BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007

2 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret , föreningens fjärde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Föreningens fastighet Föreningen äger sedan l fastigheten Lövholmen 1 i Helsingborgs kommun. Fastigheten är bebyggd med två flerbostadshus i sex resp sju våningar innehållande 33 st bostadsrätter med följande lägenhetsfördelning: 9 st 2 rum och kök 19 st 3 rum och kök 5 st 4 rum och kök Den totala boytan blir ca kvm. Bostadsrätterna är i första hand avsedda för seniorer (>55 år). Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar Skåne. Gemensamma lokaler I fastigheten finns en möteslokal med utsiktsrum samt ett övernattningsrum. Gemensamhetsanläggningar/samfälligheter Föreningen är delaktig i en gemensamhetsanläggning avseende underjordiskt garage inkl port och installationer tillsammans med intilliggande fastighet. Förvaltning Teknisk förvaltning Föreningen har avtal Lamaro TFAB om teknisk förvaltning för perioden 1/ / Ekonomisk förvaltning Föreningen har under året haft avtal med JM AB om ekonomisk förvaltning, avtalet löpte ut 31 december Ny ekonomisk förvaltare fr o m 1 januari 2008 är SBC, Malmö. Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningen fastighetslån är placerade till följande villkor: Lånebelopp Räntesats Utbetalningsdatum Bundet Till Lånebelopp Amortering 2008 Skånes Provinsbank ,71% Skånes Provinsbank ,30% Skånes Provinsbank ,13% Skånes Provinsbank ,29%

3 2 (9) Fastighetsskatt Fastigheten färdigställdes 2005 och har därför åsatts värdeår Fr o m 2008 ersätts fastighetsskatten för färdigställda bostäder med en fastighetsavgift. Lägenheterna är fr o m året efter värdeåret helt befriad från fastighetsavgift i fem år. Därefter belastas de med halv fastighetsavgift år 6-10 och fr o m år 11 med full fastighetsavgift. Avgiften för flerbostadshus uppgår 2008 till kr per lägenhet och kommer att indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppet. Fastighetsskatten för lokaler är för närvarande 1 procent av taxeringsvärdet för lokaler. Räntebidrag Föreningen har per valt starttidpunkt för bindning av den femåriga räntan till en subventionsränta på 4,04 procent. Räntebidrag har lämnats med 20 procent av ett bestämt bidragsunderlag, kr, under Räntebidragen minskas och avvecklas successivt under en femårsperiod. Under 2008 utgår bidrag med 14 procent av bidragsunderlaget. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 49 (50) medlemmar. Vid årets utgång var samtliga lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Under året har det skett 3 (0) överlåtelser. Antalet anställda Föreningen har ej haft några anställda under året. Verksamhet under året Årsavgifterna höjdes med 4 % fr o m den 1/ Ny genomsnittlig årsavgift blev ca 693 kr/m 2. Anslutning till Helsingborgs stadsnät har dragits i fastigheten och upp till klädkammaren i respektive lägenhet. Var och en har sedan på egen bekostnad kunnat montera uttag i valfria rum i lägenheten. En ny revisor har kontrakterats och därmed har föreningens kostnad för revisionen sjunkit väsentligt. Alla som hyr garageplats har erbjudits att köpa en egen fjärrkontroll till garageporten. Styrelsen har inhandlat ett brandsäkert dokumentskåp för förvaring av föreningens handlingar. Mycket arbete har lagts ner av styrelsen på att åtgärda tidigare påpekade brister så att fastigheten bibehålls i ett gott skick. Planerad verksamhet för kommande år Styrelsen har beslutat om en höjning av årsavgifterna med 2 % fr o m 1/1 2008, samt en höjning av garagehyran med 10 kronor per månad från samma datum. Garantibesiktning av föreningens fastighet kommer att genomföras i februari månad. En förlängning av garantitiden med ytterligare två år kommer att begäras på grund av de brister som konstaterats. I enlighet med krav som kommit i ny lagstiftning avser styrelsen att låta energideklarera fastighetetn under 2008.

4 3 (9) Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2007 haft följande sammansättning: Lars-Rune Svensson Ledamot Ordförande Thomas Malmberg Ledamot Sekreterare/Kassör Wolfgang Westphal Ledamot Günter Carstensen Ledamot Rolf Lindeberg Ledamot Christer Wieden Suppleant Olle Seger Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 9 (7) protokollförda sammanträden. Styrelsearvoden inkl arbetsgivaravgifter har uppgått till (12.431) kr. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar Skåne. Revisorer Görel Ingstorp Lena Svan Ordinarie Suppleant Valberedning Tage Eriksson Kjell Fredriksson sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Nyckeltal 2007 Bokfört värde för fastigheten per m 2 bostadsyta kr Lån per m 2 bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 4,14 Fastighetens belåningsgrad % 47 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Avsättning till yttre fond Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall årligen göras enligt stadgarna med minst 25 kr/m 2 lägenhetsyta. Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhåll på fastigheten. Eftersom fastigheten är nybyggd finn inget underhåll planerat inom fem år.

5 4 (9) Vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att: till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, avsättes i ny räkning överföres ,32 kr ,64 kr ,96 kr ,00 kr ,96 kr ,96 kr Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkningar med noter. Resultaträkningen för 2006 speglar endast perioden från slutbesiktningsdag och framåt, d v s , varför siffrorna ej avspeglar ett normalt verksamhetsår.

6 5 (9) RESULTATRÄKNING Intäkter Årsavgifter Hyror, garageplatser Hyror, övernattningslägenhet Övriga ersättn fr bostadsrättshavare Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Arvode för teknisk förvaltning inkl underhåll El Värme VA Renhållning Hissar Kabel-tv Kostn övernattningsrum/gem.lokal Övriga fastighetskostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring Fastighetsskatt Avräkning JM AB Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Styrelsearvoden inkl arbetsgivaravg Revisionsarvoden Arvode ekonomisk förvaltning Administr/föreningsomkostnader Summa övriga externa kostnader Avskrivningar Not RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH AVSÄTTNINGAR Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader långfristiga lån Räntekostnader byggkreditiv Räntebidrag Övr finansiella kostnader/intäkter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt 0 0 ÅRETS RESULTAT

7 6 (9) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran JM Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa Skånes Provinsbank, bg/företagskonto Handelsbanken, bg-konto SBC Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 7 (9) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 3 Bundet eget kapital Insatskapital Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbet intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar som säkerheter för fastighetslån ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

9 8 (9) BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Föreningens materiella anläggningstillgångar består av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Styrelsen anser att planen för avskrivning ska följa den långfristiga finansiering vilket innebär att avskrivning sker i enlighet med amorteringsplan som fastställdes i samband med föreningens slutliga finansiering. Avskrivning på återstående anskaffningsvärde kommer därefter att bedömas utifrån fastighetens kvarvarande nyttjandeperiod vid denna tidpunkt. Amorteringar utöver plan påverkar inte avskrivningstakten. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inbetalas. Skatteskuld Skatteskuld värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Not 1 Byggnader och mark Byggnader Ackumulerat anskaffningsvärde Vid årets början Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackum avskrivningar enl plan Bokfört värde byggnader Mark Anskaffningsvärde mark Bokfört värde mark Bokfört värde byggnader och mark

10 9 (9) Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad - bostäder Taxeringsvärde mark - bostäder Summa taxeringsvärde bostäder Taxeringsvärde byggnad lokaler Taxeringsvärde mark - lokaler 0 0 Summa taxeringsvärde lokaler Summa taxeringsvärde Not 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Länsförsäkr, premie jan-nov Övriga förutbet kostnader Upplupna räntebidrag Summa Not 3 Eget kapital Inbet insatser Yttre fond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av fg års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna låneräntor; 28/ Öresundskraft; gas dec EL; upplupet enl avläsning Lamaro; fast,skötsel dec Upplupna revisionsarvoden Övriga upplupna kostnader Förutbetalda årsavgifter Summa Helsingborg den 31 / Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Lars-Rune Svensson Thomas Malmberg Günter Carstensen Ordförande Wolfgang Westphal Rolf Lindeberg Vår revisionsberättelse har avgivits Görel Ingstorp Auktoriserad revisor

11

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000 Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som fritt eget kapital. Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer