Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Bertil Köhler (S) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Bertil Köhler (S) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V)"

Transkript

1 (17) PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Bertil Köhler (S) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Caj Olsson, VD Hagforshem AB, 14 JUSTERING Nämndsekretariatet UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande

2 Dnr Erbjudande om särskild avtalspension Hagfors kommun har under ett antal år arbetat med en anpassning av den kommunala verksamheten mot bakgrund av ett relativt högt kostnadsläge samt kommunens befolkningsutveckling. Personalförändringar har genomförts i samtliga verksamheter och inneburit att antalet tjänster minskat. En av åtgärderna som Hagfors kommun som arbetsgivare vidtagit är erbjudan om förtida pensionering genom s k särskild avtalspension. Inom de verksamheter som organisatoriskt sorterar under barn- och bildningsnämndens ansvarsområde har neddragningar av personal genomförts genom indragning av vakanta tjänster, minskat antal tjänster, uppsägningar och erbjudanden om särskild avtalspension. Ett led i denna anpassning är att erbjuda (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) särskild avtalspension från och med Anledningen till detta är att en övertalighet finns inom nämnda yrkeskategori inom barn- och bildningsnämndens verksamhetsområde. Erbjudandet om särskild avtalspension innebär för den enskilde medarbetaren pensionsförmån om 75 % av grundlönen till och med 65 års ålder. Personalchef Richard Bjöörn och barn- och bildningschefen Björn Dahlins skrivelse Beslut Personalorganet beslutar att erbjuda (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) särskild avtalspension från och med

3 Rapport från Hagforshem AB Caj Olsson, vd för Hagforshem AB, avlägger månadsrapport. Beslut Månadsrapporten godkänns. Utifrån rapporten ska Hagforshems vd vid nästa sammanträde rapportera om vilka åtgärder som behövs för att uppnå ett starkare resultat på sikt.

4 Budgetuppföljning kommunstyrelsen, januari-februari 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget Jan-feb Redovisn. jan-feb Årsbudget Prognos helår Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Partistöd Revision Kommunledning och gemensam adm Gemens. verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum Räddningstjänst och samhällsskydd Rivningskostnader 61 Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande kostnader/intäkter Reserverat till löneökningar Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa kommunstyrelsen Sammanfattning: Efter februari månad uppvisar resultatet en stor positiv avvikelse mot budget. Inom verksamheterna finns flera både positiva och negativa avvikelser för perioden. Orsaken är till största delen avvikelser mellan periodisering av budget och utfall. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar. Rapporten godkänns.

5 Budgetuppföljning januari-februari 2010 med prognos för helåret För perioden januari-februari är nämndernas förbrukning totalt 11,7 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett budgetöverskridande med 3,1 miljoner. Den största orsaken till avvikelsen är att kapitalkostnaderna ännu inte är bokförda, motsvarande ca 8,5 miljoner, övrig avvikelse beror på skillnad i periodisering av budget och utfall. Med utgångspunkt från nämndernas prognoser för helåret, kraftigt reviderad skatteunderlagsprognos och ett något högre ränteläge m.m. kan årets resultat för kommunen förväntas bli 0,1 miljoner, vilket innebär ett resultat som är 4,8 miljoner bättre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Barn- och bildningsnämnden (barn- och ungdomsvård) -2,5 Mkr * Äldreomsorg (särskilt boende) -0,7 Mkr * Skatteintäkter Skatteintäkter +8,8 Mkr * Generella statsbidrag -0,3 Mkr * Fastighetsavgift +1,0 Mkr * Finansiella kostnader -1,6 Mkr Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Rapporten godkänns. Verksamheterna uppmanas till att hålla sig inom givna ramar i budget 2010.

6 Dnr Fullmakt beträffande uttag från bank- och plusgiro m.m. Tidigare beslut om vilka personer som äger underteckna och kontrasignera kvitton och anvisningar på uttag från bank- och plusgirokonton behöver förnyas. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut , 13, gällande fullmakt för uttag från bank- och plusgirokonton. Kvitton och anvisningar på uttag från Hagfors kommuns jämte av kommunen förvaltade donationsfonders bank- och plusgirokonton skall från och med undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael Dahlquist, kommunchef Jan Lilja, ekonomichef Jonas Nilsson, ekonom Stefan Eriksson, ekonom Helén Källvik, eller ekonom Jennie Björk med kontrasignation av handläggare Stig Halvardsson ekonomiassistent Desireé Walstad ekonomiassistent Carin Siivola, eller ekonomiassistent Anna Danielsson. tillträde till kommunens bankfack äger, var för sig: kommunstyrelsens ordförande Mikael Dahlquist, kommunchef Jan Lilja, ekonomichef Jonas Nilsson, ekonom Stefan Eriksson, ekonom Helén Källvik, eller ekonom Jennie Björk.

7 Dnr Viljeyttring ökad etnisk mångfald Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för integrationsfrågor har uppdragit åt dess att ta fram en viljeyttring för det fortsatta arbetet inom integrationsområdet. Syftet är att gemensamt och i linje med det regionala utvecklingsprogrammet verka för att Värmland ska attrahera en ökad andel personer med utländsk bakgrund och i synnerhet nyanlända invandrare att bo och arbeta i länet. Vi ska gemensamt arbeta för att Värmland ska kännetecknas av ett öppet och tillåtande klimat där all mångfald skall ses som en tillgång. Länsstyrelsens skrivelse Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Hagfors kommun ställer sig bakom Viljeyttring gällande ökad etnisk mångfald i Värmland.

8 Dnr Yttrande över rapport från kommunrevisorerna avseende uppföljning av tidigare granskning av internkontroll rörande förtroendepåverkande risker Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för yttrande överlämnat revisionsrapport, daterad november 2009, avseende uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll rörande förtroendepåverkande risker. I den granskning som genomfördes år 2006 föreslogs ett antal rekommendationer till åtgärder som har följts upp i denna rapport. Följande punkter granskades: 1. Skriftlig rutinbeskrivning för handläggning av ersättningar till förtroendevalda bör upprättas. Svar: En rutinbeskrivning för handläggning av arvoden skall utarbetas av nämndsekretariatet under våren 2010 och utgöra ett komplement till årsarvoden för förtroendevalda. 2. Skriftligt intyg gällande förlorad arbetsförtjänst bör införas i syfte att minska riskerna för att förtroendevalda uppbär dubbla arvoden, dels från ordinarie arbetsgivare, dels från kommunen. Svar: I Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hagfors kommun antagna av kommunfullmäktige , anges att den förtroendevalde är anförtrodd att själv styrka riktigheten av lämnade uppgifter. 3. Det finns inga fastställda normer för hur ersättningar för förlorade pensionsoch semesterförmåner skall beräknas i samband med ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ett förslag är att upprätta en schablon för beräkning av dessa ersättningar. Svar: Enligt personalenheten tillämpas en schablon vid beräkning av ersättningar för förlorade pensions- och semesterförmåner motsvarande 4,25 % av förlorad arbetsförtjänst. Ersättningar understigande 100 kr utbetalas ej.

9 19 forts Nämnderna och styrelsen är skyldig att kontrollera om rutinerna efterlevs, detta gäller inte enbart attestering av fakturor. Deloitte anser att kommunen bör ta fram en skriftlig policy eller ett reglemente för hantering av intern- och extern representation. Kommunen bör dessutom införa interna kontroller för att säkerställa att skriftliga policyn och reglementen efterlevs. Svar: I samband med attestering av fakturor avseende intern- eller extern representation krävs en skriftlig kommentar som beskriver syftet med representationen. Någon policy eller något reglemente för hur kommunen i övrigt hanterar representation finns inte framtaget mot bakgrund av att omfattningen, av tradition, är begränsad och restriktiv. 5. Kommunen bör se över attestrutinerna vid betalning av fakturor kopplade till kommunens kreditkort och säkerställa att attest sker på korrekt sätt. Samma person som gjort inköpet skall inte själv attestera sina fakturor. Svar: Attestrutiner som avser fakturor i allmänhet gäller även för kreditkort vilket innebär att den som gör ett inköp skall inte själv granska och attestera en faktura. Det skall finnas en granskningsattest utöver beslutsattest. 6. Deloitte anser att kommunen bör ta fram en skriftlig policy eller reglemente för hantering av kreditkort. Ett förslag att förbättra dessa rutiner kan vara personliga kreditkort, vilka ofta tillämpas inom näringslivet. Svar: Mot bakgrund av det begränsade antalet kreditkort som finns inom kommunen, totalt 6 st, varav ett finns för utlåning vid ekonomikontoret, upplevs det inte som något problem att följa upp och kontrollera nyttjandet. Ekonomikontoret har på grund härav valt att i dagsläget inte prioritera något framtagande av en skriftlig policy/reglemente för kreditkort. Kommunrevisionens rapport Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Kommunstyrelsen överlämnar yttrandet till kommunrevisionen.

10 Dnr Bröllopsgåva Med anledning av bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling i juni 2010 har landshövding Eva Eriksson föreslagit att länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen ger en gemensam bröllopsgåva bestående av ett påslakanset med tillhörande örngott, tillverkat av 100 procent vitt lin av Klässbols linneväveri. Kostnad per kommun förutsatt att samtliga länets kommuner deltar, är ca kronor (exkl. moms). Landshövdingen i Värmlands läns skrivelse Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Hagfors kommun beslutar delta i gemensam bröllopsgåva från Värmland bestående av påslakanset från Klässbols linneväveri. Kostnaden kronor belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

11 Dnr Ansökan om bidrag till film (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) studerande Film/Regi på Molkoms Folkhögskola har inkommit med ansökan om bidrag/sponsring för produktion av en kortfilm kring temat kan en publik förlåta en man som begått ett brott bara för att han ångrar sig och är villig att förlåta sig själv?. (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) skrivelse Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om bidrag/sponsring för angivet ändamål, medel saknas.

12 Dnr Inbjudan till deltagande i EU-projekt finnskogarna.com Hagfors kommun har av Ludvika kommun erbjudits att som en av 27 kommuner med skogsfinsk historia, ingå i ett EU-projekt för att utveckla turism baserad på finnskogskulturen. En ansökan om medfinansiering till projektet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen , 15, varvid kommunstyrelsen beslutade tacka nej till deltagande med motiveringen att de besöksmål inom Hagfors kommun som identifierats med tydlig profil mot skogsfinsk kultur och historia ej hade något uttalat intresse av att engagera sig inom avsedda insatsområden. Ludvika kommuns skrivelse Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Kommunstyrelsen tackar nej till deltagande i EU-projektet finnskogarna.com.

13 Dnr Svar på motion om att uppmärksamma inflyttade och nyfödda i Hagfors kommun Motionären föreslår att inflyttade och nyfödda uppmärksammas på något sätt. Denna fråga har diskuterats tidigare och det är bra att det aktualiseras igen. Undertecknad delar motionärens ambition och under 2010 kommer det att utarbetas ett välkomstpaket vars innehåll vänder sig till nyinflyttade, nyetablerade företag samt nyfödda. Hans Liljas skrivelse ordförande Mikael Dahlqvists skrivelse Kommunfullmäktige ställer sig bakom skrivelsen och anser därmed motionen besvarad.

14 Dnr Val av representant till kommunens fiskevårdsföreningar Kommunstyrelsen beslutar att som representant till kommunens fiskevårdsföreningar utse Sten-Inge Olsson (S) för tiden t.o.m

15 Anmälningar Dnr vice ordförande: Överklagande av Vägverkets beslut om sänkta hastigheter på riksväg 62 Dnr Kristinehamns kommun: Inrättande av gemensam drifts- och servicenämnd Dnr Sunne kommun: Inrättande av gemensam drifts- och servicenämnd Dnr ordförande: Svar på skrivelse från (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) Dnr Länsrätten i Värmlands län: Underrättelse om möjlighet till yttrande Dnr Kommunchefen: Svar till Länsrätten Dnr Förvaltningsrätten i Karlstad: Dom i överprövning enligt lagen om offentlig upphandling Dnr Handling 4 ordförande: Medfinansieringsintyg Hälso- och breddidrottsturism Dnr Ekshärads företagare: Om räddningstjänsten i Ekshärad Dnr Länsstyrelsen Värmland: Uppföljning av farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor Dnr Beredskapssamordnaren: Svar till Länsstyrelsen om uppföljning av farlig verksamhet

16 25 forts Dnr ordförande: Bidrag till annons om Kulturnatta. Dnr Inköpssamordnaren: Avslag på begäran att få ut handlingar Dnr Kammarrätten i Göteborg: Överklagan på Hagfors kommuns beslut Dnr Inköpssamordnaren: Bekräftelse på avslag av begäran om att ta del av handling Dnr Kammarrätten i Göteborg: Begäran om delegeringsordning Dnr Inköpssamordnaren: Översändande av delegeringsförteckning för Hagfors kommun Dnr (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Öppet brev om elöverkänslighet Dnr Lars Nyborg (C) och Magnus Hynell (FP): Utlyftande av ärende i barn- och bildningsnämnden Dnr ordförande: Svar till Lars Nyborg (C) och Magnus Hynell (FP) Dnr Länsstyrelsen Värmland: Inspektionsprotokoll gällande överförmyndaren Dnr Hagfors Näringslivsstiftelse: Årsredovisning Dnr Handling 123 Länsstyrelsen Värmland: Bostadsmarknadsenkäten 2010 Dnr Handling 16 Plan- och bygglovhandläggaren: Svar på bostadsmarknadsenkäten

17 25 forts Dnr Handling 12 Tekniska enheten: Samrådsyttrande vindkraftsplan, Karlstads kommun Dnr Handling 13 SmåKom, Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ekonomiska förening, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner: Sveriges sårbarhet oacceptabel Dnr Handling 14 Sveriges Kommuner och Landsting: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd til implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Dnr Handling 15 Värmlands Läns Vårdförbund: Granskning av styrning och ledning av Beroendecentrum Dnr Handling 18 Organiserade Aspergare: Öppet brev till Sveriges alla kommuner Dnr Handling 21 Sverigefinska riksförbundet: Förverkligande av minoritetspolitiska rättigheter för sverigefinnar Dnr Handling 22 Migrationsverket: Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2010 och 2011 Dnr Handling 23 Leader växtlust: Årsredovisning för ideella föreningen Leader Växtlust Värmland Dnr Handling 24 Bergsmän och bruksfolk: I bergsmännens fotspår

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17

Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17 2010-11-15 1 (18) 94-107 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-11.35 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21 1 (12) 106-115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21 1 (12) 106-115 2011-11-21 1 (12) 106-115 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.10 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07 Kommunstyrelsen 2008-04-01 1 (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (11) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Ingrid Bäcker, Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer