HANDLINGSPROGRAM ALLA BEHÖVS I MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ"

Transkript

1 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

2 Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.» Planera för och bygga mindre skolenheter.» Modersmålsundervisningen skall vara en rättighet.» Vi ska fortsätta att ge mer resurser till elever i behov av särskilt stöd.» Flexibel skolstart i både grundskolan och gymnasiet.» Alla elever som går ut grundskolan ska vara godkända. FÖRSKOLAN OCH GRUNDSKOLAN

3 Därför vill socialdemokraterna i Malmö:» Höja statusen på yrkes- och hantverksutbildningar i Malmö» Fortsätta satsningen på den kommunala vuxenutbildningen» Farantera alla högskolestudenter i Malmö ett bra eget boende» Att Malmö Högskola ska få universitetsstatus» Så långt möjligt begränsa avhoppen från gymnasiet GYMNASIET, HÖGSKOLAN OCH VUXENUTBILDNINGEN

4 Socialdemokraterna i Malmö vill därför:» Ha en sjukvård i Malmö utan köer.» Gå vidare med arbetet att höja tillgänglighet och kvalitet på vårdcentralerna i Malmö kommun med god tillgång till akuttider och öppettider.» Utveckla hemsjukvården efter patientens och anhörigas önskemål.» Säkra att en klok samordning i patientens intresse sker mellan slutenvård, primärvård och kommunens hemsjukvård. PRIMÄRVÅRDEN

5 Socialdemokraterna i Malmö vill därför:» Säkra kontinuitet och kvalitet i hemtjänsten i hela Malmö» Satsa resurser på kompetens- och statushöjning av hemtjänstyrket och öka anställningstryggheten för personalen.» Satsa på de anhöriga.» Utforma dagverksamheter och mötesplatser för alla äldre» Höja kvaliteten på den mat som serveras de äldre» Garantera rätten för par att bo tillsammans på särskilt boende» I samarbete med invandrarorganisationerna i Malmö planera äldreomsorg utifrån de äldre invandrarnas behov» Inventera bostadsbeståndet för att uppställa kriterier för tillgänglighet» Bygga ut servicen för hjälp åt de äldre i hemmet OMSORG OCH BOENDE FÖR ÄLDRE

6 Socialdemokraterna i Malmö vill att:» Barnomsorg för alla som behöver ska vara den stabila grunden för barn - och föräldrapolitiken i kommunen.» Målsättningen för barnomsorgen ska vara att man ska kunna få en förskoleplats i den del av staden där man bor.» Alternativ pedagogik och profilering ska utvecklas på klassnivå i de kommunalaskolorna och förskolorna.» Stödet ökar till barnkulturen i Malmö.» Malmö utvecklar och förändrar stadens utemiljöer och miljöerna nära boendet utifrån barns och småbarnsföräldrars speciella önskemål och behov. SMÅ BARN OCH FÖRÄLDRAR

7 Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för:» Idén att Malmös bostadsområden ska vara en levande blandning av bostäder» Att kommunen aktivt verkar för byggande av bostäder till rimliga kostnader.» Att det kommunala bostadsbolaget MKB ska behållas i kommunens ägo.» Att det under mandatperioden byggs bostäder för mycket stora familjer» Att Malmö får nya former av seniorboende i hyresrättslägenheter.» Att Malmö får kooperativa hyresrätter för att öka inflytandet över det egna boendet» Att det utvecklas en bostadsförmedling för Malmö» Att kommunen ställer krav på alla fastighetsägare att engagera sig i den sociala bostadspolitiken.» Att använda MKB som en spjutspets i socialt ansvarstagande BOSTÄDER OCH BOENDE

8 Socialdemokraterna i Malmö vill därför:» Att grönområden och parkytor ges en framträdande plats i planeringen av nya bostadsområden» Gå vidare med det miljöprogram för kommunen som nu har uppställda mål fram till och med 2008.» Begränsa hastighet och framkomlighet för persontrafik och tung trafik» Ställa högsta möjliga krav på en miljövänlig kollektivtrafik» Slopa zonindelningen i Malmö lokaltrafik» Att den kommunala färdtjänsten ska upprätthålla god kvalitet och tillgänglighet» Främja cyklandet genom att bygga fler och säkra cykelleder.» Vidta åtgärder mot det buller och de skadliga små partiklar som är motortrafikens största hot mot stadsmiljön.» Konstatera att Malmö under den tid som kan överblickas inte har behov av trängselavgifter MILJÖ OCH TRAFIK

9 Socialdemokraterna i Malmö vill därför:» Säkra att det nya, framväxande Malmö med många barn och tonåringar kan erbjuda dessa ett rikt och varierat utbud av idrott, fritidsverksamheter och barn- och ungdomskultur.» Utforma nya boendemiljöer och stadsdelar och förändra gamla så att ungdomars och barns behov av samlingsplatser och inbjudande utemiljöer garanteras.» Stödja föräldragrupper som tar initiativ i bostadsområden och runt skolor för att skapa meningsfull och trygg fritid för sina barn och ungdomar.» Att det byggs fler idrottsplatser och sporthallar» Åter satsa på öppna fritidsgårdar i bostadsområden där behovet av dessa är särskilt stora. FRITID

10 Socialdemokraterna i Malmö vill:» Att polisen syns ute i samhället» Att samarbetet mellan polis, skola, de sociala myndigheterna och frivilliggrupper i Malmö fördjupas och ges resurser» Att bemöta unga lagöverträdare, särskilt de under 15 år, samt deras föräldrar med åtgärder» Att en ny polishögskola förläggs till Malmö.» Att kampen mot ekonomisk brottslighet i kommunen ges prioritet» Verka för visionen om en stad befriad från alkohol- och drogmissbruk genom förebyggande arbete TRYGGHET, SÄKERHET OCH KAMP MOT BROTTEN

11 Socialdemokraterna i Malmö vill satsa på:» Aktiv näringslivsetablering och ökad samverkan med Köpenhamn» Kraftfulla åtgärder mot alla former av diskriminering i arbetslivet.» Fler samverkansformer inom näringslivet» Målinriktad satsning på fritids-, nöjes- och upplevelsenäringarna» Konkurrens på lika villkor» Konsekvent tillämpning av professionell upphandling i kommunen ARBETE OCH FÖRETAGANDE

12 Socialdemokraterna i Malmö vill därför:» Utveckla kommunens arbete för kvinnofrid med särskild inriktning mot äldre och funktionshindrade kvinnor» Fortsätta det framgångsrika stödet till kriscentra där såväl kvinnors som barns, men också mäns problematik ges en professionell behandling.» Uppmärksamma flickornas situation i skolan» Ta initiativ under mandatperioden för att i samarbete med Malmö högskola utveckla och pröva olika pedagogiska modeller för att främja jämställdhet i skola och förskola.» Uppvärdera de idag kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg» Att heltid ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet.» Att Malmö kommun fortsätter att rikta medel i sina verksamheter för att utjämna löneskillnader mellan könen. JÄMSTÄLLDHET

13 Socialdemokraterna i Malmö vill därför att:» Arbete i Malmö kommun garanterar delaktighet och kompetensutveckling» Heltid är norm för arbete i kommunen och att deltid betraktas som en möjlighet.» Malmö stad blir en förebild när det gäller att skapa en personalsammansättning som motsvarar befolkningen.» Kamp mot sjukfrånvaron, anställdas rätt till friskvård och professionell rehabilitering slås fast som bärande delar i personalpolitiken.» Garantera likvärdiga löner för likvärdigt arbete» Antalet tillsvidareanställda i kommunen ökar i förhållande till antalet timanställningar ATT ARBETA I MALMÖ

14 Socialdemokraterna i Malmö vill därför:» Att frågan om ett nytt fristående Konstmuseum utreds» Att Malmö får ett museum som skildrar industristaden Malmö» Att barn- och ungdomskulturen prioriteras.» Att barnteaterföreställningar inom institutionerna och det fria kulturlivet subventioneras» Att pengar till kultur i förskola och skola öronmärks.» Att Kulturskolan byggs ut och ges resurser» Att samtliga bibliotek ska ha generösa öppettider» Att studieförbund och främjandeorganisationernas arbete, Skådebanan och Konstfrämjandet, ska stödjas KULTUR

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vi har en idé om Stockholm

Vi har en idé om Stockholm Vi har en idé om Stockholm 99 steg del 1 av 3 Presentation 060905 Socialdemokraterna STOCKHOLM Stockholm - den trygga staden och den rättvisa staden Människorna är stadens viktigaste resurs. Vi socialdemokrater

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer