3 Redovisning från kommunens bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Redovisning från kommunens bolag"

Transkript

1 3 Redovisning från kommunens bolag 54

2 Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Dingle Industrilokaler AB Bolaget ägs till 51 % av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Bolaget ägs till 20,6 % av Munkedals Kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att, omhänderta, transportera och/eller behandla avfall och driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Munkedals kommun Munkedals bostäder AB (100%) Ordförande: Per-Arne Brink (s) VD: Lars Johansson Omslutning: 28 mkr Antal anställda: 13 Dingle Industrilokaler AB (51%) Ordförande: Per-Arne Brink (s) Omslutning: 2 mkr Antal anställda: 1 (20.6%) Ordförande: Stig Nilsson Omslutning: 60 mkr Antal anställda:

3 Munkedals bostäder AB MUNKEDALS BOSTÄDER AB Ordförande: Per-Arne Brink Verkställande direktör: Lars Johansson Resultaträkning 2004 (belopp i mkr) Intäkter 27,5 27,6 Kostnader -20,7-20,0 Avskrivningar -2,3-2,3 Jämförelsestörande poster 0,0-2,8 Rörelseresultat 4,5 2,4 Finansiella poster -3,8-4,4 Uppskjuten skatt -0,5-0,4 Årets resultat 0,2-1,6 Balansräkning 2004 Anläggningstillgångar 125,3 121,0 Omsättningstillgångar 5,6 9,8 Summa tillgångar 130,9 130,8 Eget kapital 14,1 14,0 Långfristiga skulder 110,7 111,7 Kortfristiga skulder 6,0 5,1 Summa eget kapital och skulder 130,9 130,8 Sammanträden Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Organisationsanslutning Munkedals Bostäder AB har under året varit ansluten till: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO Husbyggnadsvaror HBV Förening u.p.a. Allmänt om verksamheten Munkedals bostäder AB, som äger bostadslägenheter och lokaler till en sammanlagd debiterbar yta om m2, ägs till 100% av Munkedals kommun. Bolaget har enligt bolagsordningen som främsta uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Förutom de egna fastigheterna i utför bolaget tillsyn och skötsel av ca m2 lokaler och bostäder på uppdrag av Munkedals kommun. Bolaget säljer också värme till de kommunala fastigheterna som är anslutna till bolagets panncentral på Brudåsområdet Fastighetsförvaltningen bedrivs i huvudsak med egen personal. Fastighetsförvaltning Förvärv & avyttringar Under har inga förvärv eller avyttringar av fastigheter skett. Investeringar i energibesparande åtgärder har gjorts med 6,5 mkr. På jonsängsområdet har 7 värmepumpar för frånluftsåtervinning installerats vilket beräknas ge en årlig energibesparing på 1000 MWh. Förvaltade fastigheter Antal m 2 Egna fastigheter: Bostäder Lokaler Garage Kommunala fastigheter: Skolfastigheter Vårdfastigheter Industrifastigheter Förvaltningsfastigheter Idrottsfastigheter Bostadsfastigheter Övr. fastigheter Bolaget och Munkedals kommun har den 1 juli tecknat ett nytt förvaltningsavtal som löper till den 30 september

4 forts. Munkedals bostäder AB Underhåll Under året har bolaget genomfört fastighetsunderhåll för 2,6 mkr (2,5) vilket motsvarar 79,86 kr/m2 bostadsoch lokalyta. Lägenhetsunderhållet ligger på en fortsatt god nivå och svarar för 57% av det totala underhållet. Underhållskostnaderna har fördelats enligt följande: Tkr Bostäder Lokaler 30 Gemensamma utrymmen 239 Markanläggningar 231 Värmeanläggningar 51 Ventilationsanläggningar 150 El- och teleinstallationer 12 Hissar 111 Fasader och yttertak 205 Vatten- och sanitetsanläggningar 8 Övrigt 89 Marknad Trots att bostadssökandet har varit relativt konstant under de senaste åren har den genomsnittliga vakansgraden för år ökat för andra året i rad till 4,2 % (3,3). Det är fortsatt svag efterfrågan på bostäder i Hedekas samt att ett ökande antal som tackar nej till lägenhetserbjudande som påverkar vakansgraden. Årets hyresbortfall uppgår för bostadslägenheter till 1,1 mkr (0,9) vilket motsvarar 4,9 % (4,2) av grundhyran. Det totala hyresbortfallet inklusive lokaler och garage uppgår till 1,2 mkr (1,0) vilket utgör 4,8 % (4,1) av grundhyran. Bolaget gör bedömningen att efterfrågan på bostadslägenheter kommer att ligga på nuvarande nivå även under det kommande året. Förhandlingar avseende 2006 års hyror avslutades i januari 2006 och resultatet blev en höjning av bostadshyrorna med i genomsnitt 0,94 %. Under 2006 kommer därmed nivån på den genomsnittliga hyran för bolagets bostäder att vara 749,33 kr/m2. Ekonomi Finansiering Tack vare årets vinst ökar soliditeten marginellt till 10,83 % (10,68). Bolagets låneskuld till kreditinstitut uppgår den 31 december till 111,5 mkr. Under året har amorteringar gjorts med 1,0 mkr. Av den totala låneskulden har 106,8 mkr kommunal borgen som säkerhet. Planerade investeringar innebär att bolaget kommer att öka sin upplåning under Efter omläggning av lån har de finansiella kostnaderna har fortsatt att sjunka och bolagets genomsnittliga låneränta uppgick den 31 december till 3,08 % (3,74). Likviditet Likviditeten har sjunkit på grund av bolagets egenfinansierade investeringar och balanslikviditeten uppgick den 31 december till 94% (191). Avtalade outnyttjade krediter uppgår till 5,0 mkr. Resultat Årets vinst uppgår till 200 tkr (-1 562). Direktavkastningen, räknat som driftnettot i förhållande till fastigheternas bokförda värde, är något lägre än föregående år och uppgår för till 5,8 % (6,7). Hyresförhandlingar Hyresförhandlingarna för Munkedals Bostäder AB avseende år resulterade i en höjning av hyran på bostadslägenheter med i genomsnitt 2,0 % (2,98). Under år har därmed den genomsnittliga hyresnivån i bolaget uppgått till 742,63 kr/m2 (729,31). 57

5 forts. Munkedals bostäder AB Femårsöversikt Fastighetsbestånd den 31/12 Bostäder, antal Bostäder, m Lokaler, antal Lokaler, m Garageplatser, antal Bokfört värde fastigheter, kr/m Förvaltning Genomsnittshyra bostäder, kr/m Genomsnitt vakanser, % av antal lgh 4,4 4,0 2,0 2,5 4,2 Anställda, antal årsarbetare 8,22 8,22 8,32 12,77 12,6 Driftnetto, kr/m Underhållskostnader, kr/m Ekonomi Soliditet, % 4,82 10,32 11,00 10,68 10,8 Balanslikviditet, % Direktavkastning, % 7,6 6,5 7,3 6,7 5,8 Avkastning på tot. kapital, % 5,2 4,3 4,9 2,1 3,5 Avkastning på eget kapital, % 2,4-3,6 4,3-11,8 1,4 Låneskuld, kr/m Genomsnittsränta, % 5,31 4,88 4,53 4,13 3,4 Skuldränta brutto, kr/m Räntebidrag, kr/m Driftnetto: Bruttoresultat exklusive avskrivningar. Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Direktavkastning: Driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Avkastning på tot. kapital: Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutningen. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittsränta: Räntekostnaden i förhållande till genomsnittlig lång- och kortfristig skuld. 58

6 Dingle Industrilokaler AB DINGLE INDUSTRILOKALER AB Ordförande: Per-Arne Brink Resultaträkning 2004 (belopp i tkr) Intäkter Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Balansräkning 2004 (Belopp i mkr) Anläggningstillgångar 58,1 59,0 Omsättningstillgångar 1,7 1,9 Summa tillgångar 59,9 60,9 Eget kapital 16,2 16,4 Långfristiga skulder 36,1 37,0 Kortfristiga skulder 7,6 7,5 Summa eget kapital och skulder 59,9 60,9 Verksamhetsberättelse Dingle Industrilokaler AB bildades i september år 2000 och har som uppgift att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Bolaget ägs till 51 % av kommunen och till 49 % av New Wave Group AB. Ordförande: Stig Nilsson Verkställande direktör: Roland Fornum Resultaträkning 2004 (belopp i tkr) Intäkter Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning 2004 (Belopp i mkr) Anläggningstillgångar 22,1 20,5 Omsättningstillgångar 32,5 30,8 Summa tillgångar 54,6 51,3 Eget kapital 34,5 31,9 Obeskattade reserver 4,8 4,5 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 15,3 14,9 Summa eget kapital och skulder 54,6 51,3 Verksamhetsberättelse bildades hösten 1981 som en följd av att Lysekils och Sotenäs kommuner beslutat om samverkan rörande omhändertagande av avfall. Sedan januari 2001 ingår också Tanums kommun i denna samverkan och från även Munkedals kommun. Munkedals kommuns ägarandel uppgår till 20,6%. 59

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 3 Organiationsanslutning, försäkringar 3 Förvaltningsberättelse Hyror och ekonomi 4 Flerårsöversikt och nyckeltal 6 Fastighetsförvaltning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012 Årsredovisning 2011 VD har ordet Oj vad tiden går snabbt! Redan har ett år till passerat. Frågan är om man någon gång kan lära sig att ett år inte är längre än just så här? I det skenet är det extra anmärkningsvärt

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2009 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljö- och kvalitet 9 Marknad/ekonomi 10 Resultaträkning

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede

www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede www.harjegardar.se Postgatan 13, Storgatan 24 i Hede ÅRSREDOVISNING 2010 VD kommentar När vi nu summerar 2010 kan vi se att det varit ett ganska bra år för Härjegårdar. Vår verksamhet generade en vinst

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10.

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Tillgångar 8 Eget kapital & skulder 9 Finansieringsanalys 10 Noter 12 Besöksadress Ängbyvägen 8 Postadress 741 75 Knivsta Tel 018-34 70 00

Läs mer

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010 Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer