Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning""

Transkript

1 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning" Dnr: KFN 15/27 ALN 2015/0015 Sammanfattning av ärendet Kristdemokraterna har i fullmäktige väckt en motion rörande föreningsdriven svenskundervisning. Motionen mynnar ut i förslaget att förvaltningen ska ges i uppdrag att [ ] utarbeta hur ett föreningsdrivet språkutvecklingsprojekt kan få en nystart i Södertälje. Förslaget utgår i stor utsträckning från de språkprojekt som ett antal föreningar bedrev Projekten finansierades med särskilda kommunala bidrag, totalt uppgående till 2 Mkr. Arbetslivskontoret och kultur- och fritidskontoret har samberett ärendet och utarbetat ett förslag till yttrande över motionen. I detta förslag till yttrande konstateras att effekterna av de i motionen omnämnda projekten visat sig vara svåra att utvärdera, samt att de nyttoeffekter som projekten främst lett till snarare hänfört sig till etablerandet av mötesplatser. Att skapa förutsättningarna för att på ett tillförlitligt sätt mäta effekterna av föreningsdriven svenskundervisning skulle kräva en betydande arbetsinsats från förvaltningens sida och även ställa krav på tillkommande finansiering (i storleksordningen 600 tkr). Vidare konstateras att den målgrupp som de refererade, föreningsdrivna projekten riktat sig till ligger utanför kommunens uppdrag, samt att kommunen redan i andra former erbjuder svenskundervisning till personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen föreslår att arbetslivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, daterat , antas såsom sina respektive yttranden över motionen Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till yttrande daterad Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning. Södertälje kommun Stadskansliet Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel:

2 Tjänsteskrivelse l l södertälje kommun l Kultur- och fritidskontoret 2 (2) Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärende innebär i detta skede inga ekonomiska konsekvenser. Förvaltningens förslag till arbetslivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden: Förvaltningens förslag till yttrande, daterat , antas såsom nämndens yttrande över motionen "Ge en nystart till fåreningsdriven svenskundervisning". Kultur- och fritidschef c Arjun Bakshi - Kontorschef arbetslivskontoret Handläggare: Maria Hjernerth Koordinator Arbetslivskontoret Telefon (direkt): E-post: Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Akten

3 Arbetslivsnämnden Rapport Yttrande över motion "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning" Maria Hjernerth Koordinator Staben Telefon (direkt): E-post:

4 Rapport Yttrande Södertälje kommun Arbetslivsnämnden 2 (4) Ärendet Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har väckt en motion vid fullmäktige, Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning. Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till arbetlivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Ärendet har samberetts mellan arbetslivskontoret och kultur- och fritidskontoret. Motionen Under bedrevs ett projekt med syfte att öka språkutvecklingen hos nyanlända/invandrare och därigenom förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden, inspirera till fortsatta svenskstudier samt stärka deras sociala nätverk. I utvärderingen av projektet konstaterades att projektet i hög grad bidragit till att bryta isoleringen för många och att det uppmuntrat språkutvecklingen. Däremot var det svårt att bedöma de faktiska språkmässiga resultaten, då projekttiden var kort och många deltagare vid kurrsstarten var äldre eller analfabeter. I Södertälje finns en stor grupp språksvaga medborgare som inte berörs av etableringsreformen på Arbetsförmedlingen eller som för länge sedan lämnat SFI. Det nu aktuella förslaget till Folkhälsoprogram för Södertälje kommun lyfter vikten av fler mötesplatser, som kan bryta isoleringen och stärka folkhälsan. Mot bakgrund av dessa behov samt den låga kostnad en ovanstående satsning innebär, föreslår Kristdemokraterna att föreningslivet i Södertälje får ett förnyat uppdrag från kommunen i att skapa mötesplatser för språkstimulans dock med längre projekttid och med mätbara indikatorer för språkutvecklingen. Kristdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbete hur ett föreningsdrivet språkutvecklingsprojekt kan få en nystart i Södertälje. Slutrapport Våren 2013 presenterades en slutrapport från projektet Kompletterande svenskundervisning - Av rapporten framgår bland annat följande; Projekten har i hög utsträckningen bidragit till att skapa sociala mötesplatser som med ett varierat innehåll bidragit till att uppmuntra språkutvecklingen hos deltagarna. Mötesplatsens har även spelat en viktig roll när det gäller behovet av att bryta isoleringen för många av deltagarna. Dock är det mer tveksamt hur väl projekt bidragit till att förbättra språkutvecklingen och därmed ökat deltagarnas möjligheter till utökade studier/yrkesstudier. Orsakerna till att detta mål inte uppnåddes fullt ut finns det troligen flera förklaringar till. Flera av projekten har påpekat att det varit svårt, på den relativt korta tid som projekten bedrivits, att ge deltagarna

5 Rapport Yttrande Södertälje kommun Arbetslivsnämnden 3 (4) tillräckligt med kunskap så att det leder till vidare studier eller ökar deras anställningsbarhet. En annan faktor som kan ha bidragit till detta är att majoriteten av deltagarna varit äldre än 50 år och att många av deltagarna har haft svaga kunskaper i det svenska språket. Förvaltningens ställningstaganden Målgruppen Målgruppen för den föreslagna insatsen är språksvaga medborgare som inte berörs av etableringsreformen eller som för länge sedan lämnat SFI. Det vill säga antingen människor som väntar på besked om uppehållstillstånd eller som genomgått utbildning på SFI. Ingen av dessa målgrupper är arbetslivsnämndens utpekade målgrupp, vars huvudsakliga uppdrag är att tillhandahålla SFI för personer som har rätt till detta enligt skollagen, (vilket är en rättighet för personer från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år, om hen är bosatt i landet och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge). Vidare har arbetslivsnämnden insatser på arbetsmarknadsenheten för försörjningsstödstagare i behov av stöd för att närma sig arbetsmarknaden, bland annat satsas mycket på språkstödjande insatser för deltagare som är svaga i det svenska språket. Språkutveckling Motionären föreslår, med hänvisning till resonemanget i motionen och den låga kostnad som satsningen innebär, att föreningslivet i Södertälje får förnyat uppdrag från kommunen i att skapa mötesplatser för språkstimulans, med längre projekttid och med mätbara indikatorer för språkutvecklingen. Erfarenheten av tidigare språkutvecklingsprojekt visar att det var svårt att utvärdera vilka resultat som uppnåtts vad gäller deltagarnas språkutveckling. Detta framför allt för att föreningarna använde olika metoder och att inga mätningar gjordes av deltagarnas kuskaper före och efter projektet. Det ställdes inte heller några krav på att detta skulle göras i det förra projektet. Om ett nytt projekt ska starta bör tydliga riktlinjer för vilka former av språkundervisning som är önskvärda tas fram, och en metod för att bedöma språkutvecklingen bör användas av samtliga deltagande organisationer. För detta kommer utbildning att krävas, samt ett system för uppföljning. Detta kommer att kräva resurser i form av personal och kostnader för framtagande av metodik och uppföljning. En grov kalkyl av kostnader för detta ligger på tkr/år. Mötesplatser Behovet av mötesplatser är stort enligt slutrapporten från det tidigare språkprojektet. I folkhälsoplanen bedöms också behovet av mötesplatser vara stort. Stadsbyggnadskontoret har i sin översiktsplan ett uppdrag att jobba med den fysiska planeringen av staden för att skapa mötesplatser. Vidare kommer ett antal familjecentraler att starta som en åtgärd utifrån identifierat behov av mötesplatser i folkhälsoplanen.

6 Rapport Yttrande Södertälje kommun Arbetslivsnämnden 4 (4) Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen cirka 18 miljoner kronor i föreningsbidrag till cirka 130 föreningar (pensionärs-, kultur-, idrotts-, och sociala föreningar) som också fungerar som mötesplatser för kommunens medborgare. Budget Motionären önskar att kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta hur ett föreningsdrivet språkutvecklingsprojekt kan få en nystart i Södertälje, detta med hänvisning till att behovet är stort och att det kan göras till en låg kostnad. Vidare vill motionären att det nya projektet ska ha längre projekttid, samt att mätbara indikatorer för språkutveckling ska användas. I tidigare projekt avsatt kommunen 2 miljoner kronor under ett år i sökbara medel. Inga resurser avsattes för att arbeta med mätbara indikatorer för språkutveckling, eller uppföljning på annat sätt. För att kunna göra detta beräknas kostnader tillkomma, utöver de sökbara medlen, på tkr/år. Förvaltningens förslag Med hänvisning till att målgruppen för den föreslagna insatsen ligger utanför kommunens uppdrag, att riktat språkstöd finns i kommunens insatser för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, att kommunen genom andra projekt skapar mötesplatser och stöttar befintliga mötesplatser genom föreningsbidraget, samt att kostnaden för ett projekt med kvalitet i uppföljningen av språkutvecklingen skulle ta stora ekonomiska resurser i anspråk, föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige lämnar motionen utan åtgärd. Om kommunfullmäktige beslutar att satsningen ska göras, behöver medel för detta avsättas i Mål- och budget.

7 REMISS KS Diarienummer 15/39 Till Kultur- och fritidsnämnden Från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp För yttrande senast ljuni2015 Innehåll Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning" Kommentar Motion väckt vid kommunfullmäktige 2/2-15, remitteras till arbetslivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för svar senast l juni På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande

8 Kristdemokraterna MOTION Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning Under bedrevs nio olika föreningsdrivna språkprojekt med kommunala medel i Södertälje. Det ordnades språkkafeer, studiecirklar och gemensamma praktiska aktiviteter (matlagning, nyhetsläsning, CV-skrivning etc) för språksvaga Södertäljebor, och cirka 540 personer 1 deltog. Syftet med satsningen var att öka språkutvecklingen hos nyanländalinvandrare och därigenom förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden, inspirera till fortsatta svenskstudier samt stärka deras sociala nätverk. Projektet motiverades utifrån en tidigare rapport som fastslog att deltagande i studiecirklar ledde till hög måluppfyllelse för deltagare, och två miljoner kronor avsattes som sökbara medel för föreningar som ville delta. Hösten 2012 tog budgetmedlen slut och därmed avslutades även projektet. I utvärderingen konstaterades att projektet i hög grad bidragit till att bryta isoleringen för många och att det uppmuntrat språkutvecklingen. Däremot var det svårt att bedöma de faktiska språkrnässiga resultaten, då projekttiden varit så kort och många deltagare vid kursstarten var äldre eller analfabeter. Det konstaterades dock att många positiva bieffekter genererats. Alla deltagande föreningar rapporterade efteråt att behoven i målgruppen var stora och att större insatser behövs. Ungefår samtidigt med projektstarten kom riksdagens beslut om statens ansvar för etableringsinsatser, där Arbetsförmedlingen fick en nyckelroll i dylika insatser för nyanlända. I Södertälje finns dock fortfarande en stor grupp språksvaga medborgare, som inte berörs av etableringsreformen eller som redan för länge sedan redan lämnat SFI. Det nu aktuella förslaget till Folkhälsoprogram för Södertälje kornmun lyfter vikten av fler mötesplatser, som kan bryta isoleringen och stärka folkhälsan. Mot bakgrund av dessa behov samt den låga kostnad en ovanstående satsning innebär, föreslår Kristdemokraterna att föreningslivet i Södertälje :far ett förnyat uppdrag från kommunen i att skapa mötesplatser för språkstimulans -dock med längre projekttid och med mätbara indikatorer för språkutvecklingen. Med anledning av ovan anförda föreslår vi: kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta hur ett föreningsdrivet språkutvecklingsprojekt kan få en nystart i Södertälje Kristdemokraternas fullmäktigegrupp genom : //~ U ~ A!J:~ c l t'/'...,.(,l-. v ti - -- '-- v eronica We s tergård '. 1 Södertälje kommun ~ Kultur- och fritidskontoret, Kompletterande svenskundervisning, slutrapport : 540 personer deltog i studiecirklarna vid minst tre tillfållen.

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer