Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen"

Transkript

1 Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med 25,8 Mkr (10,3). Resultat exklusive realisationsvinster Periodens resultat exklusive realisationsvinster ökade med 15,7 Mkr till 44,1 Mkr (28,4). Händelser efter periodens utgång Avtal har träffats om försäljning av tomträtter och arrenderätter med byggnader inom stormarknadsområdet Brommastaden för 330 Mkr. Affären ger en realisationsvinst på cirka 10 Mkr. Prognos för helåret 1999 För 1999 förväntas ett resultat i storleksordningen 85 Mkr (64,7) exklusive realisationsvinster. Med hittills genomförda fastighetsförsäljningar innebär det ett resultat efter skatt i storleksordningen 120 Mkr (78,0) vilket motsvarar 5,10 (3,32) kronor per aktie. (Inom parentes anges jämförelsevärden för motsvarande period föregående år). PRESSMEDDELANDE Antal sidor: 6 Från Anders Diös AB (publ), Box 116, Uppsala. Tel Fax För information, kontakta koncernchef Per Uhlén.

2 2 Koncernen Verksamheten Anders Diös AB (publ) är moderbolag till fastighetsbolag med ett fastighetsinnehav koncentrerat till Uppsala, Stockholm och Gävle/Dala samt serviceföretag verksamma framförallt inom teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Diös fastighetsbestånd har en total uthyrbar yta om ungefär kvm varav cirka hälften är kommersiella fastigheter och hälften är bostäder. Resultat Periodens resultat exklusive realisationsvinster förbättrades med 15,7 Mkr till 44,1 Mkr (28,4). Försäljning av fastigheter har genomförts för 1 335,7 Mkr (71,1) med en realisationsvinst på 25,8 Mkr (10,3). Periodens resultat efter skatt blev 69,9 Mkr (38,7). Omsättning Nettoomsättningen minskade till 390,3 Mkr (431,5). Hyresintäkterna minskade med 42,3 Mkr till 356,6 Mkr (398,9). Den minskade omsättningen beror på försäljningen av det holländska fastighetsbeståndet som fullföljdes i januari Hyresintäkterna i Sverige uppgick till 345,0 Mkr (345,0). I jämförelsesiffran för motsvarande period föregående år ingår 2,1 Mkr avseende förtidslösen av hyreskontrakt. Finansnetto Finansnettot har jämfört med motsvarande period föregående år förbättrats med 36,2 Mkr till 114,0 Mkr ( 150,2). Förbättringen förklaras främst av försäljningen av det holländska fastighetsbeståndet samt av en lägre räntenivå. I finansnettot ingår räntebidrag med 2,4 Mkr (2,6). Investeringar Investeringar i fastigheter uppgick till totalt 348,1 Mkr (64,8) varav 46,3 Mkr (64,8) avser ombyggnad av fastigheter. Den 1 juni förvärvades kvarteret Svava i centrala Uppsala för 301,8 Mkr inklusive lagfartskostnad. Fastighetens totala uthyrbara yta uppgår till cirka kvm, varav kvm är butiker och restauranger, kvm bostäder samt kvm kontor, hotell och parkeringshus. Förvärvet ger en initial direktavkastning på cirka 6,5 procent. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 4,0 Mkr (3,4). Försäljningar Försäljningen av Berlinfastigheten fullföljdes den 30 juni Diös kvarstår tillsvidare som låntagare för lån i fastigheten på drygt 100 Mkr och lånar i sin tur ut motsvarande belopp till köparen av fastigheten. Med detta förfarande undviker Diös en extra lösenkostnad för fastighetslånen p g a tidigare erhållen skattesubvention. En tidigare gjord reservering för detta har därmed kunnat lösas upp och realisationsvinsten på försäljningen av fastigheterna utomlands ökar därmed med 5,2 Mkr. Koncernens fakturering och resultat per verksamhetsområde Mkr Omsättning Resultat Helår Verksamhetsområde Fastigheter, lokaler i Sverige 182,9 184,1 370,7 106,1 105,4 219,0 Fastigheter, bostäder i Sverige 162,1 160,9 320,8 71,3 61,5 138,8 Fastigheter, lokaler i utlandet 11,6 53,9 109,9 7,5 44,8 85,6 Serviceföretag 33,7 32,6 63,5 5,1 8,0 12,4 Centraladministration 7,9 7,4 17,2 390,3 431,5 864,9 182,1 212,3 438,6 Avskrivningar 24,0 33,7 78,5 Finansiella poster 114,0 150,2 295,4 Resultat exklusive realisationsvinster 44,1 28,4 64,7 Resultat försäljning av fastigheter och aktier 25,8 10,3 13,3 Skatt Resultat efter skatt 69,9 38,7 78,0 Helår

3 3 Koncernens resultat kvartalsvis per verksamhetsområde Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Verksamhetsområde Fastigheter, lokaler i Sverige 54,3 51,8 57,5 56,1 53,3 52,1 Fastigheter, bostäder i Sverige 36,2 35,1 37,7 39,6 33,4 28,1 Fastigheter, lokaler i utlandet 1,6 5,9 15,8 25,0 21,6 23,2 Serviceföretag 2,9 2,2 5,3 0,9 5,2 2,8 Centraladministration 5,1 2,8 2,0 7,8 3,0 4,4 89,9 92,2 114,3 112,0 110,5 101,8 Avskrivningar 12,2 11,8 29,8 15,0 17,0 16,7 Finansiella poster 53,8 60,2 69,4 75,8 74,4 75,8 Resultat exklusive realisationsvinster 23,9 20,2 15,1 21,2 19,1 9,3 Resultat försäljning av fastigheter och aktier 5,2 20,6 0,8 3,8 10,3 0,0 Skatt Resultat efter skatt 29,1 40,8 14,3 25,0 29,4 9,3 Fastigheter, lokaler i Sverige Uthyrningsgraden, baserad på hyresintäkter, uppgår till 93,0 procent (92,1). Fastigheter, bostäder i Sverige Uthyrningsgraden, baserad på hyresintäkter, uppgår till 99,0 procent (98,6). Fastigheter, lokaler i utlandet I årets siffror ingår de holländska fastigheterna endast 21 dagar då dessa fastigheter såldes den 22 januari. Endast den tyska fastigheten ingår hela perioden. Eget kapital Synligt eget kapital uppgår till 788,6 Mkr (703,9). Soliditeten, beräknad som andel synligt eget kapital av balansomslutningen, uppgår till 15,8 procent (12,2). Justerat eget kapital, baserat på fastighetsvärden per med tillägg för gjorda investeringar och med undervärde i lån beräknade på samma sätt som i årsredovisningen, uppgår per till Mkr vilket motsvarar 64 kronor per aktie. Justerad soliditet uppgår per till 26,5 procent. Likviditeten Koncernens disponibla likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade krediter uppgår till 489,5 Mkr (321,1). Lånestruktur och medelräntor Medelräntan för den svenska lånestocken uppgår till 5,7 procent (6,7) och den genomsnittliga räntebindningstiden till 22 månader (24). I utlandet kvarstår två lån på sammanlagt 102,5 Mkr som löper till 2002 med en ränta på 7,6 procent. Köparen av Berlinfastigheten har erhållit ett lån av Diös på 119 Mkr till en ränta på 6 procent. Som säkerhet för lånet, som löper i högst 24 månader, har förutom fastighetsinteckningar erhållits bankgaranti på 10 procent av lånebeloppet. Valutaexponering Det egna kapitalet i utlandsbolaget uppgår till 69,7 miljoner holländska gulden (MNLG). I samband med försäljningen av de utländska fastigheterna har 65 MNLG växlats till svenska kronor vilket innebär att den totala valutaexponeringen uppgår till 4,7 MNLG vilket motsvarar ca 19 Mkr. Finanspolicy Styrelsen har ändrat kravet på genomsnittlig räntebindningstid i finanspolicyn från 1,5 3 år till 1 3 år för att möjliggöra en utökad kortfristig upplåning.

4 4 Räntebindningstider för lån i Sverige ( ) Kreditbelopp Andel Medelränta Förfall Mkr % % Löpande krediter 723,0 18,7 3, (juli-september) 317,4 8,2 5, (oktober-december) 217,9 5,7 5, ,2 20,2 7, ,9 12,2 6, ,6 11,9 5, ,6 15,9 5, ,7 3,6 4, och framåt 137,6 3,6 4,5 Totalt 3 855,9 100,0 5,7 Moderbolaget Moderbolagets resultat efter skatt blev 24,3 Mkr ( 24,4). I periodens resultat ingår realisationsvinster med 0,0 Mkr (3,3) samt utdelning från dotterbolag med 35,0 Mkr (0). Nettoomsättningen har under perioden uppgått till 8,0 Mkr (3,7). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgår till 112,0 Mkr (159,1). Investeringar har gjorts med 0,4 Mkr (0,3). Koncernens resultaträkning i sammandrag Mkr Januari-juni Januari-juni Helår Nettoomsättning 390,3 431,5 864,9 Rörelsekostnader 200,3 211,7 409,1 Avskrivningar 23,8 33,6 78,0 Bruttoresultat 166,2 186,2 377,8 Centraladministration 7,9 7,4 17,2 Avskrivning centraladministration 0,2 0,2 0,5 Resultat försäljning av fastigheter och aktier 25,8 10,3 13,3 Rörelseresultat 183,9 188,9 373,4 Finansiella poster 114,0 150,2 295,4 Resultat efter finansiella poster 69,9 38,7 78,0 Skatt Resultat efter skatt 69,9 38,7 78,0 Koncernens balansräkning i sammandrag Mkr juni 30 juni 31 december Tillgångar Fastigheter i Sverige 4 533, , ,9 Fastigheter i utlandet 1 219, ,3 Övriga anläggningstillgångar 17,2 191,0 19,0 Övriga omsättningstillgångar 169,7 63,4 48,0 Kassa och bank 259,4 166,1 203,5 Summa tillgångar 4 980, , ,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 788,6 703,9 753,4 Räntebärande skulder 3 958, , ,2 Icke räntebärande skulder 233,1 284,2 248,1 Summa eget kapital och skulder 4 980, , ,7

5 5 Nyckeltal Januari-juni Januari-juni Helår Fastigheternas direktavkastning, % 8,3* 7,9 7,8 Räntebärande nettoskuld, Mkr 3 569, , ,7 Soliditet, % 15,8 12,2 13,0 Skuldsättningsgrad, ggr 5,0 6,8 6,4 Räntetäckningsgrad, ggr 1,5 1,3 1,2 Data per aktie Resultat per aktie, kr 2,97 1,64 3,32 Synligt eget kapital per aktie, kr 33,52 29,92 32,02 Börskurs vid periodens utgång, kr 49,50 50,00 47,50 Antal aktier i tusental vid periodens utgång * Direktavkastningen för januari-juni 1999 avser de svenska fastigheterna då huvuddelen av fastigheterna utomlands såldes den 22 januari För begrepp och definitioner se årsredovisningen Kassaflödesanalys Mkr Januari-juni Januari-juni Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 68,1 62,2 143,2 Förändring av rörelsekapital 135,5 16,3 29,9 Kassaflöde från löpande verksamheten (A) 67,4 45,9 113,3 Investeringar i anläggningstillgångar 352,1 68,2 170,3 Försäljning av fastigheter och aktier 1 294,3 71,1 73,0 Omräkningsdifferens utländska fastigheter 71,9 3,1 126,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten (B) 1 014,1 0,2 224,0 Kassaflöde efter investeringar (A+B) 946,7 45,7 110,7 Förändring av räntebärande skulder 856,8 43,9 25,0 Förändring av långfristiga fordringar 1,3 1,6 172,4 Utdelning 23,5 Övriga förändringar 11,8 4,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten (C) 890,8 42,3 151,5 Förändring av likvida medel (A+B+C) 55,9 3,4 40,8 Likvida medel vid periodens början 203,5 162,7 162,7 Periodens förändring av likvida medel 55,9 3,4 40,8 Likvida medel vid periodens slut 259,4 166,1 203,5 varav klientmedel 93,4 52,1 118,8 Outnyttjad del av checkräkningskredit 323,5 207,1 355,9 Tillgängliga medel vid periodens slut 489,5 321,1 440,6 Ägarbilden De största aktieägarna och deras procentuella andel av det totala antalet röster och aktier enligt VPC 10 största aktieägarna Antal aktier och röster % röster och kapital Länsförsäkringar Wasa Liv ,0 Nordico Aktiebolag ,9 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt ,8 Akademitryck AB ,5 S-E Banken Fonder AB ,4 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,1 AMF Sjukförsäkrings AB ,6 MSF-Mutual European Fund ,2 Thomas Hopkins ,0 FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt ,0 Summa ,5 Övriga aktieägare ,5 Totalt aktieägare ,0

6 6 Händelser efter periodens utgång Avtal har träffats med KF Fastigheter om försäljning av tomträtter och arrenderätter med byggnader inom stormarknadsområdet Brommastaden vid Bromma flygfält. Den uthyrbara ytan omfattar drygt kvm. Försäljningspriset är 330 Mkr vilket är i nivå med senast externt bedömt marknadsvärde. Tillträde sker den 1 september Affären ger en realisationsvinst på cirka 10 Mkr. Diös löpande resultat förändras inte av försäljningen. Genom affären lämnar Diös sitt enda stormarknadsområde. Framtiden Prognos för helåret 1999 För 1999 förväntas ett resultat i storleksordningen 85 Mkr (64,7) exklusive realisationsvinster. Med hittills genomförda fastighetsförsäljningar inklusive försäljningen av Brommafastigheterna innebär det ett resultat efter skatt i storleksordningen 120 Mkr (78,0) vilket motsvarar 5,10 (3,32) kronor per aktie. Delårsrapport januari - september 1999 Delårsrapport för perioden januari - september 1999 publiceras den 28 oktober Uppsala den 26 augusti 1999 Per Uhlén Verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation från Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Uppsala den 26 augusti 1999 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Göran Tidström Auktoriserad revisor Eva Blom Auktoriserad revisor

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké Årets resultat efter skatt uppgick till 3 423,2 mnkr (1 333,9), motsvarande 16,60 kronor per aktie (6,47). Försäljningen av World Trade Center Stockholm inklusive förvaltningsresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer