Sollentuna kan bli bättre för alla!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollentuna kan bli bättre för alla!"

Transkript

1 Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007

2 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan bli bättre. Sollentuna är idag en kommun där orättvisorna ökar och ekonomiska klyftor ständigt fördjupas. Det går tydliga skiljelinjer mellan oss socialdemokrater och den borgerliga majoritet som styrt Sollentuna i över ett kvartssekel. Vi socialdemokrater vill utveckla Sollentuna till en trygg kommun för alla. För att detta ska uppfyllas måste vi pressa tillbaka arbetslösheten, öka tryggheten och minska klyftorna i samhället! Vi måste tillsammans - ta ansvar för att göra Sollentuna bättre för alla! Vårt budgetförslag bygger på det program som vi socialdemokrater i Sollentuna gick till val på 2006 och de budgetdirektiv som vi presenterade i mars Då vi inte har tillräckliga underlag och de ekonomiska prognoserna för de närmaste åren är mycket osäkra, lägger vi ingen flerårsplan för Ansvarsfull ekonomisk politik Sollentuna kommun har idag en god ekonomi. Kommunen har inga lån och har ett stort eget kapital. Vår kommun har en av de högsta skattekrafterna i landet. Detta innebär att Sollentunaborna i genomsnitt har höga löneinkomster. Inom några år kommer nya utmaningar för kommunens ekonomi. Stora pensionsavgångar kommer att inträffa som utmanar kommunen på olika sätt dels genom att stora grupper kommunanställda kommer att gå i pension, dels genom vikande skatteintäkter då pensionärernas andel av befolkningen ökar samt på något längre sikt också genom ökade kostnader för äldreomsorgen. Den demografiska utmaningen är ett av skälen till att vi anser att det behövs en långtidsutredning för att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Finansiering - Oförändrad skatt och sund investeringspolitik Kommunalskatten ska bidra till såväl till en rättvis fördelning som till en väl fungerande ekonomi. Kommunalskattens storlek ska bestämmas utifrån kostnaden för den service och välfärd som Sollentunaborna efterfrågar. Socialdemokraterna föreslår oförändrad skatt för Den borgerliga majoriteten föreslår en skattesänkning med tjugofem öre. Det motsvarar cirka 33 miljoner kronor. För den enskilde kommuninvånaren påverkar inte skattesänkningen familjeekonomin i någon högre utsträckning. För den som tjänar 2

3 kr i månaden ger det 37,50 kr mer i plånboken per månad. Tjänar man kr/mån blir det 100 kr mer. Vi ser hellre att dessa 33 mkr används för att utveckla välfärden. Vi anser att kommunens strategi för finansiering av investeringar ska förändras så att upplåning möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten. Kommunen använder idag budgeten för planerat underhåll till omfattande renoveringar av t ex skolor som i praktiken är att räkna som investeringar. Vårt förslag gör det möjligt för kommunen att låna pengar av sig själv, från kommunens kassalikviditet. Då belastas inte driftbudgeten med dessa utgifter, kostnaderna sprids ut över flera år och påverkar inte heller det s. k. balanskravet enligt kommunallagen. På detta sätt skapas nödvändiga resurser för en bättre skola, äldreomsorg och socialomsorg. De kommunala bolagen skälig utdelning och nej till utförsäljningar Vi socialdemokrater är tydliga när det gäller våra kommunala bolag. Vi vill att bolagen ska få arbeta med de uppgifter som gjorde att bolagen en gång skapades, nämligen att erbjuda kommuninvånarna prisvärda och bra bostäder samt billig, miljövänlig och driftsäker energi. Vi säger också ett tydligt nej till alla former av utförsäljning av bolagen. Det inbegriper även ombildning av Sollentunahems lägenheter till bostadsrätter. Ombildning är ett hot mot såväl Sollentunahem som en framtida balans på bostadsmarknaden i kommunen. Full sysselsättning i Sollentuna Vårt långsiktiga mål är att det ska råda full sysselsättning bland Sollentunas invånare. Arbetslösheten har under senaste året sjunkit något i Sollentuna. Den öppna arbetslösheten låg på 2,7% i september 2006, vilket kan jämföras med 3,1% i september Den öppna ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 4,9% till 4,2%. En minskad arbetslöshet ger kommunen ökade skatteintäkter och bidrar till en ökad tillväxt. Den bidrar också till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Den fulla sysselsättningen bidrar framförallt till att öka tryggheten för kommuninvånarna samt att den bidrar till att minska klyftorna i kommunen. Kommunen har också ett lagstadgat ansvar att hålla sig löpande informerad om hur ungdomar upp till 20 år som inte är skolpliktiga sysselsätter sig. Det är av vikt att kommunen inte bara håller sig informerad utan också vidtar åtgärder för att stötta de av denna grupp som inte har sysselsättning. Kommunen har redan tagit vissa initiativ kring dessa unga utanför, men detta arbete måste bibehållas och utvecklas. 3

4 Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar, men kommunen har naturligtvis också en viktig roll att spela. Det är nödvändigt att kommunen målmedvetet arbetar för att utveckla arbetsmarknadsnämnden. I dag är den mest en informell diskussionsklubb. Den borde kunna åstadkomma mer för att minska arbetslösheten då den har en närmast optimal sammansättning med representanter från såväl kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och näringsliv. Den borgerliga regeringens politik kommer att leda till att arbetslösheten ökar. Samtidigt upphör i stort sätt alla tidigare arbetsmarknadspolitiska insatser som staten ansvarat för. Regeringens politik kommer med största säkerhet att medföra ökade kostnader för kommunen under 2007 i form av bl a ökade kostnader för försörjningsstöd. En annan viktig del i en fungerande arbetsmarknadspolitik är att finns en kvalitativ vuxenutbildning som gör att man kan förbättra sin anställningsbarhet och kompetens. Regeringen har nu lagt ner flera sådana vägar inom AMS-sfären. I statsbudgeten för 2007 dras också statsbidragen för vuxenutbildningen ner och läggs dessutom in i påsen till kommunerna. Kommunernas ansvar för en god vuxenutbildning ökar på grund av detta. Ett långsiktigt hållbart Sollentuna Allt i ett samhälle hänger ihop. Det är därmed nödvändigt att anlägga ett helhetsperspektiv och vara beredda på att arbeta långsiktigt för att nå förändring. Det Sollentuna som vi har i morgon styrs av de beslut vi fattar i dag. Ett helhetsperspektiv innebär att alla ska med. Så enkelt är det. För att uppnå helhetsperspektivet är det en förutsättning att utveckla synen på förebyggande arbete och se det som sociala investeringar som kan bidra till att samhällets resurser används mer effektivt nu och i framtiden. Förebyggande arbete må vara en utgift i dag, men innebär minskade kostnader på sikt. För att nå helhetssynen krävs också att kommuner samverkar med landstinget, föreningslivet, frivilligorganisationer och andra aktörer. Detta för att nå de samordningsvinster som samverkan på rätt sätt för med sig. Andra viktiga delar i samhällsbyggandet för ett hållbart Sollentuna handlar om de grundläggande elementen i samhället såsom rätten till arbete och bostad. En tredje beståndsdel är ett intensifierat arbete med miljöfrågor i vår vardag. Där bör även Sollentuna kommun ta ett större ansvar för att förbättra vår gemensamma miljö. Delaktighet och respekt för alla Sollentunabor Vi vill förstärka dialogen mellan Sollentunas medborgare och deras förtroendevalda. Detta kan ske genom samråd i kommundelarna och genom att införa medborgerlig förslagsrätt till kommunfullmäktige. Den borgerliga majoriteten har motsatt sig 4

5 båda dessa förslag trots att förslaget om samråd i kommundelarna ursprungligen var deras eget. Vi vill också satsa rejält på föreningslivet och stimulera den sociala ekonomin i Sollentuna genom att vi vill stimulera uppbyggandet av lokala och kommunövergripande nätverk. Dessa förslag bidrar tillsammans till att öka delaktigheten och samhörigheten bland Sollentunas medborgare. Vår socialdemokratiska politik bidrar till att hålla ihop Sollentuna. Vi vill fortfarande skapa ett Sollentuna där alla är med. Borgerligheten står för en annan politik. De står för skattesänkningar och ökad otrygghet. Detta gäller såväl i Sollentuna som i resten av Sverige. Mot vår politik för ett jämlikhet och integrerat Sollentuna ställer majoriteten förslag efter förslag som istället ökar ojämlikheten och segregation. För majoriteten räcker det tydligen med att inrätta en integrations- och demokratinämnd för att vara nöjda med sina insatser inom detta område. Vi har högre ambitioner än så. Brukarinflytande och bättre personalpolitik Den borgerliga majoriteten har under femton år drivit en målmedveten politik med syfte att konkurrensutsätta och privatisera så mycket av den kommunala verksamheten som möjligt. Det är en politik som satt fokus på den som utfört verksamheten och inte på kommunmedborgarna, och deras möjlighet att påverka innehållet i servicen. Detta syns inte minst i majoritetens senaste förslag om att införa en utmaningsrätt. Vi socialdemokrater anser inte att det är ett självändamål att konkurrensutsätta all verksamhet. Vi vill framför allt att brukarnas roll ska förstärkas. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen försökt att få med den borgerliga majoriteten på att göra en djupgående analys av hur den s.k. valfriheten inom förskola och skola påverkar såväl kommunens ekonomi som kvaliteten inom dessa verksamheter. Vi ser splittringen av de samlade resurserna och vi menar också att nuvarande ersättningssystem är kostnadsdrivande. Vi har hela tiden fått nej på vår begäran och det är helt uppenbart att den borgerliga majoriteten inte vågar ta reda på sanningen i dessa avseenden. En utvecklad personalpolitik Kommunen måste bli en mer aktiv arbetsgivare. Sollentuna Kommun måste bli en arbetsgivare som man söker sig till för att vi har gott rykte. Kommunen har idag också bland de lägsta medianlönerna bland de kommunalt anställda i vår region inom flertalet av välfärdsyrken som barnskötare, socialsekreterare, vårdbiträden, förskollärare, fritidspedagoger, bibliotekarier, personliga assistenter mm. Det är vi som förtroendevalda som 5

6 ytterst ansvarar för lönenivåerna utifrån de budgetramar vi sätter för verksamheten. Om kommunen fortsätter att ligga på en lönenivå under jämförbara kommuner kommer det att påverka Sollentunas konkurrenskraft nu när många kommuner inom de kommande åren kommer att behöva rekrytera många anställda för att täcka de stora pensionsavgångarna de kommande tio åren. I nuläget är mer än en fjärdedel (26 %) av kommunens anställda äldre än 55 år. Detta är med bakgrund av detta som vi avsätter resurser till en särskild pott för personalutveckling i vår budget. Vi står bakom det nya mål för ohälsotalen som majoriteten anger i sitt budgetförslag om att den nedåtgåendetrenden ska vidmakthållas. Vi stödjer också uppdraget till barn- och ungdomsnämnden om att sänka ohälsotalen för barnskötare och förskolelärare. Vi inser att detta med största sannolikhet kommer att medföra någon form av resurstillskott till verksamheterna för att målen ska kunna uppnås. I vår budget finns många satsningar som kan bidra till att minska ohälsan bland kommunens anställda. För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen Freddie Lundqvist Anna Vikström 6

7 Den socialdemokratiska budgeten innehåller bl a detta utöver den borgerliga majoritetens förslag Barn- och ungdomsnämnden Förskolan - satsning för mindre barngrupper (5,5 mkr) samt införande av en platsgaranti och satsning för mer pedagogiskt utbildad personal Grundskolan - höjning av ersättningen till skolan för att öka personaltätheten (4,0 mkr) Barn i behov av särskilt stöd (3,0 mkr) Ökad öppettid och högre personaltäthet på fritidsgårdarna (2 Mkr) samt en fritidsgård i Viby (1,3 mkr) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Rudbecksskolan högre prisuppräkning (1,9 mkr) Socialnämnden Återinförande av kommunal konsumentvägledning med kvalitet (0,5 mkr) Arbetsmarknadsåtgärder ett antal förslag till åtgärder bl a uppsökande verksamhet (3,1 mkr) Härbärge för hemlösa anslag så att verksamheten kan starta under året (1,6 mkr) Utveckling av kvinnofriden utbildningsinsatser om våld i nära relationer och ökat stöd till kvinnojouren (0,4 mkr) Vård- och omsorgsnämnden Fler platser på särskilt boende för att motverka köer (4 mkr) Hemtjänsten- för att möta den ökande vårdtyngden (1,3 mkr) 7

8 Daglig verksamhet (1,2 mkr) Fönsterputs och storstädning ska ingå i hemtjänstens service (0,3 mkr) Kultur- och fritidsnämnden Sänkta avgifter och höjd kvalitet i kulturskolan (1,0 mkr) Nationaldagsfirande (0,1 mkr) Höjt anslag till ungdomsföreningarna (0,3 mkr) Höjt anslag till studieförbunden (0,5 mkr) Höjt anslag till kulturföreningarna (0,3 mkr Miljö- och byggnadsnämnden Motverka brister utifrån miljöredovisningen (0,3 mkr) Kommunstyrelsen Ett tillgängligare Sollentuna för alla (0,8 mkr) Idrottsanläggning i Viby (5 mkr) Genomförande av bullermätningar (0,7 mkr) Personalutvecklingspott (4,5 mkr) Ökad kvalitet i parkskötseln (1,0 mkr) Ökning av vägunderhållet (6.0 mkr) 8

9 Beslutssatser Samtliga nämnder 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1-3 och Avslag till majoritetens punkt 5 3. Berörda nämnder ska arbeta med inriktningen att sollentunaborna ska erbjudas alternativ inom respektive områden. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppdraget sedan Kommunstyrelsen 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1, 2 och Investeringsramen avseende kommunstyrelsens fastighetsinvesteringar anges till tkr Mark som kan användas för bostadsbyggande ska undantas från försäljning. Mark kan upplåtas med tomträtt. Informationsspridningen om kommunens vilja att sälja tomträttsavgälder utökas. Mark ska även reserveras till framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett beredningsutskott, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera energisparåtgärder i kommunens fastigheter 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/ Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar i Sollentuna ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2007 genomföra minst ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som anges i majoritetens politiska plattform för mandatperioden För detta avsätts 500 tkr. 9

10 tkr avsätts till en personalutvecklingspott tkr avsätts till integrationspolitiska åtgärder 11. Kommunen skall satsa på att bygga upp lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka det sociala kapitalet /den sociala ekonomin i Sollentuna. För att underlätta en uppbyggnad anslås 900 tkr till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader tkr ytterligare avsätts till att utveckla kommunens webbplats tkr avsätts för att öka tillgängligheten i kommunen genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjes tkr ytterligare avsätts i en högre ambitionsnivå i skötseln av naturreservaten tkr ytterligare avsätts till ökad ambitionsnivå i kommunens parkskötsel tkr ytterligare avsätts för skrotbilshanteringen tkr ytterligare avsätts till vägunderhållet så att kommunen åter kan nå en förnyelsetakt på 20 år tkr avsätts till bättre gatubelysning tkr avsätts för uppföljande arbete utifrån bullerinventeringen, bl a bullermätningar tkr ytterligare avsätts ur investeringsbudgeten för skyltning, p-platser mm vid naturreservaten 21. Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för t ex en ny idrottsanläggning i Viby tkr avsätts ur investeringsbudgeten för förverkligande av detta tkr avsätts till belysning i parkmiljö 23. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för kommunstyrelsen. 10

11 Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden ska i samband resultatprognoserna under 2007 rapportera till kommunfullmäktige hur nämnden disponerat det ytterligare tillskott på tkr som nämnden beviljats 2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/ Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kulturoch fritidsnämnden 4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att senast i resultatprognos 2/2007 återkomma till kommunfullmäktige med en utvärdering av ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av kommunens satsning på fristående förskolor och grundskolor sedan i början av 1990-talet 5. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att återkomma senast i resultatprognos 2/2007 med förslag till ett mer flexibelt ersättningssystem som fördelar efter behov och så att långsiktig planering underlättas 6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att justera gällande regler för momskompensation så att den nuvarande överkompensationen för fristående skolor på cirka tkr elimineras 7. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder som gör att kostnaderna för lokalbidrag minskar med tkr tkr avsätts till att starta en fritidsgård/mötesplats i Viby tkr ytterligare avsätts för längre öppettider och högre personaltäthet på fritidsgårdarna tkr ytterligare avsätts för färre barn per barngrupp i förskolan. Med denna komplettering fastställs checkvärden för tkr ytterligare avsätts för att öka personaltätheten i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för tkr avsätts till att ta fram åtgärder för att på olika sätt öka antalet förskolelärare i kommunens förskolor tkr ytterligare avsätts till elevstödsenhetens arbete bl a med barn i behov av särskilt stöd 11

12 14. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr avsätts till en rättvis prisuppräkning för Rudbecksskolan 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkt 1, 2 och Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner 4. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde tkr avsätts till utbildning av kommunal personal kring våld i nära relationer tkr ytterligare avsätts till arbetsmarknadsåtgärder framförallt för insatser riktade till arbetslösa ungdomar och personer som uppbär försörjningsstöd tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning tkr avsätts för en gemensam satsning tillsammans med arbetsförmedlingen på uppsökande verksamhet tkr avsätts till sen syokonsulent inom företagspraktiken tkr ytterligare avsätts till missbrukarvården tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren 12

13 tkr avsätts till hemlöshetsboende med 10 platser 13. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 1. Bifall till majoritetens punkt 1 2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en utvärdering av riktlinjer för biståndsbedömningen till särskilt boende. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ tkr ytterligare avsätts till daglig verksamhet LSS tkr ytterligare avsätts som kompensation för ökad vårdtyngd i hemtjänsten tkr avsätts för att storstädning och fönsterputs ska ingå i hemtjänstens service tkr avsätts för IT-utveckling i vård- och omsorg tkr ytterligare avsätts för volymökning inom LSS-verksamheten tkr ytterligare avsätts till fler platser på särskilt boende tkr ytterligare avsätts som priskompensation inom LSSverksamheten 10. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden tkr avsätts till nationaldagsfirandet Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att sänka avgifterna till den kommunala kulturskolan. För detta avsätts 500 tkr tkr ytterligare avsätts för att höja kvaliteten i kulturskolan tkr ytterligare avsätts för ökat stöd till studieförbunden tkr ytterligare avsätts till stöd till ungdomsföreningar tkr ytterligare avsätts till folkbiblioteken bl a för att förbättra öppettider och för inköp av utländska tidskrifter 13

14 tkr ytterligare avsätts till ökat stöd för kulturföreningar 8. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden tkr ytterligare avsätts för åtgärder utifrån brister påpekade i miljöredovisningen 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för miljö- och byggnadsnämnden Integrations- och demokratinämnden 1. Integrations- och demokratinämnden får i uppdrag att samordna kommunens arbete mot främlingsfientlighet och extremism. Nämnden ska senast i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa en plan för detta arbete tkr ytterligare avsätts till seminarier och annat utåtriktat arbete 3. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för integrations- och demokratinämnden Exploateringsverksamheten 1. Bifall avseende majoritetens punkt 1 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för exploateringsverksamheten Rösjöstyrelsen 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för rösjöstyrelsen bifalls Produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg bifalls 14

15 Finansiering Övrigt 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkten 2 2. Skattesatsen fastsälls för år 2007 till 18,58 kronor per skattekrona 3. Kommunens strategi för finansiering av investeringar förändras så att upplåning/i anspråkstagande av befintligt kapital möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten 4. Socialdemokraterna deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen Bifall till majoritetens förslag avseende punkten I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i sambandet med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt 15

16 RESULTATRÄKNING (Mkr) för 2007 S-budget Borgerlig Diff. budget Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

17 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (Mkr) Budget 2007 Nämnderna Budgetförslagen Kapitaltjänstkostnader 105 Pensioner utöver de som påförs verksamheterna - 44 Övrigt KS oförutsedda - 20 Buffert - 30 Verksamhetens nettokostnader

18 NÄMNDBUDGETAR (Mkr) Budget 2007 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastigheter Barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg Rösjöstyrelsen 80 Summa

19 INVESTERINGAR under 2007 (Mkr) Kommunstyrelsen - 6,7 KS-fastigheter -394,3 Nämnderna * Barn- och ungdomsnämnden - 12,0 * Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 1,4 * Socialnämnden - 0,5 * Vård- och omsorgsnämnden - 1,2 * Kultur- och fritidsnämnden - 1,7 * Miljö- och byggnadsnämnden - 2,0 Exploateringsverksamheten 51,8 Rösjöstyrelsen - 0,2 Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg - 2,5 Summa - 370,7 19

20 FINANSNETTO (Mkr) Budget 2007 Intäkter Avkastningar, utdelningar och ränteintäkter 60 Summa intäkter 60 Kostnader Administrativa kostnader och finansiell pensionskostnad - 5 Summa netto 55 20

21 SKATTENETTO (Mkr, löpande priser) Budget 2007 Skatteintäkter Kommunalskatt Summa skatteintäkter Sollentuna-Staten Statsbidrag Sysselsättningsstöd 0 Summa statsbidrag 0 Utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning 130 Regleringsbidrag/-avgift 54 Utjämning av LSS - 13 Summa utjämning mellan kommunerna - 15 Summa skatter, statsbidrag och utjämning

22 Drift och investeringsbudget Vårt budgetförslag utgår från det förslag som den borgerliga majoriteten offentliggjorde den 31 oktober De eventuella justeringar som härefter har gjorts har vi sålunda inte haft möjlighet att ta hänsyn till. KOMMUNSTYRELSEN Årsredo- Budget S-förslag B-förslag visning Nettokostnad Samråd i kommundelarna I den borgerliga majoritetens politiska plattform för den nyss avslutade mandatperioden fanns ett uppdrag att genomföra samråd i alla kommundelar varje termin. Resultatet av denna ambition är rent ut sagt pinsam. Majoriteten lyckades inte genomföra ett enda samråd under fyra år. Vi socialdemokrater vill se en förbättrad och kontinuerlig dialog mellan kommuninvånarna och deras valda företrädare. Vi avsätter 500 tkr för att genomföra samråd i samtliga kommundelar under Personalpolitisk pott En kommuns främsta tillgång är dess personal, därför att de flesta av kommunens kärnverksamheter är personalintensiva och för att kvalitet i verksamheten är beroende av utbildad personal. Sollentuna kommun måste förstärka sin roll som aktiv arbetsgivare för att klaraav kommande nyrekryteringar i bristyrken. Kommunen har idag, låga medianlönerna, bland de lägsta för kommunalt anställda i vår region inom flertalet av välfärdsyrken såsom barnskötare, socialsekreterare, vårdbiträden, förskollärare, fritidspedagoger, bibliotekarier, personliga assistenter m fl. En alltför låg lönenivå kommer att påverka Sollentunas konkurrenskraft när många kommuner inom de närmaste åren kommer att behöva rekrytera många anställda. Vi avsätter i vår budget tkr som en särskilt personalutvecklings pott. Den ska användas till särskilda satsningar till olika personalgrupper och baseras på lönekartläggningen och liknande undersökningar. Pengarna ska användas i syfte att öka kommunens konkurrenskraft vid nyrekryteringar och till att ge anställda utveckling i sin yrkesroll. Minska arbetslösheten Full sysselsättning i Sollentuna är alltså vårt långsiktiga mål. För att bidra till att uppnå detta vill vi att kommunfullmäktige beslutar att initiera en förstärkning av arbetsmarknadsnämndens arbete. I arbetsmarknadsnämnden sitter förutom kommunen bl. a representanter för arbetsförmedlingen, försäkringskassan och lokala näringslivet. Det är en bra sammansättning för att nå bred 22

23 samordning istället för dagens diskussions- och rapportmöten. Den borgerliga regeringen kommer med största sannolikhet att avskaffa arbetsmarknadsnämnderna. Vi anser att, om så sker, det är kommunens ansvar att leda utvecklingen och garantera att samarbete sker mellan de grupperingar som idag ingår i arbetsmarknadsnämnden. Integrationspolitiska åtgärder Det bostadsområde i Sollentuna som mer än andra fått symbolisera utanförskap är Malmvägen. Under senaste åren har det vuxit fram ett antal initiativ ifrån enskilda medborgare och organisationer för att öka integrationen och minska utanförskapet i samhället. Det mest omtalade är det s.k. Malmvägen Makeover som resulterade i TV-serien Malmvägen som gick i Kanal5 i vintras och skildrade byggandet av fritidsgården Blå Rummet. Ett annat gott exempel är genomförandet av Malmvägens dag i maj Fryshuset är också involverat i flera verksamheter t ex Sharafs hjältar. Ett annat bra exempel är KRIS, kriminellas revansch i samhället, etablering i området. Vi avsätter i vår budget tkr till olika integrationspolitiska insatser som ska ha sin tyngdpunkt i att stimulera utveckling och framtidstro på Malmvägen och övriga delar i centrala Tureberg. Stärka den sociala ekonomin i Sollentuna Vi vill att kommunen satsar på att bygga upp lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i syfte att stärka det sociala kapitalet /den sociala ekonomin i Sollentuna. Det sociala kapitalet i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. Forskning visar att ett högt socialt kapital leder till förbättrad demokrati och integration och till välstånd ochekonomisk framgång. Värmdö kommun är en föregångare i detta arbete. Värmdö har antagit ett handlingsprogram för den sociala ekonomin och har under flera år arbetat konsekvent och med stor framgång för att stärka det sociala kapitalet. För att underlätta en uppbyggnad anslås 900 tkr till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. Tillgänglighet för funktionshindrade I budgeten för 2005 gav kommunfullmäktige ett uppdrag att bl a återrapportera vad som gjorts sedan kommunens handikapprogram antogs Nämnderna lämnade ifrån sig rapporter som innehöll smått och stort som de ansåg ha med funktionshindrades villkor att göra. Vad rapporterna framförallt visade var att det fanns mycket kvar att önska. 23

Sollentuna behöver Vänsterpartiet

Sollentuna behöver Vänsterpartiet Sollentuna behöver Vänsterpartiet Vänsterpartiets förslag till budget 2007 Vänsterpartiets förslag till budget 2007 Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där alla människor har lika värde och där beslut

Läs mer

Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2007. Kommunstyrelsen den 9 november

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2009 för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag 1 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2009. Kommunstyrelsen den 29 oktober

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun förslag till beslut Miljöpartiet Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2005 - förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk hushållning, en god hushållning

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Förslag till budget 2007

Förslag till budget 2007 Förslag till budget 2007 -för ett grönare Sollentuna Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2007 -förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2009-05-19 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas budget för 2010 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar idag försöker

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2013

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2013 PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN Sollentuna kommun -03-21 (S) Sollentuna kommun / -03-14 Innehållsförteckning 1 Politisk inriktning för budgetåret... 1 1.1 Våra politiska fokusområden... 1 2 Förutsättningar

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Kristina Brismark Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 Förslag till beslut

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

På väg mot framtiden!

På väg mot framtiden! På väg mot framtiden! Socialdemokraternas förslag till budget för Sollentuna kommun 2012 Budget för 2012 Vårt mål är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle, som är jämlikt och demokratiskt.

Läs mer

Sollentuna behöver Vänsterpartiet

Sollentuna behöver Vänsterpartiet Sollentuna behöver Vänsterpartiet Vänsterpartiets förslag till budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING!

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! 1 Kommunens övergripande styrdokument Vision Visionen synliggör

Läs mer

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Komplettera driftbudgeten med ökat ramanslag till Omsorgsnämnden på 2 miljoner årligen.

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Välfärdssatsningar och 4H-gård

Välfärdssatsningar och 4H-gård 1 av 5 Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG Kommunstyrelsen Välfärdssatsningar och 4H-gård Investeringar i avmattning Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun

Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun Socialdemokraterna i Skara Vi måste ta ansvar! Syftet med rapporten - Ekonomi och verksamhet i balans - är att skapa en gemensam problembild över det ekonomiska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer