Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt"

Transkript

1 Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet

2 Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan

3 Uppföljning, utvärdering och utveckling: I utvärderingar är barnens perspektiv centralt. Utvärderingarna ska bland annat behandla i vilken utsträckning verksamheten utgår från barnens erfarenheter, förutsättningar och intressen och i vilka sammanhang som barnet visar gensvar, engagemang och motivation.

4 Pedagogisk dokumentation nämns i regeringsuppdraget som exempel på en metod som kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och bli ett viktigt underlag vid bedömningen av verksamheten. Pedagogisk dokumentation innebär att olika händelser och lärprocesser dokumenteras och sedan används som utgångspunkt för samtal i personalgruppen om den pedagogiska verksamheten. Metoden kan ses som ett kollektivt utvärderingsinstrument och skiljer sig därmed från individuella utvecklingsplaner och andra typer av dokumentation som rör enskilda individer.

5 Pedagogiska utgångspunkter ur förslag till förtydligande av Läroplanen För att barnen ska kunna ta till sig nya erfarenheter och utveckla nya kunskaper måste de vuxna i förskolan knyta an till barnens teorier och hypoteser och till deras förutsättningar, tidigare erfarenheter och intresse. Endast då upplever barnens verksamheten som meningsfull och spännande. De vuxna i förskolan måste därför ha god kännedom om varje barn och dess utveckling, lärande, förutsättningar och behov.

6 Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för: att verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas i förhållande till läroplanen i sin helhet.

7 Arbetslaget ska: följa upp och utvärdera i vilken utsträckning verksamheten utgår från barns erfarenheter, förutsättningar och intressen följa upp och utvärdera i vilka sammanhang och situationer som barnet visar gensvar, engagemang och motivation använda olika former av dokumentation och utvärdering som på olika sätt bidrar till att ge en nyanserad bild av verksamheten involvera barn och föräldrar i utvärderingar för att ge en bred och nyanserad bild

8 Det som skiljer dokumentationen från pedagogisk dokumentation är hur materialet används. Den pedagogiska dokumentationen är ett sätt att föra den pedagogiska processen framåt. Ann Åberg, Lyssnandets pedagogik

9 Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation Hillevi Lenz-Taguchi

10 Reggio Emilia - Relationernas och lyssnandets pedagogik Carla Rinaldo ur Att göra lärandet synligt Lyssnande som tillgänglighet och sensitivitet Lyssnande som förbindelse med andra Lyssnande som tid Lyssnande som välkomnande Lyssnande som aktivt verb Lyssnande som ett formulerande av frågor Lyssnande som tvivel Lyssnande som en öppenhet mot förändring Lyssnande som en förutsättning för lärande

11 Barnsyn och kunskapssyn Enligt Loris Malaguzzi (1 3 ) samt Gunilla Dahlberg (4)

12 Det fattiga och passiva barnet En klump lera En tom påse En vuxen som kan och vet allt

13 Det vakna men fattiga barnet Har resurser men får inte använda dem Inget ansvar för eget lärande Styrs utifrån av aktiva vuxna Lär sig genom att förstå

14 Det rika barnet Vill växa, lära och veta Kan skapa sin egen kunskap Ett barn med inneboende kraft Behöver en vuxen att konstruera världen tillsammans med En vuxen som kan utmana tankarna

15 Barnet som natur Allt finns i barnet Barnet utvecklas i stadier givna av naturen Utvecklingspsykologiska teorier för att förstå Fritt skapande/fri lek Barndomen en harmonisk tid

16 Pedagogiska dokumentation Uppdrag och dokumentationscirklar

17 Pedagogisk dokumentation Reflektion Dokumentation Berättar vad som hänt Synliggör barnen Väcker nya frågor Barnen Verktyg: Kollegor Handledning Refl.protokoll Refl.frågor Barnen föräldrarna Reflektion Analys/tolkning Observation Verktyg: Reflektion Öron o ögon Hjärtat/etik Papper/penna Obs.protokoll Barn kan Nyfikenhet på barnet Gå bortom generella bilder Utgångspunkter: Ha förväntningar Kamera Ställa sig frågor B.spelare innan Video Men se det Reflektion Kollegor oförväntade Samlar material Organisation av Uppmärksamhet/skärpa ögat tid/miljö Handledning Lyssnande aktivt utan att ta över Sammanställer barnens tankar material Barnens ålder Min kunskap Kända el okända barn

18 Vem är den pedagogiska dokumentationen viktig för och hur?

19 Barnen: Synliggör barnens arbete och kunskaps skapande för dem själva Bidra till att ge barnen en tydlig identitet Ökar deras möjlighet till delaktighet

20 Pedagogerna: Synliggör barnens och pedagogernas arbete för pedagogerna Ger pedagogerna möjlighet att öka sin medvetenhet om konsekvenserna av sina handlingar och ger därmed underlag för att förändra och utveckla sitt arbete. Skapar ett reflekterande förhållningssätt Man utvecklar nya teorier om barn och barns lärande en forskande pedagog Man knyter samman praktik och teori Ger ständig fortbildning och utvärdering

21 Föräldrarna: Synliggör verksamheten för föräldrarna Underlättar föräldrarnas delaktighet

22 Vad kan pedagogisk dokumentation användas till: Att få syn på, reflektera och vidga vårt lärande kring: Barn kan Barns lärande individuellt och i grupp Barns samarbete Barns delaktighet Barns skapande av empati och vänskap Hur barnen/et möter sin förskola-inskolning Hur barnen/et använder miljön Hur barnen/et möter sin förskola-inskolning Få syn på pedagogens roll i barns lärande Hur vi omsätter Lpfö i praktiken

23 Man lär sig bäst inte genom en engångshändelse inte heller genom exakt upprepning, utan genom variation om och om igen från lite olika riktningar med olika träffpunkter. Bodil Jönsson

24 Att erövra omvärlden: Synen på barnet som medskapare av sin egen kunskap förutsätter en syn på den vuxne som medskapare av kunskap, där den vuxne går i dialog med barnet och intar en reflekterande hållning till den egna rollen och barnens läroprocesser.

25 I det pedagogiskt arbete består den vuxnes arbete till stor del i att kunna lyssna, se och lära sig av det som barnen säger och gör - att hålla barnens frågor, hypoteser, teorier och fantasier vid liv och följa hur de söker svar och skapar mening i sin tillvaro. Det handlar också om att vägleda, skapa situationer och utnyttja tillfällen som kan utmana barnens tankar och teorier.

26 Denna hållning förutsätter att pedagogen blir en reflekterande praktiker som, tillsammans med sina kollegor, kan skapa utrymme för en kontinuerlig och kritisk diskussion kring den pedagogiska praktiken och dess förutsättningar.

27 Pedagogisk dokumentation kan vara ett redskap för att synliggöra och öppna för granskning av den egna praktiken. Det är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsverktyg, där såväl lärare som barn, föräldrar och andra kan delta.

28 Det förutsätter att man i arbetet kan skapa en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. Att bygga en sådan kultur där pedagogiskt arbetet och teorietisk förståelse integreras och berikar varann och där man kan skapa teori ur den egna praktiken, är ett omfattande arbete som kräver lång tid, en professionell inställning samt en vilja att granska sina egna handlingar och ställa sig i dialog med andra.

29 Jean- Paul Sartre Människan är fri i den mening att hon hela tiden väljer. Även om vi säger att vi inte förstår att vi hela tiden väljer, så har vi valt att inte välja. Det man bör sträva efter är att göra medvetna val. Vi är ingenting från början. Vi blir summan av våra val våra handlingar. Vi väljer inte bara för oss själva, utan för hela mänskligheten. Det betyder att vara val är en moral allt vi gör betyder något även för andra. Jag har hela tiden ansvar för mitt val. Självbedrägeri är när man inte gör medvetna val och tror att man inte hela tiden väljer.

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor

Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Arbetsplan för Wåga och Wiljas förskolor Fröet behöver trädet för att det ska växa. Solen behöver trädet för att solen ska värma trädet och månen finns på natten och jordklotet, där bor trädet. Ett femårigt

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Projektinriktat arbetssätt i förskolan

Projektinriktat arbetssätt i förskolan SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Projektinriktat arbetssätt i förskolan Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus Författare: Marina Borchert

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

EXAMENSARBETE. Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014

EXAMENSARBETE. Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014 EXAMENSARBETE Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer