SAMI SAMI. stadgar. stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMI SAMI. stadgar. stadgar"

Transkript

1 SAMI stadgar SAMI stadgar

2 Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma Ändamål och verksamhet Föreningen, vars firma är Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) ekonomisk förening, stiftad av Svenska Musikerförbundet och Teaterförbundet, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att bevaka, tillvarata och administrera de rättigheter, som enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk av den 30 december 1960 med efterföljande ändringar och tillägg tillkommer utövande konstnärer och som medlemmarna direkt eller via facklig organisation överlåtit till föreningen; att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; att för dessa ändamål på motsvarande sätt även företräda utövande konstnärer, som ej är medlemmar i föreningen; att verka för utvidgning och förbättring av utövande konstnärers rättsliga skydd; att under utövande av sin verksamhet främja svenska artisters och musikers yrkesintressen. Föreningen utövar sin verksamhet i samarbete med motsvarande utländska organisationer. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 2 Insatser Varje medlem deltager i föreningen med en insats av en krona. Medlem får ej deltaga i föreningen med mer än en insats. Insatsen skall erläggas kontant. Medlem som avgår eller utesluts ur föreningen äger ej återfå sin insats. 3 Medlemskap Medlemskap i föreningen kan efter styrelsens prövning vinnas av utövande konstnär som medverkat på inspelning som kan berättiga till ersättning enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) inom SAMI:s verksamhetsområde och som till föreningen överlåtit sin rätt till sådan ersättning samt förklarar sig godta föreningens stadgar och de beslut som kan fattas av föreningen och dess styrelse, och som a) är medlem av Svenska Musikerförbundet, Teaterförbundet eller Sveriges Yrkesmusikerförbund, eller som b) är verksam som professionell utövare och som under de senaste tre åren erhållit ersättning från SAMI. Den som vill inträda som medlem i föreningen enligt punkt b) skall tillställa styrelsen en skriftlig ansökan, egenhändigt undertecknad och bevittnad. Med varje medlem skall tecknas medlemsavtal, vars lydelse fastställs av styrelsen. 4 Anslutningsavtal Med utövande konstnär eller den som trätt i avliden utövares ställe genom giftorätt, arv eller testmente, och som är berättigad till ersättning enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729), men som ej är medlem av föreningen, äger styrelsen teckna anslutningsavtal, enligt vilket föreningen på motsvarande sätt som för sina medlemmar företräder den anslutne. Med den anslutne skall tecknas anslutningsavtal, vars lydelse fastställs av styrelsen.

4 5 Överlåtelse och uppsägning av medlemskap Medlemskap i föreningen kan ej överlåtas. Medlem äger att efter skriftlig, hos styrelsen gjord uppsägning, som skall vara försedd med hans egenhändiga namnunderskrift, utträda ur föreningen. Avliden medlems rättsinnehavare må ej inträda såsom medlem i dennes ställe. Rättigheterna övergår till alla delar på den eller dem som enligt bestämmelserna om giftorätt, arv eller testamente är berättigade till vederbörandes kvarlåtenskap. 6 Uteslutning Bryter medlem mot dessa stadgar eller mot sitt medlemsavtal eller mot de särskilda föreskrifter, som styrelsen kan finna lämpligt utfärda, och skadar han därigenom eller på annat sätt föreningen, må han uteslutas ur densamma. Frågan om medlems uteslutning enligt vad nu är sagt skall hänskjutas till avgörande vid föreningsstämma. För att bli gällande måste dock beslut om uteslutning biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Avgår eller utesluts medlem ur facklig organisation som nämns i 3, upphör därmed dennes medlemskap i föreningen. För återinträde som medlem i föreningen gäller 3 punkt b. 7 Avgången medlems rätt Avgång ur föreningen sker, utom i fall som avses i 7 kap. 15 tredje stycket och 12 kap. 4 andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon annan omständighet, som föranlett avgången, har inträffat. Avgången medlem äger rätt att inneha anslutningsavtal.

5 8 Föreningens ledning Föreningens styrelse består av elva ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelseledamots uppdrag gäller för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret därefter. Sex ledamöter tillsätts ena året och fem ledamöter året därefter. Suppleants uppdrag gäller intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Svenska Musikerförbundet, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund utser vardera två ledamöter av styrelsen. Ordinarie föreningsstämma väljer fem ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar av föreningen. Dock kan kravet på medlemskap frångås för en av de två av respektive förbund utsedda ledamöterna. Styrelsen utser inom sig ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare. Ordförande och vice ordförandena skall vara medlemmar av föreningen. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter, enligt dessa stadgar. En verkställande direktör, som utses av styrelsen, skall ha hand om den löpande förvaltningen. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när så behövs. På begäran av verkställande direktören eller en ordinarie styrelseledamot skall styrelsen sammankallas. Styrelsen är beslutför då minst sex ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. 9 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser därtill.

6 10 Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och föreningens årsredovisning jämte räkenskaper utser ordinarie föreningsstämma tre revisorer, varav en skall vara auktoriserad, jämte tre personliga suppleanter. En revisors uppdrag gäller för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret därefter. En av de förtroendevalda revisorerna väljs ena året och en året därefter. Auktoriserad revisor och suppleanter väljs årligen. 11 Räkenskaper Föreningen skall för varje räkenskapsår, som är kalenderår, avge årsredovisning. Denna skall jämte tillhörande handlingar senast den 1 februari påföljande år avlämnas till revisorerna, som för varje räkenskapsår skall avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. 12 Föreningsstämma Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av den som styrelsen har utsett. Därefter utser stämman ordförande, sekreterare, justeringsmän och eventuellt andra funktionärer vid stämman. Varje medlem äger en röst. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. Omröstning sker öppet, om ej någon medlem begär röstning med slutna sedlar. En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

7 En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han skriftligen framställer sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelse till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen. Ansluten som inte är medlem har rätt att närvara på föreningsstämma om inte stämman undantagsvis beslutar annorlunda. 13 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas i Stockholm eller på annan av styrelsen tillfälligt bestämd ort en gång om året under mars till juni månad. På denna stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse. Ärende från annan än styrelsen skall för att få upptas till behandling på stämman ha kommit styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Förutom övriga ärenden, vilka hänskjutits till stämmans avgörande, skall följande ärenden behandlas: 1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning; 2. Disposition av vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen; 3. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 4. Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna; 5. Anmälan av ledamöter som enligt 8 skall utses av förbunden; 6. Val av styrelseledamöter och suppleanter; 7. Val av revisorer och personliga suppleanter; 8. Val av valberedning.

8 14 Valberedning Valberedningen består av tre till fem ledamöter valda vid ordinarie föreningsstämma, varav en är sammankallande. Ledamot eller suppleant i föreningens styrelse kan inte ingå i valberedningen. Arbetsordning för valberedningen fastställs av föreningsstämma efter förslag från styrelsen. 15 Meddelanden och kallelser Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall avsändas till var och en under dennes i medlemsförteckningen antecknade adress. Kallelse till en förenings-stämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före stämman, dock senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma. 16 Stadgeändring Ändring av föreningens stadgar sker på sätt som föreskrivs i 7 kap. 14 lagen om ekonomiska föreningar. För ändring av förbundens rätt enligt 8 2 stycket krävs dock beslut med tre fjärdedels majoritet vid den andra föreningsstämman. 17 Fördelning av ersättningar Reglerna för fördelning av ersättningar enligt 47 lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fastställes av föreningsstämma. Ändring av fördelningsreglerna sker på sätt som föreskrivs om stadgeändring i 16. I mån av behov skall från de ersättningar, som varje år inflyta till föreningen enligt 1, dragas föreningens omkostnader under året. Vad som återstår skall användas och fördelas enligt föreningens fastställda fördelningsregler i den mån dessa är tillämpliga. I annat fall enligt regler som beslutas av föreningens styrelse.

9 18 Balanserade vinstmedel Föreningens årsvinst skall efter lagstadgad avsättning till reservfond och efter avsättning för beräknade skatter föras till fond för balanserade vinstmedel. Styrelsen beslutar om användning av balanserade vinstmedel för ändamål som gagnar föreningen eller dess verksamhet. 19 Likvidation Beslut om föreningens likvidation i andra fall än som avses i 11 kap. 3 och 4 eller 19 lagen om ekonomiska föreningar är giltigt endast om samtliga röstberättigade har förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Vid likvidation skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.

10 SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819) Sidan 1 av 10 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 Stadgar för Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening Box 82 179 03 STENHAMRA Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 (Förändringar mot tidigare stadgar är markerade med gult färg) 1 Konsumentkooperationens

Läs mer

Stadgar för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening

Stadgar för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening Stadgar för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening Beslutade av fullmäktige i Stockholms Kooperativa Bostadsförening den 29 augusti 2007. Registrerade av bolagsverket den

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Växjö. FÖRENINGENS

Läs mer

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. STADGAR 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Börje. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer