Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneutveckling på det statliga avtalsområdet"

Transkript

1 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling till följd av RALS under statistikperioden september 2007 september 2010 Rapportserie 2011:6 Arbetsgivarverket

2

3 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling till följd av RALS under statistikperioden september september Dnr

4

5 Förord I november 2007 undertecknade Arbetsgivarverket ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS ) med OFR/S,P,O, med Saco-S samt med SEKO. Avtalsperioden för dessa avtal är 1 oktober september I den här rapporten redovisas med ledning av den partsgemensamma lönestatistiken från september 2007 till september 2010 hur löneutvecklingen varit under hela avtalsperioden. Ansvariga för arbetet med rapporten är Christer Carlsson och Anders Emlund. Stockholm i juni

6

7 Innehåll Det statliga avtalsområdet 6 Partsgemensam förhandlingsstatistik 6 Antal anställda fördelade efter verksamhetsinriktning 7 Lönespridning i staten 8 Nominell och real löneutveckling Löneutveckling till följd av RALS Kollektiv löneutveckling under avtalsperioden Uppskattad löneutveckling för identiska individer hittills under avtalsperioden för RALS Löneutveckling på individnivå 14 Löneutvecklingen i olika åldersgrupper 15 Löneutvecklingen i olika befattningsnivåer 15 5

8

9 Det statliga avtalsområdet Partsgemensam förhandlingsstatistik Arbetsgivarverket träffar som arbetsgivarpart avtal för sina medlemmar med de fackliga motparterna OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, Saco-S och SEKO. Arbetsgivarverkets medlemmar är dels statliga myndigheter under regeringen, dels ett antal icke-statliga arbetsgivare som har naturlig koppling till det statliga området. Bland de icke statliga medlemmarna finns ett tjugotal arbetsgivare. I samarbete med de fackliga organisationerna producerar Arbetsgivarverket varje år lönestatistik som utgör en viktig grund för löneförhandlingarna. Den partsgemensamma förhandlingsstatistiken omfattar drygt arbetstagare, per september I förhandlingsstatistiken ingår samtliga medlemmar hos Arbetsgivarverket. Av de arbetstagare som ingår i statistiken har månadslön i form av individuell lön eller tarifflön och har lön per timme, dag, beting eller liknande. Könsfördelningen är jämn bland de anställda, 49,8 procent män och 50,2 procent kvinnor. Av de arbetstagare som har månadslön arbetar cirka 85 procent heltid. Diagram 1. Andel män och kvinnor på det statliga avtalsområdet september 2010 Månadsavlönade Kvinnor 46,9% Män 46,1% Män Kvinnor 3,7% 3,3% Timavlönade m.fl. 6

10 Antal anställda fördelade efter verksamhetsinriktning Arbetsgivarverkets medlemmar bedriver verksamhet av vitt skilda slag. Diagrammet nedan visar hur de arbetstagarna i statistiken var fördelade efter verksamhetsinriktning enligt den internationella klassifikationen COFOG 1 i september Som framgår av diagrammet återfinns flest antal anställda inom COFOG-gruppen Utbildning och minst antal anställda inom gruppen Fritidsverksamhet, kultur och religion. Jämfört med september 2009 har antalet anställda i statistiken ökat med cirka Den största ökningen av antalet anställda har skett inom gruppen Utbildning som ökat med drygt Ökningar har även skett inom Socialt skydd mm som ökat med anställda samt Samhällsskydd och rättsskipning som ökat med anställda. Inom gruppen Näringslivsfrågor mm har antalet anställda minskat med och inom Allmän offentlig förvaltning har antalet anställda minskat med Diagram 2. Antal anställda efter verksamhetsinriktning september 2010 Utbildning Allmän offentlig förvaltning Fritidsverksamhet, kultur och religion Försvar Näringslivsfrågor mm Socialt skydd mm Samhällsskydd och rättsskipning Socialt skydd mm inkluderar hälso- och sjukvård. Näringslivsfrågor mm inkluderar miljöskydd samt bostadsförsörjning och samhällsutveckling. 1 COFOG = Classification of functions of the government, syftar till att redovisa offentliga utgifter efter funktion eller ändamål 7

11 Lönespridning i staten Under de senaste fjorton åren har lönespridningen 2 för månadsavlönade ökat från 72 procent 1997 till 77 procent Jämfört med föregående år har lönespridningen dock minskat med nästan en procentenhet. Det innebär att löneskillnaden mellan den 90:e percentillönen och den 10:e percentillönen har minskat med 285 kronor i månadsbelopp. Diagram 3. Lönefördelning totalt och per kön september ,0% 18,0% Andel anställda i löneintervallet 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Samtliga Kvinnor Män > < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Lön per månad, tusentals kronor Lönespridningen är större bland män än kvinnor inom det statliga avtalsområdet. För männen uppgår lönespridningen till 83 procent och för kvinnorna till 69 procent. Cirka 55 procent av kvinnorna och 40 procent av männen har en lön som i september 2010 låg under kronor. I intervallet kronor till kronor återfanns cirka 35 procent av kvinnorna och 40 procent av männen. Av kvinnorna har 10 procent en lön som överstiger kronor. Motsvarande andel bland männen är 19 procent. 2 Formeln som används för att mäta lönespridning är 100 x (90:e percentillön 10:e percentillön) medianlön 8

12 Nominell och real löneutveckling Tidpunkterna för de lokala lönerevisionerna varierar mycket över året samtidigt som avtalsperiodens längd för lönerevisionerna ofta är olika mellan enskilda medlemmar. Därför kan i regel inte den löneutveckling som registreras i statistiken för ett enskilt år direkt tolkas som ett resultat av just det årets löneavtal. För att få en tydligare bild av hur stor löneutvecklingen varit under de centrala löneavtalens avtalsperioder har medlemmarnas löneökningar i statistiken därför räknats om till en årstakt med hänsyn till tidsperioderna för de lokala lönerevisionerna. Tabell 1. Nominell och real löneutveckling Statistikperiod sept-sept Avtalsperiod för centralt löneavtal Strukturrensad löneutvecking i statistiken Löneutveckling omräknad till årstakt Konsumentprisindex (KPI) Reallöneutveckling i årstakt RALS ,7 % 3,8 % -0,1 % 3,9 % RALS ,9 % 3,8 % 0,4 % 3,4 % RALS ,7 % 3,8 % 1,0 % 2,8 % RALS ,3 % 4,2 % 2,5 % 1,7 % RALS ,1 % 3,8 % 2,1 % 1,7 % RALS ,7 % 3,6 % 1,9 % 1,7 % RALS ,4 % 3,4 % 0,4 % 3,0 % RALS ,8 % 3,1 % 0,4 % 2,7 % RALS ,7 % 3,2 % 1,4 % 1,8 % RALS ,0 % 3,2 % 2,2 % 1,0 % RALS ,7 % 3,7 % 3,5 % 0,2 % RALS ,5 % 3,4 % -0,3 % 3,7 % RALS ,0 % 4,1 % 1,3 % 2,8 % Konsumentprisindex (KPI) är beräknad som förändring i årsmedeltal. Den relativt sett låga inflationstakten har inneburit att reallöneutvecklingen varit positiv under samtliga år de senaste tretton åren och uppgår till i genomsnitt 2,3 procent per år för perioden Motsvarande nominella löneökning har uppgått till 3,6 procent per år i genomsnitt för samma period. 9

13 Löneutveckling till följd av RALS I november 2007 undertecknade Arbetsgivarverket ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS ) med OFR/S,P,O med Saco-S samt med SEKO. Avtalsperioden för dessa avtal omfattar tiden 1 oktober september Utgångspunkt i avtalen är att lönebildning sker lokalt. De lokala parterna ska komma överens om lönerevisionstidpunkter och om nya löner för arbetstagarna. Om lokala parter inte kan enas gäller, i avtalen med OFR/S,P,O samt med SEKO, så kallade stupstocksregler med angivna revisionsbelopp. Dessa revisionsbelopp, som återges i tabell 2, gäller för respektive organisations medlemmar vid myndigheten. Detta innebär inte någon garanti om löneökning på individnivå 3. I avtalet med Saco-S finns inget angivet revisionsbelopp eller någon löneökningsgaranti. Istället gäller en särskild förhandlingsordning vid oenighet. I tabell 2 nedan redovisas de tidpunkter och revisionsbelopp som gäller vid oenighet då stupstocksreglerna tillämpas. Tabell 2. Revisionsbelopp och revisionspunkter enligt RALS , när stupstocksregler tillämpas 1 januari oktober januari 2010 OFR/S,P,O 2,4 % dock lägst 590 kr 2,9 % dock lägst 730 kr 3,4 % dock lägst 850 kr SEKO 2,3 % dock lägst 610 kr 2,8 % dock lägst 750 kr 3,3 % dock lägst 880 kr Vid sista lönerevisionen den 1 januari 2010 kan revisionsbeloppet alternativt beräknas som skillnaden mellan 10,2 procent och det summerade talet av löneökningsbeloppen vid alla tidigare lönerevisionstillfällen under avtalsperioden, uttryckta i procent av det vid respektive revisionstillfälle aktuella underlaget. Detta revisionsbelopp ska användas, om det överstiger revisionsbeloppet beräknat enligt huvudalternativet i tabell 2 ovan. Kollektiv löneutveckling under avtalsperioden Den faktiska löneutvecklingen under hela avtalsperioden för RALS kan avläsas i lönestatistiken under mätperioden september 2007 till september Sammanlagt för hela avtalsperioden uppgår den uppmätta löneutvecklingen för kollektivet till 11,6 procent enligt statistiken. Detta motsvarar en genomsnittlig årstakt på 3,7 procent för kollektivet under avtalsperioden. 3 I avtalen med OFR/S,P,O och SEKO finns det en löneökningsgaranti som innebär att den lön som gällde vid ingången av avtalsperioden ska vid periodens slut ha ökat med kr för en heltidsarbetande medlem. 4 Om engångsbelopp enligt RALS inte utbetalas gäller istället den 1 oktober 2007 som revisionstidpunkt. 10

14 I tabell 3 (a-d) redovisas hur denna analys gjorts. Tabell 3a. Strukturrensad kollektiv löneutvecklingen i statistiken under perioden september september 2010 September 2008 September 2009 September 2010 Summa (kedjat) Strukturrensad löneökning 3,7 % 4,5 % 3,0 % 11,6 % I tabell 3a redovisas den uppmätta löneutvecklingen efter strukturrensning 5 i lönestatistiken från september 2007 till september Den löneutveckling som har registrerats i statistiken för ett enskilt år ovan kan dock inte direkt tolkas som resultatet av just det årets lokala löneavtal enligt RALS Detta beror på följande orsaker: Det finns några eftersläpande lokala lönerevisioner som härrör från föregående avtalsperiod (RALS ) som blev klara efter statistikinsamlingen i september Dessa lönerevisioner har påverkat löneutfallet i statistiken 2008 med 0,1 procentenheter. Ett antal medlemmar var inte klara med sina första lönerevisioner enligt RALS vid statistiktillfället i september Enligt Arbetsgivarverkets lönestatistikenkät uppskattas dessa lönerevisioner motsvara en ökning av lönenivån i staten med 0,8 procentenheter. Detta innebär att det uppmätta statistikutfallet i september 2008 skulle varit 0,8 procentenheter högre om dessa lönerevisioner varit klara vid statistiktillfället. Statistikutfallet i september 2009 skulle på motsvarande sätt varit 0,8 procentenheter lägre. Några medlemmar var inte klara med samtliga lönerevisioner vid statistiktillfället i september Det uppmätta statistikutfallet beräknas vara cirka 0,1 procentenhet för lågt på grund av detta. I tabell 3b har statistikutfallet korrigerats med hänsyn till dessa orsaker. Tabell 3b. Strukturrensad kollektiv löneutveckling i statistiken korrigerad för att tidsmässigt visa utfallet under avtalsperioden för RALS September 2008 September 2009 September 2010 Genomsnitt per år Korrigerad löneökning 4,4 % 3,7 % 3,1 % 3,7 % Den uppmätta löneutvecklingen i statistiken för ett visst år påverkas också av hur långa de lokala lönerevisionsperioderna är. I tabell 3c anges hur långa revisionsperioderna är i genomsnitt för den korrigerade löneutvecklingen ovan. Tabell 3c. Genomsnittlig längd för de lokala lönerevisionsperioderna Lokala lönerevisionsperioder, antal månader i genomsnitt September 2008 September 2009 September 2010 Summa 14,4 13,2 8, Strukturrensningen har gjorts enligt SÅY-metoden som innebär att effekter på löneutvecklingen till följd av förändrad yrkes- och åldersstruktur har rensats bort. 11

15 För att få en tydligare bild av hur hög löneökningstakten har varit för enskilda år under avtalsperioden har Arbetsgivarverket räknat om den korrigerade löneutvecklingen i tabell 3b till en årstakt med hänsyn till lönerevisionsperiodernas längd. Tabell 3d. Kollektiv löneutveckling i årstakt under avtalsperioden för RALS Löneomräkning omräknad till årstakt September 2008 September 2009 September 2010 Genomsnitt per år 3,7 % 3,4 % 4,1 % 3,7 % Uppskattad löneutveckling för identiska individer hittills under avtalsperioden för RALS Med identiska individer menas här anställda som finns vid samma medlem under hela mätperioden i statistiken. Fördelen med att mäta löneutvecklingen för identiska individer är att löneutvecklingen inte påverkas av sådana strukturella effekter som kan uppstå genom att lönerna för nyanställda och avgångna har påverkat genomsnittslönen i statistiken. Däremot får samtliga löneökningar till följd av befordringar, tariffuppflyttningar etc. fullt genomslag i den uppmätta genomsnittslönen för identiska individer. Löneutvecklingen för identiska individer är därför i regel högre än vad motsvarande kollektiva löneutveckling är. Den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt uppgår till 4,7 procent för identiska individer under avtalsperioden I tabell 4 (a-c) redovisas hur denna analys har gjorts. Tabell 4a. Löneutveckling för identiska individer i statistiken under perioden september september 2010 Löneutveckling för identiska individer September 2008 September 2009 September 2010 Summa (kedjat) 4,6 % 5,4 % 4,2 % 14,9 % I tabell 4b har statistikutfallet för identiska individer korrigerats på motsvarande sätt som gjordes för kollektivet i tabell 3b. Tabell 4b. Löneutveckling för identiska individer i statistiken korrigerad för att tidsmässigt visa utfallet under avtalsperioden för RALS Korrigerad löneökning för identiska individer September 2008 September 2009 September 2010 Genomsnitt per år 5,3 % 4,6 % 4,3 % 4,7 % 12

16 I tabell 4c har den korrigerade löneökningen för identiska individer räknats om till en årstakt med hänsyn till lönerevisionsperiodernas längd i tabell 3c. Tabell 4c. Uppskattad löneutveckling i årstakt för identiska individer hittills under avtalsperioden för RALS Löneutveckling årstakt identiska individer September 2008 September 2009 September 2010 Genomsnitt per år 4,6 % 4,3 % 5,2 4,7 % 13

17 Löneutveckling på individnivå För att få en bild över hur medlemmarna har fördelat löneökningar på individnivå under avtalsperioden för RALS har löneutvecklingen för de cirka individer i lönestatistiken som är anställda vid samma medlem mellan september 2007 och september 2010 analyserats. Det går inte att urskilja i lönestatistiken hur stor del av löneutvecklingen på individnivå som beror på lönerevision eller annan löneökning som till exempel löneökning till följd av befordring. Den löneökning som redovisas i nedanstående diagram utgörs därför av den totala löneökning som individerna fått och som kan utläsas i statistiken mellan september 2007 och september Löneökningen är omräknad till genomsnittlig årstakt under avtalsperioden för RALS Diagram 4. Spridningen av löneutvecklingen i årstakt för identiska individer under avtalsperioden för RALS ,0 27,3 25,0 Andel individer (procent) 20,0 15,0 10,0 5,0 5,9 13,9 19,6 11,0 6,8 4,4 11,1 0,0-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8,0 - Löneutveckling i procent (årstakt) Den individuella löneutvecklingen uppvisar en stor spridning. Av de anställda har 6 procent haft en löneutveckling som understiger 2 procent i årstakt. Cirka 60 procent av de anställda har haft en löneutveckling som ligger i intervallet 2 till 5 procent. En tredjedel har haft en löneutveckling som överstiger 5 procent i årstakt. Bland dessa anställda utgörs sannolikt en del av löneutvecklingen av löneökningar till följd av befordringar, uppflyttningar i tariffer, ändrade arbetsuppgifter etc. 14

18 Löneutvecklingen i olika åldersgrupper Det finns ett negativt samband på individnivå mellan ålder och löneutveckling, det vill säga den procentuella löneutvecklingen är högre för yngre än för äldre. Detta framgår av diagram 5 där den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt hittills under avtalsperioden redovisas i olika åldersgrupper för de cirka identiska individerna. Diagram 5. Samband mellan ålder och löneutveckling 8,0 7,0 6,8 7,1 6,9 Löneutveckling i procent (årstakt) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 5,9 5,2 4,8 4,4 4,0 3,6 1,0 0, Åldersintervall Den genomsnittliga löneutvecklingen i procent har varit nästan dubbelt så hög i de lägre åldersgrupperna jämfört med den högsta åldersgruppen 60 år och äldre. Tidigare analyser som Arbetsgivarverket har gjort har visat att en stor del av de skillnader som brukar finnas i löneutvecklingen mellan äldre och yngre anställda har uppkommit genom andra löneökningar än de som härrör från lönerevisioner, som till exempel förändrade arbetsuppgifter, befordringar, uppflyttningar i lokala tariffer etc. Löneutvecklingen i olika befattningsnivåer Av de cirka identiska individer som redovisas i ovanstående diagram är cirka individer också klassade enligt BESTA (Befattningsgruppering för statistik). Skillnaden i antal beror främst på att Försvarsmakten inte ingår i underlaget på grund av att de genomfört en omfattande översyn av sin BESTA-klassificering under BESTA bygger på två grundbegrepp: arbetsområde och grupperingsnivå. Arbetsområdet anger inriktningen på arbetsuppgifternas innehåll till exempel polisarbete och ITarbete. Grupperingsnivån anger svårighetsgraden med hänsyn till arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt den självständighet och de kunskaper som deras utförande förutsätter. 15

19 På nivå 1 klassificeras befattningar vars arbetsuppgifter i huvudsak är av biträdande art. Nivå 2 består i huvudsak av befattningar vars arbetsuppgifter är av assisterande art. På nivå 3 och 4 klassificeras befattningar vars arbetsuppgifter är av handläggande art samt vissa kategorier av chefer. På nivåerna 5 och 6 klassificeras chefer och andra befattningar vars arbetsuppgifter ofta har en strategisk påverkan på myndighetens verksamhet. En indelning av anställda efter grupperingsnivå men över arbetsområdesgränser, som görs nedan, är relativt grov men gör det ändå möjligt att visa hur de anställda fördelar sig på olika svårighetsnivåer. Detta speglar mycket av skillnaderna i lön mellan kvinnor och män. Som framgår nedan finns det fler män än kvinnor på de högre grupperingsnivåerna både för kategorin chefer och för övriga anställda. Andelen kvinnor har dock ökat kontinuerligt i dessa nivåer under den senaste femårsperioden. Diagram 6. Antal kvinnor och män på olika grupperingsnivåer i BESTA, identiska individer september september Kvinnor Män Antal identiska individer Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Grupperingsnivå I diagram 7a redovisas den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt på olika grupperingsnivåer i BESTA för de cirka chefer som ingår i underlaget. 16

20 Diagram 7a. Löneutveckling i årstakt för chefer under avtalsperioden för RALS , per nivå i BESTA för identiska individer 8,0 Kvinnor, chef Män, chef Löneutveckling i procent (årstakt) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 6,2 6,2 6,3 6,3 5,9 5,6 6,0 5,4 0, Nivå i BESTA Antal Den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt under avtalsperioden för RALS har varit högre för de kvinnliga chefer än för de manliga chefer som ingår i underlaget till ovanstående diagram och uppgår till 6,3 procent för kvinnorna och 5,7 procent för männen. Utfallet skiljer sig mellan könen i de olika grupperingsnivåerna. I nivå 3 har löneutvecklingen varit lika mellan könen. I grupperingsnivåerna 4-6 har kvinnorna däremot haft en markant högre genomsnittlig ökning än männen. En orsak till att de kvinnliga cheferna haft en högre löneutveckling än de manliga cheferna är att en relativt sett större andel av de kvinnliga cheferna blivit befordrade till chefer under mätperioden. 17

21 Diagram 7b. Löneutveckling i årstakt för anställda exklusive chefer under avtalsperioden för RALS , per nivå i BESTA för identiska individer 8,0 7,0 Kvinnor, ej chef Män, ej chef Löneutveckling i procent (årstakt) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,1 4,4 4,3 4,6 4,7 4,8 4,8 4,3 5,4 5,5 4,6 4,6 0, Nivå i BESTA Antal För övriga cirka anställda exklusive chefer som ingår i underlaget har den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt varit 4,7 procent för kvinnorna jämfört med 4,6 procent för männen. Även här skiljer sig utfallet i de olika grupperingsnivåerna åt. Kvinnorna har haft en något lägre löneutveckling i genomsnitt än männen i nivåerna 1 till 3. Men betydligt högre löneutveckling än männen i nivåerna 4 till 6. Här är det också en större andel bland kvinnorna jämfört med männen som har blivit klassificerade i en högre nivåsiffra under mätperioden. Det tyder på att skillnaden i löneutveckling till en del beror på att kvinnorna i större utsträckning än männen haft löneökningar till följd av befordringar och ändrade arbetsuppgifter. 18

22

23

24 Rapportserie 2011:6 Box 3267, Stockholm Telefon , Fax Arbetsgivarverket

Löneutveckling på det statliga området

Löneutveckling på det statliga området Löneutveckling på det statliga området Uppskattad löneutveckling hittills till följd av RALS 2007 2010 under statistikperioden september 2007 september 2009 Rapportserie 2010:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2011 - september 2012 Avtalsperioden 2010-2012 Rapportserie 2013:5 Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden

Läs mer

Löneutveckling på det statliga området

Löneutveckling på det statliga området Löneutveckling på det statliga området Den första lönerevisionen i RALS 2007 2010 Dnr 0906-0314-21 Rapportserie 2009:2 Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket 2009 Löneutveckling på det statliga området Den

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2003 till september 2004 Löneutveckling till följd av RALS 2002-2004 2005-05--25 0505-0450-21 2 Innehåll Förord 5 Det statliga avtalsområdet

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2014 september 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2016/0174 Förord Inom det statliga avtalsområdet sker fortlöpande förändringar av antal

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 FÖRORD I februari 1999 skickade Arbetsgivarverket ut en enkät till samtliga myndigheter med fler

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 2000 till september 2001 avtalsperioden för RALS 2001

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 2000 till september 2001 avtalsperioden för RALS 2001 2002 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 2000 till september 2001 avtalsperioden för RALS 2001 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1998 till september 1999 FÖRORD I januari 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt sätt, ut en enkät till samtliga

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

BESTA-systemet. Syfte

BESTA-systemet. Syfte BESTA-systemet Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Systemet heter BESTA

Läs mer

Lönerapport 2011 Augusti 2012

Lönerapport 2011 Augusti 2012 Lönerapport 2011 Augusti 2012 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 2011 men innehåller även jämförelser med tidigare år.

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2016/0373 Förord I Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Arbetsgivarverkets system för statistikinlämning Kompletterande frågor om statistiken

Arbetsgivarverkets system för statistikinlämning Kompletterande frågor om statistiken PM 2014-08-12 Arbetsgivarverkets system för statistikinlämning Kompletterande frågor om statistiken Innehåll Inledning... 2 Fråga 1... 3 Fråga 2... 4 Fråga 3a... 4 Fråga 3b... 4 Fråga 3c... 4 Fråga 4a...

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet SEKO universitetsklubben 1 Avtalstidens längd Parterna

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2007 Rapportserie 2008:2 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS )

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS ) Avtal Bilaga 1 2016-10-05 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS

Läs mer

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik LÖNESTATISTIK Att använda Lönestatistik INNEHÅLL Lönestatistik... 3 Vad visar lönestatistiken... 4 Heltidslön... 4 Medellön... 5 Medianlön... 5 Percentil... 6 Att jämföra olika grupper... 7 Procent...

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Utländsk bakgrund i staten år 2014

Utländsk bakgrund i staten år 2014 Utländsk bakgrund i staten år 2014 Rapportserie 2015:4 Arbetsgivarverket Utländsk bakgrund i staten år 2014 2015-06-02 Dnr: 2015/0013 Förord Denna rapport syftar till att beskriva hur andelen anställda

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2017 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare hos riksdagens myndigheter (RD-RALS ) m.fl. avtal

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare hos riksdagens myndigheter (RD-RALS ) m.fl. avtal Förhandlingsprotokoll Dnr: 488-2013/14 2013-11-05 Parter Arbetsgivarsidan: Riksdagsförvaltningen Arbetstagarsidan: Fackförbundet ST Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare hos riksdagens myndigheter (RD-RALS

Läs mer

BESTA-systemet. Syfte

BESTA-systemet. Syfte BESTA-systemet Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Systemet heter BESTA

Läs mer

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004 Löner i näringslivet Björn Lindgren April, 2004 1 Löner i näringslivet SAMMANFATTNING En arbetare i det privat näringslivet tjänade i genomsnitt 239 000 kr under 2003. En tjänsteman tjänade i genomsnitt

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS )

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS ) Avtal 2016-10-05 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom

Läs mer

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 1 (10) Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 Definitioner Med RALS 2007-2010 avses Ramavtal 2007-2010 om löner m.m. för arbetstagare inom det

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

Avtal mellan Skatteverket och OFR/S för revision enligt RALS 2016

Avtal mellan Skatteverket och OFR/S för revision enligt RALS 2016 Jth Skatteverket KB) Datum: 14 oktober Arbetsgivarsidan: Skatteverket Arbetstagarsidan: OFR/S Avtal mellan Skatteverket och OFR/S för revision enligt RALS 2016 1 Avtalsperiod Parterna sluter med stöd av

Läs mer

Lönebildning 2010-02-11

Lönebildning 2010-02-11 Lönebildning På SMHI tillämpar vi lönesättande samtal, vilket innebär att den individuella lönesättningen vid lönerevisionen sker i samtalet med chef och medarbetare. Bildspelet användes som ett stöd i

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter. Uppgifterna finns också på Läkarförbundet hemsida.

Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter. Uppgifterna finns också på Läkarförbundet hemsida. Nr 5/2012 2013-03-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Statlig lönestatistik september 2012 Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter.

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 2016-06-22 Till OFR:s förbudsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet och nu gällande

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 2013-06-19 Dnr 1210-0427-23 Bilaga 1 Till OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

Utländsk bakgrund i staten 2015

Utländsk bakgrund i staten 2015 Utländsk bakgrund i staten 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2015/0767 Förord Denna rapport syftar till att beskriva hur andelen anställda med utländsk bakgrund i staten utvecklats under perioden 2005 till 2015.

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. löne. statistik

Facket för Service och Kommunikation. löne. statistik Facket för Service och Kommunikation löne statistik 2 Inför 2004 års avtalsrörelse tog SEKOs förhandlingsavdelning fram lönestatistik över medlemmarna. Syftet var att få en aktuell bild av lönenivåerna

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 2013-06-19 Dnr 1210-0427-23 Bilaga 1 Till Saco-S Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2013 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet ska förloppet och utfallet

Läs mer

Partsgemensam utvärdering av RALS-T

Partsgemensam utvärdering av RALS-T Partsgemensam utvärdering av RALS-T 3:e utvärderingen 2016-04-11 2016-04-11 Förord När Arbetsgivarverket och Saco-S slöt RALS-T 2010 och gjorde ramavtalet om löner till ett tillsvidareavtal togs ett viktigt

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten

Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten PM 1 (5) Datum 2015-09-24 Polismyndigheten Sektionen för arbetsgivarpolitik/avtal Diarienr (åberopas) Så här arbetar vi med lönebildning i Polismyndigheten Arbetet med lönerevisionen är i full gång. Här

Läs mer

TALARMANUS TILL KURSBILDERNA 2012 FÖR LIKA LÖN DEN NYA ARBETSMETODEN FÖR ATT ÅTGÄRDA OSAKLIGA LÖNESKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN

TALARMANUS TILL KURSBILDERNA 2012 FÖR LIKA LÖN DEN NYA ARBETSMETODEN FÖR ATT ÅTGÄRDA OSAKLIGA LÖNESKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN TALARMANUS TILL KURSBILDERNA 2012 FÖR LIKA LÖN DEN NYA ARBETSMETODEN FÖR ATT ÅTGÄRDA OSAKLIGA LÖNESKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN BILD 1 Hälsa deltagarna välkomna och introducera kursens syfte. Be deltagarna

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2013-2016)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2013-2016) Avtal 2013-10-04 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

MARKNADSLÖNE- INFORMATION. Personlig assistans

MARKNADSLÖNE- INFORMATION. Personlig assistans MARKNADSLÖNE- INFORMATION Personlig assistans September 2014 1 Innehåll Löneinformation för 2014... 3 Lönetabeller: Hela riket... 6 Mellansverige... 7 Södra Sverige... 8 Norra Sverige... 9 Stockholms län...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem PRESSMEDDELANDE För ytterligare upplysningar, kontakta: Gunilla Hansén-Larson tfn 08-700 14 61, 070-514 61 00, Elisabet Sundén Ingeström, tfn 08-700 14 05 22 maj 2002 Osakliga löneskillnader ett överdrivet

Läs mer

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17 30 www.bao.se Finansförbundet

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 2016-06-22 Till Seko, Service- och kommunikationsfacket Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 1 Utgångspunkter I enlighet med nu gällande ramavtal för det statliga avtalsområdet ska förloppet

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Arbetslivsenheten Datum:

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten år 2013

Sjukfrånvaron i staten år 2013 Dnr 2014/62-4 Sjukfrånvaron i staten år 2013 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2014-05-06 2014/62-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-12-19 S2013/9067/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

LIKA LÖN LIKA ARBETE HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN LIKA ARBETE HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN LIKA ARBETE HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011-2016, uppdaterad 2016 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm

Läs mer

Löner/avtal. Lönerapport år Löner och löneutveckling år efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten

Löner/avtal. Lönerapport år Löner och löneutveckling år efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Löner/avtal Lönerapport år 2013 Löner och löneutveckling år 2000 2012 efter klass och kön Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 2013 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Polismyndigheten Värmland

Polismyndigheten Värmland 1 (3) Datum2008-06-03 Diarienr (åberopas vid korresp) 2008-07-01 AAA-801-204/08 Er referens Polismyndigheten Värmland Arbetsgivare: Arbetstagare : Justering: Polismyndigheten Värmland OFR/P Värmlands Polisförening

Läs mer

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan Lönestatistik 2010-06-01 efter lönerevisionstillfället 2010-01-01 Anställda inom Försäkringskassan Partsgemensam lönestatistik Lönestatistikens syfte och användning Denna statistik syftar till att ge en

Läs mer

Löner i näringslivet Björn Lindgren april 2005

Löner i näringslivet Björn Lindgren april 2005 Löner i näringslivet 2004 Björn Lindgren april 2005 Löner i näringslivet 2004 1 Förord Löner och arbetskraftskostnader svarar för en mycket stor del av företagens totala kostnader. Samtidigt utgör lön

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016-11-28 Godkänd av Moa Hjertson Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T

Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T Bakgrund Som vid den tidigare utvärderingen av lönebildningsprocessen genomfördes även denna gång en enkätundersökning. Enkäten skickades ut i april månad 2015

Läs mer

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS )

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS ) Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2016 2017) Förord Arbetsgivarverket och OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna (OFR/S,P,O) har slutit Ramavtal om

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

Stöd till lokal lönebildning. Resultat av partsgemensamt arbete

Stöd till lokal lönebildning. Resultat av partsgemensamt arbete Stöd till lokal lönebildning Resultat av partsgemensamt arbete Förord Löneavtalen har de senaste decennierna utvecklats från att i huvudsak bygga på tariffer och generella lönepåslag som lades fast av

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS 2010-T

Gemensam kommentar till RALS 2010-T Gemensam kommentar till RALS 2010-T Arbetsgivarverket och Saco-S 2010-11-11 Version 10.1 Innehåll RALS 2010-T en sammanfattning Inledning Partsgemensamt arbete med lokal lönebildning 3 4 5 Syftet med

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Stockholm 2015-04-13 Till Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar Nr 8 2015 Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Bakgrund och syfte Läkarförbundet skickade i januari 2015 ut en enkät

Läs mer

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016

Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 2016-06-22 Till Saco-S Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2016 1 Utgångspunkter I enlighet med Samarbetsavtalet och nu gällande ramavtal för det statliga avtalsområdet ska förloppet och utfallet

Läs mer

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS )

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS ) Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS 2016 2017) Förord Arbetsgivarverket och Seko, Service- och kommunikationsfacket, har slutit Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga området

Läs mer

1. Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2012

1. Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen 2012 2012-06-25 Dnr 1110-0423-23 Bilaga 1 Swedish Agency for Government Employers Till OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna 1. Arbetsgivarverkets yrkanden i avtalsrörelsen

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS 2010-T

Gemensam kommentar till RALS 2010-T Gemensam kommentar till RALS 2010-T Arbetsgivarverket och Saco-S 2014-01-08 Version 10.2 Innehåll RALS 2010-T en sammanfattning 3 Inledning 4 Centrala parters utvecklingsarbete och stöd till lokala parter

Läs mer

Ändring av obekvämtidstillägg i principöverenskommelsen

Ändring av obekvämtidstillägg i principöverenskommelsen 1 (2) PROTOKOLL Datum 2007-12-18 HR-801-5857/07 Dnr PARTER Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Rikspolisstyrelsen Polisförbundet Ändring av obekvämtidstillägg i principöverenskommelsen 1 Ändring av principöverenskommelsen

Läs mer

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4 Cirkulär Nr 3 Februari 2014 Slutresultat från lönestatistiken 2013 Lönestatistiken avseende september 2013 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och diagram redovisas huvudresultaten för arbetare

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Chefsavtal. I lydelse från och med den 1 oktober 2010 resp. 1 januari 2011. Publicerat den 9 maj 2011.

Chefsavtal. I lydelse från och med den 1 oktober 2010 resp. 1 januari 2011. Publicerat den 9 maj 2011. Chefsavtal I lydelse från och med den 1 oktober 2010 resp. 1 januari 2011 Publicerat den 9 maj 2011. 2 Innehållsförteckning Förord... 3 Chefsavtal... 4 Tillämpningsområde... 4 1... 4 2... 4 Vissa definitioner...

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 10 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Ändringar av och tillägg till Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) m.fl. avtal

Ändringar av och tillägg till Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) m.fl. avtal Förhandlingsprotokoll 2016-10-05 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: Saco-S Ändringar av och tillägg till Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Nivå och struktur. Sida 1 av 6

Nivå och struktur. Sida 1 av 6 Sida 1 av 6 Nivå och struktur Diagrammet nedan visar en schematisk bild över hur lönestrukturen kan se ut för medlemmarna i förbundet. Formen på kurvan dvs. strukturen visar att lönerna i genomsnitt är

Läs mer