Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek"

Transkript

1 1 (4) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek Dnr 13/33 Sammanfattning av ärendet Södertälje kommun har mottagit ett medborgarförslag rörande inrättandet av en bemannad parkleksverksamhet. Medborgarförslaget har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. Kultur- och fritidskontoret har utrett medborgarförslaget, bl.a. genom att inhämta samhällsbyggnadskontorets synpunkter. Förslaget omfattar inrättandet av en bemannad parklek samt erbjudandet av läxhjälp och hållandet av djur vid densamma. Kultur- och fritidskontoret gör följande sammantagna bedömning av förslaget: Bemannad parkleksverksamhet bedöms principiellt vara intressant att i vart fall pröva. Det finns åtminstone två lekparker som i dagsläget skulle kunna komma ifråga för bemannad parkleksverksamhet, nämligen Dalparken och Geneta parklek. En eventuell bemannad parkleksverksamhet skulle ställa krav på särskild finansiering, såväl i ett inledningsskede som för driften denna finansiering kan inte rymmas inom berörda kontors befintliga budget. Ett eventuellt uppdrag att bedriva bemannad parkleksverksamhet ställer således krav på särskild, tillkommande finansiering. Eventuell läxhjälpsverksamhet vid en bemannad parklek måste utformas i nära samverkan med utbildningskontoret. Djurhållning vid en eventuell bemannad parklek bör av olika anledningar inte komma ifråga. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (4) Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden förordar att frågan om inrättandet av en bemannad parklek prövas inom ramen för arbetet med Mål och Budget Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek Ärendet Södertälje kommun har mottagit ett medborgarförslag rörande inrättandet av en bemannad parklek i Södertälje. Förslaget har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. I medborgarförslaget framhålls fördelarna med att inrätta en bemannad parklek. Förslagsställaren framhåller särskilt att en bemannad parklek kan utgöra en kontaktyta mellan kommunen och de småbarnsfamiljer som av olika anledningar inte har kontakt med den kommunala barnomsorgen. Vidare framhålls att en bemannad parklek kan erbjuda en plats för läxhjälp för lite äldre barn. Slutligen framhåller förslagsställaren att kommunen bör överväga möjligheten att hålla djur vid den bemannade parkleken: ett mini-4h med förslagsställarens ord. Kultur- och fritidskontoret har utrett medborgarförslaget, bl.a. genom att inhämta samhällsbyggnadskontorets synpunkter samhällsbyggnadskontoret ansvarar för drift och underhåll av de kommunala lekparkerna. Sammantaget bedöms förslaget ha många förtjänster och kultur- och fritidskontoret delar i allt väsentligt förslagsställarens bedömning rörande det önskvärda i att, om möjligt, erbjuda Södertäljeborna tillgång till en bemannad parklek. Nedan kommer redogöras för kultur- och fritidskontorets bedömning avseende förslagets olika komponenter. I förslaget omtalas Dalparken som en lämplig plats för en bemannad parklek. Samhällsbyggnadskontoret har påtalat att bemannad parkleksverksamhet tidigare bedrivits såväl i Dalparken som i Geneta parklek (namnet kvarstår, även om sådan verksamhet numer inte bedrivs där). Båda dessa lekparker bör enligt SBK kunna komma i fråga för en framtida bemannad parklek; i båda finns byggnader som tidigare använts för parkleksverksamhet byggnader som dock har ett omfattande upprustningsbehov. Inrättandet av en bemannad parkleksverksamhet i t.ex. Dalparken ställer därför vissa krav på särskild finansiering i ett inledningsskede kostnaden för iståndsättande av de aktuella

3 3 (4) byggnaderna ryms inte inom budgeten för drift och underhåll av lekparker. Kultur- och fritidskontoret bedriver genom sina fritidsgårdar (mötesplatser för unga) fritidsverksamhet för barn och unga. Målgruppen för denna verksamhet är unga i åldern 13 till 18 år. Den bemannade parkleksverksamheten skulle rimligen i första hand rikta sig till en yngre målgrupp. Verksamheten skulle alltså kunna utgöra ett intressant komplement till den redan bedrivna fritidsverksamheten. Med en bemannad parklek följer dock krav på ytterligare personalresurser; det bedöms varken vara möjligt eller önskvärt att omdisponera personalresurser från den ordinarie fritidsverksamheten till en sådan komplementär verksamhet, varför detta krav måste mötas genom ökade personalresurser. Detta ställer i sin tur krav på ökad finansiering. Ett eventuellt uppdrag att erbjuda bemannad parkleksverksamhet måste därför åtföljas av en tillkommande finansiering. Det är en angelägenhet av central betydelse för kommunen att verka för en förbättrad måluppfyllelse i skolan. Alla åtgärder som kan bidra till detta bör därför övervägas. Läxhjälp erbjuds idag på fritidsgårdarna för målgruppen 13 t.o.m. 18 år. Det är alltså tänkbart att en eventuell bemannad parklek skulle kunna erbjuda läxhjälp främst då för målgruppen under 13 år. Vid ett eventuellt beslut om att inrätta en bemannad parklek, bör därför möjligheten att erbjuda läxhjälp övervägas. Läxhjälpsverksamhet vid en eventuell bemannad parklek måste utformas i nära samarbete med utbildningskontoret, samt harmoniseras med övriga insatser som kommunen bedriver i syfte att stärka elevers måluppfyllelse i skolan. På Torekällbergets erbjuds barn och unga möjligheten att uppleva närkontakt med djur. Denna djurhållning ställer omfattande krav på infrastruktur i form av hägn, byggnader och utrustning. Vidare kräver djurhållning särskilt utbildad personal. Att göra avkall på dessa krav skulle strida mot gällande djurskyddslagstiftning. Mot bakgrund av detta bedömer kultur- och fritidskontoret att det skulle medföra oförsvarligt höga kostnader att på ett lagenligt och djur-etiskt försvarbart sätt hålla djur vid en eventuell parklek. Kontoret har även tagit ställning till möjligheten att regelbundet transportera djur till ett särskilt hägn vid en eventuell parklek. Sådana återkommande transporter skulle dock utgöra ett oacceptabelt stressmoment för de berörda djuren och bör därför inte komma ifråga.

4 4 (4) Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Bemannad parkleksverksamhet bedöms principiellt vara intressant att i vart fall pröva. Det finns åtminstone två lekparker som i dagsläget skulle kunna komma ifråga för parkleksverksamhet, nämligen Dalparken och Geneta parklek. En eventuell parkleksverksamhet skulle ställa krav på särskild finansiering, såväl i ett inledningsskede som för driften denna finansiering kan inte rymmas inom berörda kontors befintliga budget. Ett eventuellt uppdrag att bedriva parkleksverksamhet ställer således krav på särskild, tillkommande finansiering. Eventuell läxhjälpsverksamhet vid parklek måste utformas i nära samverkan med utbildningskontoret. Djurhållning vid en eventuell parklek bör av olika anledningar inte komma ifråga. Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden överlämnar kontorets tjänsteskrivelse daterad till beredningen inför mål och budget Ekonomiska konsekvenser och finansiering En bemannad parkleksverksamhet ställer krav på såväl iståndsättande av byggnader som tillkommande personalresurser. Kravet på tillkommande finansiering måste vidare utredas. Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidsnämnden förordar att frågan om inrättandet av en bemannad parklek prövas inom ramen för arbetet med Mål och Budget Staffan Jonsson Kultur och fritidschef Hewan Temesghen Resultatenhetschef Ung fritid Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadskontoret, Utbildningskontoret, Förslagsställaren, Akten

5 södertälje kommun SammantradesprotokolI Kommunfullmäktige "Inrätta och finansiera en parklek" Medborgarförslag av Bil A:75, Dnr KS Sammanfattning och bedömning har inlämnat medborgarforslag, där hon föreslår att kommunen inrättar och finansierar en parklek. Kominunfullmäktiges presidium har bedömt förslaget och föreslår att ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden for beredning och beslut. Kommunfullmaktiges beslut: (Medborgarförslaget överlämnas till ki ibe fritidsnämnden för beredning Beslutet expedieras till: Akten Justerandes signuin Anslagsdatum Utdragsbestyrkande

6 Inrätta och finansiera en parklek Medborgarforslag Dnr KS Bedömning Kommunfullmäktiges presidium har bedömt medborgarförslaget från Presidiets beslut Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. Beslutet expedieras till: KFN J Akten

7 Södertal je kommun g MEDBORGARFORSLAG MEDBORGARFRAGA personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lamnar far lagras och bearbetas i register av forvaltninglnamnd. Du har ratt att begära utdrag och rattelser. Ankomststämpel MedborgarförslageffMedborgarfrågan skickas till adressen längst ner på blanketten. Ja 3 ott bruivvlc*~~~ in&ar a fii.ravlc;i~r en "pv4eku. parkle Ic sow s&kholn? Sm;b%q dr W lekyk $ 0 ~ ~Mn~6~i.e. &V kvvi~via~dl, Q har en P- 3 imv k SMwMjje. I en "9 J 7s l sva~kw d& tu t yn/--i..i;%+ ~korio~~skt. V d hm"uvien5 b ~ t i d bhauer paibvi. 7usia Y och en \oe~ao.i.-d- 'l Zx~~\e\ek s~lll~~ LVIY~~ uam, J ' ~ sen t s8ckir~ ~ S ~ C W&r S f&;.re%y3aiqge- W~V? O. vie ho i e~mb3 koniyhb dguavi Ico~rnkn o& ~m8brnrjj.>dbpriub~dw bc Irri bmsb3 [&X. [h~r?;~ f &Mw ~ J V oc ) L) ;flle mr.iinil~# m& $ur. $d/prhg,kl vaq ek id~(;~kt Personuppgifter stttlk parue(l, Adress 1 postadress.-+, Telefon Telefon mobil (aven riktnummer) V E-postadress Namnteckning Ort och datum s)jd~/-+j[i~ Namnteckning U I Namnförtydl~gande Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Södertälje kommun Campusgatan O10 O0 (vxl) Stadskansliet Internetadress SbDERTALJE

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Handläggare Annika Linde 08-550 226 32 annika.linderq)sodel1alje.se

Handläggare Annika Linde 08-550 226 32 annika.linderq)sodel1alje.se Södertälje U kommun 1 (3) 2009-03-06 Tjänsteskrivelse Dm 091119-260 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Annika Linde 08-550 226 32 annika.linderq)sodel1alje.se Tekniska nämnden Igelsta gårds lada

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer