Utmanarrätt mm, förstudie

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmanarrätt mm, förstudie"

Transkript

1 Utmanarrätt mm, förstudie Halmstads kommun Maj 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor

2 Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till Komrev inom PricewaterhouseCoopers att granska kommunens arbete med utmanarrätt samt förändringar i konkurrenslagen. Granskningen är en förstudie. När det gäller kommunens arbete med utmanarrätten framgår att berörda nämnder och kommunstyrelse följer kommunfullmäktiges riktlinjer och stadskontorets tillämpningsanvisningar. De erfarenheter som hittills gjorts är bland annat att prövningar av utmanarrätten medför ett omfattande arbete med förstudier och att konkurrensutsättning kan medföra långsiktiga förändringar då nämnder och styrelse har anledning att överväga den framtida organisationen och styrningen av verksamheten. När det gäller nya förändringar i konkurrenslagen och nya regler inom upphandlingsområdet har kommunstyrelsen och stadskontoret vidtagit de förberedande åtgärder som behövs. Inventeringen av offentlig säljverksamhet ger kommunstyrelsen underlag för att kunna vidta ytterligare åtgärder. Granskningen omfattar även förslag till inriktning av eventuell fortsatt granskning. Vår bedömning är att underlaget från förstudien inte föranleder någon ytterligare granskning i dessa frågor.

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND UPPDRAG GENOMFÖRANDE 4 2 UTMANARRÄTT KOMMUNENS RIKTLINJER OMFATTNING AV UTMANARRÄTT HANTERING OCH ERFARENHETER AV UTMANARRÄTT 6 3 FÖRÄNDRINGAR I KONKURRENSLAGEN NYA STOPPREGLER OTILLÅTEN DIREKTUPPHANDLING UPPHANDLING FRÅN KOMMUNALA FÖRETAG 9 4 REVISIONELL BEDÖMNING 9

4 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag De förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till Komrev inom PricewaterhouseCoopers att granska kommunens arbete med utmanarrätt samt förändringar i konkurrenslagen. Granskningen är en förstudie. När det gäller utmanarrätten ingår: Omfattningen av utmanarrätt Hur har utmanarrätten hanterats i kommunen? Vilka erfarenheter har man gjort? När det gäller nya regler inom upphandlingsområdet ingår: Vilka åtgärder har den centrala upphandlingsfunktionen respektive nämnderna/bolagen gjort med anledning av de nya reglerna inom upphandlingsområdet? Granskningen omfattar även förslag till inriktning av eventuell fortsatt granskning. 1.2 Genomförande Granskningen är översiktlig och omfattar den centrala upphandlingsfunktionen. När det gäller utmanarrätten görs också en översiktlig orientering hos de nämnder som varit föremål för begäran. 2 Utmanarrätt 2.1 Kommunens riktlinjer Kommunens riktlinjer för konkurrensutsättning innehåller ett avsnitt om utmanarrätt. Utmanarrätt innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan lämna in en begäran och att ansvarig nämnd är skyldig att pröva utmaningen. Prövningen kan innebära att nämnden avslår utmaningen eller inleder en förstudie. Förstudien är nämndens underlag för beslut om verksamheten ska utsättas för konkurrens eller inte och om en upphandling i så fall ska genomföras. Enligt tillämpningsanvisningarna ska kommunstyrelsen pröva utmaningen om verksamheten berör flera nämnder. Vidare framgår det att nämndernas beslut om utmaningarna ska delges kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska aktivt följa utmanarrättens tillämpning i kommunen, ge råd och stöd till nämnder och utmanare samt föra register över utmaningar och hur de avgörs. 4

5 2.2 Omfattning av utmanarrätt Sedan utmanarrätten infördes har tio utmaningar kommit in till kommunen. Dessa framgår av sammanställningen nedan. Kommentarerna avser nämndernas ställningstagande till utmaningen samt aktuell status i utredningsarbetet. Aktuell status avser förhållandet i april Utmaningen avser Berörda nämnder Inkom Datum Skolpsykologer Utbildningsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen Januari 2009 Kommentar Kommunstyrelsen har beslutat om att genomföra en förstudie. Förstudie är inledd. Park och naturverksamhet avseende drift i sin helhet eller i delar Teknik & Fritidsnämnden Januari 2009 Utmanare är ISS Facilitys Services AB. Nämnden avslog utmaningen med motiveringen att nämnden vill fullfölja pågående utvecklingsarbete. Utmaningen föranledde ingen förstudie. Företagshälsovård Kommunstyrelsen Mars 2009 Utmanare är Manpower Hälsopartner. Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en förstudie samt att konkurrensutsätta verksamheten. Ett förfrågningsunderlag har antagits och annonsering har skett. Enligt planerna kommer ett avtal att vara klart i augusti 2010 och driftstart ske i januari Drift av äldreboende på Andersberg samt Partrikshill Hemvårdsnämnden September respektive oktober 2009 Utmanare är Attendo Care. Nämnden har beslutat att genomföra en förstudie och kommer att ta beslut om en eventuell fortsättning i maj Internetbaserad och målgruppsanpassad platsannonsering Kommunstyrelsen November 2009 LS Jobbet AB/Jobbet.se är utmanare. Kommunstyrelsen avslog utmaningen med motiveringen att man redan genomfört upphandling och har avtal med externa leverantörer. 5

6 Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare Utbildningsnämnden November 2009 Utmanare är Lernia Utbildning. Nämnden har beslutat att genomföra en förstudie. Förstudien kommer att behandlas av nämnden under hösten Mätverksamhet Byggnadsnämnden Teknik & Fritidsnämnden Kommunstyrelsen Januari 2010 Nämnderna har föreslaget att utmaningen ska avslås. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet. Familjerådgivning Socialnämnden Mars 2010 Nämnden har beslutat att genomföra förstudie. Enligt intervjuerna är antalet utmaningar i Halmstads kommun varken få eller många i jämförelse med likvärdiga kommuner. Hittills har en av utmaningarna resulterat i en upphandling, av företagshälsovården. Kommunstyrelsen hade, när utmaningen inkom, egna planer på att konkurrensutsätta verksamheten. Några av utmaningarna når flera kommuner samtidigt och ingår i en samordnad strategi från vissa företag. För Halmstads kommuns har detta varit fallet för utmaningarna om platsannonsering och mätverksamhet. 2.3 Hantering och erfarenheter av utmanarrätt Upphandlingsfunktionen har informerat presumtiva utmanare om utmanarrätten, bland annat medverkat på de utbildningar som Halmstads Näringslivs AB anordnar för näringslivet, på företagsmässor och hos Rotary. Information om utmanarrätten finns att tillgå på kommunens hemsida. De kommunala nämnderna har fått information om utmanarrätten. Nämnderna har prövat de utmaningar som avser de egna verksamheterna och Kommunstyrelsen har prövat de utmaningarna som berör flera nämnder. Kommunstyrelsen får förteckningar över pågående och avslutade utmaningar. Stadskontoret, genom upphandlingsfunktionen, är engagerad i nämndernas arbete med utmanarrätten, bland annat genom att ge dem råd och stöd i förstudier. De erfarenheter som kommunen har av utmanarrätten så här långt är: De utmaningar som kommer in avser inte alltid de verksamheter som nämnderna själva skulle ha prioriterat att konkurrensutsätta. En anledning till att avslå en utmaning kan vara att den eller de delar som är föremål för utmaningen ingår som en del i 6

7 nämndens planering, pågående utvecklingsarbete eller översyn av verksamheter. Att konkurrensutsätta verksamheter skulle bryta nämndens långsiktiga planer för utvecklingen av verksamhet och förvaltning. Det tar relativt långt tid från det att en utmaning kommit in till kommunen tills dess en eventuell upphandling kan genomföras. De förstudier som görs är omfattande. I en förstudie ingår en kartläggning och genomgång av all berörd verksamhet, avtal (till exempel IT, lokaler, material), inventering av tillgångar (till exempel bussar, bilar), kommunikationsplan (personal, brukare), kartläggning av aktörer på marknaden och samverkansparter samt underlag för den framtida förvaltningsorganisationen. Omfattningen av stöd och råd från stadskontoret varierar mellan förvaltningarna. De flesta har fått det stöd som de efterfrågar. Någon har velat ha mer praktiskt stöd. Arbetet med förstudier och förfrågningsunderlag innebär att nämnderna behöver formulera mål och kvalitet för verksamheterna samt utveckla system för uppföljning och kontroll av dem. På sikt kommer detta att påverka kommunens styrning och uppföljning av de egna verksamheterna. Oavsett om förstudier leder fram till en konkurrensutsättning eller inte så ger genomgången underlag till utveckling av styrningen för de egna verksamheterna. Utmaningar kan leda till konkurrensutsättning genom upphandlingar. Kommunen har valt att inte lämna egna anbud eftersom man vill ha möjlighet att ta tillvara kompetens för att utforma förfrågningsunderlag och kravspecifikation. Enligt kommunens riktlinjer har nämnderna inte tillåtelse att lämna anbud från den egna förvaltningen. 3 Förändringar i konkurrenslagen 3.1 Nya stoppregler Den nya regeln i konkurrenslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2010, ska skapa mer lika förutsättningar mellan privata och offentliga aktörer som säljer varor eller tjänster på marknaden. Den nya stoppregeln i konkurrenslagen innebär att kommuner kan förbjudas att bedriva verksamheter som konkurrerar med privata verksamheter. I första hand ska kommunerna, enligt Konkurrensverket, bedöma om det finns verksamheter i kommunen som begränsar konkurrensen. Om det finns sådan verksamhet ska kommuner bedöma om den är försvarbar från allmän synpunkt. Om det inte finns sådana skäl måste kommunen vidta åtgärder. Konkurrensverket kan gå till domstol med ärenden om offentliga aktörer, kommuner, landsting eller statliga myndigheter, driver verksamheter, eller agerar på ett sätt, som bedöms snedvrida konkurrensen mellan offentlig och privat sektor. 7

8 Kommunstyrelsen har beslutat att varje nämnd och bolag ska inventera de verksamheter som är i riskzoner och som kan komma att betraktas som offentlig säljverksamhet. Denna inventering kommer att rapporteras till kommunstyrelsen och, beroende på resultatet av inventeringen, kommer åtgärdsprogram att utformas. Kommunstyrelsen har också rekommenderat nämnder att inte påbörjar någon ny verksamhet som kan betraktas som konkurrensbegränsande säljverksamhet. I princip vill kommunstyrelsen inte offentliggöra resultatet från inventeringen. Därför kommer rapporteringen av uppdraget att ske genom en muntlig redovisning. Upphandlingsfunktionen inom stadsförvaltningen har informerat förvaltningar och bolag om stoppreglerna och vad de innebär. Det finns hittills ingen rättpraxis av de nya stoppreglerna, till exempel vad försvarbart från allmän synpunkt innebär eller om marknaden avser en geografiskt avgränsad marknad till orten eller är vidare. Konkurrensverket kommer att presentera en lista på vilka områden de kommer att prioritera och SKL bevakar området för att kunna ge kommunerna vägledning. 3.2 Otillåten direktupphandling Från 1 juni 2010 införs nya regler inom upphandlingsområdet. Om lagen antas blir det bland annat möjligt för förvaltningsdomstol att döma ut böter (marknadsskadeavgift) om en upphandlande myndighet gjort en otillåten direktupphandling och att ogiltigförklara ett avtal som ingåtts utan att upphandlingen annonserats. Vidare kommer en gräns för lågt värde för direktupphandlingar att bli ett fast belopp på kronor inom försörjningssektorn och kronor för den klassiska sektorn, det vill säga övriga områden. Upphandlingsfunktionens främsta verktyg för att undvika att otillåtna direktupphandlingar sker är information och utbildning. I Halmstads kommun finns mer än 600 beställare som gör avrop från ramavtal. Varje förvaltning och bolag är representerade i ett gemensamt inköpsråd. Upphandlingsfunktionen utbildar beställare om upphandling, inköp och avrop där frågor om otillåten direktupphandling ingår. Inköpsrådet är en länk ut till beställare i förvaltningar och bolag. Upphandlingsfunktionen kommer att ta fram ett underlag för information om otillåten direktupphandling. Upphandlingsfunktionen planerar att upphandla ett nytt system för administration av ramavtal. Systemet kommer troligen att införas under år Samtidigt avser man att begränsa antalet anställda som får göra avrop från ramavtal. När det nya systemen införs kommer utbildningar att genomföras som riktar sig till alla beställare. Elektronisk behandling av fakturor kommer att införas parallellt. 8

9 Enligt intervjuerna bedömer man att åtgärderna kommer att minska antalet otillåtna direktupphandlingar. De vanligaste fallen av direktupphandling i kommunen sker, enligt erfarenhet, på grund av tidsbrist, vilket inte är ett godtagbart skäl enligt LOU. De bedömningar som görs är att rättstvisterna i första hand kommer att gälla upphandlingar som har större ekonomiskt värde och de som borde ha varit föremål för formaliserad upphandling. Marknadsskadeavgiften kan vara mellan kronor upp till 10 miljoner kronor, men högst 10 procent av kontraktsvärdet. 3.3 Upphandling från kommunala företag Regeringsrätten har lagt fast att kommuner är skyldiga att genomföra upphandlingar enligt LOU när man anskaffar varor, byggentreprenader och andra tjänster från aktiebolag som de äger själva eller som de äger tillsammans med andra kommuner. Förutsättningarna för upphandlingsskyldighet mellan de egna företagen i kommunen och kommunens förvaltningar kommer att ändras. En tillfällig regel, som är tänkt att gälla från halvårsskiftet 2010 till och med 2012, kommer att införas i avvaktan på en utförlig utredning. De tillfälliga reglerna för undantag från upphandlingar innebär att två kriterier måste vara uppfyllda samtidigt. Dessa är: Kontrollkriteriet: den upphandlande myndigheten ska utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som utövas över den egna förvaltningen Verksamhetskriteriet: den juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som innehar eller är medlem i den juridiska personen. Om inte båda kriterierna är uppfyllda kan anskaffningen komma att betraktas som en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket rekommenderar att de upphandlande myndigheterna ser över styrdokument och verksamheter så att kriterierna är uppfyllda. Enligt intervjun har Halmstads kommun levt efter att det inte finns någon upphandlingsskyldighet vid tilldelning av kontrakt till den egna juridiska personen. Man har också förstått att en lagändring kommer att ske. Denna praxis är vanlig i svenska kommuner. Kommunens riktlinjer, tillämpningsanvisningar eller praxis behöver inte göras om med anledning av de tillfälliga reglerna. 4 Revisionell bedömning Denna granskning är en förstudie som handlar om kommunens arbete med utmanarrätt samt förändringar i konkurrenslagen. 9

10 När det gäller kommunens arbete med utmanarrätten framgår att berörda nämnder och kommunstyrelse följer kommunfullmäktiges riktlinjer och stadskontorets tillämpningsanvisningar. Det framgår också att de erfarenheter som hittills gjorts att prövningar av utmanarrätten medför ett omfattande arbete och att långsiktiga förändringar där nämnder och styrelse har anledning att överväga den framtida organisationen och styrningen av verksamheten. När det gäller nya förändringar i konkurrenslagen och nya regler inom upphandlingsområdet har kommunstyrelsen och stadskontoret vidtagit de förberedande åtgärder som kan behövas. Inventeringen av offentlig säljverksamhet ger kommunstyrelsen det underlag som behövs för att kunna vidta ytterligare åtgärder. Granskningen omfattar även förslag till inriktning av eventuell fortsatt granskning. Vår bedömning är att underlaget från förstudien inte föranleder någon ytterligare granskning i dessa frågor. 10

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Konkurrensutsättning inom socialnämnden

Konkurrensutsättning inom socialnämnden Revisionsrapport Konkurrensutsättning inom socialnämnden Halmstads kommun 15 februari 20109 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för direktupphandling. 22 Dnr 2018/00102

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för direktupphandling. 22 Dnr 2018/00102 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 22 Den 2018-03-06 22 Dnr 2018/00102 Riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer för direktupphandling fastställs

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Miljöteknik och offentlig upphandling

Miljöteknik och offentlig upphandling Miljöteknik och offentlig upphandling Dan Ericsson statssekreterare Upplägg Kommentarer till rapporten Den nya konkurrenslagen Regeringsinitiativ på upphandlingsområdet Annan viktiglagstiftningpåväg SYSAV-

Läs mer

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverket tar gärna emot tips och förfrågningar Det är värdefullt för Konkurrensverket att få information om problem inom både konkurrens-

Läs mer

Anvisningar för upphandling och inköp

Anvisningar för upphandling och inköp Kommunstyrelsen 2014-03-11 1 (5) Konsult och uppdrag Utveckling Astrid Stockenberg, 710 10 45 Anvisningar för upphandling och inköp Anvisningar för upphandling och inköp har till syfte att förtydliga riktlinjerna

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy Inköps- och upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige/2016-02-25 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inköps- och upphandlingspolicy... 3 1.1 Övergripande förhållningssätt... 3 1.2 Inköps- och upphandlingsenhetens

Läs mer

Eda kommun köp av maskintjänster m.m.

Eda kommun köp av maskintjänster m.m. KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2015-09-02 Dnr 738/2014 1 (7) Eda kommun Box 66 673 22 Charlottenberg Eda kommun köp av maskintjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Eda kommun har brutit mot 15 kap. 4

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2019-04-25 Dnr 308/2019 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Huge Bostäder AB, 556149-8121, Box 1144,

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Kommunfullmäktige POLICY 2015-05-20 Antagen av Kommunfullmäktige 1(9) Paragraf 2015-09-28 108 Upphandlings- och inköpspolicy 2(9) Innehåll 1 Upphandlings- och inköpspolicy... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Intern

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för inköp och upphandling

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för inköp och upphandling Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för inköp och upphandling Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer

Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer Revisionsrapport Varbergs kommun KPMG AB 2017-09-06 Varbergs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Syfte och revisionsfrågor

Läs mer

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna 2009-10-28 1 (5) Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna Anförande av generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Runda bords-möte i Sundsvall den 28 oktober 2009. Arrangör: Konkurrensverket

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 482/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:34 Diarienr: 08/1933 Handläggare: Avdelning: Ulf Palm Datum: 2008-05-09 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Kommuner Landsting/regioner Kommunala företag Kommundirektörer Landstingsdirektörer

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

Nya regler för ramavtal. Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö

Nya regler för ramavtal. Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö Nya regler för ramavtal Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö Tiden efter den18 april 2016 Från och med den 19 april 2016 kommer: de svenska förvaltningsdomstolarna att vara skyldiga att tolka

Läs mer

Åstorps kommuns Upphandlings- och inköpspolicy

Åstorps kommuns Upphandlings- och inköpspolicy Åstorps kommuns Upphandlings- och inköpspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2017-04-24 44 Dnr 2017 / 109 Upplaga 1 2 (6) Inledning Upphandling ska göras vid köp av varor och tjänster. Lagen om offentlig

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 484/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 8/2017 Direktupphandling

Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 8/2017 Direktupphandling Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2018-01-02 Handläggare Fredrik Rådman Telefon: 08-50812199 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Projektrapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2019-05-23 Dnr 363/2019 1 (7) Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala

Läs mer

Bilaga 1, KS 94/2018 Sida 1 av 6. Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun

Bilaga 1, KS 94/2018 Sida 1 av 6. Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun Sida 1 av 6 Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun Sida 2 av 6 Datum Dnr Sid 2017-06-13 KS-2017-6 1 (5) Riktlinjer för Upphandling i Östhammars kommun samt direktupphandling

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2012-03-07 Dnr 93/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Luleå Box 849 971 26 LULEÅ Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 december 2016 följande dom (mål nr ).

1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 85 Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden. 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-05-09 Dnr 195/2011 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Ds 2011:6 Sammanfattning

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred nya arbetsformer för en effektivare upphandling i Karlstadsregionen

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred nya arbetsformer för en effektivare upphandling i Karlstadsregionen Dnr KS-2012-255 Dpl 14 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-03-28 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MARKARYDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR UPPHANDLING 1 OCH INKÖP 2 I MARKARYDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30 7, att gälla fr o m 2014-10-01 Ersätter av kommunfullmäktige

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Granskningsrapport fördjupad upphandlingsgranskning av Alvesta kommun

Granskningsrapport fördjupad upphandlingsgranskning av Alvesta kommun 2016-12-07 Dnr 82/2015 1 (7) Alvesta kommun 342 80 Alvesta Granskningsrapport fördjupad upphandlingsgranskning av Alvesta kommun 1 Allmänt 1.1 Sammanfattning Vi har granskat kommunens inköpsverksamhet

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationer

Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationer Riktlinje 2017-02-27 Avtal eller bidrag? KS 2015/0490 Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationer Riktlinjen syftar till att tydliggöra när det går att lämna bidrag och när

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-12-18 Dnr 691/2018 1 (7) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Malmö kommun, 205 80 Malmö Saken Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 infördes en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 485/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Granskning av avtalsefterlevnad

Granskning av avtalsefterlevnad Granskning av avtalsefterlevnad Granskningsrapport Olofströms kommun KPMG AB 2017-03-14 Antal sidor 11 Antal bilagor 0 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Olofströms kommun Granskning av avtalsefterlevnad

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 3 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 3 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 2019-02-27 Dnr 190/2019 1 (7) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2018

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2018 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2018 Frågeformuläret syftar till att besvara hur nämnder/bolag arbetat med upphandling

Läs mer

Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandling

Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandling d RIKTLINJE 1/5 Beslutad när: 2018-03-26 45 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-04-04 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2018:70-003 Strängnäs

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer