Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman , ändrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02"

Transkript

1 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål Föreningen har som syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att tillhandahålla fordon, vilka är lämpliga ur ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt hänseende. Föreningen ska i övrigt verka för en miljöanpassad och säker trafik samt gemensamt ägande av fordon. 4 Insats En insats är 500 kronor. 5 Medlemskap Mom 1. Allmänt Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer. Ansökan ska beviljas sökande som vill främja föreningens ändamål om det inte innebär att föreningen eller dess medlemmar kan komma att lida skada av att ansökan beviljas. Ansökan ska vara skriftlig. Till denna ska bifogas dokument som styrelsen anser nödvändiga. Styrelsen väljer in nya medlemmar. FL 3 kap. 1 1 st: En ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak. FL 3 kap. 2 1 st: Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en medlems andel har rätt att eftr anmälan inträda som medlem i föreningen om inte annat föreskrivs i stadgarna. FL 3 kap 3 : Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Om han antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe. Ansöker han inte om inträde inom föreskriven tid eller avslås hans ansökan, skall överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde Mom 2. Fysiska personer En fysisk person ska betala minst sju insatser. En fysisk person, som bor i samma hushåll som en medlem, och är medlemmens make/maka, sambo eller barn, kan beviljas nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet. Sida 1 av 6

2 Medlemmen ska i så fall betala minst tre insatser för varje ytterligare nyttjare. Nyttjanderätten träder i kraft sedan insatserna betalats, som ska betalas kontant eller gireras. Om medlemmen och/eller nyttjaren inte längre uppfyller kriterierna i andra stycket ska medlemmen anmäla detta till styrelsen som återkallar nyttjanderätten. FL 4 kap 3 : Medlem som deltar i föreningen med högre insatsbelopp än har är skyldig att delta med har rätt att efter uppsägning få ut överskjutande belopp utan att avgå ur föreningen Mom 3. Juridiska personer En juridisk person som är medlem ska betala minst fjorton insatser. Villkor för medlemmens nyttjanderätt ska avtalas mellan föreningen och medlemmen Mom 4. Betalning av insatser Medlem ska betala alla sina insatser senast fyra månader efter att denne beviljats inträde. Medlemskapet träder i kraft när fyra insatser har betalats. Mom 5. Utträde Utträde ur föreningen kan beviljas endast vid årsskifte. Uppsägning till utträde ska göras skriftligen senast första oktober och får ske tidigast tolv månader efter inträdet i föreningen. Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser, om inte föreningen gått med förlust sedan medlemmen inträdde. Styrelsen kan i så fall besluta att behålla högst medlemmens andel av denna förlust. FL 4 kap 1 : När en medlem har avgått har han rätt att sex månader efter avgången få ut sina medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens egna kapital skall bortses från reservfonden Mom 6. Avstängning Styrelsen kan avstänga en medlem eller nyttjare om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan. Mom 7. Uteslutning Medlem som medvetet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att inom två månader efter mottagande om besked om uteslutning överklaga styrelsens beslut till stämman. Om överklagande inte sker inom nämnda tid träder styrelsens beslut i kraft. Sida 2 av 6

3 Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka sina insatser. FL3 kap 5 2 st: En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 6 Medlemmars rättigheter och skyldigheter Mom 1. Medlem har rätt att 1, använda föreningens fordon, 2, delta i föreningens verksamheter, 3, få information om föreningens verksamhet och ekonomi, 4, närvara, yttra sig, motionera till och rösta på föreningens stämmor, 5, nominera och kandidera till styrelsen eller annat organ inom föreningen. Mom 2. Medlem är skyldig att 1, meddela styrelsen aktuella personuppgifter, 2, rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut, 3, betala de avgifter och insatser som beslutats i enlighet med stadgarna, 4, betala de avgifter som härrör från fordon som ställts till medlemmens Förfogande, 5, utföra de arbetsuppgifter som tilldelats denne. 7 Årsavgift Årsstämman kan besluta att medlemmar ska betala en årsavgift på högst ett tusen kronor. 8 Sparkassa Föreningsstämman kan besluta att inrätta en sparkassa. Sparkassan är öppen för föreningens medlemmar. 9 Föreningsstämma Mom 1. Allmänt En föreningsstämma ska hållas senast 31 mars. Kallelse till stämman ska sändas till medlemmarna och revisorerna per post, tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom via anslag på gemensam anslagstavla eller på det sätt kallelsen sker. Stämman är beslutsför om minst en fjärdedel av medlemmarna och minst fem medlemmar är närvarande eller representerade med fullmakt. FL 7 kap 2 : En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt Sida 3 av 6

4 Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud om inte annat anges i stadgarna. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde om inte annat anges i stadgarna. FL 7 kap 3 : En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om 1, talan mot honom 2, hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen, eller 3, talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens. Bestämmelserna i första stycket om medlem gäller även ombud för medlem. FL 7 kap. 5 : Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen. FL 7 kap. 6 : En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen. FL 7 kap. 8 3 st: I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om stämman skall behandla ett ärende om föreningens uppgående i annan förening genom fusion eller ett ärende om föreningens försättande i likvidation, skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser förändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress. FL 7 kap 13 1 st: Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. Mom 2. Dagordning Vid varje stämma ska följande punkter finnas på dagordningen: Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av justerare och tillika rösträknare Fråga om mötets behöriga utlysande Upprättande av röstlängd Fastställande av dagordning Behandling av propositioner från styrelsen Behandling av motioner från medlemmarna Övriga ärenden Vid årsstämman ska även följande punkter finnas på dagordningen: Redogörelse för årsredovisningen Redogörelse för revisionsberättelsen Fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om disposition av över- respektive underskott Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Redogörelse för budgeten Fastställande av årsavgift Val av ordförande Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Val av valberedning Sida 4 av 6

5 FL 7 kap 8 4st: Under minst en vecka före [årsstämman] skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och genast sändas till medlemmar som begär det. FL 7 kap 10 4 st. 2 meningen: Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och FL 7 kap. 16 : Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. FL 7 kap. 17 : Behandlar beslut som tillkommit på olaga grund. Talan mot sådana beslut ska ha väckts inom tre månader från stämman. Beslutet kan upphävas genom dom. 10 Styrelse Föreningens verksamhet leds mellan stämmorna av en styrelse. Styrelsen ska verka för de ändamål som beskrivs i stadgarna och verkställa beslut fattade föreningsstämman. Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen består av ordförande samt minst två och högst tio övriga ledamöter. Till dessa ska finnas minst en och högst tio rangordnade suppleanter. Ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. En juridisk person som är medlem kan representeras av högst en ledamot eller suppleant. Ordföranden väljs av årsstämman på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsstämman på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna byts ut varje år. Då val sker första gången ska i beslutet anges vilka som väljs på ett år. Fyllnadsval kan förrättas vid en stämma som inte är årsstämma, varvid den invalde ledamoten sitter mandattiden ut. För giltigt beslut i styrelsen fordras att minst hälften av styrelseledamöterna biträder förslaget. FL 6 kap. 2 1st: Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen FL 6 kap. 2 2 st: Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden Skall ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter FL 6 kap. 4 1 st: minst halva styrelsen skall vara bosatta i Sverige--- Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 1 kap. 7 föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot FL 6 kap st: Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av ledamot skall styrelsen sammankallas Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt. FL 6 kap men.: Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma skall suppleanten ges tillfälle till det [träda in i hans ställe]. FL 6 kap. 10 : En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan honom och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens Sida 5 av 6

6 FL 6 kap. 13 : Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid med denna lag eller stadgarna. FL 6 kap st. 1 men.: För registrering skall föreningen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot suppleant, firmatecknare samt deras postadress och personnummer. 11 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan även utse ledamöter att, två i förening, teckna föreningens firma. FL 6 kap. 9 3 st: Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. FL 6 kap. 11 : Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. minst en av dem som bemyndigats att företräda föreningen och teckna dess firma skall vara bosatt i Sverige Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra stycket. 12 Räkenskapsår Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Sida 6 av 6

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 1 av 47 2008-03-22 15:56 SFS 1987:667 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-06-11 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:83 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening...

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... Föreningen

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer