkl arbetsgivaravgifter Revisionsarvode Juridiskt arvode Arvode för ekonomisk förvaltning Mäklararvode Övriga förvaltningskostnader Summa övriga externa kostnader Avskrivning byggnader RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter från bank Räntekostnader långfristiga lån Övriga finansiella intäkter 0 0 Övriga finansiella kostnader 0-68 Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

6 Brf Carolus 26 5 (9) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Standardförbättring Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa Handelsbanken checkkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Carolus 26 6 (9) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 4 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Yttre fond för underhåll 0 0 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskuld Beräknad skuld fastighetsskatt/-avgift Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER

8 Fastighetsinteckningar som säkerhet för fastighetslån ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Brf Carolus 26 7 (9) BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Anläggningstillgångar Föreningens materiella anläggningstillgångar består av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver utsprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivning sker i enlighet med ekonomisk plan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut har tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Not 1 Byggnader och mark Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

9 Bokfört värde byggnader Brf Carolus 26 8 (9) Org.nr Mark Anskaffningsvärde mark Bokfört värde mark Bokfört värde byggnader och mark Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 2 Standardförbättring Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning Utgående anskaffningsvärde Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkringspremie Beräknad försäkringsersättning Övriga upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 4 Eget kapital Insatskapital/ Yttre fond Balanserat resultat upplåtelseavgift Belopp vid årets ingång Upplåtelse lägenhet nr Avsättning till yttre fond 0 Årets resultat Belopp vid årets utgång

10 Brf Carolus 26 9 (9) Org.nr Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader ML Hus & Fastighetsservice Select Städ Syd Förvaltning i Helsingborg Öresundskraft, värme, el, vatten, renhållning Å.F., energideklaration Värdshuset Gamlegård Beräknat revisionsarvode Förinbetalda månadsavgifter Styrelsearvoden inkl arbetsgivaravgift Övriga upplupna kostnader Helsingborg den / 2010 Bostadsrättsföreningen Carolus 26 Johanna Nyström Tina Berthelsen Joakim Karlsson Min revisionsberättelse har avgivits den / 2010 Mona Hansson Auktoriserad revisor

11

12

13

14

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Solstigen 7696 69620 20-0950 0950 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer