SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX STUDIER KRING KOMMUNAL SERVICE ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Stockholm Svenskt Kvalitetsindex, 2010

2 FÖRORD Denna rapport är en övergripande resultatsammanställning av den särskilda studien kring kommunal service för Eskilstuna Kommun. Det statistiska underlaget har samlats in under oktober och november EDB har svarat för datainsamlingen. Grunddata har analyserats med samma analysmodell som används för alla sektorer inom ramen för Svenskt Kvalitetsindex (SKI) liksom i samtliga övriga länder inom ramen för the Extended Performance Satisfaction Index (EPSI) Initiative. Detta förfarande överensstämmer med den ansats som använts tidigare år och betyder att jämförelser över tiden och andra branscher och länder är fullt möjliga. Se SKI:s webbplats (www.kvalitetsindex.se) för sådana jämförande resultat. Resultaten som presenteras gäller för Eskilstuna Kommun. SKI erbjuder enskilda kommuner att delta i undersökning för att erhålla så kallade kommunprofiler. I dessa kommunprofiler får man möjligheten att jämföra hur just sina kommunmedborgare ser på den kommunala verksamheten i relation till vad medborgarna i Sverige generellt tycker om sin kommun. I den detaljerade analysen framgår också en djupare analys innehållande förslag på förbättringsområden för att kunna förbättra sin relation till sina kommuninvånare. Denna del är inte inkluderad här. Ansvariga för denna rapport är Dr. Johan Parmler 1 och Helene Söderberg 2. För frågor, ytterligare sammanställningar och kompletterande information tag kontakt med SKI-kansliet eller Helene Söderberg. 1 E:mail: Tel: Tel:

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning Svenskt Kvalitetsindex (SKI) SKI Kundnöjdhet Studerade Verksamheter och Datainsamling Jämförelse av Resultat Övergripande resultat Kundnöjdhet Image Förväntningar och Upplevd Kvalitet Prisvärde Lojalitet/Förtroende Profil Övriga Resultat Klagomål Demografisk Uppdelning Prioriteringsområden Orsakssamband Att påverka Nöjdheten Förbättringsåtgärder Hemtjänst Information Integration Kultur och Fritid Miljö och Klimat Socialtjänst Trygghet Äldreboende Referenser

4 4

5 1 INLEDNING I det följande görs en resultatredovisning av den särskilda studien kring kommunal service i Eskilstuna Kommun. 1.1 SVENSKT KVALITETSINDEX (SKI) I samarbete med de ledande europeiska kvalitetsorganisationerna EFQM (European Foundation for Quality Management) och EOQ (European Organisation for Quality) är Svenskt Kvalitetsindex med och utvecklar en gemensam europeisk standard för mätning av kundnöjdhet. Detta samlade program, EPSI Rating, som inledningsvis även stötts av EU-kommissionen, innebär att harmoniserade mätningar tas fram i ett antal Europeiska länder från och med Svenskt Kvalitetsindex håller i det europeiska samarbetet vad gäller teknisk utveckling, internationella jämförelser och metodfrågor. Svenskt Kvalitetsindex är ett instrument för kunddrivet strategiarbete. Resultat och analyser som tas fram är väsentliga för såväl enskilda företag (t.ex. vid jämförelser med andra leverantörer; benchmarking och för att prioritera kvalitetsåtgärder) och placerare, som på bransch- och samhällsnivå. De ger ny och kompletterande information om konkurrenskraft, kundlojalitet, framtida företagsvärde liksom avseende olika användares upplevda välfärd, samband mellan produktivitet och kvalitet samt importkonkurrensen. Jämfört med flertalet traditionella nyckeltal är Svenskt Kvalitetsindex starkt framtidsinriktat och ger därmed signaler om åt vilket håll konkurrenskraft och lönsamhet kan förväntas utvecklas. Detta spelar allt större roll i den "nya ekonomin" som allt snabbare påverkar många branscher. För varje bransch tas ett samlat index fram, baserat på de faktiska kundernas bedömning att sin respektive leverantörs kvalitet, service och prisvärdhet. Branschindex erhålls från de företagsspecifika indexen genom att väga ihop med respektive marknadsandel. Internationella erfarenheter visar att sådan information spelar en allt viktigare roll för ekonomisk politik, konkurrensstudier, finansiella överväganden och även för enskilda konsument-/kundbeslut. 5

6 1.2 SKI KUNDNÖJDHET Svenskt Kvalitetsindex bygger på en ekonomisk modell för kundbeteende. Modellen innehåller flera block för att på bästa sätt kunna förklara varför kunderna erhåller en viss nöjdhet. Vart och ett av dessa block, så kallade aspekter, beskrivs med ett flertal underliggande frågor. I grafisk form kan den strukturmodell som utgör grunden beskrivas som i figuren nedan. Image Kund- Förväntningar Prisvärde Kundnöjdhet Lojalitet Upplevd Produktkvalitet Upplevd Servicekvalitet Klagomål Svenskt Kvalitetsindex Aspekten image är startpunkten för modellanalysen. Bedömningen av företagets image kan ses som genererad av tidigare erfarenhet av företaget i fråga såväl som konkurrenter, och därmed som en länk för att direkt studera dynamiska aspekter på kundnöjdhet och lojalitet. De fyra frågeområdena till vänster (image, förväntningar, produkt- och servicekvalitet) betraktas tillsammans med prisvärdhet som drivande för kundnöjdhet vilket i sin tur bestämmer graden av lojalitet/förtroende, som uttrycker såväl sannolikheten att fortsätta som kund hos företaget i fråga som i vad mån man avser att ändra omfattningen av kundrelationen - öka med nya/mera omfattande köp av produkter eller tjänster resp. minska engagemanget. Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan (liksom övriga index), anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna/brukarna att produkterna och leverantörerna uppfyller brukarnas krav och förväntningar. I mätinstrumenten finns det underliggande frågor, så kallade manifester, som används för att mäta respektive aspekt. Exempelvis så används frågorna tillhörande block f4 i 6

7 formuläret för att mäta image. Alla manifestfrågor har skalan 1-10, där 1 betyder inte alls nöjd eller instämmer inte alls och 10 betyder mycket nöjd eller instämmer helt. Metoden som används för modellanalys kallas för partiell minsta kvadratmetoden. I modellanalysen så tas index för varje aspekt fram, relationerna mellan drivande aspekter och kundnöjdheten/lojaliteten samt betydelse för respektive manifestfråga. Mer detaljerad information kring metodfrågor kontakta SKI-kansliet för ytterligare information och referenser. 7

8 1.3 STUDERADE VERKSAMHETER OCH DATAINSAMLING Följande namngivna verksamheter i Eskilstuna Kommun ingår i studie (delvis) av den offentliga sektorn. Information Integration Kultur & Fritid Miljö och Klimat Trygghet Serviceboende/Äldreboende Hemtjänst Socialtjänst Mätningarna har genomförts via telefonintervjuer (bygger på ett utbyggt CATI 3 - system) till ett statistiskt urval av personer (från rikets totala befolkning) representerande boende i Eskilstuna Kommun i åldern år. Ett kompletterande urval har gjorts för av åldern för studie kring serviceboende/äldreboende och Hemtjänst. Frågeformuläret som använts för respektive verksamhet omfattar ett 30-tal modellfrågor samt ett 10-tal bakgrundsfrågor. Modellfrågorna bygger på att mätning görs efter en skala 1 10, där 1 står för inte alls nöjd/instämmer inte all och 10 mycket nöjd/instämmer helt. Varje intervju tar (efter det att kontakt etablerats) ca minuter. Varje utvald respondent kontaktas upp till 8 gånger (vid olika tillfällen på dygnet) för att maximera chansen att kunna knyta kontakt. 3 Computer Assisted Telephone Interviewing 8

9 1.4 JÄMFÖRELSE AV RESULTAT Det är möjligt att jämföra resultat mellan olika företag, branscher och över tiden inom ramen för Svenskt Kvalitetsindex. Det är vidare möjligt att också göra jämförelser med motsvarande studier i andra länder (länder som samarbetar i EPSI Rating). Relevansen i sådana jämförelser (benchmarking) varierar naturligtvis, men ambitionen i att använda samma metoder och frågedefinitioner så långt som möjligt. En allmän notering är att det förekommer såväl nationella som bransch- och individspecifika variationer i genomsnitt och profiler. Genom att ta hänsyn till dessa kan informationsvärdet av uppgifter kring nivåer och förändringar över tiden ökas ytterligare. För ytterligare resonemang kring möjligheterna till jämförelser hänvisas t.ex. till Dermanov, Eklöf (2001). Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan (liksom övriga studerade index), anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. En skillnad på 3 enheter eller mer är statistiskt säkerställd mellan olika särredovisade verksamheter. Allmänt sett kan noteras att branscher och företag som erhåller resultat på kundnöjdheten under 60 har stora svårigheter att motivera kunderna, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan leverantör och kund. Generellt kan följande indelning användas. Indextal Tolkning - 60 lågt normalt mycket bra 9

10 2 ÖVERGRIPANDE RESULTAT I det följande avsnittet redovisas resultat för respektive frågeområde såsom dessa introducerats i den allmänna modellen för SKI Kundnöjdhet. Resultatredovisningen börjar med huvudindexet kundnöjdhet. Därefter presenteras de olika drivande faktorerna, image, förväntningar, upplevd kvalitet (service och produkt) och prisvärde. Rapporteringen avslutas med frågeområden lojalitet. 2.1 KUNDNÖJDHET Kundnöjdhetsindex utgör det vägda medelvärdet av tre olika frågor. Dessa tar sikte på: Kundens betyg (nöjdhet) baserad på all erfarenhet; Kundens bedömning i relation till förväntningarna; Kundens bedömning i relation till en (tänkt) ideal leverantör. Resultat vad gäller kundnöjdhet presenteras nedan för de olika områdena. Tabell Kundnöjdhet Eskilstuna Kommun - Svenskt Kvalitetsindex Område Nöjdhet 2010 Nationell Nivå Nöjdhet 2010 Eskilstuna Kommun Felmarginal 2010 Förklaringsnivå 2010 Hemtjänst 67,5 66,0 4,06 0,72 Information 58,2 59,3 2,82 0,69 Integration 53,5 54,2 3,16 0,68 Kultur och Fritid 61,6 61,4 3,01 0,59 Miljö och Klimat 60,4 59,5 2,52 0,58 Socialtjänst 52,3 51,7 5,04 0,76 Trygghet 65,0 56,4 3,30 0,71 Äldreboende 67,0 66,7 4,13 0,67 Kommunal Service 67,2 Svenskt Kvalitetsindex Kolumnen Felmarginal anger hur stort osäkerhetsintervallet är (med 95 procent säkerhet täcker t.ex. intervallet 59,3 plus/minus 2,82 enheter - det sanna värdet för verksamheten Information). Modellens förklaringsvärde anges av kolumnen längst till höger. 10

11 Skillnaden förklaras i huvudsak av tre saker 1. Homogena/Heterogena svar 2. Modell osäkerhet 3. Antal genomförda intervjuer. Den vanligaste orsaken till en större felmarginal är den första punkten. Nämligen att kunderna/brukarna bedömer verksamheten olika och har olika preferenser vad gäller områden som verksamheten ska vara bra på. Förklaringsvärdena är generellt bra och indikerar att modellen lyckas mycket väl fånga upp kundernas värderingar och orsakerna till varför man har dessa. Siffran 0,71 för Trygghet betyder att 71 procent av all variation i de enskilda svaren från brukarna som intervjuats fångas upp med hjälp av den valda förklaringsmodellen. Det finns variationer i nöjdheten mellan de olika verksamheterna. Det är Äldreboende och Hemtjänst som får de högsta betygen av de mätta områdena. Socialtjänst är det område som får de lägsta betygen. 2.2 IMAGE Från och med 1999 infördes begreppet image generellt som en ytterligare förklarande aspekt i syfte att förbättra modellen över kundbeteende. Denna storhet avser att fånga upp hur verksamheten i fråga betraktas av brukarna, dvs. vilken bild brukarna har. Tabell Image Eskilstuna Kommun Svenskt Kvalitetsindex Offentlig Sektor Image 2010 Nationell Nivå Image 2010 Eskilstuna Kommun Felmarginal 2010 Hemtjänst 70,3 69,5 4,08 Information 57,4 57,6 3,07 Integration 53,5 53,1 3,33 Kultur och Fritid 64,5 63,5 2,68 Miljö och Klimat 67,6 65,8 2,33 Socialtjänst 52,0 49,9 4,52 Trygghet 67,7 59,5 3,53 Äldreboende 69,9 66,8 3,97 Svenskt Kvalitetsindex 11

12 2.3 FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPLEVD KVALITET Den upplevda kvaliteten har under de senaste årens studier (i enlighet med vad som gjorts i alla europeiska länder som samarbetar inom EPSI Rating) delats upp i produktkvalitet och servicekvalitet. Dessa tar sikte på att fånga upp såväl hur kunden upplever kvaliteten i sig som den kringservice som ges (tillgänglighet, bemötande, kompetens, mm). Nivån på förväntningarna ger en bild över vilka krav kunderna/brukarna ställer på sin verksamhet. Om nivån på förväntningarna ger en bild över vilka krav kunderna ställer på sin verksamhet så ger upplevd produkt och servicekvalitet en bild över hur väl man lyckas leva upp till kundernas/brukarnas förväntningar. Det självklara målet för varje framgångsrik aktör måste vara att leva upp till kundernas förväntningar (dvs. nivån på upplevd kvalitet är lika med nivån på förväntningarna). Vi har noterat att ett gap som är mellan 5-7 enheter är acceptabelt men om gapet är större än så bör man se över sin situation genom att bl a ställa sig följande frågor: 1. Har kunderna/brukarna för höga eller orimliga förväntningar? 2. Hur har kunderna/brukarna fått dessa förväntningar, har vår kommunikation varit otydlig? Först presenteras resultat kring förväntningar. Tabell Förväntningar Eskilstuna Kommun Svenskt Kvalitetsindex Offentlig Sektor Förvänt 2010 Nationell Nivå Förvänt 2010 Eskilstuna Kommun Felmarginal 2010 Hemtjänst 76,7 74,0 3,94 Information 68,9 69,9 3,21 Integration 65,4 69,0 3,76 Kultur och Fritid 73,1 73,8 3,01 Miljö och Klimat 80,9 80,5 2,76 Socialtjänst 69,3 68,4 5,72 Trygghet 78,8 76,9 3,42 Äldreboende 78,3 79,7 3,35 Svenskt Kvalitetsindex Resultat kring upplevd produkt- och servicekvalitet framgår nedan. 12

13 Tabell Produktkvalitet Eskilstuna Kommun Svenskt Kvalitetsindex Offentlig Sektor ProdQ 2010 Nationell Nivå ProdQ 2010 Eskilstuna Kommun Felmarginal 2010 Hemtjänst 71,6 71,9 4,11 Information 59,7 60,6 2,69 Integration 52,4 53,3 3,52 Kultur och Fritid 65,5 66,6 2,45 Miljö och Klimat 68,3 66,8 2,28 Socialtjänst 55,6 50,3 5,66 Trygghet 69,9 66,0 2,86 Äldreboende 70,6 67,7 3,83 Svenskt Kvalitetsindex Tabell Servicekvalitet Eskilstuna Kommun Svenskt Kvalitetsindex Offentlig Sektor ServQ 2010 Nationell Nivå ServQ 2010 Eskilstuna Kommun Felmarginal 2010 Hemtjänst 68,3 68,6 4,76 Information 62,6 63,3 3,16 Integration 52,9 55,0 3,75 Kultur och Fritid 66,1 65,7 2,62 Miljö och Klimat 68,8 68,6 2,86 Socialtjänst 58,2 55,6 5,05 Trygghet 60,7 55,6 3,22 Äldreboende 70,4 67,2 3,76 Svenskt Kvalitetsindex 2.4 PRISVÄRDE Prisvärdheten tar sikte på att fånga upp vad brukarna anser om kvaliteten i relation till priset/kostnad. Mätningen avser alltså inte det direkta priset utan valuta för pengarna. Tabell Prisvärde Eskilstuna Kommun Svenskt Kvalitetsindex Offentlig Sektor 2010 Nationell Nivå 2010 Eskilstuna Kommun Felmarginal 2010 Hemtjänst 66,8 60,7 4,69 Information 58,6 57,8 3,48 Integration 50,7 53,4 3,51 Kultur och Fritid 66,4 64,8 3,08 Miljö och Klimat 63,2 65,5 2,63 Socialtjänst 55,5 54,7 5,09 Trygghet 63,7 57,5 3,25 Äldreboende 65,5 61,6 3,89 Svenskt Kvalitetsindex 13

14 Index 2.5 LOJALITET/FÖRTROENDE Lojaliteten/Förtroende mäts med aspekter såsom hur man talar om sin leverantör, rekommendation etc. Studier har visat att den upplevda lojaliteten (som mäts inom SKI) är en väldigt bra prognos på faktisk lojalitet. Tabell Lojalitet/Förtroende Svenskt Kvalitetsindex Område Lojalitet 2010 Nationell Nivå Lojalitet 2010 Eskilstuna Kommun Felmarginal 2010 Förklaringsnivå 2010 Hemtjänst 70,5 66,1 4,92 0,64 Information 57,7 59,3 3,32 0,35 Integration 54,2 54,1 3,76 0,65 Kultur och Fritid 74,3 74,4 3,02 0,32 Miljö och Klimat 71,6 68,0 5,00 0,49 Socialtjänst 56,9 53,0 5,79 0,63 Trygghet 73,8 65,0 4,23 0,46 Äldreboende 74,1 71,3 4,76 0,70 Svenskt Kvalitetsindex 2.6 PROFIL Resultaten för de sju aspekterna i SKI Kundmodellen sammanfattas nedan i en så kallad profil. Diagram Profil 2010 Eskilstuna Kommun - Svenskt Kvalitetsindex Profil Eskilstuna Kommun - Svenskt Kvalitetsindex Hemtjänst Information Integration Kultur och Fritid Miljö och Klimat Socialtjänst Trygghet Äldreboende Image Förvänt ProdQ ServQ Nöjdhet Lojalitet 14

15 Tabell Profil 2010 Eskilstuna Kommun - Svenskt Kvalitetsindex Verksamhet Image Förvänt ProdQ ServQ Nöjdhet Lojalitet Hemtjänst 69,5 74,0 71,9 68,6 60,7 66,0 66,1 Information 57,6 69,9 60,6 63,3 57,8 59,3 59,3 Integration 53,1 69,0 53,3 55,0 53,4 54,2 54,1 Kultur och Fritid 63,5 73,8 66,6 65,7 64,8 61,4 74,4 Miljö och Klimat 65,8 80,5 66,8 68,6 65,5 59,5 68,0 Socialtjänst 49,9 68,4 50,3 55,6 54,7 51,7 53,0 Trygghet 59,5 76,9 66,0 55,6 57,5 56,4 65,0 Äldreboende 66,8 79,7 67,7 67,2 61,6 66,7 71,3 Svenskt Kvalitetsindex Tabell Profil 2010 Nationell nivå - Svenskt Kvalitetsindex Verksamhet Image Förvänt ProdQ ServQ Nöjdhet Lojalitet Hemtjänst 70,3 76,7 71,6 68,3 66,8 67,5 70,5 Information 57,4 68,9 59,7 62,6 58,6 58,2 57,7 Integration 53,5 65,4 52,4 52,9 50,7 53,5 54,2 Kultur och Fritid 64,5 73,1 65,5 66,1 66,4 61,6 74,3 Miljö och Klimat 67,6 80,9 68,3 68,8 63,2 60,4 71,6 Socialtjänst 52,0 69,3 55,6 58,2 55,5 52,3 56,9 Trygghet 67,7 78,8 69,9 60,7 63,7 65,0 73,8 Äldreboende 69,9 78,3 70,6 70,4 65,5 67,0 74,1 Kommunal Service 69,6 78,4 70,5 69,9 68,0 67,2 73,2 Svenskt Kvalitetsindex 15

16 Tabell Profil 2010 efter Bostadsstorlek på nationell nivå - Svenskt Kvalitetsindex Område Bostadsstorlek Image Förvänt ProdQ ServQ Nöjdhet Lojalitet Kultur och Storstäder och 64,1 75,5 66,3 67,9 67,7 63,7 74,2 Fritid förortskommuner Större städer, 65,6 74,0 66,0 66,9 65,9 61,9 74,7 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 62,3 70,1 64,1 63,7 66,8 59,9 73,6 varuproducerande och övriga Miljö och Storstäder och 64,2 79,1 65,9 65,0 59,8 57,7 69,4 Klimat förortskommuner Större städer, 67,5 80,7 66,2 68,3 62,8 60,4 70,2 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 69,0 81,8 71,7 70,8 65,1 61,4 74,1 varuproducerande och övriga Information Storstäder och 56,0 69,7 56,9 64,1 56,3 57,0 58,5 förortskommuner Större städer, 58,0 70,3 60,0 61,7 59,5 57,9 56,9 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 57,4 66,9 60,5 63,3 58,3 59,1 58,5 varuproducerande och övriga Integration Storstäder och 49,3 63,7 47,7 47,9 47,6 49,2 49,3 förortskommuner Större städer, 54,7 66,4 54,0 54,7 51,8 55,5 56,0 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 53,8 63,9 52,2 52,4 50,5 51,7 54,0 varuproducerande och övriga Trygghet Storstäder och 66,4 80,8 70,1 60,9 61,7 63,9 75,0 förortskommuner Större städer, 67,1 79,5 70,5 61,8 64,8 65,7 74,4 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 69,2 76,9 69,0 59,2 63,4 64,6 72,3 varuproducerande och övriga Hemtjänst Storstäder och 63,4 75,9 66,1 62,0 62,2 61,5 65,4 förortskommuner Större städer, 72,2 78,0 73,2 71,0 66,1 69,4 71,2 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 72,4 75,5 73,1 68,5 70,9 69,0 73,0 varuproducerande och övriga Äldreboende Storstäder och 68,8 75,8 69,3 70,6 67,5 66,4 71,8 förortskommuner Större städer, 69,6 78,1 70,5 70,3 64,3 67,5 74,1 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 70,7 79,4 71,8 71,1 67,6 67,9 76,0 varuproducerande och övriga Socialtjänst Storstäder och 49,5 64,4 52,3 57,5 53,5 49,6 56,1 förortskommuner Större städer, 51,0 68,8 55,1 57,1 55,7 51,6 55,6 pendlingskommuner och övriga > Turism, Glesbygd, 54,4 72,0 57,7 60,1 55,9 54,6 59,0 varuproducerande och övriga Svenskt Kvalitetsindex 16

17 3 ÖVRIGA RESULTAT 3.1 KLAGOMÅL Om brukarna klagat, eller haft anledning, är en fråga som återkommer i samtliga mätningar inom Svenskt Kvalitetsindex. Tabellen nedan presenter andelen klagande kunder för respektive verksamhet. Tabell Klagomål Svenskt Kvalitetsindex Område Ja, direkt till verksamheten/ kommunen. Ja, till någon extern instans. Ja, både till kommunen och till extern instans Ja, har haft anledning, men inte klagat Nej, har inte haft anledning till att klaga Hemtjänst 19% 0% 0% 2% 77% Information 8% 0% 0% 6% 86% Integration 2% 1% 1% 2% 94% Kultur och 5% 0% 1% 2% 92% Fritid Miljö & Klimat 7% 0% 0% 3% 90% Socialtjänsten 18% 0% 1% 4% 77% Trygghet 5% 2% 0% 4% 89% Äldreboende 19% 0% 0% 3% 78% DEMOG RAFISK UPPDE LNING Resultaten för kundnöjdhet delas upp utifrån kön. Tabell Kundnöjdhet efter Kön - Svenskt Kvalitetsindex Område Kvinna Man Hemtjänst 65,0 67,0 Information 59,8 58,8 Integration 56,0 52,4 Kultur och Fritid 64,2 57,2 Miljö och Klimat 59,6 59,3 Socialtjänst 47,6 55,6 Trygghet 57,7 54,9 Äldreboende 66,1 67,9 17

18 Total Effekt 4 PRIORITERINGSOMRÅDEN Svenskt Kvalitetsindex är ett instrument för kunddrivet strategiarbete. I och med att ansatsen är modellbaserad är det inte bara fullt möjligt utan också meningsfullt att göra utsagor om orsak och verkan. Det här avsnittet avser att beskriva hur kundnöjdheten faktiskt kan förbättras genom att identifiera prioriteringsområden. 4.1 ORSAKSSAMBAND ATT PÅVERKA NÖJDHETEN Av studien framgår hur lojaliteten, via kundnöjdhet, kan förbättras genom att satsa på åtgärder relaterade till de olika drivande faktorer som mäts i SKI-modellen. Den totala effekten på nöjdheten genom att öka en drivande faktor med en enhet framgår nedan. 0,9 Total Effekt från Drivande faktorer till Kundnöjdhet Eskilstuna Kommun SKI 2010 Drivande faktorer ökas med en enhet 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Hemtjänst Information Integration Kultur & Fritid Svenskt Kvalitetsindex, Miljö och Klimat Socialtjänst Trygghet Äldreboende - Bilden/Image är den mest drivande av samtliga aspekter (i och med att den också påverkar övriga drivande aspekter). - Generellt är produktkvalitet mer drivande än servicekvalitet. Prisvärde är inte lika drivande för nöjdheten förutom för äldreboende. Prioriteringsmatriser används för att identifiera prioriteringsområden. Därefter kan en mer detaljerad analys av respektive aspekt (latent) nyttjas för att ta fram förbättringsåtgärder. I den mer detaljerade analysen av respektive aspekt studeras betyg och betydelse för respektive fråga. Ett förbättringsområde uppstår då en 18

19 leverantör får ett lågt betyg på en fråga som har hög betydelse. För en mer detaljerade analysen av vikter och betyg, kontakta SKI-kansliet. 4.2 FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Informationen från analysen av vilka aspekter som är mest drivande tillsammans ger ett bar underlag till förbättringsåtgärder. Vidare så ges det information om vilken enskild fråga som mest påverkar kundnöjdheten vid en förbättring. Denna information ges i tabellerna nedanför. I tabellen så har frågorna rangordnats efter vilken effekt de har på nöjdheten vid en förbättring. Exempelvis betyder det att om Hemtjänsten förbättrar kvaliteten vad gäller personalens bemötande och engagemang på ett sätt att betyget på frågan ökar med 0,5 enheter på en 1 10 skala, så kommer kundnöjdheten öka med 0,33 enheter. Motsvarande frågor i tabellen avläses på samma sätt. Effekten på nöjdheten kan därmed sättas i relation till vad det skulle kosta att utföra en särskilt åtgärd. Exempelvis kan det vara mer omfattande att påverka imagen jämfört med upplevd produktkvalitet. I den cost/benifit analysen kanske det därför är produktkvalitet man ska påverka då effekten av en sådan förbättring trots allt är stor (även om förbättring i image leder till ännu högre ökning i kundnöjdhet). För ytterligare resonemang och analys kontakta SKI kansliet HEMTJ ÄNS T Aspekt Fråga Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Image Bilden av samverkan mellan personal, brukare/anhörig och kommunen? 1,20 70,5 Image Bilden av personalens kunskaper och kompetens? 1,10 68,1 Image Den allmänna bilden av din hemtjänst? 1,07 68,9 Image Bilden av personalens bemötande och engagemang? 1,06 72,5 Image Bilden av att din hemtjänst tillgodoser den hjälp man behöver? 0,95 66,9 ProdQ kvaliteten på de tjänster som du nyttjar från din hemtjänst? 0,77 71,7 ProdQ Allmänt sett kvaliteten på din hemtjänst? 0,71 72,6 ProdQ Kvaliteten på personalens kunskaper och kompetens? 0,62 70,1 ProdQ Att du får hjälp vid de tidpunkter som du behöver? 0,56 73,4 ServQ Kvaliteten på personalen när det gäller att ha tid för samtal? 0,43 65,0 ServQ Kvaliteten på samverkan mellan personal, brukare/anhörig och kommunen? 0,39 68,2 ServQ Kvaliteten på personalens bemötande och engagemang? 0,33 73,8 t Allmänt sett av din hemtjänst i relation till vad du/din anhörige betalar? 0,26 61,2 t på den kvalitet av de tjänster som din hemtjänst genomför i förhållande till den avgift du/din anhörige betalar? 0,26 63,2 t av den service (frekvens och innehåll) du har tillgång till i förhållande till den avgift som du/din anhörige betalar? 0,25 59,0 t av din hemtjänst i relation till den totala kostnaden för samhället det vill säga skattemedel och annan finansiering? 0,23 59,4 19

20 4.2.2 INFORMATION Aspekt Fråga Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Image Bilden av att få ta del av besluten som din kommun fattar? 1,19 47,4 Image Den allmänna bilden av informationen om kommunens verksamheter i din kommun? 1,05 58,3 Image Bilden av att kommunen ger relevant och aktuell information? 0,96 62,1 Image Bilden av att informationen från kommunen är lättillgänglig? 0,94 65,1 Image Bilden av att kommunen informerar sina medborgare på ett bra och tillräckligt sätt? 0,86 58,0 ProdQ Allmänt sett kvaliteten på informationen om kommunens verksamheter i din kommun? 0,67 62,2 ProdQ Kvaliteten på informationen kring de beslut som fattas i din kommun? 0,64 56,0 ProdQ Kvaliteten på att informationen från din kommun är lätt att förstå? 0,62 65,5 ProdQ Kvaliteten på att informationen från din kommun till medborgarna är bra och tillräcklig? 0,59 58,8 ServQ Kvaliteten på att informationen från din kommun är aktuell och tillförlitlig? 0,29 65,3 ServQ Kvaliteten på att informationen från din kommun är lättillgänglig via olika kanaler (t.ex via webb, informationsblad etc)? 0,25 61,0 t allmänt sett av informationen kring kommunens verksamheter i relation till de ekonomiska resurserna? 0,25 57,0 t av lättillgängligheten på informationen i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,23 59,1 t av att informationen är tillförlitlig och aktuell i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,23 57, INTE G RATI ON Aspekt Fråga Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Image Bilden att det finns stöd för att underlätta nyanlända invandrare att etablera sig i det svenska samhället? 1,24 52,2 Image Den allmänna bilden av din kommun s insatser vad gäller integrationsarbetet? 1,20 53,9 Image Bilden av ett väl fungerande integrationsarbete när det gäller utbildning (lära sig det svenska 1,09 58,1 Image Bilden av ett väl fungerande integrationsarbete på arbetsmarknaden (såsom snabbt inträde på 1,04 49,9 Image Bilden av ett väl fungerande integrationsarbete på bostadsmarknaden (hjälp till bostad, undvika 0,97 49,8 Image Bilden av kommunens integrationsarbete inom den sociala samvaron så som hjälp att komma i 0,97 54,6 ProdQ Allmänt sett kvaliteten på det arbete kommunen utför med avseende på integrationen i din 0,61 55,8 ProdQ Kvaliteten på integrationsarbetet vad gäller utbildning (lära sig det svenska språket, 0,60 56,0 ProdQ Kvaliteten på din kommun s integrationsarbete på arbetsmarknaden (såsom snabbt inträde på 0,58 48,8 ProdQ Kvaliteten på din kommuns integrationsarbete på bostadsmarknaden (hjälp till bostad, undvika 0,49 52,1 t av kommunens integrationsarbete inom utbildning i relation till kommunens ekonomiska 0,13 56,7 t allmänt sett av kommunens arbete i frågor avseende integrationen i relation till de ekonomiska resurserna? 0,13 52,5 t av kommunens arbete när det gäller tillgängligheten till stöd för att underlätta nyanlända invandrare att etablera sig i det svenska samhället i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,13 53,7 t av kommunens arbete när det gäller integration på arbetsmarknaden i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,12 50,7 t av kommunens arbete när det gäller integration på bostadsmarknaden i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,11 53,1 ServQ Kvaliteten på tillgängligheten till stöd för att underlätta nyanlända invandrare att etablera sig i det svenska samhället? 0,10 54,4 ServQ Kvaliteten på din kommun s integrationsarbete inom den sociala samvaron så som hjälp att komma i kontakt med föreningar och organisationer, starta nya föreningar etc.? 0,09 55,6 20

21 4.2.4 KUL TUR O CH FRI TID Aspekt Fråga Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Image Bilden av att erbjuda ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter? 1,11 59,2 Image Bilden av att din kommun aktivt stödjer kultur och föreningsliv? 1,08 62,1 Image Den allmänna bilden av kultur och fritidsverksamheten i din kommun? 1,08 63,0 Image Bilden av att de aktiviteterna du nyttjar erbjuder bra och trivsamma lokaler samt bra utrustning? 1,01 65,7 Image Bilden av att din kultur och fritidsverksamhet är lättillgänglig(dvs. att det ligger inom ett rimligt 0,93 65,2 Image Bilden av att erbjuda utmärkt service och ha kompetent personal? 0,88 65,3 Image Bilden av att ha bra öppettider? 0,75 65,2 ProdQ kvaliteten på din kommun när det gäller aktivt stöd av kultur och föreningsliv? 0,55 63,0 ProdQ kvaliteten på personalens bemötande och kompetens? 0,54 71,6 ProdQ Allmänt sett kvaliteten på de kultur och fritidsverksamheter som erbjuds i din kommun? 0,51 65,9 ProdQ kvaliteten på utbudet av aktiviteter som erbjuds i din kommun? 0,48 64,7 ProdQ kvaliteten på att lokalerna är bra och trivsamma samt bra utrustning för den/de aktiviteterna som du nyttjar? 0,46 67,6 ServQ kvaliteten på tillgängligheten av verksamheterna som erbjuds (att du kan nå de aktiviteter som du vill nyttja inom rimligt avstånd)? 0,36 64,4 ServQ Öppettiderna som erbjuds? 0,36 66,5 ServQ Allmänt sett kvaliteten i den service som din kultur och fritid och dess personal erbjuder? 0,34 66,2 värdet av de aktiviteter som din kommuns kultur och fritid erbjuder i relation till vad du betalar? 0,00 60,9 värdet av personalens bemötande och kompetens? 0,00 66,5 värdet av tillgängligheten (att du har lätt att nå aktiviteterna) 0,00 64,4 värdet av de öppettider som kultur och fritidsverksamheten erbjuder? 0,00 66,6 Allmänt sett värdet på de verksamheter och den personliga service som erbjuds av din kommun i 0,00 65, MILJÖ OCH KLI MAT Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Aspekt Fråga Bilden av att kommunen arbetar med förebyggande arbete när det gäller klimatfrågor (såsom Image minska klimatpåverkan och klimatanpassningar)? 1,14 61,6 Image Bilden av att det är rent och snyggt i din kommun? 0,97 63,8 Image Bilden av att din kommun har en trivsam miljö, såsom gröna parker, tillgång till naturområden,vacker omgivning etc.? 0,95 73,3 Image Bilden av bra badvattenkvalitet i din kommun? 0,87 61,9 Image Den allmänna bilden av att din kommun underlättar att leva miljövänligt? 0,84 62,1 Image Bilden av att ljudnivån är god (inget buller) i din kommun, till exempel ingen störande trafik i ditt bostadsområde? 0,83 70,0 Image Bilden av ren luft i ditt område? 0,79 68,7 ProdQ Allmänt sett kvaliteten på miljön och arbetet med klimatfrågor i din kommun? 0,46 64,9 ProdQ Kvaliteten på ljudnivån (ej buller) i din kommun, till exempel ingen störande trafik i ditt bostadsområde? 0,44 69,9 ProdQ Kvaliteten på miljön i din kommun såsom renhet? 0,42 67,4 ProdQ Kvaliteten på badvattnet i din kommun? 0,36 62,6 ProdQ Kvaliteten på luften i din kommun? 0,35 69,1 ServQ Kvaliteten kring kommunens aktiva arbete kring förebyggande åtgärder när det gäller miljö och klimatfrågor (såsom minska klimatpåverkan och klimatanpassningar)? 0,30 64,3 t allmänt sett på miljön i din kommun i relation till de ekonomiska resurserna? 0,30 64,1 t av miljön när det gäller renhållning i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,29 64,8 t av trivsamheten med miljön såsom gröna parker, tillgång till naturområden, vacker omgivning etc. i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,29 68,8 t av kommunens arbete med förebyggande åtgärder när det gäller miljö och klimatfrågor i relation till kommunens ekonomiska resurserna? 0,29 64,4 ServQ Kvaliteten på omgivningen, att miljön i din kommun är trivsam, såsom gröna parker, tillgång till naturområden, etc.? 0,28 73,2 21

22 4.2.6 SO CI AL TJ ÄNS T Aspekt Fråga Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Image Bilden av att personalen visar engagemang? 1,21 51,8 Image Bilden av att socialtjänsten ger den hjälp man behöver? 1,19 48,0 Image Bilden av att vara effektiva och snabba vid hantering av ärenden hos din socialtjänst? 1,11 41,6 Image Den allmänna bilden av din socialtjänst i din kommun? 1,09 52,0 Image Bilden av att vara en väl fungerande socialtjänst? 0,99 45,8 ProdQ Kvaliteten på socialtjänstens effektivitet och snabbhet vad gäller hanteringen av ärenden? 0,92 47,9 Image Bilden av att personalen är tillmötesgående 0,90 55,4 ProdQ Kvaliteten på den hjälp du får (att du får den hjälp du behöver)? 0,88 50,8 Image Bilden av att vara pålitliga och korrekta i sin hantering av ärenden (följer lagar och regler, 0,84 57,4 ProdQ Kvaliteten på handläggningen av ditt/dina ärenden/fråga? 0,80 52,5 ServQ Kvaliteten på personalens engagemang? 0,23 56,2 ServQ Allmänt sett kvaliteten på den service som socialtjänsten har gett? 0,22 53,0 ServQ Kvaliteten på personalen när det gäller att vara tillmötesgående? 0,20 60,4 ServQ Kvaliteten när det gäller tillgänglighet? 0,16 52,3 t av din socialtjänsts arbete när det gäller att vara effektiva (snabb hantering av ärende)? 0,10 52,6 t allmänt sett på socialtjänstens verksamhet? 0,10 55,2 t av personalens bemötande och engagemang? 0,09 55,2 t av den hjälp man får? 0,09 55, TRY GG HE T Aspekt Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Fråga Bilden av att känna sig trygg och säker i offentliga miljöer såsom på gator, torg, parker och när man nyttjar kollektivtrafiken till exempel? 1,19 53,7 Image Image Bilden av att kommunen är trygg och säker på kvällstid? 1,14 40,6 Image Den allmänna bilden av att vara en trygg och säker kommun? 1,12 61,1 Image Bilden av att kommunen är trygg och säker på dagtid? 1,10 72,6 Image Bilden av att kommunen tillhandahåller invånarna en väl fungerande räddningstjänst? 0,79 75,1 ServQ Kvaliteten på kommunens aktiva arbete kring förebyggande åtgärder (till exempel upplysta vägar och torg, god vägunderhållning etc.) avseende trygghet och säkerhet? 0,78 57,8 ServQ Kvaliteten på kommunens information till allmänheten gällande trygghet och säkerhet? 0,69 52,5 ServQ Kommunens bemötande och hantering av frågor kring trygghet och säkerhet (professionellt sätt)? 0,62 56,3 ProdQ Kvaliteten på att kunna röra sig fritt i offentliga miljöer och med allmänna kommunikationer? 0,53 65,3 ProdQ Allmänt sett kvaliteten på det arbete kommunen utför med avseende på tryggheten och säkerheten i din kommun? 0,46 63,2 ProdQ Kvaliteten på räddningstjänst i kommunen? 0,33 73,1 t av tillgängligheten på resurser kring säkerhet och trygghet i offentliga miljöer i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,27 54,8 Det allmänna värdet av kommunens arbete i frågor avseende tryggheten och säkerheten i relation till de ekonomiska resurserna? 0,27 57,2 ProdQ Tillgängligheten på resurser kring trygghet och säkerhet. Exempelvis att de kommer snabbt och hur lätt det är att få tag i räddningstjänst när man behöver den? 0,25 63,4 t av tryggheten och säkerheten i relation till kommunens ekonomiska resurser? 0,24 54,3 t av räddningstjänst i kommunen i relation till de ekonomiska resurserna? 0,23 64,5 22

23 4.2.8 ÄLDRE BOENDE Aspekt Fråga Effekt på nöjdhet Betyg på frågenivå Image Bilden av boendets sociala samvaro? 1,30 65,2 Image Bilden av kvaliteten på vården? 1,09 66,6 Image Bilden av personalen och dess engagemang? 1,05 70,7 Image Bilden av kvaliteten på maten? 1,03 60,2 Image Bilden av personalens tillgänglighet? 1,03 67,9 Image Den allmänna bilden av ditt äldreboende? 0,98 69,5 ProdQ Kvaliteten på den sociala samvaron på ditt boende? 0,78 63,8 ProdQ Allmänt sett kvaliteten på den verksamhet som ditt äldreboende erbjuder? 0,58 69,2 Image Bilden av standarden på den fysiska miljön det vill säga lokaler och utomhusmiljöer? 0,57 68,4 ProdQ Kvaliteten på personalens kunskaper och kompetens? 0,53 70,5 t av personalens tillgänglighet som erbjuds vid ditt äldreboende i relation till de avgifter som du/dina anhörige betalar? 0,51 61,8 t av den service och vård som erbjuds i förhållande till den avgift du/din anhörige betalar? 0,48 62,2 t allmänt sett av ditt äldreboende i relation till vad du/din anhörige betalar? 0,47 62,5 t av den mat som erbjuds i relation till den avgift som du/din anhörige betalar? 0,46 58,3 t allmänt sett på ditt äldreboende i relation till den totala kostnaden för samhället det vill säga månadsavgifter, skattemedel och annan finansiering? 0,43 62,9 t av kvaliteten på bostaden och den fysiska miljön det vill säga lokaler och utomhusmiljön som du/din anhörige disponerar i förhållande till den avgift som/din anhörige betalar? 0,36 61,9 ProdQ Kvaliteten på den fysiska miljön det vill säga lokaler och utomhusmiljöer? 0,24 70,7 ServQ Kvaliteten på personalens engagemang? 0,00 69,3 ServQ Kvaliteten på personaltillgänglighet? 0,00 67,4 ServQ Kvaliteten på maten? 0,00 64,2 23

24 5 REFERENSER Auh, S., Salisbury, L. C. and Johnson, M. D. (2003). Order Effects in Customer Satisfaction Modelling. Journal of Marketing Management Vol. 19, pp Cassel, C., P. Hackl and A. H. Westlund (1999). Robustness of partial least-squares method for estimating latent variable quality structures. Journal of Applied Statistics 26(4): Dermanov, V and J. Eklöf (2001)l Using aggregate Customer Satisfaction Index Challenges and Problems of Comparison with Special Reference to Russia, Paper presented to the 6th World TQM Congress, Saint Petersburg. ECSI Technical Committee (1998). European Customer Satisfaction Index: Foundation and Structure for Harmonized National Pilot Projects. Report, October. Eklöf, J and Parmler, J. (2007a). The Value of Customer Satisfaction. EPSI-research Working Paper. Eklöf, J and Parmler, J. (2007b). Calibration coefficients for EPSI benchmark studies some initial results. EPSI-research Working Paper. Eklöf, J and Parmler, J. (2007c). Relationship between perceived and actual loyalty based on panel studies in EPSI. EPSI-research Working Paper. EPSI Rating (2002), Pan European Customer Satisfaction Index 2001, Athens EPSI Rating (2003), Pan European Customer Satisfaction Index 2002, Athens EPSI Rating (2006), EPSI Rating Benchmark report 2005, Göteborg

25 Eskildsen, J. K., & Kristensen, K. (2007). Customer satisfaction: The role of transparency. Eskildsen, J. K., & Kristensen, K. (2006). Preference clustering in customer satisfaction measurement. I Performance Measurement and Management 2006: Public and Private: Papers from the Fifth International Conference on Performance Measurement and Management. (s ). Cranfield School of Management. Eskildsen, J. K., Kristensen, K., & Juhl, H. J. (2005). The Concequences of Different Model Specifications when Estimating National Customer Satisfaction Indices using PLS in PLS and Related Methods. (s ). Barcelona: SPAD. Eskildsen, J. K., Kristensen, K., Juhl, H. J., & Østergaard, P. (2004). The Drivers of Customer Satisfaction and Loyalty: The Case of Denmark Total Quality Management & Business Excellence, 15(5&6), Fornell, C. (1992). A National Customer Satifaction Barometer: The Swedish Experience. Journal of Marketing. Vol. 56 No. 1, pp Fornell, C., M. D. Johnson, E. W. Anderson, J. Cha and B. E. Bryant (1996). The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings. Journal of Marketing 60(4): Ittner, C., D. and Larcker, D. F (1998). Are Nonfinancial Measures Leading Indicators of Financial Performance? An Analysis of Customer Satisfaction. Journal of Accounting Research. Vol. 36, pp

26 Johnson, M. D., A. Gustafsson, T. W. Andreassen, L. Lervik and J. Cha (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of Economic Psychology 22: Juhl, H. J., Kristensen, K., & Eskildsen, J. K. (2003, June). Effect of Store Loyality. Paper presented at the First International Conference on Business Excellence, Performance Measures, Benchmarking and Best Practice in New Economy, Portugal, Juhl, H. J., Kristensen, K., & Østergaard, P. (2002). Customer satisfaction and customer loyalty in European food retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 9, Kristensen, K., & Eskildsen, J. K. (2007). Design of PLS-based Satisfaction Studies in Handbook of Partial Least Squares - Concepts, Methods and Applications: Springer (forthcoming). Kristensen, K., Mørch, L., & Sørensen, H. (2006). Relationship between performance measures and financial results in a large Nordic bank Performance Measurement and Management: Public and Private. (pp ). Cranfield School of Management. Kristensen, K., & Eskildsen, J. K. (2005). Missing values, Partial Least Squares, and the estimation of customer satisfaction in PLS and Related Methods. (s ). Barcelona: SPAD. Kristensen, K., & Eskildsen, J. K. (2005). PLS Structural Equation Modelling for Customer Satisfaction Measurement: Some empirical and theoretical results in Handbuch 26

27 PLS-Pfadmodellierung: Methode, Anwendung, Praxisbeispiele. (s. 5-24). Stuttgart: Schäffer-Poeschel. Kristensen, K. and A. H. Westlund (2003). Valid and reliable measurements for sustainable non-financial reporting. Total Quality Management 14(2): Kristensen, K., & Westlund, A. H. (2003, okt.). Performance Measurement and Business Results. Paper presented at the 8th World Congress for Total Quality Management, Dubai Kristensen, K., Martensen, A., & Grønholdt, L. (2002). Customer Satisfaction and Business Performance Business Performance Measurement - Theory and Practice. (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Rucci, A. J., S. P. Kirn and R. T. Quinn (1998). The employee-customer-profit chain at Sears. Harvard Business Review 76(1): Selivanova, I., A. Hallissey, A. Letsios and J. Eklöf (2002). The EPSI Rating Initiative. European Quality 9(2): Østergaard, P., & Kristensen, K. (2006, dec.). Drivers of student satisfaction and loyalty at different levels of higher education (HE): - cross-institutional results based on ECSI methodology. Paper presented at: New Perspectives on Research Into Higher Education, Edinburgh, Great Britain. 27

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Myndigheter 2008, rapport från Svenskt Kvalitetsindex Bakgrundsmaterial Externa Kunder MYNDIGHETER 2008 Stockholm 2008 12 05 EPSI Rating, 2008 2 SAMMANFATTNING -

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2008 - Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar 1989-2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-04 Release: kl. 05.oo Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Nöjdheten återhämtar sig bland företagskunderna och är fortsatt hög bland privatkunderna. - Ökning bland både

Läs mer

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2011-10-03 Release: kl. 05.oo Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Svenska bankkunder är generellt fortsatt nöjda med sina banker. - Det är tydligt att bankerna blir bättre och

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-25 Release: kl. 05.oo Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma

Läs mer

För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se

För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se 2011-11-07 Release: kl. 05.00 Pressinformation Försäkringsbranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Kraftiga nedgångar i årets mätning av livbolagen. Det betyder att uppgången från 2009 till 2010 nu är utraderad

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Järfälla kommun Hösten 2006 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 Uppdraget 5 SCB:s analysmodell med

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

SO:s medlemsstudie (NKI)

SO:s medlemsstudie (NKI) SO:s medlemsstudie (NKI) 2012 Petra Wiik och Karin Bertelman 2012-06-05 1 2012 CFI Group. All rights reserved. Analysmodellen byggs upp av frågorna i enkäten Kvalitetsområden Övergripande uppfattning Önskat

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, januari Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 6,0, då den i december var 4,4

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, augusti Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,3, medan den i juli var

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kundundersökningar, innovationer och lojalitet i transportföretag

Kundundersökningar, innovationer och lojalitet i transportföretag Centrum för tjänsteforskning SAMOT Inger Roos Margareta Friman Lars E Olsson Kundundersökningar, innovationer och lojalitet i transportföretag Arbetsrapport Oktober 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer