Investera i framtidens Sollentuna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera i framtidens Sollentuna!"

Transkript

1 Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009

2 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009 Vi lägger grunden för framtidens Sollentuna! Dagens samlade opposition i Sollentuna har siktet inställt på att som Morgondagens majoritet ta över rodret i Sollentuna kommun och skapa ett attraktivt, modernt och framtidsorienterat Sollentuna. Genom offensiva och kreativa förslag som förbättrar vardagen för Sollentunaborna lägger vi en grund för framtidens Sollentuna. I vår budget investerar vi i välfärd och demokrati. Kvaliteten måste höjas inom bl a förskola, skola, vuxenutbildning och äldreomsorg. Våra förslag förbättrar livsvillkoren framförallt för barn, ungdomar och äldre. En del av våra förslag tar den nuvarande majoriteten över. Men det är bättre att vi - själva - får ta fullt ansvar för våra förslag och reformer och förnya Sollentuna och möta morgondagens tuffa utmaningar. Långsiktighet och ansvarstagande Världsekonomin är på väg ned i en lågkonjunktur. Detta kommer givetvis att påverka kommunens ekonomi och verksamheter under flera år framöver. Sollentuna Kommun har dock gjort stora överskott de senaste åren och har pengar på banken, inga lån och få borgensåtaganden. Kommunens goda ekonomi innebär tyvärr inte att det är hög kvalitet i alla kommunens verksamheter. Hindren för en fullgod verksamhet är inte alltid en brist på pengar, utan snarare en brist på politisk dådkraft och kompetens hos den moderatledda majoriteten. Vi anser att kommunen ska bedriva en långsiktigt ansvarsfull politik. Det innebär att kommunen inte ska sälja ut de tillgångar och verksamheter som finns inom Sollentuna Energi och Sollentunahem i form av verksamhetslokaler, för t ex äldreomsorg och skola, och hyreslägenheter. En ansvarsfull politik för kvalitet och kostnadseffektivitet kräver en välutbyggd kommunal verksamhet. Vi vill satsa på en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Därför ska kommunen bygga upp en aktiv omvärldsbevakning. Demokrati och rättvisa Det är de sociala dimensionerna som är avgörande för segregation i boendet inte de etniska. Koncentrationen av arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå i ett område är mer avgörande, än vart man är född. Segregation och diskriminering ska bekämpas och kommunens arbete mot detta ska intensifieras. De grundläggande mänskliga rättigheterna ska värnas. Det handlar framförallt om att gå från ord till handling. Sfi fungerar som en kontaktpunkt mellan de nyanlända och det svenska samhället. Det är därför viktigt att, förutom en effektiv undervisning i svenska språket, där ges kunskaper och information om lagstiftning, seder och bruk. Vidare fungerar oftast även praktikplatser och arbetsplatsen som en integrationsbro mot samhället. 2

3 Vi anser att kommunen behöver utveckla dialogen med medborgarna före beslut. Om kommunen genomför en god förankringsprocess före beslutet så kommer förmodligen förståelsen och delaktigheten bland medborgarna att öka. Varje nämnd ska årligen upprätta ett barnbokslut för att visa hur kommunen levt upp till FN:s barnkonvention. Barn och ungdomar måste få ökat inflytande i samhället. Kommunen skall arbeta målmedvetet mot alla former av mobbning i samhället och framförallt i skolor och förskolor. Integrations- och demokratinämnden har inte någon roll att spela med sin nuvarande utformning. Kunskap och framtidstro Förskolan är en pedagogisk verksamhet med en egen läroplan och är en början på det livslånga lärandet. Därför är varje extra resurs som vi kan läggas för att höja kvaliteten i förskolan, oerhört värdefull. Vi vill därför satsa på fler pedagoger i verksamheten, men också genom att höja ersättningen till förskolan per barn och ge möjlighet för förskolorna att minska antalet barn per barngrupp, samtidigt som vi strävar efter en platsgaranti. De kostnads- och verksamhetsmässiga effekterna av nyligen införda vårdnadsbidraget ska kontinuerligt följas upp. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. Eleverna ska ges mer tid med sina lärare för att ytterligare stimulera måluppfyllelse. Det ska avsättas tillräckligt med medel till barn i behov av särskilt stöd. Det behövs också fler vuxna i skolan, det gäller elevstödjande verksamheter så som kuratorer och skolsköterskor såväl som kamratstödjare, förenings- och föräldramedverkan. Välutbildade lärare, med goda möjligheter till fortbildning, ökar kvaliteten i undervisningen. Det är ett politiskt ansvar att lärarlönerna ligger på en konkurrenskraftig nivå. Rudbecksskolan ska kvarstå som kommunal gymnasieskola, detta är bl a en garanti för att kommunen kan satsa på fler yrkesutbildningar och bidra till möjligheter till lärlingsutbildning. Det ska alltid finnas ett kommunalt alternativ inom all skolverksamhet för att garantera valfrihet, kontroll över utbud, ekonomi och platser samt att kommunen bibehåller kompetens i organisationen. Vi är öppna för att fler skolor blir kommunala friskolor. Livsglädje och trygghet De flesta seniorer är pigga och aktiva. Det är väsentligt att det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter såväl inom som utom kommunens ansvarsområde. Seniorträffarna är en viktig del av detta. Äldre ska kunna känna trygghet och livsglädje i Sollentuna i åldrandets alla skeenden. När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett särskilt boende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats i särskilt boende. Idag räcker inte riktigt platserna på särskilt boende till, vilket bl a uttrycks att antalet inte verkställda beslut ökar hela tiden. Kommunen har en omfattande nybyggnation framför sig för att täcka de ökande behoven och för att ersätta det snart utdömda Nytorp. Byggplanerna behöver därför snabbas på. Kommunen ska också planlägga för trygghetsboenden i kommunen. Genom framsynt planering av boende och service blir det lättare att leva ett självständigt liv. Vård- och omsorgsnämnden ska vara en aktiv part i samhällsplaneringen. Det behövs att kommunen tar krafttag för at trygga behoven av LSSboenden. 3

4 All äldreomsorg i Sollentuna ska hålla hög kvalitet. Kommunen ska verka för att det finns välutbildad personal i tillräcklig omfattning inom äldreomsorgen. Kommunen ska kontinuerligt följa upp kvaliteten i verksamheten och avtalen med de olika utförarna. Vi värnar om att det finns en väl kvalificerad kommunal utförare även framöver. Boende och byggande Vi ser bostadsfrågan som en ödesfråga om alla ska få plats i Sollentuna. Den politik som den nuvarande majoriteten drivit innebär att i stort sätt bara villor och bostadsrätter har byggts. Den moderatledda majoriteten har samtidigt sålt ut 934 hyresrätter ur Sollentunahems bestånd genom ombildning till priser under marknadspris, något som har gynnat ett fåtal på bekostnad av övriga Sollentunabor. Antalet hyresrätter kommer därför att vara färre 2010 än när mandatperioden började. Detta gör det också svårare för bl a låginkomsttagare och unga att bo i vår kommun. I Sollentuna ska det finnas bostäder som möter olika gruppers behov och önskemål. Sollentuna måste satsa på ungdomar som flyttar hemifrån och erbjuda små bostäder till rimliga kostnader. Bostadsförsörjningsprogrammets vackra ord om blandade upplåtelseformer måste bli verklighet. Detta förutsätter att det byggs hyresrätter i de nya kommande bostadsområdena och vid kompletteringsbebyggelse. Vi verkar för att andelen hyresrätter vid nybyggnationer ska öka kraftigt jämfört med de senaste åren, det förutsätter att kommunen ställer krav på byggherrar avseende upplåtelseform. När nya bostäder planeras ska miljömålen beaktas. Vi anser att kommunen ska verka för att det byggs energisnåla s k passivhus i Sollentuna både när det gäller bostäder och annan bebyggelse. Vid renoveringar av miljonprogramsområdena i Sollentuna ska energisparande åtgärder särskilt beaktas. Nybebyggelse bör främst planeras så att det är nära till kollektivtrafik. Väsjöområdet ska planeras så att det tas hänsyn till miljöer som bör bevaras och inte leder till trafikstörningar inom nya och befintliga bostadsområden. Kilowattjakten ska fortsätta, både vid nybyggnation och i befintliga lokaler. Fjärrvärmeutbyggnaden till egna hem ska fortsätta. Sollentuna Energi ska utreda förutsättningarna att investera i vindkraftverk. Kommunen utnyttjade tyvärr inte det statliga bidrag för installation av solceller på kommunens tak som gällde t o m september I framtiden får inte kommunen slarva bort sådana erbjudanden. Klimatsmart och hållbart Klimatfrågan är den stora ödesfrågan för vår tid. Det kommer att kräva stora omställningar för att möta klimatutmaningen.. Hållbar utveckling bör genomsyra hela samhällsplaneringen och bör sträva efter att alla Sollentunabor ska agera klimatsmart. Arbetet med den utlovade klimatstrategin måste snarast genomföras på ett konstruktivt sätt i samråd med medborgarna och sedan slutföras under året så att den efter antagandet blir ett betydelsefullt styrdokument för all kommunal verksamhet. Störande trafikbuller och farliga partiklar är en hälsorisk, som medför betydande problem i Sollentunas boendemiljöer. För att förbättrande åtgärder ska vidtas måste kommunen agera kraftfullt gentemot ansvariga huvudmän. När nya bostadsområden planeras ska bullerproblematiken beaktas. Kommunen ska verka för att tyst asfalt läggs på lämpliga delar av vägnätet i Sollentuna. 4

5 Kommunen ska enbart köpa miljöbilar till de kommunala verksamheterna. Dessa miljöbilar kan sedan hyras ut, i en bilpool, på kvällar och helger. Vi vill utreda förutsättningarna för att stimulera samåkning. Det behövs en satsning på fler, sammanhängande och bättre markerade, cykelleder, samt fler stöldsäkra cykelställ vid pendeltågsstationer och centrum. Snyggt och välskött I dag finns det många utemiljöer i Sollentuna som är misskötta. Det är oklippta buskar, det är skräp som ligger kvar i långa tider och planteringar som får växa igen. Ett annat exempel är lekplatser som inte underhållits och därmed blivit direkt livsfarliga. Under senare år har kommunen tagit några steg till förbättring, men det räcker inte långt. Det är uppenbart att kommunen under en längre tid saknat vilja och förmåga att sköta de befintliga utemiljöerna vilket fått till följd att de i många fall har förfallit. Nu är det stora insatser som måste göras. Bilvägar och gång- och cykelvägarna ska ha en god standard och vägunderhållet ska förnyas i en sådan takt att kapitalförstörelse och potthål i vägarna undviks. Snöröjningen behöver också förbättras rejält jämfört med tidigare år, speciellt på gång- och cykelvägnätet. Kultur och fritid Föreningslivet har en viktig roll i Sollentuna. Kommunen ska aktivt stödja alla typer av föreningar. Föreningslivet är en central mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Föreningslivet ska få bättre tillgång till lokaler i t ex kommunens skolor. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor, genom att Sollentuna stimulerar, satsar på och deltar i nätverk mellan föreningar, institutioner och företag.. Det ska bli naturligt att föreningsliv och andra aktörer som inte drivs med vinstintresse får ansvar för verksamheter. Vi vill värna och utveckla kommunens bibliotek. Biblioteken ska vara inbjudande mötesplatser för alla Sollentunabor och ha generösa öppettider. Det är viktigt och bra att kommunens bibliotek satsar framtidsinriktat genom att använda sig av IT-lösningar i biblioteksverksamheten. Vi anser att det ska finnas fritidsgårdar över hela kommunen. Ansvaret för fritidsgårdsverksamheten ska återföras till kultur- och fritidsnämnden. Fritidsverksamhet för äldre ungdom ska värnas. Under 2009 invigs äntligen Ungdomens hus i centrala Tureberg, den blir navet i kommunens verksamhet för de äldre ungdomarna. Vi ser gärna att det finns fler verksamheter för ungdomar i andra kommundelar. Vi vill satsa på och utveckla en sammanhållen rekreationspark för kultur, fritid, idrott, utbildning och gastronomi för alla medborgare som innehåller Sollentunavallen, Edsbergs slott, slottsparken, Stallbacken (med konsthall och nya satsningar), Edsbacka krog, Rudbecksskolan, den kommande skateboardparken, Rackethallen och Sim- och Sporthallen. Området bör också kompletteras med en scen för friluftsframträdanden på Stallbacken och en sandstrand för bad vid Edsvikens strand intill Sollentunavallen. Det är viktigt, att kommunen värnar om Sollentunas gröna kilar. Sollentunaborna ska ges möjlighet att söka fristad från stress och jäkt i sin närhet, liksom djur och växter måste ges möjlighet att leva och sprida sig i närhet av storstad. Vi ser en stor fördel för Sollentuna att både ha närheten till storstad och närheten till natur. 5

6 Delaktighet och anställningstrygghet Sollentuna Kommun ska bedriva en ansvarstagande personalpolitik. Vi anser att den politiska delaktigheten i personalpolitiken ska förstärkas genom att ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen. Nämnderna ska också bli delaktiga vid rekrytering av chef för sin förvaltning. Kommunen ska verka för lika lön för lika arbete och ökad jämställdhet på arbetsplatserna. Det är ett politiskt ansvar att lönerna ligger på en konkurrenskraftig nivå. Lönekriterierna ska utformas genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Arbete och företagande Rätten till arbete är grunden för den svenska välfärden. Kommunen har en väsentlig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken, även om staten har huvudansvaret. Sollentuna kommun har sedan valet 2006 försvagat arbetslinjen genom att den moderatledda majoriteten har sålt ut hyresrätter vilket försvårar rekrytering av personal. De har halverat vuxenutbildningen vilket begränsar möjligheten till nödvändig kompetenshöjning hos medborgarna. De har också tagit bort 90% av medlen för sommarjobb vilket försvårar för ungdomar att skapa kontaktnät och att få viktig arbetslivserfarenhet. Kommunen ska aktivt verka för att erbjuda sommarjobb och praktikplatser i kommunala och kommunalt finansierade verksamheter. Kommunen ska också genomföra åtgärder för att underlätta pensionsavgångar och nyrekryteringar inom kommunförvaltningen. Den gymnasiala vuxenutbildningen utsätts nu för en slakt. Under de senaste åren har resurserna halverats och en ny halvering aviseras nu av den moderatledda majoriteten. Vi vill renovera vuxenutbildningen så att den blir attraktiv och framtidsorienterad. Då ökar möjligheterna till en andra chans ökar för dem som behöver komplettera sin utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Kommunen måste aktivt stödja dem som uppbär försörjningsstöd så att deras möjligt till arbete och/eller utbildning förstärks. Genom detta ges de en möjlighet att klara sin egen försörjning. Kommunen ska också medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna. I dag har det blivit allt svårare för företag, speciellt verksamhet som behöver lite större yta eller kan upplevas störande, att få mark och lokaler i vår kommun. Solidaritet och rättssäkerhet Sollentuna ska vara en trygg och välskött kommun där invånare får hjälp i utsatta situationer. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Hedersrelaterat förtryck ska bekämpas på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott stöd och skydd. Det förebyggande arbetet ska prioriteras, bl a ska samarbetet mellan kommunen främst dess socialtjänst -, polisen och det civila samhället fördjupas och förbättras. En annan viktig förebyggande åtgärd är en utbyggd kommunal konsumentvägledning, som bidrar till att förhindra att kommuninvånare hamnar i skuldfällor och socialbidragsberoende. Kvinnojouren tvingas i dag säga nej till kvinnor som söker stöd undan våld och hot. Tjejjouren hotas av nedläggning p g a resursbrist. Sollentuna saknar dessutom en mansjour som skulle kunna stötta de misshandlande att bryta sitt destruktiva beteende. Det är ovärdigt 6

7 en så rik kommun som Sollentuna att en så viktig frivillig verksamhet inte har de nödvändiga resurserna. Kommunens arbete mot främlingsfientlighet måste intensifieras med grund i de intentioner som fastställdes i full enighet av kommunfullmäktige hösten Det räcker inte med opinionsinsatser. Kommunen måste skyndsamt lösa de sociala samhällsproblem som krattar manegen åt de främlingsfientliga krafterna. Varje Sollentunabo skall ses som en fullvärdig medborgare och en unik individ. För den samlade oppositionen i Sollentuna Morgondagens majoritet Freddie Lundqvist (s) Ingwar Åhman Eklund (sp) Peter Godlund (mp) Fredrik Häggström (v) 7

8 Beslutssatser De yrkanden som är gemensamma för den samlade oppositionen är skrivna i fetstil. Samtliga nämnder 1. Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom uppbyggnad av en aktiv omvärldsbevakning och genom en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar.. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska i samband med delårsrapporten 2009 redovisa hur de arbetat med detta. 3. Samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att minska segregationen i kommunen. Nämnderna ska i samband med delårsrapporten 2009 redovisa konkreta förslag på hur de avser jobba med detta. 4. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i sambandet med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt 5. Samtliga nämnder får i uppdrag att i samband med budgeten 2010 tydliggöra målen bl a vad avseende årtal för redovisning samt utveckla metoder för att redovisa måluppfyllelse redan i delårsrapporten 6. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 2 och Avslag till majoritetens punkt 3 Kommunstyrelsen 1. Kommunen ska utvecklaoch marknadsföra området kring Edsviken, från Strandvägen till Stallbacken och upp t o m Rudbecksskolan, som en sammanhållen rekreationspark 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens metoder och organisation för näringslivsstöd syfte att uppnå fler företagsetableringar och fler arbetstillfällen. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Långtidsutredningen ska delrapporteras i samband med delårsrapporten

9 4. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hyra ut kommunens bilar på kvällar och helger i en bilpool. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur samåkning kan stimuleras. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomför en förstudie av en utbyggnad av spårtrafik mellan Väsjöområdet och Sollentuna Centrum. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera vatten- och energisparåtgärder i kommunens fastigheter. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med AB Sollentunahem och vård- och omsorgsnämnden, under 2009 planlägga för två trygghetsboenden för äldre där byggstart kan ske under Möjligheterna för att få fram nya bostäder med rimliga hyror för våra ungdomar och till andra Sollentunabor ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, planera så att en sandstrand för bad kan anläggas vid Edsviken inför sommaren Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen fr o m den 1 april Mark som kan användas främst för bostadsbyggande ska undantas från försäljning. Mark kan upplåtas med tomträtt. Mark ska även reserveras till framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. 14. I syfte att uppnå bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder ska kommunen aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna under mandatperioden 15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2009 genomföra minst ett rådslag i varje kommundel och att efter varje rådslag skriftligt redovisa vad som tagits upp till kommunstyrelsen och på kommunens webbplats tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av en permanent utomhusscen och en dansbana på Stallbacken 9

10 17. Kommunen ska i planeringen, i samarbete med grannkommunerna, värna de gröna kilarna som en ovillkorlig förutsättning för en sammanhållen grönstruktur ända in till Stockholms centrum tkr avsätts till en personalutvecklingspott för kommunens personal tkr ytterligare avsätts till sommarjobb för ungdomar i kommunens verksamheter tkr ytterligare avsätts för utökad vegetationsröjning på allmän platsmark samt utökad siktröjning i korsningar 21. Investeringsramen avseende kommunstyrelsens fastighetsinvesteringar anges till 300,8 miljoner kr för år Bifall till majoritetens förslag avseende 1-3 och I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att, efter samråd med föräldrar och personalorganisationer, fastställa det maximala antalet barn det får finnas i barngrupperna i förskolan. Uppdraget ska rapporteras i juni Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 4. Vårdnadsbidraget upphör fr o m den 1 januari Detta medför en besparing på tkr tkr ytterligare avsätts för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Med denna komplettering fastställs checkvärden för tkr ytterligare avsätts för att öka antalet kuratorer i Sollentunas skolor kr ytterligare avsätts för utökad s.k. salsakompensation till grundskolan i syfte att nå ökad måluppfyllelse i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att återkomma senast i september 2009 med förslag till ett mer flexibelt ersättningssystem som fördelar efter behov för måluppfyllelse samt så att långsiktig planering underlättas 9. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler kommunala friskolor i Sollentuna. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/

11 10. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi där alla får möjligheter att fullfölja en gymnasial utbildning. Särskild vikt ska läggas vid att tillgodose behovet för dem som anlänt till Sverige i vuxen ålder. Återrapporteringen ska ske till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag, i samverkan med socialnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr tillförs den gymnasiala vuxenutbildningen i syfte att återställa antalet platser till 2007 års nivå 4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler yrkesinriktade utbildningar kan etableras i Sollentuna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Bifall till majoritetens punkt 2 6. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden 1. Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Hedersrelaterat förtryck skall bekämpas, enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. Socialnämndens arbete med detta ska redovisas i samband med delårsrapporten Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner 4. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde 11

12 5. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett nytt hemlöshetsboende i kommunen med minst 10 platser. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr ytterligare avsätts till familjecentralen i Tureberg för att ersätta medel som landstinget inte längre bidrar med sedan Vårdval Stockholm infördes tkr ytterligare avsätts till åtgärder för temporärt boende för bostadslösa tkr ytterligare avsätts till kvinnofridsarbete i form av ett extra bidrag till tjejjouren inom Kvinnojouren 9. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1 och I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd trygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att planera utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och funktionshindrade ska ha rätt att välja bostadsort. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr ytterligare avsätts till priskompensation inom äldreomsorgen och LSSverksamheten tkr avsätts till fler korttidsplatser inom äldreomsorgen 5. Bifall till majoritetens förslag i punkt I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden tkr ytterligare avsätts till höjda bidrag till ungdoms- och handikapporganisationer tkr ytterligare avsätts till höjda bidrag till studieförbunden tkr ytterligare avsätts till höjda bidrag till kulturföreningar och stipendier 4. Ett kulturstipendium för ungdomar inrättas. 5. Bifall till majoritetens förslag avseende punkt I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för kultur- och fritidsnämnden 12

13 Miljö- och byggnadsnämnden 1. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för miljö- och byggnadsnämnden Integrations- och demokratinämnden 1. Integrations- och demokratinämnden läggs ner fr o m den 1 januari Kommunstyrelsen tar över ansvaret för det ansvarsområde och för den verksamhet som integrations- och demokratinämnden tidigare bedrivit. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla nämnder har mål gällande integration och demokrati. Exploateringsverksamheten 1. Bifall avseende majoritetens punkt 1 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för exploateringsverksamheten Rösjöstyrelsen 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för rösjöstyrelsen bifalls Produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg bifalls Finansiering Övrigt 1. Skattesatsen fastsälls för år 2009 till 18,20 kronor per skattekrona 2. Kommunstyrelsen medges att disponera 8 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov Kommunens strategi för finansiering av investeringar förändras så att upplåning/i anspråkstagande av befintligt kapital möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten 4. Socialdemokraterna deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2009 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 13

14 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2009 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 18,6 miljoner kronor. 14

15 RESULTATRÄKNING (Mkr) för 2009 S-budget Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar - 85 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar Skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift 86 Generella statsbidrag och utjämning -64 Finansiella intäkter 62 Finansiella kostnader - 5 Årets resultat 17 15

16 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (Mkr) Budget 2009 Nämnderna Budgetförslagen Kapitaltjänstkostnader 135 Pensioner utöver de som påförs verksamheterna - 43 Övrigt KS oförutsedda - 8 Buffert - 23 Verksamhetens nettokostnader

17 NÄMNDBUDGETAR (Mkr) Budget 2009 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastigheter Barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg Rösjöstyrelsen 80 Summa

18 INVESTERINGAR under 2009 (Mkr) Kommunstyrelsen - 3,9 KS-fastigheter - 300,8 Nämnderna * Barn- och ungdomsnämnden - 8,0 * Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 1,4 * Socialnämnden - 0,5 * Vård- och omsorgsnämnden - 1,2 * Kultur- och fritidsnämnden - 10,2 * Miljö- och byggnadsnämnden - 2,0 Exploateringsverksamheten 22,9 Rösjöstyrelsen - 0,2 Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg - 2,5 Summa - 307,8 18

19 FINANSNETTO (Mkr) Budget 2009 Intäkter Avkastningar, utdelningar och ränteintäkter 62 Summa intäkter 62 Kostnader Administrativa kostnader och finansiell pensionskostnad - 5 Summa netto 57 19

20 SKATTENETTO (Mkr) Budget 2009 Skatteintäkter Kommunalskatt Kommunal fastighetsavgift 86 Summa skatteintäkter Sollentuna-Staten Utjämning Inkomstutjämning - 212,3 Kostnadsutjämning 216,7 Regleringsbidrag/-avgift - 37,2 Utjämning av LSS - 31,3 Summa utjämning mellan kommunerna - 64,1 Summa skatter, statsbidrag och utjämning 2 581,9 20

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 HELA SVERIGES PARTI Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016 Vi är svensk välfärd Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 Vi är svensk välfärd Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 2 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 3 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer