Förslag till budget 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till budget 2008"

Transkript

1 Förslag till budget för ett grönare Sollentuna

2 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens budget 2008 Sollentuna Kommun har en framtidsinriktad opposition som lägger offensiva och kreativa förslag. Många av våra förslag blir återkommande förverkligade genom att den moderatledda majoriteten tar till sig dem och gör dem till sina egna. Genom denna skrivelse visar vi på den politiska inriktning som vi fyra partier i den samlade oppositionen är eniga om att driva och som skulle göra Sollentuna ännu bättre för alla. Högkonjunktur och pengar på banken Sollentuna Kommun har en god ekonomi på pappret och vi lever i en stark högkonjunktur. Kommunen har dessutom pengar på banken och inga lån. Detta innebär tyvärr inte att det är hög kvalitet i alla kommunens verksamheter. Hindren för en fullgod verksamhet är inte en brist på pengar, utan snarare en brist på politisk dådkraft och kompetens hos den moderatledda majoriteten. Långsiktighet och ansvarstagande Vi anser att kommunen ska bedriva en långsiktigt ansvarsfull politik. Det innebär att kommunen inte ska sälja ut sina strategiska tillgångar, exempelvis de verksamheter som finns inom Sollentuna Energi och Sollentunahem. Kommunens verksamhet får inte fastna i dagsfrågor, kortsiktiga lösningar och negativa besparingar. Vi vill istället satsa på en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens problem och utmaningar. Därför ska kommunen bygga upp en aktiv omvärldsbevakning så att Sollentuna kommun kan ligga långt fram med nya framtidsorienterade verksamheter med hög kvalitet. Segregation och utförsäljningar Sollentuna har blivit ett 4/5-dels samhälle. De flesta Sollentunabor har höga inkomster och lever ett gott liv. Under de senaste åren har klyftorna vuxit till de grupper som är arbetslösa, deltidsarbetar eller lever på försörjningsstöd. Idag är kontrasten stor mellan levnadsvillkoren på ena sidan Silverdal, södra Edsviken och Falkberget och på andra sidan Rotsunda, Malmvägen och centrala Edsberg. Vi ser bostadsfrågan som en ödesfråga om alla ska få plats i Sollentuna. Den politik som den moderatledda majoriteten drivit innebär att i stort sätt bara villor och bostadsrätter har byggts. Majoriteten håller samtidigt på att sälja ut hyresrätter ur Sollentunahems bestånd genom ombildning. Detta under en period då det är dyrt att bygga nytt. Majoriteten säger att de ska använda försäljningsintäkterna för att bygga nya hyresrätter. I praktiken innebär det med nuvarande byggkostnader att det krävs minst två sålda lägenheter för att ha råd att bygga en ny. Detta minskar antalet hyresrätter och medför att såväl rörligheten på bostadsmarknaden

3 som valfriheten att välja i vilken upplåtelseform man vill bo i blir i det närmaste obefintlig. Det gör det också svårare för bl a låginkomsttagare att bo i Sollentuna. Sollentuna blir allt mindre en kommun för alla. Integration och demokrati Vi anser att kommunen behöver utveckla dialog med medborgarna före beslut. Om kommunen genomför en god förankringsprocess före beslutet så kommer förmodligen förståelsen och delaktigheten bland medborgarna att öka. Kommunstyrelsen och nämnderna bör genomföra samråd i kommundelarna för att stärka närdemokratin. I dag saknar integrations- och demokratinämnden i princip såväl mandat som resurser. Vi anser därför att IDN i praktiken inte har någon roll att spela med sin nuvarande utformning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att stärka integrationen och demokratin i kommunen. I uppdraget ligger även att se över kommunens resurser avseende integration. Integration ska vara ett prioriterat område i alla kommunens nämnder och kommunägda företag. Delaktighet och lyhördhet Sollentuna Kommun ska bedriva en ansvarstagande personalpolitik. Vi anser att den politiska delaktigheten i personalpolitiken ska förstärkas genom att ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen. Kommunen bör öka sin ambitionsnivå och lämna sin nuvarande linje om att ligga på en mininivå mot vad t ex jämställdhetslagen kräver. Kommunen ska verka för lika lön för lika arbete och ökad jämställdhet på arbetsplatserna. Kommunen måste också bli lyhörd när kommunens medarbetare kommer med synpunkter och krav på sin arbetssituation och arbetsmiljö så att de anställda känner att man tar deras framställningar på stort allvar. Kultur och fritid Vi vill värna och utveckla kommunens bibliotek. Biblioteken ska vara inbjudande mötesplatser för alla Sollentunabor. Biblioteken ska erbjuda gratis utlåning av t ex böcker och fortsatt utlåning av DVD-filmer. Det är viktigt och bra att kommunens bibliotek satsar framtidsinriktat genom att använda sig av IT-lösningar i biblioteksverksamheten. Föreningslivet har en viktig roll i Sollentuna. Kommunen ska aktivt stödja alla typer av föreningar. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Det ska bli naturligt att föreningsliv och andra aktörer som inte drivs med vinstintresse får ansvar för verksamheter. Genom detta förstärks det sociala kapitalet i kommunen och samhörigheten ökar. Social ekonomi handlar om att genom personligt engagemang få ett mänskligare samhälle. Vi anser att det ska finnas en fritidsgård i varje kommundel. Ansvaret för fritidsgårdsverksamheten ska återföras till kultur- och fritidsnämnden. Vi vill satsa på och utveckla en integrerad rekreationspark för kultur, fritid, idrott, utbildning och gastronomi för alla medborgare som inbegriper Sollentunavallen, Edsbergs slott, slottsparken, Stallbacken (med konsthall och nya satsningar), Edsbacka krog, Rudbecksskolan och Sim- och Sporthallen.

4 Det är viktigt, att kommunen värnar om Sollentunas gröna kilar. Sollentunaborna ska ges möjlighet att söka fristad från stress och jäkt i sin närhet, liksom djur och växter måste ges möjlighet att leva och sprida sig i närhet av storstad. Vi ser en stor fördel för Sollentuna att både ha närheten till storstad och närheten till natur. Det slår vi vakt om! Klimatsmart och hållbarhet Klimatfrågan är en ödesfråga. Det är därmed nödvändigt att även Sollentuna Kommun tar sin del av ansvaret. Hållbar utveckling bör genomsyra hela samhällsplaneringen och bör sträva efter att alla Sollentunabor ska agera klimatsmart. Det är bra att majoriteten nu också vill vara med och ta fram en klimatstrategi. Ett arbete som oppositionen redan har påbörjat. Det är också bra att kommunen gått med i nätverket klimatkommunerna. Störande trafikbuller är ett stort problem i Sollentunas boendemiljö och är en hälsorisk, som bidrar till sämre livskvalitet. För att förbättrande åtgärder ska vidtas måste kommunen agera kraftfullt gentemot ansvariga huvudmän. I de södra och norra delarna av kommunen saknas fortfarande bullerdämpande skydd längs E4 och järnvägen. Vi verkar också för att tyst asfalt ska läggas på E4:an genom Sollentuna. Kommunen ska verka för att bullret från flyget på Arlanda minskar. När nya bostadsområden planeras ska bullerproblematiken beaktas. Vi ska inte bygga in oss i nya problem. Sveriges oljeberoende ska elimineras. För att så ska ske måste alla dra sitt strå till stacken - även Sollentuna. Kommunen ska enbart köpa miljöbilar. Dessa kan sedan hyras ut på kvällar och helger, i en bilpool, till kommuninvånarna. Vi vill utreda förutsättningarna för att stimulera samåkning. Det hjälper till att minska antalet bilar i kommunen. Det behövs en satsning på fler, sammanhängande och bättre markerade, cykelleder, samt fler stöldsäkra cykelställ vid pendeltågsstationer och centrum. Fjärrvärmeutbyggnaden till egna hem ska fortsätta. Sollentuna Energi ska utreda förutsättningarna att investera i vindkraftverk. Kilowattjakten ska fortsätta, både vid nybyggnation och i befintliga lokaler. Kommunen ska även utnyttja det statliga bidraget på 70 procent av investeringskostnaden för installation av solceller på kommunens tak. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv ska kommunen uppvakta berörda för att prioritera satsningen av förlängningen av tvärspårvägen från Alvik mot Sollentuna och Häggvik med eventuell framtida förlängning. Vi vill också att en södra uppgång vid Häggviks pendeltågsstation öppnas snarast. Snyggt och välskött I dag finns det många utemiljöer i Sollentuna som långt ifrån sköts på bästa sätt. Det är oklippta buskar, det är skräp som ligger kvar i långa tider, det är sand som inte samlas in efter vintern, planteringar som får växa igen osv. Under 2007 har kommunen tagit ett första steg till förbättring genom det så kallade försköningsprojektet. Det återstår ännu mycket att göra. Med nuvarande förnyelsetakt på kommunens vägunderhåll kommer beläggningen att förnyas var 60:e år, en normal förnyelsetakt ska vara vart 20:e år annars blir det kapitalförstörelse och potthål i vägarna. Vägarna måste ha en god standard, men gång- och cykelvägarna måste också rustas upp. Snöröjningen behöver också förbättras rejält jämfört med tidigare år, speciellt på gång- och cykelvägnätet.

5 Utbyggnaden av Turebergs allé måste påskyndas så att man slipper att trafikera den smala Engelbrekts väg med bussar per dygn. Kunskap och framtidstro Sollentunas skolor ska sätta kunskap och trygg studiemiljö i centrum. Det ska avsättas tillräckligt med medel till barn i behov av särskilt stöd. Det behövs också fler vuxna i skolan. Vår målsättning är att öppna för att fler skolor blir kommunala friskolor. Skolorna i Sollentuna ska införa som policy att ingen frånvaro från skolämnen så som sexualundervisning, simning, musik, idrott och hälsa eller från utflykter och läger, ska tillåtas på grund av hänsyn till föräldrarnas personliga krav, kultur eller religion. Förskolan är en pedagogisk verksamhet med en egen läroplan och är en början på det livslånga lärandet. De viktigaste frågorna i förskolan är minskat antal barn per barngrupp, platsgaranti och fler pedagoger i verksamheten. Det är viktigt att kvalitén i förskolan inte försämras om det kommunala vårdnadsbidraget införs. Rudbecksskolan ska kvarstå som kommunal gymnasieskola. Det ska alltid finnas ett kommunalt alternativ för att garantera valfrihet och att kommunen bibehåller kompetens i organisationen. Kommunen bör satsa på fler yrkeslinjer och bidra till möjligheter till lärlingsutbildning. Vuxenutbildningen utsätts nu för en slakt. Under de senaste åren har resurserna kraftigts skurits ner. Vi vill utveckla vuxenutbildningen så att möjligheten till en andra chans ökar för de som behöver komplettera sin utbildning för att komma vidare på arbetsmarknaden. Livsglädje och trygghet Äldre och funktionshindrade ska kunna känna trygghet och livsglädje i Sollentuna. Det är kommunens ansvar att se till att det finns tillräckligt många platser i boenden för äldre och funktionshindrade. Om någon behöver hemtjänst, personlig assistent eller flytta till ett särskilt boende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Den enskildes behov av trygghet ska kunna vara skäl till plats i särskilt boende. Fler äldreboenden behövs liksom korttidsplatser. Kön till boenden för funktionshindrade måste snabbt byggas bort. Ingen ska tvingas bo kvar hemma eller flytta till en annan kommun. Det behövs också en mångfald i boendet för äldre och funktionshindrade eftersom behoven är så olika. Brukarnas behov och önskemål ska styra den dagliga verksamheten på boenden och i hemtjänsten. Kommunen ska planlägga för trygghetsboenden i kommunen. Äldre med vårdbehov och funktionshindrade oavsett ålder ska kunna leva så likt övriga medborgare som möjligt. Genom framsynt planering av boende och service blir det lättare att leva ett självständigt liv. Vård- och omsorgsnämnden ska vara en aktiv part i samhällsplaneringen och inte bara en remissinstans. Omtanke och stöd Under de senaste åren har det långvariga beroendet av försörjningsstöd ökat. Denna utveckling måste brytas. Kommunen måste aktivt stödja denna grupp så att deras möjligt till arbete och/eller utbildning förstärks. Genom detta ges de en möjlighet att klara sin egen försörjning.

6 Kommunens stöd till kvinnojouren ska förstärkas. Kvinnojouren tvingas i dag säga nej till kvinnor som söker stöd. Det är ovärdigt en så rik kommun som Sollentuna att en så viktig frivillig verksamhet inte har de nödvändiga resurserna. Även hedersrelaterat förtryck ska bekämpas på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. Vi vill bygga ut kommunens konsumentvägledning. De medel som är avsatta till detta har visat sig inte varit tillräckligt för att erbjuda en acceptabel verksamhet Nätverk och social ekonomi Kommunen ska satsa på att stimulera och deltaga i nätverk mellan alla olika sektorer i samhället, mellan föreningar, institutioner och företag i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. När människor sluter sig samman utvecklar de i den lokala miljön ett socialt kapital som blir en tillgång för kommunens demokrati i stort. Vi vill förstärka kommunens arbete med att stödja företag som vill etablera sig i kommunen. Detta kan t ex ske genom att näringslivssekreterarens arbetsuppgifter utvecklas. Freddie Lundqvist (s) Ingwar Åhman Eklund (sp) Peter Godlund (mp) Fredrik Häggström (v)

7 Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2008 förslag till beslut Kommunen ska föra en ansvarfull politik, som leder till ett hållbart samhälle ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Nuvarande befolkning ska inte leva över sina tillgångar och låna av kommande generationer. Därför är det viktigt att kommunen inte lånar för att klara sina driftkostnader. Kommunen ska även långsiktigt hushålla med sina tillgångar i form av t ex mark och fastigheter för framtida behov. Att sälja ut kommuninvånarnas gemensamma tillgångar under verkligt pris är inte heller att föra en ansvarsfull politik. En sund investeringspolitik ska bedrivas. Under de senaste åren har kommunen gått med stora överskott. Det ekonomiska läget gör att budgeten rymmer en skattesänkning med 22 öre, vilket är nödvändigt för att inte övertaxera sollentunaborna. Vi står alla inför hotet att människans beteende rubbar jordens klimat, men det finns lösningar som kan bli en möjlighet för Sverige. En möjlighet att utveckla idéer och produkter som senare leder oss till att bli ett viktigt exportland inom miljöområdet. Ofta är klimatsmarta lösningar och investeringar även lönsamma ekonomiskt. Dessa ska kommunen samla i ett klimatprogram som utarbetas under året. Kommunens miljöredovisning visar att miljömålen inte nås när det gäller halterna av kvävedioxider och partiklar (PM10). Under året ska kommunen arbeta för en bättre måluppfyllelse av dessa. Många i kommunen lider av buller från flyg, tåg och bilar. Miljöpartiets politik leder till ett minskat flyg- och bilberoende. Det är därför ett rimligt antagande att även bullret kommer minska rent generellt. För att skydda bebyggelse mot buller i områden där bullervärdena överskrids ska det vidtas särskilda åtgärder. I år görs en översyn, direkt därefter insatser, av fastigheter som kan behöva fönsteråtgärder. Även arbetet med att skydda bebyggelsen i Rotsunda mot Norrvikenleden inleds. Kommunen är en stor konsument och är därmed en vikig aktör över vad som efterfrågas på marknaden. Det ska vi utnyttja genom bra upphandlingar som påverkar det som produceras i miljövänlig riktning. Exempel på det kan vara att kommunen köper in Rättvisemärkt te och kaffe och enbart serverar KRAV-märkt mjölk i kommunens matsalar. Framöver kommer sollentunabor över 80 år bli fler i proportion till de i arbetsför ålder. Redan nu måste vi därför skapa förutsättningar för att det i framtiden är ett attraktivt jobb att arbeta med äldre. För Miljöpartiet de Gröna är planering och en god äldrevård ett prioriterat område. All samhällsplanering ska ske med tanke på att underlätta livet för äldre och funktionshindrade. Äldre ska kunna bo kvar i sina bostäder så länge de önskar. Men otrygghet, isolering och ensamhet är ett stort problem för många och det är viktigt att också olika mellanboendeformer kommer till stånd. Därför ska två sådana planläggas under 2008, med byggstart året därefter. Köerna till LSS-boenden måste snarast byggas bort och behovet av särskilt boende för äldre täckas. Framförhållningen när det gäller byggande för funktionshindrade och äldre måste skärpas. I centrum för vår skolpolitik står eleven. Skolans huvuduppgift är att stödja elevens utveckling och lärande. Målet för skolpolitiken är en likvärdig skola av hög kvalitet som ger varje enskild elev bästa möjliga förutsättningar. Människor är olika och utbildningsväsendet ska rymma dem alla. Förutom att skolor och förskolor får ökade förutsättningar att minska klasser och barngrupper gör vi en satsning på barn i behov av särskilt stöd. Under året närmar vi oss vårt mål att skolan ska ha råd att ta vara på, och följa, slutsatserna av de beteende

8 utredningar som görs på barn som behöver extra stöd. Vi vill ha ett skolväsende som präglas av pedagogisk mångfald. Vi tycker därför att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för olika profiler och inriktningar. Friskolorna har inneburit ett lyft för skolan i pedagogiskt hänseende. Många kommunala skolor har inspirerats av fristående skolors fria arbetssätt och utvecklat den egna verksamheten. Regelverket som gäller för de kommunala skolorna är dock mycket mer styrande än det som gäller för fristående skolor. Det är olyckligt. Kommunala skolor borde ha betydligt bättre förutsättningar att forma den egna verksamheten än vad man har i dag. Ett steg i den riktningen är att skapa flera kommunala friskolor. Vi kommer verka för att kompensera föräldrar som väljer att stanna hemma när barnen är små. Kompensationen ska vara en rimlig avvägning mellan att valet blir ett verkligt alternativ för föräldrar att stanna hemma och att det inte blir några negativa ekonomiska konsekvenser för förskoleverksamheten. Ur ett barnperspektiv kan det var bra om fler föräldrar stannar hemma. Fler barn skall få möjligheten att gå i Kulturskolan och pröva på att spela ett instrument. Det gör vi genom att sänka avgifterna till verksamheten, och utöka antalet platser. Alla barn skall dessutom få glädjen att uppleva levande kultur. Rudbecksskolan får höjt anslag. Det är viktigt att kommunens gymnasieskola även i framtiden är ett naturligt förstahandsval för en stor del av våra ungdomar. Vinsterna är stora både för kommun och för elev att ha en skola i närheten av hemmet. Samtidigt måste valet för elev och vårdnadshavare, i stor utsträckning, vara fritt att välja skola efter egna önskemål. Liksom i för- och grundskola är dock innehållet alltid viktigare än driftsformen. Sollentuna Peter Godlund (mp) Bilaga 1: Principiella förslag för verksamheten Bilaga 2: Nämndvisa justeringar samt sammanfattande tabeller

9 Bilaga 1 Principiella förslag för verksamheten Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta följande avseende nämnder och styrelser. Samtliga nämnder att Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom aktiv omvärldsbevakning och en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens problem och utmaningar, att samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa hur de arbetat med detta, att samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att stärka integrationen i kommunen. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa hur de avser jobba med, att beställning för 2008 års verksamhet skall innehålla kvalitetskriterier. Nämnderna skall i samband med resultatprognos/delårsbokslut 2008 redovisa hur arbetet med kvalitetssäkring och utvärdering av den verksamhet för vilken nämnden har ansvar fortskrider, att samtliga nämnder som har fått medel för satsning ska i samband med resultatprognos 1/2008 redovisa hur dessa ospecificerade medel används, att samtliga nämnder skall arbeta vidare med att upphandla all verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner i konkurrens för att nå kvalitetsutveckling och mångfald. Upphandling av verksamheter skall ske inom given ram och på sikt innebära lägre kostnader. Senast i samband med resultatprognos/delårsbokslut 2008 skall varje nämnd redovisa hur man följer planen för konkurrensutsättning och i vilken utsträckning som egen verksamhet konkurrerar med företag på marknaden samt redovisa åtgärder för att uppmuntra avknoppning av kommunal verksamhet, att samtliga nämnder ska så långt det är möjligt använda sig av evidensbaserade metoder för insatser i kommunens verksamheter, att samtliga nämnder får i uppdrag att vidmakthålla den nedåtgående trenden för ohälsotalen i Sollentuna kommun. Nämnderna skall i samband med delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med minskningen av sjukfrånvaron fortskrider,

10 att samtliga nämnder bör vid upphandling av kaffe och te främja social hållbarhet så att Sollentuna kommun på detta vis bidrar till en global etisk och social utveckling med fokus på mänskliga rättigheter, att samtliga nämnder årligen undersöker förändringar i drivmedelsåtgången i de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen att kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2008 till ett belopp av högst 100 miljoner kronor, att kommunstyrelsen skall pröva varje enskilt investeringsobjekt samt större objekt för planerat underhåll avseende fastigheter, att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Ett sätt att inrätta detta utskott är att formalisera den informella arbetsgruppen för Social Ekonomi genom ett kommunfullmäktigebeslut och bredda den så att alla partier blir representerade. Långtidsutredningen ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008, att möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar och sollentunabor ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/2008, att kommunen ska fortsätta att utveckla och marknadsföra området med Sollentunavallen, Edsbergs slott, slottsparken, Edsbacka krog, Rudbecksskolan och Sim- och Sporthallen som en integrerad rekreationspark - för kultur, fritid, idrott, utbildning och gastronomi för alla medborgare, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hyra ut kommunens bilar på kvällar och helger i en bilpool för medborgarna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur samåkning kan stimuleras. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2, att kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera vatten- och energisparåtgärder i kommunens fastigheter. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2, att kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningarna att installera solceller på kommunens tak i syfte att minska energikostnaderna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2,

11 att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2008 genomföra minst ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som angavs i majoritetens politiska plattform för mandatperioden , att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med vård- och omsorgsnämnden, under 2008 planlägga för två trygghetsboenden för äldre där byggstart kan ske under 2009, att kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. Den sociala ekonomin i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. För att underlätta en uppbyggnad anslås medel till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. För detta anslås 700 tkr, att ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen fr o m den 1 april 2008, att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en upprustning av den yttre miljön i Sollentuna i syfte att öka trivsel och tryggheten, till exempel genom träd, vägar och blomplantering samt se över belysningen, att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomsnämnden sänka ohälsotalen för barnskötare och förskollärare med 15 % från 2006 års nivå fram till Kommunstyrelsen ska i samban med delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med minskningen av sjukfrånvaron fortskrider, att ränte- och amorteringsfria lån till Stiftelsen Sollentuna ridcenter förlängs t.o.m. 30 december 2011, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur Sollentuna kommun ska förbättra service och tillgänglighet för kommunens invånare via ett s.k. kontaktcenter, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur den externa och interna kommunikationen ska förbättras. Senast i samband med resultatprognos 2/2008 ska kommunstyrelsen redovisa vidtagna åtgärder, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram åtgärder som stimulerar och skapar möjligheter för äldre anställda inom Sollentuna kommun att kunna arbeta kvar längre, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en klimatstrategi i samband med översiktsplanen, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en respolicy för kommunen, att det speciella arvodet för majoritetens viceordförandeplatser i nämnder och styrelser avskaffas; det räcker med normalt arvode, att investeringsbudgeten förstärks med tkr för utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet,

12 att investeringsbudgeten förstärks med tkr för bullerdämpande åtgärder i bl. a Rotsunda, att kommunen ska utbilda kommunens bilförare i ecodriving, att kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/2008, samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Barn- och ungdomsnämnden att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/2008, att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att fastställa ett tak för hur många barn det får finnas i småbarngrupperna i förskolan. Uppdraget ska rapporteras i resultatprognos 1/2008, att fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler kommunala friskolor i Sollentuna. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/2008, att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa en policy om att ingen frånvaro från skolämnen, delvis eller helt, på grund av hänsyn till föräldrarnas personliga krav, kultur eller religion ska tillåtas. Uppdraget ska redovisas senast i samband med resultatprognos 2/2008, att under förutsättning att riksdagen tar beslut om möjlighet för kommunerna att införa ett frivilligt vårdnadsbidrag får barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på vårdnadsbidrag som kan införas från 1 juli 2008, att barnomsorgscheck och skolpeng höjs inom förskoleverksamhet och grundskola enligt miljöpartiets förslag, att tkr ytterligare anslås till barn i behov av särskilt stöd, att varje barn inom barnomsorg och skola ges möjlighet att minst en gång per år möta levande kultur, att nämnden får i uppdrag, tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden samt Vuxen- och utbildningsnämnden, att ge ett samlat förslag till åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle för unga,

13 samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler yrkesinriktade utbildningar kan etableras i Sollentuna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008, att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag, i samverkan med socialnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008, att tkr avsätts till förstärkning av vuxenutbildningen, att tkr avsätts till Rudbeck för kostnadsteckning, att nämnden får i uppdrag, tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden, att ge ett samlat förslag till åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle för unga, samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Socialnämnden att socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008, att hedersrelaterat förtryck skall bekämpas på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd, att socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner, att kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde, att socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett nytt hemlöshetsboende i kommunen med minst 10 platser. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008,

14 att socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för andra nämnder att kunna köpa uppdrag för FOA-enheten. Uppdraget ska redovisas i samband med förslag till budget 2009, att tkr avsätts till satsningar som nämnden beslutar om, att 200 tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren, att 100 tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning, att nämnden får i uppdrag, tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Vuxen- och utbildningsnämnden, att ge ett samlat förslag till åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle för unga, samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Vård- och omsorgsnämnden att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008, att Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en utvärdering av riktlinjer för biståndsbedömningen till särskilt boende. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007, att tkr ytterligare avsätts till äldreomsorg och LSS-verksamhet, att tkr för fyra nya korttidsplatser för dementa, att tkr ytterligare avsätts som volymkompensation i daglig verksamhet, att 720 tkr ytterligare avsätts som volymkompensation för personer med LASS, samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Kultur- och fritidsnämnden att 450 tkr ytterligare avsätts för en fältfritidsledare på Blå Rummet, att tkr avsätts till satsningar som nämnden beslutar om,

15 att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att sänka avgifterna till den kommunala kulturskolan. För detta avsätts 500 tkr, att 500 tkr ytterligare avsätts för volymkompensation i kulturskolan, att nämnden får i uppdrag, tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden, samt Vuxen- och utbildningsnämnden att ge ett samlat förslag till åtgärder för att skapa ett tryggare samhälle för unga, samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Miljö- och byggnämnden att informationsanslaget höjs med 500 tkr, att 250 tkr tillförs för ökade insatser för att nå miljökvalitetsmålen, att utbildningsanslaget för kontorets personal förstärks med 500 tkr, samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Integrations- och demokratinämnden att bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år 2008.

16 Exploateringsverksamheten att kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva utgifterna i varje exploateringsprojekt innan medel tas i anspråk, samt att i övrigt bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget för år Rösjöstyrelsen att bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med Omsorg att bifalla Miljöpartiet de Grönas förslag till budget och investeringsplan för år Finansiering att fastställa skattesatsen för år 2008 till 18,11 kronor per skattekrona, att kommunstyrelsen medges disponera tkr ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov Miljöpartiet de Gröna deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen Övrigt att i syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i sambandet med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt, att koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2008 beräknas uppgå till 37,0 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning, att koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2008 beräknas uppgå till 19,6 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. Peter Godlund (mp)

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

!"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=*

!#$%&%#'(%&')#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=* !"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer