Tomtbergaskolans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomtbergaskolans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014"

Transkript

1 Tomtbergaskolans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola Planen gäller från: Planen gäller till: Ansvariga för planen: Susanne Nygren, fritidspedagog Herrgården Boel Ehrenberg, rektor Tomas Sjöberg, biträdande rektor Ann-Charlotte Börjesson-Olsson, biträdande rektor 1

2 Vår vision: Vi vill att alla, elever och personal, ska känna sig trygga och sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vårt mål är att arbeta aktivt och förebyggande. Vår policy: På Tomtbergaskolan råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Definitioner Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar spänner över alla åldrar, vuxna kan kränka barn och andra vuxna, och barn i sin tur kan kränka vuxna och andra barn. Kränkningar kan vara: fysiska (att bli utsatt för slag och knuffar) verbala (att bli hotad eller kallad t. ex hora, bög) psykosociala (att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text- och bildburna (klotter, brev och lappar, e-post, sms) sociala medier (facebook, bloggar mm) Kränkande behandling omfattar: mobbning diskriminering (ett övergripande begrepp för negativ behandling pga. Kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder m.m.) sexuella trakasserier (avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet) rasism (bygger på föreställningen om att en specifik folkgrupp är överlägsen en annan) främlingsfientlighet (avser motvilja mot specifika folkgrupper) homofobi (avser motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet) Kränker ditt barn andra? Det är svårt att ta till sig att ens barn utsätter andra för kränkande behandling. Men om det är så, måste du göra något. Vi föreslår följande: Gör helt klart för ditt barn att du inte accepterar detta beteende. Ta kontakt med skolan för att få hjälp med problemet. Försök att få ditt barn att berätta om sitt beteende. Betona att det är beteendet, inte ditt barn, som det är fel på. Vad är mobbning? Det kan vara svårt att skilja på mobbning från normala konflikter och bråk. Det är mobbning när en elev upprepade gånger blir utsatt för kränkande behandling från en eller flera andra elever. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte är jämstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. 2

3 Upprepningen, det systematiska i det hela och offrets försvarslösa attityd är det som skiljer mobbning från en konflikt. Blir ditt barn mobbat? Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat: ovilja att gå till skolan, ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i skolan, har inga kamrater, kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder, har blåmärken, verkar nedstämd och ledsen. Dessa tecken kan även bero på andra saker, men de motiverar att du tar kontakt med skolan för att få hjälp. Du kan också göra en del själv för att hjälpa ditt barn. Ta alltid ditt barn på allvar. Lär barnet att säga ifrån klart och tydligt och betona att det inte är ditt barn det är fel på - det är de andra som uppför sig illa. Försök att få barnet att ta kontakt med ett eller flera vänliga barn i klassen. Det är viktigt att vuxna hjälper till med detta, annars ger barnet lätt upp. Lyckas barnet få en vän har det oerhört stor betydelse. Ibland kan det vara bra för ett barn som mobbas att få pröva en ny miljö t. ex en ny fritidsaktivitet eller liknande. Där kan barnet kanske lättare få kontakt med andra barn. Alla behöver hjälpas åt. Elever och skolans personal kan göra mycket men det är nödvändigt att även vårdnadshavare/hemmen hjälper till. Barn berättar inte alltid om kränkande behandling som de känner till, därför att de tror att det är skvaller eller för att de är rädda för hämnd. Att berätta om kränkande behandling är inte skvaller, det är att hjälpa dem som har det svårt. Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att kränkande behandling förekommer. Om skola och hem gemensamt klart tar avstånd från detta beteende ger det en positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om kränkande behandling. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om kränkande behandling. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra. Rektorns ansvar: se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan. se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. se till att kartläggningen genomförs senast (v.8) och att resultatet lämnas in senast se till att likabehandlingsplanen utvärderas, analyseras och revideras årligen senast Beslut ska tas om vilka åtgärder som ska genomföras, när de ska genomföras och vem som har ansvaret. Rektors beslut redovisas på höstens studiedagar i form av en handlingsplan. Rektor följer upp handlingsplanen under höstterminen med berörd personal. 3

4 se till att utredning görs samt att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om kränkande behandling samt kontakta andra myndigheter vid behov. se till att all personal har ett gemensamt system för dokumentation. Personalens delaktighet All personal har varit med på en utvärdering där de fått möjlighet att kommentera innehållet i Likabehandlingsplanen. En arbetskväll per läsår fortbildas all personal i skolan i värdegrundsarbetet utifrån Likabehandlingsplanen. Genom att öka vår kunskap och medvetenhet, engagera oss i problematiken, kan vi också utveckla ett gemensamt förhållningssätt med klara regler mot kränkande behandling, maktlekar och mobbning. Elevernas delaktighet Likabehandlingsplanen presenteras för elever på Elevrådet som i sin tur ska engagera sina klasskamrater i arbetet runt planen. Alla elever deltar i dokumentering/kartläggning av ute - innemiljö samt diskuterat resultatet. Alla elever på skolan diskuterar och utvärderar innehållet i Likabehandlingsplanen. Vårdnadshavarnas delaktighet Resultat och analys av kartläggningen presenteras för personal, elever och vårdnadshavare senast på ett föräldramöte och/eller i ett hembrev. Vårdnadshavare ges då möjlighet att komma med förslag på åtgärder. Resultat, analys och åtgärder skickas senast till rektor. Arbetsgruppen utvärderar och reviderar Likabehandlingsplanen senast sista maj årligen. Förankring av planen Likabehandlingsplanen ges ut i början av varje hösttermin till vårdnadshavare och skolans personal. Likabehandlingsplanen görs synlig för vårdnadshavare genom att den presenteras på föräldramöten, i veckobrev och på skolans hemsida. Läraren gör Likabehandlingsplanen synlig för eleverna genom att gå igenom den och diskutera innehållet på t. ex ett klassråd. Planen gås igenom och diskuteras på studiedagar och planeringskvällar med all personal. Utvärdering Fjolårets plan har utvärderades av Arbetsgruppen för Likabehandlingsplanen. De analyserade och sammanställde resultatet utifrån kartläggningen. En handlingsplan skrevs och diskuterades med ledningsgruppen. Handlingsplanen tas upp på APT, elevråd och föräldramöten. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Likabehandlingsplanen och kartläggningen utvärderas av skolans personal, elever och vårdnadshavare. Kartläggningens resultat och analyser från elever och personal sammanställs av Arbetsgruppen i Maj Arbetsgruppen och rektor utarbetar en handlingsplan som presenteras och förankras i personalgruppen på studiedagarna i augusti Ansvarig för att årets plan utvärderas senast :Rektor 4

5 Främjande och förebyggande insatser Områden som berörs av insatserna: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Mål och uppföljning Med vårt främjande/förebyggande arbete vill vi stärka barnens självkänsla, öka deras självtillit och lära dem att respektera varandras olikheter. Främjande insatser: Vi bemöter varje elev som individ med obegränsade utvecklingsmöjligheter. Schemalagt värdegrundsarbete i klasserna t. ex SET (social och emotionell träning) och kompissamtal. Klassråd. Elevråd. Fortbildning av personal. En arbetskväll per läsår med värdegrundsarbete utifrån Likabehandlingsplanen för all personal på skolan. Genom att öka vår kunskap och medvetenhet, engagera oss i problematiken, kan vi också utveckla ett gemensamt förhållningssätt med klara regler mot kränkande behandling, maktlekar och mobbning. Föräldrarna informeras om hur vi på skolan arbetar med att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning, vilka som ingår i antimobbningsgruppen, vad kränkande behandling och mobbning är, vad föräldrar bör vara observanta på som kan innebära att mobbning pågår m.m. Temakvällar för föräldrar och skolans personal. Samverkan med föräldraföreningen. Temadag FN. Grupperingar t. ex pojk- och flickgrupper i NO, Livskunskap, Data och Idrott och Musik. Kontinuerliga samtal om Sociala medier. Förebyggande insatser: Ordningsregler Rastvärd. Det ska alltid finnas vuxentillsyn på rasterna. Personal ska ha en aktiv tillsyn på rasterna. Kartläggning av trygga/otrygga platser i år F-9. Arbete kring klassens kvalitetsrapport efter genomförd elevenkät. Arbete med kamratstödjare år 6-9. Utbildade elevskyddsombud i år

6 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Ett fungerande schema över våra rastvärdar gör att vi har god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig. All personal ska: följa skolans likabehandlingsplan samt göra den synlig för föräldrar och elever. ha ett reflekterande arbetssätt och sträva efter likabehandling. se till att åtgärder vidtas, dokumenteras och följs upp då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, upptäcks eller anmäls. bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt. Det är alla elevers gemensamma ansvar att: påtala kränkande behandling, diskriminering och trakasserier som förekommer på skolan samt bemöta elever och personal på ett respektfullt sätt. Rutiner för akuta situationer Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever. Åtgärder vid akuta situationer (mellan elever): 1. Personal som bevittnar kränkningen ska genast ingripa och anmäla till rektor. 2. Personal som bevittnar händelsen(eller klassläraren) pratar med alla inblandade och en incidentrapport samt åtgärder skrivs. Rektor anmäler till förvaltningen. Föräldrar informeras och tid för uppföljning bestäms. 3. Om kränkningarna inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t.ex. disciplinära åtgärder(skollagen kap.5), kontakt med anti-mobbinggruppen eller olika myndigheter. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal. 1. Händelsen anmäls direkt till rektor. All personal är skyldig att anmäla. 2. Vårdnadshavare informeras av rektor. 3. Rektor anmäler till förvaltningen, utreder, dokumenterar, åtgärdar och följer upp ärendet. Rutiner för uppföljning Ansvarig personal ser till att uppföljning av incidentrapport sker inom två till tre veckor efter anmälan. Rutiner för dokumentation En "incidentrapport" skrivs av personal som bevittnat kränkningen eller får kränkningen återberättad av elev. Originalet lämnas till rektorn och en kopia behålls av ansvarig personal. Vid mobbingfall behåller Antimobbningsgruppen ett av sina dokument på skolan, ett exemplar skickas till hemmet. Ansvarsförhållande Ansvarig för att ett dokument skrivs och lämnas till rektorn är den personal som bevittnat kränkningen/mobbingen eller först får kännedom om händelsen. 6

7 Antimobbningsgruppens arbetssätt Antimobbningsgruppen träffas en gång i månaden men kan också sammankallas vid behov. Om antimobbningsgruppen får kännedom om att återkommande kränkande behandling eller mobbning har skett trots förebyggande insatser, sker följande: 1. Diskussion om ärendet mellan någon ur antimobbningsgruppen och ansvarig personal. 2. Samtal med alla inblandade elever. 3. Samtalet dokumenteras och kopieras. Ett exemplar behålls på skolan, ett exemplar skickas till hemmet för information, diskussion och underskrift. 4. Uppföljande samtal dokumenteras. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till I skolans antimobbningsgrupp ingår: Carina Jingbro, förskollärare Catharina Sandberg, barnskötare Thomas Sjöberg, biträdande rektor Mari Svensson, skolsköterska Monica Flodin, barnskötare Kontaktperson: Thomas Sjöberg, tfn:

8 Kartläggning Under läsåret 2012/2013 gjordes en kartläggning för år F-9. Elever i år F-9 fick anonymt markera och kommentera på en karta över skolans område - positiva och negativa platser i ute- och innemiljön. Personalen sammanställde pojkars och flickors resultat. Personalen har även diskuterat och vidtagit åtgärder. Ytterligare åtgärder beslutas på utvärderingsmötet i slutet av maj. Ansvarig: Rektor och all personal. Datum när nästa kartläggning ska vara genomförd: senast (v.8) Kartläggningen ska vara sammanställd till föräldrarna: senast Inlämnad till rektor, med föräldrars och barns förslag på åtgärder: senast Områden som berörs i kartläggningen: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder. Hur eleverna har involverats i kartläggningen: Under läsåret 2012/2013 gjordes en kartläggning för år F-9. Alla elever har på en karta över skolans områden markerat trygga/otrygga platser och kommenterat dessa med exempel. Diskussioner och analyser har genomförts i klasserna. Elevrådet informeras om resultatet när sammanställningen är klar. Hur personalen har involverats i kartläggningen: Rektor presenterar resultat, analys och handlingsplan under studiedagarna i aug All personal deltar och det ges utrymme för diskussion. Arbetsgång vid dokumentering/kartläggning av ute innemiljö. (Positiva/negativa platser.) Elever som kan skriva: 1. Förstora en karta på utemiljö/matsal/idrottshall och en karta på den egna gårdens innemiljö med alla rum, hallar och toaletter. Kopiera upp små kartor till alla barn. 2. Gå igenom de 2 stora kartorna (helst i halvklass eller pojk- flickgrupp) så att barnen känner igen sig/hittar alla platser och prata om de positiva sakerna/lekarna som utspelas på olika platser. Kryssa (med t.ex rött för flickor och blått för pojkar) och dra streck och skriv i utkanten av kartan(där det finns plats) vad som händer där, t. ex kryss vid labyrinten leker kull, kryss vid klätterställningen killerboll. 3. Förklara att det kan finnas otrygga platser där det händer tråkiga saker mellan barn (och mellan barn vuxna) som gör att de känner sig arga, ledsna, otrygga eller ensamma. Barnen kan ge exempel som de inte behöver ha upplevt själva skriv upp exemplen på tavlan, t. ex blir retad, någon har slagit mig, eller jag har blivit trakasserad på nätet. Från i år tillkommer även en karta/papper för kränkningar som kan ske genom sociala medier hemma. 4. Dela ut den lilla kartan och be barnen fylla i om de är pojke eller flicka. Placera ut barnen så att de inte kan se på varandras kartor men nu markerar eleverna de negativa platserna (de ska fyllas i anonymt). Be dem sedan göra på samma sätt som med den stora kartan, t. ex ett kryss vid de små stugorna blivit instängd, fick inte komma ut. Uppmuntra att de skriver något kort vid varje kryss och att de verkligen tänker efter. Att det är viktigt att vi får veta. 8

9 5. Sammanför på den stora kartan de positiva och negativa platserna (t.ex. röda minus- och plusstecken för flickor, blåa minus- och plusstecken för pojkar) Sammanställ även genom att skriva ner alla negativa platser som tagits upp och vad som händer där (inför sammanställningen till Likabehandlingsplanen) Jämför antalet pojkar/flickor. Se om det finns något lämpligt underlag för diskussion. 6. Redovisa resultatet på den stora kartan för eleverna och diskutera. 7. Fyll i mallen Resultat av kartläggningen och lämna till rektor senast Arbetsgång för förskoleklasserna och de elever som inte kan skriva: 1. Förstora upp en karta på utemiljö/matsal/idrottshall och en karta på den egna gårdens innemiljö med alla rum, hallar och toaletter. 2. Ta in ett barn åt gången i ett enskilt rum. 3. Prata med barnet om kartan så det förstår och hittar på den. Be barnet t. ex peka ut positiva platser där de känner sig glad och trygg och leker bra lekar. Kryssa med t. ex rött (flicka) och blått (pojke). Dra streck till utkanten av pappret om det inte ryms att skriva exempel bredvid krysset. 4. Förklara att det kan finnas platser där det händer tråkiga saker mellan barn (och mellan barn vuxna) som gör att de känner sig arga, ledsna, otrygga eller ensamma. Be barnet peka ut på samma sätt men markera nu med ett minustecken istället. Skriv exempel i utkanten av kartan. Uppmuntra att de berättar, att det är viktigt att vi får veta. 5. Sammanställ genom att skriva ner alla negativa platser som tagits upp och vad som händer där (inför sammanställningen till Likabehandlingsplanen) Jämför antal pojkar/flickor. Se om det finns något lämpligt underlag för diskussion. 6. Redovisa resultatet(både trygga och otrygga platser) för eleverna och diskutera. 7. Fyll i mallen Resultat av kartläggningen och lämna till rektor senast

10 Resultat av kartläggningen VT-2013, år F-9 Antal elever på skolan: 499 Pojkar: 254 Flickor: 245 Antal elever som deltog i kartläggningen: 487 Antal deltagande pojkar: 249 Antal deltagande flickor: Otrygg plats: Toaletterna på alla gårdar och i matsalen. Händelse: Toaletterna upplevs som otrygga av både pojkar och flickor. Det bankas och rycks och sparkas på toalettdörrarna. Låsen går att öppna utifrån. Det luktar illa, det är kiss på toalettringarna och golven. Antal negativa svar pojkar: 27 (10,8 %) Antal negativa svar flickor: 18 (8,3 %) Mål: Att toaletterna ska upplevas trygga och rena. Förslag på åtgärder: Byta lås eller hasp på insidan, bättre städning, vaktkompis utanför toaletten. Nya och fler toaletter, mer vuxennärvaro. Alla spolar och lämnar rent/fint efter sig. Föräldrar kan prata hemma med sina barn om toalettvett. Ta upp på elevrådet. Kontinuerliga samtal och rollspel kring respekt. Ledningens uppföljning: Städchef kontaktas och en översyn av toaletterna sker kontinuerligt. Skolan har begärt renovering av toaletter och utökning av antalet toaletter. Kommer att påbörjas nästa vår Lotta och Tomas pratar på elevrådet. Ansvar: Biträdande rektor Lotta Börjesson-Olsson, Tomas Sjöberg och vaktmästaren. 2. Otrygg plats: Omklädningsrummen på Idrotten. Händelse: Det luktat illa/parfym, få vuxna, skrikigt, knuffar och bråk förekommer, tjejerna kollar in, killarna kommer in i omklädningsrummen, rädsla att bli filmad. Antal negativa svar pojkar: 22 (8,8 %) Antal negativa svar flickor: 39 (15,7 %) Mål: Att alla ska uppleva omklädningsrummen trygga och rena. Förslag på åtgärder: Fler vuxna i omklädningsrummen, se över schema och organisation. diskutera i klassen, hålla tiderna, ta upp på klassråd/elevråd. Ledningens uppföljning: Ledningen ansvarar för att personal närvarar i eller utanför omklädningsrummen. Vi fortsätter som tidigare. Diskuteras på Apt-möten en gång i månaden. Ansvar: Rektor Boel Ehrenberg 10

11 3. Otrygg plats: Trapphus/korridorer på hela skolan. Händelse: Knuffar in i skåp, bråk, trångt och skrikigt i korridorerna, mycket spring, smälls smällare, hala trappsteg/golv och mörkt i trappghus B. Antal negativa svar pojkar: 28 (11,2 %) Antal negativa svar flickor: 51 (23,4 %) Mål: Att trapphusen och korridorer ska upplevas som trygga platser. Förslag på åtgärder: Halktejp på trappstegen. Mer vuxennärvaro, prata i klasserna, vänta i hemkorridoren eller ute till slöjdlektionen börjar. Sittplatser i korridorerna. Prata på klassråd/elevråd. Ledningens uppföljning: Halktejp och belysning är åtgärdat. Ledningen ansvarar för tillsynen, där fler vuxna närvarar i korridorer och hall. Scema över rastvärdar i hall och korridorer har genomförts. Ansvar: Rektor Boel Ehrenberg 4. Otrygg plats: Skolgården och områden runt skolan. Händelse: Skolgården: Elever retas och knuffas. Man får bollar på sig. En del kastar sand och snöbollar. Bråk vid gungorna och fotbollsplanen. För många barn på klätterställningen. Halkigt när det inte sandas tex gångväg från Idrottshallen. Antal negativa svar pojkar: 26 (10,4 %) Antal negativa svar flickor: 26 (11,9 %) Mål: Att skolgården och områden runt skolan ska upplevas som trygga platser. Förslag på åtgärder: Bollekar hänvisas till kortsidan av Tomtbergahallen. Rastaktiviteter, att vuxna sprider ut sig mera. Informera och diskutera i klasserna och på elevråd. En lärare måste följa med till fotbollsplanen, alltid minst en vuxen vid klätterställningen. Svårt att hitta rastvakterna på mellanstadiet ibland- införa rastjackor/västar även på mellanstadiet? Ledningens uppföljning: Ledningen ansvarar för att personal närvarar i större utsträckning på skolgården och fotbollsplanen. Klätterställningen var avstängd en period då nya regler infördes. Diskuteras på Apt-möten en gång i månaden. Rastvärdsschema klart vid skolstart. Ansvar: Rektor Boel Ehrenberg 5. Otrygg plats: Matsalen och hallen utanför matsalen Händelse: Det är skrikigt, bråk ibland, fula ord i matkön, otrevligt bemötande av personalen. Antal negativa svar pojkar: 17 (6,8 %) Antal negativa svar flickor: 22 (10,1 %) Mål: Att matsalen blir en trygg och trevlig plats att äta på. Förslag på åtgärder: Alla pratar tystare och trevligare. Prata med matsalspersonalen. Att de vuxna sprider ut sig mer i matsalen. Bestämda matplatser. Ledningens uppföljning: Högstadiet har infört personal som vaktar i hallen vilket kommer att fortsätta nästa år. Ledningen ansvarar för att detta diskuteras på elevråd och Apt-möten en gång i månaden. Ansvar: Rektor Boel Ehrenberg Övrigt: 1. Enstaka elever i åk 4, 6 och 9 tycker att rondellen och parkeringar utanför skolan känns otrygga då bilisterna kör för fort där. Kommunen har gjort kartläggningar och poliser gör fartkontroller kontinuerligt. 2.Några föräldrar i åk.4 önskar mer återkoppling av kartläggningens resultat och åtgärder- från ledningens håll. Ledningen hänvisar till att klassföreståndarna ska redovisa kartläggningen på föräldramöten varje vår. 11

12 Årets resultat( ) jämfört med förra årets resultat: Läsår Områden som upplevs otrygga: Toaletter Flickor 8,3 % 49 % pojkar 10,8 % 33 % Omklädningsrum Flickor 15,7 % 33 % Pojkar 8,8 % 15,8 % Trapphus/Korridorer Flickor 23,4% 30,5 % Pojkar 11,2 % 27,11 % Skolgård Flickor 11,9 % 11,16 % Pojkar 10,4 % 17 % Matsal Flickor 10,1 % 10,67 % Pojkar 6,8 % 9 % 12

13 Utvärdering och analys av kartläggningen Under utvärderingsmötet i Maj varje år ska följande frågor besvaras och beslut fattas av rektor: Blev förra årets åtgärder genomförda? Vilka åtgärder som ska vidtas i år. Vem/vilka som ska genomföra åtgärderna. När senast ska åtgärderna vara genomförda. I och med mallen som finns längst bak i Likabehandlingsplanen, kan vi numer redovisa de otrygga platserna i procent. Det blir lättare att jämföra resultatet år för år, och se om siffran sjunkit eller ökat. Vi ser att samma platser och problem kvarstår men att siffrorna sjunkit. Skolgården och matsalen har ungefär samma siffror som förra året(se föregående sida) Den mest otrygga platsen just nu som upplevs av flickorna i trapphus och korridorer (23,4 %) Åtgärderna ses över ytterligare för att nå ännu lägre procenttal. Det förbättrade resultatet kan bero på att de otrygga platserna kontinuerligt följts upp på klassråd, elevråd, Tomtbergagruppens möten och på arbetsplatsträffar. Lotta har haft kontinuerliga samtal med städbolaget. Ljudnivån i omklädningsrummen har sjunkit på grund av kontinuerliga samtal i klasserna och fler vuxna i omklädningsrummen. Schema över vilken vuxen som ansvarar för vilka omklädningsrum har införts i några klasser. Vuxna har spridit ut sig på skolgården och aktivt sökt upp de otrygga platserna. Konflikterna har kunnat förebyggas och således minskat i antal. Tillsynen av mellanstadieelever kan utökas så någon följer med till fotbollsplanen/rådsparken om eleverna ska vistas där. Hallar och korridorer upplevs mindre otrygga på grund av att fler vuxna närvarar och följer sin grupp i större utsträckning. Lampor och halktejp har åtgärdats i trapphus B. I och med att högstadiet avvecklas nästa läsår kommer det inte vara lika trångt i korridorerna, och det kommer finnas möjlighet att möblera på annat sätt. Nästa kartläggning ska utökas med en separat del som omfattar kränkning via sociala medier, även hemifrån och på kvällstid. Åtgärder som ska genomföras senast 1 november 2014: Städchef kontaktas och en översyn av toaletterna görs. Skolan har begärt renovering av toaletter och utökning av antalet toaletter. Lotta och Tomas pratar på elevrådet. Ledningen ansvarar för att personal närvarar i eller utanför omklädningsrummen. Diskuteras på Apt-möten en gång i månaden. Ledningen ansvarar för att tillsynen fungerar, där fler vuxna närvarar i korridorer och hall. Ledningen ansvarar för att personal närvarar i större utsträckning på skolgården och vägen till Huddingegymnasiet. Diskuteras på Apt-möten en gång i månaden. Rastvärdsschema klart vid skolstart. Ledningen ansvarar för att miljön i matsalen diskuteras på elevråd och Apt-möten en gång i månaden. 13

14 Mall till kartläggningen Klass: Antal deltagande flickor: Antal i klassen: Antal deltagande pojkar: Exempel 1. Otrygg plats: Händelse: Antal negativa svar flickor: Antal negativa svar pojkar: Förslag på åtgärder - (personals, elevers, föräldrars): Ansvar: Analys/jämförelse med förra årets egna resultat (ökat/sjunkit?): Exempel 2. Otrygg plats: Händelse: Antal negativa svar flickor: Antal negativa svar pojkar: Förslag på åtgärder - (personals, elevers, föräldrars): Ansvar: Analys/jämförelse med förra årets egna resultat (ökat/sjunkit?): 14

15 Exempel 3. Otrygg plats: Händelse: Antal negativa svar flickor: Antal negativa svar pojkar: Förslag på åtgärder - (personals, elevers, föräldrars): Ansvar: Analys/jämförelse med förra årets egna resultat (ökat/sjunkit?): Exempel 4. Otrygg plats: Händelse: Antal negativa svar flickor: Antal negativa svar pojkar: Förslag på åtgärder - (personals, elevers, föräldrars): Ansvar: Analys/jämförelse med förra årets egna resultat (ökat/sjunkit?): 15

TOMTBERGASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

TOMTBERGASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN TOMTBERGASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN LÄSÅRET 2010 2011 1 Tomtbergaskolans likabehandlingsplan Undersökningar visar att tusentals barn i svenska skolor berörs av kränkande behandling, diskriminering och

Läs mer

Tomtbergaskolans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tomtbergaskolans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Tomtbergaskolans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola Planen gäller från: 2011-08-20 Planen

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Väskinde skola och fritidshem

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

SEGELTORPSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

SEGELTORPSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN SEGELTORPSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN LÄSÅRET 2011 2012 Segeltorpsskolans likabehandlingsplan Innehåll 1. Mål och vision 2. Vad säger lagen 3. Definitioner 4. Ansvar 5. Processbeskrivning 6. Förebyggande

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision och värdegrund: Våga språnget vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering Handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering Barkarö Skolor Datum 2011-12-01 Ansvariga Gunnel Kristiansson rektor, Annika Sundström och Nina Pettersson Mål Målet för oss på Barkarö skola är

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Halvarsgårdars skola

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Halvarsgårdars skola Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Halvarsgårdars skola 2016-2017 1(11) Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Halvarsgårdars skola

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass, fritidshem samt särskola. Ansvariga för planen: Rektorerna

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Beckombergaskolan. Beckombergaskolans likabehandlingsplan Läsåret Förkortad och förenklad version

Beckombergaskolan. Beckombergaskolans likabehandlingsplan Läsåret Förkortad och förenklad version 1 Beckombergaskolan Beckombergaskolans likabehandlingsplan Läsåret 2014-2015 Förkortad och förenklad version 2 Beckombergaskolans Likabehandlingsplan 2014-2015 På Beckombergaskolan ska alla känna sig trygga.

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Kyrkskolans likabehandlingsplan

Kyrkskolans likabehandlingsplan Kyrkskolans likabehandlingsplan 2016-17 1(6) Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Kyrkskolan Från ht 2016 till vt 2017. Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2016/2017 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan VESSLANS FÖRSKOLA Upprättad December 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering av fjolårets plan

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Beckombergaskolans likabehandlingsplan

Beckombergaskolans likabehandlingsplan 1 Beckombergaskolans likabehandlingsplan Förkortad och förenklad version 2 Beckombergaskolans Likabehandlingsplan På Beckombergaskolan ska alla känna sig trygga. Här är vi lika viktiga men inte lika. Ingen

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Klätten Läsåret

Förskolan Klätten Läsåret Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Klätten Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elevversion PLUGGPARADISET Vad betyder Plan mot diskriminering och kränkande behandling? Plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett dokument

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola f-9 och fritidshem Vår vision På Treälvsskolan accepterar vi inte kränkande behandling eller mobbing. Inget barn, ingen

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Regnbågen Läsåret 2015/16 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet KÅSAN I UR OCH SKUR AB Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet Mål: En förskola utan kränkande behandling Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att

Läs mer