Budget 2007 för Sollentuna kommun Sollentunapartiets förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag"

Transkript

1 Budget 2007 för Sollentuna kommun Sollentunapartiets förslag

2 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år Kommunstyrelsen den 9 november 2006 Ärende 6 Budget 2007 och verksamhetsplan för Sollentuna kommun samt fastställande av skattesatsen för 2007 Öka kommunens sociala kapital - satsa rejält på föreningslivet och stimulera en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande Budget 2007 och verksamhetsplan åren för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets nedanstående ändringsyrkanden enligt följande: Samtliga nämnder 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1-3 och Avslag till majoritetens punkt 5 3. Berörda nämnder ska arbeta med inriktningen att sollentunaborna ska erbjudas alternativ inom respektive områden. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppdraget sedan

3 Kommunstyrelsen 1. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka det sociala kapitalet i Sollentuna. Det sociala kapitalet i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. Forskning visar att ett högt socialt kapital leder till förbättrad demokrati och integration och till välstånd och ekonomisk framgång För att underlätta en uppbyggnad anslås 900 tkr till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. 2. Sollentunas ungdomar vill att kommunens hemsida förnyas så att kommunens service lyfts fram och att den kompletteras med ett internetforum med debattoch chatmöjligheter. Sollentunapartiet ställer sig helhjärtat bakom det kravet. Hemsidan bör även i övrigt ses över och utvecklas, kompletteras och förnyas. Kostnad: tkr 3. Kommunstyrelsen tillförs ytterligare 300 tkr år 2007 för förebyggande av brott. 4. Utred tillsammans med föreningslivet en komplettering av satsningen på Stallbacken med ett hus för kommunens föreningar, där dessa kan ha en bas och ett kansli med möjlighet till kopiering o.dyl. samt smärre möten. Kostnad 100 tkr 5. Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar och till andra behövande i Sollentuna ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ tkr avsätts för uppföljande arbete utifrån bullerinventeringen, bl a bullermätningar 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett beredningsutskott, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2007 genomföra ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som anges i majoritetens politiska plattform redan föregående mandatperiod. 10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/ tkr ytterligare avsätts till en högre ambitionsnivå i skötseln av naturreservaten tkr ytterligare avsätts till ökad ambitionsnivå i kommunens parkskötsel 3

4 tkr avsätts till bättre belysning av gator och cykelbanor tkr avsätts till belysning i parkmiljö 15. I syfte att uppnå en bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder skall kommunen under budgetåret aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna under mandatperioden investeringsplan 2007 för kommunstyrelsen. Utökning tkr Kommunstyrelsen investeringar tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av en permanent utomhusscen och en dansbana i Edsbergsparken eller på Stallbacken. 2. Ytterligare medel anslås till att förbättra miljön i den västra delen av Sollentuna centrum. Till detta anslås tkr 3. Antalet infartsparkeringar utökas. Infartsparkeringen norr om Turebergshuset. ersätts med annan yta om den tas i anspråk för bebyggelse. 4. Medel avsätts till en utredning om skapandet en integrerad kultur- och idrottsstad en rekreationspark - vid Edsviken genom att utveckla Sollentunavallen och förena denna med Edsbergsparken och Stallbacken. Idrott är också kultur. I utredningen ligger även att se på möjligheterna att etablera ett hotell invid Sim- och sporthallen för att kunna utveckla hallen till ett modernt Spa och äventyrsbad i samverkan med hotellet. Utredningarna om den s.k. idrottsstaden styrs därför om till ett uppdrag att rusta upp Sollentunavallen. Utred att eventuellt flytta delar av vinteraktiviteterna till sportfältet. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ En stor naturlekplats skall planeras som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Kostnad 500 tkr. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen ska i samråd med kultur- och fritidsnämnden upprätta en plan för en övergripande upprustning av alla idrottsplatser i kommunen. Målsättningen måste vara att snarast anlägga ytterligare en konstgräsplan i kommunen och en aktivitetsplan likt Helenelunds IP. Målet på sikt måste vara att alla idrottsplatserna ska ha minst en konstgräsplan. En utveckling av Skinnaråsens IP skall utredas i syfte att tillskapa en idrottsanläggning för flera idrotter och kanske en badanläggning. Uppdragen ska redovisas i samband med resultatprognos 2/

5 7. Utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet Kostnad tkr. 8. Sollentunapartiet vill öka kommunens satsning på en utveckling av IT och e-demokrati. Ett ärendehanteringssystem ska anskaffas som även allmänheten kan gå in i på ett användarvänligt sätt och som skiljer på offentliga ärenden och sekretessbelagda. Kostnad tkr. 9. Den nya parken i Silverdal utformas som en Naturpark för att undvika onödig konstlad förparkning. Besparing 500 tkr investeringsplan 2007 för kommunstyrelsens investeringar.. Investeringar Utökning tkr - Besparing 500 tkr - Utökning netto tkr Barn- och ungdomsnämnden 1. Fritidsgårdarna återförs från Barn- och Ungdomsnämnden till Kultur- och Fritidsnämnden tkr ytterligare avsätts för längre öppettider och högre personaltäthet på fritidsgårdarna samt till en fritidsgård i Viby och till fältfritidsverksamheten 3. Nämnden ska arbeta fram en ny modell för fördelning av lokalkostnaderna för skola och barnomsorg. Den del av skolpengen som delas ut till lokalkostnader skall endast kunna användas till detta ändamål och inte till att klara andra delar av budgeten. Den del av skolpengen som avser undervisning och pedagogik skall öronmärkas för dessa ändamål. Den nuvarande modellen leder till att andra delar av enheternas budgetar ibland tas i anspråk för att klara lokalkostnader. Vid översynen av lokalkostnaderna bör man även utreda hur man kan minska dessa för kommunens skolor och förskolor tkr ytterligare avsätts till elevstödsenhetens arbete, bl a med barn i behov av särskilt stöd tkr ytterligare avsätts för att minska antalet barn per barngrupp i förskolan och familjedaghemmen. Med denna komplettering fastställs checkvärdet för Medel anslås till att anställa en medarbetare som arbetar med förståelse för varandras kulturer i skolor/förskolor/familjedaghem i Sollentuna 400 tkr 7. Skolorna tillförs ett aktivitetsbidrag så varje skolbarn kan ta del av en kulturaktivitet Kostnad 500 tkr, 8. Medel avsätts till ett projekt för kunskapsöverföring angående förbättrad kost och rörelse i förskolor och skolor Föreslås ingå i måltidsservices åtagande. Kostnad 100 tkr 5

6 tkr anslås till autistiska barn, och Aspbergerbarn för ge Elevstödsenheten möjligheten att placera barn exempelvis på den av Solom drivna förskolan Rubinen. Dessa pengar skall vara strikt öronmärkta för detta ändamål. 10. Medel anslås för språkförbättrande arbete med barn med dyslexi utifrån den pedagogik som används i Nya Zeeland Kostnad 600 tkr 11. Pedagogiska insatser och kursverksamhet för att införa ett ändrat synsätt på skolbarnens resultat från att som nu identifiera fel till att uppmärksamma när barnen gör rätt och ökar sin kompetens. Kostnad 250 tkr tkr ytterligare avsätts för att öka personaltätheten i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/ Barn- och ungdomsnämnden ska i samband resultatprognoserna under 2007 rapportera till kommunfullmäktige hur nämnden disponerat det ytterligare tillskott på tkr som nämnden beviljats 15. En tjänsteman skall anställas för att arbeta med utveckling av barnens rätt till inflytande i kommunen, deras rätt att vara med i beslut som påverkar dem, utvecklingen av barnbokslut och stöd till ungdomsrådet. En bra grund för en sådan verksamhet finns redan i Strängnäs Kommun. Kostnad 400 tkr investeringsplan 2007 för barn och ungdomsnämnden. Utökning tkr Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr avsätts till en rättvis prisuppräkning för Rudbecksskolan 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. investeringsplan 2007 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utökningar tkr Socialnämnden 1, Ökade arbetsmarknadsåtgärder för att skaffa fram fler arbeten åt ungdomar sker i samråd med kultur- och fritidsnämnden tkr. 6

7 2. Minskade kostnader på grund av arbetsmarknadsåtgärder mm tkr 3. Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, att utreda förutsättningarna för att starta ytterligare en familjecentral i Sollentuna. Uppdraget, inklusive förslag till lämplig kommundel, ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner tkr avsätts till utbildning av kommunal personal kring våld i nära relationer tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning 8 Ökade resurser till skuldsanering en och en halv tjänst 700 tkr 9. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren 11. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1, 2 och 3. investeringsplan 2007 för socialnämnden. Utökning tkr Vård- och omsorgsnämnden tkr ytterligare avsätts till seniorträffar/dagcentraler tkr avsätts för att storstädning och fönsterputs ska ingå i hemtjänstens service tkr avsätts för IT-utveckling i vård- och omsorg, tkr ytterligare avsätts till aktivitetspengar för dagverksamhet 5. Bifall till majoritetens punkt 1. investeringsplan 2007 för vård- och omsorgsnämnden. Utökningar tkr 7

8 Kultur- och Fritidsnämnden 1. Ge föreningarna möjlighet att vara med i skolans verksamhet med rastaktiviteter och stötta lärarna på gymnastiklektionerna. Låt föreningarna och skolan lära av varandra. Utred förutsättningarna för de föreningar som önskar vara huvudman för en skola - kanske med idrottsinriktning - att ta över skolan. Uppdraget ska rapporteras samband med resultatprognos 2/ Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med ungdomsrådet utreda om Ungdomens hus kan planeras som ett Kulturcentrum för alla åldrar. Uppdraget ska rapporteras samband med resultatprognos 2/ Prioritera att installera och uppgradera belysning på alla idrottsplatser i kommunen. Börja med det angelägnaste under året tkr. 4. Öka stödet allmänt till föreningarna så att de kan öka aktiviteterna och så att alla som vill vara med får möjligheten och slipper stå i köer. Kostnad tkr 5. Ökning av bidragen till ungdomsföreningar 300 tkr 6. Ökning av bidraget för kulturföreningarnas programverksamhet med 500 tkr 7. Anslå 100 tkr för att utreda ett nytt bidragssystem för kulturföreningarnas ungdomsverksamhet liknande det till idrottsföreningarna tkr ytterligare avsätts för ökat stöd till studieförbunden 9. Nämnden skall verka för införande av föreningsdrift av kommunens idrottsanläggningar och lägga fram en plan och ett underlag senaste i samband med budgetprognos 2/ Inför ett stöd till föreningar och organisationer som verkar för att icke organiserade ungdomar får möjlighet till olika aktiviteter utan att de behöver organisera sig i några föreningar. För detta ska avsättas 500 tkr. 11. Nämnden ska instifta ett Kulturstipendium för ungdomar för att uppmuntra ungdomar som har stor förmåga att utveckla sina kulturella färdigheter Redovisas i samband med budgetprognos 2/2007 Kostnad 50 tkr 12. Galaxen omdefinieras till allmänt kulturhus för att möjliggöra en anpassning till vuxenarrangemang tkr ytterligare avsätts till folkbiblioteken bl a för att förbättra öppettider och för inköp av utländska tidskrifter tkr ytterligare avsätts för att höja kvaliteten i kulturskolan investeringsplan 2007 för kultur- och fritidsnämnden. Ökning med tkr. 8

9 Miljö- och byggnadsnämnden 1. Rusta upp och utveckla kommunens förfallna lekplatser 2000 tkr. Detta skall ske i samarbete och samråd med brukarna, deras föräldrar och den lokala förskolans personal. Samtliga lekplatser ska göras tillgängliga för barn med funktionshinder! tkr avsätts för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid samtliga skolor och förskolor i Sollentuna. En inventering görs också av barnens skolvägar för att identifiera trafikfarliga övergångsställen, korsningar och andra avsnitt. 3. En uppföljning genomförs av det samråd om trafiken områdesvis, som kommunen tidigare har haft. Gäller inte bara utanför skolorna utan också vägar till skolor och även andra vägar där man kör på 30- sträckor. Många av de åtgärder, som de olika arbetsgrupperna tidigare framhållit har inte vidtagits tkr ytterligare avsätts för åtgärder utifrån brister påpekade i miljöredovisningen. 5. Konsultinsatser köps in för att biträda nämnden och effektivisera kampen mot flygbullret och andra bullerstörningar med 400 tkr. 6. Kommunens bullersaneringsplan skall följas upp och kompletteras. Planen måste förbättras, särskilt vad beträffar flygbullret,där den tidigare utredningen var tämligen intetsägande, men också vad beträffar andra bullerområden. Kostnad 700 tkr investeringsplan 2007 för miljö- och byggnadsnämnden. Utökning tkr Integrations- och demokratinämnden 1. Nämndens totala arbete utvärderas bl a avseende hur den bidragit till att öka integrationen och stimulerat demokratiutvecklingen i kommunen. Den tidigare s.k. utvärderingen var mycket bristfällig och kan tyvärr inte ligga till grund för saklig bedömning. Uppdraget ska redovisas senast i resultatprognos 2/2007. Kostnad: 50 tkr 2. Nämnden ges i uppdrag att i samarbete med socialnämnden anställa arbetslösa, framförallt ungdomar som centrumvärdar på Malmvägen och i Sollentuna centrum. Kostnad 450 tkr 3 En tjänst inrättas för integrations- och demokratiarbete, främst på fältet. 350 tkr tkr ytterligare avsätts till seminarier och annat utåtriktat arbete 5. Nämnden får i uppdrag att samordna kommunens arbete mot främlingsfientlighet och extremism. Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen och senast i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa en plan för detta arbete. investeringsplan 2007 för integrations- och demokratinämnden. Utökning tkr 9

10 Finansiering 1. Skattesatsen fastställs för år 2007 till 18,58 kronor per skattekrona. ( Avslag på majoritetens 25 öres-sänkning av skatten.) 2. Kommunstyrelsen medges disponera 20 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov Sollentunapartiet deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen åren Övrigt 1. Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2007 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2007 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 18,1 miljoner kronor. 3. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner skall varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut skall utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt Sollentunapartiets förslag till budget för år 2007 innebär en total utökning av driftkostnaderna jämfört med majoriteten tkr samt en total utökning av investeringarna netto tkr Detta finansieras med utebliven kosmetisk miniskattesänkning tkr, samt en buffert på endast tkr istället för tkr. Kommunstyrelsens sammanträde Torsdagen den 9 november 2006 Sollentunapartiet genom Ingwar Åhman-Eklund Ledamot Arne Lovén Ersättare 10

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2009 för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag 1 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2009. Kommunstyrelsen den 29 oktober

Läs mer

Sollentuna behöver Vänsterpartiet

Sollentuna behöver Vänsterpartiet Sollentuna behöver Vänsterpartiet Vänsterpartiets förslag till budget 2007 Vänsterpartiets förslag till budget 2007 Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där alla människor har lika värde och där beslut

Läs mer

Förslag till budget 2007

Förslag till budget 2007 Förslag till budget 2007 -för ett grönare Sollentuna Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2007 -förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun förslag till beslut Miljöpartiet Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2005 - förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk hushållning, en god hushållning

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Kristina Brismark Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 Förslag till beslut

Läs mer

Sollentuna behöver Vänsterpartiet

Sollentuna behöver Vänsterpartiet Sollentuna behöver Vänsterpartiet Vänsterpartiets förslag till budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

- med siktet inställt på ett framtidsdugligt samhälle.

- med siktet inställt på ett framtidsdugligt samhälle. Kommunstyrelsen den 27 oktober 2006 Ärende 4 Politisk inriktning för åren 2006-2008 EN BUDGET FÖR VÄLFÄRD OCH VALFRIHET - med siktet inställt på ett framtidsdugligt samhälle. Kommunen bör satsa på både

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om översyn av bidrag till föreningar

Motion om översyn av bidrag till föreningar 2010 05 31 84 206 Kommunstyrelsen 2011 08 15 162 354 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 120 238 Dnr 10.356 008 majkf25 Motion om översyn av bidrag till föreningar Bilaga: Bestämmelser om bidrag till

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sidan 1 av 97. Sammanträdesdatum 2008-11-19

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sidan 1 av 97. Sammanträdesdatum 2008-11-19 Plats och tid Sollentunasalen 09.10-21.55 Ajournering 1, 13.10 14.10 Ajournering 2, 18.15 19.00 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Se bilaga Närvarande,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Lokal överenskommelse med föreningslivet 2018

Lokal överenskommelse med föreningslivet 2018 Lokal överenskommelse med föreningslivet 2018 Förslag på nya och reviderade åtaganden per 2017-10-17. Förslaget är utarbetat av föreningslivet och Uppsala kommun i samarbete 1 Lokal överenskommelse med

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-11-18. AnnMargrethe Ericsson (M), Benkt Kullgard (M), Peter Godlund (MP) och Elin Löfman (MP) ...

Sammanträdesdatum 2009-11-18. AnnMargrethe Ericsson (M), Benkt Kullgard (M), Peter Godlund (MP) och Elin Löfman (MP) ... Plats och tid Sollentunasalen kl. 09.10-22.15 Ajournering 1: kl. 13.15-14.15 Ajournering 2: kl. 18.30-19.15 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Närvarande,

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde Onsdagen den 27 mars 2013 Ärende 7 - Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 oeh ekonomisk plan 2014-2016

Kommunstyrelsens sammanträde Onsdagen den 27 mars 2013 Ärende 7 - Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 oeh ekonomisk plan 2014-2016 Sollentunapartiet Kommunstyrelsens sammanträde Onsdagen den 27 mars 2013 Ärende 7 - Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 oeh ekonomisk plan 2014-2016 Sollentunapartiets förslag till tillägg i nämndemas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Förslag till budget 2009

Förslag till budget 2009 Förslag till budget 2009 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet 2008-11-03 Budget 2009 Vi lägger grunden

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Utbildnings- och kulturkontoret Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Bakgrund och styrdokument Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter 1989 utan

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Ändringsyrkanden - Budget 2017

Ändringsyrkanden - Budget 2017 Ändringsyrkanden - Budget 2017 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag (tkr) Ordf KS ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkande, nytt övergripande mål "Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Budget 2008. för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2008. för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2008 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag 1 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2008. Kommunstyrelsen den 25

Läs mer

Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen"

Yttrande över motion (FP) - Vi investerar i barnen 1 (4) 25 Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen" Dnr BUN 2013/0165 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-03-06. Motion från Folkpartiet Liberalerna Vi investerar i barnen. Bakgrund

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89%

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 0 8 9 88,9,9. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9,9,9 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74%

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74% Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 7 8 8 8 7 7 8 0. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 7 70 5 9 9 0. Personalen är engagerad

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL)

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL) 2 (3) säkerställ att det finns kontinuerlig information om kommunens äldreomsorg på andra språk. Ta fram en handlingsplan för hur äldreomsorgen ska arbeta med mångfaldsfrågor. Denna bör tas fram i samarbete

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer