DOME Projektet Deployment of Online Medical Records and ehealth Services

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOME Projektet Deployment of Online Medical Records and ehealth Services"

Transkript

1 DOME Projektet Deployment of Online Medical Records and ehealth Services Åsa Cajander, Uppsala Universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lunds Universitet Ture Ålander, Vårdcentral Uppsala Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

2 Deployment of Online Medical records and ehealth services

3 DOME-projektets mål Projektets mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal på nätet och andra e-hälsotjänster som ger underlag för en genomtänkt övergång till dessa tjänster genom att ta tillvara såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens intressen.

4 Vetenskapliga studier: Tre Work packages"

5 Work Package B: Profession och Management

6 Underlag för de (preliminära) resultat som presenteras Enkätstudie till 1600 läkare i LUL om journal på nätet juni 2013 (svarsfrekvens 422) Intervjustudie om journaler på nätet och ehälsotjänster med nyckelaktörer på nationell och regional nivå (LUL, RS, VGR, NLL) juni 2012 juni 2013 (N=25) Pågående intervjustudie med läkare i LUL, RS, VGR och NLL (4x10 läkare) juni 2013 (10 genomförda) Problem med svarsfrekvens och access Analys pågår preliminära resultat

7 verksamma i Uppsala läns landsting Webbenkät via Webropol stängd Journal på nätet (JPN) funnits i 6 månader i LUL 399 svarade, 23 avstod 1/3 tidsbrist, 2/3 övriga 52% k 48% m, år, 78% sjh 22% pv 25 frågor flerval (1-5) och öppna 16% använt JPN själva eller för anhörig

8 verksamma i Uppsala läns landsting -resultat Läkarnas svar Instämmer inte alls=1, i hög utsträckning=5 Inte är av stort värde för patienter (111,7,2) Inte behövt förklara uttryck/provsvar (217,14,2) Patienter har inte kommenterat sin JPN (188,11,2) I viss utsträckning ändrat sitt sätt att skriva (129,67,3) I viss utsträckning dubbel journalföring (94,41,3) JPN ger inte ökad vårdkvalitet (215,7,2) I viss utsträckning ger ökad arbetsbelastning (64,58,3) Bidrar inte till vård på lika villkor (242,5,2)

9 verksamma i Uppsala läns landsting -resultat Läkarnas svar forts. JPN är inte en bra reform (234,7,2) JPN ger inte mindre fel i journaler (274,1,1) JPN ger inte mer följsamhet hos patienter (267,1,1) Mycket viktigt att journaler är signerade (13,322,5) Införandet inte tillfredsställande (245,4,2) Oroade att tekniken inte kommer fungera (54,125,3) Oroade över att patienter tar skada (15, 169,4) Oroade över obehörigas åtkomst (44,128,4)

10 verksamma i Uppsala läns landsting -resultat Öppna svar 144 st exempel Journalen ett arbetsredskap i vården ej för patienter Oroade över att ej vidimerade anteckningar visas Bra reform om den hade diskuterats med oss i vården innan den infördes. Vidare analyser Skillnad i uppfattning mellan olika läkargrupper?

11 Intervjustudierna visar att: Bland nyckelaktörer nationellt och regionalt är de flesta positiva och ser ehälsotjänster och Journaler på nätet som en oundviklig utveckling i takt med samhällets digitalisering Argument för Journaler på nätet och ehälsotjänster som förs fram: patientens rättigheter, att göra patienten mera delaktig i sin vård (effektivisering) Möjlighet till information och nyckeltal vilket kan ge möjligheter till styrning och kontroll av hälso- och sjukvården (effektivisering) Läkarna är något mer reserverade och påtalar de problem som kan uppstå med bland annat ökad transparens

12 Intervjustudierna Positivt: att patienten kan bli mera delaktig och tex ge feedback på sina journaler och rätta till misstag och felaktigheter => ökad patientsäkerhet Negativt: ökad transparens kan leda till ökad kontroll över vårdprofessionerna; risk för att läkarnas viktigaste arbetsinstrument blir urvattnat och att det uppstår skuggjournaler. Risk för missförstånd och feltolkningar=> försämrad patientsäkerhet.

13 Intervjustudierna Journaler på nåtet ses som dels ett medel att ge patienter utökad service men också som ett medel att föra över en del av både utförande och ansvar till patienten => en radikal förändring i relationen mellan vårdorganisationer och patient (mer självservice på nätet tex) Vårdpersonal och patient => tex ett partnerskap mellan läkare och patient Alla av läkarna tror dock inte att journaler på nätet kommer att påverka deras relation med patienten

14 Läkare om IT generellt: De intervjuade läkarna säger sig arbeta med IT till mellan 25% (ortopedkirurger) och 80% (internmedicinare, allmänspecialist) av sin arbetstid Många verkar missnöjda med de IT lösningar de arbetar med (trögarbetat, plottrigt, segt, NPÖ fungerar inte, Pascal är hopplöst osv) Med bättre fungerande IT lösningar skulle den delen av arbetet kunna reduceras med 25%... Man uttrycker behov av en sammanhållen plattform, snabb informationsåtkomst samt intresse för att kunna hämta information från

15 Intervjustudierna om regional och nationell strategi: Förvånansvärt många på den regionala nivån visste lite om den nationella strategin Läkare kände varken till den nationella eller den regionala strategin Införandet av ehälsotjänster och Journaler på nätet ses inte som förankrad bland vårdpersonalen Många påtalar att det behövs en starkare centralisering för att kunna genomdriva denna reform Vår analys: decentralisering via autonoma landsting samt NPM försvårar denna typ av

16 Fortsatta studier: Fortsatta intervjuer med vårdprofessionerna (2013-) Enkät tillsammans med vårdförbundet till deras medlemmar (2013) Undersöka om, och i så fall hur, relationerna mellan olika professionella grupper, till exempel läkare och sjuksköterskor, förändras över tid (2014-) Undersöka hur ehälsotjänster påverkar möjligheterna att på ett rättvisande sätt påverka samt mäta och synliggöra kvalitet och effektivitet ivården (2014-)

17 WPA Patienter och närstående Journal på nätet Seminarium 2 september 2013 Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

18 Bakgrund WPA Patienter och närstående Central aspekt i hälso- och sjukvården är den upplevda nyttan för patienter och närstående. Därför viktigt att förstå hur patienter och närstående upplever, men även hur de faktiskt påverkas av, införandet av åtkomst av patientjournaler och andra e- hälsotjänster via Internet. Patientsäkerhet, tillgänglighet, effektivitet, och integritet är några viktiga aspekter att studera

19 Frågeställningar Patienters och närståendes upplevelser och förväntningar på införda ehälsotjänster före och efter införandet. Vilken information saknas/bör finnas där? Vilka ytterligare tjänster behövs? Olika effekter av användning och nytta av de nya tjänsterna. Positiva och negativa effekter. Hur påverkar de nya e-tjänsterna patienters och närstående hälso- och informationsbeteende? Hur påverkas patienters/närståendes säkerhet, integritet och trygghet av de nya tjänsterna? Hur påverkas relationen mellan patient, närstående och vårdgivare?

20 Metod som tillämpats WPA Metod - Aktionsforskning Kvantitativ datafångst enkäter Kvalitativ datafångst intervjuer Endast patienter i studierna (närstående implicit) Pågående analys av empiriska data utifrån projektets olika kompetenser för att skapa synergieffekter. Hälsoinformatik Informationssäkerhet Informationsvetenskap Organisationsförändring och projektledning Preliminär resultat

21 Studier WPA: Patienter & närstående

22 Studier WPA: Resultat Patienters upplevelser och förväntningar på ehälsotjänster Alla studier indikerar en positiv inställning till ehälsotjänster generellt men att kunna läsa sin journal på nätet i synnerhet. Studie 1 visar att de som är förstagångsanvändare av papperstjänsten (54 %) har signifikant andra förväntningar än de som tar ut pappersjournalen för andra gången eller fler. De senare vill ha mer information och ser mer nytta med informationen Studie 2 visar att över hälften av alla patienter som tagit del av sin journal har ansett sig ha nytta av tjänsten. Läser sin journal av olika orsaker men främst för att få reda på provsvar, allmän överblick över sin hälsosituation, följa upp vad som sades vid läkarbesök. 68 % vill ha tillbaks tjänsten (avslutades) och 22 % skulle t o m byta husläkare för att få ta del av tjänsten. Studie 3: Alla hittills intervjuade (10) är positiva till tjänsten (även de som inte läst sin journal på nätet). Fördelarna överväger nackdelarna även om viss oro och farhågor finns

23 Studier WPA: Resultat Vilken information saknas/bör finnas? De flesta vill ha mer information, t ex (studie 1 och 2) Överblick på vaccinationer, vårdkontakter, provtagningar, remisser Vill kunna beställa sjukintyg och andra intyg, fylla i hälsodeklaration Insyn på vilka vårdenheter och personalgrupper som varit inne i journalen Studie 3 visar på ett stort irritationsmoment när provtagningsresultaten inte finns tillgängliga p g a att de inte är vidimerade.

24 Studier WPA: Resultat Vilka ytterligare tjänster behövs? Studie 1 Mer intresserad att ta del av information än att själv bidra med information. Hantera tjänster för sina barn och anhöriga Läsa logglistor Studie 2 Betala patientavgift Studie 3 Inte någon speciell tjänst/funktion men vill komma åt provsvar snabbare. Övriga förbättringsförslag Överblick (remisser, provsvar, anteckningar etc), mail om att något har hänt, länk till förklaringar av vissa ord, meddelandefunktion till specifik vårdpersonal, varningstext ska inte upprepas vid varje inloggning.

25 Studier WPA: Resultat Olika effekter (positiva och negativa) av användning och nytta av de nya ehälsotjänsterna. Studie 2 Positivt: Kunna följa sina vårdkontakter, ta del av provsvar, säker e-post, ökad kunskap om sin hälsa Negativt: Vissa haft svårt att logga in, inte så mycket innehåll p g a få besök Studie 3 Positivt: Bättre förberedd inför läkarbesöket. Ökad kunskap om sin hälsa Negativt: Viss oro över att se informationen på pränt, men väljer ändå att ta del av sin information Övrigt Genom etablerade forskningsutvärderingsverktyg börjat analysera begreppet patient empowerment indikatorn kunskap är den som betonas mest hittills

26 Studier WPA: Resultat Hur påverkar de nya e-tjänsterna patienters och närståendes hälso- och informationsbeteende Använder mer e-tjänster generellt Tar reda på information mest genom Internet ( googlar ) Försöker hitta bra källor Delar inte med sig av sin information till andra (studie 3)

27 Studier WPA: Resultat Hur påverkas patienters/närståendes säkerhet, integritet, trygghet av de nya tjänsterna Studie : Delad uppfattning. Lite drygt hälften var oroliga och de övriga inte. Studie : Patienterna känner sig trygga med tjänsten och oroade sig inte för säkerheten (84%) Studie 3: Säkerheten tar man för givet att den fungerar, annars är det inte en bra tjänst och ska inte finnas.

28 Studier WPA: Resultat Hur påverkas relationen mellan patient, närstående och vårdgivare? Generellt visar resultaten att patient empowerment stärks, framförallt kunskapsfaktorn. Kvaliteten på läkarbesöket blivit bättre. En bättre informerad patient ger förbättrad konsultation (studie 2) Förbättrad relation (studie 3) Förberedd patient ger mer kontroll över hälsosituation. En patient anger exempel på hur han genom att läsa sin journal kunnat vara med i argumentation om behandling. Försämrad relation (studie 3) Upptäcker fel, ser inte all information, osignerade uppgifter ger försämrat förtroende En patient har inte vågat gå in och läsa p g a att det kan stå något nedvärderande om patienten. Den besvikelsen skulle kunna påverka relationen med vården och den risken vill patienten inte ta.

29 Studier WPA: Resultat Förstår patienten vad den läser? Alla studier hittills visar att patienten inte ser det som något större problem att förstå texten i journalen. Man får en övergripande förståelse även om man inte förstår specifika begrepp. Vissa förkortningar kan vara svåra att förstå. Om man inte förstår, använder man i första hand Internet för att ta reda på betydelsen. Därefter pratar man med vänner som har vårdbakgrund och vårdpersonal vid nästa besök. Inte vanligt att man tar en extra kontakt med vården för att få förklaring.

30 Planerade studier i WPA Uppföljningsenkät till patienter vid Ture Ålanders praktik (påbörjas 2014) Enkätstudie till cancerpatienter uppföljning av intervjustudien (2014) Analys av användardata SUSTAINS (2014) Intervjustudier patientnämnder och patientorganisationer (2015)

31 WPC Utveckling och införande av ehälsotjänster Journal på nätet Konferens 2 september 2013 Jesper Holgersson, Högskolan i Skövde

32 Bakgrund WPC Utveckling och införande av ehälsotjänster Vi vet att kvalitetsaspekter i form av användbarhet, säkerhet och driftbarhet är centrala framgångsfaktorer för ehälsotjänster Samtidigt vet vi också många IT projekt inte har fungerande processer och metoder för att uppnå och säkerställa sådana kvalitetsaspekter Fokus i WPC ligger primärt på förbättrade och fungerande verktyg, metoder och processer i IT utveckling för att i slutändan kunna skapa ehälsotjänster med hög kvalitet Lokalt fokus (LUL) men även ett nationellt fokus i form av rekommendationer för hur ehälsosystem bör utvecklas baserat på de erfarenheter som fås genom att studera SUSTAINS

33 Metod som tillämpats WPC Metod Empiri rörande utveckling av ehälsotjänster i stort och för SUSTAINS i synnerhet är baserat på intervjuer Beställare inom Landsting Externa utvecklare och konsulter Empiriska data har sedan analyserats utifrån delprojektets medlemmars olika forskningsområden för att skapa synergieffekter Hälsoinformatik egovernment Införande av IT Organisationsförändring och projektledning

34 Studier i WPC WPC Slutförda och pågående studier Intervjustudier rörande utveckling av ehälsotjänster Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet (slutförd) Studie av SUSTAINS som projekt och produkt (pågående) Ekonomiska indikatorer och ehälsotjänster (pågående) Intervjustudie: Privacy by design (slutförd) Intervjustudie rörande offentliga myndigheters syn och erfarenhet av att tillämpa användarmedverkan (pågående)

35 Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet Bakgrund Idag är det vanligt förekommande att offentliga myndigheter utvecklar e-tjänster till invånare med ett primärt syfte att effektivisera den egna verksamheten utan tillräcklig hänsyn tagen till användare Build it and they will come Skatteverkets arbete med e-tjänst för skattedeklaration är ett talande exempel Transportstyrelsen: Vi kastar pil när vi utvecklar e-tjänster Ett sätt att öka kunskaperna om invånares behov är att låta invånare medverka på olika sätt i utveckling av e-tjänster för att på så sätt skapa e-tjänster som i högra grad motsvarar de behov som finns Både myndigheten och invånaren tjänar på detta Forskningsfråga Hur samarbetade landsting med IT utvecklare för att skapa en offentlig e-tjänst för en tredje part, dvs. invånare/patienter? I vilken omfattning tillämpades god praxis rörande användarmedverkan i utvecklingen?

36 Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet Metod Djupintervjuer med aktörer från LUL och aktörer från utvecklaren Djupintervjuerna gällde hela SUSTAINS som sådant och hur man arbetat under utvecklingen av SUSTAINS. I denna studie har vi valt att främst fokusera mot aspekter rörande hur slutanvändares (patienters) intressen tillvaratagits i utvecklingsprocessen

37 Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet Resultat (1) Användarmedverkan i SUSTAINS har varit låg, speciellt i tidigare delar av arbetet där systemets funktion specificerades Behov identifierade från patienter bygger i mångt och mycket på behovsanalyser genomförda så tidigt som 1999 på EU-nivå Efter det har projektägaren (LUL) själva försökt att ta på sig rollen som användare för att identifiera framtida behov If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses (Henry Ford) Forskningspraxis föreskriver att slutanvändare skall identifieras och krav skall baseras på de behov som kan identifieras hos användare i dialog med designers och utvecklare. Offentliga e-tjänster måste utvecklas utifrån specifika användarbehov för attgemöjligheten till positiva effekter både

38 Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet Resultat (2) I senare delar av arbetet där systemets realiserats har det funnits ett lite större fokus mot slutanvändare 3 personas har fungerat som vägledning rörande användbarhet och interaktion Fokusgrupper (EU-initiativ) med patientorganisationer har funnits med och testat/utvärderat en prototyp av systemet Forskningspraxis föreskriver att slutanvändare skall involveras aktivt i designaktiviteter. Graden av medverkan kan skifta från rådgivande till mer aktiv medverkan med hjälp av användare som rådgivare eller representanter

39 Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet Låg Designers är drivande Användare är passiva Fokus mot krav och test Grad av användarmedverkan Samarbete och interaktion Användare är aktiva Helhetsfokus Användare är drivande Samarbete och interaktion Hög

40 Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet Resultat (3) Testning och utvärdering av SUSTAINS innan skarp drift Systemet har endast testats mot anställda inom LUL vilket medför risk för bias Frivillig input har lämnats från de som testat systemet, främst i form av mail till LUL Forskningspraxis föreskriver att representativa slutanvändare får utvärdera systemet på ett systematiskt sätt, både rörande användargränssnitt, flöden/logik och funktionalitet

41 Studie av SUSTAINS utvecklingsprocess med avseende på användarmedverkan och användbarhet Resultat (4) Försvårande omständigheter med användarmedverkan i SUSTAINS Målgruppen är otroligt bred, hur hitta ett representativt underlag? Ingen referens till liknande system att falla tillbaka på, svårt att kravställa för den generelle patienten En majoritet av målgruppen är måttligt intresserad av att medverka som användare Lite metodstöd rörande användarmedverkan i utveckling av offentliga e-tjänster

42 Studie av SUSTAINS som projekt och produkt Bygger på samma bas av djupintervjuer som i föregående studie I denna studie har främst utvecklingen av SUSTAINS som projekt och produkt studerats Preliminära slutsatser/förbättringsförslag Svårigheter med synliga mål på grund av förändrade krav Oklar rollfördelning inom projektet Projektägare är en roll som vi delat på: jag, landstinget och utvecklaren (Beställare LUL) Få medverkande aktörer med ett holistiskt perspektiv Vad jag kommer ihåg fanns ingen ansvarig för användbarhetsaspekter (Interaktionsdesigner) Otydliga definitioner rörande användbarhet

43 Övriga studier Ekonomiska indikatorer och ehälsotjänster Tidigare forskning är osystematisk, begränsad och endimensionell Vanligt med utvärderingar av avgränsade hälsoprogram för en specifik patientgrupp I större hälsoprogram görs ofta svepande omdömen om kostnads- och tidsbesparingar För få gemensamma utgångspunkter för vilka ekonomiska indikatorer som skall användas Behov av multipla utvärderingsmetoder som tar hänsyn till både hårda och mjuka värden behövs som en kontrast till traditionella ekonomiska modeller Mäta kvantifierbara enheter som tid och pengar Mäta andra värden som erfarenhet och förståelse Intervjustudie: Privacy by design Baserat på intervjuer från två landsting Indikerar att det finns stora brister i existerande patientjournalsystem rörande inbyggd integritet Intervjustudie rörande offentliga myndigheters syn och erfarenhet av att tillämpa användarmedverkan Användarmedverkan vid utveckling av ehälsotjänster är begränsad och det saknas standardiserade arbetssätt Begränsade ekonomiska resurser i kombination med tidsbrist påverkar vilka arbetssätt som kan tillämpas

44 Studier i WPC WPC Planerade studier Intervjustudie rörande införande av ehälsosystem och dess påverkan på verksamheten (Hösten 2014) Kvantitativ studie rörande patienters uppfattning om tjänstens tekniska realisering (Hösten 2014) Medverkan i vidareutvecklings av SUSTAINS baserat på tidigare forskningsresultat (Hösten 2014) Intervjustudie rörande utvärdering av riktlinjer för utveckling av offentliga e-tjänster (Våren 2014)

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services Resultat från utveckling och införande av ejournalen i Uppsala World Usability Day - 14 nov 2013 ISABELLA SCANDURRA, Uppsala Universitet Disputerad

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Läkares och patienters perspektiv på journal via nätet

Läkares och patienters perspektiv på journal via nätet Läkares och patienters perspektiv på journal via nätet Åsa Cajander, docent vid inst för IT, Uppsala universitet Ture Ålander, med dr, läkare, IFV, Uppsala Universitet Agenda Presentation av DOME Läkarnas

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

"Journal på nätet - konsekvenser?"

Journal på nätet - konsekvenser? "Journal på nätet - konsekvenser?" Kvalitetskontrollant Avvikelserapportör Bankkassör Resebyråtjänsteman Möbelmontör Vattenmätaravläsare Processövervakare Beslutade tjänster Boka, avboka tider Lista

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK 20141017

ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK 20141017 ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK 20141017 TURE ÅLANDER, MED DR, ALLMÄNLÄKARE INSTITUTIONEN FÖR FOLKHÄLSO- OCH VÅRDVETENSKAP (IFV) UPPSALA UNIVERSITET DRIVKRAFTER Det finns

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Informationsteknologi Högskolan Skövde Bild 1 VEM ÄR JAG? Universitetslektor i Datavetenskap med

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Patientinflytande vackra ord eller verklighet?

Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Patientinflytande vackra ord eller verklighet? Ulrika Winblad, docent Hälso- och sjukvårdsforskning Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet Etiska rådets konferens om prioritering

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA

INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA INFORMATIONSSÄKERHET EN PATIENTSÄKERHETSFRÅGA NATIONELLT NÄTVERK FÖR LÄKARSEKRETERARE 2011 11 10 STOCKHOLM Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Kommunikation och Information Bild 1 VEM ÄR JAG? Universitetslektor

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02 NPÖ NPÖ ur ett användningsperspektiv Sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen Informationsåtkomst över vårdgivargränser Patientens samtycke krävs vid åtkomst Nationell, regional och lokal patientöversikt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Uppsala. Värdegrund. Bra

Uppsala. Värdegrund. Bra Uppsala Värdegrund Vårdkedja och team med olika professioner istället för täta skott mellan vårdnivåer. Kompetensutnyttjande HSL följs bättre med människovärdesprincipen först. Mindre vårdkostnader i längden,

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Förlorar vi informationen, om den är felaktig eller manipulerad

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga Maria Jacobsson Socialstyrelsen Syftet med patientdatalagen tillgodose patientsäkerhet och god kvalitet samt främja kostnadseffektivitet patienters och övriga

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Framtidens säkra elektroniska identifiering

Framtidens säkra elektroniska identifiering Framtidens säkra elektroniska identifiering Framväxt och användning av e-legitimationer Karin Hedström Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet & Handelshögskolan Örebro

Läs mer

Informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan för system som har direkt beroende till HSA

Informationsklassning, riskanalys och åtgärdsplan för system som har direkt beroende till HSA BYT UT DENNA GULA RUTA TILL DIN KOMMUNS LOGGA Dokumenttyp Informationssäkerhet Sida Område Systemkartläggning 1 (9) Läs detta och ta därefter bort denna kommentarruta. Denna mall syftar till att användas

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Presentation av den tekniska lösningen

Presentation av den tekniska lösningen Presentation av den tekniska lösningen Bakgrund & uppdrag Syfte Förutsättningar för att nå målet Kommande pilottester Film som visar gränssnitten Arkitekturen Tidplan Teknisk utveckling Anette Cederberg

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

God kommunikation mellan patient och personal

God kommunikation mellan patient och personal God kommunikation mellan patient och personal God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal Agenda/Handbok Del 1 personal Grundläggande för bättre kommunikation

Läs mer

Rapport om införande av e-hälsotjänster

Rapport om införande av e-hälsotjänster Rapport om införande av e-hälsotjänster Min journal via nätet Leif Lyttkens, Benny Eklund, Maria Pettersson Sammanfattning Att introducera e-hälsotjänster inom sjukvården stöter ofta på svårigheter. Landstinget

Läs mer

Frågor och svar om ombudsfunktionen

Frågor och svar om ombudsfunktionen Frågor och svar om ombudsfunktionen Så fungerar ombudsfunktionen Vem kan jag agera ombud för? Ombudsfunktionen möjliggör för vårdnadshavare att agera ombud för sitt barn. Funktionen omfattar barn till

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer