Vanor och ovanor vid Bergtorpsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanor och ovanor vid Bergtorpsskolan"

Transkript

1 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 4: 6 Vanor och ovanor vid Bergtorpsskolan Göran Lindholm GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Rapport 4:5/6 Handledare: Åsa Liljekvist

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Introduktion 2 Syfte 2 Frågeställningar 2 Metod 3 Material och urval 3 Bakgrund 3 Tidigare forskning 3 Huvuddel: resultat av undersökningen 4 Motionsvanor 4 Kostvanor 6 Godisvanor 8 Fruktvanor 8 Sömnvanor 9 TV- och datavanor 1 Stress 11 Rökning 12 Snus 14 Alkohol 16 Avslutning 18 Referensförteckning 22 Bilaga: enkät

3 Inledning Introduktion Jag har valt att genomföra en undersökning av vanor och ovanor hos eleverna på Bergtorpsskolan. Jag blev nyfiken på att ta reda på om det verkligen är så att rökningen bland eleverna minskat, att alla sitter minst två timmar framför skärmen (TV-dator) varje kväll, många inte äter frukost och skollunch, alkoholdrickandet ökat, tjejer är mer stressade än killar. Min undersökning är en uppföljning av två tidigare undersökningar ( och 2). Syfte Jag hoppas och tror att undersökningen blir till stor hjälp för både mig som idrottslärare och skolan i stort. Bergtorpsskolan jobbar aktivt med frågor rörande hälsa och livsstil och den kunskap som min undersökning ger kommer att föra detta arbete framåt. I det Hälsodiplomeringsprojekt skolan deltar i kommer resultaten av undersökningen vara en grundsten. Vi idrottslärare har som målsättning att nästa år börja med Hälsosamtal med eleverna och undersökningen kommer förhoppningsvis att ge oss hjälp att formulera meningsfulla frågeställningar till dessa samtal. Jag hoppas att få fram en tydlig bild av elevernas hälsovanor samt den förändring som skett de senaste tio åren. Frågeställningar Jag har lagt fokus på frågeställningar inom följande områden av hälsa och livsstil: motion alkohol och rökning frukost och lunchvanor godis- och fruktvanor sömn TV- och datatid Stress 2

4 Metod Jag har valt att använda mig av enkätmetoden. Det kändes som viktigt att undersökningen skulle spegla alla elevers hälsovanor och dessutom ville jag kunna jämföra resultaten med två tidigare enkätundersökningar. Jag kommer personligen att närvara i alla klasser då enkäten ifylles. Detta gör jag p.g.a. att jag då kan garantera att alla elever får samma information. Eleverna kommer att känna sig mer trygga när det gäller anonymiteten. Vilket i sin tur ger mer tillförlitliga resultat. Material och urval På Bergtorpsskolan går elever från årskurs 6 till 9. I fortsättningen kommer jag att beteckna dessa som år 6 år 7 o.s.v. När de två tidigare undersökningarna gjordes fanns det på skolan endast elever i år 7-9. Jag bestämde mig för att även låta eleverna i år 6 deltaga eftersom jag hoppas att det blir fler uppföljande studier i framtiden. På skolan finns 6 klasser i respektive år. I varje år finns två klasser med Idrottsinriktning, två med Musik/Dans/Dramainriktning samt två Breda klasser. De breda klasserna har ingen profilering. Antalet elever på skolan är 681. Antalet pojkar är 357 och antalet flickor 324. Av dessa deltog 65 d.v.s. 89% i undersökningen. Eftersom alla elever ingick så förekom det inte något urval. Bakgrund Bergtorpsskolan är belägen i Täby två mil norr om Stockholm. Skolan är en s.k avknoppad kommunal skola. Som friskola har den fungerat sedan 1. Eleverna på Bergtorpsskolan kommer inte enbart från Täby utan även ett stort antal elever från närliggande kommuner har sökt sig dit främst p.g.a. de s.k. Profilklasserna. Bergtorpsskolan har liksom övriga skolor i Täby en låg andel av elever med invandrarbakgrund. Tidigare forskning Jag kommer att hänvisa och jämföra resultat med tre tidigare undersökningar. Vanor och ovanor vid Bergtorpsskolan av Sara Persson och Karolina Revay. Vanor och ovanor Bergtorpsskolan av Daniel Dernhagen och Erik Arnström 2. Svenska barns hälsovanor 1-2 av Mia Danielsson. 3

5 Huvuddel: resultat av undersökningen Motionsvanor: fler elever motionerar! Antalet elever som endast går på idrottslektionerna och inte gör något på fritiden har minskat kraftigt. Denna förändring kunde konstateras redan i Dernhagen/Arnströms undersökning från 2. Förändringen gäller både flickor och pojkar och alla årskurser. Om man tittar på andelen elever som tränar minst 5 gånger/vecka så har den ökat sedan. Även när det gäller detta så kunde man konstatera förändringen redan 2. Det är mycket glädjande att konstatera att majoriteten av eleverna motionerar minst 3 gånger/vecka på fritiden. Det är viktigt att veta att när eleverna svarade på hur många gånger de har fysisk aktivitet per vecka så ingick ej idrottslektionerna. Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Flickor år 6-9 Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Pojkar år inte alls minst 7 inte alls minst 7 4

6 Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Flickor år 9 Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Pojkar år inte alls minst 7 inte alls minst 7 Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Flickor år 8 Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Pojkar år inte alls minst 7 inte alls minst 7 Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Flickor år 7 Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Pojkar år inte alls minst 7 inte alls minst 7 5

7 Kostvanor: flickor hoppar ofta över frukosten. Det visar sig att eleverna i år 6 är de som äter frukost oftast och sedan sjunker ätandet för varje år. Att pojkarna äter oftare än flickorna kommer inte som någon överraskning för mig. Av eleverna i år 9 är det faktiskt bara drygt 6% som äter frukost varje dag. När det gäller skollunchen så sjunker ätandet för flickor från år 7 till år 9. Minst ätande för pojkar finner man i år 6. Om man gör en jämförelse med resultaten från 2 visar det sig att både flickor och pojkar i år 9 äter skollunch oftare nu än då. Skillnaden är drygt 1 % vilket känns lovande. Hur ofta äter du frukost?(vardagar) Flickor år 6-9 Hur ofta äter du frukost?(vardagar) Pojkar år aldri 1-2 dag 3-4 dag alltid aldrig 1-2 dagar 3-4 dagar alltid 6

8 Hur ofta äter du skollunch? Flickor år 9 Hur ofta äter du skollunch? Pojkar år aldri g 1-2 dagar 3-4 dagar alltid aldri g 1-2 dagar 3-4 dagar alltid Hur ofta äter du skollunch? Flickor år 8 Hur ofta äter du skollunch? Pojkar år aldrig 1-2 dagar3-4 dagar alltid aldri 1-2 dagar 3-4 dagar alltid Hur ofta äter du skollunch? Flickor år 7 Hur ofta äter du skollunch? Pojkar år Serie2 6 aldri g 1-2 dagar 3-4 dagar alltid aldri 1-2 dagar 3-4 dagar alltid 7

9 Godisvanor: godisätandet störst hos pojkarna i 9:an. Det visar sig att pojkarna äter något mer än flickorna men skillnaden är inte så stor. Ju äldre eleven är desto mer godis äter den. Godisgrisen nummer ett är pojken som går i år 9 där äter 21 % minst 5 gånger i veckan. Minst sockersug verkar flickorna i år 7 ha där äter ingen godis och snacks mer än 4 dagar/vecka. 34 elever i skolan kommer att få billiga tandläkarräkningar i framtiden för de äter inte alls godis. Hur ofta äter du godis eller snacks per vecka? Flickor år 6-9 Hur ofta äter du godis eller snacks per vecka? Pojkar år aldrig 1-2 dag 3-4 dag 5-6 dag varje dag aldrig 1-2 dag3-4 dag 5-6 dag varje Fruktvanor: flickor äter mer frukt. Att döma av min undersökning är det främst flickorna som insett att frukt är nyttigt. Av flickor i alla årskurser är det 33% som äter frukt varje dag i jämförelse med 18% för pojkarna. Fruktälskare nummer ett är flickorna i år 8 där hela 42% äter varje dag. 31 elever i hela skolan äter aldrig frukt- av dessa är det pojkar. Anmärkningsvärt är att fruktätandet går ner markant i år 9 för både pojkar och flickor. Hur ofta äter du frukt per vecka? Flickor år 6-9 Hur ofta äter du frukt per vecka? Pojkar år aldrig 1-2 dag3-4 dag 5-6 dag varje dag aldrig 1-2 dag3-4 dag 5-6 dag varje dag 8

10 Sömnvanor: var fjärde flicka i år 8 och 9 sover mindre än 7 timmar. När man tittar på resultaten när det gäller sömn är det precis som jag förväntat mig: äldre elever sover mindre än yngre. Detta gäller såväl flickor som pojkar. Endast 6% av flickorna i år 9 sover mer än 8 timmar. Motsvarande siffra för pojkarna i år 9 är 17%. När eleverna går i år 6 sover 5% av både flickor och pojkar mer än 8 timmar/natt. Klart oroväckande att 25 respektive 27% av flickorna i år 8 respektive 9 sover mindre än 7 timmar. Jag kommer att återkomma till detta senare i analysen av resultaten. Hur många timmar sover du varje natt? (vardagar) Flickor år <7 h 7-8 h >8 h Hur många timmar sover du varje natt? (vardagar) Pojkar år <7 h 7-8 h >8 h 9

11 TV- och datavanor: pojkarna i år 8 har störst skärmtid. Jag ville veta hur mycket tid som eleverna tillbringar framför dator och TV på vardagar. Flickor i år 6 är de som vistas minst tid vid såväl dator som TV. Även pojkarna i år 6 väljer bort datorn. Den grupp som sticker ut mest är pojkarna i år 8 deras skärmtid är enorm. 36% i denna grupp sitter mer än två timmar vid datorn. Motsvarande siffra för TV-tittande är 21%. Hur mycket tid tillbringar du vid datorn? (vardagar) Flickor år 6-9 Hur mycket tid tillbringar du vid datorn? (vardagar) Pojkar år m 3-6 m 1-2 h >2 h -3 m 3-6 m 1-2 h >2 h Hur mycket tid tittar du på TV? (vardagar) Flickor år 6-9 Hur mycket tid tittar du på TV? (vardagar) Pojkar år m 3-6 m 1-2 h >2 h -3 m 3-6 m 1-2 h >2 h 1

12 Stress: oroväckande hög stress hos flickorna. Av allt som jag undersökte är detta det område med största skillnaderna mellan flickor och pojkar. Det visar sig att nära % av flickorna i år 8 och 9 känner sig stressade nästan alltid. Detta kan jämföras med 13 respektive 14% för pojkarna i år 8 och 9. Av flickorna i år 8 och 9 finns ingen som aldrig upplever sig stressad. Denna skillnad mellan flickor och pojkar finns dokumenterad i alla åldersgrupper. Följaktligen är det pojkarna i år 6 som känner sig minst stressade. I min analys återkommer jag med tänkbara förklaringar. Känner du dig stressad? Flickor år aldrig någon g/m någon g/v nästan alltid Känner du dig stressad? Pojkar år aldri g någon g/m någon g/v nästan alltid 11

13 Rökning: oväntat resultat rökningen ökar i år 9. Tråkigt nog kan man konstatera att fler elever i år 9 röker nu än 2 vilket för mig är förvånande. Det är flickorna som står för denna ökning. var det 72% som inte rökte 2 var siffran 67% och nu 55%. Det jag kan läsa ut av undersökningen är att av år 9 eleverna har ökningen av de som röker ibland varit störst. Detta gäller såväl flickor som pojkar. Bland eleverna i år 7 och 8 har rökningen hållit sig på en ganska oförändrad nivå sedan 2. Om man jämför antalet ickerökare i år 7 och 8 mellan till 6 så ser man en klar ökning av denna grupp. Helt rökfria är pojkarna i år 6. Röker du? Flickor år ja ibland nej Röker du? Pojkar år ja ibland nej 12

14 Röker du? Flickor år 9 Röker du? Pojkar år ja iblan d nej ja iblan d nej Röker du? Flickor år 8 Röker du? Pojkar år ja ibland nej ja ibland nej Röker du? Flickor år 7 Röker du? Pojkar år ja ibland nej ja ibland nej 13

15 Snusvanor: flickor snusar inte längre. Snusningen är på tillbakagång. Endast hos pojkarna i år 8 och 9 kan märkas en liten ökning från 2. I alla flickgrupper samt pojkar år 7 syns en tydlig minskning. Hos flickorna har snuset i stort sett försvunnit. Bland pojkarna i år 9 är det 3% som snusar eller snusar ibland. Snusar du? Flickor år ja ibland nej Snusar du? Pojkar år ja ibland nej 14

16 Snusar du? Flickor år 9 Snusar du? Pojkar år ja ibland nej ja iblan d nej Snusar du? Flickor år 8 Snusar du? Pojkar år ja ibland nej ja ibland nej Snusar du? Flickor år 7 Snusar du? Pojkar år ja ibland nej ja ibland nej 15

17 Alkoholvanor: fördubbling av drickandet bland flickorna i år 9! Bland år 8 och 9 elever är det större andel av flickorna än pojkarna som dricker varje vecka. Detta är ett trendbrott. Om man tittar på de både tidigare undersökningarna finner man att då var förhållandet det motsatta. 24% av flickorna i år 9 dricker varje vecka i jämförelse med 12% 2 och 8%. En mycket stor ökning! Om man tittar på resultaten är det mycket tydligt att den stora ökningen av alkohol- drickandet kommer mellan år 8 till 9. I år 6och 7 är det fler flickor än pojkar som aldrig dricker alkohol. I år 8 och 9 är förhållandet det motsatta. Dricker du alkohol? Flickor år varje 1 gång/m sällan aldrig Dricker du alkohol? Pojkar år varje 1 gång/m sällan aldri g 16

18 Dricker du alkohol? Flickor år 9 Dricker du alkohol? Pojkar år varje 1 g/m sällan aldrig varje 1 g/m sällan aldrig Dricker du alkohol? Flickor år 8 Dricker du alkohol? Pojkar år varje 1 g/m sällan aldri g varje 1 g/m sällan aldri g Dricker du alkohol? Flickor år 7 Dricker du alkohol? Pojkar år varje 1 g/m sällan aldri g varje 1 g/m sällan aldri g 17

19 Avslutning När man ska tolka resultaten av min undersökning och jämförelserna med de två tidigare undersökningarna på min skola bör man veta lite mer om bakgrunden. De två tidigare enkäterna gjordes av elever och det arbete de genomförde var otroligt ambitiöst. I den första undersökningen (Persson och Revay ) var svarsfrekvensen mycket hög (83%). I den andra (Dernhagen och Arnström 2) var den betydligt lägre 52%. Därför finns det anledning att i vissa fall vara lite försiktig i vissa jämförelser. Det stora bortfallet kan bero på att vissa hela klasser ej var med i undersökningen. Jag anser därför att de jämförelser jag gör med den första undersökningen är de mest relevanta. För att kunna jämföra resultaten var jag tvungen att ställa frågorna på samma sätt och med samma svarsalternativ som i tidigare undersökningar. Fem av tretton frågor är gemensamma med tidigare enkäter. Det som dessutom skiljer min undersökning med de båda andra är att jag var närvarande vid alla klassers ifyllande av enkäten. Jag bedömer att tillförlitligheten är mycket hög. Vid de flesta enkäter på skolnivå är det varje enskild mentor som ansvarar för att klasserna fyller i. Detta gör enligt min mening att eleverna ibland upplever att anonymiteten inte är helt säkrad. Således genomfördes enkäten under bästa tänkbara förhållanden. När jag jämför med Mia Danielsons undersökning så är det år 7 och 9 som jag använder mig av. Många av frågorna i hennes undersökning är ställda på ett sådant sätt att de är helt jämförbara med de från min enkät. Nu tänker jag redovisa mina egna åsikter om resultaten. Till och börja med så var det lite överraskande för mig att eleverna motionerar så mycket på fritiden. Jag hade en uppfattning om att det kanske skulle visa sig vara en liten nedgång när det gäller antalet tillfällen. Framför allt glädjande var det att antalet elever som inte alls tränar på fritiden hade minskat. En tänkbar förklaring kan vara att vi idrottslärare på ett bättre sätt betonat att det finns andra sätt att träna än att vara med i en förening. Eleverna på vår skola för dessutom träningsdagbok vilket kanske inspirerat dem att träna mer på egen hand. Det stora uppsvinget för innebandyn i Täby Kommun har säkert också bidragit. Många fler flickor går också på Friskis & Svettis och gym. När det gäller elevernas frukostvanor blev det väntade resultatet att flickorna äter sämre och att ju äldre eleverna är desto oftare hoppar de över frukosten. Flickornas dåliga frukostvanor 18

20 är den första pusselbiten i mysteriet med de stressade högstadietjejerna. Om man jämför med Mia Danielsons siffror för hela landet syns inga större skillnader. Något färre elever på Bergtorp hoppar helt över frukosten. Ett glädjande resultat är att fler äter skollunch nu än 2. En förklaring kan vara att maten enligt min mening blivit ännu bättre. I motsatts till frukosten är det fler flickor än pojkar som alltid äter skollunch. En anledning till att många pojkar i år 6 och 7 inte alltid äter kan vara att de i större grad vill utnyttja lunchrasten till spel och lek på skolgården. I min skolas närhet finns en kiosk och strömmen av godisköpande elever är aldrig sinande. Därför måste jag tillstå att antalet elever som äter godis minst tre gånger per vecka inte var för mig överraskande snarare tvärtom. I skolan finns det en elevkafeteria som säljer bl.a kakor och om detta räknades som godis skulle siffrorna blivit ännu större. Positivt för Bergtorp är att klart fler flickor i både år 7 och 9 som äter lunch än rikssnittet. Den goda vanan att äta frukt har fått ett ganska bra genomslag. På Bergtorpskolan äter ca. 7% av eleverna frukt minst 3-4 gånger per vecka. 25% äter frukt varje dag. Det skulle vara fantastiskt om eleverna fick samma förmån som vi lärare på skolan d.v.s fri frukt. Då skulle dessutom godisintaget minska. När det gäller fruktätandet är siffrorna i Mia Danielsons undersökning på samma nivå som i min. Att sova ordentligt är viktigt det vet vi alla. Sömnen gör att kroppen får vila och återhämta sig. Jag tror att det är speciellt viktigt för dem som lever ett stressigt liv. När man studerar resultaten från enkäten kan man notera att det är flickorna i år 9 som sover minst samma grupp som är överrepresenterad när det gäller stress. Inte någon tillfällighet. En av förklaringarna till att eleverna i år 8 och 9 sover mindre är givetvis att föräldrarna nu tappat lite av kontrollen. Många av eleverna har så att säga stängt dörren till sitt rum frigörelsen har börjat och föräldrarna har nu svårt att se till att Datorn/TV stängs av och nattlampan släcks. I en värld där datorn allt mer dominerar påverkar givetvis eleverna. I nästan alla hem finns en dator och i många familjer har ungdomarna en egen. På Bergtorpsskolan är det pojkarna i år 8 som dominerar datoranvändandet. Hela 36% i den gruppen sitter minst två timmar varje vardagkväll vid datorn. Dessutom toppar denna grupp även TV-tittandet. 21% tittar minst två timmar på TV/kväll.Jag kan tänka mig att tiden vid datorn för eleverna i år 9 i högre grad används till skolarbete. Man kan i alla fall hoppas. När jag jämför med övriga landet så kan 19

21 noteras att flickorna i Bergtorp sitter något längre tid vid datorn medan för pojkarna är förhållandet det omvända. Skillnaden i flicksiffrorna kan bero på att de senaste fem åren har flickorna blivit mer engagerade i att chatta vid datorn. Mycket intressant är det att jämföra siffrorna för TV-tittande. Andelen av elever som sitter mer än 2 timmar varje vardag framför Teven är mer än tre gånger så stor ute i landet. Detta gäller för både år 7 och 9 och oavsett kön. Kan anledningen vara att utbudet av andra aktiviteter i en Stockholmsförort som Täby är mycket större? Eller har en har elevernas TV-vanor ändrat sig de sista fem åren? Varför är det så att flickor upplever sig mer stressade än pojkar. Är det något i vår läggning eller kan det bero på större krav från föräldrar/lärare. Kan det rentav bero på fysiska orsaker såsom mindre sömn och mindre frukost(se tidigare avsnitt). En förklaring till att så många flickor i år 8 och 9 alltid känner sig stressade kanske är att betygen spelar större roll för flickorna än pojkarna. Att 39 respektive 36% av flickorna i år 8 och 9 alltid upplever sig som stressade är något man måste ta på största allvar. Min förväntning när det gäller rökning var att den måste ha minskat. Om man jämför med undersökningen från så stämmer detta. Rökningen har minskat i alla grupper utom för flickor år 9. I jämförelse med 2 är resultaten inte lika glädjande. Jag vill dock återigen påpeka att det finns risk att det låga deltagandet i den undersökningen kan ha påverkat resultaten i denna fråga. Bland flickorna i år 9 är den största ökningen bland de som röker ibland. Jag tror att det kan finnas ett samband med ökningen i samma grupp när det gäller alkohol. Det är kanske så att i samband med att flickorna dricker så feströker de även. Jag hade på känn att snusning blivit mindre populärt. För tio år sedan var det faktiskt inte ovanligt att flickor snusade. 11 flickor i år 7-9 snusade då i jämförelse med två idag. Bland pojkarna har det på tio år blivit lite färre som snusar i år 7-8. I år 9 är läget oförändrat. Det mest alarmerande resultatet i min undersökning är den ökande alkoholkonsumtionen hos flickorna i år 9. Om man tittar på övriga grupper så ligger resultaten på i stort sett samma nivå som år och 2. I vissa fall t.o m. en liten nedgång. För mig kom det som en stor överraskning att flickorna i år 9 dricker mer än pojkarna. Man kan alltid försöka sig på en förklaring men jag har svårt att finna någon. Den kull av år 9 flickor som går just nu har inte på något sätt utmärkt sig som besvärlig eller annorlunda. Möjligen är det så att det att program av typen Big brother sätter större intryck på ungdomarna än vad vi tror. Även när

22 jag jämför med de siffror som Mia Danielson fått fram i sin undersökning blir jag bestört. Det är mer än dubbelt så stor procent elever i hennes undersökning som aldrig dricker alkohol. Detta gäller både pojkar och flickor i år 9. Om detta beror på att föräldrar i rika Täby har andra alkoholvanor och attityder och att detta påverkar ungdomarna vet jag ej. I den öppna fråga som fanns på enkäten fick eleverna möjlighet att själva skriva om det var något i deras livsstil som de ville ändra på. Nästan hälften svarade men inte en enda ville sluta eller minska på rökning/snusning/alkohol. Detta kan tyckas märkligt - anser eleverna att dessa saker inte är dåliga vanor? Det vanligaste svaret var att träna mer. Andra vanliga förslag var att äta mer frukost och skollunch, sitta mindre vid datorn och stressa mindre. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att förändringar i ungdomars vanor sker ständigt och att göra undersökningar som denna är ett bra sätt för en skola att vara förberedda för det hälsoarbete som blir mer allt mer viktigt att prioritera. I en värld som blir allt mer stillasittande är det skolans plikt att vara drivande av detta arbete. Resultaten av denna undersökning kommer att redovisas inför lärare och skolledning på Bergtorpsskolan och med all säkerhet kommer en åtgärdsplan att utformas. Jag ämnar även redovisa resultaten för intresserade föräldrar i det forum vi har som kallas Rådslaget. I mitt arbetslag ska vi inleda höstterminen med en temadag om Hälsa och livsstil och då ska jag göra en kortare sammanfattning för eleverna. Inom arbetet med Hälsa och livsstil blir det nog extra fokusering på stress och alkoholvanor. Vi idrottslärare kommer att gemensamt gå igenom resultaten och använda dessa när vi utformar de Hälsosamtal med elever som vi börjar genomföra nästa läsår. Avslutningsvis kan jag konstatera att arbetet med denna undersökning har varit mycket tidskrävande men även givande. Med facit i hand kan jag konstatera att det varit mycket bättre om jag hade sett till att bli ledig på arbetstid för att utföra delar av detta arbete. Med mer tid hade analyserna av resultaten blivit mycket mer djupgående. 21

23 Referensförteckning Danielsson M., Svenska barns hälsovanor 1/2 Health behaviour in school-aged children: a WHO collaborative study (Statens folkhälsoinstitut nr 3:5). Dernhagen D. & Arnström E., Vanor och ovanor vid Bergtorpsskolan (2). Persson S. & Revay K., Vanor och ovanor vid Bergtorpsskolan (). 22

24 Bilaga: Enkät om hälsa och livsstil Är du flicka går i årskurs 6 eller pojke Hur många gånger har du fysisk aktivitet per vecka? Inte alls 1-2 gånger 3-4 gånger 5-6 gånger 7 eller fler 2. Hur ofta äter du frukost(vardagar)? Aldrig 1-2 dagar 3-4 dagar Alltid 3. Hur ofta äter du skollunch? Aldrig 1-2 dagar 3-4 dagar alltid 23

25 4. Hur ofta äter du godis eller snacks per vecka? Aldrig 1-2 dagar 3-4 dagar 5-6 dagar varje dag 5. Hur ofta äter du frukt per vecka? aldrig 1-2 dagar 3-4 dagar 5-6 dagar Varje dag 6. Hur många timmar sover du varje natt (vardagar)? Mindre än timmar Mer än 8 7. Hur mycket tid tillbringar du vid datorn(vardagar)? -3 min. 3-6 min. 1-2 timmar Mer än 2 tim. 8. Hur mycket tid tittar du på TV (vardagar)? -3 min 3-6 min. 1-2 timmar Mer än 2 tim. 24

26 9. Känner du dig stressad? aldrig någon gång per månad någon gång per vecka nästan alltid 1. Röker du? Ja nej ibland 11. Snusar du? ja nej ibland 12. Dricker du alkohol? varje vecka 1 gång per månad sällan aldrig 13. Är det något i din livsstil som du skulle vilja ändra på? Har du några synpunkter på denna enkät och dess frågor skriv dem gärna här: 25

27 Tack för din medverkan 26

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Liv & Hälsa ung för alla

Liv & Hälsa ung för alla Liv & Hälsa ung för alla Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos elever i särskolan Metod- och resultatrapport från länsövergripande pilotstudie våren 2014. Kort version med diskussionsfrågor Inledning

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

VILL NI VARA MED OCH SKAPA

VILL NI VARA MED OCH SKAPA VILL NI VARA MED OCH SKAPA spring i bena Lärarhandledning www.activestep.se Susanna Norén Sjukgymnast och initiativtagare till Active Step Människor, hälsa och motion har engagerat mig så länge jag kan

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Skolmaten i Hjo, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda år 2010

Skolmaten i Hjo, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda år 2010 Skolmaten i Hjo, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda år Anita Boij Rapport :6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Skolmaten i Hjo, Mariestad, Skövde Tibro och Töreboda år Rapport :6 ISBN 978-91-977837-1-2

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Berättaren är en flicka, eller pojke, som ska köpa julklappar. Hon/han ger en tjuga till en kvinna som sitter och tigger. I en affär blir berättaren

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Liv och hälsa i Norrland om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Christina Persson December 1998 1 Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Material och metod 4 Hur

Läs mer

Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25% av svenskarna

Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25% av svenskarna Pressmeddelande 2011-12-14 Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25 av svenskarna Nätbanken Nordnet har genomfört en undersökning inför den stundande julhelgen och frågat svenskarna om sina julklappsinköp,

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 23 En beskrivande rapport Ingrid Edvardsson, Tobias Andersson Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg, www.ltkronoberg.se Författare: Ingrid Edvardsson

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

ARBETSHÄFTE DEPÅ. Namn: Klass:

ARBETSHÄFTE DEPÅ. Namn: Klass: DEPÅ ARBETSHÄFTE Namn: Klass: 1 DEPÅ ARBETSHÄFTE Det här är ditt arbetshäfte som du kommer att använda i de olika uppdragen som ingår i kursen Depå. Namnet Depå syftar på idén att du med hjälp av det här

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer