Investera i framtidens Sollentuna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera i framtidens Sollentuna!"

Transkript

1 Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009

2 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009 Vi lägger grunden för framtidens Sollentuna! Dagens samlade opposition i Sollentuna har siktet inställt på att som Morgondagens majoritet ta över rodret i Sollentuna kommun och skapa ett attraktivt, modernt och framtidsorienterat Sollentuna. Genom offensiva och kreativa förslag som förbättrar vardagen för Sollentunaborna lägger vi en grund för framtidens Sollentuna. I vår budget investerar vi i välfärd och demokrati. Kvaliteten måste höjas inom bl a förskola, skola, vuxenutbildning och äldreomsorg. Våra förslag förbättrar livsvillkoren framförallt för barn, ungdomar och äldre. En del av våra förslag tar den nuvarande majoriteten över. Men det är bättre att vi - själva - får ta fullt ansvar för våra förslag och reformer och förnya Sollentuna och möta morgondagens tuffa utmaningar. Långsiktighet och ansvarstagande Världsekonomin är på väg ned i en lågkonjunktur. Detta kommer givetvis att påverka kommunens ekonomi och verksamheter under flera år framöver. Sollentuna Kommun har dock gjort stora överskott de senaste åren och har pengar på banken, inga lån och få borgensåtaganden. Kommunens goda ekonomi innebär tyvärr inte att det är hög kvalitet i alla kommunens verksamheter. Hindren för en fullgod verksamhet är inte alltid en brist på pengar, utan snarare en brist på politisk dådkraft och kompetens hos den moderatledda majoriteten. Vi anser att kommunen ska bedriva en långsiktigt ansvarsfull politik. Det innebär att kommunen inte ska sälja ut de tillgångar och verksamheter som finns inom Sollentuna Energi och Sollentunahem i form av verksamhetslokaler, för t ex äldreomsorg och skola, och hyreslägenheter. En ansvarsfull politik för kvalitet och kostnadseffektivitet kräver en välutbyggd kommunal verksamhet. Vi vill satsa på en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Därför ska kommunen bygga upp en aktiv omvärldsbevakning. Demokrati och rättvisa Det är de sociala dimensionerna som är avgörande för segregation i boendet inte de etniska. Koncentrationen av arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå i ett område är mer avgörande, än vart man är född. Segregation och diskriminering ska bekämpas och kommunens arbete mot detta ska intensifieras. De grundläggande mänskliga rättigheterna ska värnas. Det handlar framförallt om att gå från ord till handling. Sfi fungerar som en kontaktpunkt mellan de nyanlända och det svenska samhället. Det är därför viktigt att, förutom en effektiv undervisning i svenska språket, där ges kunskaper och information om lagstiftning, seder och bruk. Vidare fungerar oftast även praktikplatser och arbetsplatsen som en integrationsbro mot samhället. 2

3 Vi anser att kommunen behöver utveckla dialogen med medborgarna före beslut. Om kommunen genomför en god förankringsprocess före beslutet så kommer förmodligen förståelsen och delaktigheten bland medborgarna att öka. Varje nämnd ska årligen upprätta ett barnbokslut för att visa hur kommunen levt upp till FN:s barnkonvention. Barn och ungdomar måste få ökat inflytande i samhället. Kommunen skall arbeta målmedvetet mot alla former av mobbning i samhället och framförallt i skolor och förskolor. Integrations- och demokratinämnden har inte någon roll att spela med sin nuvarande utformning. Kunskap och framtidstro Förskolan är en pedagogisk verksamhet med en egen läroplan och är en början på det livslånga lärandet. Därför är varje extra resurs som vi kan läggas för att höja kvaliteten i förskolan, oerhört värdefull. Vi vill därför satsa på fler pedagoger i verksamheten, men också genom att höja ersättningen till förskolan per barn och ge möjlighet för förskolorna att minska antalet barn per barngrupp, samtidigt som vi strävar efter en platsgaranti. De kostnads- och verksamhetsmässiga effekterna av nyligen införda vårdnadsbidraget ska kontinuerligt följas upp. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. Eleverna ska ges mer tid med sina lärare för att ytterligare stimulera måluppfyllelse. Det ska avsättas tillräckligt med medel till barn i behov av särskilt stöd. Det behövs också fler vuxna i skolan, det gäller elevstödjande verksamheter så som kuratorer och skolsköterskor såväl som kamratstödjare, förenings- och föräldramedverkan. Välutbildade lärare, med goda möjligheter till fortbildning, ökar kvaliteten i undervisningen. Det är ett politiskt ansvar att lärarlönerna ligger på en konkurrenskraftig nivå. Rudbecksskolan ska kvarstå som kommunal gymnasieskola, detta är bl a en garanti för att kommunen kan satsa på fler yrkesutbildningar och bidra till möjligheter till lärlingsutbildning. Det ska alltid finnas ett kommunalt alternativ inom all skolverksamhet för att garantera valfrihet, kontroll över utbud, ekonomi och platser samt att kommunen bibehåller kompetens i organisationen. Vi är öppna för att fler skolor blir kommunala friskolor. Livsglädje och trygghet De flesta seniorer är pigga och aktiva. Det är väsentligt att det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter såväl inom som utom kommunens ansvarsområde. Seniorträffarna är en viktig del av detta. Äldre ska kunna känna trygghet och livsglädje i Sollentuna i åldrandets alla skeenden. När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett särskilt boende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats i särskilt boende. Idag räcker inte riktigt platserna på särskilt boende till, vilket bl a uttrycks att antalet inte verkställda beslut ökar hela tiden. Kommunen har en omfattande nybyggnation framför sig för att täcka de ökande behoven och för att ersätta det snart utdömda Nytorp. Byggplanerna behöver därför snabbas på. Kommunen ska också planlägga för trygghetsboenden i kommunen. Genom framsynt planering av boende och service blir det lättare att leva ett självständigt liv. Vård- och omsorgsnämnden ska vara en aktiv part i samhällsplaneringen. Det behövs att kommunen tar krafttag för at trygga behoven av LSSboenden. 3

4 All äldreomsorg i Sollentuna ska hålla hög kvalitet. Kommunen ska verka för att det finns välutbildad personal i tillräcklig omfattning inom äldreomsorgen. Kommunen ska kontinuerligt följa upp kvaliteten i verksamheten och avtalen med de olika utförarna. Vi värnar om att det finns en väl kvalificerad kommunal utförare även framöver. Boende och byggande Vi ser bostadsfrågan som en ödesfråga om alla ska få plats i Sollentuna. Den politik som den nuvarande majoriteten drivit innebär att i stort sätt bara villor och bostadsrätter har byggts. Den moderatledda majoriteten har samtidigt sålt ut 934 hyresrätter ur Sollentunahems bestånd genom ombildning till priser under marknadspris, något som har gynnat ett fåtal på bekostnad av övriga Sollentunabor. Antalet hyresrätter kommer därför att vara färre 2010 än när mandatperioden började. Detta gör det också svårare för bl a låginkomsttagare och unga att bo i vår kommun. I Sollentuna ska det finnas bostäder som möter olika gruppers behov och önskemål. Sollentuna måste satsa på ungdomar som flyttar hemifrån och erbjuda små bostäder till rimliga kostnader. Bostadsförsörjningsprogrammets vackra ord om blandade upplåtelseformer måste bli verklighet. Detta förutsätter att det byggs hyresrätter i de nya kommande bostadsområdena och vid kompletteringsbebyggelse. Vi verkar för att andelen hyresrätter vid nybyggnationer ska öka kraftigt jämfört med de senaste åren, det förutsätter att kommunen ställer krav på byggherrar avseende upplåtelseform. När nya bostäder planeras ska miljömålen beaktas. Vi anser att kommunen ska verka för att det byggs energisnåla s k passivhus i Sollentuna både när det gäller bostäder och annan bebyggelse. Vid renoveringar av miljonprogramsområdena i Sollentuna ska energisparande åtgärder särskilt beaktas. Nybebyggelse bör främst planeras så att det är nära till kollektivtrafik. Väsjöområdet ska planeras så att det tas hänsyn till miljöer som bör bevaras och inte leder till trafikstörningar inom nya och befintliga bostadsområden. Kilowattjakten ska fortsätta, både vid nybyggnation och i befintliga lokaler. Fjärrvärmeutbyggnaden till egna hem ska fortsätta. Sollentuna Energi ska utreda förutsättningarna att investera i vindkraftverk. Kommunen utnyttjade tyvärr inte det statliga bidrag för installation av solceller på kommunens tak som gällde t o m september I framtiden får inte kommunen slarva bort sådana erbjudanden. Klimatsmart och hållbart Klimatfrågan är den stora ödesfrågan för vår tid. Det kommer att kräva stora omställningar för att möta klimatutmaningen.. Hållbar utveckling bör genomsyra hela samhällsplaneringen och bör sträva efter att alla Sollentunabor ska agera klimatsmart. Arbetet med den utlovade klimatstrategin måste snarast genomföras på ett konstruktivt sätt i samråd med medborgarna och sedan slutföras under året så att den efter antagandet blir ett betydelsefullt styrdokument för all kommunal verksamhet. Störande trafikbuller och farliga partiklar är en hälsorisk, som medför betydande problem i Sollentunas boendemiljöer. För att förbättrande åtgärder ska vidtas måste kommunen agera kraftfullt gentemot ansvariga huvudmän. När nya bostadsområden planeras ska bullerproblematiken beaktas. Kommunen ska verka för att tyst asfalt läggs på lämpliga delar av vägnätet i Sollentuna. 4

5 Kommunen ska enbart köpa miljöbilar till de kommunala verksamheterna. Dessa miljöbilar kan sedan hyras ut, i en bilpool, på kvällar och helger. Vi vill utreda förutsättningarna för att stimulera samåkning. Det behövs en satsning på fler, sammanhängande och bättre markerade, cykelleder, samt fler stöldsäkra cykelställ vid pendeltågsstationer och centrum. Snyggt och välskött I dag finns det många utemiljöer i Sollentuna som är misskötta. Det är oklippta buskar, det är skräp som ligger kvar i långa tider och planteringar som får växa igen. Ett annat exempel är lekplatser som inte underhållits och därmed blivit direkt livsfarliga. Under senare år har kommunen tagit några steg till förbättring, men det räcker inte långt. Det är uppenbart att kommunen under en längre tid saknat vilja och förmåga att sköta de befintliga utemiljöerna vilket fått till följd att de i många fall har förfallit. Nu är det stora insatser som måste göras. Bilvägar och gång- och cykelvägarna ska ha en god standard och vägunderhållet ska förnyas i en sådan takt att kapitalförstörelse och potthål i vägarna undviks. Snöröjningen behöver också förbättras rejält jämfört med tidigare år, speciellt på gång- och cykelvägnätet. Kultur och fritid Föreningslivet har en viktig roll i Sollentuna. Kommunen ska aktivt stödja alla typer av föreningar. Föreningslivet är en central mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Föreningslivet ska få bättre tillgång till lokaler i t ex kommunens skolor. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor, genom att Sollentuna stimulerar, satsar på och deltar i nätverk mellan föreningar, institutioner och företag.. Det ska bli naturligt att föreningsliv och andra aktörer som inte drivs med vinstintresse får ansvar för verksamheter. Vi vill värna och utveckla kommunens bibliotek. Biblioteken ska vara inbjudande mötesplatser för alla Sollentunabor och ha generösa öppettider. Det är viktigt och bra att kommunens bibliotek satsar framtidsinriktat genom att använda sig av IT-lösningar i biblioteksverksamheten. Vi anser att det ska finnas fritidsgårdar över hela kommunen. Ansvaret för fritidsgårdsverksamheten ska återföras till kultur- och fritidsnämnden. Fritidsverksamhet för äldre ungdom ska värnas. Under 2009 invigs äntligen Ungdomens hus i centrala Tureberg, den blir navet i kommunens verksamhet för de äldre ungdomarna. Vi ser gärna att det finns fler verksamheter för ungdomar i andra kommundelar. Vi vill satsa på och utveckla en sammanhållen rekreationspark för kultur, fritid, idrott, utbildning och gastronomi för alla medborgare som innehåller Sollentunavallen, Edsbergs slott, slottsparken, Stallbacken (med konsthall och nya satsningar), Edsbacka krog, Rudbecksskolan, den kommande skateboardparken, Rackethallen och Sim- och Sporthallen. Området bör också kompletteras med en scen för friluftsframträdanden på Stallbacken och en sandstrand för bad vid Edsvikens strand intill Sollentunavallen. Det är viktigt, att kommunen värnar om Sollentunas gröna kilar. Sollentunaborna ska ges möjlighet att söka fristad från stress och jäkt i sin närhet, liksom djur och växter måste ges möjlighet att leva och sprida sig i närhet av storstad. Vi ser en stor fördel för Sollentuna att både ha närheten till storstad och närheten till natur. 5

6 Delaktighet och anställningstrygghet Sollentuna Kommun ska bedriva en ansvarstagande personalpolitik. Vi anser att den politiska delaktigheten i personalpolitiken ska förstärkas genom att ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen. Nämnderna ska också bli delaktiga vid rekrytering av chef för sin förvaltning. Kommunen ska verka för lika lön för lika arbete och ökad jämställdhet på arbetsplatserna. Det är ett politiskt ansvar att lönerna ligger på en konkurrenskraftig nivå. Lönekriterierna ska utformas genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Arbete och företagande Rätten till arbete är grunden för den svenska välfärden. Kommunen har en väsentlig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken, även om staten har huvudansvaret. Sollentuna kommun har sedan valet 2006 försvagat arbetslinjen genom att den moderatledda majoriteten har sålt ut hyresrätter vilket försvårar rekrytering av personal. De har halverat vuxenutbildningen vilket begränsar möjligheten till nödvändig kompetenshöjning hos medborgarna. De har också tagit bort 90% av medlen för sommarjobb vilket försvårar för ungdomar att skapa kontaktnät och att få viktig arbetslivserfarenhet. Kommunen ska aktivt verka för att erbjuda sommarjobb och praktikplatser i kommunala och kommunalt finansierade verksamheter. Kommunen ska också genomföra åtgärder för att underlätta pensionsavgångar och nyrekryteringar inom kommunförvaltningen. Den gymnasiala vuxenutbildningen utsätts nu för en slakt. Under de senaste åren har resurserna halverats och en ny halvering aviseras nu av den moderatledda majoriteten. Vi vill renovera vuxenutbildningen så att den blir attraktiv och framtidsorienterad. Då ökar möjligheterna till en andra chans ökar för dem som behöver komplettera sin utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Kommunen måste aktivt stödja dem som uppbär försörjningsstöd så att deras möjligt till arbete och/eller utbildning förstärks. Genom detta ges de en möjlighet att klara sin egen försörjning. Kommunen ska också medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna. I dag har det blivit allt svårare för företag, speciellt verksamhet som behöver lite större yta eller kan upplevas störande, att få mark och lokaler i vår kommun. Solidaritet och rättssäkerhet Sollentuna ska vara en trygg och välskött kommun där invånare får hjälp i utsatta situationer. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Hedersrelaterat förtryck ska bekämpas på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott stöd och skydd. Det förebyggande arbetet ska prioriteras, bl a ska samarbetet mellan kommunen främst dess socialtjänst -, polisen och det civila samhället fördjupas och förbättras. En annan viktig förebyggande åtgärd är en utbyggd kommunal konsumentvägledning, som bidrar till att förhindra att kommuninvånare hamnar i skuldfällor och socialbidragsberoende. Kvinnojouren tvingas i dag säga nej till kvinnor som söker stöd undan våld och hot. Tjejjouren hotas av nedläggning p g a resursbrist. Sollentuna saknar dessutom en mansjour som skulle kunna stötta de misshandlande att bryta sitt destruktiva beteende. Det är ovärdigt 6

7 en så rik kommun som Sollentuna att en så viktig frivillig verksamhet inte har de nödvändiga resurserna. Kommunens arbete mot främlingsfientlighet måste intensifieras med grund i de intentioner som fastställdes i full enighet av kommunfullmäktige hösten Det räcker inte med opinionsinsatser. Kommunen måste skyndsamt lösa de sociala samhällsproblem som krattar manegen åt de främlingsfientliga krafterna. Varje Sollentunabo skall ses som en fullvärdig medborgare och en unik individ. För den samlade oppositionen i Sollentuna Morgondagens majoritet Freddie Lundqvist (s) Ingwar Åhman Eklund (sp) Peter Godlund (mp) Fredrik Häggström (v) 7

8 Beslutssatser De yrkanden som är gemensamma för den samlade oppositionen är skrivna i fetstil. Samtliga nämnder 1. Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom uppbyggnad av en aktiv omvärldsbevakning och genom en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar.. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska i samband med delårsrapporten 2009 redovisa hur de arbetat med detta. 3. Samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att minska segregationen i kommunen. Nämnderna ska i samband med delårsrapporten 2009 redovisa konkreta förslag på hur de avser jobba med detta. 4. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i sambandet med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt 5. Samtliga nämnder får i uppdrag att i samband med budgeten 2010 tydliggöra målen bl a vad avseende årtal för redovisning samt utveckla metoder för att redovisa måluppfyllelse redan i delårsrapporten 6. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 2 och Avslag till majoritetens punkt 3 Kommunstyrelsen 1. Kommunen ska utvecklaoch marknadsföra området kring Edsviken, från Strandvägen till Stallbacken och upp t o m Rudbecksskolan, som en sammanhållen rekreationspark 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens metoder och organisation för näringslivsstöd syfte att uppnå fler företagsetableringar och fler arbetstillfällen. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Långtidsutredningen ska delrapporteras i samband med delårsrapporten

9 4. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hyra ut kommunens bilar på kvällar och helger i en bilpool. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur samåkning kan stimuleras. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomför en förstudie av en utbyggnad av spårtrafik mellan Väsjöområdet och Sollentuna Centrum. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera vatten- och energisparåtgärder i kommunens fastigheter. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med AB Sollentunahem och vård- och omsorgsnämnden, under 2009 planlägga för två trygghetsboenden för äldre där byggstart kan ske under Möjligheterna för att få fram nya bostäder med rimliga hyror för våra ungdomar och till andra Sollentunabor ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Uppdraget ska rapporteras i samband med delårsrapporten Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, planera så att en sandstrand för bad kan anläggas vid Edsviken inför sommaren Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen fr o m den 1 april Mark som kan användas främst för bostadsbyggande ska undantas från försäljning. Mark kan upplåtas med tomträtt. Mark ska även reserveras till framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. 14. I syfte att uppnå bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder ska kommunen aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna under mandatperioden 15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2009 genomföra minst ett rådslag i varje kommundel och att efter varje rådslag skriftligt redovisa vad som tagits upp till kommunstyrelsen och på kommunens webbplats tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av en permanent utomhusscen och en dansbana på Stallbacken 9

10 17. Kommunen ska i planeringen, i samarbete med grannkommunerna, värna de gröna kilarna som en ovillkorlig förutsättning för en sammanhållen grönstruktur ända in till Stockholms centrum tkr avsätts till en personalutvecklingspott för kommunens personal tkr ytterligare avsätts till sommarjobb för ungdomar i kommunens verksamheter tkr ytterligare avsätts för utökad vegetationsröjning på allmän platsmark samt utökad siktröjning i korsningar 21. Investeringsramen avseende kommunstyrelsens fastighetsinvesteringar anges till 300,8 miljoner kr för år Bifall till majoritetens förslag avseende 1-3 och I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att, efter samråd med föräldrar och personalorganisationer, fastställa det maximala antalet barn det får finnas i barngrupperna i förskolan. Uppdraget ska rapporteras i juni Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 4. Vårdnadsbidraget upphör fr o m den 1 januari Detta medför en besparing på tkr tkr ytterligare avsätts för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Med denna komplettering fastställs checkvärden för tkr ytterligare avsätts för att öka antalet kuratorer i Sollentunas skolor kr ytterligare avsätts för utökad s.k. salsakompensation till grundskolan i syfte att nå ökad måluppfyllelse i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att återkomma senast i september 2009 med förslag till ett mer flexibelt ersättningssystem som fördelar efter behov för måluppfyllelse samt så att långsiktig planering underlättas 9. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler kommunala friskolor i Sollentuna. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/

11 10. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi där alla får möjligheter att fullfölja en gymnasial utbildning. Särskild vikt ska läggas vid att tillgodose behovet för dem som anlänt till Sverige i vuxen ålder. Återrapporteringen ska ske till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag, i samverkan med socialnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr tillförs den gymnasiala vuxenutbildningen i syfte att återställa antalet platser till 2007 års nivå 4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler yrkesinriktade utbildningar kan etableras i Sollentuna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Bifall till majoritetens punkt 2 6. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden 1. Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Hedersrelaterat förtryck skall bekämpas, enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. Socialnämndens arbete med detta ska redovisas i samband med delårsrapporten Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner 4. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde 11

12 5. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett nytt hemlöshetsboende i kommunen med minst 10 platser. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr ytterligare avsätts till familjecentralen i Tureberg för att ersätta medel som landstinget inte längre bidrar med sedan Vårdval Stockholm infördes tkr ytterligare avsätts till åtgärder för temporärt boende för bostadslösa tkr ytterligare avsätts till kvinnofridsarbete i form av ett extra bidrag till tjejjouren inom Kvinnojouren 9. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1 och I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd trygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att planera utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och funktionshindrade ska ha rätt att välja bostadsort. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten tkr ytterligare avsätts till priskompensation inom äldreomsorgen och LSSverksamheten tkr avsätts till fler korttidsplatser inom äldreomsorgen 5. Bifall till majoritetens förslag i punkt I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden tkr ytterligare avsätts till höjda bidrag till ungdoms- och handikapporganisationer tkr ytterligare avsätts till höjda bidrag till studieförbunden tkr ytterligare avsätts till höjda bidrag till kulturföreningar och stipendier 4. Ett kulturstipendium för ungdomar inrättas. 5. Bifall till majoritetens förslag avseende punkt I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för kultur- och fritidsnämnden 12

13 Miljö- och byggnadsnämnden 1. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för miljö- och byggnadsnämnden Integrations- och demokratinämnden 1. Integrations- och demokratinämnden läggs ner fr o m den 1 januari Kommunstyrelsen tar över ansvaret för det ansvarsområde och för den verksamhet som integrations- och demokratinämnden tidigare bedrivit. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla nämnder har mål gällande integration och demokrati. Exploateringsverksamheten 1. Bifall avseende majoritetens punkt 1 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för exploateringsverksamheten Rösjöstyrelsen 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för rösjöstyrelsen bifalls Produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2009, verksamhetsplan 2009 och investeringsplan 2009 för produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg bifalls Finansiering Övrigt 1. Skattesatsen fastsälls för år 2009 till 18,20 kronor per skattekrona 2. Kommunstyrelsen medges att disponera 8 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov Kommunens strategi för finansiering av investeringar förändras så att upplåning/i anspråkstagande av befintligt kapital möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten 4. Socialdemokraterna deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2009 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 13

14 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2009 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 18,6 miljoner kronor. 14

15 RESULTATRÄKNING (Mkr) för 2009 S-budget Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar - 85 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar Skatteintäkter Kommunal fastighetsavgift 86 Generella statsbidrag och utjämning -64 Finansiella intäkter 62 Finansiella kostnader - 5 Årets resultat 17 15

16 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (Mkr) Budget 2009 Nämnderna Budgetförslagen Kapitaltjänstkostnader 135 Pensioner utöver de som påförs verksamheterna - 43 Övrigt KS oförutsedda - 8 Buffert - 23 Verksamhetens nettokostnader

17 NÄMNDBUDGETAR (Mkr) Budget 2009 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastigheter Barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg Rösjöstyrelsen 80 Summa

18 INVESTERINGAR under 2009 (Mkr) Kommunstyrelsen - 3,9 KS-fastigheter - 300,8 Nämnderna * Barn- och ungdomsnämnden - 8,0 * Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 1,4 * Socialnämnden - 0,5 * Vård- och omsorgsnämnden - 1,2 * Kultur- och fritidsnämnden - 10,2 * Miljö- och byggnadsnämnden - 2,0 Exploateringsverksamheten 22,9 Rösjöstyrelsen - 0,2 Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg - 2,5 Summa - 307,8 18

19 FINANSNETTO (Mkr) Budget 2009 Intäkter Avkastningar, utdelningar och ränteintäkter 62 Summa intäkter 62 Kostnader Administrativa kostnader och finansiell pensionskostnad - 5 Summa netto 57 19

20 SKATTENETTO (Mkr) Budget 2009 Skatteintäkter Kommunalskatt Kommunal fastighetsavgift 86 Summa skatteintäkter Sollentuna-Staten Utjämning Inkomstutjämning - 212,3 Kostnadsutjämning 216,7 Regleringsbidrag/-avgift - 37,2 Utjämning av LSS - 31,3 Summa utjämning mellan kommunerna - 64,1 Summa skatter, statsbidrag och utjämning 2 581,9 20

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2007. Kommunstyrelsen den 9 november

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer