[sj. .~ kvvh/kvm= kommentar nedan kwh/kvm (L C- Landstingsfastig heter januari - augusti Fastighetsnämnd. Uppföljning besparingsåtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[sj. .~ kvvh/kvm= kommentar nedan kwh/kvm (L C- Landstingsfastig heter januari - augusti 2012. Fastighetsnämnd. Uppföljning besparingsåtgärder"

Transkript

1 Fastighetsnämnd Landstingsfastig heter januari - augusti 2012 Måluppfyllelse Mål 2012 Pgnos 2012 Utfall 2011, = 5.S% Kostnadseffelctivitet resultat på fastighetsförval tning en minst enligt budget/plan = 100% 5.5% 5,55% 100% 124% Energiförbrukning = 166 kwh/kvm, se 172,7. kvvh/kvm= kommentar nedan kwh/kvm 166 [sj Vakanser = total area för outhyrda lokaler i pcent av 6,0% 5,2% uthymingsbar area = <5% Den av Fastighetsnämnden fastställda energiplanen tar silete på en energiförbrukning (värme och el) på 150 kwh per kvm vid utgången av år För att nå denna höga ambition behöver vi flisätta att genomföra energiinvesteringspjekt. På tex Ludvilca närsjuldills så har förra årets energiinvesteringar lett till att elförbrulm ingen ligger 7,7 % lägre än föregående år. Vakansgraden har ökat sedan vi förvärvade VaUlalla (Falun) som till stor del står tomställt. Dessutom är vakansema på Ludvika och Avesta ntirsjukhus högre än tidigare. Landstingets nya revisiol1sbolag, pwc, har gjort en ranslm in g av delårsrapport och där lyfter de fi"m Landstiogsfastigbeters redovisning av måluppfyllelse som översiktlig, pedagogisk och lätt för läsaren att ta till sig. Viktiga händelser under året Landstingsfastigheters ansvar är dels lokalförsöljning för landstingets olika verksamheter, dels fastighetsförvaltning av i första hand Landstinget Dalarnas egna fastighetsbestånd. För att tillgodose 10kalförsöJjningen under kommande planperiod ( ) har Landstingsfastigheter att hantera över l 000 mkr i fastigbetsinvesteringar. Det enskilt största pjektet under planperioden är ny vårdbyggnad på Falu lasarett (VB). Pjelctet inkl delpjekt är upptagna ti ll totalt 645 mh och beräknas vara avslutade med böljan fi am till och med2015. Fm 2012 har ett nytt drift.vial teelmats med Landstingsser vice avseende ägda fastigheter. För sex av de DiVt(Ä 3 D inhyrda förvaltade fastigheterna har uppbm)dling slutfölis under hösten. Avtalstecknande pågår. Vid utgången av augusti förva ltades totalt kvm BRA, varav var landstingsägda och inhyrda. Dessutom hanterades kvm externt inhyrda lokaler. Uppföljning besparingsåtgärder Pguosen för 2012 indikerar att vi kommer att uppnå avkastningskravet på 21,3 mkr. Ekonomi Total kostnadseffektivitet = lokalernas andel av landstingets totala kostnadsmass. =' Resultaträkning (mlrr) Ac), utfnll Pgnos Budget Resultat InWktcr 320,6 481,7 479,9 470,9 Kostnader -293,3-460,6-458,7-445,6 Verksamhetens resultat -/0,0 -/7,4 -/9,9 -/6,3 27,3 21,1 21,2 25,3 Lnndstingsbidrag Överl Underskott 27,3 21, I 21,2 25,3 Arets investering -181,8-331,0-318, ,3 Årets investering har i pgnos ökat med 12,2 mkr i huvudsak beende på YB. Pjektet beräknades ursprungligen i prisläge januari 2011 till 565 mkr. För 2012 har kostnader uppräknats med 20 mkr till 585 mkr varav 250 mkr under Anledningen är att pjektet har en lång genomförandetid och då alla kostnader tas i löpande priser kommer kalkylen och pguosen att rälenas om och redovisas löpande. Specificerat på iotälcts- och olika kostnadsslag kan resultatet sammanfattas enligt följande: varav personalkostnader Verksamhetsområde (mkr) Pgnos Budget Avvikelse Fastighetsintäkter- 479,6 477,8 +1,8 F,slighetsdrift -118,7-11 9,5 +0,8 Phmerat underhåll -50,0-50,0 Inhyrda lokaler -117,4-116,0-1,4 Försäkringar, skatt -3, I -3,1 Avskrivningar -103,4-100,9-2,5 F örva I tn i ngskostnad er -13,5-13,8 +0,3 Finansiella poster -52,2-53,2 +1,0 Resultat 21,3 21,3 En högre investeringstakt 2011 än budgeterat medför högre hyresintäkter och kapitallwstnader (avskrivningar och finansiella poster) i pgnos 2012 jämfölt med budget (L C-

2 På personalsidan finns fortfarande vakanser och arbete pågår med att återbesätta dessa. Vi är mitt uppe i en omfattande Kostnadema för[astighefsdrijt ökar avseende mediakostnader (värme, el och vatten). Vi fortsätter dock att sänka energiförbrukningen. På elsidan glädj ande nog 2,6 pcent lägre än föregående år. Det är fi'amför allt energieffektiviseringspj ekt på Ludvilca lasarett som givit resultat. På värmesidan är det dock endast marginell besparing hittills; 0,3 pcent lägre jämfört med föregående år och värmekorrigerat. Dessutom förbrukar YB under byggtiden stora mängder el och värme. För januari-augusti uppgår kostnaden till ca 1,1 mkr (1,5 mkr beräknat på helår 2012). Skötselkostnader har minskat något till följd av att de upphandlade driftavtalen blev lägre än vi befarat. Inhyrda loka/el' ökar som en konsekvens av nya externa inhyrningar och nya ombyggnadstillägg i externa fastighetei'. Tex Medicinsk telmil, och TT:s nya lokaler på regementsonn'ådet i Falull. Investeringar 2012 (mkr) Pgnos Budget. A vvi I'clse generationsväxling som vi har gemensam med hela fastighetsbranschen. Dessutom i en tid då vi ska genomföra investeringar i en omfattning som aldrig tidigare. Valda personalkostnader (mkr) Löner exklusive sociala avgifter Sjukfrånva Sjukfrånva uthyckt i % av ordinarie arbetstid Antal sjukdagar/anställd 2011 Resultat 11,0 AckZI 0,9% 1,7 Budget 2012 PI'ognos t2,9 11,2 AcI, ZI1 AcI,Z012 2,5% 2,7% 5,3 6,3 (\ Fastigheter totalt -331,0-318,8 Varav de fem största investeringspjekten är: Falu lasarett, VB 250,0 220,0 -IZ,Z -30,0 Jan SjlJberg Förvaltningschef Landslingsfastigheter (( Säters sj ukhus, Rättspsyk Avesta lasarett, ombyggnad Vårdcentral Mora lasarett, Dagkirurgi 10,0 10,0 7,5 7,5 8,0 6,0-2,0 Mora lasarett, Kemlab 1,0 6,8 +5,8 Personal Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad asulllnfng. Antal faktiska årsarbetare beraknas som antal anstaflda x ansuulnfngens sysse/sltningsgrad minus fjtjnstledigheter ulan lön, sjukledigheter> 14 dagar och grundmdareutbildning med lön. Arbetad tid anger anlalet arbetade timmar tör samtliga ansttillda. Inhyrd personals arbelade tid ingår Inle. Redovisas med en månads (örd((jjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare 24,35 23, ,80 ( Antal anställda Antal tal<fiska årsarbelare och ansujllda mats periodens sista dag Aci,2010 Aci, 201l Arbetad tid timmar, aua Ack varav timanställda* - varav mertid/övel1id samtlig personal* PrelimintJra vsrden för innevarande år.

3 rl...c u o n 'l In n +-' V') C tl. c.. c..+-, V') c.. :0 I V') o -., "-'.,..c bl) :.j;! iq, c ".i=' "U '" C -' c o fe c. -c '" c -' ;:::, ffi o, rl o

4 Måluppfyllelse ra Mål 2012 Total kostnadseffektivitet = lokalernas andel av landstingets totala kostnadsmassa = < 5,5 %, Kostnadseffektivitet = resultat på I 100 % I fastighetsförva Itn ingen minst enligt.,>jq budget/plan =. 100 % I J Q kwh/kvm = 166 I Pgnos , 5 %. Energiförbrukni ng =,I, 166 kwh/kvm i,, I llokaler i pcent av uthyrningsbar, 5 area = f."...l: I < 5 % Landstinget Dalarna Land st ingsfastigheter l Utfall 2Q.1 IJ -=---:J 5,55 % 1\! I '--r, -\ J t 172,7 kwh/kvi ----J 5,2 % 7 2

5 -;7/... f\.) 0J -P-U1:J)"'-lC C) C) C) o 00=:' ".- '" Falu I ",sarett 3" w IV, H äs'tl::erg H Ö rs"lsk ola IV o < M an h em -Tandvård I-' - < r- :::J o-. V> 11 1 us k k onser',,-atoriet -n Lan d åingshl..1s + Valla '"""'i Tisken vård:entral - '"""'i orslund 'v"ård::entral " Grycf:sbo vård:entral ::J Svär:! sjö vård::entral!:!. :::J J a< obsgårdarna vårcl::entral cm ID Q: "" rl".., o Kvarn sven vårcl:entral ::::-..,.., :: :::J Mora Lsarett - 2S" ::J _. I r- Ludvika L",sare!t (l:: :::J o- V>!:!". H åk sberg -Länsarki II :::J Q V> -o V>!:!. Q :::J" ID,..,..., ID w So I s dan vård:entral G ran g!:\rde vård:entral '!!'vesta Lsarett H ect em ra v.rd::entral " m : C _. ::J '-o C cm '-o I-:orpen 3 t III -n Lan g sh',tian vard::en r;;jl ;;:: Li tn;;j v;rcl';entr " Lekancl v.rct::entral I I I III (i rsi5i vård x;mral 5,... '" 3 5 c..

6 -;7 I-', l, I-' l F al u lasatett Häslberg Höelskola C-=-3f=9e3d888 --= - -CJo -c=- -=- --=- -CJ -o;=. - -=- -CJ t.. ii an h 6'J'"1-T dvt"d t... u s i k k onse....-atoriet, ::J o.. vo c!". ::J (JQ m > o ::J, ::J o.. d. ::l 'Bl 01' vo!:!', (JQ :r m ri m Lan dstingshus + 'v'sll a T isk en... å... clcen1ral t-j o t"sl une '... årclcerrlral G r-:"'ck sbo... årclce:n1ral Svä-dsjö vånlcerrlrsl.j ak o I::sgådarna vårdcerr.rai K. arn S..' eden vårclcen:ral tl.1:. ra Lasarett Lud ":i k a Lasarett H å: sberg -L05n:S9lrki v So I si dan vånjcen1ral C.. ran g: årde vrdcen1ral..!!..../es1;a Lasarett H ed ern o t"a vårdcen:t"al Korpen Lån g shyttan vårdcen:ral _ i m el "-v'äfc cen1rai Leksan d v"'rclo.;,n1ral :;:) rsa... ård cen1ral :::: S =-> ::; a" =" =- ::: 2 ::::: = '" s:: l: <i : -I... :::l I C (]Q!--lo ! 3 c...!--lo!--lo < :., 3 --+! o:... C"'., C 7' :::l _. :::l (]Q _. -7' '., --., "'"

7 ;p Viktiga händelser under åre Fastighetsförvaltning - fortsatt kostnadseffell(tivt Fastighetsinvesteringar - y vårdbyggnad ( med flera pjekt. Totalt drygt mkr unae planperioden ytt driftavtal med LsD. Extern upphandling för 6 inhyrda förva ltade fastigheter. Avtalsskrivnin pågår. +6% i kostnader. "" \' Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter 5

8 Investerin ga r 2012 Fastigheter totalt 331,0 Varav de fem största investeringspjekten är; 318,8-12,2 Falu lasarett, VB 250,0 220,0-30, Säters sjukhus, Rättspsyk 10,0 10,0 Avesta lasarett, ombyggn Vårdcentral 7,5 7,5 Mora lasarett, Dagkirurgi 8,0 6,0-2, Mora lasarett, Kemlab 1,0 6,8 +5,8 / \' Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter 6

9 ffi? Investeringar i fastigheter E o M cy') o:::t Lf) li) r ') o M cy') o:::t Lf) o o o o o o o o o M M M M M M o o o o o o o o o o o o o o o \' Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter 7

10 An läggningsregister Vi anläggningsför när pjektet är färdigt lokalerna tas i bruk Vid samma tidpunkt startar vi det överenskomna ombyggnadstillägget alt n hyra vid större ombyggnader Vi har differentierad avskrivning ' Landstinget Dalarna Landstingsrastigheter 8

11 Differentierad avskrivning Stomme, grundläggning VB Byggnadsarbete Installationer St yr- regler, larm, IT, kök Inredning, möbler Genomsnittlig tid 40 år 30 år 20 år 10 år 3 år 20 år \' La ndstinget Dalarna Landstingsfastigheter 9

12 Anläggningsregister fortsättn lng Intern ränta motsvarande de 10 senaste ärens 10-åriga ränta på statsobligationer - dvs omsätts 1/10 per år Interna räntan blir trögrörlig och långsikti ivå ,93% Används dels som kalkylränta och dels so ränteberäkning på anläggningstillgångar Underlag/input för hyresberäkning La ndstinget Dalarna Landstingsfastighet er 10

13 Anläggningstillgångar per Mark Byggnader Hyresgästanpassningar i annans fastighet Pågående investeringar (varav pjekt i samband med VB 363 mkr) Totalt 14 mkr 1188 mkr 105 mkr 433 mkr mkr Landstinget Dalarna Landstingsfastighe"ler 11

Delårsrapport 1 april 2011

Delårsrapport 1 april 2011 maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2015-04-29 Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-04-29 kl 10.00 Plats: Masen, Landstingshuset

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Protokoll från Service nämnd ens sammanträde

Protokoll från Service nämnd ens sammanträde Landstinget DALARNA Landstingsservice PROTOKOLL Service nämnden Sammantr~de 2013-05-24 7-12 Sida 1 (9) Protokoll från Service nämnd ens sammanträde Tid: 2013-05-24 10.00-1 3.30 Plats: Lokal "Foajen" Restaurang

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 2 AFFÄRSPLAN 2013 2016 Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren 2012 2016. Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede ÅRSREDOVISNING 2010 VD kommentar När vi nu summerar 2010 kan vi se att det varit ett ganska bra år för Härjegårdar. Vår verksamhet generade en vinst

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året

Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner.

Läs mer