Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult

2 Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte... 2 Bakgrund Revisionsfråga och revisionskriterier Metod och avgränsning Granskningsresultat Det finns interna riktlinjer för avtalshantering... 3 Inköps- och upphandlingspolicy... 3 Anvisning för inköp och upphandling... 4 Anvisning för direktupphandling... 4 Blankett för beställning av upphandling... 4 Avtalsmallar... 5 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 5 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Avtalen är förtecknade och lätta att finna Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt Avtalen har undertecknats av en behörig person Avtalen implementeras på ett adekvat sätt i verksamheterna och de ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas Det finns tillräcklig kompetens avseende avtalshanteringen Avtalshanteringen är föremål för intern kontroll Revisionell bedömning och rekommendationer... 8

3 Granskning av avtalshantering i 1. Sammanfattning ingår årligen ett antal avtal. Vid hantering av avtal finns det risker såsom att bristande interna regler kring avtalshantering, bristande avtalskompetens, att rutiner för bevakning av avtalstid inte följs och att avtalet inte följs. Sammantaget kan dessa risker innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vidare kan bristande avtalshantering påverka den demokratiska styrningen av kommunen och dess bolag om reglerna kring offentlighetsprincipen inte efterlevs. Denna granskning ska besvara följande revisionsfråga: Hanterar kommunstyrelsen sina avtal på ett ändamålsenligt sätt? Den revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i stort hanterar sina avtal på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att det finns interna riktlinjer för det stora flertalet avtal som kommunen ingår, i form av policy och anvisningar, rutinbeskrivningar, beställningsblankett och avtalsmallar. Avtalen är förtecknade i diariet samt i avtalsdatabasen i den mån de är tillkomna efter upphandling. De stickprov på avtal som har gjorts visar att dessa avtal är undertecknade av behörig person. I granskningen har framkommit att de ekonomiska konsekvenserna av avtalen följs upp med olika typer av kontroller men som den interna kontrollen som genomfördes år 2015 visar kan felaktigheter vid inköp ändå ske. Ramavtalstrohet har inte följts upp regelbundet men intern kontroll kring detta kommer att ske under Den interna kontrollen under 2015 har omfattat kontroll av efterlevnaden av avtal på något sätt. Slutligen kan konstateras att det centralt i kommunen finns tillräcklig kompetens kring avtalshantering och att man under 2015 även har utbildat personal som avropar utifrån ingångna avtal. Rekommendation Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att kommunstyrelsen tillser att ramavtalstrohet följs upp regelbundet. 1 av 8

4 Granskning av avtalshantering i 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte Bakgrund Inom finns ett antal ingångna avtal. Inom avtalshanteringen finns det risk för t ex bristande interna regler kring avtalshantering, bristande avtalskompetens, att rutiner för bevakning av avtalstid inte följs och att avtalet inte följs. Sammantaget kan dessa risker innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vidare kan bristande avtalshantering påverka den demokratiska styrningen av kommunen och dess bolag om reglerna kring offentlighetsprincipen inte efterlevs Revisionsfråga och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Hanterar kommunstyrelsen sina avtal på ett ändamålsenligt sätt? Revisionskriterier Det finns interna riktlinjer för avtalshantering Avtalen är förtecknade och lätta att finna. Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt. Avtalen har undertecknats av en behörig person. Avtalen implementeras på ett adekvat sätt i verksamheterna. De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas. Det finns tillräcklig kompetens avseende avtalshanteringen. Avtalshanteringen är föremål för intern kontroll Metod och avgränsning Granskningen avgränsas till att omfatta avdelningen för servicestöd. Granskningen avgränsas till att omfatta avtal med en löptid om minst ett år och med en avtalstid under år Vid granskning av avtal och avtalsföljsamhet har stickprov på avtal tagits. Såväl avtal med extern motpart som interna avtal inom koncernen ingår i granskningen. Granskningen omfattar inte avtal i form av lån som kommunen ingår. I granskningen har följande personer intervjuats: upphandlingschefen, två upphandlare, stadsjuristen samt enhetschefen för nämndkansliet. 2 av 8

5 Granskning av avtalshantering i 3. Granskningsresultat I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i granskningen, dels i intervjuer och efter studier av styrdokument och avtal. Redovisning är disponerad utifrån de uppställda kontrollmålen. 3.1 Det finns interna riktlinjer för avtalshantering I kommunen finns ett antal riktlinjer som på olika sätt berör någon del av en avtalsprocess, innan avtal sluts, under tiden att ett är giltigt, när avtal avslutas. Allmänna regler kring delegation för kommunstyrelsen finns i dokumentet Regler för delegering inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Av detta framgår vem som får fatta beslut och teckna avtal för olika för respektive verksamhetsområde. Det framgår även att upphandlingschefen får teckna ramavtal för kommunens räkning. En annat övergripande dokument är attestreglementet. Varje år upprättas en lista över vem som får attestera vad. I granskningen har framkommit att det stora flertalet av avtal som kommunen ingår tillkommer efter en upphandling. Hur upphandlingen ska gå till framgår av - Inköps- och upphandlingspolicy i. Antogs av kommunfullmäktige den 26 januari Anvisning för inköp och upphandling i, antogs av kommunstyrelsen 14 januari Anvisning för direktupphandling i, antogs av kommunstyrelsen 14 januari Checklista för förstudie inför upphandling - Blankett för beställning av upphandling Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av ovan angivna riktlinjer. När det gäller avtal som inte tillkommer efter en upphandling, till exempel avtal samverkansavtal med andra organisationer, finns inga nedtecknade riktlinjer utöver de mer övergripande som delvis även är aktuella för upphandlade avtal: - Delegationsordningen för kommunstyrelsen - Attestreglemente för - Tillämpningsanvisningar för attestreglemente Inköps- och upphandlingspolicy Syftet med inköps- och upphandlingspolicy för är att ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller inköp och upphandling. Det tydliggörs att anskaffningsprocessen innefattar en förstudie/behovsanalys, upphandling, inköp, leverans, fakturahantering och uppföljning. När det gäller ansvarsfördelningen framgår det av policyn att kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens ramavtal och samordnade upphandlingar. Avtalen tecknas av upphandlingschefen och avrop ska göras i enlighet med avtalen. Det framgår att ansvar för upphandlingar ligger på respektive nämnd/bolag inom det egna ansvarsområdet. Strategiskt och principiellt viktiga upphandlingar ska en förstudie godkännas av berörd nämnd/styrelse. Avtal och ramavtal ska upprättas inom de områden där så är möjligt, Kommunen ska ha en hög avtalstrohet och detta ska löpande följas upp. Vidare framgår att direktupphandlingar får genomföras när avtal saknas och upphandlingens värde beräknas understiga det lagstadgade värdet för direktupphandling. Direktupphandlingarna ska dokumenteras samt annonseras på kommunens hemsida. 3 av 8

6 Granskning av avtalshantering i Anvisning för inköp och upphandling I anvisningen för inköp och upphandling definieras de grundläggande principerna för upphandlingar samt andra relevanta begrepp. Vidare anges vad en förstudie ska innehålla och hur den ska tas fram och godkännas. Vidare framgår vad som sker vid start av en upphandling, hur förfrågningsunderlaget ska tas fram och vad det ska innehålla liksom hur annonsering ska ske. Här framgår bland annat att varje upphandling tilldelas ett diarienummer som sedan följer ärendet. Sen beskrivs varje steg i upphandlingen. När tilldelningsbeslut är klart skickas det tillsammans med avtal till den eller de vinnande leverantörerna. När det undertecknade avtalet (i två exemplar) returnerats tillser upphandlingschefen att behörig representant för kommunen undertecknar avtalet när avtalsspärren om tio dagar har löpt ut. Av anvisningen framgår att när avtalet är klart tillser upphandlaren att: - Avtalet läggs in i avtalskatalogen - Avtalspåminnelser läggs till upphandlaren avtalsansvarig och upphandlingschef - Avtal vid behov bevakas via kreditupplysningsföretag - Informera ansvarig för e-handel och varudistribution - Pricat 1 läses in när köp från avtalet ska ske elektroniskt - Regelbundet göra avstämningar med berörda hur avtalen fungerar - Följa upp krav som ställs i avtalet - Förändringar, till exempel prisjusteringar hanteras under avtalstiden - Aktuell information når ut till användarna via avtalskatalogen och inköpsråd. E-post skickas till inköpssamordnarna när nytt avtal har tecknats. Avtalen publiceras även på kommunens hemsida. - Förlängningar och övriga optioner bevakas och vid behov löses ut i rätt tid - Följa upp avtalstrohet Vidare framgår att vissa avtal löper ut av sig själva medan andra behöver sägas upp och att upphandlaren ska tillse detta. Upphandlaren är även ansvarig för att i god tid innan ett avtal löper ut ta upp diskussion med avtalsgrupp och inköpsråd om en ny upphandling bör påbörjas. Anvisning för direktupphandling Av anvisningen framgår när direktupphandling kan göras, vem som ska göra den och hur. Däri tydliggörs att om flera köp avses göras ska upphandling ske och ramavtal tecknas. Blankett för beställning av upphandling När en upphandling beställs av upphandlingsenheten måste beställaren fylla i och underteckna en blankett av vilken ska framgå vad som ska upphandlas, vem som är beställare. Namn och kontaktuppgifter till den som har delegation att fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtalet, vem som är kravställare, eventuell samverkan med andra enheter/myndigheter. När det gäller budget efterfrågas i blanketten om det finns budget för anskaffningen, storlek på avsatta medel och beräknad kostnad, varifrån medel hämtas och vem eller Ange vem eller vilka som ansvarar för beslut om kostnader och redovisning. Blanketten skickas till upphandlingschefen med kopia till den inköpssamordnare som ansvarar för det aktuella verksamhetsområdet. Upphandlingschefen kontrollerar att allt verkar vara korrekt och inköpssamordnaren får tillfälle att reagera om något verkar felaktigt. Av blanketten framgår också ansvarsfördelningen enligt följande. - Upphandlingsenheten genomför upphandlingen, d.v.s. samtliga moment i upphandlingsprocessen inklusive eventuell överprövning, med stöd av beställaren. 1 Pricat är en elektronisk prislista, en priskatalog som läses in i e-handelssystemet. 4 av 8

7 Granskning av avtalshantering i - Upphandlingsenheten upprättar avtal samt administrerar bevakning och uppföljning av dessa. Ansvarsfördelning för avtalsuppföljningen regleras i förstudien. - Upphandlingsenheten svarar för övergripande kontakter med leverantören/erna under avtalsperioden. - Beställaren ansvarar för att lämna de uppgifter, inklusive kravspecifikation som behövs för att upphandlingen ska kunna genomföras. - Beställaren ansvarar för att informera berörd/involverad personal om vid varje tidpunkt gällande upphandlingssekretess. Avtalsmallar Hela upphandlingsprocessen sköts genom det elektroniska verktyget Tend Sign. I detta system har upphandlingsenheten upprättat en generell avtalsmall som de utgår från då ett nytt förslag till avtal ska skrivas. Mallen anpassas till det aktuella fallet och utvecklas även kontinuerligt utifrån nya erfarenheter. Ett utkast på avtal ingår alltid som en del av förfrågningsunderlaget som specificerar alla detaljer kring upphandlingen. När det gäller avtal som inte tillkommit efter upphandling finns ett antal mallar, vanligen gamla avtal som ligger till grund för nya avtal men som uppdateras utifrån behov och ändring i lagstiftning etc. Delegationsordning för kommunstyrelsen Av kommunstyrelsens delegationsordning (senast reviderad i juni 2015) framgår vem/vilken funktion som får teckna olika typer av avtal. Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Av attestreglementet framgår bland annat syftet med attest, ansvarsfördelning och innebörden av de tre atteststeg: - Mottagningsattest - Beslutsattest - Behörighetskontroll Huvudregeln är att varje verifikation ska genomgå de tre atteststegen. Mottagningsattest och beslutsattest får inte utföras av samma person, inte heller behörighetskontroll och beslutsattest. Varje år ska beslut fattas om en attestförteckning över attestanterna. Av tillämpningsanvisningarna till framgår bland annat att utsedd beslutsattestant skall underteckna skriftlig förbindelse att denne tagit del av och förstått attestreglementet samt gällande tillämpningsanvisning för detta reglemente. 3.2 Avtalen är förtecknade och lätta att finna. Alla avtal som tillkommit efter upphandling inskannas och registreras i kommunens avtalsdatabas, Tend Sign som också är det tekniska verktyg som används vid en upphandling. Avtalsdatabasen är tillgänglig för samtliga medarbetare via kommunens intranät. Alla avtal, det vill säga även avtal som tillkommit utan upphandling, diarieförs även i kommunens ärendehanteringssystem, Evolution. 5 av 8

8 Granskning av avtalshantering i Avtalen registreras i diarieföringssystemet som avtal och det är därmed lätt att finna samtliga avtal som har registrerats. Avtal som rör kommunens fastigheter hanteras av mark- och exploateringsenheten. Dessa avtal förvaras och registreras enligt ett särskilt system. 3.3 Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt. Under tiden att avtalen fortfarande är aktuella förvaras alla upphandlade avtal i ett närarkiv på ekonom- och serviceavdelningen i kommunhuset. Närarkivet är öppet under dagtid men avdelningen är låst. Avtalen förvars i låsta skåp till vilka endast två nycklar finns. Nycklarna är inlåsta. Avtalen arkiveras i alfabetisk ordning. Såväl närarkivet som skåpen är brandskyddade. 3.4 Avtalen har undertecknats av en behörig person. I denna granskning har stickprov gjorts på följande tre avtal: - Färskt bröd - Kopierings- och tryckservice - Bemanningstjänster Samtliga avtal har tillkommit efter upphandling under år De är ramavtal och har undertecknats av behörig person. 3.6 Avtalen implementeras på ett adekvat sätt i verksamheterna och de ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas De ekonomiska konsekvenserna bevakas i olika steg. Innan upphandlingsprocessen inleds genomförs en kontroll för att tillse det finns ekonomiska medel. Detta görs genom att upphandlingschefen kontrollerar den ifyllda beställningsblanketten. När avtal har ingåtts sker uppföljning genom kontroll och attest av fakturor. Vidare följs avtalen upp för att tillse att kommunen erhåller det som man avtalat om till rätt kvalitet och pris. Det finns ett bevakningssystem för när avtal håller på att löpa ut. Detta möjliggör för upphandlare och andra att i tid se över om avtal bör förlängas eller avslutas samt om ny upphandling bör göras. I avtalsdatabasen finns en funktion där användarna kan lämna meddelanden till ansvarig upphandlare när något inte fungerar som tänkt med till exempel leveransförseningar. Upphandlaren kan då ta kontakt med leverantören. Vid större upphandlingar görs en avstämning efter ca 6 månader för att kontrollera att allt är på plats med utgångspunkt från kravspecifikation och avtal. Därutöver har vissa avtal även uppföljning årsvis. Ramavtal har ofta en förlängningsklausul. Innan en eventuell förlängning görs en uppföljning av hur avtalet fungerat för båda parter. I de avtal som har elektroniska prislistor följs avtalen automatiskt (dock har kontroll gjorts att rätt villkor är inlagda i e-handelssystemet). Utöver vad som framkommit ovan följs inte ramavtalstrohet upp regelbundet. Se även under avsnittet om intern kontroll. 6 av 8

9 Granskning av avtalshantering i 3.7 Det finns tillräcklig kompetens avseende avtalshanteringen. Av intervjuer framkommer att det finns en stadsjurist som kontrollerar att avtal som kommunen ingår är korrekta. Upphandlingschefen har mycket lång erfarenhet och har genomgått flera utbildningar om upphandling. Upphandlingschefen har en ekonomisk utbildning men på enheten finns även en jurist. Inom enheten arbetar man tillsammans och bidrar med sina olika kompetenser. De som avropar utifrån upphandlade avtal har under 2015 fått utbildning i vilka rutiner som gäller för avrop. 3.8 Avtalshanteringen är föremål för intern kontroll. Under 2015 genomfördes följande interna kontroller som rör avtal: - Nya leverantörer - Leverantörsfakturahantering - Delegationsbeslut - Att avtal följs vid inköp Av kontroll av de första tre kontrollmomenten framgår att inga avvikelser har framkommit. Vid det fjärde kontrollmomentet har vissa avvikelser framkommit och åtgärder vidtagits. Det var två avtal som ingick i den interna kontrollen, ett om leverans av möbler och ett om konferensanläggningar. Möbelavtalet var ett nytt ramavtal från hösten 2014 och man hade då en ny rangordning av leverantörer. Vid den interna kontrollen våren 2015 visade det sig att många av avroparna hade fortsatt med den gamla rangordningen på grund av okunskap. Som en åtgärd gjordes tydligare anvisningar för hur köp ska genomföras samt att avtalsdatabasen byttes i september. Vid introduktion av den nya avtalsdatabasen användes möbelavtalet som ett exempel för att visa hur man skulle gå till väga. När det gäller avtalet om konferensanläggningar valde man att inte förlänga avtalet då det visade sig att det inte var lämpligt utformat för verksamheterna. Av den interna kontrollplanen för 2016 framgår att bland annat följande moment som berör avtal för inköp och upphandling kommer att kontrolleras: - Risk för att fel varor köps in för at att felinlästa pricats finns upplagda i e-handelssystemet. Stickprov kommer att göras på två stora leverantörer. - Risk för att inköp sker i strid med gällande avtal kontroll av slumpvis utvalda varugrupper (kontorsmaterial, trycksaker, möbler) att köp är gjorda hos rätt leverantör enligt gällande avtal. 7 av 8

10 Granskning av avtalshantering i 4. Revisionell bedömning och rekommendationer Granskningens revisionsfråga har varit: Hanterar kommunstyrelsen sina avtal på ett ändamålsenligt sätt? Den revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i stort hanterar sina avtal på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att det finns interna riktlinjer för det stora flertalet avtal som kommunen ingår, i form av policy och anvisningar, rutinbeskrivningar, beställningsblankett och avtalsmallar. Avtalen är förtecknade i diariet samt i avtalsdatabasen i den mån de är tillkomna efter upphandling. De stickprov på avtal som har gjorts visar att dessa avtal är undertecknade av behörig person. I granskningen har framkommit att de ekonomiska konsekvenserna av avtalen följs upp med olika typer av kontroller men som den interna kontrollen som genomfördes år 2015 visar kan felaktigheter vid inköp ändå ske. Ramavtalstrohet har inte följts upp regelbundet men intern kontroll kring detta kommer att ske under Den interna kontrollen under 2015 har omfattat kontroll av efterlevnaden av avtal på något sätt. Slutligen kan konstateras att det centralt i kommunen finns tillräcklig kompetens kring avtalshantering och att man under 2015 även har utbildat personal som avropar utifrån ingångna avtal. Rekommendation Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att kommunstyrelsen tillser att ramavtalstrohet följs upp regelbundet Gabriella Fredriksson, Projektledare Carl-Gustaf Folkeson, Uppdragsledare 8 av 8

Granskning av avtalshantering. Kristianstads kommun

Granskning av avtalshantering. Kristianstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Philip Maazon Mattias Johansson Mars 2014 Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...4 2. Inledning...6

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning av direktupphandling

Granskning av direktupphandling www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 2.1. BAKGRUND 2 2.2. REVISIONSFRÅGA

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Trelleborgs kommun

Granskning av avtalshantering. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Juni 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning rutiner för hantering av avtal

Granskning rutiner för hantering av avtal REVISIONSRAPPORT 2013-04-23 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 12REK26 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning rutiner för hantering av avtal Bakgrund och syfte Kommunens revisorer granskar den interna

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Kungälvs Kommun

Granskning av avtalshantering. Kungälvs Kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Charlotte Karlsson My Nyström Mars 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Revisionsfråga... 4 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal www.pwc.se Februari 2017 Simon Löwenthal Joanna Hägg Uppföljning av tidigare genomförd granskning av ramavtal Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Erik Wottrich Granskning av avtalshantering Uppsala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Bakgrund... 2 2.1. Avtalsuppföljning

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Region Gotland Revisionsrapport Datum 2011-03-10 Författare Lars Åke Claesson Innehåll 1. Inledning och revisionsfråga...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Linda Marklund Inhyrd personal via bemanningsföretag Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Anvisning för inköp och upphandling i Ängelholms kommun

Anvisning för inköp och upphandling i Ängelholms kommun Anvisning för inköp och upphandling i Ängelholms kommun 1. Inledning Inköps- och upphandlingspolicyn gäller 2015-2018 genom fullmäktiges beslut KF 2015-01- 26, 12. Policyn gäller för Ängelholms kommuns

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer