DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services"

Transkript

1 DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services Resultat från utveckling och införande av ejournalen i Uppsala World Usability Day - 14 nov 2013 ISABELLA SCANDURRA, Uppsala Universitet Disputerad inom Medicinsk informatik, med fokus på användbarhet i ehälsa

2 Deployment of Online Medical records and ehealth services Några fakta om DOME projektet Ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Uppsala, Lund och Skövde Finansierat av VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet Juli 2012 tom 2016 (?) 10 seniora forskare från olika discipliner + 3 doktorander DOME projektet genomförs i nära samarbete med EU-projektet SUSTAINS i Uppsala

3 Bakgrund 2 projekt SUSTAINS EU Deployment Project (2012-) Den första ehälsotjänsten av detta slag i Sverige att implementera brett (i ett landsting) Förser LULs patienter med tillgång till sin ejournal à invånartjänst i hälsosektorn = Public ehealth Services 16 partners i 11 länder à införa ehealth-tjänster 2014 DOME ett forskningsprojekt (2012 juli) Multi-disciplinära studier i aktionsforskning Här: Intervjustudie som en konstruktiv utvärdering Tidigare erfarenheter från utveckling och införande av IT i vården och publika etjänster.

4 DOME-projektets mål Projektets mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal på nätet och andra e-hälsotjänster som ger underlag för en genomtänkt övergång till dessa tjänster genom att ta tillvara såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens intressen.

5 Vetenskapliga studier: Tre Work packages" A. Patienter och Närstående B. Professioner och Management C. Utveckling och Införande

6 WUD 2 frågeställningar + Kvalitetsaspekter som användbarhet, säkerhet och driftbarhet är centrala framgångsfaktorer för e-hälsotjänster Många IT projekt har inte fungerande processer och metoder för att uppnå och säkerställa sådana kvalitetsaspekter Hur sker egentligen utveckling av publika e-hälsotjänster? DEVELOPMENT OF NOVEL E- HEALTH SERVICES FOR CITIZEN USE - CURRENT SYSTEM ENGINEERING VS. BEST PRACTICE IN HCI Publicerad sept 2013 i Proceedings of Interact 2013 (Springer.com) DEVELOPMENT OF PATIENT ACCESS TO ELECTRONIC HEALTH RECORDS AS A STEP TOWARDS UBIQUITOUS PUBLIC EHEALTH Publiceras 16/ i epractice (epractice.eu/node/ ) När publika etjänster börjar användas av invånarna Hur ser patienterna på ehälso-tjänsten ejournalen?

7 Multi-disciplinär studie av SUSTAINS utvecklingsprocess Forskare från olika discipliner Kvalitiativa intervjuer Medicinsk informatik Landstinget I Uppsala Län Införande av IT EVRY IT-utvecklingsbolag Organisationsförändring Publika etjänster

8 Hur involverades patientens intressen i utvecklingsprocessen? Build it and they will come! Forskningsfrågor: Hur samarbetade landsting med IT utvecklare för att skapa en offentlig e-tjänst för en tredje part, dvs. invånare eller patienter? I vilken omfattning tillämpades praxis (best practice) rörande användarmedverkan i utvecklingen? Respondenter Kund, n=3 Leverantör, n=3 Respondenter Project manager Project Owner Medical advisor Scrum master Usability expert 1 Usability expert 2 Intervjuernas omfattning 60 min 120 min 90 min 90 min 90 min 60 min 6 semi-strukturerade intervjuer Telefon/ feedback

9 1. Initial phase (SDLC-model): Teknikdriven vs. Behovsdriven? Användarmedverkan i SUSTAINS har varit låg, speciellt i tidiga faser där systemets funktion specificerades Behov identifierade från patienter bygger i mångt och mycket på behovsanalyser genomförda så tidigt som 1999 på EU-nivå Efter det har projektägaren (LUL) själva försökt att ta på sig rollen som användare för att identifiera framtida behov If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses (Henry Ford) Behov & användaranalyser: Forskningspraxis föreskriver att slutanvändare skall identifieras och krav skall baseras på de behov som kan identifieras hos användare i dialog med designers och utvecklare.

10 2. Realization phase: Riktlinjer för användardeltagande Då systemet realiserades/byggdes har det funnits ett lite större fokus mot slutanvändare Heuristisk utvärdering av leverantörens användbarhetsexperter Konceptuell modell för hela systemet 3 personas som vägledning rörande användbarhet och interaktion Fokusgrupper med patientorganisationer har funnits med och testat/utvärderat en prototyp av systemet Användarmedverkan: Forskningspraxis föreskriver att användare skall involveras aktivt i designaktiviteter. - Graden av medverkan kan skifta från rådgivande till mer aktiv medverkan med hjälp av användarrepresentanter. - Användarnas behov och projektmål krävs för att styra projekt

11 3. Put into practice-phase: Systemet valideras av användare Testning och utvärdering av SUSTAINS innan skarp drift Systemet har endast testats mot anställda inom LUL (risk för bias) Frivillig input har lämnats från de som testat systemet, främst i form av mail till LUL Skarp version har samma sorts feedback från användare (mail) Utvärdering = viktigt: Forskningspraxis föreskriver att representativa slutanvändare bör utvärdera systemet på ett systematiskt sätt, både rörande användargränssnitt, flöden/logik och funktionalitet

12 Vad tycker då patienterna? Studier Patienter & närstående 1. Enkätstudie: Patienter som begärt ut sina pappersjournaler (N 1000/354) Datainsamling klar 2. Enkätstudie: patienter med erfarenhet av vårdkonto Ture Ålanders praktik (N 492/278) 3. Intervjustudie: Patient empowerment och svårt sjuka patienter (N 15+15) Datainsamling just klar

13 Vad tycker patienterna? Preliminära resultat Patienters upplevelser och förväntningar på ehälsotjänster? Alla studier indikerar en positiv inställning till ehälsotjänster generellt men att kunna läsa sin journal på nätet i synnerhet. Även de som inte läst sin journal på nätet (intervjustudien) är positiva till tjänsten. Fördelarna överväger nackdelarna även om viss oro och farhågor finns omkring tjänsten.

14 Effekter - användning och nytta Positivt Kunna följa sina vårdkontakter, ta del av provsvar, säker e-post, ökad kunskap om sin hälsa Bättre förberedd inför läkarbesöket ger mer kontroll och ökad kunskap om sin hälsa Exempel ges på hur patienter genom att läsa sin journal kunnat vara med i argumentation kring sin behandling.

15 Effekter användning och nytta Negativt Viss oro över att se informationen på pränt, men väljer ändå att ta del av sin information. à Oro i onödan är en farhåga Stort irritationsmoment när provtagningsresultaten inte finns tillgängliga p g a att de inte är vidimerade. Upptäcker fel, ser inte all information, osignerade uppgifter blir osignerade à ger försämrat förtroende En patient har inte vågat gå in och läsa p g a rädsla att det kan stå något nedvärderande om patienten. Den besvikelsen skulle kunna påverka relationen med vården och den risken vill patienten inte ta.

16 Informationsbeteende Hur påverkar de nya e-tjänsterna patienters och närståendes hälso- och informationsbeteende? Använder mer e-tjänster generellt Tar reda på information mest genom Internet ( googlar ) Försöker hitta bra källor (vårdbakgrund) Delar inte (tekniskt) med sig av sin information till andra

17 Förståelse Förstår patienten vad den läser? Inget större problem att förstå texten i journalen. Patienten får en övergripande förståelse även om man inte förstår specifika begrepp. Vissa förkortningar kan vara svåra att förstå. Patienter läser ofta sin journal strax efter ett läkarbesök à sammanhanget hjälper till att förstå innehållet i journalen. Om man inte förstår, använder man i första hand Internet för att ta reda på betydelsen. Därefter pratar man med vänner som har vårdbakgrund samt vårdpersonal vid nästa besök. à Inte vanligt att man tar en extra kontakt med vården för att få en förklaring.

18 Säkerhet och trygghet Hur påverkas patienters/närståendes säkerhet, integritet, trygghet av de nya tjänsterna? Patienterna tar för givet att säkerheten är hög, annars är det inte en bra tjänst och ska inte finnas. Det som oroar är att informationen ska läcka till obehöriga Samtidigt är majoriteten av patienterna tydliga med min information är inte intressant

19 Deployment of Online Medical records and ehealth services Kontaktuppgifter Åsa

20 SOM KUND: Öka möjligheten till lyckad utveckling & införande av publika etjänster, invånartjänster i vården Rekommendationer avseende egov utveckling hos statliga org. Gå från teknik-driven utveckling à fokus på verkliga användarnas behov Införliva användbarhetsexperter inom egen organisation à bygga in kunskap Ta in aspekter av användning tidigt i planeringen och i upphandlingsdokument Tillämpa Cooperative design och agila utvecklingsmetoder Evolutionär prototyping / user utvärderingar När HCl kunskap saknas, ge mandat till leverantören att hantera HCI-frågor HCI = human computer interaction (människa-dator interaktion)

21 Som KUNSKAPS- SPRIDARE: Öka möjligheten till lyckad utveckling & införande av publika etjänster, invånartjänster i vården Aktiviteter för HCI forskningen avs. publika ehälsotjänster Praktiken behöver HCI kunskap à stötta offentliga myndigheter genom användarcentrerad/deltagande design - mha aktionsforskning? Formativa utvärderingar av nya e-hälsotjänster med/utan användare Stötta i planering och upphandling: definierade mål à nytta för gemensam FoU Utbilda i individ-centrerade processer Agera mäklare: mellan kund, användare, utvecklare Nya metoder för att minska egov. hinder - öka användarnas deltagande i offentlig etjänsteutv.

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

EXAMENSARBETE. 1177 Vårdguiden som hälsofrämjande resurs. En enkätstudie. Andreas Petersson 2014. Sjukgymnastexamen Sjukgymnast

EXAMENSARBETE. 1177 Vårdguiden som hälsofrämjande resurs. En enkätstudie. Andreas Petersson 2014. Sjukgymnastexamen Sjukgymnast EXAMENSARBETE 1177 Vårdguiden som hälsofrämjande resurs En enkätstudie Andreas Petersson 2014 Sjukgymnastexamen Sjukgymnast Luleå tekniska universitet Department of Health Sciences LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK 20141017

ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK 20141017 ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK 20141017 TURE ÅLANDER, MED DR, ALLMÄNLÄKARE INSTITUTIONEN FÖR FOLKHÄLSO- OCH VÅRDVETENSKAP (IFV) UPPSALA UNIVERSITET DRIVKRAFTER Det finns

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Den Agila utvecklingen

Den Agila utvecklingen Den Agila utvecklingen En studie baserad på den agila metodikens utformning i praktiken The Agile development A study based on the agile methodology in practice Madelein Larsson, Nathalie Lindholm Centrum

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Patientkunskap Best Practice

Patientkunskap Best Practice Patientkunskap Best Practice Förutsättningar för en lyckad utformning av innovativa e-hälsotjänster Henrik Ahlén Elena Eftimovska Stockholm september 2014 Innehållsförteckning Bakgrund till Patientkunskap

Läs mer

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Användbar IT Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn Jan Gulliksen, Kungliga

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram Johan Karltun Christina Keller Jönköping, mars 2012 Förord Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag som vi fick i början av hösten

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer