Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD) Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer 1-9 Sekreterare Magnus Heimdahl Ordförande Åsa Johansson Justerande Stellan Andersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/14 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Magnus Heimdahl

3 Sammanträdesdatum Sida 3/14 Innehållsförteckning Ärende Sida 1 Medlemsavgift SmåKom Överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare Avskrivning av fordringar Konvertering av tjänst Kommunkoncernens låneram för Framtidsarvet Medborgarskapsceremonier Begäran om extra anslag - Green Planet Week Begäran om extra anslag - Bio Hagfors... 14

4 Sammanträdesdatum Sida 4/14 Dnr KS 2015/ Medlemsavgift SmåKom SmåKom är ett nationellt nätverk för små kommuner som gemensamt driver olika frågor. Från 2014 har SmåKom 66 medlemmar och Hagfors kommun har varit medlem i SmåKom sedan Ett fortsatt medlemskap i SmåKom är att föredra då Hagfors kommun själv inte har de resurser eller möjligheter att uppnå samma resultat och påverkansmöjligheter i de frågor som är av intresse för kommunen och som SmåKom i dag driver. Medlemsavgiften för att vara medlem i SmåKom är idag uppdelat på en fast avgift på 5000 kronor och en rörlig avgift á 2 kronor per invånare. Idag så är inte medlemsavgiften med i kostnaden för den löpande driften men då det finns ett långsiktigt intresse av att vara med i nätverket föreslås att medlemsavgiften läggs in i ordinarie driftbudget. Därmed kommer kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter att minska med motsvarande summa så länge kommunen är medlem. Kommunchef Jan Liljas skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Hagfors kommun förnyar sitt medlemskap i SmåKom och att medlemsavgiften för 2015, 5000 kronor och 2 kronor per invånare, totalt kronor belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Från 2016 så omfördelas medlemsavgiften för SmåKom från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter till den ordinarie driften. Ekonomienheten

5 Sammanträdesdatum Sida 5/14 Dnr KS 2015/ Överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivareförbundet Pacta träffade den 11 december 2014 överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte förbundsområdet ingående organisationer och Akademikeralliansen och till Akademikeralliansen anslutna organisationer. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Nedan följer en kort redovisning av överenskommelsens innehåll: Avtalet löper tillsvidare med fem månaders uppsägningstid. Avtalet kan enbart sägas upp med verkan från 1 april varje år. Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och stimulera för framtida kompetensförsörjning. Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning. Anställning som studentmedarbetare utgör en terminsvis tidsbegränsad anställning med i genomsnitt 15 timmars arbetstid per vecka. Studentmedarbetaren skall tilldelas en mentor Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, träffad den 11 december 2014, var och en av sina medlemmar att besluta att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 2 i Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare som centrala parter träffat den 11 december 2014, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:60 Förslag till beslut beslutar att anta Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare som lokalt kollektivavtal.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/14 Personalenheten

7 Sammanträdesdatum Sida 7/14 Dnr KS 2015/68 3 Avskrivning av fordringar Kommunen har två osäkra fordringar om totalt kronor som bör avskrivas bokföringsmässigt. Fordran avser två gäldenärer om kronor samt kronor. Den första gäldenären har en skuld avseende äldreomsorgen och gäldenären är ett dödsbo vilket saknar tillgångar. Den andra gäldenären har en skuld avseende äldreomsorgsavgifter där kommunens fordran överförts till långtidsbevakning. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Beslut beslutar att bokföringsmässigt avskriva fordran om sammanlagt kronor. Ekonomienheten

8 Sammanträdesdatum Sida 8/14 Dnr KS 2014/ Konvertering av tjänst Kommunens inköpsenhet har under ett antal år varit bemannad med en inköpare. Det har diskuterats hur väl benämningarna inköpsenhet samt inköpare beskriver det arbete som genomförs vid enheten. På enheten stöttar man kommunens verksamheter vid olika typer av upphandlingar. Själva inköpet görs, i princip, aldrig från inköpsenheten utan inköpsenheten administrerar upphandlingsarbetet och själva inköpet sker vid kontakt mellan verksamheterna och aktuell leverantör efter att upphandlingen är klar. Inköpsenheten har bytt namn sedan en tid till upphandlingsenheten och ekonomichefen bedömer att det vore klokt att konvertera tjänsten som inköpare till upphandlare vilket ger en bättre beskrivning över vilka arbetsuppgifter som utförs vid enheten. Arbetsuppgifterna för upphandlaren och övriga villkor är oförändrade. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Beslut Personalorganet beslutar att från och med konvertera tjänsten som inköpare till upphandlare. Ekonomienheten

9 Sammanträdesdatum Sida 9/14 Dnr KS 2015/ Kommunkoncernens låneram för 2015 Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF , skall kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram. Vid 2014 års slut kommer den totala låneskulden uppgå till kronor. Enligt budget 2015 skall kommunen amortera 0 kronor beroende på tidigarelagd amortering samt de investeringar som är planerade för Inga nya lån skall enligt budget 2015 tas för kommunen. Hagfors Energi AB bedöms kunna amortera ett ospecificerat belopp i augusti Om den likvida situationen blir bättre än budget 2015 och medger amorteringar kommer så att ske. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2015 för kommunkoncernen till totalt maximalt kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att gemensamt, underteckna de dokument som krävs för att omsätta de lån som förfaller under året Ekonomienheten Hagfors Energi AB Hagforshem AB

10 Sammanträdesdatum Sida 10/14 Dnr KS 2015/ Framtidsarvet Framtidsarvet var ett samarbetsprojekt mellan Hagfors kommun, lokala företag och föreningar som uppstod under åren och projektledningen skedde under utvecklingsenheten. Varumärket för Framtidsarvet har stärkts, Hagfors kommun har fått stor positiv medial uppmärksamhet och projektets syfte har uppnåtts. Utvecklingsenheten ser nytta av denna hyllning och önskar inkorporera denna aktivitet som en permanent verksamhet. För detta kommer utvecklingsenheten att arbeta med nomineringsprocessen, uppmärkasamma de personer och organisationer som blir utsedda och anordna en enkel ceremoni. Utvecklingschef Patricia Edvardssons skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget från utvecklingsenheten att ha Framtidsarvet som en permanent verksamhet inom utvecklingsenheten. Utvecklingsenheten

11 Sammanträdesdatum Sida 11/14 Dnr KS 2015/ Medborgarskapsceremonier Kommunerna har fått via Länsstyrelserna uppdrag av regeringen att anordna en ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Utvecklingsenheten har fått uppdraget att anordna detta och förslaget är att inkludera denna högtid som en punkt i nationaldagensceremonin den 6 juni varje år. Utvecklingsenheten ansvarar för att ta fram informationen från kommuninvånarregistret (KIR), kommunicera med de nya svenska medborgarna och tillverka diplom som delas ut vid nationaldagen. Utvecklingschef Patricia Edvardssons skrivelse Regeringsuppdrag via Länsstyrelsen i Värmlands län Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att hylla de nya svenska medborgarna genom att uppmärksamma medborgarskapet genom utdelning av diplom vid nationaldagen. Reservationer Mikael Edvardsson (SD) reserverar sig emot beslutet med följande text: Vi reserverar oss mot beslutet att kommunen ska hålla en årlig ceremoni för invandrare som erhållit svenskt medborgarskap. Vi är medvetna om att det är ett regeringsbeslut men av princip så motsätter vi oss detta av följande skäl: Sverige har på 70talet övergett principen för invandrare till Sverige att omfattas av assimileringsprincipen (den som kommer till Sverige och vill bosätta sej här ska anamma svensk lag, svenska traditioner, seder och bruk = bli en naturlig del av det svenska samhället.) Den ersattes av integrationsprincipen (den som kommer till Sverige har rätt att utöva sina religioner, seder och bruk och vi måste anpassa oss efter det = ge visst avkall på vår tradition, jämställdhet, trygghet m.m.) I och med detta så har en årlig ceremoni för invandrare som erhållit svenskt medborgarskap ingen funktion och inget berättigande. Vi reserverar oss även mot ceremonins upplägg att det ska delas ut diplom i och med erhållandet av svenskt medborgarskap. Det delas inte ut några diplom för etniska svenskar och vi motsätter oss positiv särbehandling av människor. Vi föreslår att det skickas ut ett välkomstbrev med information om orten de bor på, det räcker. Vi föreslår även att en introduktionsutbildning ska vara

12 Sammanträdesdatum Sida 12/14 obligatorisk för att få åtnjuta denna ceremoni. Denna utbildning ska ge information om det svenska samhället vad gäller lagar och regler, seder och bruk, traditioner, jämställdhet, Svenssonliv, djurskydd, barnuppfostran och allt annat som kan tänkas underlätta för att smälta in i samhället

13 Sammanträdesdatum Sida 13/14 Dnr KS 2014/ Begäran om extra anslag - Green Planet Week Visionen med Green Planet Week är att skapa en plattform för utvecklingsrelaterade frågor som kretsar kring energi, miljö, klimat och ekonomi. Green Planet Week ska således bli utvecklingsfrågornas motsvarighet till vad Almedalsveckan är för politiken på sikt. Syftet med kommunens deltagande har varit att sätta Hagfors på miljökartan, som en kommun som ligger långt framme när det gäller progressivt miljö- och hållbarutvecklingsarbete. För andra året i rad 2014, var Hagfors kommun medarrangör till Green Planet Week (GPW). GPW är en temavecka med fokus kring utvecklingsfrågor som kretsar kring energi, miljö, klimat och ekonomi. Under GPW 2014 var temat eld, men stort fokus har legat på framtidens utmaningar och möjligheter kring förnybar energi. Totalt hölls fyra aktiviteter mellan den oktober, men kretsade kring konferensen Bränd Fokus för 2015 kommer att bli bredare så att flera målgrupper kan ta del av aktiviteterna. För att fortsätta med detta arbete och genomföra Green Planet Week även under 2015 krävs det medfinansiering av olika aktörer. Vi söker därför medfinansiering av Hagfors kommun på kr för 2015 och att det blir ett återkommande evenemang f o m Utvecklingschef Patricia Edvardssons skrivelse Projektrapport för GPW 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ansökan om GPW 2015 och finansieringen, kr, belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. För kommande år revideras möjligheten att finansieringen flyttas till utvecklingsenhetens budget från och med Utvecklingsenheten

14 Sammanträdesdatum Sida 14/14 Dnr KS 2014/ Begäran om extra anslag - Bio Hagfors Hagfors kommun startade 2012 digitaliserad biograf i samverkan med Hotell Monica och ABF Norra Värmland. Hagfors kommun är biografägare med en heltidsanställd biografföreståndare/maskinist. Digitaliseringsprojektet leddes av utvecklingsenheten. Genom ökad kompetens och erfarenhet har utvecklingsenheten optimerat administrationen och minskat kostnaderna vilket påverkat resultatet positivt. Trots effektiviseringar visar verksamheten ett underskott. Utfallet 2014 beräknas till minus kr. Utvecklingsenheten stöttar biografförerståndare/maskinist i utvecklingsarbetet. Bedömningen är att 2015 kommer underskottet att vara ca kr. Utvecklingschef Patricia Edvardssons skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov till BIO Hagfors för år Utvecklingsenheten Ekonomienheten

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer