BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

2 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Stapelbädden 4 i Lidingö kommun. Föreningens fastighet består av 3 flerbostadshus med totalt 11 bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 8 st 3 rum och kök 1 st 4 rum och kök 2 st 5 rum och kök Den totala boytan är ca kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar Stockholm. Fastighetens tekniska status Styrelsen föreslår att årets vinst disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med föreningens stadgar, avsättes 25 kr/kvm lägenhetsyta/år. Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. Eftersom fastigheten är nybyggd finns inget underhåll planerat inom fem år. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader, alternativt höjda månadsavgifter. Fastighetsförvaltning Styrelsen har själv skött den tekniska förvaltningen. Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Ursprungligt Ränte- Utbetalt Bundet Lånebelopp Amortering lånebelopp sats datum till år 2013 Stadshypotek ,03% Stadshypotek ,60% Stadshypotek ,58% Stadshypotek ,60%

3 Sidan 3 av 10 Årsavgifter Genomsnittlig årsavgift 538 kr/kvm. Årsavgiften höjdes med 5 % i april 2013 Fastighetsskatt Fastigheten färdigställdes 2002 och har åsatts värdeår Enligt nu gällande lagstiftning ersätts fastighetsskatten med en fastighetsavgift uppgående till kr per lägenhet. Reservationer för ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsavgift och andra ändringar som kan påverka fastighetsavgiften. Ekonomisk förvaltning Ekonomisk förvaltare är C J Hellman Redovisningsbyrå AB. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 18 (18) medlemmar. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 0 (0) överlåtelser skett och 0 (0) andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen. Gemensamhetsanläggning Fastigheten har andel i Samfällighetsföreningen Gåshaga Hamnpromenad samfällighetsförening, Lidingö kommun med ändamål strandpromenad. Föreningens andel är 11/429. Ordinarie föreningsstämma i samfällighetsföreningen hölls i maj På stämman fastställdes debiteringslängd för perioden Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Verksamhet under året som gått - Ommålning och reparation av trappor och trappräckor mm. - Ny trädgårdsentreprenör Lidingö trädgårdstjänst - Fällning av träd - Infört gruppavtal genom Comhem för Bredband, TV och Telefon Verksamhet under kommande året - Installation av individuell värme och varmvatten - Reparation grindar

4 Sidan 4 av 10 Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Mattias Nordgren Ledamot Ordförande Marcus Öhman Ledamot Kassör Magnus Liljedahl Ledamot Sekreterare Carl Oldenburg Ledamot Maria Janson Suppleant Christer Malmström Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 6 (5) st protokollförda sammanträden. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar Stockholm. Revisorer Christer Fröjd Thorens Revisionsbyrå AB Valberedning Lars Nilsson Björn Nordfors Ordinarie Sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket Vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att årets vinst disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, avsättes i ny räkning överföres Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer

5 Sidan 5 av 10 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI 31 DECEMBER Intäkter Årsavgifter Hyresintäkter p-platser Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Drift och fastighetsskötsel (Not 1) Taxebundna kostnader (Not 2) Reparationer Ianspråktagande Yttre Reparationsfond Fastighetsavgift Övriga driftskostnader Personalkostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Inventarier och markanläggningar (Not 3) Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag - - Resultat efter finansiella poster Skatt Statlig inkomstskatt Årets resultat Kronor ======= =======

6 Sidan 6 av 10 BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 3, 4) Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar - - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar - 51 Förutbetalda kostnader (Not 5) och upplupna intäkter Bank och postgiro medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kronor ========== ==========

7 Sidan 7 av 10 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL (Not 6) Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån - - Leverantörsskuld Övriga kortfristiga skulder - - Skatteskuld Upplupna kostnader (Not 7) Förutbetalda avgifter och hyror Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kronor ========== ========== Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar totalt uttagna varav ställda som säkerhet för lån Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Sidan 8 av 10 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Föreningens materiella anläggningstillgångar består främst av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Styrelsen anser att planen för avskrivning ska följa den långfristiga finansieringen vilket innebär att avskrivning sker i enlighet med den 40 åriga serieplan som fastställdes i samband med föreningens slutliga finansiering. Avskrivning på återstående anskaffningsvärde kommer därefter att bedömas utifrån fastighetens kvarvarande nyttjandeperiod vid denna tidpunkt. Amorteringar utöver serieplan påverkar inte avskrivningstakten. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Inventarier skrivs av systematiskt över den beräknade nyttjandeperioden på 5 år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Inkomstskatt Redovisad inkomstskatt innefattar skatt som skall betalas avseende aktuellt år. Skatteskuld värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. NOTER Not 1 Drift och fastighetsskötsel Snöröjning Trädgård Gemensamhetsanläggning Övriga fastighetskostnader Not 2 Taxebundna kostnader El Uppvärmning Vatten Sophämtning

9 Sidan 9 av 10 Not 3 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ing anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde byggnad Taxeringsvärde byggnader Not 4 Mark Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående bokfört värde Taxeringsvärden mark Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Com Hem Övriga poster Not 6 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse Yttre Balanserade Årets insatser avgift rep. fond vinstmedel resultat Ingående balans Enligt stämmobeslut Ianspråktagande Yttre reparationsfond Årets resultat Utgående balans

10 Sidan 10 av 10 Not 7 Upplupna kostnader Upplupna utgiftsräntor Sociala avgifter Uppl kostnad, bokslut Upplupna revisionsarvoden Lidingö den 2014 Mattias Nordgren Magnus Liljedal Carl Oldenburg Marcus Öhman Ordförande Min revisionsberättelse har avgivits den 2014 Christer Fröjd Aukt. revisor

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000 Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som fritt eget kapital. Årsredovisning

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer