MÅL OCH BUDGET,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21

2 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT BUDGETFÖRSLAG 27 6 BARNBILAGA 7

3 Bilagor 1 Barnbilaga

4 Offensiva satsningar NEJ till skattesänkning! Nej till skattesänkning, ja till ökad kvalitet i verksamheterna Under fyra år har vi socialdemokrater arbetat för att öka kvaliteten i verksamheterna. Vi har delvis gjort detta i motvind och tvingats ta obekväma beslut där men barn och unga har prioriterats framför administration och betong. I år har vi lyckats få ett överskott på 124 mnkr. Detta överskott är resultatet av 4 års ekonomisk hushållning. Inför 27 har Järfälla kommun stora möjligheter att för första gången på 4 år satsa rejält utöver de 2 % kompensation för kostnads- och löneökningar. Vi vill satsa på mindre barngrupper, fler fritidsaktiviteter för ungdomar, bättre kvalitet i äldreomsorgen. Det är därför vi säger nej till en skattesänkning! Mindre barngrupper ett vallöfte Alla partier i Järfälla gick till val på att minska barngrupperna på förskola och fritidshem. Vi socialdemokrater anser att det är en skyldighet mot medborgarna att infria vallöftena om de ekonomiska resurserna tillåter det. Nu finns det utrymme för att göra en rejäl satsning på barn och ungdomar. Meningsfull fritid för barn och ungdomar Meningsfull fritid och positiva miljöer för barn och ungdomar är väsentliga delar av ett välfärdssamhälle. Ungdomarna i Järfälla ska ha någonting att göra på sin fritid. Det är den primära åtgärden mot klotter och förstörelse. Det är viktigt att satsa på klottersanering, översyn av belysning vid pendeltågstation, översyn av upprustning av gångtunnlar mm i ett led av arbetet för ett trygg och snyggt Järfälla. Det går dock inte att jämföra med ökad verksamhet på fritidsgårdar, fler fältassistenter, utveckling av Ungdomens Hus, idrott och kulturaktiviteter. Ett värdigt åldrande Allt fler lever allt längre och är friskare. Behoven av stöd och service ökar och ser allt mer olika ut. Vi vill därför utveckla och förbättra äldreomsorgen, inte bara med mer personal, utan även genom att öka kompetensen bland dem som arbetar där. Många av våra äldsta kommuninvånare klarar idag att leva kvar länge i sina hem, om de får stöd av hemtjänsten. De som inte vill bo kvar hemma ska erbjudas äldreboende i någon form. Kommunen ska visa stor öppenhet och aktivt stödja initiativ till frivilligverksamhet för äldre. Rätt till arbete och utbildning Det är viktigt att unga människor snabbt kommer i arbete för att motverka utanförskap. Vi vill därför särskilt satsa på jobb och praktik för unga, inte minst på sommaren. Att avskaffa rekryteringsbidraget innebär att ett hundratal personer i Järfälla mister sin försörjning under utbildningen och riskerar därmed att inte kunna slutföra sina studier, det vill vi socialdemokrater inte vara med om. Allas rätt till ett värdigt liv Det finns människor i vårt samhälle som står helt utanför. Människor som saknar arbete, bostad och nätverk. Kvinnor i dessa grupper är särskilt utsatta. Oftast är de beroende av männen både ekonomiskt och för att få någonstans att bo. Misshandel och sexuellt utnyttjande är inte alls ovanligt. Givetvis vill vi socialdemokrater förebygga att fler människor hamnar i missbruk och utanförskap. För att fler ska få en chans att äta lagad mat, duscha, sova i en säng vill vi socialdemokrater satsa mer på dessa grupper. I Järfälla finns det plats för alla

5 4 Förslag till fullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut , 11 punkt 2, 4 samt 5 avseende mål, driftbudget och investeringsbudget 27 upphävs. 2. Den kommunala skattesatsen för år 27 fastställes till 19,13 kronor. 3. Resultat- och balansbudget för 27 fastställes enligt (S) förslag. 4. Nämndernas mål för 27, med undantag för effektmålet avseende lokaler ändras så att kostnaden för befintliga lokaler får öka med högst 1 %, fastställes. 5. Nämndernas driftbudget för år 27fastsälles enligt (S) förslag. 6. Investeringsbudget för 27 enligt bilaga 1 fastställes. 7. Ekonomistyrregler för styrelse och nämnder för 27 enligt bilaga 3 fastställes. 8. Ekonomisk plan för fastställes enligt (S) förslag. 9. Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån om högst 3 kronor. 1. Barnbilaga bifogas till budgeten.

6 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Internräntan för 27 fastställs till 4,5 procent. 2. Ekonomichefen ges befogenhet att uppta långfristiga lån om högst 3 kronor. 3. Ekonomichefen ges i uppdrag att justera nämndernas driftbudgetramar år 27 med anledning av ny organisation och ändrade arvoden. 4. Kommundirektören ges i uppdrag att senast den 3 april 27 redovisa förslag till hantering av kommunens kulturbyggnader.

7 Socialdemokraternas förslag till förändringar av budget 27, i förhållande till det borgerliga budgetförslaget. Nämnd/verksamhet BUN Volymförändring förskola Volymförändring skolbarnomsorg Volymförändring förskoleklass Volymförändring grundskola Volymförändring särskola etc. Lokaler förskola Förskola Förskola UN Volymförändring gymnasieskola Volymförändring särskola Ändrat statsbidrag gymnasium Vuxenutbildning KFN Nämnd och kansli Förebyggande arbete SON Volymförändringar äldreomsorg Upphandlingar Volymförändring handikappomsorg Volymförändring IFO Arbetsmarknadsåtgärder IFO och äldreomsorg Borgerligt förslag till förändring av budget Socialdemokratern as förslag till förändringar av budget TN Snyggt och tryggt 2 2 MBN KS Arbetsmarknadsåtgärder Näringslivs- och EU-frågor Fastigheter Ökad planberedskap mm Upphandlare KBR Höjda arvoden Attunda Återstår Skillnad mellan Socialdemokratern as och den borgerliga majoritetens budget Skatt 15 öre Resultatreg. anslag -5-5 Årets resultat 1 1

8 Barnbilaga 27 Barnkonventionen Barn är olika och växer upp under mycket olika förhållanden, men alla barn i världen har ändå rätt att bli bemötta med respekt och få skydd för sin integritet. Det är en av utgångspunkterna i Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling den 2 november Barnkonventionen bygger på fyra viktiga principer: 1. att barnet har rätt till likvärdiga villkor, 2. att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, 3. att barnet har rätt till liv och utveckling, samt 4. att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Järfälla kommun sätter barn och ungdomar i främsta rummet. Det syns tydligt i vårt budgetförslag för 27. Genom barnbilagan har vi tagit ett steg på vägen för att utveckla våra egna rutiner för att arbeta enligt barnkonventionen. Inför budget 24 och 25 presenterade vi den första barnbilagan i Järfälla kommun. Denna bilaga har också följts upp i barnbokslut i årsredovisningen för Järfälla kommun 24. Demokrati och mångfald Järfälla kommun rymmer en bred kulturell mångfald. Fördomar, diskriminering och intolerans ska motarbetas. Ett kontinuerligt attitydförändrande arbete måste ständigt pågå. Det är viktigt att barn och ungdomar får lära sig att respektera de grundläggande demokratiska värdena och varandra oavsett från vilken social, etnisk eller ekonomisk miljö de kommer ifrån. Barn och ungdomar ska lära sig att acceptera olikheter och mångfald. att de får ta del av information från kommunen, att de får möjlighet att ställa frågor till förtroendevalda, bl.a. genom barnhearing att de är delaktiga i arbetet med attityder och mångfald i skola och samhälle. att politiker besöker ungdomar på högstadie- och gymnasieskolor och diskuterar demokratifrågor. att demokrativecka genomförs under en vecka. all verksamhet ska präglas av andan i barnkonventionen Det livslånga lärandet En förutsättning för att barn ska tillgodogöra sig kunskaper är att de kan känna trygghet och glädje över att gå till skolan. Skolan ska spegla det framtida samhället. Utbildning gör det möjligt för alla att göra sina egna livsval. Grunden för det livslånga lärandet läggs redan i förskolan. Vi ökar personaltätheten inom förskola, skola och skolbarnsomsorg. En särskild satsning på förskoleklassen görs. En jämställdhetspedagog har anställts för att stödja och stimulera jämställdhetsarbetet. För att på ett tidigt stadium arbeta individuellt med barnens språk satsar vi på specialpedagoger med inriktning på tal och språkutveckling på förskolorna. En handlingsplan för arbetsmiljö och arbetsro på för- och grundskolor tas fram i samråd med elever, föräldrar och personal. barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa ska ha rätt till förskola i 3 timmar/vecka skolbarnen ska ha fortsatt rätt till familjedaghemsplats barn och ungdomar ska, av folkhälsoskäl, uppmuntras att utöva fysisk aktivitet 3 minuter. flickor och pojkars rätt och möjligheter skall medvetet uppmuntras barn och ungdomar ges möjlighet att påverka sin skolvardag, ingen elev ska känna sig rädd och otrygg alla barn och ungdomar har rätt att växa upp i drogfrimiljö.

9 Ett brett kulturutbud och aktiv fritid För barn och ungdomar är fritidsutbudet särskilt viktigt eftersom det har stor betydelse för hur de formas som människor. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att kommunens fritidsverksamhet och dess stöd till föreningslivet ska arbeta med speciell inriktning mot barn och ungdom. Kommunens sportanläggningar räcker inte längre till för det behov som finns och därför bygger vi nytt, renoverar och anpassar anläggningar till framtidens behov. fortsatt satsning på Ungdomens Hus, Alla kommunala skolor för år 7-9 har en fritidsgård En självständig fritidsgård i centrala Jakobsberg, Nibblegården. Helgöppna fritidsgårdar Sporthall i Kallhäll allvädersbanor för friidrott byggs Jakobsbergssporthall rustas upp Cirkus Cirkör finns kopplad till för- grund- och gymnasieskolorna. Miljö och trafik Parkmiljöer är viktiga inslag. Lekplatserna måste utformas och underhållas så att de är säkra att leka i och passar alla barn. Kommunen saknar en handikappslekplats därför satsar vi nu på en i centralt i kommunen. Lekplatsen ska tas fram i samråd med handikappråd och andra berörda instanser. Trafiksäkra skolmiljöer måste prioriteras och planeras så att våra barn kan ta sig till skolor, fritidshem och förskola på ett säkert sätt. Ett målmedvetet arbete med miljö redan på förskolorna ökar miljömedvetandet i samhället. Redan idag är förskolorna i kommunen ledande i miljöarbetet och bör fortsätta utveckla sitt arbete och dela med sig av sina kunskaper till andra verksamheter. utomhus miljön, park och lekplatserna rustas upp en handikappanpassad lekplats byggs centralt i kommunen Under de kommande åren ska 3 förskolor/år renoveras och anpassas till dagen behov; Framtidens förskolor ; att man på ett säkert sätt kan förflytta sig i kommunen, att hastighetsbegräsningen ses över vid platser där många barn och ungdomar vistas. miljöanläggningar för källsortering byggs på samtliga skolor gång och cykelvägar rustas upp och byggs ut. I Järfälla finns det plats för alla

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer