Upphandling av konsulttjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av konsulttjänster"

Transkript

1 Revisionsrapport Upphandling av konsulttjänster Östersunds kommun 25 februari 2009 Anneth Nyqvist Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Revisionsfråga, avgränsning och metod Granskningsresultat Definitioner Hur omfattande är konsultköpen per styrelse/nämnd? Vilka typer av konsultköp förekommer? Vilka externa och interna regler och styrdokument finns? Externa regler och styrdokument Interna regler och styrdokument Följs externa och interna regler och styrdokument vid upphandling av konsulttjänster? De tio största konsultköpen Tekniska konsulttjänster Upphandlingskontorets uppföljning...11 Torbjörn Stark Uppdragsledare Anneth Nyqvist Revisionskonsult

3 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning avseende köp av konsulttjänster. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är rutiner och den interna kontrollen avseende köp av konsulttjänster tillfredsställande? Under granskad tidpunkt har kommunen köpt konsulttjänster för ca 40 mnkr, varav knappt 7 mnkr är interna konsulttjänster. Ungefär hälften, 19 mnkr avser investeringsprojekt. I redovisningen specificeras oftast inte olika typer av konsultköp utan de bokförs på ett konto enbart benämnt konsulttjänster. På kommunens intranät finns omfattande rutinbeskrivningar och mallar. Från och med 2005 är det krav på att samtliga förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar ska kvalitetssäkras av upphandlingskontoret. Vid ett skadestånd gäller inte kommunens försäkring om upphandlingen inte är kvalitetssäkrad. Vid större direktupphandlingar ska alltid upphandlingskontoret informeras. När det gäller större konsultköp avser merparten tekniska konsulttjänster. Tidigare ramavtal gällde fram till Någon ny upphandling har inte genomförts men kommer att genomföras under våren I avvaktan på att denna upphandling ska bli klar har tekniska förvaltningen gjort direktupphandlingar och det har oftast skett utifrån tidigare ramavtal. Oftast faller varje enskilt projekt inom ramen för direktupphandling, men om man ser till det totala beloppet per leverantör rör det sig i vissa fall om flera miljoner och då blir denna upphandlingsform mer tveksam. Vi anser också att det bör övervägas om projekt i denna storleksordning överhuvudtaget ska avropas via ramavtal. Vidare har vi noterat att direktupphandlingar som faller inom ramen för delegationsbeslut inte alltid har anmälts till utförarstyrelsen vilket enligt delegationsbestämmelserna ska ske månaden efter. Vår sammanfattande bedömning är att omfattande riktlinjer för rutiner och intern kontroll finns. Vi finner det dock otillfredsställande att någon ny ramavtalsupphandling för tekniska konsulttjänster inte genomförts innan tidigare ramavtal upphörde februari I avsaknad av ramavtal avseende dessa konsulttjänster kan vi konstatera vissa brister gentemot både lagen om offentlig upphandling och kommunens interna upphandlingspolicy och riktlinjer. 1

4 Utifrån granskningsresultatet lämnar vi följande förslag till åtgärder: - Anvisningarna om redovisning av konsulttjänster i Kommunbas 05 bör tillämpas fullt ut. - Istället för att tillämpa direktupphandling bör en prognos över aktuella tekniska projekteringar fastställas för varje år och därefter bör en upphandling av det totala projekteringsbehovet genomföras. - Varje förvaltning bör ta fram rutiner för att säkerställa att samtliga direktupphandlingar enligt fastställda beloppsgränser rapporteras till upphandlingskontoret. - För upphandlingar som faller inom ramen för delegationsbeslut bör rutiner skapas så att delegationsbeslut anmäls hos ansvarig nämnd/styrelse. 2 Inledning Revisorerna har genomfört granskningar av konsultköp både 2003 och Vid den granskning som gjordes 2003 konstaterades brister i delar av upphandlingsprocessen när det gällde anbudsutvärdering och dokumentationskravet. Det fanns även stora variationer när det gällde de ärenden som hanterats vid kommunens tekniska förvaltning. Slutligen konstaterades att tillförlitliga mätmetoder och anvisningar för uppföljning av att reglerna följs behövde tas fram syftade granskningen till att få en bild av omfattningen av konsulttjänster samt förändringen över tid. Vid stickprovskontroller konstaterades att det fanns underlag, ramavtal m m för samtliga granskade kostnader. Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal särredovisades inte enligt anvisningarna i Kommunbas Revisorerna diskuterade på sitt möte frågeställningar kring konsultköp inom kommunen. 2.1 Revisionsfråga, avgränsning och metod Granskningen har inriktats mot följande revisionsfråga: - Är rutiner och den interna kontrollen avseende köp av konsulttjänster tillfredsställande? Granskningen avgränsas till att omfatta följande kontrollmål: - Hur omfattande är konsultköpen per styrelse/nämnd? - Vilka typer av konsultköp förekommer? - Vilka externa och interna regler och styrdokument finns? o Tillämpas dessa? 2

5 Granskningen genomförs i två steg där steg 1 är en registeranalys av redovisningen under perioden 1 jan-26 nov Steg 2 innebär att de 10 beloppsmässigt största köpen granskas på en djupare nivå, dock ska fördjupningen omfatta minst tre nämnder. Vidare har dokumentation vid upphandling, avtalsskrivning, delegationsordning, policydokument, andra styrande dokument och verifikationer studerats samt att intervjuer med upphandlingsenheten och ansvariga personer (vilka och vart?) genomförts. 3 Granskningsresultat 3.1 Definitioner I Kommunbas 05 (SKL:s förslag till kontoplan) delas konsulttjänster upp i konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal enligt följande definitioner: Konsulttjänster Med en konsulttjänst avses ett specialuppdrag av mer tillfällig art. Dessa tjänster kan köpas av företag eller enskilda personer som inte är anställda hos kommunen. Kontot utnyttjas som ett gruppkonto. Alternativt görs en uppdelning i olika typer av konsulttjänster, exempelvis byggkonsulter, IT-konsulter och dylikt. Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 3.2 Hur omfattande är konsultköpen per styrelse/nämnd? Vilka typer av konsultköp förekommer? Enligt redovisningen återfinns ungefär hälften av redovisade konsultköp på samlingskontot konsulttjänster. Även interna konsultköp redovisas på detta konto. För att få en mer rättvisande bild har vi utifrån leverantörer och projekt- och/eller aktivitetskoder gjort en egen fördelning utifrån de konton som finns. Speciellt konto för tillfälligt inhyrd personal saknas, men särredovisas ändå av vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har även sökt i leverantörsreskontran bland övriga kostnadskonton på leverantörer med ordet konsult i företagsnamnet. Redovisade kostnader avser januari t o m 26 november

6 Typ av konsulttjänster fördelat per nämnd Konto Service- Tekn förv Barn- och Miljö Samh Vård oms Övriga förv utbförv förv förv förv* Summa Konsulter handledning Konsulttjänster Byggkonsulter Elkonsulter Plankonsulter VVS-konsulter Datakonsulter Konsulter utb/information Trafikledkonsulter PA-konsulter Arkitekter, konstnärer Fastighetsvärdering Översättare Tillfälligt inhyrd personal Övr externa konsulttjänster Interna konsulttjänster Totalt Avvikande kontering Totalt varav investeringar * I begreppet övriga förv ingår i huvudsak kommunledningsförvaltningen och socialnämnden. Totalt uppgår kommunens konsultköp till nästan 40 mnkr, varav knappt hälften avser investeringsprojekt. Ungefär 7 mnkr eller 17 % avser interna konsultköp. Övriga förvaltningar Under övriga förvaltningar återfinns en stor post motsvarande 5,8 mnkr under rubriken konsulttjänster. Den enskilt största posten är arrangemang av vinterfestivalen 2008 (Storsjöyran AB) där beloppet uppgår till 2,0 mnkr. En utförligare beskrivning av denna upphandling återfinns under avsnittet Ytterligare exempel är personalrelaterade tjänster som friskvård och företagshälsovård (Commodia AB) där beloppet uppgår till ca 0,5 mnkr, samt ledarskapsutbildning, (Implement) 0,6 mnkr. Socialnämnden står för ca 2,0 mnkr av de totala konsultköpen inom övriga förvaltningar, varav hälften består av handledning/fortbildning. 4

7 Revisionell bedömning Det är endast Vård- och omsorgsförvaltningen som särskiljer konsulttjänster och inhyrd personal. Vi föreslår att även övriga kommunen tillämpar anvisningarna enligt Kommunbas 2005 fullt ut. Dessutom redovisas en stor del av kostnaderna på kontot som enbart benämns konsulttjänster. Eftersom det finns olika konton för olika typer av tjänster borde dessa konton användas konsekvent. 3.3 Vilka externa och interna regler och styrdokument finns? Externa regler och styrdokument Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Upphandlingar och större inköp styrs av LOU. Lagen reglerar all offentlig upphandling vilket innebär att kommuner, landsting och statliga myndigheter ska följa lagen vid i stort sett all anskaffning, köp, hyra, leasing m m av varor och tjänster, inklusive drift- och byggentreprenader. Bestämmelserna är olika för upphandling över respektive under vissa så kallade tröskelvärden och beroende på vilken typ av upphandling som gäller Interna regler och styrdokument Upphandlingspolicy Kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor som styrs politiskt via Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU). De samverkande kommunerna har en gemensam upphandlingspolicy. Syftet med policyn är att: - Säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. - Tydliggöra och ge vägledning för de fem kommunernas upphandlingar. - Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. - Säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. - Underlätta för små och medelstora företag att uppträda som leverantör till offentlig sektor. Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller upphandling. 5

8 Ramavtal Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop under en viss given tidsperiod. De flesta ramavtal har upphandlats av upphandlingsenheten men framförallt utförarstyrelsen har även egna ramavtal som inte finns med i den förteckning över ramavtal som finns på kommunens hemsida. Direktupphandling Om ramavtal saknas får direktupphandling användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna verksamheten. Den direktupphandlande organisationen ska, enligt policyn, alltid: - Förvissa sig om att ett angivet pris är rimligt, exempelvis genom en prisjämförelse - Dokumentation av direktupphandlingen ska upprättas. Kravet gäller upphandlingar överstigande en femtedel av definierat lågt värde. - Vid större direktupphandlingar, hälften av definierat lågt värde, ska alltid upphandlingskontoret informeras. Kommunernas definition av lågt värde för tjänster är kronor och för mer avancerade tjänster kronor. Rutiner och riktlinjer På kommunens intranät finns en rad mallar och rutinbeskrivningar. Det finns även en checklista för direktupphandling. Kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag Kommunstyrelsen har beslutat att från 2005 ska samtliga förfrågningsunderlag, oavsett var upphandlingarna görs, kvalitetssäkras av Upphandlingskontoret innan annonsering av upphandlingen får ske. Likaså ska även anbudsutvärderingen kvalitetssäkras av Upphandlingskontoret innan tilldelningsbeslut får skickas ut. Rapport på dokumentgranskningen skickas till förvaltningar och kommunledningsförvaltningen och vid avvikelse ska berörd förvaltning rapportera vilka åtgärder som ska vidtas. Detta ingår som en del i budgetuppföljningen. Varje förvaltning ansvarar för att samtliga upphandlingar kvalitetssäkras. Vid ett eventuellt skadestånd gäller inte kommunens försäkring om upphandlingen inte är kvalitetssäkrad. 6

9 Delegationsordning Varje nämnd har egna delegationsbestämmelser, beloppsgränser och regler skiljer sig dock åt när det gäller upphandlingsärenden. Nedan följer kortfattat de regler som gäller för de nämnder som omfattas av granskningen. Verkställighet För att ett upphandlingsärende ska betraktas som verkställighet finns följande beloppsgränser: Utförarstyrelsen Miljö o samh nämnd Vård- o oms nämnd Varor 2 basbelopp 2 basbelopp 1 basbelopp Tjänster 3 basbelopp 2 basbelopp 1 basbelopp Kvalificerade tjänster 5 basbelopp 3 basbelopp 2 basbelopp Upphandling på delegation För att tjänstemän ska kunna genomföra upphandlingar utan politiska beslut gäller följande beloppsgränser: Delegat Utförarstyrelsen Miljö o samh nämnd Vård- o oms nämnd Enhetschef el motsv Upp till 10 basbelopp T o m 3 basbelopp T o m 3 basbelopp Områdeschef 3-10 basbelopp Förvaltningschef* Över 10 basbelopp 4-10 basbelopp Över 10 basbelopp * Inom utförarstyrelsen gäller i detta fall samma belopp och bestämmelser även för fastighetschef, gatuchef, bitr förvaltningschef och enhetschef fastighet. Miljö- och samhällsnämnden har dessutom separata regler för köp av konsult för utredningar, utredningsskisser och kalkyler m m inom given budgetram. Avdelningschef har delegation upp till tre basbelopp och över tre basbelopp är det förvaltningschef som har delegation. 7

10 Investeringsprojekt De regler som gäller för igångsättning och upphandling av investeringsprojekt framgår av följande tabell: Utförarstyrelsen Miljö o samh nämnd Vård o oms nämnd Förvaltningschef har delegation på igångsättning av investeringsprojekt inom budget. Avdelningschef trafik och park har delegation på igångsättning av investeringsprojekt t o m 3 basbelopp. Mellan 4 och 10 basbelopp är det förvaltningschefen som har delegation. För investeringsprojekt där nämnden har beslutat om igångsättning har förvaltningschef delegation att upphandla inom given budgetram. För investeringsprojekt där nämnden har beslutat om igångsättning är det ordförande som har delegation att upphandla inom given budgetram. 3.4 Följs externa och interna regler och styrdokument vid upphandling av konsulttjänster? De tio största konsultköpen De 10 största leverantörerna avseende konsultköp framgår enligt nedan: Leverantör Sweco koncernen - Sweco VBB AB - Sweco AB - Sweco VBB VIAK AB Belopp tkr Förvaltning Samhällsbyggnadsförv Teknisk förvaltning Teknisk förvaltning AB P. Dillner Bygg & miljöprojekt Teknisk förvaltning Storsjöyran AB Kommunledningsförv Kornboden Resurs AB Vård o omsorgsförv Månsson o Hansson AB Teknisk förvaltning Teknik Partner Teknisk förvaltning WSP Sverige AB Teknisk förvaltning Nemkon Nordisk energi & miljökonsult Teknisk förvaltning Eltekniska ingenjörsbyrån 916 Teknisk förvaltning Gisteråsjöstrands Arkitektur AB 857 Teknisk förvaltning 8

11 Med undantag av Storsjöyran AB och Kornboden Resurs AB, kan dessa leverantörer klassificeras som tekniska konsulttjänster. Storsjöyran AB Arrangör av vinterfestivalen i samband med VM i Skidskytte upphandlades under Upphandlingen genomfördes som en kvalitetsupphandling, där budget är fastställd, och utvärdering bygger på uppfyllande av hög kvalitet i stället för lågt pris. Kommunens budget uppgick till 4 mnkr, varav hälften betalades ut under 2007 och hälften under Kornboden Resurs AB Ramavtal avseende bemanningstjänster har upphandlats under 2008 och gäller från och med till och med Fyra leverantörer har upphandlats i ramavtalet och Kornboden Resurs AB har rangordnats som nummer fyra bland dessa. Trots detta är Kornboden Resurs AB det företag som anlitats mest och utbetalt belopp är ungefär dubbelt så högt som till Asken (Stig Andersson) som rangordnats först. Nummer två och tre i ramavtalet, Dedicare AB och Manpower AB har anlitats i betydligt mindre omfattning. En förklaring som har lämnats från Vård- och omsorgsförvaltningen är att dessa två företag inte har kunnat erbjuda efterfrågade tjänster. Dessutom gäller avtalet från och med och semesterplaneringen inklusive beställning av externa tjänster var klar innan avtalet började gälla Tekniska konsulttjänster Ett antal investeringsprojekt återfinns under respektive leverantör och kostnaden för varje enskilt investeringsprojekt uppgår oftast till högst mellan 200 och 300 tkr genomförde tekniska förvaltningen en ramavtalsupphandling av tekniska konsulttjänster, där avtalstiden sträckte sig fram till med möjlighet till ett års förlängning. Samtliga avtal förlängdes och gällde fram till Därefter skulle upphandlingsenheten genomföra en gemensam ramavtalsupphandling av tekniska konsulttjänster för samtliga kommuner som ingår i den Gemensamma upphandlingsnämnden. Denna upphandling har av olika anledningar inte kunnat slutföras men enligt upphandlingskontoret kommer den att genomföras under våren I avvaktan på att upphandlingen ska bli klar har tekniska förvaltningen i de flesta fall fortsatt att beställa tjänster från de leverantörer som omfattades av tidigare ramavtal. Förutom Gisteråsjöstrands Arkitektur AB omfattades samtliga ovanstående leverantörer av det tidigare ramavtalet. Nedan följer en förteckning över de större projekt som upphandlats av dessa leverantörer under granskad tidpunkt. Av förteckningen framgår belopp samt upphandlingsform. 9

12 Projekt Belopp Upphandlingsform Sweco VBB AB Stortorget Förenklad upphandling Stadsdel Norr Förenklad upphandling Utredning kostnader Storsjö Strand Ramavtal Sweco Storsjöteatern ny entré BELYSN 2 UTB UTESERVERING Utredning kostnader Storsjö Strand Oklar Direktupphandling Förenklad upphandling Swceo VBB Viak AB Åtgärder Gräfsåsens sopstation Oklar P Dillner bygg & miljöprojekt Hornsberg äldreboende Direktupphandling Ny förskola i Skogsmon Direktupphandling Stadsdel Norr förskola nybyggnad Direktupphandling Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Fagervall skola, ut- och omb 2 förskoleavd Direktupphandling Månsson o Hansson AB Ösd camping, nya stugor Direktupphandling Ny förskola i Skogsmon Direktupphandling Stadsdel Norr förskola nybyggn Direktupphandling Teknik Partner Storsjöbadet Förenklad upphandling WSP Sverige AB Storsjöbadet Förenklad upphandling Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Nemkon Nordisk energi & miljökonsult Ventilation Lits reningsverk Oklar Ny förskola Skogsmon Direktupphandling Stadsdel Norr förskola nybyggn Direktupphandling Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Eltekniska ingenjörsbyrån Stadsdel Norr förskola nybyggn Direktupphandling Östbergets förskola ny, avd Direktupphandling Gisteråsjöstrand Arkitektur AB Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Fagervall skola, ut- och omb 2 förskoleavd Direktupphandling 10

13 Av förteckningen framgår att projektering av nybyggnad och/eller ombyggnad av förskolor har direktupphandlats och beställning har oftast skett utifrån tidigare ramavtal. Under 2007 och 2008 färdigställdes 17 respektive 13 nya förskoleavdelningar och oftast upplevs behoven så akuta att det inte finns tid för ett upphandlingsförfarande av projekteringsdelen. Däremot upphandlas byggentreprenaderna enligt formella krav. Alla upphandlingar som faller inom ramen för delegationsbeslut har inte anmälts till utförarstyrelsen i enlighet med styrelsens delegationsbestämmelser. Stortorget En förenklad upphandling av projektering har gjorts där anbudspriset uppgick till ett fast pris motsvarande 579 tkr. Utöver detta tillkom tilläggsbeställningar motsvarande 273 tkr. Totalt uppgick summan därmed till ca 780 tkr när förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av entreprenör var klart. Därefter har leverantören även anlitats i det fortsatta arbetet med att ta fram bygghandlingar samt att göra revideringar och ändringar som tillkommit i det tidigare uppdraget. Vid intervjun framkom att eftersom leverantören var med från början var det svårt att byta leverantör i detta läge. Nämnas bör att det endast var en leverantör som lämnade anbud i denna upphandling Upphandlingskontorets uppföljning Direktupphandling Upphandlingsenheten gör ingen uppföljning av om aktuella direktupphandlingar, d v s de direktupphandlingar som överstiger hälften av definierat lågt värde, rapporteras eller ej. Det är långt ifrån alla av de beskrivna direktupphandlingarna som har rapporterats. Kvalitetssäkring Upphandlingsenheten sammanställer antalet kvalitetssäkrade upphandlingar varje år och av materialet framgår att det är betydligt fler förfrågningsunderlag än anbudsutvärderingar som granskas. De förenklade upphandlingar som beskrivits är antingen kvalitetssäkrade eller så har upphandlingskontoret varit tillfrågade under upphandlingsförfarandet. Revisionell bedömning Vi finner det otillfredsställande att någon ny ramavtalsupphandling för tekniska konsulttjänster inte genomförts innan tidigare ramavtal upphörde februari Tekniska förvaltningen har i avvaktan på upphandling av nytt ramavtal fortsatt att agera utifrån tidigare ramavtal. De enskilda projekten faller oftast även inom ramen för beloppsgränserna för direktupphandling. Vi har förståelse för att det har varit nödvändigt att göra 11

14 tillfälliga lösningar i den uppkomna situationen men konstaterar samtidigt att varken LOU eller kommunens egna rutiner och riktlinjer har följts. Vi anser också att det bör övervägas om projekt i denna storleksordning överhuvudtaget ska avropas via ramavtal När det gäller direktupphandling anser vi att även om det enskilda projektet faller inom ramen för direktupphandling måste hänsyn tas till det totala beloppet som uppskattas per leverantör. Vi föreslår att nämnder och styrelser följer upp sina rutiner för anmälan av delegationsbeslut. När det gäller rapportering av direktupphandlingar enligt fastställda beloppsgränser till upphandlingskontoret föreslår vi att varje förvaltning tar fram rutiner för att säkerställa att samtliga direktupphandlingar rapporteras. 12

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand ARBETSMATERIAL Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand Revisionsrapport Hans Stark, certifierad kommunal revisor Erik Palmgren, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Metod

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Upphandlingsoch inköpsrutiner

Upphandlingsoch inköpsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor 25 juni 2013 Upphandlingsoch inköpsrutiner Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

Förstudie, Upphandling löpande räkning

Förstudie, Upphandling löpande räkning Revisionsrapport Förstudie, Upphandling löpande räkning Östersunds kommun 2010-06-15 Anneth Nyqvist 2010-06-15 Anneth Nyqvist, projektledare/uppdragsledare Hans Stark sakgranskning Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Mimmi Praks Revisionskonsult Oktober 2016 Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Utmanarrätt mm, förstudie

Utmanarrätt mm, förstudie Utmanarrätt mm, förstudie Halmstads kommun Maj 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Lokala anvisningar för inköp och upphandling

Lokala anvisningar för inköp och upphandling Ärende 17, beslut 2016-11-24 Lokala anvisningar för inköp och upphandling Förslag på ökad beloppsgräns för dokumentation, enligt handling på bordet. Styrelsen föreslås besluta: Att i enlighet med ovanstående

Läs mer

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor 2011-09-20 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Analys av Röda Korset. Intern styrning och kontroll

Analys av Röda Korset. Intern styrning och kontroll Analys av Röda Korset Intern styrning och kontroll Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 0 Os», 2^ Tjänsteutlåtande Tillväxt- och marknadsenheten Jill Kommunstyrelsen Datum 2014-10-21 Dnr KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Sammanfattning Kommunens policy för upphandling har

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer