Budget 2007 för Sollentuna kommun Sollentunapartiets förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag"

Transkript

1 Budget 2007 för Sollentuna kommun Sollentunapartiets förslag

2 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år Kommunstyrelsen den 9 november 2006 Ärende 6 Budget 2007 och verksamhetsplan för Sollentuna kommun samt fastställande av skattesatsen för 2007 Öka kommunens sociala kapital - satsa rejält på föreningslivet och stimulera en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande Budget 2007 och verksamhetsplan åren för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets nedanstående ändringsyrkanden enligt följande: Samtliga nämnder 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1-3 och Avslag till majoritetens punkt 5 3. Berörda nämnder ska arbeta med inriktningen att sollentunaborna ska erbjudas alternativ inom respektive områden. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppdraget sedan

3 Kommunstyrelsen 1. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka det sociala kapitalet i Sollentuna. Det sociala kapitalet i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. Forskning visar att ett högt socialt kapital leder till förbättrad demokrati och integration och till välstånd och ekonomisk framgång För att underlätta en uppbyggnad anslås 900 tkr till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. 2. Sollentunas ungdomar vill att kommunens hemsida förnyas så att kommunens service lyfts fram och att den kompletteras med ett internetforum med debattoch chatmöjligheter. Sollentunapartiet ställer sig helhjärtat bakom det kravet. Hemsidan bör även i övrigt ses över och utvecklas, kompletteras och förnyas. Kostnad: tkr 3. Kommunstyrelsen tillförs ytterligare 300 tkr år 2007 för förebyggande av brott. 4. Utred tillsammans med föreningslivet en komplettering av satsningen på Stallbacken med ett hus för kommunens föreningar, där dessa kan ha en bas och ett kansli med möjlighet till kopiering o.dyl. samt smärre möten. Kostnad 100 tkr 5. Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar och till andra behövande i Sollentuna ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ tkr avsätts för uppföljande arbete utifrån bullerinventeringen, bl a bullermätningar 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett beredningsutskott, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2007 genomföra ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som anges i majoritetens politiska plattform redan föregående mandatperiod. 10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/ tkr ytterligare avsätts till en högre ambitionsnivå i skötseln av naturreservaten tkr ytterligare avsätts till ökad ambitionsnivå i kommunens parkskötsel 3

4 tkr avsätts till bättre belysning av gator och cykelbanor tkr avsätts till belysning i parkmiljö 15. I syfte att uppnå en bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder skall kommunen under budgetåret aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna under mandatperioden investeringsplan 2007 för kommunstyrelsen. Utökning tkr Kommunstyrelsen investeringar tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av en permanent utomhusscen och en dansbana i Edsbergsparken eller på Stallbacken. 2. Ytterligare medel anslås till att förbättra miljön i den västra delen av Sollentuna centrum. Till detta anslås tkr 3. Antalet infartsparkeringar utökas. Infartsparkeringen norr om Turebergshuset. ersätts med annan yta om den tas i anspråk för bebyggelse. 4. Medel avsätts till en utredning om skapandet en integrerad kultur- och idrottsstad en rekreationspark - vid Edsviken genom att utveckla Sollentunavallen och förena denna med Edsbergsparken och Stallbacken. Idrott är också kultur. I utredningen ligger även att se på möjligheterna att etablera ett hotell invid Sim- och sporthallen för att kunna utveckla hallen till ett modernt Spa och äventyrsbad i samverkan med hotellet. Utredningarna om den s.k. idrottsstaden styrs därför om till ett uppdrag att rusta upp Sollentunavallen. Utred att eventuellt flytta delar av vinteraktiviteterna till sportfältet. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ En stor naturlekplats skall planeras som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Kostnad 500 tkr. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen ska i samråd med kultur- och fritidsnämnden upprätta en plan för en övergripande upprustning av alla idrottsplatser i kommunen. Målsättningen måste vara att snarast anlägga ytterligare en konstgräsplan i kommunen och en aktivitetsplan likt Helenelunds IP. Målet på sikt måste vara att alla idrottsplatserna ska ha minst en konstgräsplan. En utveckling av Skinnaråsens IP skall utredas i syfte att tillskapa en idrottsanläggning för flera idrotter och kanske en badanläggning. Uppdragen ska redovisas i samband med resultatprognos 2/

5 7. Utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet Kostnad tkr. 8. Sollentunapartiet vill öka kommunens satsning på en utveckling av IT och e-demokrati. Ett ärendehanteringssystem ska anskaffas som även allmänheten kan gå in i på ett användarvänligt sätt och som skiljer på offentliga ärenden och sekretessbelagda. Kostnad tkr. 9. Den nya parken i Silverdal utformas som en Naturpark för att undvika onödig konstlad förparkning. Besparing 500 tkr investeringsplan 2007 för kommunstyrelsens investeringar.. Investeringar Utökning tkr - Besparing 500 tkr - Utökning netto tkr Barn- och ungdomsnämnden 1. Fritidsgårdarna återförs från Barn- och Ungdomsnämnden till Kultur- och Fritidsnämnden tkr ytterligare avsätts för längre öppettider och högre personaltäthet på fritidsgårdarna samt till en fritidsgård i Viby och till fältfritidsverksamheten 3. Nämnden ska arbeta fram en ny modell för fördelning av lokalkostnaderna för skola och barnomsorg. Den del av skolpengen som delas ut till lokalkostnader skall endast kunna användas till detta ändamål och inte till att klara andra delar av budgeten. Den del av skolpengen som avser undervisning och pedagogik skall öronmärkas för dessa ändamål. Den nuvarande modellen leder till att andra delar av enheternas budgetar ibland tas i anspråk för att klara lokalkostnader. Vid översynen av lokalkostnaderna bör man även utreda hur man kan minska dessa för kommunens skolor och förskolor tkr ytterligare avsätts till elevstödsenhetens arbete, bl a med barn i behov av särskilt stöd tkr ytterligare avsätts för att minska antalet barn per barngrupp i förskolan och familjedaghemmen. Med denna komplettering fastställs checkvärdet för Medel anslås till att anställa en medarbetare som arbetar med förståelse för varandras kulturer i skolor/förskolor/familjedaghem i Sollentuna 400 tkr 7. Skolorna tillförs ett aktivitetsbidrag så varje skolbarn kan ta del av en kulturaktivitet Kostnad 500 tkr, 8. Medel avsätts till ett projekt för kunskapsöverföring angående förbättrad kost och rörelse i förskolor och skolor Föreslås ingå i måltidsservices åtagande. Kostnad 100 tkr 5

6 tkr anslås till autistiska barn, och Aspbergerbarn för ge Elevstödsenheten möjligheten att placera barn exempelvis på den av Solom drivna förskolan Rubinen. Dessa pengar skall vara strikt öronmärkta för detta ändamål. 10. Medel anslås för språkförbättrande arbete med barn med dyslexi utifrån den pedagogik som används i Nya Zeeland Kostnad 600 tkr 11. Pedagogiska insatser och kursverksamhet för att införa ett ändrat synsätt på skolbarnens resultat från att som nu identifiera fel till att uppmärksamma när barnen gör rätt och ökar sin kompetens. Kostnad 250 tkr tkr ytterligare avsätts för att öka personaltätheten i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/ Barn- och ungdomsnämnden ska i samband resultatprognoserna under 2007 rapportera till kommunfullmäktige hur nämnden disponerat det ytterligare tillskott på tkr som nämnden beviljats 15. En tjänsteman skall anställas för att arbeta med utveckling av barnens rätt till inflytande i kommunen, deras rätt att vara med i beslut som påverkar dem, utvecklingen av barnbokslut och stöd till ungdomsrådet. En bra grund för en sådan verksamhet finns redan i Strängnäs Kommun. Kostnad 400 tkr investeringsplan 2007 för barn och ungdomsnämnden. Utökning tkr Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr avsätts till en rättvis prisuppräkning för Rudbecksskolan 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. investeringsplan 2007 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utökningar tkr Socialnämnden 1, Ökade arbetsmarknadsåtgärder för att skaffa fram fler arbeten åt ungdomar sker i samråd med kultur- och fritidsnämnden tkr. 6

7 2. Minskade kostnader på grund av arbetsmarknadsåtgärder mm tkr 3. Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, att utreda förutsättningarna för att starta ytterligare en familjecentral i Sollentuna. Uppdraget, inklusive förslag till lämplig kommundel, ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner tkr avsätts till utbildning av kommunal personal kring våld i nära relationer tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning 8 Ökade resurser till skuldsanering en och en halv tjänst 700 tkr 9. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren 11. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1, 2 och 3. investeringsplan 2007 för socialnämnden. Utökning tkr Vård- och omsorgsnämnden tkr ytterligare avsätts till seniorträffar/dagcentraler tkr avsätts för att storstädning och fönsterputs ska ingå i hemtjänstens service tkr avsätts för IT-utveckling i vård- och omsorg, tkr ytterligare avsätts till aktivitetspengar för dagverksamhet 5. Bifall till majoritetens punkt 1. investeringsplan 2007 för vård- och omsorgsnämnden. Utökningar tkr 7

8 Kultur- och Fritidsnämnden 1. Ge föreningarna möjlighet att vara med i skolans verksamhet med rastaktiviteter och stötta lärarna på gymnastiklektionerna. Låt föreningarna och skolan lära av varandra. Utred förutsättningarna för de föreningar som önskar vara huvudman för en skola - kanske med idrottsinriktning - att ta över skolan. Uppdraget ska rapporteras samband med resultatprognos 2/ Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med ungdomsrådet utreda om Ungdomens hus kan planeras som ett Kulturcentrum för alla åldrar. Uppdraget ska rapporteras samband med resultatprognos 2/ Prioritera att installera och uppgradera belysning på alla idrottsplatser i kommunen. Börja med det angelägnaste under året tkr. 4. Öka stödet allmänt till föreningarna så att de kan öka aktiviteterna och så att alla som vill vara med får möjligheten och slipper stå i köer. Kostnad tkr 5. Ökning av bidragen till ungdomsföreningar 300 tkr 6. Ökning av bidraget för kulturföreningarnas programverksamhet med 500 tkr 7. Anslå 100 tkr för att utreda ett nytt bidragssystem för kulturföreningarnas ungdomsverksamhet liknande det till idrottsföreningarna tkr ytterligare avsätts för ökat stöd till studieförbunden 9. Nämnden skall verka för införande av föreningsdrift av kommunens idrottsanläggningar och lägga fram en plan och ett underlag senaste i samband med budgetprognos 2/ Inför ett stöd till föreningar och organisationer som verkar för att icke organiserade ungdomar får möjlighet till olika aktiviteter utan att de behöver organisera sig i några föreningar. För detta ska avsättas 500 tkr. 11. Nämnden ska instifta ett Kulturstipendium för ungdomar för att uppmuntra ungdomar som har stor förmåga att utveckla sina kulturella färdigheter Redovisas i samband med budgetprognos 2/2007 Kostnad 50 tkr 12. Galaxen omdefinieras till allmänt kulturhus för att möjliggöra en anpassning till vuxenarrangemang tkr ytterligare avsätts till folkbiblioteken bl a för att förbättra öppettider och för inköp av utländska tidskrifter tkr ytterligare avsätts för att höja kvaliteten i kulturskolan investeringsplan 2007 för kultur- och fritidsnämnden. Ökning med tkr. 8

9 Miljö- och byggnadsnämnden 1. Rusta upp och utveckla kommunens förfallna lekplatser 2000 tkr. Detta skall ske i samarbete och samråd med brukarna, deras föräldrar och den lokala förskolans personal. Samtliga lekplatser ska göras tillgängliga för barn med funktionshinder! tkr avsätts för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid samtliga skolor och förskolor i Sollentuna. En inventering görs också av barnens skolvägar för att identifiera trafikfarliga övergångsställen, korsningar och andra avsnitt. 3. En uppföljning genomförs av det samråd om trafiken områdesvis, som kommunen tidigare har haft. Gäller inte bara utanför skolorna utan också vägar till skolor och även andra vägar där man kör på 30- sträckor. Många av de åtgärder, som de olika arbetsgrupperna tidigare framhållit har inte vidtagits tkr ytterligare avsätts för åtgärder utifrån brister påpekade i miljöredovisningen. 5. Konsultinsatser köps in för att biträda nämnden och effektivisera kampen mot flygbullret och andra bullerstörningar med 400 tkr. 6. Kommunens bullersaneringsplan skall följas upp och kompletteras. Planen måste förbättras, särskilt vad beträffar flygbullret,där den tidigare utredningen var tämligen intetsägande, men också vad beträffar andra bullerområden. Kostnad 700 tkr investeringsplan 2007 för miljö- och byggnadsnämnden. Utökning tkr Integrations- och demokratinämnden 1. Nämndens totala arbete utvärderas bl a avseende hur den bidragit till att öka integrationen och stimulerat demokratiutvecklingen i kommunen. Den tidigare s.k. utvärderingen var mycket bristfällig och kan tyvärr inte ligga till grund för saklig bedömning. Uppdraget ska redovisas senast i resultatprognos 2/2007. Kostnad: 50 tkr 2. Nämnden ges i uppdrag att i samarbete med socialnämnden anställa arbetslösa, framförallt ungdomar som centrumvärdar på Malmvägen och i Sollentuna centrum. Kostnad 450 tkr 3 En tjänst inrättas för integrations- och demokratiarbete, främst på fältet. 350 tkr tkr ytterligare avsätts till seminarier och annat utåtriktat arbete 5. Nämnden får i uppdrag att samordna kommunens arbete mot främlingsfientlighet och extremism. Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen och senast i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa en plan för detta arbete. investeringsplan 2007 för integrations- och demokratinämnden. Utökning tkr 9

10 Finansiering 1. Skattesatsen fastställs för år 2007 till 18,58 kronor per skattekrona. ( Avslag på majoritetens 25 öres-sänkning av skatten.) 2. Kommunstyrelsen medges disponera 20 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov Sollentunapartiet deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen åren Övrigt 1. Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2007 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2007 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 18,1 miljoner kronor. 3. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner skall varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut skall utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt Sollentunapartiets förslag till budget för år 2007 innebär en total utökning av driftkostnaderna jämfört med majoriteten tkr samt en total utökning av investeringarna netto tkr Detta finansieras med utebliven kosmetisk miniskattesänkning tkr, samt en buffert på endast tkr istället för tkr. Kommunstyrelsens sammanträde Torsdagen den 9 november 2006 Sollentunapartiet genom Ingwar Åhman-Eklund Ledamot Arne Lovén Ersättare 10

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

B u d g e t 2 012. www.sollentuna.se

B u d g e t 2 012. www.sollentuna.se B u d g e t 2 12 www.sollentuna.se Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Majoritetens budgetskrivelse Majoritetens budgetskrivelse avseende budget och mål 212 samt verksamhets- och investeringsplan 212-214.

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN. Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012

MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN. Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012 Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012 MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN Vår vision för Sigtuna kommun tar sin utgångspunkt i människan och hennes vilja att sträva framåt. Vår utmaning

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan 2010. . Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna.

Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan 2010. . Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna. Ale - Demokraternas Förslag till strategisk plan 2010.. Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna. för Ale i tiden! Inledning. 2 Ale-Demokraterna strävar efter

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29 Mål och resursplan MRP 20082010 Budget 2008 20082010 Kommunfullmäktige 20071029 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24

Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24 Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun satsar på förebyggande åtgärder för att sänka kommunens totala klimatutsläpp Vi vill möta

Läs mer

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 1 (20) DATUM DNR 2015-05-27 KS/2015:124 Förslagsskrivelse Kommunstyrelsen Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016

Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-10-23 KS 2013/0462 Rev 2013-11-06 Kommunfullmäktige Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer