Produkter Läs- och skrivmöjlighetscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter Läs- och skrivmöjlighetscenter"

Transkript

1 Produker Läs- och skrivmöjlihescener

2 Läsverky Talsynes Skärmlinjal Skannin Läsa ryck ex Ordlisor Försorin

3 WordRead PLUS Talsynesen som du kan bära med di och använda på andra daorer. WordRead PLUS, CD-versioner insalleras i en daor. WordRead PLUS, USB-versionen insallerar ina iler och ina krav på adminisraör-räiheer inns. Funerar i alla daorer med USB-konak. Uppläsnin i Microso Word: klicka på Play-knappen och proramme läser rån markören markera exen och uppläsninen börjar direk använd pilanenerna korkommandon Markörmedöljnin i Word: visas ord ör ord, menin ör menin eller sycke ör sycke. visas med valri eckenär och/eller valri bakrundsär kan döljas Uppläsnin på inerne: med markörmedöljnin, menin ör menin markera ex och uppläsninen börjar direk korkommandon Läs i andra applikaioner: markera med vänser musknapp och uppläsninen börjar direk i måna applikaioner kan du peka med musen och å dem uppläsa(skärmläsnin) Tanenbordsläsnin: ecken, ord eller menin välj a boksavsljuden läses upp av en manli eller en kvinnli rös Spara ex som ljudil(wav, wma eller o) och video (äller ör WRP CD-versioner): spara ill ljudil och lyssna senare på exen i daor eller ör över den ill MP- spelare eller mobileleon (.wav.vma eller.o) spara ill video. Konvererar valri ex ill video med synkronisera al. Användaren kan välja useende på exen, bakrund och välja insällninar på ale ör a sedan producera videon ill måna populära mobila enheer Tex. IPhone, IPod Touch, Nano eller Classic, Nokia N95, Sony Ericsson Walkman eller andra mobila enheer som klarar uppspelnin av video i ilormae avi och wmv Spara ex som ljudil (äller WRP USB): spara ill ljudil och lyssna senare på exen i daor eller ör över den ill MP- spelare eller mobileleon (.wav)

4 WordRead med rösen Inrid Proramme ör de möjli ör di a å ex uppläs i de lesa olika applikaioner som ex , hemsidor, kalkylark, presenaioner, vissa PDF-iler och exer skrivna i Word och andra ordbehandlare. Talsynesen RealSpeakTM, som WordRead använder ör a läsa upp ex på daorn är SAPI-kompaibel, vilke beyder a andra proram ex Sava Rä kan använda ale uan a WordRead är iån. Du kan spara en ex som en ljudil (.wav) ör a vid e senare illälle lyssna på exen i din daor eller öra över de ill en spelare. Menyer, hjälpil och manual är på svenska. WordRead är uveckla av Claro Soware Ld. I Sverie har proramme bearbeas och översas av Svensk TalTeknoloi och LSM-cener. Sysemkrav Windows 98/Me/2000/P/Visa Penium 50Mhz el mer 128MB RAM. Ar nr: L

5 Skolsil Skolsil ör de möjli a höra boksavsljud samidi som man skriver och är således e umärk verky ör a räna ljudnin. Kan kombineras med WordRead PLUS ord och meninsljudnin. Innehåller också vå eckensni som ser u som de boksäver eleverna lär si a skriva ör hand och har ais ram med uånspunk i den välednin som Nordisk idérupp ör handskri uarbeade år De ena eckensnie är rak och de andra är luande. När proramme insalleras placeras de bland övria eckensni i Windows. Enkel a öra övninsblad med hjälplinjer ör handskrivninsövninar. Finns även som skol- och kommunlicenser. Ta konak ör prisuppier. Sysemkrav Windows (95/98/2000/P/Visa) och skärmupplösnin mins 800x600. Ar nr: L

6 ViTal ViTal är e läs- och skrivsödsproram med inbyd alsynes som underläar ör personer med läs- och skrivsvåriheer a arbea med daor. De er möjlihe a höra ex som syns på bildskärmen enom a den läses upp av en alsynes. ViTal unerar också som kommunikaionshjälpmedel ör alhandikappade och hjäpmedel ör synsvaa enom den inbyda skärmläsninsunkionen. Den inbyda alsynesen er möjlihe a: höra ex i Word enom a den kan läses upp på olika sä; ordvis, radvis, meninsvis, hela sycken löpande höra den ex man skriver; boksav ör boksav, ord ör ord, menin ör menin höra markerad ex i odycklia proram å skärmläsnin i Windows; uppläsnin av menyord, ikonexer ec Med ViTal och den inbyda alsynesen kan ex läsas i orbehandlin, i menyer, dialoboxar, på Skrivborde och i Inerne. Funkioner: Tanenbordsläsnin - läser ord/exer som skrivs Texläsnin - läser exer som inns på skärmen Skärmläsnin - läser även exer i menyer och dialoboxar Möjli a öra ljudinspelnin av den uppläsa exen i ViTal. Verkysäl i alla Windowsbaserade applikaioner Tex på Inerne läses med musmarkören eller med F-anener Anpassa ör a samverka med C-Pen 20 så a ex som skannas in med pennan läses upp direk. I ViTal inns särskilda insällninar ör läsnin med C-Pen 20. Röser som inår är: SV Elin, Erik, Emma och Inmar US Ryan och Heaher UK - Lucy och Peer ES - Juan och Maria FR - Bruno och Claire DE - Klaus och Sarah Du kan kompleera med yerliare röser av samma eller andra språk ill en exra kosnad. Ar. nr: L

7 ViTex ViTex är e komple verky ör a underläa läsnin av ex via daor. ViTex ör all i e se - skannar, olkar ill ex och läser med alsynes. Sye A i e proram kunna skanna in och olka ryck ex och a kunna å den uppläs med alsynes. ViTex ör de enklare a läsa böcker, idninar ec ör personer med läs- och skrivsvåriheer, svenska som andraspråk eller oränade läsare. Idé ViTex (basproram) Inbyd unkion ör skannin och exienkännin (OCR) sam alsynes. Läsverky ör lexibel läsnin. Med ViTex kan man skapa en skärmkopia av en inskannad exsida. ViTex Läsproram Har inbyda alsynes och kan läsa skärmkopia skapad i ViTex. Kan användas separa i elevdaor. Funkioner Skannar, olkar och läser ex med senase alsyneser. Skannar i svar, råon och är. Läser rån idninar, böcker, broschyrer mm. Möjli a öra ljudinspelnin av den uppläsa exen. Lämpli ör ekniska skisser med ord i bilderna. Texremsa som örsorar upp ex vid löpande uppläsnin. Måna språk kan väljas ill. Röser som inår: SV Elin, Erik, Emma och Inmar US Ryan och Heaher UK - Lucy och Peer ES - Juan och Maria FR - Bruno och Claire DE - Klaus och Sarah Du kan kompleera med lera röser av samma eller andra språk ill exra kosnad. Ar. nr: L

8 Talande Tanenbord Med Talande Tanenbord åeres e boksavsljud ör varje boksav som rycks ned på anenborde. I ex ordbehandlin hör du vilken boksav du rycker - en suverän örsärknin vid skrivnin av ex. Talande Tanenbord är en komple lösnin som ör om anenborde, så a anenerna alar. Proramme akiveras vid behov. Talande Tanenbord insalleras och saras som e vanli proram och ör di anenbord alande i så o som alla proram. Vid varje illälle du rycker ned en boksav, hörs mosvarande boksavsljud, ex i ordbehandlin, när du skriver in e ilnamn eller skriver e e-posbrev. Även sirorna på raden ovanör boksäverna åeres med ljud. Talande anenbord använder inspelade mänsklia röser. Man kan i proramme välja mellan barnrös, mansrös eller kvinnorös. Talande Tanenbord är lämpli som örsärknin vid skrivnin av ex, ex ör personer med läs- och skrivsvåriheer, synskador, rörelsehinder eller uvecklinssörnin. De unerar med all ordbehandlin, sam kan med ördel användas ihop med ill exempel Word och ViTal. Ar. nr: L

9 ScreenRuler Läslinjal på skärmen Screen Ruler är en PC-proramvara som hjälper di a se och koncenrera di på exen du läser på daorskärmen. Proramme läer en remsa eller linje värs över skärmen. Linjen år du när inen örsorin eller skunin är vald. Du syr remsan eller linjalen med musen. Texen i remsan kan örsoras 2 r på höjden och invereras. Remsan år a öra bredare eller smalare. Du kan också ona ner omivande ex om du vill. Toninen år a å rån ljusrå ill näsan svar. Screen Ruler unerar med alla proram eersom den unerar som e överlä på skärmen. Ar nr: L

10 Scan2Tex Med Scan2Tex kan du skanna in dokumen, brev mm, och å upp exen i Microso Word. All du behöver öra är a sara Word, klicka på Arkiv-menyn och välja Claro Scan2Tex rån papper. Scan2Tex manövreras m a o hel och hålle inirån Word. Texen kan sedan redieras eller läsas upp av en skärmläsare/alsynes, ex WordRead. Du kan välja a behålla de ursprunlia ormae på dokumene och behålla eller a bor bilder. Denna produk innehåller den senase versionen av OmniPaes OCRmoor som auomaisk kan känna ien och konverera ex på över 50 språk. Scan2Tex är e läanvän kvaliesredskap ör enkel illänlihe. Ar nr: L

11 Skanner Canon LIDE 90 Den oroli unna LiDE 90 innehåller mänder av unkioner. Srömörsörjninen sker via daorns USB-por och därör krävs inen exra srömkabel. Säll scannern på hökan i de medöljande enkla saive och sick in dina oriinal. Lien och smäcker, men riki vass när de äller scannin av hö kvalie. Med sin upplösnin på 1200 x 2400 dpi och 48 biars ärdjup kan LiDE 90 åere alla ina dealjer och skuor - oavse om de äller e dokumen eller e oorai. LiDE 90 har e inurli Z-uorma lock som ör a du kan scanna jocka dokumen, böcker eller ill och med små pake lika lä som vore de hel vanlia A4-ark. De smara locke håller oriinalen på plas. Ar nr: L

12 C-Pen 20, OCR-Läspenna Läanvänd skannerpenna ör ex och siror som kopplas direk ill daorn med USB-kabel. Idealisk när man behöver skanna ex/sreckkod i olika siuaioner,.ex. rån böcker, ariklar, räkninar, idninar ec. Tex och siror olkas auomaisk om ill en exil vilke innebär a du kan läsa exen direk med alsynes. Anslus snabb och enkel ill daor med USB 2.0-por (även USB 1.1). Kan användas av både höer- och vänserhäna. Teckensorlek: 5-22 p Lev med 1,8 m USB-kabel, proramvara med språksöd ör bl.a Svenska, Finska, Norska, Danska och Enelska o. 167språk baserade på lainska, cyrilliska eller rekiska alabee. Läser även 1D-sreckkoder och bankoner. Sysemkrav: Windows 98/Me/2000/P/Visa. Penium 200 MHz, 64 MB RAM, 290 MB ree hard disk space. CD-ROM drive, USB-por Ar nr: L

13 C-pen Dicionary Dicionary: Skanna in ex e enelsk ord och å de översa ill svenska i din daor eller värom. De inår e kosnadsri 2-väslexikon ex sve/en/sve när du reisrerar din raislicens. Möjlihe inns a köpa ill ler lexikon. OCR-läspenna: Läanvänd skannerpenna ör ex och siror som kopplas direk ill daorn med USB-kabel. Idealisk när man behöver skanna ex/sreckkod i olika siuaioner,.ex. rån böcker, ariklar, räkninar, idninar ec. Tex och siror olkas auomaisk om ill en exil vilke innebär a du kan läsa exen direk med alsynes. Anslus snabb och enkel ill daor med USB 2.0-por (även USB 1.1). Kan användas av både höer- och vänserhäna. Teckensorlek: 5-22 p Lev med 1,8 m USB-kabel, proramvara med språksöd ör bl.a Svenska, Finska, Norska, Danska och Enelska o. 167språk baserade på lainska, cyrilliska eller rekiska alabee. Läser även 1D-sreckkoder och bankoner. Innehåller: USB ansluen C-Pen 20 enhe Insallaions CDn innehåller C Dicionary applikaionen med inererad C-Pen Scan & Reconiion Användarmanual/Quick Sar Guide C-Pen deskop hållare Dicionary license voucher - reisrera och å en 2-väs översänin rais (äller endas e språk) Sysemkrav: Windows Penium 1GHz med 50 MB ledi hårddiskurymme CD-ROM ör insallaion av proramvaran USB-por ör a kopla in C-Pen-pennan (USB 2.0 / USB 1.1) Inerneanslunin krävs ör reisrerinen av lexikonlicens och nedladdnin. Ar nr: L

14 DockePor 465 Denna lilla och läa ärskanner är umärk a bära med si och ar upp minimal ya på di arbesbord. DockePor drivs endas enom den medöljande USB-kabel. Upplösnin på 600 dpi ör DockePor ill en bra ooskanner och er e bra OCR-resula. Teknisk inormaion Inerace: USB 2.0 Hih Speed Upplösnin: 600 dpi Max dokumensorlek: A4 Vik: 97 Sorlek: L 282 x B 49 x H 40 mm Papper jocklek: 0.1mm mm Ar nr: L

15 FineReader Pro Du kan öppna upp FineReader direk rån Microso Word, skanna pappersdokumen och lä den olkade exen direk in i Word-dokumene. När man exporerar dokumen ill Microso Word, öppnar FineReader auomaisk en inbäddad bild av oriinaldokumene som ör de möjli a rediera och ia på dina dokumen samidi så man slipper växla mellan vå applikaioner. FineReader har e ny inuiiv, användarvänli användarränssni som uidar di enom hela OCR-processen. Oavse om du är nybörjare eller en avancerad användare så är FineReader lä a använda. Nyckelunkioner i FineReader Pro: Perek olkninsprecision och bevarande av layou Korrek, snabb och säker PDF-konvererin OCR med endas en knapprycknin Skickar resulae direk ill Microso Word, Excel ec Perek olkninsprecision och bevarande av layou ABBYY FineReader Pro har en mycke hö olkninsprecision och bevarande av layou även på svårolkade eller sidor i lå kvalié. FineReader åerskapar all ormaerin av oriinale (inklusive kolumner, abeller, lisor och bilder). Korrek, snabb och säker PDF-konvererin Proramme erbjuder re olika PDF-konvererinsunkioner i en enda applikaion. Alla PDF-iler som skapas i FineReader är opimerade ör publicerin på webben. OCR med endas en knapprycknin I FineReader inns örprorammerade unkioner ör de vanliase dokumenhanerinsruinerna, inklusive skannin (och OCR) ill Word, Skannin ill PDF och PDF ill Word. Skickar resulaen direk ill Microso Word, Excel ec När man konverera dokumen ör redierin exporerar FineReader resulae direk ill önskad applikaion, inklusive Microso Word, Excel, PowerPoin, Lous Word Pro, Corel WordPerec, Sun SarWrier och Adobe Acroba/Reader. Sysemkrav FineReader Proessional Processor Inel Penium /Celeron /eon(tm), AMD K6/Ahlon(TM)/Duron(TM) Sempron(TM) eller mosvarande kompaibel processor 500 MHz eller mer Microso Windows Server 200, Windows Visa, Windows P, Windows 2000 ( ör a lokal användarränssni ska unera krävs mosvarande språk i daorn) Microso Inerne Explorer 5.5 eller senare. 128 MB RAM-minne 50 MB ledi hårddiskurymme ör insallaion och användnin av proram Bildskärm med 800 _ 600 bildpunkers upplösnin och raikkor med mins 16-biars är. En kompaibel bildläsare, diialkamera eller axmodem. Ar nr: L

16 LihWede Oriinal + Maniier + So Case LihWede Oriinal passar di som behöver sark punkbelysnin ör a läare kunna okusera på exen. Placera LihWede över boksidan och sä på belysninen - ju mörkare omivnin deso bäre. Den är jord av relexri akryllas och belyser sidan uan a du år ljus direk i öonen. LihWede Oriinal väer ca 241 med baerier och aver e öonvänli LED-ljus i ca 40-immar med hjälp av 4 AAA-baerier (inår ej). Med hjälp av en borabar kan vilar den säker på boksidan, uan a halka ner. Med måen 2,5x17 cm passar den de lesa inbundna romaner. Om du ar bor kanen kan du även använda den i böcker med sörre orma. Levereras i presenask. Maniier är en örsorinslins som äss ovanpå LihWedelampan och örsorar exen 1,25 åner. Gör exen mer läläs. So Case är en mjuk örvarinsväska i neoprene, odrad med polerinsduk av microiber. Den skyddar din LihWede på bäsa sä, uan a vara skrymmande. Ar nr: L

17 Easy-Read Easy-Read är e lexibel boksöd som även håller boken uppslaen på rä sida. Perek ör a kunna vinkla upp boken när man läser. Passar.ex. ör a hålla i maeboken medan eleven räknar i häe. Kan användas både på hårda och mjuka yor - den sår lika sadi i sänen som på borde. Easy-Read har relerbara armar, vars länd enkel kan anpassas ill sora och små böcker. Den unerar både ill pockeböcker och ill böcker med hårda pärmar. Boksidorna hålls på plas med hjälp av sabila klämmor, som är läa a öppna när man vill bläddra i boken. Easy-Read kan även användas som nosäll, kokbokssöd eller dokumenhållare på daorn. Easy-Read är illverkad i hökvaliaiv hårdplas. Fäse ill daorn inår. Ar nr: L

18 WordPoin Nu kan du snabb läsa svår enelsk ex på din daor. Om beydelsen av e ord är oklar, pekar du med musmarkören på orde och enas kommer översäninen i en rua inill orde. Proramme kan också uala de enelska orde. WordPoin innehåller öljande lexikon Från enelska ill: arabiska, danska, ranska, rekiska, holländska, ialienska, polska, poruisiska, ryska, slovenska, spanska, svenska, jeckiska, urkiska, yska, unerska. Från ranska ill: enelska och yska Från yska ill: enelska, ranska och spanska Från spanska ill: enelska och yska Ar nr: L

19 Quickionary-II För bara pennan över de ord du vill översäa och se översäninen direk på displayen, ord ör ord. Pennan innehåller rån början enelska ill svenska med ca ord. Om du så vill, ualar pennan de enelska orde! Pennan kan läsa upp en exrad å ånen men översäer ord ör ord. Pennan kan senare byas u med en handskannerunkion, som ör a du kan läsa in ex, siror, ocr-nummer, sreckkoder ec. ör a omedelbar eller senare skicka ill en daor. I uppraderinssasen inår även 0 sora inernaionella lexikon varav e är American Heriae Dicionary. Varje lexikon har ord. Ar nr: L

20 SvenskTalpenna SvenskTalpenna läser upp svensk ex och läser upp örklarinen av ord på svenska. Pennan innehåller Svensk ordbok - e laskepp bland svenska ordböcker - uarbead vid Språkdaa, Göebors universie. I bokorm är Svensk ordbok uiven av örlae Norseds Ordbok. Sammanla kan pennan örklara ca skanninsbara svenska ord. Pennan har också enelsk rös och WizComs enelsk-svenska lexikon. Dea innebär a pennan kan läsa upp enelsk ex och läsa upp översäninen av ord på svenska. Pennan översäer ord ör ord. Sammanla kan pennan översäa ca skanninsbara enelska ord. Pennan hanerar inskannade ord på e mycke avancera sä. Pennan känner auomaisk ien de inskannade ordes rundorm, vilke innebär a även böjda ormer kan örklaras eller översäas direk i e enda se. Sammansaa ord delas upp i sina besåndsdelar och örklaras. Pennan kan också lara exen ör senare överörin ill daor. Ar nr: L

21 Lihnin Maniier PC Lihnin Maniier PC är de nya örsorinsproramme som örsorar skärmen upp ill 2 åner. Lihnin inns i versioner och har måna olika insällninmöjliheer.ex. helskärmsörsorin, örsorinslins, örsorinslinjal och har en unkion som jämnar u ojämnheer vid hö örsorin. Du kan även örsora videoclips. Proramme unerar väl ihop med de lesa Windows-applikaioner är mycke enkel a insallera och använda. Funkioner Försorar upp ill 2 åner med oberoende insällninsmöjliheer i höjd och bredd. Texujämnin, exer och bilder ser ine kania u vid hö örsorin. Invererin av är. Flera örsorinsalernaiv, ex. Helskärm, örsorinslins, örsorinslinjal, skärmdelnin mm. med olika insällninsmöjliheer. Lihnin Maniier behåller senase insällninarna näsa ån daorn saras. Sysemkrav Windows 2000, P eller Visa 2 MHz processorer 128 MB RAM 4 MB ledi urymme på hårddisken Ar. nr: L

22 Lihnin Maniier USB Lihnin Maniier USB behöver inen insallaion, uan proramme sarar när USB-minne säs i. Ina iler insalleras i daorn och de kräver heller ina adminisraörsräiheer. Fördelen är a användaren kan ha proramme med si och använda de när behov uppsår. Lihnin Maniier USB örsorar skärmen upp ill 2 åner. Lihnin har måna olika insällninmöjliheer ex. helskärmsörsorin, örsorinslins, örsorinslinjal och har en unkion som jämnar u ojämnheer vid hö örsorin. Du kan även örsora videoclips. Proramme unerar väl ihop med de lesa Windows-applikaioner är mycke enkel a insallera och använda. Funkioner: Försorar upp ill 2 åner med oberoende insällninsmöjliheer i höjd och bredd. Texujämnin, exer och bilder ser ine kania u vid hö örsorin. Invererin av är. Flera örsorinsalernaiv, ex. Helskärm, örsorinslins, örsorinslinjal, skärmdelnin m.m. med olika insällninsmöjliheer. Lihnin Maniier behåller senase insällninarna näsa ån daorn saras. Sysemkrav: Windows 2000, P eller Visa 2 MHz processorer 128 MB RAM 4 MB ledi urymme på hårddisken Ar. nr: L

23 Milesone 12 Världens minsa Daisyspelare, mp-spelare och ickminne är laddad med måna möjliheer uöver de vanlia. Med unkioner som bl a ex ill ljud, variabel hasihe, å-ill-sida-unkion, upp ill 2 GB minne och supersnabb nedladdnin är den mycke lämpli ör personer med synnedsäninar, läs- och skrivsvåriheer eller personer som vill ha e proessionell kommunikaionsverky som dessuom kan samla all dokumenaion på e sälle. Med endas em sora och akila knappar och med illhörande rösuide är den enkel a använda och ör den lämpad ör all rån skolmiljön ill arbeslive, både ör användare med synnedsäninar och ull seende användare. Söka sida sker enkel med knapparnas 100-al, 10-al och enals-unkion. I prise inår e exern minneskor (1GB) och Koss hörlurar. Produkaka Diial ickminne med mycke od ljudkvalie Inspelnin via inbyd mikroon eller rån linjeinån med inbyd ör-örsärkare Mycke snabb överörin via USB 2.0 HIGH SPEED Länsa inspelninsid på inerna minne 70 immar 1 GB inernminne Plas ör exern minneskor. SD-kor upp ill 8GB. Länsa inspelninsid på exerna minneskore 92 daar (2 GB) Läser alböcker i DAISY 2.02 och DAISY.0 Lyssna med variabel hasihe Läser x, hml och docorma via Acapelas alsynes Lyssna på exiler på 5 olika språk Gå-ill-sida-unkion i daisybok. Navierin via 100, 10 och 1-al. Spelar ljud i ormaen MP, AAC, WMA, OGG, MP2, M4, AA, WAV/AIFF Talande klocka med alarm Hörlursinån,5 mm sandard Inby laddninsbar lihiumbaeri som räcker i ca 15 immar Max 4 immars laddninsid ör baerie Vik 49 Må 85 x 54 x 14 mm Ar nr: L

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

3 995:- 24/1. SpARA 1 500:- kl. 10 * start 32 LED-TV. Svanenmärkt trycksak från SIBA. NR 04 Januari 2011. Kampanjstart måndag 24/1

3 995:- 24/1. SpARA 1 500:- kl. 10 * start 32 LED-TV. Svanenmärkt trycksak från SIBA. NR 04 Januari 2011. Kampanjstart måndag 24/1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från SIA ANNONS sar 24/1 kl. 10 * 32 LED-TV SpELA IN DIREKT på EN US-STIcKA STARTKIT på KöpET, VäRDE 548:- 32LE611pV R L E D - T V + S a r k i + 1 6 G U S - m i n

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

1 svensk talteknologi. Produktkatalog Det är vi som ger er tillgänglighet.

1 svensk talteknologi. Produktkatalog Det är vi som ger er tillgänglighet. 1 svensk talteknologi Produktkatalog Det är vi som ger er tillgänglighet. Tillgänglighet ökar delaktigheten i samhället! Det är med stor glädje att fler och fler skolor och kommuner köper och använder

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014.

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014. SKARABORG nr 5 augusi 2014 Inredning som livssil e annorlunda boende i Kungslena hösens prak planeras nu kollängens Gäsgiveri i samarbee med Villaägarna Skaraborg Gård Augusi 2014 Augusi 2014 Villaägarna

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Hjälpmedel gör skillnad

Hjälpmedel gör skillnad Alternativa Verktyg Hjälpmedel gör skillnad Jag heter Alexander Gyllerström och är 21 år. Jag bor i Storvik i Sandvikens kommun. Jag är grav dyslexier och har mycket svårt att läsa och skriva men har

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Hjälpmedel gör skillnad

Hjälpmedel gör skillnad SETT 2015 Hjälpmedel gör skillnad Jag heter Alexander Gyllerström och är 21 år. Jag bor i Storvik i Sandvikens kommun. Jag är grav dyslexier och har mycket svårt att läsa och skriva men har ändå tagit

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Alternativa verktyg. ClaroRead PC Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Vi förverkligar din dröm

Vi förverkligar din dröm Vi förverkligar din dröm 25 % på alla inomhussolskydd 25 % på alla apeer Uppäck vår sora ubud med vivaror. Håll ordning på löven med lövblås från Sihl. 25 % på Pashmina-färg från Alcro. Måla dina loppisfynd.

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

nr18 katalog Med vår app blir inlästa läromedel enkelt

nr18 katalog Med vår app blir inlästa läromedel enkelt nr18 katalog Med vår app blir inlästa läromedel enkelt Inledning Mycket händer nya möjligheter för skolor och elever Innehåll: 2 Om oss 3 Inlästa läromedel gör skillnad! 4 Abonnemang på inlästa läromedel

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer