Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg"

Transkript

1 Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och revisionsfråga Metod Avgränsning Kartläggning och analys Ramavtal Kommunen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Fastigheter Kommunstyrelsen Exploatering Arbetsmarknads och familjeförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Miljö- och räddningsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Torshälla stads förvaltning Vuxenförvaltningen Sammanfattande kommentarer...12

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund och revisionsfråga Eskilstuna kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers uppdraget att genomföra en kartläggning och övergripande analys för att bedöma omfattningen av anlitande av externa konsulter under åren 2005 och 2007 fördelat på verksamhetsområden (förvaltningar och nämnder). 1.2 Metod Intervjuer med personal från upphandlingsenheten, Genomgång av dokumentation vid upphandling, avtalsskrivning, och policydokument, verifikationsanalyser. Via registeranalys har kontot 470 Konsulttjänster med underkonton översiktligt analyserats genom stickprov av konsulter som anlitats för belopp över 7 prisbasbelopp. 1.3 Avgränsning I en första rapport redovisas kartläggning och en övergripande analys av omfattningen av anlitade externa konsulttjänster. Kartläggningen omfattar åren Analysen har inriktats på år Kommentarer rör därför 2007 om inte annat anges. 1

4 2 Kartläggning och analys En kartläggning och analys gjorts för att kunna bedöma omfattningen av anlitade externa konsulter. För att göra det har en registeranalys gjorts på data från kommunens ekonomisystem. Kontogrupp 470 Konsulttjänster 1 har analyserats. Vid analysen fann vi att en stor del av kostnaderna för konsulter konterats på det allmänna kontot Konsulttjänster, därför har vi ytterligare analyserat kontot för att se inom vilka områden konsulter anlitats. Konsulter anlitades år 2007 för en kostnad av 58,3 mnkr inklusive investeringar vilket är 1,5 % av kostnaderna. Under 2006 anlitades konsulter till en kostnad av 53,8 mnkr vilket utgör 1,2 % av kommunens totala kostnader. Under 2005 var kostnaden 52,8 mnkr och andelen av de totala kostnaderna var 1,2 %. Konsulter anlitas antingen genom att formell upphandling genomförs alternativt kan ett direktköp göras. Kommunfullmäktige antog under 2006 riktlinjer för upphandling vilka reglerar upphandlingsverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen har kompletterat med anvisningar. Av riktlinjerna följer olika beloppsgränser för upphandling för olika typer av inköp. För att köpa konsulttjänster gäller följande, är det beräknade värdet av tjänsten under 7 prisbasbelopp kan direktupphandling genomföras. I annat fall ska en formell upphandling genomföras. Vidare uttrycker kommunfullmäktige att det är angeläget att direktoch objektupphandlingarna minskar i antal och omfattning för varje år till förmån för ramavtal. 2.1 Ramavtal Kommunen har i dagsläget cirka 200 ramavtal varav cirka 60 är avtal med företag inom konsultområdet. Upphandlingar gällande ramavtal genomförs antingen av upphandlingsenheten eller av Eskilstuna kommunfastigheter AB. Kommunen har tecknat ramavtal för konsulttjänster inom dessa områden: Arkitekter Besiktningsmän Broutredningar Byggadministration Byggnadskonstruktion El-konsult 1 I bilaga 1 finns en förteckning över samtliga analyserade konton. 2

5 Gatudriftsutredning Gatuprojektering Geoteknik Konsulttjänster, personalområdet Mark & trädgård konsult Markmiljöutredning Planarkitekt Revisionstjänster Trafikutredningar VVS konsulter Inom vissa områden, exempelvis arkitekttjänster, har kommunen ramavtal med flera leverantörer. Det finns dock ingen speciell rangordning eller fördelning mellan dessa leverantörer för vem som ska anlitas. Det framgår av riktlinjerna för upphandling att all inköpande personal i kommunen är skyldig att känna till Riktlinjer för upphandling i Eskilstuna kommun och att alltid utnyttja kommunens upprättade ramavtal. I kommunen finns för närvarande ett projekt som syftar till att förbättra och effektivisera upphandlingsverksamheten i kommunen. 3

6 2.2 Kommunen Totalt för hela kommunen har konsulter anlitats för drygt 58 mnkr under Nedan följer en sammanställning över konsultköp per förvaltning. De förvaltningar som anlitat konsulter i störst utsträckning är kommunstyrelsen och stadsbyggnadsförvaltningen. Tabell Kommuns anlitande av konsulter Köp av tjänster Förvaltning/Nämnd Totalt Kommunstyrelsen Stadsbyggnad Arbetsmarknad Vuxennämnd Barn- och utbildning Torshälla stad Miljö o räddning Kultur & fritid Totalt I tabellen ovan ingår kommunens köp av tjänster från de kommunägda bolagen med totalt 4,9 mnkr 2005, 3,5 mnkr 2006 och 12,2 mnkr Det är främst inom Stadsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelsen(fastighet) de egna bolagen anlitats(konterats) som konsulter. Huruvida den stora ökningen beror på utökat anlitande av de egna bolagen eller om konteringen gjorts annorlunda under 2007 har inte undersökts. 4

7 Tabellen nedan visar hur förvaltningarna konterat kostnaderna för de anlitade konsulterna. Det övergripande kontot konsulttjänster är det som används i störst utsträckning. Statistiken innefattar både det som konterats som drift och det som konterats som investering. Tabell: Köp av konsulttjänster, uppdelning per område Totalt för kommunen Summa av Belopp KONSULTTJÄNSTER ARKITEKTER OCH KONST- NÄRER GK-KONSULTER DATAKONSULTER MILJÖKONSULTER LÄKARE KONSULTTJÄNSTER UTBILDNINGSKONSULT INKASSOVERKSAMHET PLANKONSULTER ELKONSULTER VVS- KONSULTER SJUKGYMNASTKONSULTER BYGGNADSKONSTRUKTÖRER JURIDISKA KONSULTER ARKEOLOGKONSULT EKONOMIKONSULT ÖVR KONSULTER MÄTNINGSKONSULT PSYKOLOGKONSULT Totalt Det största konsultområdet är arkitekttjänster där tjänster köpts till ett värde av 6,8 mnkr under Inom området har kommunen också flera ramavtal. Andra stora områden är geoteknik konsulter, datakonsulter och miljökonsulter. Av tabellen framgår att över hälften av kostnaden för 2007 konterats på konto konsulttjänster, vilket innebär att någon närmare beskrivning av arbetsområde ej kan erhållas via konteringen i redovisningen. Vid en genomgång av de företag som anlitats kan följande konsultområden urskiljas. Genomgången gjordes via sökning i bolagsregistret för att ta reda på företagens huvudsakliga verksamhetsområden. Indelning har därefter skett på huvudgrupper. Tabellen på nästa sida är en uppskattning över fördelning på konsultområden. 5

8 Tabell: Analys av konto konsulttjänster 2007 belopp över 280 tkr Konsulttjänster Belopp Eget bolag Organisationsutveckling Entreprenadmaskiner Infrastruktur/transport Riksantikvarieämbetet Inhyrd personal Marknadsföring Sjukvård Byggkonsult Teknikkonsult IT-konsult Utbildning Revisionsbyrå Miljöledning Psykoterapi Managementkonsult Arkitekt Mäklare Transport En stor del av kostnaden(12,2 mnkr) härleds till de egna bolagen Eskilstuna energi och miljö AB samt Eskilstuna kommunfastigheter AB. En viss reservation bör göras med avseende på fördelningen per område, då uppdelningen är endast är gjord per respektive företags huvudsakliga arbetsområde. I kommande delar redovisas respektive förvaltnings köp av konsulttjänster. 6

9 2.3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KONSULTTJÄNSTER DATAKONSULTER LÄKARE KONSULTTJÄNSTER INKASSOVERKSAMHET SJUKGYMNASTKONSULTER MILJÖKONSULT EKONOMIKONSULT GEOTEKNISKKONSULT JURIDISKA KONSULTER KEM - BAKT.ANALYS TEKNIKSI- DAN PSYKOLOGKONSULT Totalt Konto konsulttjänster Av tabellen framgår att en stor del av kommunstyrelsens konsultkostnader är konterat på det allmänna kontot 470-konsulttjänster, vid en noggrannare genomgång av dessa kostnader framgår att konsulter anlitats inom följande områden: marknadsföring(ca 1 mnkr), IT(840 tkr) organisationsutveckling och ledarskapsutbildning(ca 1,2 mnkr). Kostnad för inhyrd personal är 743 tkr. En revisionsbyrå har anlitats till en kostnad av 440 tkr. Antal anlitade företag uppgår till 143 st. 123 av företagen har anlitats till lägre kostnad än 100 tkr per företag. 2.4 Kommunstyrelsen Fastigheter KS Fastighet ARKITEKTER O KONSTNÄRER BYGGNADSKONSTRUKTÖRER ELKONSULTER KONSULTTJÄNSTER VVS- KONSULTER Totalt En betydande del av kostnaden för fastighetsförvaltningens anlitade konsulter är inom arkitekter och konstnärer. Inom det området har kommunen tecknat ramavtal vilka också har utnyttjats. 7

10 Konto konsulttjänster På det allmänna kontot för konsulttjänster finns främst kostnader för anlitandet av Eskilstuna Kommunfastigheter AB(3,3 mnkr) samt kostnader för arkitekter, byggkonsulter och miljökonsulter. 39 företag har konterats på kontot. 30 av dessa har anlitats för kostnader under 100 tkr per företag. 2.5 Kommunstyrelsen Exploatering KS Exploatering KONSULTTJÄNSTER MILJÖKONSULT ARKEOLOGKONSULT GEOTEKNISKKONSULT MÄTNINGSKONSULT Totalt Områden som konsulter anlitats inom är teknikkonsulter, arkitekt och lantmäteri. 2.6 Arbetsmarknads och familjeförvaltningen Arbetsmarknad KONSULTTJÄNSTER Totalt Konto konsulttjänster På arbetsmarknadsförvaltningen används endast kontot konsulttjänster vilket medför en ytterligare granskning för att kunna särskilja inom vilka områden konsulter anlitats. Totalt har 69 företag anlitats. 56 av dessa var anlitade till kostnader under 100 tkr per företag. Den övervägande delen av anlitade konsuler är inom områdena organisations- och personalutveckling. Konsulter har också anlitats inom områden såsom mångfald och jämställdhetsarbete och vissa typer av utbildningskonsulter. Bland de anlitade företagen märks även psykoterapeuter, psykologer och arbetslivskonsulter Vi har noterat att en konsult inom miljölednings- och systematiskt arbetsmiljöarbete anlitats till en kostnad av cirka 432 tkr för året. Någon upphandling är inte genomförd trots att 8

11 detta borde ha gjorts då tjänsternas värde överstiger 7 prisbasbelopp 2, som är den av kommunfullmäktige fastslagna gränsen för när upphandling måste genomföras. 2.7 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildning KONSULTTJÄNSTER DATAKONSULT UTBILDNINGSKONSULT Totalt Liksom för övriga förvaltningar är kontot Konsulttjänster det mest använda. Konto Konsulttjänster Vid en genomgång av kontot fann vi att konsulter till största del anlitats inom följande områden: utbildningskonsulter, psykologer/psykoterapeuter samt arkitektur. Totalt har 112 konsulter anlitats samtliga till en kostnad under 100 tkr per konsult. 2.8 Kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritid KONSULTTJÄNSTER Totalt Konsulter har anlitats inom exempelvis dykning, städ och flytt. Även arbetsmarknadsverket har anlitats till en kostnad av ca 80 tkr. 2 1 prisbasbelopp = kr, 7 prisbasbelopp = kr 9

12 2.9 Miljö- och räddningsförvaltningen Miljö och räddning KONSULTTJÄNSTER ARKITEKTER OCH KONSTNÄRER JURIDISKA KONSULTATIONER MILJÖFARLIGT AVFALL ÖVR KONSULTER Totalt Under 2007 har en landsbygdskonsult anlitats även en verksamhetsutvecklare 2.10 Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnad KONSULTTJÄNSTER ARKEOLOGISKA UNDERSÖKN ARKITEKTER OCH KONSTNÄRER DATAKONSULT EL-KONSULTER GEOTEKNISKA KONSULTER GK-KONSULTER JURIDISKA KONSULTATIONER MILJÖKONSULTER PLANKONSULTER Totalt Konto Konsulttjänster Kontot innehåller kostnader, cirka 8,1 mnkr, för anlitandet av det egna bolaget Eskilstuna Energi och miljö AB. Även Eskilstuna Kommunfastigheter har anlitats till en kostnad av cirka 400 tkr. Av övriga anlitade konsulter märks områdena Entreprenadmaskintjänster och lastbilstransporter och trafiksystem. 10

13 2.11 Torshälla stads förvaltning Torshälla stad KONSULTTJÄNSTER KÖP AV MÅLTIDER UTBILDNINGSKONSULTER Totalt För Torshällas stads förvaltnings del har anlitandet av konsulter ökat i omfattning. Förvaltningen har under året anlitat konsulter till en kostnad av närmare 2,4 mnkr främst inom områdena teknikkonsulter och personaluthyrning. Konto konsulttjänster Totalt har 17 konsultföretag anlitats och konterats på kontot. Bland de större posterna märks inhyrd personal till en kostnad av 328 tkr. Ett teknikkonsultföretag har anlitats till en kostnad av 463 tkr. Resterande företag, 15 stycken, har tjänsterna som köpts betingat ett lägre värde än 100 tkr per företag Vuxenförvaltningen Vuxen KONSULTTJÄNSTER Totalt Konto Konsulttjänster Av de cirka 2,7 mnkr som konterats som konsulttjänster utgörs bland annat av organisationsutveckling (0,5 mnkr), psykoterapi (0,4 mnkr), en högskola(0,3 mnkr) och managementkonsult (0,4 mnkr) Vid genomgång uppmärksammades att 2 av företagen anlitats till värden över 7 prisbasbelopp utan att formell upphandling var genomförd. Resterande del ca 1,1 mnkr utgörs av 36 olika företag samtliga anlitade till en kostnad lägre än 100 tkr per företag. 11

14 3 Sammanfattande kommentarer Kostnaden för anlitandet av konsulter endast utgör en liten del, drygt en procent av kommunens totala kostnader vilket motsvarar cirka 58 mnkr. De nämnder/förvaltningarna som anlitar mest konsulter är Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsförvaltningen. Totalt står de för 45,8 mnkr av den totala kostnaden för konsulter under Det motsvarar 79 % av det totala beloppet. Miljö- och räddningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen är de som antalsoch kostnadsmässigt sett minst anlitar konsulter. Arkitekter och geotekniska konsulter är de konsulter som mest anlitas. Av 2007 års kostnader för konsulttjänster utgör ovanstående två områden cirka 20 %. Inom områdena har kommunen också flera ramavtal. En stor del av kostnaden för anlitade konsulter är konterat på konto konsulttjänster. Det medför svårigheter att närmare kunna följa upp inom vilka områden konsulter anlitats. Under 2007 har mer än hälften av kommunens totala kostnader för konsulter konterats på det kontot. Då underkonton finns för exempelvis konsulttjänster av arkitekter och konstnärer bör dessa konton användas för att säkerställa en tillförlitlig redovisning. Utifrån de stickprov vi har noterat att det i tre fall förekommer att konsulter, till ett värde över 7 prisbasbelopp, anlitats utan att upphandling först genomförts. Granskningen visar på en god följsamhet i förhållande till fastställd upphandlingspolicy samt utnyttjande av konsulter som är upphandlade på ramavtal. 12

15 Bilaga granskade konton vid registeranalys, 3 Konto Konto (T) 470 KONSULTTJÄNSTER 4700 ARKITEKTER O KONSTNÄRER 4701 LÄKARE KONSULTTJÄNSTER ARKITEKTER OCH KONSTNÄRER BYGGNADSKONSTRUKTÖRER UTBILDNINGSKONSULTER 4702 SJUKGYMNASTKONSULTER VVS- KONSULTER 4703 DATAKONSULTER ELKONSULTER 4704 EL-KONSULTER KEM - BAKT.ANALYS TEKNIKSIDAN 4705 MILJÖFARLIGT AVFALL PLANKONSULTER PSYKOLOGKONSULT 4707 GK-KONSULTER ÖVR KONSULTER 4709 JURIDISKA KONSULTATIONER JURIDISKA KONSULTER 4712 BEMANINGSJOUR SSK 4714 GEOTEKNISKKONSULT 4715 MILJÖKONSULT 4716 MÄTNINGSKONSULT 4717 ARKEOLOGKONSULT 4718 EKONOMIKONSULT UTBILDNINGSKONSULT DATAKONSULT DATAKONSULT GEOTEKNISKA KONSULTER MILJÖKONSULTER ARKEOLOGISKA UNDERSÖKN 3 Förvaltningarnas kontoplaner skiljer sig till viss del åt vilket gör att samma kontotext kan ha olika kontonummer, ex elkonsulter på konto 4703 och konto

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter Lars-Åke Ullström Göran Persson- Lingman Malin Liljeblad Fredrik Andrén November 2014 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av leasing inom Lunds kommun

Granskning av leasing inom Lunds kommun Kommunrevisionen 2008-02-13 Utbildningsnämnden BSN Lunds stad Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av leasing inom Lunds kommun På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten Jönköping Augusti 2003 Lars Edgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING OCH SYFTE 4 METOD 4 LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Läs mer

Malmö stad. Granskning av redovisningsrutiner. December 2007

Malmö stad. Granskning av redovisningsrutiner. December 2007 Malmö stad Granskning av redovisningsrutiner. December 2007 Innehåll Inledning... 2 Granskningsansats, urval och avgränsningar... 3 Regelverk och riktlinjer... 5 Granskning... 8 Slutsats... 15 Deloitte

Läs mer

Granskning av momshantering. Marks kommun

Granskning av momshantering. Marks kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Marks kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Granskning av kvalitet i redovisningen Botkyrka kommun Granskning av kvalitet i redovisningen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer