Sollentuna kan bli bättre för alla!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollentuna kan bli bättre för alla!"

Transkript

1 Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007

2 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan bli bättre. Sollentuna är idag en kommun där orättvisorna ökar och ekonomiska klyftor ständigt fördjupas. Det går tydliga skiljelinjer mellan oss socialdemokrater och den borgerliga majoritet som styrt Sollentuna i över ett kvartssekel. Vi socialdemokrater vill utveckla Sollentuna till en trygg kommun för alla. För att detta ska uppfyllas måste vi pressa tillbaka arbetslösheten, öka tryggheten och minska klyftorna i samhället! Vi måste tillsammans - ta ansvar för att göra Sollentuna bättre för alla! Vårt budgetförslag bygger på det program som vi socialdemokrater i Sollentuna gick till val på 2006 och de budgetdirektiv som vi presenterade i mars Då vi inte har tillräckliga underlag och de ekonomiska prognoserna för de närmaste åren är mycket osäkra, lägger vi ingen flerårsplan för Ansvarsfull ekonomisk politik Sollentuna kommun har idag en god ekonomi. Kommunen har inga lån och har ett stort eget kapital. Vår kommun har en av de högsta skattekrafterna i landet. Detta innebär att Sollentunaborna i genomsnitt har höga löneinkomster. Inom några år kommer nya utmaningar för kommunens ekonomi. Stora pensionsavgångar kommer att inträffa som utmanar kommunen på olika sätt dels genom att stora grupper kommunanställda kommer att gå i pension, dels genom vikande skatteintäkter då pensionärernas andel av befolkningen ökar samt på något längre sikt också genom ökade kostnader för äldreomsorgen. Den demografiska utmaningen är ett av skälen till att vi anser att det behövs en långtidsutredning för att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Finansiering - Oförändrad skatt och sund investeringspolitik Kommunalskatten ska bidra till såväl till en rättvis fördelning som till en väl fungerande ekonomi. Kommunalskattens storlek ska bestämmas utifrån kostnaden för den service och välfärd som Sollentunaborna efterfrågar. Socialdemokraterna föreslår oförändrad skatt för Den borgerliga majoriteten föreslår en skattesänkning med tjugofem öre. Det motsvarar cirka 33 miljoner kronor. För den enskilde kommuninvånaren påverkar inte skattesänkningen familjeekonomin i någon högre utsträckning. För den som tjänar 2

3 kr i månaden ger det 37,50 kr mer i plånboken per månad. Tjänar man kr/mån blir det 100 kr mer. Vi ser hellre att dessa 33 mkr används för att utveckla välfärden. Vi anser att kommunens strategi för finansiering av investeringar ska förändras så att upplåning möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten. Kommunen använder idag budgeten för planerat underhåll till omfattande renoveringar av t ex skolor som i praktiken är att räkna som investeringar. Vårt förslag gör det möjligt för kommunen att låna pengar av sig själv, från kommunens kassalikviditet. Då belastas inte driftbudgeten med dessa utgifter, kostnaderna sprids ut över flera år och påverkar inte heller det s. k. balanskravet enligt kommunallagen. På detta sätt skapas nödvändiga resurser för en bättre skola, äldreomsorg och socialomsorg. De kommunala bolagen skälig utdelning och nej till utförsäljningar Vi socialdemokrater är tydliga när det gäller våra kommunala bolag. Vi vill att bolagen ska få arbeta med de uppgifter som gjorde att bolagen en gång skapades, nämligen att erbjuda kommuninvånarna prisvärda och bra bostäder samt billig, miljövänlig och driftsäker energi. Vi säger också ett tydligt nej till alla former av utförsäljning av bolagen. Det inbegriper även ombildning av Sollentunahems lägenheter till bostadsrätter. Ombildning är ett hot mot såväl Sollentunahem som en framtida balans på bostadsmarknaden i kommunen. Full sysselsättning i Sollentuna Vårt långsiktiga mål är att det ska råda full sysselsättning bland Sollentunas invånare. Arbetslösheten har under senaste året sjunkit något i Sollentuna. Den öppna arbetslösheten låg på 2,7% i september 2006, vilket kan jämföras med 3,1% i september Den öppna ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 4,9% till 4,2%. En minskad arbetslöshet ger kommunen ökade skatteintäkter och bidrar till en ökad tillväxt. Den bidrar också till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Den fulla sysselsättningen bidrar framförallt till att öka tryggheten för kommuninvånarna samt att den bidrar till att minska klyftorna i kommunen. Kommunen har också ett lagstadgat ansvar att hålla sig löpande informerad om hur ungdomar upp till 20 år som inte är skolpliktiga sysselsätter sig. Det är av vikt att kommunen inte bara håller sig informerad utan också vidtar åtgärder för att stötta de av denna grupp som inte har sysselsättning. Kommunen har redan tagit vissa initiativ kring dessa unga utanför, men detta arbete måste bibehållas och utvecklas. 3

4 Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar, men kommunen har naturligtvis också en viktig roll att spela. Det är nödvändigt att kommunen målmedvetet arbetar för att utveckla arbetsmarknadsnämnden. I dag är den mest en informell diskussionsklubb. Den borde kunna åstadkomma mer för att minska arbetslösheten då den har en närmast optimal sammansättning med representanter från såväl kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och näringsliv. Den borgerliga regeringens politik kommer att leda till att arbetslösheten ökar. Samtidigt upphör i stort sätt alla tidigare arbetsmarknadspolitiska insatser som staten ansvarat för. Regeringens politik kommer med största säkerhet att medföra ökade kostnader för kommunen under 2007 i form av bl a ökade kostnader för försörjningsstöd. En annan viktig del i en fungerande arbetsmarknadspolitik är att finns en kvalitativ vuxenutbildning som gör att man kan förbättra sin anställningsbarhet och kompetens. Regeringen har nu lagt ner flera sådana vägar inom AMS-sfären. I statsbudgeten för 2007 dras också statsbidragen för vuxenutbildningen ner och läggs dessutom in i påsen till kommunerna. Kommunernas ansvar för en god vuxenutbildning ökar på grund av detta. Ett långsiktigt hållbart Sollentuna Allt i ett samhälle hänger ihop. Det är därmed nödvändigt att anlägga ett helhetsperspektiv och vara beredda på att arbeta långsiktigt för att nå förändring. Det Sollentuna som vi har i morgon styrs av de beslut vi fattar i dag. Ett helhetsperspektiv innebär att alla ska med. Så enkelt är det. För att uppnå helhetsperspektivet är det en förutsättning att utveckla synen på förebyggande arbete och se det som sociala investeringar som kan bidra till att samhällets resurser används mer effektivt nu och i framtiden. Förebyggande arbete må vara en utgift i dag, men innebär minskade kostnader på sikt. För att nå helhetssynen krävs också att kommuner samverkar med landstinget, föreningslivet, frivilligorganisationer och andra aktörer. Detta för att nå de samordningsvinster som samverkan på rätt sätt för med sig. Andra viktiga delar i samhällsbyggandet för ett hållbart Sollentuna handlar om de grundläggande elementen i samhället såsom rätten till arbete och bostad. En tredje beståndsdel är ett intensifierat arbete med miljöfrågor i vår vardag. Där bör även Sollentuna kommun ta ett större ansvar för att förbättra vår gemensamma miljö. Delaktighet och respekt för alla Sollentunabor Vi vill förstärka dialogen mellan Sollentunas medborgare och deras förtroendevalda. Detta kan ske genom samråd i kommundelarna och genom att införa medborgerlig förslagsrätt till kommunfullmäktige. Den borgerliga majoriteten har motsatt sig 4

5 båda dessa förslag trots att förslaget om samråd i kommundelarna ursprungligen var deras eget. Vi vill också satsa rejält på föreningslivet och stimulera den sociala ekonomin i Sollentuna genom att vi vill stimulera uppbyggandet av lokala och kommunövergripande nätverk. Dessa förslag bidrar tillsammans till att öka delaktigheten och samhörigheten bland Sollentunas medborgare. Vår socialdemokratiska politik bidrar till att hålla ihop Sollentuna. Vi vill fortfarande skapa ett Sollentuna där alla är med. Borgerligheten står för en annan politik. De står för skattesänkningar och ökad otrygghet. Detta gäller såväl i Sollentuna som i resten av Sverige. Mot vår politik för ett jämlikhet och integrerat Sollentuna ställer majoriteten förslag efter förslag som istället ökar ojämlikheten och segregation. För majoriteten räcker det tydligen med att inrätta en integrations- och demokratinämnd för att vara nöjda med sina insatser inom detta område. Vi har högre ambitioner än så. Brukarinflytande och bättre personalpolitik Den borgerliga majoriteten har under femton år drivit en målmedveten politik med syfte att konkurrensutsätta och privatisera så mycket av den kommunala verksamheten som möjligt. Det är en politik som satt fokus på den som utfört verksamheten och inte på kommunmedborgarna, och deras möjlighet att påverka innehållet i servicen. Detta syns inte minst i majoritetens senaste förslag om att införa en utmaningsrätt. Vi socialdemokrater anser inte att det är ett självändamål att konkurrensutsätta all verksamhet. Vi vill framför allt att brukarnas roll ska förstärkas. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen försökt att få med den borgerliga majoriteten på att göra en djupgående analys av hur den s.k. valfriheten inom förskola och skola påverkar såväl kommunens ekonomi som kvaliteten inom dessa verksamheter. Vi ser splittringen av de samlade resurserna och vi menar också att nuvarande ersättningssystem är kostnadsdrivande. Vi har hela tiden fått nej på vår begäran och det är helt uppenbart att den borgerliga majoriteten inte vågar ta reda på sanningen i dessa avseenden. En utvecklad personalpolitik Kommunen måste bli en mer aktiv arbetsgivare. Sollentuna Kommun måste bli en arbetsgivare som man söker sig till för att vi har gott rykte. Kommunen har idag också bland de lägsta medianlönerna bland de kommunalt anställda i vår region inom flertalet av välfärdsyrken som barnskötare, socialsekreterare, vårdbiträden, förskollärare, fritidspedagoger, bibliotekarier, personliga assistenter mm. Det är vi som förtroendevalda som 5

6 ytterst ansvarar för lönenivåerna utifrån de budgetramar vi sätter för verksamheten. Om kommunen fortsätter att ligga på en lönenivå under jämförbara kommuner kommer det att påverka Sollentunas konkurrenskraft nu när många kommuner inom de kommande åren kommer att behöva rekrytera många anställda för att täcka de stora pensionsavgångarna de kommande tio åren. I nuläget är mer än en fjärdedel (26 %) av kommunens anställda äldre än 55 år. Detta är med bakgrund av detta som vi avsätter resurser till en särskild pott för personalutveckling i vår budget. Vi står bakom det nya mål för ohälsotalen som majoriteten anger i sitt budgetförslag om att den nedåtgåendetrenden ska vidmakthållas. Vi stödjer också uppdraget till barn- och ungdomsnämnden om att sänka ohälsotalen för barnskötare och förskolelärare. Vi inser att detta med största sannolikhet kommer att medföra någon form av resurstillskott till verksamheterna för att målen ska kunna uppnås. I vår budget finns många satsningar som kan bidra till att minska ohälsan bland kommunens anställda. För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen Freddie Lundqvist Anna Vikström 6

7 Den socialdemokratiska budgeten innehåller bl a detta utöver den borgerliga majoritetens förslag Barn- och ungdomsnämnden Förskolan - satsning för mindre barngrupper (5,5 mkr) samt införande av en platsgaranti och satsning för mer pedagogiskt utbildad personal Grundskolan - höjning av ersättningen till skolan för att öka personaltätheten (4,0 mkr) Barn i behov av särskilt stöd (3,0 mkr) Ökad öppettid och högre personaltäthet på fritidsgårdarna (2 Mkr) samt en fritidsgård i Viby (1,3 mkr) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Rudbecksskolan högre prisuppräkning (1,9 mkr) Socialnämnden Återinförande av kommunal konsumentvägledning med kvalitet (0,5 mkr) Arbetsmarknadsåtgärder ett antal förslag till åtgärder bl a uppsökande verksamhet (3,1 mkr) Härbärge för hemlösa anslag så att verksamheten kan starta under året (1,6 mkr) Utveckling av kvinnofriden utbildningsinsatser om våld i nära relationer och ökat stöd till kvinnojouren (0,4 mkr) Vård- och omsorgsnämnden Fler platser på särskilt boende för att motverka köer (4 mkr) Hemtjänsten- för att möta den ökande vårdtyngden (1,3 mkr) 7

8 Daglig verksamhet (1,2 mkr) Fönsterputs och storstädning ska ingå i hemtjänstens service (0,3 mkr) Kultur- och fritidsnämnden Sänkta avgifter och höjd kvalitet i kulturskolan (1,0 mkr) Nationaldagsfirande (0,1 mkr) Höjt anslag till ungdomsföreningarna (0,3 mkr) Höjt anslag till studieförbunden (0,5 mkr) Höjt anslag till kulturföreningarna (0,3 mkr Miljö- och byggnadsnämnden Motverka brister utifrån miljöredovisningen (0,3 mkr) Kommunstyrelsen Ett tillgängligare Sollentuna för alla (0,8 mkr) Idrottsanläggning i Viby (5 mkr) Genomförande av bullermätningar (0,7 mkr) Personalutvecklingspott (4,5 mkr) Ökad kvalitet i parkskötseln (1,0 mkr) Ökning av vägunderhållet (6.0 mkr) 8

9 Beslutssatser Samtliga nämnder 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1-3 och Avslag till majoritetens punkt 5 3. Berörda nämnder ska arbeta med inriktningen att sollentunaborna ska erbjudas alternativ inom respektive områden. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppdraget sedan Kommunstyrelsen 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1, 2 och Investeringsramen avseende kommunstyrelsens fastighetsinvesteringar anges till tkr Mark som kan användas för bostadsbyggande ska undantas från försäljning. Mark kan upplåtas med tomträtt. Informationsspridningen om kommunens vilja att sälja tomträttsavgälder utökas. Mark ska även reserveras till framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett beredningsutskott, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera energisparåtgärder i kommunens fastigheter 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/ Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar i Sollentuna ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/ Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2007 genomföra minst ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som anges i majoritetens politiska plattform för mandatperioden För detta avsätts 500 tkr. 9

10 tkr avsätts till en personalutvecklingspott tkr avsätts till integrationspolitiska åtgärder 11. Kommunen skall satsa på att bygga upp lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka det sociala kapitalet /den sociala ekonomin i Sollentuna. För att underlätta en uppbyggnad anslås 900 tkr till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader tkr ytterligare avsätts till att utveckla kommunens webbplats tkr avsätts för att öka tillgängligheten i kommunen genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjes tkr ytterligare avsätts i en högre ambitionsnivå i skötseln av naturreservaten tkr ytterligare avsätts till ökad ambitionsnivå i kommunens parkskötsel tkr ytterligare avsätts för skrotbilshanteringen tkr ytterligare avsätts till vägunderhållet så att kommunen åter kan nå en förnyelsetakt på 20 år tkr avsätts till bättre gatubelysning tkr avsätts för uppföljande arbete utifrån bullerinventeringen, bl a bullermätningar tkr ytterligare avsätts ur investeringsbudgeten för skyltning, p-platser mm vid naturreservaten 21. Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för t ex en ny idrottsanläggning i Viby tkr avsätts ur investeringsbudgeten för förverkligande av detta tkr avsätts till belysning i parkmiljö 23. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för kommunstyrelsen. 10

11 Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden ska i samband resultatprognoserna under 2007 rapportera till kommunfullmäktige hur nämnden disponerat det ytterligare tillskott på tkr som nämnden beviljats 2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/ Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kulturoch fritidsnämnden 4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att senast i resultatprognos 2/2007 återkomma till kommunfullmäktige med en utvärdering av ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av kommunens satsning på fristående förskolor och grundskolor sedan i början av 1990-talet 5. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att återkomma senast i resultatprognos 2/2007 med förslag till ett mer flexibelt ersättningssystem som fördelar efter behov och så att långsiktig planering underlättas 6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att justera gällande regler för momskompensation så att den nuvarande överkompensationen för fristående skolor på cirka tkr elimineras 7. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder som gör att kostnaderna för lokalbidrag minskar med tkr tkr avsätts till att starta en fritidsgård/mötesplats i Viby tkr ytterligare avsätts för längre öppettider och högre personaltäthet på fritidsgårdarna tkr ytterligare avsätts för färre barn per barngrupp i förskolan. Med denna komplettering fastställs checkvärden för tkr ytterligare avsätts för att öka personaltätheten i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för tkr avsätts till att ta fram åtgärder för att på olika sätt öka antalet förskolelärare i kommunens förskolor tkr ytterligare avsätts till elevstödsenhetens arbete bl a med barn i behov av särskilt stöd 11

12 14. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr avsätts till en rättvis prisuppräkning för Rudbecksskolan 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkt 1, 2 och Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner 4. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde tkr avsätts till utbildning av kommunal personal kring våld i nära relationer tkr ytterligare avsätts till arbetsmarknadsåtgärder framförallt för insatser riktade till arbetslösa ungdomar och personer som uppbär försörjningsstöd tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning tkr avsätts för en gemensam satsning tillsammans med arbetsförmedlingen på uppsökande verksamhet tkr avsätts till sen syokonsulent inom företagspraktiken tkr ytterligare avsätts till missbrukarvården tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren 12

13 tkr avsätts till hemlöshetsboende med 10 platser 13. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 1. Bifall till majoritetens punkt 1 2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en utvärdering av riktlinjer för biståndsbedömningen till särskilt boende. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/ tkr ytterligare avsätts till daglig verksamhet LSS tkr ytterligare avsätts som kompensation för ökad vårdtyngd i hemtjänsten tkr avsätts för att storstädning och fönsterputs ska ingå i hemtjänstens service tkr avsätts för IT-utveckling i vård- och omsorg tkr ytterligare avsätts för volymökning inom LSS-verksamheten tkr ytterligare avsätts till fler platser på särskilt boende tkr ytterligare avsätts som priskompensation inom LSSverksamheten 10. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden tkr avsätts till nationaldagsfirandet Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att sänka avgifterna till den kommunala kulturskolan. För detta avsätts 500 tkr tkr ytterligare avsätts för att höja kvaliteten i kulturskolan tkr ytterligare avsätts för ökat stöd till studieförbunden tkr ytterligare avsätts till stöd till ungdomsföreningar tkr ytterligare avsätts till folkbiblioteken bl a för att förbättra öppettider och för inköp av utländska tidskrifter 13

14 tkr ytterligare avsätts till ökat stöd för kulturföreningar 8. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden tkr ytterligare avsätts för åtgärder utifrån brister påpekade i miljöredovisningen 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för miljö- och byggnadsnämnden Integrations- och demokratinämnden 1. Integrations- och demokratinämnden får i uppdrag att samordna kommunens arbete mot främlingsfientlighet och extremism. Nämnden ska senast i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa en plan för detta arbete tkr ytterligare avsätts till seminarier och annat utåtriktat arbete 3. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för integrations- och demokratinämnden Exploateringsverksamheten 1. Bifall avseende majoritetens punkt 1 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för exploateringsverksamheten Rösjöstyrelsen 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för rösjöstyrelsen bifalls Produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2007, verksamhetsplan 2007 och investeringsplan 2007 för produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg bifalls 14

15 Finansiering Övrigt 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkten 2 2. Skattesatsen fastsälls för år 2007 till 18,58 kronor per skattekrona 3. Kommunens strategi för finansiering av investeringar förändras så att upplåning/i anspråkstagande av befintligt kapital möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten 4. Socialdemokraterna deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen Bifall till majoritetens förslag avseende punkten I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i sambandet med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt 15

16 RESULTATRÄKNING (Mkr) för 2007 S-budget Borgerlig Diff. budget Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

17 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (Mkr) Budget 2007 Nämnderna Budgetförslagen Kapitaltjänstkostnader 105 Pensioner utöver de som påförs verksamheterna - 44 Övrigt KS oförutsedda - 20 Buffert - 30 Verksamhetens nettokostnader

18 NÄMNDBUDGETAR (Mkr) Budget 2007 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastigheter Barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg Rösjöstyrelsen 80 Summa

19 INVESTERINGAR under 2007 (Mkr) Kommunstyrelsen - 6,7 KS-fastigheter -394,3 Nämnderna * Barn- och ungdomsnämnden - 12,0 * Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 1,4 * Socialnämnden - 0,5 * Vård- och omsorgsnämnden - 1,2 * Kultur- och fritidsnämnden - 1,7 * Miljö- och byggnadsnämnden - 2,0 Exploateringsverksamheten 51,8 Rösjöstyrelsen - 0,2 Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg - 2,5 Summa - 370,7 19

20 FINANSNETTO (Mkr) Budget 2007 Intäkter Avkastningar, utdelningar och ränteintäkter 60 Summa intäkter 60 Kostnader Administrativa kostnader och finansiell pensionskostnad - 5 Summa netto 55 20

21 SKATTENETTO (Mkr, löpande priser) Budget 2007 Skatteintäkter Kommunalskatt Summa skatteintäkter Sollentuna-Staten Statsbidrag Sysselsättningsstöd 0 Summa statsbidrag 0 Utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning 130 Regleringsbidrag/-avgift 54 Utjämning av LSS - 13 Summa utjämning mellan kommunerna - 15 Summa skatter, statsbidrag och utjämning

22 Drift och investeringsbudget Vårt budgetförslag utgår från det förslag som den borgerliga majoriteten offentliggjorde den 31 oktober De eventuella justeringar som härefter har gjorts har vi sålunda inte haft möjlighet att ta hänsyn till. KOMMUNSTYRELSEN Årsredo- Budget S-förslag B-förslag visning Nettokostnad Samråd i kommundelarna I den borgerliga majoritetens politiska plattform för den nyss avslutade mandatperioden fanns ett uppdrag att genomföra samråd i alla kommundelar varje termin. Resultatet av denna ambition är rent ut sagt pinsam. Majoriteten lyckades inte genomföra ett enda samråd under fyra år. Vi socialdemokrater vill se en förbättrad och kontinuerlig dialog mellan kommuninvånarna och deras valda företrädare. Vi avsätter 500 tkr för att genomföra samråd i samtliga kommundelar under Personalpolitisk pott En kommuns främsta tillgång är dess personal, därför att de flesta av kommunens kärnverksamheter är personalintensiva och för att kvalitet i verksamheten är beroende av utbildad personal. Sollentuna kommun måste förstärka sin roll som aktiv arbetsgivare för att klaraav kommande nyrekryteringar i bristyrken. Kommunen har idag, låga medianlönerna, bland de lägsta för kommunalt anställda i vår region inom flertalet av välfärdsyrken såsom barnskötare, socialsekreterare, vårdbiträden, förskollärare, fritidspedagoger, bibliotekarier, personliga assistenter m fl. En alltför låg lönenivå kommer att påverka Sollentunas konkurrenskraft när många kommuner inom de närmaste åren kommer att behöva rekrytera många anställda. Vi avsätter i vår budget tkr som en särskilt personalutvecklings pott. Den ska användas till särskilda satsningar till olika personalgrupper och baseras på lönekartläggningen och liknande undersökningar. Pengarna ska användas i syfte att öka kommunens konkurrenskraft vid nyrekryteringar och till att ge anställda utveckling i sin yrkesroll. Minska arbetslösheten Full sysselsättning i Sollentuna är alltså vårt långsiktiga mål. För att bidra till att uppnå detta vill vi att kommunfullmäktige beslutar att initiera en förstärkning av arbetsmarknadsnämndens arbete. I arbetsmarknadsnämnden sitter förutom kommunen bl. a representanter för arbetsförmedlingen, försäkringskassan och lokala näringslivet. Det är en bra sammansättning för att nå bred 22

23 samordning istället för dagens diskussions- och rapportmöten. Den borgerliga regeringen kommer med största sannolikhet att avskaffa arbetsmarknadsnämnderna. Vi anser att, om så sker, det är kommunens ansvar att leda utvecklingen och garantera att samarbete sker mellan de grupperingar som idag ingår i arbetsmarknadsnämnden. Integrationspolitiska åtgärder Det bostadsområde i Sollentuna som mer än andra fått symbolisera utanförskap är Malmvägen. Under senaste åren har det vuxit fram ett antal initiativ ifrån enskilda medborgare och organisationer för att öka integrationen och minska utanförskapet i samhället. Det mest omtalade är det s.k. Malmvägen Makeover som resulterade i TV-serien Malmvägen som gick i Kanal5 i vintras och skildrade byggandet av fritidsgården Blå Rummet. Ett annat gott exempel är genomförandet av Malmvägens dag i maj Fryshuset är också involverat i flera verksamheter t ex Sharafs hjältar. Ett annat bra exempel är KRIS, kriminellas revansch i samhället, etablering i området. Vi avsätter i vår budget tkr till olika integrationspolitiska insatser som ska ha sin tyngdpunkt i att stimulera utveckling och framtidstro på Malmvägen och övriga delar i centrala Tureberg. Stärka den sociala ekonomin i Sollentuna Vi vill att kommunen satsar på att bygga upp lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i syfte att stärka det sociala kapitalet /den sociala ekonomin i Sollentuna. Det sociala kapitalet i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. Forskning visar att ett högt socialt kapital leder till förbättrad demokrati och integration och till välstånd ochekonomisk framgång. Värmdö kommun är en föregångare i detta arbete. Värmdö har antagit ett handlingsprogram för den sociala ekonomin och har under flera år arbetat konsekvent och med stor framgång för att stärka det sociala kapitalet. För att underlätta en uppbyggnad anslås 900 tkr till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. Tillgänglighet för funktionshindrade I budgeten för 2005 gav kommunfullmäktige ett uppdrag att bl a återrapportera vad som gjorts sedan kommunens handikapprogram antogs Nämnderna lämnade ifrån sig rapporter som innehöll smått och stort som de ansåg ha med funktionshindrades villkor att göra. Vad rapporterna framförallt visade var att det fanns mycket kvar att önska. 23

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Foto: Omslagsfoto, s 45, 49, Malena Ranch s 4 Dan Pettersson, DP-Bild s 11 Rickard Malmström s 19, 21, 23, 30, 41, 54 Maria Gardfjell Innehåll Inledning...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer