Upphandling av konsulttjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av konsulttjänster"

Transkript

1 Revisionsrapport Upphandling av konsulttjänster Östersunds kommun 25 februari 2009 Anneth Nyqvist Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Revisionsfråga, avgränsning och metod Granskningsresultat Definitioner Hur omfattande är konsultköpen per styrelse/nämnd? Vilka typer av konsultköp förekommer? Vilka externa och interna regler och styrdokument finns? Externa regler och styrdokument Interna regler och styrdokument Följs externa och interna regler och styrdokument vid upphandling av konsulttjänster? De tio största konsultköpen Tekniska konsulttjänster Upphandlingskontorets uppföljning...11 Torbjörn Stark Uppdragsledare Anneth Nyqvist Revisionskonsult

3 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning avseende köp av konsulttjänster. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är rutiner och den interna kontrollen avseende köp av konsulttjänster tillfredsställande? Under granskad tidpunkt har kommunen köpt konsulttjänster för ca 40 mnkr, varav knappt 7 mnkr är interna konsulttjänster. Ungefär hälften, 19 mnkr avser investeringsprojekt. I redovisningen specificeras oftast inte olika typer av konsultköp utan de bokförs på ett konto enbart benämnt konsulttjänster. På kommunens intranät finns omfattande rutinbeskrivningar och mallar. Från och med 2005 är det krav på att samtliga förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar ska kvalitetssäkras av upphandlingskontoret. Vid ett skadestånd gäller inte kommunens försäkring om upphandlingen inte är kvalitetssäkrad. Vid större direktupphandlingar ska alltid upphandlingskontoret informeras. När det gäller större konsultköp avser merparten tekniska konsulttjänster. Tidigare ramavtal gällde fram till Någon ny upphandling har inte genomförts men kommer att genomföras under våren I avvaktan på att denna upphandling ska bli klar har tekniska förvaltningen gjort direktupphandlingar och det har oftast skett utifrån tidigare ramavtal. Oftast faller varje enskilt projekt inom ramen för direktupphandling, men om man ser till det totala beloppet per leverantör rör det sig i vissa fall om flera miljoner och då blir denna upphandlingsform mer tveksam. Vi anser också att det bör övervägas om projekt i denna storleksordning överhuvudtaget ska avropas via ramavtal. Vidare har vi noterat att direktupphandlingar som faller inom ramen för delegationsbeslut inte alltid har anmälts till utförarstyrelsen vilket enligt delegationsbestämmelserna ska ske månaden efter. Vår sammanfattande bedömning är att omfattande riktlinjer för rutiner och intern kontroll finns. Vi finner det dock otillfredsställande att någon ny ramavtalsupphandling för tekniska konsulttjänster inte genomförts innan tidigare ramavtal upphörde februari I avsaknad av ramavtal avseende dessa konsulttjänster kan vi konstatera vissa brister gentemot både lagen om offentlig upphandling och kommunens interna upphandlingspolicy och riktlinjer. 1

4 Utifrån granskningsresultatet lämnar vi följande förslag till åtgärder: - Anvisningarna om redovisning av konsulttjänster i Kommunbas 05 bör tillämpas fullt ut. - Istället för att tillämpa direktupphandling bör en prognos över aktuella tekniska projekteringar fastställas för varje år och därefter bör en upphandling av det totala projekteringsbehovet genomföras. - Varje förvaltning bör ta fram rutiner för att säkerställa att samtliga direktupphandlingar enligt fastställda beloppsgränser rapporteras till upphandlingskontoret. - För upphandlingar som faller inom ramen för delegationsbeslut bör rutiner skapas så att delegationsbeslut anmäls hos ansvarig nämnd/styrelse. 2 Inledning Revisorerna har genomfört granskningar av konsultköp både 2003 och Vid den granskning som gjordes 2003 konstaterades brister i delar av upphandlingsprocessen när det gällde anbudsutvärdering och dokumentationskravet. Det fanns även stora variationer när det gällde de ärenden som hanterats vid kommunens tekniska förvaltning. Slutligen konstaterades att tillförlitliga mätmetoder och anvisningar för uppföljning av att reglerna följs behövde tas fram syftade granskningen till att få en bild av omfattningen av konsulttjänster samt förändringen över tid. Vid stickprovskontroller konstaterades att det fanns underlag, ramavtal m m för samtliga granskade kostnader. Konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal särredovisades inte enligt anvisningarna i Kommunbas Revisorerna diskuterade på sitt möte frågeställningar kring konsultköp inom kommunen. 2.1 Revisionsfråga, avgränsning och metod Granskningen har inriktats mot följande revisionsfråga: - Är rutiner och den interna kontrollen avseende köp av konsulttjänster tillfredsställande? Granskningen avgränsas till att omfatta följande kontrollmål: - Hur omfattande är konsultköpen per styrelse/nämnd? - Vilka typer av konsultköp förekommer? - Vilka externa och interna regler och styrdokument finns? o Tillämpas dessa? 2

5 Granskningen genomförs i två steg där steg 1 är en registeranalys av redovisningen under perioden 1 jan-26 nov Steg 2 innebär att de 10 beloppsmässigt största köpen granskas på en djupare nivå, dock ska fördjupningen omfatta minst tre nämnder. Vidare har dokumentation vid upphandling, avtalsskrivning, delegationsordning, policydokument, andra styrande dokument och verifikationer studerats samt att intervjuer med upphandlingsenheten och ansvariga personer (vilka och vart?) genomförts. 3 Granskningsresultat 3.1 Definitioner I Kommunbas 05 (SKL:s förslag till kontoplan) delas konsulttjänster upp i konsulttjänster och tillfälligt inhyrd personal enligt följande definitioner: Konsulttjänster Med en konsulttjänst avses ett specialuppdrag av mer tillfällig art. Dessa tjänster kan köpas av företag eller enskilda personer som inte är anställda hos kommunen. Kontot utnyttjas som ett gruppkonto. Alternativt görs en uppdelning i olika typer av konsulttjänster, exempelvis byggkonsulter, IT-konsulter och dylikt. Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 3.2 Hur omfattande är konsultköpen per styrelse/nämnd? Vilka typer av konsultköp förekommer? Enligt redovisningen återfinns ungefär hälften av redovisade konsultköp på samlingskontot konsulttjänster. Även interna konsultköp redovisas på detta konto. För att få en mer rättvisande bild har vi utifrån leverantörer och projekt- och/eller aktivitetskoder gjort en egen fördelning utifrån de konton som finns. Speciellt konto för tillfälligt inhyrd personal saknas, men särredovisas ändå av vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har även sökt i leverantörsreskontran bland övriga kostnadskonton på leverantörer med ordet konsult i företagsnamnet. Redovisade kostnader avser januari t o m 26 november

6 Typ av konsulttjänster fördelat per nämnd Konto Service- Tekn förv Barn- och Miljö Samh Vård oms Övriga förv utbförv förv förv förv* Summa Konsulter handledning Konsulttjänster Byggkonsulter Elkonsulter Plankonsulter VVS-konsulter Datakonsulter Konsulter utb/information Trafikledkonsulter PA-konsulter Arkitekter, konstnärer Fastighetsvärdering Översättare Tillfälligt inhyrd personal Övr externa konsulttjänster Interna konsulttjänster Totalt Avvikande kontering Totalt varav investeringar * I begreppet övriga förv ingår i huvudsak kommunledningsförvaltningen och socialnämnden. Totalt uppgår kommunens konsultköp till nästan 40 mnkr, varav knappt hälften avser investeringsprojekt. Ungefär 7 mnkr eller 17 % avser interna konsultköp. Övriga förvaltningar Under övriga förvaltningar återfinns en stor post motsvarande 5,8 mnkr under rubriken konsulttjänster. Den enskilt största posten är arrangemang av vinterfestivalen 2008 (Storsjöyran AB) där beloppet uppgår till 2,0 mnkr. En utförligare beskrivning av denna upphandling återfinns under avsnittet Ytterligare exempel är personalrelaterade tjänster som friskvård och företagshälsovård (Commodia AB) där beloppet uppgår till ca 0,5 mnkr, samt ledarskapsutbildning, (Implement) 0,6 mnkr. Socialnämnden står för ca 2,0 mnkr av de totala konsultköpen inom övriga förvaltningar, varav hälften består av handledning/fortbildning. 4

7 Revisionell bedömning Det är endast Vård- och omsorgsförvaltningen som särskiljer konsulttjänster och inhyrd personal. Vi föreslår att även övriga kommunen tillämpar anvisningarna enligt Kommunbas 2005 fullt ut. Dessutom redovisas en stor del av kostnaderna på kontot som enbart benämns konsulttjänster. Eftersom det finns olika konton för olika typer av tjänster borde dessa konton användas konsekvent. 3.3 Vilka externa och interna regler och styrdokument finns? Externa regler och styrdokument Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Upphandlingar och större inköp styrs av LOU. Lagen reglerar all offentlig upphandling vilket innebär att kommuner, landsting och statliga myndigheter ska följa lagen vid i stort sett all anskaffning, köp, hyra, leasing m m av varor och tjänster, inklusive drift- och byggentreprenader. Bestämmelserna är olika för upphandling över respektive under vissa så kallade tröskelvärden och beroende på vilken typ av upphandling som gäller Interna regler och styrdokument Upphandlingspolicy Kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor som styrs politiskt via Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU). De samverkande kommunerna har en gemensam upphandlingspolicy. Syftet med policyn är att: - Säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. - Tydliggöra och ge vägledning för de fem kommunernas upphandlingar. - Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. - Säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. - Underlätta för små och medelstora företag att uppträda som leverantör till offentlig sektor. Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller upphandling. 5

8 Ramavtal Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop under en viss given tidsperiod. De flesta ramavtal har upphandlats av upphandlingsenheten men framförallt utförarstyrelsen har även egna ramavtal som inte finns med i den förteckning över ramavtal som finns på kommunens hemsida. Direktupphandling Om ramavtal saknas får direktupphandling användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna verksamheten. Den direktupphandlande organisationen ska, enligt policyn, alltid: - Förvissa sig om att ett angivet pris är rimligt, exempelvis genom en prisjämförelse - Dokumentation av direktupphandlingen ska upprättas. Kravet gäller upphandlingar överstigande en femtedel av definierat lågt värde. - Vid större direktupphandlingar, hälften av definierat lågt värde, ska alltid upphandlingskontoret informeras. Kommunernas definition av lågt värde för tjänster är kronor och för mer avancerade tjänster kronor. Rutiner och riktlinjer På kommunens intranät finns en rad mallar och rutinbeskrivningar. Det finns även en checklista för direktupphandling. Kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag Kommunstyrelsen har beslutat att från 2005 ska samtliga förfrågningsunderlag, oavsett var upphandlingarna görs, kvalitetssäkras av Upphandlingskontoret innan annonsering av upphandlingen får ske. Likaså ska även anbudsutvärderingen kvalitetssäkras av Upphandlingskontoret innan tilldelningsbeslut får skickas ut. Rapport på dokumentgranskningen skickas till förvaltningar och kommunledningsförvaltningen och vid avvikelse ska berörd förvaltning rapportera vilka åtgärder som ska vidtas. Detta ingår som en del i budgetuppföljningen. Varje förvaltning ansvarar för att samtliga upphandlingar kvalitetssäkras. Vid ett eventuellt skadestånd gäller inte kommunens försäkring om upphandlingen inte är kvalitetssäkrad. 6

9 Delegationsordning Varje nämnd har egna delegationsbestämmelser, beloppsgränser och regler skiljer sig dock åt när det gäller upphandlingsärenden. Nedan följer kortfattat de regler som gäller för de nämnder som omfattas av granskningen. Verkställighet För att ett upphandlingsärende ska betraktas som verkställighet finns följande beloppsgränser: Utförarstyrelsen Miljö o samh nämnd Vård- o oms nämnd Varor 2 basbelopp 2 basbelopp 1 basbelopp Tjänster 3 basbelopp 2 basbelopp 1 basbelopp Kvalificerade tjänster 5 basbelopp 3 basbelopp 2 basbelopp Upphandling på delegation För att tjänstemän ska kunna genomföra upphandlingar utan politiska beslut gäller följande beloppsgränser: Delegat Utförarstyrelsen Miljö o samh nämnd Vård- o oms nämnd Enhetschef el motsv Upp till 10 basbelopp T o m 3 basbelopp T o m 3 basbelopp Områdeschef 3-10 basbelopp Förvaltningschef* Över 10 basbelopp 4-10 basbelopp Över 10 basbelopp * Inom utförarstyrelsen gäller i detta fall samma belopp och bestämmelser även för fastighetschef, gatuchef, bitr förvaltningschef och enhetschef fastighet. Miljö- och samhällsnämnden har dessutom separata regler för köp av konsult för utredningar, utredningsskisser och kalkyler m m inom given budgetram. Avdelningschef har delegation upp till tre basbelopp och över tre basbelopp är det förvaltningschef som har delegation. 7

10 Investeringsprojekt De regler som gäller för igångsättning och upphandling av investeringsprojekt framgår av följande tabell: Utförarstyrelsen Miljö o samh nämnd Vård o oms nämnd Förvaltningschef har delegation på igångsättning av investeringsprojekt inom budget. Avdelningschef trafik och park har delegation på igångsättning av investeringsprojekt t o m 3 basbelopp. Mellan 4 och 10 basbelopp är det förvaltningschefen som har delegation. För investeringsprojekt där nämnden har beslutat om igångsättning har förvaltningschef delegation att upphandla inom given budgetram. För investeringsprojekt där nämnden har beslutat om igångsättning är det ordförande som har delegation att upphandla inom given budgetram. 3.4 Följs externa och interna regler och styrdokument vid upphandling av konsulttjänster? De tio största konsultköpen De 10 största leverantörerna avseende konsultköp framgår enligt nedan: Leverantör Sweco koncernen - Sweco VBB AB - Sweco AB - Sweco VBB VIAK AB Belopp tkr Förvaltning Samhällsbyggnadsförv Teknisk förvaltning Teknisk förvaltning AB P. Dillner Bygg & miljöprojekt Teknisk förvaltning Storsjöyran AB Kommunledningsförv Kornboden Resurs AB Vård o omsorgsförv Månsson o Hansson AB Teknisk förvaltning Teknik Partner Teknisk förvaltning WSP Sverige AB Teknisk förvaltning Nemkon Nordisk energi & miljökonsult Teknisk förvaltning Eltekniska ingenjörsbyrån 916 Teknisk förvaltning Gisteråsjöstrands Arkitektur AB 857 Teknisk förvaltning 8

11 Med undantag av Storsjöyran AB och Kornboden Resurs AB, kan dessa leverantörer klassificeras som tekniska konsulttjänster. Storsjöyran AB Arrangör av vinterfestivalen i samband med VM i Skidskytte upphandlades under Upphandlingen genomfördes som en kvalitetsupphandling, där budget är fastställd, och utvärdering bygger på uppfyllande av hög kvalitet i stället för lågt pris. Kommunens budget uppgick till 4 mnkr, varav hälften betalades ut under 2007 och hälften under Kornboden Resurs AB Ramavtal avseende bemanningstjänster har upphandlats under 2008 och gäller från och med till och med Fyra leverantörer har upphandlats i ramavtalet och Kornboden Resurs AB har rangordnats som nummer fyra bland dessa. Trots detta är Kornboden Resurs AB det företag som anlitats mest och utbetalt belopp är ungefär dubbelt så högt som till Asken (Stig Andersson) som rangordnats först. Nummer två och tre i ramavtalet, Dedicare AB och Manpower AB har anlitats i betydligt mindre omfattning. En förklaring som har lämnats från Vård- och omsorgsförvaltningen är att dessa två företag inte har kunnat erbjuda efterfrågade tjänster. Dessutom gäller avtalet från och med och semesterplaneringen inklusive beställning av externa tjänster var klar innan avtalet började gälla Tekniska konsulttjänster Ett antal investeringsprojekt återfinns under respektive leverantör och kostnaden för varje enskilt investeringsprojekt uppgår oftast till högst mellan 200 och 300 tkr genomförde tekniska förvaltningen en ramavtalsupphandling av tekniska konsulttjänster, där avtalstiden sträckte sig fram till med möjlighet till ett års förlängning. Samtliga avtal förlängdes och gällde fram till Därefter skulle upphandlingsenheten genomföra en gemensam ramavtalsupphandling av tekniska konsulttjänster för samtliga kommuner som ingår i den Gemensamma upphandlingsnämnden. Denna upphandling har av olika anledningar inte kunnat slutföras men enligt upphandlingskontoret kommer den att genomföras under våren I avvaktan på att upphandlingen ska bli klar har tekniska förvaltningen i de flesta fall fortsatt att beställa tjänster från de leverantörer som omfattades av tidigare ramavtal. Förutom Gisteråsjöstrands Arkitektur AB omfattades samtliga ovanstående leverantörer av det tidigare ramavtalet. Nedan följer en förteckning över de större projekt som upphandlats av dessa leverantörer under granskad tidpunkt. Av förteckningen framgår belopp samt upphandlingsform. 9

12 Projekt Belopp Upphandlingsform Sweco VBB AB Stortorget Förenklad upphandling Stadsdel Norr Förenklad upphandling Utredning kostnader Storsjö Strand Ramavtal Sweco Storsjöteatern ny entré BELYSN 2 UTB UTESERVERING Utredning kostnader Storsjö Strand Oklar Direktupphandling Förenklad upphandling Swceo VBB Viak AB Åtgärder Gräfsåsens sopstation Oklar P Dillner bygg & miljöprojekt Hornsberg äldreboende Direktupphandling Ny förskola i Skogsmon Direktupphandling Stadsdel Norr förskola nybyggnad Direktupphandling Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Fagervall skola, ut- och omb 2 förskoleavd Direktupphandling Månsson o Hansson AB Ösd camping, nya stugor Direktupphandling Ny förskola i Skogsmon Direktupphandling Stadsdel Norr förskola nybyggn Direktupphandling Teknik Partner Storsjöbadet Förenklad upphandling WSP Sverige AB Storsjöbadet Förenklad upphandling Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Nemkon Nordisk energi & miljökonsult Ventilation Lits reningsverk Oklar Ny förskola Skogsmon Direktupphandling Stadsdel Norr förskola nybyggn Direktupphandling Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Eltekniska ingenjörsbyrån Stadsdel Norr förskola nybyggn Direktupphandling Östbergets förskola ny, avd Direktupphandling Gisteråsjöstrand Arkitektur AB Östbergets förskola, ny avd Direktupphandling Fagervall skola, ut- och omb 2 förskoleavd Direktupphandling 10

13 Av förteckningen framgår att projektering av nybyggnad och/eller ombyggnad av förskolor har direktupphandlats och beställning har oftast skett utifrån tidigare ramavtal. Under 2007 och 2008 färdigställdes 17 respektive 13 nya förskoleavdelningar och oftast upplevs behoven så akuta att det inte finns tid för ett upphandlingsförfarande av projekteringsdelen. Däremot upphandlas byggentreprenaderna enligt formella krav. Alla upphandlingar som faller inom ramen för delegationsbeslut har inte anmälts till utförarstyrelsen i enlighet med styrelsens delegationsbestämmelser. Stortorget En förenklad upphandling av projektering har gjorts där anbudspriset uppgick till ett fast pris motsvarande 579 tkr. Utöver detta tillkom tilläggsbeställningar motsvarande 273 tkr. Totalt uppgick summan därmed till ca 780 tkr när förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av entreprenör var klart. Därefter har leverantören även anlitats i det fortsatta arbetet med att ta fram bygghandlingar samt att göra revideringar och ändringar som tillkommit i det tidigare uppdraget. Vid intervjun framkom att eftersom leverantören var med från början var det svårt att byta leverantör i detta läge. Nämnas bör att det endast var en leverantör som lämnade anbud i denna upphandling Upphandlingskontorets uppföljning Direktupphandling Upphandlingsenheten gör ingen uppföljning av om aktuella direktupphandlingar, d v s de direktupphandlingar som överstiger hälften av definierat lågt värde, rapporteras eller ej. Det är långt ifrån alla av de beskrivna direktupphandlingarna som har rapporterats. Kvalitetssäkring Upphandlingsenheten sammanställer antalet kvalitetssäkrade upphandlingar varje år och av materialet framgår att det är betydligt fler förfrågningsunderlag än anbudsutvärderingar som granskas. De förenklade upphandlingar som beskrivits är antingen kvalitetssäkrade eller så har upphandlingskontoret varit tillfrågade under upphandlingsförfarandet. Revisionell bedömning Vi finner det otillfredsställande att någon ny ramavtalsupphandling för tekniska konsulttjänster inte genomförts innan tidigare ramavtal upphörde februari Tekniska förvaltningen har i avvaktan på upphandling av nytt ramavtal fortsatt att agera utifrån tidigare ramavtal. De enskilda projekten faller oftast även inom ramen för beloppsgränserna för direktupphandling. Vi har förståelse för att det har varit nödvändigt att göra 11

14 tillfälliga lösningar i den uppkomna situationen men konstaterar samtidigt att varken LOU eller kommunens egna rutiner och riktlinjer har följts. Vi anser också att det bör övervägas om projekt i denna storleksordning överhuvudtaget ska avropas via ramavtal När det gäller direktupphandling anser vi att även om det enskilda projektet faller inom ramen för direktupphandling måste hänsyn tas till det totala beloppet som uppskattas per leverantör. Vi föreslår att nämnder och styrelser följer upp sina rutiner för anmälan av delegationsbeslut. När det gäller rapportering av direktupphandlingar enligt fastställda beloppsgränser till upphandlingskontoret föreslår vi att varje förvaltning tar fram rutiner för att säkerställa att samtliga direktupphandlingar rapporteras. 12

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Upphandlingsoch inköpsrutiner

Upphandlingsoch inköpsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor 25 juni 2013 Upphandlingsoch inköpsrutiner Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen Revisionsrapport Upphandlingsprocessen Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Strömsunds kommun Upphandlingsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Analys av Röda Korset. Intern styrning och kontroll

Analys av Röda Korset. Intern styrning och kontroll Analys av Röda Korset Intern styrning och kontroll Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Inköps- och upphandlingsrutiner

Inköps- och upphandlingsrutiner Revisionsrapport* Inköps- och upphandlingsrutiner Landstinget Halland 10 oktober 2007 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag

Läs mer

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Lotta Ricklander Richard Vahul Inköp och upphandling Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun Inköp och upphandling Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av upphandling

Granskning av upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Granskning av upphandling Alvesta kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Metod och avgränsning... 1 2.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Datum Sida 10-02-22 1(8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har 2007-10-09, beslutat att till ansvariga

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Revisionsrapport granskning av externa avtal.

Revisionsrapport granskning av externa avtal. Revisionsrapport granskning av externa avtal. -Socialförvaltningen Härnösands Kommun Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 7 Sammanfattning

Läs mer