KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll"

Transkript

1 1 (11) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Ingrid Bäcker, Sekreterare Anneli Svensson, Sekreterare Jan Lilja, Kommunchef Barbro Rülcker, (M) Göran Eriksson, (S) Utses att justera Stellan Andersson Justerings plats och tid Nämndsekretariatet Avser paragrafer 1-7 Underskrifter Sekreterare... Ingrid Bäcker Ordförande... Mikael Dahlqvist Justerande... Stellan Andersson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Ingrid Bäcker

2 2 (11) 1 KS 2011/368 Samordning av televäxel/reception och turistbyråverksamhet I samband med att turistbyråverksamheten installerades i Stadshuset öppnades en möjlighet att samordna växelfunktionen med turistbyråverksamheten. En diskussion har förts mellan utvecklingsenheten och administrativa enheten om hur en samordning skulle genomföras och vilka effekter det skulle generera. Vidare har överläggningar förts med tekniska avdelningen om att i samband med omorganisationen införa funktion för felanmälan inom den föreslagna lösningen. I dag är växel/receptionsfunktionen organiserad hos administrativa enheten med arbetsledning av administrativa chefen. Totalt finns 1,5 tjänst för denna funktion med avlösningshjälp från ekonomienheten och nämndsekretariatet. Utöver administrationen kring televäxelfunktionen förekommer en bokningsfunktion för poolbilar, lokaler samt flygbiljetter. Turistbyråverksamheten är organiserad under Uvåns Näringslivscenter AB med arbetsledning av turistbyråföreståndare. Totalt finns 1,75 tjänst, med komplettering av visstidspersonal under högsäsong. Vid införandet av ett felanmälningssystem bedöms behovet av en utökning med 0,25 tjänst för systemförvaltning och uppföljning av inkomna ärenden. Organisatoriskt föreslås en verksamhetsövergång för turistbyråpersonal 0.75 tjänst samt turistbyråföreståndare 1,0 tjänst från Uvåns Näringslivscenter AB till Hagfors kommuns utvecklingsenhet. Därutöver föreslås att växelpersonal 1,5 tjänst överförs från administrativa enheten till utvecklingsenheten samt att en utökning genomförs samtidigt med 0,25 tjänst. Som funktionsansvarig för verksamheten föreslås turistbyråföreståndaren. Finansiering av utökning med 0,25 tjänst regleras inom projektet för införande av ett felanmälningssystem. Ansvar för teknisk drift och support av televäxel samt avtal för leasing, teletrafik, mobiltelefoner och övrig teknisk utrustning som har anknytning till växel kvarstår hos administrativa enheten övriga funktioner och ansvarsområden övergår till utvecklingsenheten inklusive tillkommande funktion för felanmälan. Förslaget är framtaget för att erhålla en samlad funktion för både externa och interna kundkontakter med tillgänglighet och värdskap som fokus. Genom ett införande av ett felanmälningssystem med samordningsfunktion inom den föreslagna organisationen erhålls en höjd kvalitet och effektivare hantering av inkomna ärenden i form av registrering och uppföljning. En samordning mellan turistbyrå- och televäxel funktionen möjliggör ett bättre resursutnyttjande genom att samtlig personal kan utföra förekommande arbetsuppgifter vilket minskar sårbarhet vid sjukdom och ledigheter. Administrativa chefen Johnny Lövgren, utvecklingschef Glenn Olsson och tekniska chefen Kenneth Erikssons skrivelse Förslag till beslut beslutar att, dels överföra 1,5 tjänst telefonist från administrativa enheten till utvecklingsenheten, dels tillstyrka en verksamhetsövergång från Uvåns Näringslivscenter AB till utvecklingsenheten med 1,0 tjänst, turistbyråföreståndare och 0,75 tjänst, turistbyråpersonal. Samtliga tjänster finansieras genom att erforderliga medel överförs från respektive verksamhets budgetram till utvecklingsenheten. beslutar om en utökning med 0,25 tjänst för felhantering som finansieras

3 3 (11) genom överföring av erforderliga medel inom samhällsbyggnadsavdelningens budgetram till utvecklingsenheten. För samtliga tjänster skall, övergång respektive utökning, gälla från och med

4 4 (11) 2 KS 2011/360 Jurysammansättning - Framtidsarvet Inom ramarna för stipendieprojektet Framtidsarvet kommer varje år en jury att utses. Under 2012, innan de slutliga formerna för juryns utformning och sammansättning är klara, kommer sittande arbetsgrupp att utgöra en interrimsjury. Interrimsjuryn (arbetsgruppen) består i dagsläget av fyra representanter från utvecklingsenheten, fyra företagsrepresentanter och tre föreningsrepresentanter. önskar vara företrädd med en jurymedlem i såväl interrimsjury som kommande jurysammansättningar. Utvecklingskoordinator Annika Hanssons skrivelse Förslag till beslut Interrimsjuryn kompletteras år 2012 med Mikael Dahlqvist som politisk representant för kommunstyrelsen i Hagfors kommun. Mikael Dahlqvist kommer då att utgöra en del av juryn, men inte en del av arbetsgruppen i sin ordinarie funktion.

5 5 (11) 3 KS 2012/34 Ansökan om skyddsjakt på varg Ett flertal kommunjägare och jaktledare kommer att hos Länsstyrelsen ansöka om skyddsjakt på ett antal vargar (förmodligen 3 st) som uppehåller sig i ett område med mycket friluftsliv. Under den senaste 6-månadersperioden har ett 30-tal kända observationer gjorts inom tätbebyggda eller närliggande områden och vargreviren täcker numera en stor del av kommunens yta. Detta måste betraktas som ytterst olämpligt och har medfört stor oro och otrygghet bland många av kommunens invånare vilket måste ses med stort allvar. Ansökan om skyddsjakt gäller de vargar (förmodligen 3 st) som uppehåller sig i området runt sjön Värmullen, Hagfors tätort med Skålviken, Uddeholm och Geijersholm som knutpunkter. Inom detta område finns ett antal motionsspår och andra rekreationsområden med många besökare. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Förslag till beslut Hagfors kommun förstår människors oro och otrygghet med närheten till varg och ställer sig bakom kommunjägarnas och övrigas ansökan om skyddsjakt på den aktuella varggruppen.

6 6 (11) 4 KS 2011/305 Handlingsprogram och tillsynsplan Räddningstjänsten i Hagfors kommun har upprättat förslag till Handlingsprogram och Tillsynsplan för Hagfors kommuns räddningstjänst. Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse Förslag till beslut godkänner Handlingsprogram och Tillsynsplan för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

7 7 (11) 5 KS 2011/347 Utdebitering av en extra medlemsavgift för år 2011 Vårdförbundets direktion beslutade att utdebitera en extra medlemsavgift på kronor för att återställa 2008 års negativa underskott på kronor enligt den fördelningsmodell som medlemsavgiften är baserad på. För Hagfors kommun innebär detta kronor (enligt befolkningsmängden ). Detta beslut är i enlighet med tidigare beslut i direktionen från Medlemsavgiften för 2012 kommer att regleras beroende på resultatet av bokslutet. Bakgrunden till den extra medlemsavgiften är att förbundet under åren gick med underskott och enligt krav från revisionen skall underskottet återställas enligt faställd plan för åren Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Förslag till beslut beslutar att betala kronor till Vårdförbundet vilket belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. ser allvarligt på förbundets ekonomiska läge och anser att medlemskommunerna borde ha underrättats om situationen tidigare.

8 8 (11) 6 KS 2011/367 Avskrivning av fordran Kommunen har en osäker fordran om totalt kronor som bör avskrivas bokföringsmässigt. Fordran är på NextJet avseende landningsavgifter under Tvist har uppstått där NextJet inte anser sig behöva betala och för att säkerställa resultatnivån i händelse av att NextJet får rätt föreslås att fordran avskrivs. Kommunen avser att fortsätta driva kravet och en eventuell framtida betalning kommer då att innebära resultateffekt det år betalningen kommer. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Beslut Arbetsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva fordran om sammanlagt kronor.

9 9 (11) 7 Anmälningar Dnr /00 Handling 35 Inköpsansvarig: Förlängning av avtal - Vintervägunderhåll Dnr /00 Handling 37 Inköpsansvarig: Avtal om löpande underhåll - Rörarbeten Dnr /00 Handling 38 Inköpsansvarig: Avtal om löpande underhåll - Rörarbeten Dnr /00 Handling 39 Inköpsansvarig: Avtal om löpande underhåll - Byggnadsarbeten Dnr /00 Handling 40 Inköpsansvarig: Avtal om löpande underhåll - Byggnadsarbeten Dnr /00 Handling 41 Inköpsansvarig: Avtal om löpande underhåll - El-arbeten Dnr /00 Handling 42 Inköpsansvarig: Avtal om löpande underhåll - El-arbeten Dnr /00 Handling 2 Inköpsansvarig: Avtal - Sommarblommor Dnr /00 Administrativa chefen: Slutredovisning av kostnader för anläggning av kanalisation till telestation i Norra Skoga Dnr /00 Länsstyrelsen Värmland: Slutligt beslut om kanalisationsstöd Dnr /00 Värmlands Tingsrätt: Stämning - livsmedelsupphandling Dnr /00 Inköpsansvarig: Begäran om förlängd svarstid - livsmedelsupphandling Dnr /00 Värmlands Tingsrätt: Beviljande av förlängd svarstid - livsmedelsupphandling Dnr /00 Inköpsansvarig: Fullmakt för advokat att föra kommunens talan - livsmedelsupphandling Dnr /31 s ordförande: Svar på brev till Skoga GDV och Bygdegårdsföreningen Dnr /04 s ordförande: Yttrande - Spara i goda tider

10 10 (11) Dnr /00 s ordförande: Svar på brev Dnr /04 Ekonomichefen: Uppgifter till BKN om kommunens bostadsåtaganden Dnr /00 Utvecklingschefen: Ny administrativ struktur för kommunens arbete med föreningsfrågor Dnr /53 s ordförande: Flygtrafiken mellan Torsby-Hagfors-Arlanda Dnr /53 Trafikverket: Inställda flygturer Dnr /10 Kommunstyrelseordföranden i Smedjebackens kommun, Malung-Sälens kommun och Hagfors kommun: Hur skapa hållbara lokala välfärdslösningar på landsbygden? Dnr /10 s ordförande: Uppsägning av medlemskap i föreningen West Sweden Dnr /04 Värmlandsföreningen Vargen i Upplands Väsby: Ansökan om bidrag till nystartad förening Dnr /04 Föreningsansvarig: Svar till Värmlandsföreningen Vargen i Upplands Väsby Dnr /00 Handling 148 Region Värmland: Beslut om att bevilja medel till Värmlands kreditgarantiförening för projekt Avveckling av Kreditgarantiföreningen Dnr /00 Handling 149 Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen: Medborgarförslag om Hospiceverksamhet i Norra Värmland lämnat till Landstinget i Värmland Dnr /00 Handling 151 Sveriges Kommuner och Landsting: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Dnr /00 Handling 154 Länsstyrelsen Värmland: Bostadsmarknadsenkäten 2012 Dnr /00 Handling 1 SKL Kommentus: Inbjudan till årsstämma Dnr /00 Handling 2 Leader Växtlust: Medlemsbrev Dnr /00 Handling 4 Stiftelsen Tryggare Sverige: Inbjudan till studieresa

11 11 (11) Dnr /00 Handling 5 West Sweden: Granskning av West Sweden Dnr /00 Handling 6 West Sweden: Fördjupad revision av det belgiska bolaget och nya regelverk för framtiden Dnr /00 Handling 7 Region Värmland: Samverkan mellan länets kommuner Dnr /00 Handling 8 Sveriges Kommuner och Landsting: Nyckeltal energi och klimat 2011 Dnr /00 Handling 9 Brottsförebyggande Centrum i Värmland: Kallelse till årsmöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21 1 (12) 106-115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21 1 (12) 106-115 2011-11-21 1 (12) 106-115 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.10 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl.18.30-19.15 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 54-72 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer