Produkter Läs- och skrivmöjlighetscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter Läs- och skrivmöjlighetscenter"

Transkript

1 Produker Läs- och skrivmöjlihescener

2 Läsverky Talsynes Skärmlinjal Skannin Läsa ryck ex Ordlisor Försorin

3 WordRead PLUS Talsynesen som du kan bära med di och använda på andra daorer. WordRead PLUS, CD-versioner insalleras i en daor. WordRead PLUS, USB-versionen insallerar ina iler och ina krav på adminisraör-räiheer inns. Funerar i alla daorer med USB-konak. Uppläsnin i Microso Word: klicka på Play-knappen och proramme läser rån markören markera exen och uppläsninen börjar direk använd pilanenerna korkommandon Markörmedöljnin i Word: visas ord ör ord, menin ör menin eller sycke ör sycke. visas med valri eckenär och/eller valri bakrundsär kan döljas Uppläsnin på inerne: med markörmedöljnin, menin ör menin markera ex och uppläsninen börjar direk korkommandon Läs i andra applikaioner: markera med vänser musknapp och uppläsninen börjar direk i måna applikaioner kan du peka med musen och å dem uppläsa(skärmläsnin) Tanenbordsläsnin: ecken, ord eller menin välj a boksavsljuden läses upp av en manli eller en kvinnli rös Spara ex som ljudil(wav, wma eller o) och video (äller ör WRP CD-versioner): spara ill ljudil och lyssna senare på exen i daor eller ör över den ill MP- spelare eller mobileleon (.wav.vma eller.o) spara ill video. Konvererar valri ex ill video med synkronisera al. Användaren kan välja useende på exen, bakrund och välja insällninar på ale ör a sedan producera videon ill måna populära mobila enheer Tex. IPhone, IPod Touch, Nano eller Classic, Nokia N95, Sony Ericsson Walkman eller andra mobila enheer som klarar uppspelnin av video i ilormae avi och wmv Spara ex som ljudil (äller WRP USB): spara ill ljudil och lyssna senare på exen i daor eller ör över den ill MP- spelare eller mobileleon (.wav)

4 WordRead med rösen Inrid Proramme ör de möjli ör di a å ex uppläs i de lesa olika applikaioner som ex , hemsidor, kalkylark, presenaioner, vissa PDF-iler och exer skrivna i Word och andra ordbehandlare. Talsynesen RealSpeakTM, som WordRead använder ör a läsa upp ex på daorn är SAPI-kompaibel, vilke beyder a andra proram ex Sava Rä kan använda ale uan a WordRead är iån. Du kan spara en ex som en ljudil (.wav) ör a vid e senare illälle lyssna på exen i din daor eller öra över de ill en spelare. Menyer, hjälpil och manual är på svenska. WordRead är uveckla av Claro Soware Ld. I Sverie har proramme bearbeas och översas av Svensk TalTeknoloi och LSM-cener. Sysemkrav Windows 98/Me/2000/P/Visa Penium 50Mhz el mer 128MB RAM. Ar nr: L

5 Skolsil Skolsil ör de möjli a höra boksavsljud samidi som man skriver och är således e umärk verky ör a räna ljudnin. Kan kombineras med WordRead PLUS ord och meninsljudnin. Innehåller också vå eckensni som ser u som de boksäver eleverna lär si a skriva ör hand och har ais ram med uånspunk i den välednin som Nordisk idérupp ör handskri uarbeade år De ena eckensnie är rak och de andra är luande. När proramme insalleras placeras de bland övria eckensni i Windows. Enkel a öra övninsblad med hjälplinjer ör handskrivninsövninar. Finns även som skol- och kommunlicenser. Ta konak ör prisuppier. Sysemkrav Windows (95/98/2000/P/Visa) och skärmupplösnin mins 800x600. Ar nr: L

6 ViTal ViTal är e läs- och skrivsödsproram med inbyd alsynes som underläar ör personer med läs- och skrivsvåriheer a arbea med daor. De er möjlihe a höra ex som syns på bildskärmen enom a den läses upp av en alsynes. ViTal unerar också som kommunikaionshjälpmedel ör alhandikappade och hjäpmedel ör synsvaa enom den inbyda skärmläsninsunkionen. Den inbyda alsynesen er möjlihe a: höra ex i Word enom a den kan läses upp på olika sä; ordvis, radvis, meninsvis, hela sycken löpande höra den ex man skriver; boksav ör boksav, ord ör ord, menin ör menin höra markerad ex i odycklia proram å skärmläsnin i Windows; uppläsnin av menyord, ikonexer ec Med ViTal och den inbyda alsynesen kan ex läsas i orbehandlin, i menyer, dialoboxar, på Skrivborde och i Inerne. Funkioner: Tanenbordsläsnin - läser ord/exer som skrivs Texläsnin - läser exer som inns på skärmen Skärmläsnin - läser även exer i menyer och dialoboxar Möjli a öra ljudinspelnin av den uppläsa exen i ViTal. Verkysäl i alla Windowsbaserade applikaioner Tex på Inerne läses med musmarkören eller med F-anener Anpassa ör a samverka med C-Pen 20 så a ex som skannas in med pennan läses upp direk. I ViTal inns särskilda insällninar ör läsnin med C-Pen 20. Röser som inår är: SV Elin, Erik, Emma och Inmar US Ryan och Heaher UK - Lucy och Peer ES - Juan och Maria FR - Bruno och Claire DE - Klaus och Sarah Du kan kompleera med yerliare röser av samma eller andra språk ill en exra kosnad. Ar. nr: L

7 ViTex ViTex är e komple verky ör a underläa läsnin av ex via daor. ViTex ör all i e se - skannar, olkar ill ex och läser med alsynes. Sye A i e proram kunna skanna in och olka ryck ex och a kunna å den uppläs med alsynes. ViTex ör de enklare a läsa böcker, idninar ec ör personer med läs- och skrivsvåriheer, svenska som andraspråk eller oränade läsare. Idé ViTex (basproram) Inbyd unkion ör skannin och exienkännin (OCR) sam alsynes. Läsverky ör lexibel läsnin. Med ViTex kan man skapa en skärmkopia av en inskannad exsida. ViTex Läsproram Har inbyda alsynes och kan läsa skärmkopia skapad i ViTex. Kan användas separa i elevdaor. Funkioner Skannar, olkar och läser ex med senase alsyneser. Skannar i svar, råon och är. Läser rån idninar, böcker, broschyrer mm. Möjli a öra ljudinspelnin av den uppläsa exen. Lämpli ör ekniska skisser med ord i bilderna. Texremsa som örsorar upp ex vid löpande uppläsnin. Måna språk kan väljas ill. Röser som inår: SV Elin, Erik, Emma och Inmar US Ryan och Heaher UK - Lucy och Peer ES - Juan och Maria FR - Bruno och Claire DE - Klaus och Sarah Du kan kompleera med lera röser av samma eller andra språk ill exra kosnad. Ar. nr: L

8 Talande Tanenbord Med Talande Tanenbord åeres e boksavsljud ör varje boksav som rycks ned på anenborde. I ex ordbehandlin hör du vilken boksav du rycker - en suverän örsärknin vid skrivnin av ex. Talande Tanenbord är en komple lösnin som ör om anenborde, så a anenerna alar. Proramme akiveras vid behov. Talande Tanenbord insalleras och saras som e vanli proram och ör di anenbord alande i så o som alla proram. Vid varje illälle du rycker ned en boksav, hörs mosvarande boksavsljud, ex i ordbehandlin, när du skriver in e ilnamn eller skriver e e-posbrev. Även sirorna på raden ovanör boksäverna åeres med ljud. Talande anenbord använder inspelade mänsklia röser. Man kan i proramme välja mellan barnrös, mansrös eller kvinnorös. Talande Tanenbord är lämpli som örsärknin vid skrivnin av ex, ex ör personer med läs- och skrivsvåriheer, synskador, rörelsehinder eller uvecklinssörnin. De unerar med all ordbehandlin, sam kan med ördel användas ihop med ill exempel Word och ViTal. Ar. nr: L

9 ScreenRuler Läslinjal på skärmen Screen Ruler är en PC-proramvara som hjälper di a se och koncenrera di på exen du läser på daorskärmen. Proramme läer en remsa eller linje värs över skärmen. Linjen år du när inen örsorin eller skunin är vald. Du syr remsan eller linjalen med musen. Texen i remsan kan örsoras 2 r på höjden och invereras. Remsan år a öra bredare eller smalare. Du kan också ona ner omivande ex om du vill. Toninen år a å rån ljusrå ill näsan svar. Screen Ruler unerar med alla proram eersom den unerar som e överlä på skärmen. Ar nr: L

10 Scan2Tex Med Scan2Tex kan du skanna in dokumen, brev mm, och å upp exen i Microso Word. All du behöver öra är a sara Word, klicka på Arkiv-menyn och välja Claro Scan2Tex rån papper. Scan2Tex manövreras m a o hel och hålle inirån Word. Texen kan sedan redieras eller läsas upp av en skärmläsare/alsynes, ex WordRead. Du kan välja a behålla de ursprunlia ormae på dokumene och behålla eller a bor bilder. Denna produk innehåller den senase versionen av OmniPaes OCRmoor som auomaisk kan känna ien och konverera ex på över 50 språk. Scan2Tex är e läanvän kvaliesredskap ör enkel illänlihe. Ar nr: L

11 Skanner Canon LIDE 90 Den oroli unna LiDE 90 innehåller mänder av unkioner. Srömörsörjninen sker via daorns USB-por och därör krävs inen exra srömkabel. Säll scannern på hökan i de medöljande enkla saive och sick in dina oriinal. Lien och smäcker, men riki vass när de äller scannin av hö kvalie. Med sin upplösnin på 1200 x 2400 dpi och 48 biars ärdjup kan LiDE 90 åere alla ina dealjer och skuor - oavse om de äller e dokumen eller e oorai. LiDE 90 har e inurli Z-uorma lock som ör a du kan scanna jocka dokumen, böcker eller ill och med små pake lika lä som vore de hel vanlia A4-ark. De smara locke håller oriinalen på plas. Ar nr: L

12 C-Pen 20, OCR-Läspenna Läanvänd skannerpenna ör ex och siror som kopplas direk ill daorn med USB-kabel. Idealisk när man behöver skanna ex/sreckkod i olika siuaioner,.ex. rån böcker, ariklar, räkninar, idninar ec. Tex och siror olkas auomaisk om ill en exil vilke innebär a du kan läsa exen direk med alsynes. Anslus snabb och enkel ill daor med USB 2.0-por (även USB 1.1). Kan användas av både höer- och vänserhäna. Teckensorlek: 5-22 p Lev med 1,8 m USB-kabel, proramvara med språksöd ör bl.a Svenska, Finska, Norska, Danska och Enelska o. 167språk baserade på lainska, cyrilliska eller rekiska alabee. Läser även 1D-sreckkoder och bankoner. Sysemkrav: Windows 98/Me/2000/P/Visa. Penium 200 MHz, 64 MB RAM, 290 MB ree hard disk space. CD-ROM drive, USB-por Ar nr: L

13 C-pen Dicionary Dicionary: Skanna in ex e enelsk ord och å de översa ill svenska i din daor eller värom. De inår e kosnadsri 2-väslexikon ex sve/en/sve när du reisrerar din raislicens. Möjlihe inns a köpa ill ler lexikon. OCR-läspenna: Läanvänd skannerpenna ör ex och siror som kopplas direk ill daorn med USB-kabel. Idealisk när man behöver skanna ex/sreckkod i olika siuaioner,.ex. rån böcker, ariklar, räkninar, idninar ec. Tex och siror olkas auomaisk om ill en exil vilke innebär a du kan läsa exen direk med alsynes. Anslus snabb och enkel ill daor med USB 2.0-por (även USB 1.1). Kan användas av både höer- och vänserhäna. Teckensorlek: 5-22 p Lev med 1,8 m USB-kabel, proramvara med språksöd ör bl.a Svenska, Finska, Norska, Danska och Enelska o. 167språk baserade på lainska, cyrilliska eller rekiska alabee. Läser även 1D-sreckkoder och bankoner. Innehåller: USB ansluen C-Pen 20 enhe Insallaions CDn innehåller C Dicionary applikaionen med inererad C-Pen Scan & Reconiion Användarmanual/Quick Sar Guide C-Pen deskop hållare Dicionary license voucher - reisrera och å en 2-väs översänin rais (äller endas e språk) Sysemkrav: Windows Penium 1GHz med 50 MB ledi hårddiskurymme CD-ROM ör insallaion av proramvaran USB-por ör a kopla in C-Pen-pennan (USB 2.0 / USB 1.1) Inerneanslunin krävs ör reisrerinen av lexikonlicens och nedladdnin. Ar nr: L

14 DockePor 465 Denna lilla och läa ärskanner är umärk a bära med si och ar upp minimal ya på di arbesbord. DockePor drivs endas enom den medöljande USB-kabel. Upplösnin på 600 dpi ör DockePor ill en bra ooskanner och er e bra OCR-resula. Teknisk inormaion Inerace: USB 2.0 Hih Speed Upplösnin: 600 dpi Max dokumensorlek: A4 Vik: 97 Sorlek: L 282 x B 49 x H 40 mm Papper jocklek: 0.1mm mm Ar nr: L

15 FineReader Pro Du kan öppna upp FineReader direk rån Microso Word, skanna pappersdokumen och lä den olkade exen direk in i Word-dokumene. När man exporerar dokumen ill Microso Word, öppnar FineReader auomaisk en inbäddad bild av oriinaldokumene som ör de möjli a rediera och ia på dina dokumen samidi så man slipper växla mellan vå applikaioner. FineReader har e ny inuiiv, användarvänli användarränssni som uidar di enom hela OCR-processen. Oavse om du är nybörjare eller en avancerad användare så är FineReader lä a använda. Nyckelunkioner i FineReader Pro: Perek olkninsprecision och bevarande av layou Korrek, snabb och säker PDF-konvererin OCR med endas en knapprycknin Skickar resulae direk ill Microso Word, Excel ec Perek olkninsprecision och bevarande av layou ABBYY FineReader Pro har en mycke hö olkninsprecision och bevarande av layou även på svårolkade eller sidor i lå kvalié. FineReader åerskapar all ormaerin av oriinale (inklusive kolumner, abeller, lisor och bilder). Korrek, snabb och säker PDF-konvererin Proramme erbjuder re olika PDF-konvererinsunkioner i en enda applikaion. Alla PDF-iler som skapas i FineReader är opimerade ör publicerin på webben. OCR med endas en knapprycknin I FineReader inns örprorammerade unkioner ör de vanliase dokumenhanerinsruinerna, inklusive skannin (och OCR) ill Word, Skannin ill PDF och PDF ill Word. Skickar resulaen direk ill Microso Word, Excel ec När man konverera dokumen ör redierin exporerar FineReader resulae direk ill önskad applikaion, inklusive Microso Word, Excel, PowerPoin, Lous Word Pro, Corel WordPerec, Sun SarWrier och Adobe Acroba/Reader. Sysemkrav FineReader Proessional Processor Inel Penium /Celeron /eon(tm), AMD K6/Ahlon(TM)/Duron(TM) Sempron(TM) eller mosvarande kompaibel processor 500 MHz eller mer Microso Windows Server 200, Windows Visa, Windows P, Windows 2000 ( ör a lokal användarränssni ska unera krävs mosvarande språk i daorn) Microso Inerne Explorer 5.5 eller senare. 128 MB RAM-minne 50 MB ledi hårddiskurymme ör insallaion och användnin av proram Bildskärm med 800 _ 600 bildpunkers upplösnin och raikkor med mins 16-biars är. En kompaibel bildläsare, diialkamera eller axmodem. Ar nr: L

16 LihWede Oriinal + Maniier + So Case LihWede Oriinal passar di som behöver sark punkbelysnin ör a läare kunna okusera på exen. Placera LihWede över boksidan och sä på belysninen - ju mörkare omivnin deso bäre. Den är jord av relexri akryllas och belyser sidan uan a du år ljus direk i öonen. LihWede Oriinal väer ca 241 med baerier och aver e öonvänli LED-ljus i ca 40-immar med hjälp av 4 AAA-baerier (inår ej). Med hjälp av en borabar kan vilar den säker på boksidan, uan a halka ner. Med måen 2,5x17 cm passar den de lesa inbundna romaner. Om du ar bor kanen kan du även använda den i böcker med sörre orma. Levereras i presenask. Maniier är en örsorinslins som äss ovanpå LihWedelampan och örsorar exen 1,25 åner. Gör exen mer läläs. So Case är en mjuk örvarinsväska i neoprene, odrad med polerinsduk av microiber. Den skyddar din LihWede på bäsa sä, uan a vara skrymmande. Ar nr: L

17 Easy-Read Easy-Read är e lexibel boksöd som även håller boken uppslaen på rä sida. Perek ör a kunna vinkla upp boken när man läser. Passar.ex. ör a hålla i maeboken medan eleven räknar i häe. Kan användas både på hårda och mjuka yor - den sår lika sadi i sänen som på borde. Easy-Read har relerbara armar, vars länd enkel kan anpassas ill sora och små böcker. Den unerar både ill pockeböcker och ill böcker med hårda pärmar. Boksidorna hålls på plas med hjälp av sabila klämmor, som är läa a öppna när man vill bläddra i boken. Easy-Read kan även användas som nosäll, kokbokssöd eller dokumenhållare på daorn. Easy-Read är illverkad i hökvaliaiv hårdplas. Fäse ill daorn inår. Ar nr: L

18 WordPoin Nu kan du snabb läsa svår enelsk ex på din daor. Om beydelsen av e ord är oklar, pekar du med musmarkören på orde och enas kommer översäninen i en rua inill orde. Proramme kan också uala de enelska orde. WordPoin innehåller öljande lexikon Från enelska ill: arabiska, danska, ranska, rekiska, holländska, ialienska, polska, poruisiska, ryska, slovenska, spanska, svenska, jeckiska, urkiska, yska, unerska. Från ranska ill: enelska och yska Från yska ill: enelska, ranska och spanska Från spanska ill: enelska och yska Ar nr: L

19 Quickionary-II För bara pennan över de ord du vill översäa och se översäninen direk på displayen, ord ör ord. Pennan innehåller rån början enelska ill svenska med ca ord. Om du så vill, ualar pennan de enelska orde! Pennan kan läsa upp en exrad å ånen men översäer ord ör ord. Pennan kan senare byas u med en handskannerunkion, som ör a du kan läsa in ex, siror, ocr-nummer, sreckkoder ec. ör a omedelbar eller senare skicka ill en daor. I uppraderinssasen inår även 0 sora inernaionella lexikon varav e är American Heriae Dicionary. Varje lexikon har ord. Ar nr: L

20 SvenskTalpenna SvenskTalpenna läser upp svensk ex och läser upp örklarinen av ord på svenska. Pennan innehåller Svensk ordbok - e laskepp bland svenska ordböcker - uarbead vid Språkdaa, Göebors universie. I bokorm är Svensk ordbok uiven av örlae Norseds Ordbok. Sammanla kan pennan örklara ca skanninsbara svenska ord. Pennan har också enelsk rös och WizComs enelsk-svenska lexikon. Dea innebär a pennan kan läsa upp enelsk ex och läsa upp översäninen av ord på svenska. Pennan översäer ord ör ord. Sammanla kan pennan översäa ca skanninsbara enelska ord. Pennan hanerar inskannade ord på e mycke avancera sä. Pennan känner auomaisk ien de inskannade ordes rundorm, vilke innebär a även böjda ormer kan örklaras eller översäas direk i e enda se. Sammansaa ord delas upp i sina besåndsdelar och örklaras. Pennan kan också lara exen ör senare överörin ill daor. Ar nr: L

21 Lihnin Maniier PC Lihnin Maniier PC är de nya örsorinsproramme som örsorar skärmen upp ill 2 åner. Lihnin inns i versioner och har måna olika insällninmöjliheer.ex. helskärmsörsorin, örsorinslins, örsorinslinjal och har en unkion som jämnar u ojämnheer vid hö örsorin. Du kan även örsora videoclips. Proramme unerar väl ihop med de lesa Windows-applikaioner är mycke enkel a insallera och använda. Funkioner Försorar upp ill 2 åner med oberoende insällninsmöjliheer i höjd och bredd. Texujämnin, exer och bilder ser ine kania u vid hö örsorin. Invererin av är. Flera örsorinsalernaiv, ex. Helskärm, örsorinslins, örsorinslinjal, skärmdelnin mm. med olika insällninsmöjliheer. Lihnin Maniier behåller senase insällninarna näsa ån daorn saras. Sysemkrav Windows 2000, P eller Visa 2 MHz processorer 128 MB RAM 4 MB ledi urymme på hårddisken Ar. nr: L

22 Lihnin Maniier USB Lihnin Maniier USB behöver inen insallaion, uan proramme sarar när USB-minne säs i. Ina iler insalleras i daorn och de kräver heller ina adminisraörsräiheer. Fördelen är a användaren kan ha proramme med si och använda de när behov uppsår. Lihnin Maniier USB örsorar skärmen upp ill 2 åner. Lihnin har måna olika insällninmöjliheer ex. helskärmsörsorin, örsorinslins, örsorinslinjal och har en unkion som jämnar u ojämnheer vid hö örsorin. Du kan även örsora videoclips. Proramme unerar väl ihop med de lesa Windows-applikaioner är mycke enkel a insallera och använda. Funkioner: Försorar upp ill 2 åner med oberoende insällninsmöjliheer i höjd och bredd. Texujämnin, exer och bilder ser ine kania u vid hö örsorin. Invererin av är. Flera örsorinsalernaiv, ex. Helskärm, örsorinslins, örsorinslinjal, skärmdelnin m.m. med olika insällninsmöjliheer. Lihnin Maniier behåller senase insällninarna näsa ån daorn saras. Sysemkrav: Windows 2000, P eller Visa 2 MHz processorer 128 MB RAM 4 MB ledi urymme på hårddisken Ar. nr: L

23 Milesone 12 Världens minsa Daisyspelare, mp-spelare och ickminne är laddad med måna möjliheer uöver de vanlia. Med unkioner som bl a ex ill ljud, variabel hasihe, å-ill-sida-unkion, upp ill 2 GB minne och supersnabb nedladdnin är den mycke lämpli ör personer med synnedsäninar, läs- och skrivsvåriheer eller personer som vill ha e proessionell kommunikaionsverky som dessuom kan samla all dokumenaion på e sälle. Med endas em sora och akila knappar och med illhörande rösuide är den enkel a använda och ör den lämpad ör all rån skolmiljön ill arbeslive, både ör användare med synnedsäninar och ull seende användare. Söka sida sker enkel med knapparnas 100-al, 10-al och enals-unkion. I prise inår e exern minneskor (1GB) och Koss hörlurar. Produkaka Diial ickminne med mycke od ljudkvalie Inspelnin via inbyd mikroon eller rån linjeinån med inbyd ör-örsärkare Mycke snabb överörin via USB 2.0 HIGH SPEED Länsa inspelninsid på inerna minne 70 immar 1 GB inernminne Plas ör exern minneskor. SD-kor upp ill 8GB. Länsa inspelninsid på exerna minneskore 92 daar (2 GB) Läser alböcker i DAISY 2.02 och DAISY.0 Lyssna med variabel hasihe Läser x, hml och docorma via Acapelas alsynes Lyssna på exiler på 5 olika språk Gå-ill-sida-unkion i daisybok. Navierin via 100, 10 och 1-al. Spelar ljud i ormaen MP, AAC, WMA, OGG, MP2, M4, AA, WAV/AIFF Talande klocka med alarm Hörlursinån,5 mm sandard Inby laddninsbar lihiumbaeri som räcker i ca 15 immar Max 4 immars laddninsid ör baerie Vik 49 Må 85 x 54 x 14 mm Ar nr: L

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009)

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009) Prislisa Läs- och skrivmöjlihescener (äller r.o.m. okober 2009) Köpvillkor m.m. Vi reserverar oss ör evenuella prisändrinar. Bealnin sker mo akura 0 daar neo och per posörsko ör privapersoner. Besällnin

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Prislista Läs- och Skrivmöjlighetscenter gäller fr o m december 2011

Prislista Läs- och Skrivmöjlighetscenter gäller fr o m december 2011 Prislista Läs- och Skrivmöjlighetscenter gäller fr o m december 2011 Köpvillkor m m: Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Betalning sker mot faktura 30 dagar netto och per postförskott för privatpersoner.

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Alternativa verktyg. ClaroRead PC Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever

Läs mer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration.

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

TPB lånar ut följande spelare till studenter

TPB lånar ut följande spelare till studenter Daisyspelare I dag görs alla nya talböcker i DAISY-format. För att kunna läsa DAISYtalböcker behövs antingen en dator med ett särskilt läsprogram eller en DAISY-spelare. (DAISY är en förkortning för Digitalt

Läs mer

Rapport Skannerprojektet 2006

Rapport Skannerprojektet 2006 Rapport Skannerprojektet 2006 Att anpassa läromedel för personer med funktionsnedsättning med hjälp av skanner Ett nationellt samarbetsprojekt Sammanfattning 3 Inledning 4 Skanner 5 Upplösning 5 Inläsningshastighet

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301 Wordread 3 Manual Artikel.nr. 10301 1 Välkommen Detta program är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det tillför kraftfulla

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN GRATIS PROGRAM ATT LADDA NER FRÅN INTERNET www.programcentrum.se www.wartoft.nu (zebran

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 för Windows 8 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1 för Windows 8. För grundinformation

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

WordRead Plus for Mac. User Guide!

WordRead Plus for Mac. User Guide! WordRead Plus for Mac User Guide! Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat med

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg

Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Vi levererar alltid körklara datorer = Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Se TV i din dator TV Tuner Stick for DVB-T (terrestrial)

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Vi rekommenderar att du lyssnar på dina ljudböcker i Adlibris Mondo-appen eftersom du då kan börja lyssna direkt i din ios-enhet. Du kan även lyssna på

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Pressrelease 22 februari 2011 Öka produktiviteten med nya VAIO S Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Tunn och lätt med ny design för ökad mobilitet Arbeta och spela längre med nytt smart batterikoncept

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

enter Hej! Med vänliga hälsningar Dan Alberyd Specialpedagog Svenska Enter rehabilitering AB

enter Hej! Med vänliga hälsningar Dan Alberyd Specialpedagog Svenska Enter rehabilitering AB enter Hej! Jag heter Dan Alberyd och är Svenska Enters samordnare för Kompetensutvecklingen av speciallärare/pedagoger. Vi är mycket glada för att vi har fått förtroendet att utbilda speciallärarna/pedagogerna

Läs mer

WordRead Plus. Manual. Artikelnummer: 12100

WordRead Plus. Manual. Artikelnummer: 12100 WordRead Plus Manual Artikelnummer: 12100 1 Innehåll WordRead Plus... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 12100... 1 WordRead Plus Översikt... 4 WordRead Plus verktygsknappar... 4 Knapparna Spela och Stopp...

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Lägre priser bättre service www.siba.se. 3000 kr rabatt. *Gäller när du nytecknar Comhem abonnemang XL i 12 mån samt Canal+ i 24 mån

Lägre priser bättre service www.siba.se. 3000 kr rabatt. *Gäller när du nytecknar Comhem abonnemang XL i 12 mån samt Canal+ i 24 mån ANNONS Hela denna bilaga är en annons från SIBA ANNONS NR 12 Mars 2011 341721 sar 19/3 kl. 10* SpaRa 1 5 20X opisk zoom FiLMaR i HD DSCHX1 Långzoomskamera BEST SUPERZOOM D-CAMERA 1 960:SiBas ord pris 3

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Gäller fr om 2014 01 28 och tills vidare

Gäller fr om 2014 01 28 och tills vidare Mobila annonsformat och teknisk specifikation Gäller fr om 2014 01 28 och tills vidare Mediekompaniet följer IAB Sveriges rekommendationer för mobil display. För mer information www.iabsverige.se/mobildsiplaystandard

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt Mind Express 3.0 Kort beskrivning Mind Express är ett kommunikationsprogram för att tala och skriva med symboler. Det har inbyggda grammatiska funktioner och möjlighet att använda olika inställningar/nivåer

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

SMART Bridgit-program

SMART Bridgit-program Specifikationer SMART Bridgit-program Version 4.5 Produktbeskrivning SMART Bridgit konferensprogram är ett kostnadseffektivt klient/serverprogram som gör det lätt att schemalägga möten och att ansluta,

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Välkommen till ClaroRead Plus

Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus. ClaroRead Plus är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Vi förverkligar din dröm

Vi förverkligar din dröm Vi förverkligar din dröm 25 % på alla inomhussolskydd 25 % på alla apeer Uppäck vår sora ubud med vivaror. Håll ordning på löven med lövblås från Sihl. 25 % på Pashmina-färg från Alcro. Måla dina loppisfynd.

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.se BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaserserien

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang Dagordning Om Inläsningstjänst AB Talböcker och Ljudböcker Egna anpassningar enligt paragraf 17 Inlästa läromedel som kommunabonnemang Nya DAISY-spelare på marknaden Inläsningstj sningstjänst nst AB Specialisering

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Produktinformation. Information. Tillverkare WU262EA+WS231AA. Specifikation. Allmänt. Formfaktor för produkt

Produktinformation. Information. Tillverkare WU262EA+WS231AA. Specifikation. Allmänt. Formfaktor för produkt Produktinformation Information HP Pro 3125 MT - AMD Athlon II X2 250, 320GB 7200 SATA, 1x2GB DDR3, Multicard Rdr DVD +/-RW, Win7 64bit, 1-1-1 + HP x22led - LCDdisplay - TFT - WLED - 21.5" - widescreen

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer