Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening."

Transkript

1 Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening Namn Säte Ändamål Organ Medlemskap Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen Insats Årsavgift Överskottsdisposition Styrelse Firmatecknare Verksamhetsår Föreningsmöte Ärenden på årsmöte Extra föreningsmöte Styrelsens uppgifter Styrelsesammanträden Beslutsförhet Revision Valberedning Stadgeändring Upplösning Övrigt... 6 Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening 1. Namn Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. 2. Säte Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun. 3. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla motorfordon, vilka är lämpliga i ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt hänseende. Föreningen ska i övrigt verka för en miljöanpassad och säker trafik samt gemensamt nyttjande av motorfordon. Medlemmarna deltar i den ekonomiska verksamheten genom att begagna sig av föreningens tjänster samt genom att utföra vissa arbetsuppgifter i samråd med föreningens styrelse. Föreningens huvudsakliga verksamhet och arbetsuppgifter ska skötas på ideell grund. 4. Organ Föreningens organ är 1. Föreningsstämma 2. Styrelse 3. Revisorer 4. Valberedning 5. Av styrelsen utsedda arbetsgrupper 1 (6)

2 Funktionärer inom organen ska väljas bland föreningens fysiska medlemmar. Till revisor bör ickemedlemmar utses. Juridisk person som är medlem kan representeras av högst en ledamot eller ersättare i föreningens styrelsen. 5. Medlemskap Allmänt Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer. Ansökan ska beviljas sökande som vill främja föreningens ändamål och om det inte innebär att föreningen eller dess medlemmar sannolikt kan komma att lida skada av att ansökan beviljas. Ansökan om medlemskap eller nyttjanderätt ställes skriftligen till föreningens styrelse som snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Nyttjanderätt söks av medlem och den tilltänkte nyttjaren tillsammans Vid avslag ska motivering lämnas. Fysiska personer En fysisk person ska erlägga tio insatser för att antas som medlem. Villkoren för medlemmens rättigheter och skyldigheter regleras i paragraf 6 men kan undantagsvis regleras i ett separat avtal mellan föreningen och medlemmen. Juridiska personer En juridisk person ska erlägga tio insatser för att antas som medlem. Villkoren för medlemmens rättigheter och skyldigheter ska regleras i ett separat avtal mellan föreningen och medlemmen. Extra nyttjanderätt kopplad till fysisk persons medlemskap En fysisk person som bor permanent i samma hushåll som en medlem och är medlemmens make/maka, sambo, barn eller barn till medlemmens make/maka eller sambo kan beviljas nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet. En fysisk person ska erlägga en insats för att medges Extra nyttjanderätt kopplad till fysisk persons medlemskap. Villkoren för denna nyttjares rättigheter och skyldigheter regleras i paragraf 6 men kan undantagsvis regleras i ett separat avtal mellan föreningen och nyttjaren. Om medlemmen och /eller nyttjaren inte längre uppfyller kriterierna i första stycket ska medlemmen anmäla detta till styrelsen som återkallar nyttjanderätten. Avliden medlems insats Den, till vilken avliden medlems andel övergått på grund av bodelning, arv eller testamente, äger inträda som medlem i den avlidnes ställe, om han/hon uppfyller förutsättningarna för medlemskap. Samma rätt gäller för avliden medlems dödsbo. Skriftlig anmälan om önskat inträde ska snarast lämnas till föreningens styrelse, dock senast sex månader efter dödsfallet. Utträde Medlem har rätt att, dock tidigast ett år efter beviljat inträde, hos föreningens styrelse skriftligt uppsäga sitt medlemskap. Utträdet sker vid utgången av det verksamhetsår som avslutas närmast tre månader efter det föreningens styrelse mottagit uppsägning av medlemskapet. Utträdande medlem har rätt att utan speciell ansökan återfå inbetald insats. Om föreningen har gått med förlust sedan medlemmen inträdde kan styrelsen besluta att behålla högst medlemmens andel av denna förlust. Utbetalning av utträdande medlem tillkommande medel sker senast sex månader efter utträdet. Fysisk person med nyttjanderätt kopplad till annan fysisk persons medlemskap kan beviljas utträde efter att antingen denne eller medlemmen som nyttjandeskapet är 2 (6)

3 kopplat till så skriftligen begär hos föreningens styrelse. Utträdet sker vid utgången av det verksamhetsår som ansökan inkommit till styrelsen. Utträdande person med nyttjanderätt har rätt att utan speciell ansökan återfå hela den inbetalda insatsen senast sex månader efter utträdet. Avstängning Styrelsen kan avstänga en medlem eller person med nyttjanderätt om denna använder sitt medlemskap i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan. Styrelsen kan avstänga både medlem och samtliga de nyttjare vars rätt är kopplad till medlemmen om det råder tvivel om vem av dessa som använt sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan. Avstängningen innebär att medlemmen, tills dess att styrelsen återkallar avstängningen, mister rättigheterna 1 och 5 i paragraf 6. Avstängningen träder i kraft omedelbart efter det att medlemmen meddelats avstängningen. Uteslutning Medlem som medvetet bryter mot föreningens stadgar, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens syften, inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller inte längre fyller förutsättningarna för medlemskap kan, efter skriftlig varning av styrelsen, uteslutas. Personer med nyttjanderätt som är kopplad till utesluten medlem ska uteslutas. Den uteslutne har rätt att inom två månader efter mottagandet av besked om uteslutning överklaga styrelsens beslut till ett medlemsmöte. Om överklagandet inte sker inom nämnda tid träder styrelsens beslut om uteslutning i kraft. Om medlem utesluts är av denne inbetald insats förverkad och tillfaller föreningens reservfond. 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen Nyttjanderätt jämställs i detta avsnitt med medlemskap där inget annat anges. Medlem har rätt att: 1. använda föreningens fordonstjänster 2. delta i föreningens verksamhet 3. få information om föreningens verksamhet och ekonomi. Medlem förmedlar information till personer med nyttjanderätt kopplad till medlemmen. 4. närvara, yttra sig, motionera till och rösta på föreningens möten 5. nominera eller kandidera till styrelsen eller annat organ inom föreningen Medlem är skyldig att: 1. meddela styrelsen aktuella personuppgifter 2. rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut 3. betala de avgifter och insatser som beslutats i enlighet med stadgarna 4. betala de avgifter som härrör från föreningens fordonstjänster gentemot medlemmen och de extra nyttjanderätter som kopplats medlemmen 5. slutföra på uppdrag av styrelsen, arbetsuppgifter för föreningen, minst det antal timmar per år som årsmötet bestämmer. 7. Insats En insats är 500 kronor. Ordinarie medlem erlägger tio insatser enligt 5. Medlem ska erlägga hela insatsbeloppet senast fyra månader efter att denne beviljats inträde. Medlemskapet träder i kraft när hela insatsbeloppet är erlagt. Nyttjanderätten träder i kraft när hela insatsbeloppet är erlagt. 8. Årsavgift 3 (6)

4 Årsmötet kan besluta att medlemmarna ska betala en årsavgift på högst tre tusen kronor. Personer med nyttjanderätt betalar ej årsavgift. 9. Överskottsdisposition Efter lagenlig avsättning till reservfonden ska stämman besluta om återstående överskott ska tillföras reservfonden, tillföras annan fond inom föreningen eller delas ut i form av återbäring baserad på hur mycket varje medlem har köpt av föreningen. 10. Styrelse Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och en, tre eller fem ledamöter med minst en och högst fem rangordnade ersättare. Ordföranden väljes av årsmötet för en tid av ett år. Halva antalet ledamöter och ersättare väljes av årsmötet för en tid av två år. Fyllnadsval kan förrättas vid extra föreningsmöte, varvid den invalde ledamoten väljes för resterande mandattid. 11. Firmatecknare Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två eller flera av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter. Firma tecknas av två i förening. 12. Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med 31 december. 13. Föreningsmöte Medlemmarnas och personer med nyttjanderätts rättighet att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem och varje person med nyttjanderätt en röst vardera. Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning ska äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning. Årsmöte avhålls senast under mars månad inom Uppsala kommun på plats och tid som bestäms av styrelsen. Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen eller revisor så anser erforderligt eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte ska avhållas inom Uppsala kommun. Skriftlig kallelse, med föredragningslista, ska utsändas till av medlem anmäld adress, som brev med posten, tidigast fyra veckor före föreningsmöte, senast två veckor före årsmöte och en vecka före extra föreningsmöte. Övriga meddelanden ska utsändas till av medlem anmäld adress, som brev med posten. Om medlem skriftligen givit sitt godkännande, kan styrelsen välja att utsända skriftlig kallelse med föredragningslista samt övriga meddelanden via annat överenskommet medium, exempelvis epost eller fax. 14. Ärenden på årsmöte Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Fastställande av dagordning för årsmötet 3. Upprättande av röstlängd 4. Val av två justeringspersoner 5. Val av två rösträknare 4 (6)

5 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 7. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse för samma tid 9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkningar samt disposition av tillgängliga överskottsmedel 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare för perioden fram till nästa årsmöte 12. Val av antal ledamöter och ersättare i styrelsen 13. Val av ordförande, vice ordförande och kassör 14. Val av ledamöter i styrelsen 15. Val av ersättare och fastställande av deras inträdesordning i styrelsen 16. Val av revisor och revisorsersättare 17. Val av två ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande 18. Val av nivå på medlemmars arbetsplikt 19. Val av årsavgift 20. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast den 15 februari. Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut på årsmöte. Ledamot eller ersättare i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor och revisorsersättare. 15. Extra föreningsmöte Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringspersoner. 16. Styrelsens uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar. Det åligger styrelsen att: verka för föreningens ändamål verkställa av föreningsmöte fattade beslut omhänderta föreningens ekonomi och bokföring upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte föra medlemsförteckning på det sätt lagen kräver verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. Styrelsen har rätt att delegera genomförandet av beslut. Dock kvarstår ansvaret för genomförandet på styrelsen. 17. Styrelsesammanträden Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena ska föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. Kallelse till styrelsesammanträde ska utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga ska omedelbart anmäla förfall till ordföranden. Ordföranden ska kalla ersättare i den inträdesordning som beslutats av årsmötet. Ersättare som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan ersättare må närvara och har yttranderätt men ej rösträtt. 5 (6)

6 18. Beslutsförhet Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 19. Revision Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en på årsmöte utsedd revisor. För revisor utses en ersättare. Revisor och revisorsersättare väljes för en tid av ett år. Revisors och revisorsersättares mandattid är det verksamhetsår inom vilket de blivit valda. Förvaltningsberättelse och årsredovisning ska överlämnas till revisorn för granskning senast den 14 februari. Revisorn ska senast tre veckor före årsmötet skriftligen avge berättelse över sin granskning. 20. Valberedning Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter och har till uppgift att föreslå om eller nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, styrelseersättare, revisor och revisorsersättare. Valberedningens förslag bör överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till det föreningsmöte där val ska äga rum. 21. Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster i den mån inte frågans karaktär är sådan att lagen uppställt högre krav på röstetal. 22. Upplösning För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ska vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid föreningens upplösning ska nettobehållningen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 23. Övrigt I allt som inte stadgas ovan gäller Lag om ekonomiska föreningar. 6 (6)

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer