Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17"

Transkript

1 (18) PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare JUSTERING Nämndsekretariatet UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande

2 Dnr Överenskommelse om nytt bilavtal BIA Sveriges kommuner och Landsting har med samtliga centrala fackliga parter träffat överenskommelse om nytt bilersättningsavtal BIA. Denna överenskommelse ersätter det tidigare avtalet Bil 01 från och med Överenskommelsen biläggs denna skrivelse. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Personalorganet antar BIA att gälla från och med och därmed ersätta tidigare centrala kollektivavtal. Bil 01.

3 Budgetuppföljning kommunstyrelsen, januari-oktober 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-okt Redovisn. jan-okt Årsbudget Prognos helår Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Partistöd Revision Kommunledning och gemensam adm Gemens. verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum Räddningstjänst och samhällsskydd Rivningskostnader Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande kostnader/intäkter Reserverat till löneökningar Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa kommunstyrelsen Sammanfattning: Efter oktober månad ligger verksamheterna fortfarande bra till mot budget. Löneökningen för 2010 är utfördelad till verksamheterna. Kostnaden blev 2,1 miljoner större än budgeterat men ca 0,4 miljoner lägre än tidigare prognostiserats. Förändringar har skett i avveckling av fastigheter då en fastighet har lyfts ur till 2011, Sättraskolan, och ytterligare försäljning har genomförts/kommer att genomföras under innevarande år. Nettoeffekt på resultatet 2010 ca + 5,5 miljoner. Rivningskostnaderna kommer i slutet av året att mötas av bidrag vilket gör att helårsprognosen om noll ligger fast. Resultatet kommer fortsätta förbättras och vid årets utgång prognostiseras ett överskott uppgående till 9,5 miljoner där de största avvikelserna fördelas enligt följande: * Förändring i fastighetsavvecklingsplan +5,5 Mkr * Sänkta sociala avgifter från verksamheterna +4,1 Mkr * Ökning löneökningspotten -2,1 Mkr * Återbet. ur H-fors Bioenergi:s konkurs +1,3 Mkr * Personalenheten +0,4 Mkr * Utvecklingsenheten +0,1 Mkr * Administrativa enheten -0,1 Mkr

4 95 forts Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Rapporten godkänns.

5 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 med prognos för helåret För perioden januari-oktober är nämndernas förbrukning totalt 3,4 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 3,2 miljoner mindre än budgeterat. Med utgångspunkt från nämndernas prognoser för helåret, kraftigt reviderad skatteunderlagsprognos, hänsyn tagen till jämförelsestörande post m.m. kan årets resultat för kommunen förväntas bli 4,8 miljoner, vilket innebär ett resultat som är ca 0,1 miljoner bättre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Kommunstyrelsen (sänkta soc.avg) +4,0 Mkr * Kommunstyrelsen (löneökningspotten) -2,1 Mkr * Kommunstyrelsen (förändring fastighetsavveckl.) +5,5 Mkr * Barn- och bildningsnämnden (skola samt barn- och -10,9 Mkr ungdomsvård) * Äldreomsorgen +1,8 Mkr * Sociala avdelningen +2,5 Mkr * Skatteintäkter +10,1 Mkr * Generella statsbidrag -0,3 Mkr * Fastighetsavgift +1,0 Mkr Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Rapporten godkänns.

6 Dnr Ny borgensförbindelse för lån till Hagfors Energi AB Hagfors kommun har beslutat, KF , 42, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagfors Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt hösta belopp om kr. Efter beslutet har kommunen beslutat anta en finanspolicy vilken bl a ger dotterbolagen möjlighet att via andra finansiella instrument än sedvanliga hypotekslån binda räntenivåerna. För att dotterbolagen i realiteten skall ges den eftersträvade möjligheten krävs dock att borgensförbindelsen förändras och omfattar låneförbindelser och övriga finansiella instrument. Någon förändring i förbindelsens storlek krävs inte. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagfors Energi AB:s låneförbindelser och övriga finansiella instrument upp till ett totalt högsta lånebelopp på kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7 Dnr Ny borgensförbindelse för lån till Hagforshem AB Hagfors kommun har beslutat, KF , 78, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagfors Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt hösta belopp om kr. Efter beslutet har kommunen beslutat anta en finanspolicy vilken bl a ger dotterbolagen möjlighet att via andra finansiella instrument än sedvanliga hypotekslån binda räntenivåerna. För att dotterbolagen i realiteten skall ges den eftersträvade möjligheten krävs dock att borgensförbindelsen förändras och omfattar låneförbindelser och övriga finansiella instrument. Någon förändring i förbindelsens storlek krävs inte. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagforshem AB:s låneförbindelser och övriga finansiella instrument upp till ett totalt högsta lånebelopp på kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8 Dnr Köp av fast egendom Hagfors kommun hyr sedan 2001 fastigheten Hantverkaren 12 av ägaren Hantverkaren 12 HB vilket i sin tur ägs av Nordisk Renting AB. Hyresavtalet är till konstruktionen ett leasingavtal i vilket det ingår en kostnad för ränta, affärsmarginal samt amortering. Hyresperioden är bestämd till 15 år och optionsmöjlighet finns för lösen av avtalet till en kostnad uppgående till 8,6 miljoner. För tillfället har kommunen god likviditet vilket ger möjlighet att amortera krediter med, för kommunen, sämsta villkor. Affärsmarginalen i nämnda avtal är betydligt högre än den marginal som kommunens övriga lån belastas med. En förtidslösen vid årsskiftet 2010/2011 till ett överenskommet pris om 14,3 miljoner, vilket består av kvarvarande restvärde samt nuvärdesberäknad förlorad affärsmarginal fram till , samtidigt som fastigheten är värderad till 5,0 miljoner av vilket kommunen idag äger 2,8 miljoner ger en negativ effekt på 2010 års resultat med ca 12,1 miljoner. Ytterligare påverkan på resultatet uppstår då kostnad för stämpelskatt uppstår, 0,3 miljoner. Total resultateffekt ,4 miljoner. Ur perspektivet god ekonomisk hushållning innefattas affären som en omställningskostnad vilket neutraliserar effekten vid balanskravsutredningen. Den stora positiva effekten får kommunen från 2011 i en minskning av driftskostnaderna med ca 1,2 miljoner årligen då hyreskostnaden på ca 1,2 miljoner ersätts av kapitalkostnader uppgående till 0,2 miljoner. Kapitalkostnaderna ökar med ca kronor jämfört med idag därför minskar de årliga driftskostnaderna med 1,2 miljoner. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunfullmäktige beslutar köpa Hantverkaren 12 HB och därigenom bli lagfaren ägare till fastigheten Hantverkaren 12 till en köpeskilling om ca 14,3 miljoner vid första bästa tillfälle vid årsskiftet 2010/2011.

9 Dnr Extra bidrag till Hagfors Speedwayklubb Hagfors Speedwayklubb har under det gångna året drabbats av akuta ekonomiska problem. Klubbens återkomst till speedwayens elitserie innebar att klubbens ekonomi blev mycket hårt ansträngd. Utan de akuta stödåtgärder som vidtagits hade klubben försatts i konkurs under pågående säsong. Hagfors kommun har sedan tidigare ett borgensåtagande på kronor som skall betalas ut vid en konkurs. Med hjälp av många ideella insatser och med den stödgrupp som bildades så lyckades man ändå genomföra säsongen. Efter avslutad tävlingssäsong har arbetet påbörjats inför 2011, ett arbete som bland annat inneburit en ny styrelse (interimstyrelse) som ska leda klubben fram till årsmötet våren Förhandlingar har genomförts för att få ner skulderna och nya sponsorpaket har utarbetats. Kontakter har tagits med ett stort antal aktuella sponsorer varav flertalet har sagt sig villiga att fortsätta att sponsra klubben och även i vissa fall öka på sponsorbidraget, om föreningen kan uppvisa en realistisk satsning i elitserien under säsongen Hagfors Speedwayklubb är inte på något sätt unik vad gäller problemen att få verksamheten att bära sig ekonomiskt. Nya reglementen kring säkerheten har medfört att kostnaderna ökat. I de kommuner där elitseriespeedway bedrivs har kommunen i de allra flesta fall gått in med miljonbelopp i investeringsbidrag för att bygga upp de nya anläggningarna. Även kostnadsläget för förare i kombination med den senaste lågkonjunkturen har också medfört att klubbarna lider ekonomiskt. Även här går flertalet kommuner in med likviditetslån med fördelaktiga villkor för föreningarna. Att svensk speedway hamnat i denna kris beror på många faktorer. Viljan hos föreningarna att köpa ett vinnande lag samt en övertro på företagens sponsormöjligheter är dock de största orsakerna. Publikmässigt kan under 2010 en negativ trend skönjas, även om så inte riktigt är fallet i Hagfors. Speedwayen har under senare år fått en allt mer uppmärksammad framtoning inom svensk idrott och ges mycket publicitet i massmedia, inte minst genom de Grand Prix arrangemang som direktsänds i TV. Det visas matcher från elitserien varje vecka under säsongen vilket även ger god PR för de kommuner varifrån de sänds. Under säsongen 2010 förekom Valsarna vid två tillfällen i direktsända matcher samt vid ytterligare reprissändningar.

10 100 forts Att ha ett svenskt elitserielag i speedway eller någon annan sport har givetvis en stor betydelse för en mindre orts stolthet och synlighet. Viljan från Hagforsbygden att bidra till räddningen av Hagfors Speedwayklubb har varit enorm, och närmare en miljon kronor har samlats ihop via ideella krafter. Den större delen av dessa pengar kommer direkt från privatpersoner i Hagfors kommun och från övriga Värmland. Det räddningsarbete som pågått kring Hagfors Speedwayklubb under året hamnade slutligen i ett läge där en större summa pengar ändock fattades för att säkra fortsatt elitseriespeedway i Hagfors. Hagfors Speedwayklubb har i samråd med ett antal investerare presenterat en finansieringslösning där Hagfors kommun är en av investerarna. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse För att säkerställa fortsatt elitseriespeedway i Värmland och i Hagfors kommun samt för att undvika utlösen av den borgen som Hagfors kommun ansvarar för, beviljas ett bidrag på kronor till Hagfors Speedwayklubb vilket belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2010.

11 Dnr Finansiering av Framtidsdagarna Framtidsdagarna arrangerades mellan den 8-11 september i år och inleddes med invigningen av Hagfors kommuns nya skola Älvstranden Bildningscentrum och nya smidespressen vid Uddeholms AB. Under de nästkommande två dagarna arrangerades seminariedagar med några av Sveriges bästa föreläsare. Som avslutningsdag hölls öppna hus vid båda anläggningarna och en fest i Hagforsparken arrangerades som final på kvällen, med fri entré och gratis bussar från kommunens större tätorter. Medfinansiärer i detta arrangemang har varit Uddeholms AB, Swedbank, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Hagfors kommuns kostnader för dessa arrangemang är kronor och har under projektets gång utbetalats av Utvecklingsenheten. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Utvecklingsenhetens utlägg för Framtidsdagarna med kronor, ersätts med motsvarande summa från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

12 Dnr Informations- och välkomstskyltar Med anledning av kommunens nya grafiska profil föreligger behov av att uppdatera de informations- och välkomstskyltar som är placerade på geografiskt olika platser inom kommunen. En översyn vad gäller placering, innehåll och hur detta skall utformas, liksom tillverkning av nya skyltar kommer att krävas och detta arbete skall påbörjas under innevarande år. Kostnad för ovanstående beräknas till kronor vilket ej finns i utvecklingsenhetens budget. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2010, anslås kronor för framtagande av nya informations- och välkomstskyltar.

13 Dnr Samarbetsavtal med Hagfors Innebandyförening Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bl a bedriver verksamhet på elitnivå för damer/flickor. Föreningen bedriver verksamhet på elitnivå såväl på senior som på juniorsidan och har ett mycket nära samarbete med Älvstranden Innebandygymnasium. Föreningen kan bidra till en positiv marknadsföring av kommunen och stärka kommunens varumärke och profil som en stark idrottskommun, samt inte minst bidra till marknadsföringen av innebandygymnasiet vid Älvstranden Bildningscentrum. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för perioden fram till Medel för marknadsföringskostnaderna, kronor, belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

14 Dnr Plats på scen, dans- och showskola i Hagfors MKU Fasaden har föreslagit ett samarbete med kommunen kring en dans- och showskola i Hagfors, under perioden till och med Projektets syfte är i huvudsak att arrangera en större musikal samt att arbeta med kurser och utbildningar inom dans. Den totala budgeten för denna period är beräknad till kronor varav kronor sökes från Hagfors kommun, kronor från Växtlust Värmland, kronor via lönebidrag samt kronor i biljettintäkter. Kommunen står inför att påbörja ett arbete kring att etablera en förnyad plattform till stöd för kulturen och dess aktörer varför medel primärt kommer att fokuseras till detta arbete vilket inebär att det i dagsläget ej finns utrymme för andra större kultursatsningar. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Förslag från MKU Fasaden gällande samarbete och kommunal finansiering av en dans- och showskola avslås. En sådan satsning förutsätter ett stort engagemang av många aktörer som var och en kan bidra med en rimlig summa pengar.

15 Dnr Översyn av regler för föreningsbidrag Utvecklingsenheten fick vid kommunstyrelsens sammanträde , 149, uppdraget att under senare delen av år 2010, till kommunstyrelsen lämna förslag på nya regler för kommunens olika bidrag till föreningar och organisationer. Ett antal modeller för nya regelverk har internt diskuterats inom enheten men innan ett förslag lämnas bör dessa regler och dess konsekvenser ytterligare bli belysta och förankrade, framförallt inom föreningslivet. Utvecklingsenheten kommer därför att inleda en dialogprocess med föreningsrepresentanter och förtroendevalda. För detta arbete krävs en utökad tidsram beräknad till 6 månader. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Kommunstyrelsen beslutar avvakta nya regler för föreningsbidrag och uppdrar till utvecklingsenheten att lämna förslag på nya regler vid styrelsens sammanträde i juni 2011.

16 Dnr Rapporterna Kommunens arbete mot mobbning inom skolans område och Stöd till elever med särskilda behov Begäran om konkreta åtgärdsprogram Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en rapport från kommunrevisorerna med begäran om konkreta åtgärdsprogram vad gäller Kommunens arbete mot mobbning inom skolans område och Stöd till elever med särskilda behov. Verksamhetsansvarig Leif Nilssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 24. Beslut återremitterar ärendet till barn- och bildningsnämnden för att få en beskrivning av hur man handfast går tillväga i arbetet mot mobbning inom alla skolområden. Likaså hur stöd till elever med särskilda behov handhas.

17 Anmälningar Dnr Förvaltningsrätten Karlstad: Dom i överprövningsärende Dnr Forshaga kommun: Gemensam överförmyndarnämnd för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Dnr Revisionen: Rapport över utförd granskning avseende verksamheten vid Hagfors flygplats Dnr Region Värmland: Medlemmarnas avgift till Region Värmland Dnr Sveriges Kommuner och Landsting: Bekräftelse av kommunens deltagande i Insikt en servicemätning av kommunens företagskontakter Dnr ordförande: PM om utredning angående eventuell ny politisk organisation Dnr Regeringen/Näringsdepartementet: Utbetalning av medel till Europeiska kommisionen avseende programmet Mål 2 Bergslagen, Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden Dnr Handling 94 Ekonomichefen: Angående faktura på gardiner Dnr Handling 95 Ekshärads Sockengrupp/(utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Angående gardinfaktura Dnr Handling 96 Ekonomichefen: Avslutat ärende om faktura på gardiner

18 107 forts Dnr Handling 97 ordförande: Svar på landshövdingens upprop om mottagande av fler ensamkommande barn och unga Dnr Handling 98 (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Angående sammanslagning av fastighetsavdelningen inom Hagfors kommun och Hagforshem Dnr Handling 99 ordförande: Svar på skrivelse Dnr Handling 100 Länsstyrelsen Värmland: Beslut om bidrag för fonderade bygdemedel

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21 1 (12) 106-115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21 1 (12) 106-115 2011-11-21 1 (12) 106-115 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.10 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-22.00 Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer