Till alla föräldrar med barn i åk 6-8 på Killebäckskolan ht 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till alla föräldrar med barn i åk 6-8 på Killebäckskolan ht 13"

Transkript

1 Till alla föräldrar med barn i åk 6-8 på Killebäckskolan ht 13 Information om ipads Vi har beslutat att erbjuda alla elever i åk 6-8 att få låna en personlig ipad under elevens fortsatta skolgång på Killebäckskolan. Avsikten är att skapa förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Tidsplan Måndag 4 nov. Fredag 8 nov. Tisdag 12 nov. Onsdag torsdag nov. Information och kontrakt skickas hem till vårdnadshavare dels direkt via mejl, dels i pappersform via eleverna. Påskrivet kontrakt lämnas till mentor. Det är en förutsättning för att kunna kvittera ut sin personliga ipad. Apple-ID förberett hemma. Stöldsäkert lås finns på elevskåpen. Utdelning av ipads klassvis enligt uppgjort schema lektionstid. Förberedelser 1. Signera kontrakt Själva kontraktet kallas Överenskommelse om lån av dator/ surfplatta och ska skrivas under av såväl vårdnadshavare som elev. Datornumret fylls i när eleven får sin ipad på skolan. Med överenskommelsen följer dels Tillämpningsanvisningar för Lunds kommun, dels Regler för användning av Killebäckskolans datorer, ipads och nätverk. Det senare har ni redan skrivit på en gång, men det är nu uppdaterat och behöver därför signeras igen. Vi ber er noga läsa igenom och diskutera regelverket med era barn, så att alla är införstådda med vad reglerna innebär. Vi vill samtidigt poängtera att på hemmaplan är det givetvis ni som föräldrar som har sista ordet vad gäller tidsanvändning, lämpligheten i att ladda ner olika spel etc. Genom att signera kontrakten har ni accepterat erbjudandet. 2. Förbereda stöldsäker förvaring Det är nödvändigt att eleverna kan förvara sina ipads i sina skåp under skoltid. Detta förutsätter två saker, dels att det finns ett stöldsäkert lås, dels att skåpreglerna revideras på en punkt. Om eleven inte redan har ett stöldsäkert lås ber vi er införskaffa ett sådant. Med stöldsäkert lås menar vi att ni ska undvika de allra billigaste hänglåsen där t.ex. samma nyckel kan passa i flera lås. ipaden undantas från regeln att värdesaker inte ska förvaras i elevskåpen. Därför ber vi er att på nytt skriva under också uppdaterat skåpavtal.

2 Vi är väl medvetna om stöldbegärligheten och har också dyrköpta erfarenheter här på skolan. Därför kommer polisen att sätta in extra resurser i Södra Sandby inledningsvis. 3. Ansökan om Apple ID För att utlämning och uppstart av användande ska gå så smidigt som möjligt önskar vi att ni skapar ett Apple ID till era barn om de inte redan har ett. (I så fall går det bra att använda det befintliga.) V.g. se bifogad lathund. För elever som inte fyllt 13 år ber vi att vårdnadshavare i stället går in och skapar Apple ID för sitt barn. När man ansöker om Apple ID ställs en rad säkerhetsfrågor. Det är viktigt att ni och eleven svarar på dess samtidigt då de återkommer vid lösenordsbyte och nerladdning av appar. Vi varnar för att använda Apple ID som är kopplat till betalkort eftersom det då är ni som vårdnadshavare som blir betalningsansvariga. Vi är givetvis behjälpliga på skolan om det skulle behövas. Om ni inte lyckas skapa ett Apple ID på hemmaplan så löser vi det på skolan i efterhand. Försäkringar Allriskförsäkring för ipads är tecknad av skolan. Villkor bifogas och läggs ut på skolans hemsida. Vi vill lyfta fram några undantag när försäkringen inte gäller eller full ersättning inte utgår: Vid oaktsamhet generellt När ipaden lämnas utan tillsyn När medföljande skydd inte används (innebär självrisk) När risk för vätskeskador finns Den som varit oaktsam enligt ovan eller på annat sätt får vara beredd att stå för kostnaderna själv. I övrigt står skolan för självrisk och övriga kostnader. Vi vet att många elever ser framemot att få sina ipads. Vår övertygelse är att verktyget kommer att föra undervisningen framåt och ge eleverna en beredskap som är nödvändig i samhället nu och i framtiden. Vi är dock medvetna om att hela hanteringen förutsätter ett arbete för er som föräldrar. Vi vill på förhand tacka er och hoppas att det inte ska bli alltför betungande. Vi finns förstås till hands på skolan om och när problem skulle uppstå. Med vänlig hälsning Ann-Louise Bergenfeldt Pär Jonsson Rektor åk 5-6 Rektor åk 7-9

3 Lunds kommun Skolans namn Överenskommelse om lån av dator/surfplatta 1 Bakgrund Lunds kommuns skolor vill skapa förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan erbjuds elever tillgång till en personlig dator. Skolan erbjuder eleverna att disponera en bärbar dator under sin studietid. Datorn ska se ses som ett läromedel och är avsedd att vara ett arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. 2 Äganderätt Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över datorn på sätt som kan äventyra skolans äganderätt till datorn. 3 Hantering Under låneperioden ska eleven vårda sin dator väl och förvara den på ett säkert sätt. Eleven ska iaktta normal aktsamhet vid förvaring och användning av datorn eftersom den är stöldbegärlig egendom. Om datorn blir skadad eller om datorn har försvunnit ska det omedelbart meddelas skolan. 4 Åtgärder vid olämplig användning Skolan har rätt att kontrollera hela innehållet i den bärbara datorn inklusive elevens personliga konto. Skolan har rätt att begränsa elevens tillgång till datorn och att vidta andra åtgärder om inte överenskommelsen och tillämpningsanvisningarna följs. Polisanmälan kan komma att göras. Eleven och dess vårdnadshavare kan bli fullt ersättningsskyldiga om eleven/vårdnadshavare hanterat datorn så den skadats eller förlorats genom oaktsamhet. 5 Utlåning och återlämnande Denna överenskommelse gäller från det att eleven erhållit datorn av skolan till dess att den återlämnats till skolan. Överenskommelsen är bindande under hela låneperioden. Eleven kvitterar ut dator och datorladdare när överenskommelsen lämnats in, underskriven av vårdnadshavare och elev. Dator och datorladdare ska omedelbart lämnas in när överenskommelsen upphör enligt 6. 6 Överenskommelsens upphörande Överenskommelse att få låna datorn upphör om: a) Eleven slutar på skolan b) Skolan av andra skäl behöver omdisponera datorresurserna c) Eleven överträder överenskommelsen och tillämpningsanvisningarna d) Vårdnadshavare avbryter överenskommelsen Genom min underskrift bekräftar jag att jag förstått och åtar mig att följa både överenskommelsen och bilagan, Tillämpningsanvisningar. Ort Datum Elevens namnteckning/namnförtydligande: Vårdnadshavares namnteckning/ namnförtydligande: Vårdnadshavares namnteckning/ namnförtydligande: Datornummer: Bilaga: Tillämpningsanvisningar

4 Lunds kommun Skolans namn Tillämpningsanvisningar bilaga till Överenskommelse om lån av dator Dessa tillämpningsanvisningar kan ändras utifrån gällande lagstiftningar, domar eller regeländringar i kommunen, från försäkringsbolag eller liknande. Det är elevens ansvar att hålla sig uppdaterad med förändringar som kan ske i tillämpningsanvisningarna. Det är skolans uppgift att gå igenom förändringar med eleven och att informera vårdnadshavare om förändringarna. A. Regler för alla på skolans datornät De användaruppgifter eleven fått för att logga in på datorn, skoldatanätet och skolans andra ITsystem är personliga. Eleven ska skydda sitt lösenord på ett sådant sätt att ingen annan kan använda sig av detta. Kontohantering: Eleven har ansvar för hur personliga kontot och den bärbara dator eleven förfogar över används. Det personliga kontot ska användas i skolarbetet för att lösa uppgifter, skapa, producera och söka information. Detta innebär att eleven kan använda Internet och e-post och andra program som finns tillgängliga för skolarbetet och som sanktionerats av skolan. Samma regler för uppförande och handling gäller som i samhället i övrigt. Beteende: Eleven representerar sin skola och ska därmed använda ett vårdat språk, visa respekt för andra både i umgänget på skolans nät och ute på Internet och inte kränka eller göra personangrepp. När eleven, med hjälp av lånedatorn, är ute på Internet/intranätet, e-postar eller liknande ska eleven alltid uppträda med eget namn. I andra änden av nätet finns alltid minst en annan människa eller något som en människa har skapat. Gör inte mot dem det du inte vill att de ska göra mot dig. Det gäller bland annat e-post, diskussionsgrupper, chat och sociala medier. Publicering: Får eleven/klassen möjlighet att publicera material på internet ska skola, namn och klass klart framgå. Eleven får inte: medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer, spamma. Se skolans regler hacka (tränga in i) datasystem (nätverk) eller bibliotek, lokalt eller internationellt och använda eller sabotera andras datorer och datanätverk kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi, mobbning i form av bilder, filmer, texter och andra filer

5 kopiera, lagra eller publicera upphovsrättsskyddat material beställa varor och tjänster på nätet som inte godkänts av skolan installera programvaror eller annat som kan skada IT-miljön, ej heller program som kräver licens om inte skolan uppgivit att sådan finns sprida personuppgifter eller publicera bilder på elever utan godkännande från vårdnadshavare eller myndig elev B. Skada eller fel, förlorande av dator, installering och genomgång av dator Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan i datorn och inte heller märka datorn enligt eget tycke utan skolans medgivande. Skolan ansvarar för reparationer av datorn, eleven är skyldig att omgående anmäla skador eller fel till skolan. Skadekostnader på dator kan ibland lastas eleven, i vissa fall kan den egna hemförsäkringen täcka dessa skador. Eleven/vårdnadshavaren ska ta reda på om skolan erbjuder försäkring och vad som innefattas av den egna hemförsäkringen. Skolan har rätt att kräva att datorn lämnas in när datorn behöver åtgärdas, uppdateras eller ses över till exempel vid längre ferier eller vid elevs bortavaro. C. Säkerhetskopiering och lagring av data Skolarbetet utgör underlag vid betygssättning. Skolan ansvarar för att tillhandahålla lagringsplats, eleven ansvarar för att skolarbetet läggs in på den av skolan angivna lagringsplatsen.

6 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV KILLEBÄCKSKOLANS DATORER, IPADS OCH NÄTVERK Alla datorer och ipads (hänvisas hädanefter till som digitala verktyg) tillhör Killebäckskolan - både de som enskilda elever disponerar och de som finns i bl a biblioteket. Killebäckskolans digitala verktyg är till för aktiviteter kopplade till undervisning. Alla elever får personliga användarnamn och lösenord för inloggning på skolans digitala verktyg vid läsårets början. När du loggar in på skolans digitala verktyg får du bara använda din personliga inloggning och du ansvarar för hur ditt datorkonto används. Om du tappar bort ditt lösenord eller om du tror att någon använder ditt konto måste du anmäla detta till lärare eller bibliotekets personal så snart som möjligt. Vid all användning av skolans digitala verktyg och nätverk måste du ta hänsyn till nedanstående regler. Du får: o öppna och använda din MacBook eller ipad först efter klarsignal från läraren när lektion börjar. o lösa uppgifter som ingår i ditt skolarbete. o använda multimedia som hör till ditt skolarbete. o ladda ner program eller göra inställningar med upphovsrätt. o använda Spotify, Facebook, spel eller liknande endast i pedagogiskt syfte efter lärares tillåtelse när det är lektion. Du får inte: o logga in och använda någon annans konto än ditt eget. o ansluta till Internetsidor vars innehåll består av droger, porr, rasism eller våld. o bedriva någon form av mobbing, rasism, våld eller könsdiskriminering via din MacBook, ipad eller skolans datorer. o ladda ner program eller upphovsrättsskyddade filer (t.ex. spel, mp3) från Internet och/eller lagra dessa på skolans digitala verktyg. o göra fysiskt angrepp på din MacBook eller ipad och dess tillbehör. För övrigt gäller att du visar respekt för andra både i umgänget på det lokala nätverket och på Internet. Glöm inte att tillgången till de digitala verktygen och nätverket är ett privilegium och inte en rättighet.

7 Om du inte följer reglerna sker följande: 1-4 gäller all felaktig användning av MacBook eller ipad, 5-6 gäller enbart spelande. 1. Läraren återtar din MacBook eller ipad för resten av lektionen. 2. Du spärras av från Internet/ inloggning en vecka. 3. Du spärras av från Internet/ inloggning två veckor eller fler om det är påkallat. 4. Skolan återtar din MacBook eller ipad X antal dagar som bestäms i förhållande till förseelse. 5. Du sitter ner tillsammans med skolpersonal och avinstallerar spelen om du disponerar en MacBook eller ipad själv. Du får sedan regelbundet visa att spelen hålls borta från din MacBook eller ipad. 6. Skolan tar in din MacBook eller ipad, avinstallerar spelen och tar bort administratörsrättigheterna för dig. Du får då i stället en användarinloggning. Från fall till fall får avgöras vem som blir administratör. Beslut fattas av rektor. Din handledare hålls och håller sig uppdaterad om på vilket sätt du tar ansvar för ditt användande av din MacBook eller ipad och underrättar föräldrar om du inte är beredd att rätta dig efter regler som gäller. Var beredd på att stickprov kan göras. Att få tillgång till digitala verktyg är ett förtroende! Killebäckskolans ledning och personal, november 2013 Elevdel Jag har läst genom Regler för användning av Killebäckskolans datorer, ipads och nätverk. Jag förstår innehållet och lovar att följa reglerna. Skulle jag bryta mot dessa regler är jag medveten om konsekvenserna - enligt ovan. Namn:.. Klass: Namnteckning:.. Datum: Vårdnadshavares del Som vårdnadshavare har jag läst igenom Regler för användning av Killebäckskolans digitala verktyg och nätverk och diskuterat innehållet med mitt barn. Namn: Namnteckning:.. Datum:

8 Avtal gällande elevskåp på Killebäckskolan Namn: Klass: Skåpnummer: Varje elev har möjlighet att disponera ett elevskåp. Skåpet är skolans egendom. Eleven ansvarar för att skåpet är i gott skick och använder eget hänglås till skåpet. Skolledning eller den skolledning delegerar till (lärare eller vaktmästare), har alltid rätt att inspektera skåp vid minsta misstanke om att föremål, som kan vålla skada eller riskera egen och andras säkerhet förvaras i skåpet. Eleven är skyldig att på anmodan öppna skåpet. Saknas nyckel eller om eleven blivit av med nyckel har skolans personal rätt att klippa upp låset. Eleven är skyldig att själv ersätta hänglåset med ett nytt. Värdesaker ska inte förvaras i skåpet. Undantag gäller för personlig ipad, lånad av skolan, under förutsättning att stöldsäkert lås används. Jag har tagit del av och accepterar ovanstående regler. Elev: Klass: Vårdnadshavare: Datum: Killebäckskolan Hällestadvägen Södra Sandby

9 Skapa ett konto på en dator Om du inte har skapat ett Apple-ID ännu får du hjälp att göra det på din dator i itunes eller på en ios-enhet i den här artikeln. Öppna itunes. Har du inte itunes går det att hämta itunes här. 1. Klicka på itunes Store (till vänster i itunes-fönstret) och välj ditt land genom att klicka på landets flagga i det nedre högra hörnet av itunes Stores huvudsida. 2. Gå till App Store genom att klicka på App Store i det övre navigationsfältet. 3. Viktigt! Innan du går vidare till nästa steg måste du hämta och installera ett kostnadsfritt program. Navigera till kolumnen Topplistor till höger i App Store-fönstret och leta reda på ett kostnadsfritt program. Rulla nedåt tills listan med kostnadsfria appar visas. Markera ett program genom att klicka på det. Klicka sedan på Gratisapp under programsymbolen. 4. Klicka på Skapa Apple-ID i popupfönstret.

10 5. Du omdirigeras till sidan Välkommen till itunes Store. Klicka på Fortsätt. 6. Du måste läsa och acceptera itunes Store-villkoren. Kontrollera att du markerar kryssrutan intill Jag har läst och godkänner villkoren. 7. Klicka på Fortsätt. 8. Ange din e-postadress, skapa ditt lösenord, fortsätt att skapa och besvara säkerhetsfrågor samt ange ditt födelsedatum. 9. Det går även att ange en valfri e-postadress för en nödsituation. Vi rekommenderar detta om du byter e-postadress ofta. 10. När du är nöjd med de uppgifterna som införts klickar du på Fortsätt. 11. Välj Ingen som betalningstyp. 12. Fyll i de obligatoriska fälten för namn och adress.

11 13. Du kommer sedan se en dialogruta med Bekräfta ditt Konto. Klicka på Klar och vänta på ett e-postmeddelande med en bekräftelse från itunes Store. 14. Öppna e-postmeddelandet och aktivera kontot genom att klicka på länken i meddelandet. 15. När du klickar på länken blir du uppmanad att logga in med ditt kontonamn och lösenord av webbplatsen för Apple-ID. 16. När du har loggat in kontrollerar du att din e-postadress är associerad med ditt Apple-ID. En knapp märkt Återgå till Store visas. 17. När du har loggat in, kommer du att se Välkomstskärmen. Klicka på Börja handla för att gå till startsidan för App Store.

12 Skapa ett konto i itunes App Store utan ett betalkort Översikt Berörda produkter Följ anvisningarna nedan om du vill skapa ett konto i ipad, iphone, ipod touch, itunes 9, itunes Store itunes App Store utan ett betalkort. Om du vill skapa ett konto utan ett betalkort måste du se till att du är i App Store och inte i itunes Store. Senast ändrad: 09 augusti, 2 Artikel: HT2534 Visningar: Betyg: (11 svar) Språk Svenska Skapa ett konto på en dator Skapa ett konto på en iphone, ipad eller ipod touch 1. Om du redan har ett konto ska du välja Settings (Inställningar) > Store (Affär). Knacka på det Apple-ID som visas och välj Sign Out (Logga ut). 2. Öppna App Store på enheten. 3. Leta fram ett kostnadsfritt program i App Store. 4. Viktigt! Innan du går vidare till nästa steg måste du hämta och installera ett kostnadsfritt program genom att knacka på Free (Kostnadsfritt) och därefter knacka på Install (Installera). 5. Tap Create New Apple ID (Skapa nytt Apple-ID).

13 6. Välj land och knacka därefter på Done (Klar). 7. Du måste läsa och acceptera itunes Store-villkoren. Knacka på Agree (Godkänn) längst ned på sidan för att fortsätta. 8. Ange e-postadress, säkerhetsfråga, födelsedatum och skapa lösenordet. Knacka på Next (Nästa). 9. Markera None (Inget) som betalningsalternativ.

14 10. Fortsätt fylla i de obligatoriska fälten för e-postadress, adress och telefonnummer. Knacka på Next (Nästa). 11. Därefter visas skärmen Bekräfta kontot. Knacka på Done (Klar) och vänta på ett e-postmeddelande med en bekräftelse från itunes Store. 12. Öppna e-postmeddelandet och aktivera kontot genom att klicka på länken i meddelandet. 13. När du knackar på länken bör App Store öppnas automatiskt och därefter uppmana dig att logga in med kontonamnet och lösenordet.

15 14. Knacka på Sign In (Logga in) så visas en Tack så mycket-bild. 15. Du har ställt in ditt konto så du kan börja använda itunes, ibooks och App Store på iphone, ipad och ipod touch. Ytterligare information

16 Allriskförsäkring för ipads 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den lease-, låntagare/köpare, som ingått avtal om att leasa/hyra/köpa ipads att användas i skolverksamhet. Den försäkrade är de lärare/elever som lånat ipads av Försäkringstagaren. Försäkringen skall omfatta samtliga lärare/elever som omfattas av ipads-avtalet för aktuell tidsperiod. 2. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för det objekt som försäkrad innehar genom köp - hyres- eller leasingkontrakt för vilken premie betalts och som enligt avtal innehas av den försäkrade. Försäkringen gäller för fysisk skada på i leasing-, hyres-, låne eller köpeavtalet angiven ipads-utrustning, genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Försäkringen gäller vid rån och överfall. Försäkringen ersätter fysisk skada och förlust, med de undantag som framgår av denna försäkring. Försäkringen gäller vid privat bruk och i skolverksamhet. 3. När gäller försäkring Försäkringen träder i kraft från och med den dag då ipads-utrustningen utkvitterades av den försäkrade eller dennes målsman. Försäkringen upphör att gälla vid avtalstidens slut. Vid totalförlust på det försäkrade objektet upphör försäkringen och gäller inte för eventuellt ersättningsobjekt. 4. Var gäller försäkringen Försäkringen gäller i hela världen och under normal användning i den försäkrades skolverksamhet. Försäkringen gäller även skada som uppkommit i den försäkrades eller dennes målsmans bostad eller fritidsbostad eller vid transport däremellan. Försäkringen gäller även under transport mellan skola och bostad, under förutsättning att transporten skett med den aktsamhet som motiveras utifrån ipads känslighet för yttre åverkan. 5. Allmänna undantag Varje form av lagligt ansvar som, direkt eller indirekt, har sitt ursprung i eller orsakats av radioaktiv strålning eller kontamination från varje form av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle varhelst det är, radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen eller annan form av farligt objekt som innehåller radioaktiva ämnen. Varje form av skada som, direkt eller indirekt, orsakats av eller som är en följd av krig, invasion, krigshandling av annat land, inbördeskrig, borgerliga oroligheter, revolution, militärt maktövertagande, konfiskation eller nationalisering, rekvisition eller förstörelse av egendom till följd av beslut av regering eller myndighet. 6. Särskilda undantag För försäkringen gäller följande undantag. Ersättning lämnas inte för: - skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller som beror på bristfälligheter i konstruktion, material - för skada som uppkommit när ipads lämnats utan tillsyn, i lokal eller på allmän plats - stöld utan samband med inbrott (inbrott förutsätter åverkan) - stöld genom inbrott i bil om inte ipads förvarats i särskilt låst utrymme som inte är åtkomligt från kupén - skada som består i eller är en följd av slitage, korrosion, förbrukning, åldersförändring, försummat underhåll, beläggning - skada som är av mindre art såsom repor, rispor och dylikt som ej påverkar egendomens användbarhet, - skada som beror på handhavande fel från användare vid användande av program som är installerat eller var under installation - kostnad för löpande underhåll, justeringar, översyn, modifiering, service, förbrukningsmateriel eller skada som beror på felaktig installation eller reparation - skada eller förlust genom minskad eller utebliven användbarhet eller i övrigt varje indirekt skada eller förlust - förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott, trolöshet mot huvudman samt olovligt förfogande - tillbehör och program som inte återfinns i avtal om elevipads. Lagrad information omfattas ej av försäkringen - skada till följd av datavirus. - skada till följd av definierade och fastställda seriefel. - skada som uppstår då objektet har polletterats för transport om ej till och från service - skada som uppkommit tillföljd av att tillverkarens instruktioner om skötsel och underhåll inte följts. 7. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav För försäkringen gäller de säkerhetsföreskrifter som anges i ordinarie hem-, villa-, eller fritidshusförsäkring. I övrigt skall objektet hanteras med normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att objektet skall hanteras så att skada så långt som möjligt kan undvikas. När ipads används skall ingen vätska förvaras i dess närhet så att en vätskeskada kan uppstå. Ipaden skall förvaras, även under användning, i ett fodral som är konstruerat för att skydda mot extrema förhållanden såsom stötar, fall och regn. 0m säkerhetsföreskrifterna ej följts betalas ersättning endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat även om säkerhetsföreskrifterna hade följts. 8. Ersättningsbestämmelser Vid skada skall utrustningen repareras eller bytas ut. Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att bestämma om utrustningen skall repareras eller ersättas med ny eller likvärdig utrustning. Om försäkringsgivaren bedömer att objektet ej kan repareras, ersätter försäkringen med närmast likvärdig utrustning eller för sådan skada efter år ett(1), med likvärdig utrustning eller den vid skadetillfället återstående restskulden för ipads. Högsta ersättningsbelopp är det ingående kontraktsvärdet enligt avtalet. Kontant ersättning lämnas ej. Försäkringen ersätter ej skada eller förlust där eleven eller skolan erhållit ersättning ur annan försäkring. 9. Självrisk Försäkringen gäller med den självrisk som anges i försäkringsbeskedet. 10. Skadereglering Skada skall anmälas till försäkringsgivaren eller av försäkringsgivaren anvisad skadereglerare, inom 6 månader från den dag skadan inträffade. Därefter går rätten till ersättning ur denna försäkring förlorad. Om inte fullständig dokumentation i skadan kommit försäkringsgivaren/skaderegleraren tillhanda senast två månader efter anmälningsdagen upphör rätten till ersättning. Vid stöld eller förlust av det försäkrade objektet skall detta anmälas till polisen på den ort där skadan inträffat. Polisanmälan skall lämnas när skadan anmäls. Försäkringsgivaren/skaderegleraren kan begära att få ersatt egendom utlämnad. Om begäran ej sker inom en månad från den dag ersättning utbetalats, har försäkrad rätt att behålla egendomen. Till anmälan skall bifogas skadeanmälan polisrapport, om det gäller inbrott andra uppgifter som är av betydelse för en snabb och korrekt skadereglering. 11. Premiens betalning Premien betalas i förskott och skall avse samtliga lärare/elever som under samma avtal innehar ipads-utrustning. 12. Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för sitt ärende och be om en omprövning av ärendet. 13. Preskription Den som har fordran pga försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk mot försäkringsgivaren inom sex (6) månader från det att han fått kännedom om att fordran kan göras gällande. Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigade framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan. 14. Dubbelförsäkring Har samma intresse försäkrats hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Ersättning kan dock inte lämnas med högre belopp än vad som sammanlagt motsvarar skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen. 15. Regress I den mån försäkringsgivaren har betalat ersättning övertar försäkringsgivaren, försäkringstagarens rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadefallet. Om försäkringstagaren efter det att skadefall har inträffat avstår från sin rätt till ersättning av annan eller från återkrav, begränsas försäkringsgivarens ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven försäkringsersättning skall återbetalas till försäkringsgivaren. 16. Tillämplig lag och behörig domstol För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan denne alltid få beslutet prövat av försäkringsgivaren, genom att kontakta Scandinavia Försäkringsmäklare AB Box Västra Frölunda ( ). Du har även möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol. 17. Personuppgifter Alla uppgifter om försäkrad behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, däribland personuppgifter, måste sparas för att försäkringsgivaren ska kunna administrera försäkringsavtal, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning, upprätta försäkringsstatistik samt genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från försäkrad men kan kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter måste lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Försäkrad som inte vill erhålla ytterligare produkt- och tjänsteerbjudande kan anmäla detta till försäkringsgivaren. Försäkrad som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns angående henne eller honom kan efter skriftlig ansökan, som ska vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings- eller personnummer, vända sig till PUL-ansvarig hos försäkringsgivaren (se adress nedan) för att erhålla sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 18. Försäkringsgivare Millburn Insurance Company Limited. Millburn Försäkringsvillkor ipads

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun

Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun Namn: Klass: Personnr: Deltagit på informationsmöte (sign mentor) Kontrakt för lån av personlig dator och elevskåp från Lidköpings kommun 1. Bakgrund Lidköpings kommun (Kommunen) vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2015-05-25 Avtalsnr. 201501 Skolförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för personlig elevdator Kristinehamns kommun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kommun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV.

Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Informationsmaterial avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV. Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden tillgång till en

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV

Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Informationsmaterial för andra års studerande avseende lån av bärbar dator samt tillgång till Bergagymnasiet i Eslövs Kommuns nätverk, GoV Som elev på Bergagymnasiet i Eslövs kommun, har du under studietiden

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Sammanfattande info Detta är en kortfattad översikt av försäkringen. För fullständiga villkor se sid. 9 Din ersättning

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Skydd vid olyckshändelser Tappskador, vätskeskador,

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört. 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter.

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. 1 INNEHÅLL 1. EXTRA TRYGGHET MED HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING 3 2. VARFÖR VÄLJA HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING? 3 3. SNABB OCH PROFESSIONELL HJÄLP VID

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 02 Om försäkringsbolaget 03 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 05 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 07 Viktig information 09 Försäkringsvillkor 15 Om du inte

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 04 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 06 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 08 Viktig information 10 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring

Allt du behöver veta om din. Produktförsäkring Allt du behöver veta om din Produktförsäkring INNEHÅLL PRAKTISK INFORMATION.......................... 3 MIN PRODUKT FUNGERAR INTE! VAD SKA JAG GÖRA?.... 4 DATAPRODUKTER................................

Läs mer